Belgisch dagblad

1038 0
12 February 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 12 February. Belgisch dagblad. Seen on 06 June 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/513tt4gj4v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Sdo .) aargang. DI^SDAG 13 FEBRUARI 1018. IVo. 1S0. ABOjSMJMEiNTEN, Per 8 maanden Yoor Nederland 12.60 franco per post, Lossa aammers. Voor Nederland 5 cent. Yoor Buifcanland 7'/t cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Talefoon lied, en Ad min. 7433, BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's-Gravenhage, elken werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. v % AD VERTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50: elk< regel meer f 0.30; Réclamé» 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London: Dixon Home Lloydf Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7 - tu mu ii■■■mi» hum DE LES VAN RUSLAND. Toen we het bericht lazen dat Oekraine (len vrede gesloten had en dat de Bochewi-kis zich verhaast hadden de Rada na te vol-gen, dachten we aan Von Lanoken, den Duit-Ichen diplomaat die te Brussel zijne webben ■pint. Die diplomaat welke met Harraoli 'en Falkenhausen geen beefcjô medelyden met misa Cavell had, zegde einde van Mei 1917: la het begin van den „fris3chen en vroolijken oorlog'' rekenden wij op een tfucces. Doch de afslijfcingsoorlog is gekomeiidie ons meer uitput dan de legers der Entente. Daarna hebben wij geloof gehecht aan het re3ultaat van den duikbootoorlOg. Hij heeft echter Éngeland niet doen versagen, dooh 'Atnerika gewapend. Wij rekenen dus niet meer op het leger, maar op de burgera. Bij de geallieerden zullea wij door de eigen on-deivlauen den vrede zonder annexatie en ver-goeding doen eischen. Dank aan de alge-îçieene afmatting zal dit niet alleen in Rus-land maar ook elders pakken. V ij f h o n-'derd Lenins kosten ons minder dan een dag veohten. Van nu tôt den herfsi zuilen wij de verdeeldheid in aile lan-den gezaaid hebben." JSTu dat Rusland afvallig is en zijne bond-genooten heeft verraden door e#n eerloozen vrede te sluiten kan er thans niet één ver-Standig mensch meer zijn die niet gelooft dat Von Lancken ton deele ziju doel bereikt en klaar gezien heelt. De duistere machten der wereld zijninder-daad in Duitsohland's dienst. 1 Het was graaf Tattenbach, gezant in Zwitserland, die het congres der socialisten te Zimmerwald. hielp inrichten en de Russische socialisten in Zwitserland aanbood hun terug-keer naar Rusland te vergemakkelijken. Zoo-doende moest het maximalisme tegen den Wakken Kerensky gesteld worden. Radeck, de theoreticus van Zimmermald was in 1912 . op Bebels voorstel uitdeDuitsoheS.D.-partij gejaagd. Munzenberg, een Duitsch deserteur, L Grimm, Zwitsersch Kamerlid, hoofdredacteur Ivan de pro Duitsche Berner Tagwacht, Fritz fJPlatten, seoretaris van de Zwitsersche soeia-llistisohe partij, Gustav Mtiller, nationaal raads-îid voor Bern, waren de tusschenpersonen van het Duitsch gezantschap en de Russische emigranten. Lenin, medewerker van de „Ber-î'ïier Tagwacht" en Zinowiew maakten den [Duitschen vrede gereed met Grimm en Fritz PJaltcn." ~ In de Paaschweek van 1917 liet Duitsch-land het eerste konvooi van een zestigtal Russische sooialisten door. Radeck leidde die Outlaws naar Rusland en sloot ze op in ver-eegeldo wagons. Lenin en Zinowiew waren ran Ha vais. Rii het vertrek werd een procès- verbaal onderteekend door Guilbeaux, een Franscliman, geboortig te Verviers, den man van vertrouwen van den bekenden Romain Rolland, den schrijver van „ Au-dessus de la Mêlée" enz. Onder de handteekeningen las men ook die van den Duitscher Horstein en Fritz Plat ton, In het begin van Mei v,ertrok een tweede trein bevattend ditmaal een honderdtal Rus-sisohe socialisten, met den Duitsch Zwitser Grimm. Een aantal Russische socialisten in Zwitserland was door die laaghartige comedie zoo geergerd dat er een scheuring in de partij ontstond. Grimm belegde onmiddellijk meetings van matrozen en arbeiders te Kronstadt Hij wasdn verkeer met den beruchten Zwitserschen minis-ter Hofmann, zoon van een Duitscher. Een der telegrammen werd door Kerensky onderschept, Daarin vroeg Grimm aan den Zwitserschen minister te Berlijn aan te dringen geen offen-sief te laten gebeuren, daar anders de Bochewikis hun komplot niet zouden kunnen doen slagen. Grimm werd uit Rusland gezet en Hofmann werd gedwongen het département van buitenlandsche zaken te verlaten. Parvus Helphand is een ander revolution-nair agent. Hij is een jood uit Oekraine. Hij had de hand in de Jong-Turksche revolutie in 19 ./8, in de opstanden van den Kaukasus en in Maart 1917 zorgde hij voor het vertrek van Lenin. In Moi was hy te Stockholm. Later was hij te Kopenhâgen waar hij een groot-handel in Duitsche kolen stichtte. Bewijzen bestaan dat hij met Furstenberg aanzienlijke geldsommen uit Stookholm naar Petrograd heeft gestuurd. Dit geld kwam van den Duitschen diplomaat Luoius, gezant te Stockholm. Thans bevindt zioh Helphand te Petrograd waar hij de comedie der Bochewikis leidt. Hij wordt er bewaakt door een lijfwacht van Duitsche krijgsgevangenen. Wat doen al die individuen voor Rusland? Von Lancken heeft het hooger gezegd. De heer Jazy sohreef het ook in 1917 in Vilag, een Hongaarsch blad : Aan de socialis-tische, christen socialistische, pacifische en intellectueele middens van Centraal Europa moet men de vrijheid geven ons in de neutrale staten een pacifische propaganda te maken met scherpe omlijning, goed georga-niseerd en verstandig. Men ziet die propaganda dagelyks. Duitsçhland SDeelt echter met vuur. Lensch, een Duitsch eocialist, heeft eens gezegd dat Dnitsohland de draagkracht der revolutie is, maar dat het zelf niets te vreezen had. Wio weet ? Léonce du Castiilon. DE TOESTAHP In het Wesfcen blijven de yerkenningei druk aanbouden. In Rusland heeraoht de oofesohxijîeilijlk Bte anarchie. Nauwelijks heelffc Trotzki gi]ne kaarten op taf&l gesmeteo of di centrale rada van de Oekraine, dii« eei vrede met de Centi'aJen heqftt ge&loten, koirit den heiligen oorlog' tegen de boche "ffikis af te kondigen. De proclamatie van de onalhaakeligkhiei* van de: Oekraine is zelfs tei sierw^chtetc Do vrede met de Rada, die zelf wiat tell, zal het wa&ten: niet beïnvlo-edem. D 'Al-Duitsc'ne bladen zelven mo;»ten hlàt b< tenme.n. i Da „Tae.gliscihe Rundscihau," feclniJEts u den oorlogswil der W;estelijk« mogendhede ?al het vfededbesluit in toi Oostçn ni' .van heslissenden inyiced zijn. Wi| *nio! len den la.atsten graoten strijd orci oi bestaan en onze 'toekomsl: leveren. Of de brood vrede met Oefcraine Dajts^i jand brood zal levercn, is een jaindc: ^zaalk', daar do b'olflhewiki de opsl'agplaî 'bcii vaa graan vernield Ihebben. L'e algemcene toe.sfand in Ruslaind akelig. * Pe^t ^choiera en hclriger-oood: zij-n or às do orde van den dag. Te Haparanda i? zel 'een tre.in nit Pteroigrad aanlgekomen re Vo rende de gezame'nlijke enfcentediplomat< tnet het pers;otaoel vain hun gezantschaippe 'welke Rusland verlaten hebben, daar thaï 'de toestand in Rusland vcor h ji vollcome hopelaDg is geworden. * îWîait wil Trotzky d«>r Ruslaj:1 over 'ievcuaa. Men vei'diept zich in giseingen, doc ■■be.t moet ons niet verwonderai dat Diuilspl land het tsarisme herstelt. Geen .Wtesterlii zal de pink iiitetcken om de Rusaasohe r volutie te helpen. Heeft zij de Entente niet verraden of lak iVciTaden? . i (Gedeeltelijk niet geoorrigefird.J ^ ; * ;*=== 1 HET BELGISCH KON1NGSPAAR IN ITALIE. Le koning eu de koningia der, Belg,< ^ie reeds geruimen tijd een l>ezoek aa lt«lië moesten brengen, l>evinden zi( ithanâ iii het land waar de Gitroeinen ne t»iet bloeiem. H.tH, MJV1, zijn de gast va IM Italiaansoh k'oningspaar geweest « jwebben de vuurzono bezocht, waar zij ®agen ver.oelden. Thans bevinden zij zi( isr. Florence bij huu dochtertj» Mario J Yan. een ongesteldheid van die koni: i. x3 8eon woord jvaftr. Jiet is mogelijk dat de koning i dep Belgen, ook door den pat /«lien oatvaneen worden. 0e heer Van Cauwelaert naar Havre. Wy vernemen dat de heer Van Cauwelaert 1 verlçden week twee staatstelegrammen ont-ving waarin hij naar Havre wordt geroepen, " waar hem een ministerieele funefie zou wachten. De bestuurder van Vrij België 2 zou over drie weken vertrekken. Hij zal I eerst een vergadering van zijn bond byeen-roepen, om aldus aie officieel missus domi- " nicus van de Vlamingen voor het Belgisch ministerie te verachijnen. II De heer Van Cauwelaert zou dus de 15e '• minister-portefeuille bekomen. Aile Belgen hopen dat de Belgische t® regeermg zich niet in de doeken zal laten ^ winden. De bond van den heer Van Cauwelaert vertegenwoordigt enkel hem zelf en niet pi da Vlamingen, die zoowel in België als in 'a Holland zijne separatische politiek veroor-deelen,61 Ongetwijfeld zal de reis van het Kamerlid 13 van Antwerpen naar Havre opschudding in de Belgische middens van Holland verwekken. hL Men weet dat verscheidene vereenigingen te zooals het Belgisch comiteit van den Haag, d- Amsterdam enz. Zijne politiek beslist afge- keurd hebben. is De jongste aanvallen van den heer Van Cauwelaert op het hoofd der regeering den W heer de Broqueville, prijkten nog voor een & paar weken op de eerste bladzijde van de r- verduitschte bladen van België, die boven-5"n: dien bijna dagelijks anti-gouvernementeele artikels van het Kamerlid- voor Antwerpen 15 overdrukken. -11 Het zou ongehoord zijn dat een politieker enkel politieke chantage hoeft te gebruiken J-o om in Sainte Adresse eenbaantje te bekomen. ^ Is het dr. Leyds? Do redevoering van generaal Smuis ligt de Frainkfiufcer Zeitang zwaaï op de maag, 1 Netfcer, de Haagsche, ex-Brusselsohei carres--pondent van dat blad beweert voor eenigen ifyld een uitmunteinden Zsuid-Afrikaansohe po — liitietke persjoanlijkheid over generaal Smn'it. ite hebbein gespraken. Die persaottlijlkheid nveilke een g.raate roi in de Zuid-Afrikaanschle rwareld heeft gespceld, drukte zich met ver-aehiting uit over generaal Smuts, dien hij ®. «en «ejyngefleiachiiien" Ieufeeinaar noemds1. (Zie Frankf. Zita 31 Januari le morgoin-:h Watt.) >g: === J Candidatuur ingetrokken. ^ Het VI. N. sohrjjft ûat niet dhr Vaa Breedam, toeziohtar van dé faflwielken Grevaert on Co. (photopapier), maar Juleg Hellemans,, ai} tl" Waar te Kontioh, ay|n. kandidatuur v»3ir den Vlaajii^cheti Gouwraad sftelt. Naar mejn ans i<i 5MSg|t lie>ejft de heer Gevaort, die zich te 19 Scihevianingesi aphouidd, siiia bedieiulo verbe* den eea soOTtgelflfee kandidatuur te stollen, Von Hertling en België. Pater Josef CaJibrecht, leeraar in de kerk-geachiedeinis borsielt den katholiekon kan-êfCiier duchlig af, wejgens het behoud vin liet ge-sto-len goed: België. -Ziehier de conolusie van het artikel: En mu vragen Wij on» af: is de i\jd niet gekoarjen, vaor de dragors deir hooge Ife:r-kelij'ke Macht in de Entente-landan, hunnu DooTluchtige Hoogwaar^gheden onze A a.ri^bisschoppen en Bisschoppeii, om in een nota., vooir de gaœsehe wereld, die groiidbeiginse-lein der reohl sraardigheid uiteen tet zeltesn, om hunne verontwaaidigihg in bot aangezicht vain den katholieken rijks-kanselier te slingeren en zijin bescherming van het gepleegde orareoht te wraken? Dat ze zulks; niet vraeger deden, kan nxn bégrijpiein, daar de vo'oaiga'ngeirs van von Hertling niet tct dezelfde Moederkerk behoorden; dezen zouden zich aan een ver-oordeeling van kabholieike zijde niet liet îr.inst ge^toord hcfeibein. Is het katholieke Oirgifcenrijk-Hcin^ari|e niet verplicht, de uit-lat-iiigen van graaf von Hertling te laken ? Ali; men g root gaat op zijn aanhankelijk-heid aan Rome, dp zym roésvast gslaof, dan rrJaet men den moed heèiben, do verplich-itingen na te leiven, die doior Christ us voor-gies.chrevein werden, ai in de duibibele monarchie wordt ook wel onderweaen, dat ,,niet sîraffen, niet beJetten'^ vreiemde aonden i.i]tn. Dooh laat ik eindigen mat een woo>rd uit het reeds. aangehaalde boek vian den Bijkskanselier: ,,-Wiie de zedenwiet over-treedt, hij boet zijne schuld". Duitsch geknoei in Frankrijk. In „L'Aotion frainoaisie" wijst L&an Daudet op een grootan sjag, die Duitsche zî^ndelingen in Frankrijk widan slaan. Zij1 zou ©en aanslag {>legen, die van zulken aard zon wezen, dat hïj! het burgerlijk leven in bcroeiing zou brengen, weerwi.aak uttl^k-ken en twist en ontreddering verwekkem gtafâtig voor den militaireai sohok der Duit-gciherSj die zoo miogthjik met dien aanslag zou gamc-nvallen. M n zou (evens ook de beaide van Caillaux redden. Daudet beweert dat er deslbetreffond belangrijlke bdjieankom-s.ten plaats hadden in Duitsçhland, Zwitserland en Nederland. De pro-Duitecihers van Zwitserland, die in hdt komplot zijn betrok-ken; zijn volgcns Daudeit, Henri Guilbeanx, directeur van de Fra^ ehe revue Demain, ge- -Xrosrciï —«trcr rlvx -liiP i. rrjytfft van een Framschman. Hij is een bescher-mieling van Malvy en wa§ een vriend van Almereyda. Hij heeft een aanzienlijike roi vervuld in het komplot tegem Frankrijk vain Mei—Juni 1917. Hij heeft drukke betrekkingen met Lénine. ^Demain" wiordt, zoo zegt Daudet, met Duitseh gedd uiUgegeven, da.n volgt Guilbeaux' vriend, Défont, Franschman, directeur van La Nation en La Feuille, ook in be-trekkking met Letnine. De derde is «I© déserteur Dallemagne en de vierde is Van bteenberghe. fe hier misschien de maord van Clemenceau ibedoeld? De petroleumman Rieth. t In Zwitserland is overleden de bekende piûtroleumman II. Rieth uit Antwerpen, ge-wiezen kansul van Rusland 'en vertegcnvvoor-diger van de American Oil Petroleum Cy. Bieth had den veldtocht van 1870 mede-gemaakt en was er fier op een alstoen ge-gtolen peaiduul te taonen. Bicth, die te Rouchaut een kasteel met warande had, verzet'te zich tegen de Belgische genie tijdens het foeleg van Antwerpen, omdat zijlne hoomm moesten gerooid worden. Bevel - werd gogeven zijn kasteel te doen springien. Rieth foleef er in, doch vranjnieer hij' zag, dat heit emstig geaneend was, liep Mj er uit, naar RoœeindaaL, van waar hij naar Dnitschland vertnoik oim ait dril-gergeant dienst te neanen in het Duilser leger, hoewel hij rond de 70 was. Zijin zoon, oud-student aan de universi teit te Leuven, was: gemiolbiliseerd alsDuit 5,vhcr. Hij was secretaris van Von der G oit; en van Von Bis-ing. Drie jarein geleden ve-r itnok hij op bevel van Trimiborn in gpecialer auiuo naar Keuleai. Hij was drager van eer gchrijven voor kardinaal Hartmann en Ju liu§ Bachean, waarin dezen werden aange z&t te antwoorden op den brief van kardi naal Mercier aan Von Bissing. Men noemd* heîK in de Zivil Verwaliumg te Brussel Dok tor/Bieth. rfet œhijlnt dat hij e<en vaag dok tofâtitel in de natuurlijlke wetenschappcn be zat. Zulke vader, ziùke. zoon. D'ie Prais^ kouden zelfa niet karrekt zijn tegenover hui land, waar zij hu'nne millioenen hadden ge wennen. Bericht aan de Belgen. Aan de Belgische belanghebbsnden, eigt ! naars van g-oederen die uit in Portugal o® geëi§ch|be Duitsohe schepen ontsoheepit ziijl gewee;st, wordt medejgedieeld, dat zlijl de of heffing van bealaig vaji hunne goederen kur nen bekomen indien z!ij de hun eigenaar.; re'cht bewjzende stukken aan het Belgisc' ■ Gëzantsehap te Lislsafoon aveirlegfeen. Het termijn voor indiclning van de eische: is op 28 Felbruari vastgesteîd. De Belgische belangliefobenden word© verziochi, aan het Belgi-sch Gezantechap 1 Lisîflibon, voor dien daituml, die toeizendin -vun hunne eischen per télegram aan t kondigen. Bel Beigiâoh Geizantaohap te 's Graver hage zal gaarna aile verdere inlichtinge on.u'ent de reohtspleging vei-sObaffen. Legerberichten der Entente. De Russische anarchie. Gevechten in Petersburg. — Finland te vuur en te zwaard.— Gevechten aan het Italiaansche front. — De Koning der Belgen in Italie. — De actie aan het Westelijk front. Vaa het Westelijk front. Het Fransche legerbericht. PARUS, 11 Febr. CH. N.), draadloos. Afwisselende wederzijdsche artillerioactie in den loop van den naclit op het front len N. van de Aisne; in den sector Cor-bény—Juviticourt levendiger, op den rechter-Maasoever,in de streek van Be-Zion veaux. PARUS, 10 Feibr. (Havag.) Officieel avondbericht: Ilevige artiilerie-actie aa,n weerszijden van de Maas en in de Voge?.en, in de vakken van den Bonhomme en van den Violu. Een Duitsche averrompeling op Fransche posten in de streek van Bourreuil-leg (Argonne) misluktie in het Fransche vuur. PARIJS, 11 Febr. (H. N. Diraadloos). Een aanvalspoging bij Juvincourt is door het Fransche vuur Merijdeld. Op den l'eehter Maasoever hebben de Duitsciheis ha een hevig geschutoaur een aanval gedaan op het front ivan het Cau-rièresibosclh, die tôt een lfâvcndig gavjetihit aanleiding gai. Die Duitsahers zijn terugge-drohgen met aohterlating van dooden. Groote arlilJieriebedrijvighjeid in den Elzas bij den Violu en bij den Bonhomme. Een Duitsch offensief aan het West, front V PARUS, 10 F ebr Havas. De aan-koinsfc van troepen, die geforceerde mar-schetn hebben gehouden, de voortdurende aanvals-manofiuvres en de herhaalde raidis van viliegtuigen worden door de bladen opgôvat als een bewijs, dat het Duitsche 1 ofleDsief aan het Westelijk front aan-' staande is. De Matin achat, dat de Fran-sehen en Engelschen tegen 220 divisîes, [met ongeveer 1,600.000 bajonetten zu'ien moeten atrijden en dat het eijfer yoor de an der e wanenen naar verhouding is. Het UIWI irccdiav TlUIl, uo-i, \i\\, vava»«- vijand in ataat zal atellen in verscheidene •breede sectoren aan te vailen. Het Engelsche legerbericht IONDFN, 10 Felbr. (R eu ter.) Officieel avor.dbericht: In den voornacht is een vijan-delijke overrampelingsafdeeling ten Zuiden van het Houthidsteifoosch met verlics afge-slagen. Overda(g was 's vijknds geschut ten Z.Wi. van_ Kamenijk in de weer geweest. LONDEN, 10 Qebr. (.Reuter.) Een vijandelijke afdeeling is .in den afgeloo -pern naeht' ten Zuiden van het Houthul -ster bosch met verlicg teruggedreven. In den loop van don dag was het -vijairde-lijk geschut bedrijvigi ten Zuidwcston van Kamerijk. i LONDEN, 11 Febr. (.Reuter.) Haigi seint dato 11 draer : In den afgeloopen nacht is eeM goed geslaagde tocht gedaan door de Australiens naar de Duitsche stel-aehe stellingen Zuid-Oostelijk van Mees -sen. Wij brachten den vijand verliezem toe en namen 28 personen gevangen. In den nacht van 9 op 10 dezer heeft een Belgische patrouille met succès een vijfeundelijken post in den Mierekero-secfcor aangevallen, het garnizoen werd gedeod en het machinekanonen meegeinoàrien. De gtrijd in de lucht. LOND'FN, 10 Feibr. (Reuter.) Officieel: Onze vliegtuigein hebben on dank s laag han-genda wolke-n, misit en liaogen fcjnd gis-teren verscheidene geslaagde vei'kenningen veiricht. Onze artillerie bestreed met suc-Cvs vijandelijke batterijen met behulp van vliegerwaarneimingen en wij1 wierpein byna 100 K.G. b'Ommen cp verschillende doelen. In lucbîlgevechtein werd een vij!and.elijk vlieg-tuig stuurlooB iomlaag gejaagd. Een van onze vliegtuigen wordt vermist. In den nacht van diai 9deii op den lOden deaer hebben onze hoimbardeervliegtuigiçn een gesjaagden tocht boven Dluitsch gebied gedaan, ofschaon het weer ailes behalvie goed was: Bijlna 1000 K.G. bommen werden met heel goe^e uitkomsten g&worpen op hel ùelançrijk spo'oawegltruispunt van Goiurcel-leg bij Metz (ten Z.O. van die stad). Een van onze bcanibardeer-machines wordt ver mist. Tan het "Zuirtelijk front Het Italiaansche legerbericht. ROME, 11 Febr. (.St'efani.) Officieel Giatetren zijn onstuimige çoncenti'aties vai het geschutvuur en stormloopen van d vijaiïdelijke infanterie elkaar bewesten ci beoosten het dal yan de FrCuteela opge volgd. Tegenover onze nieuwe stellingen op den Monte di^ Val Bella eu den Colli del Iiosso heeft het wel geriehte vuur onzer batterijen het optreden der tegen standea's afdoende verstikt. Verder Oost waarls op de Zuidelijke hellingen van d Saaso Rosso traclitten Oostenrijksche ai deelingen onder bescherming van liun vuur bit herhaling eenige dokkingsloop graven te bezetten, die Italiaansciie sol^ daten vôôr onze linies hadden bezet. I)e! Oostenrijlters werden daar door moord • dalig afsperringsvuur teàkens in verhin-derd.Een Itaiiaansch vlieger trof na elkaaf twee vijandelijke toestellen. Het eerste lui» melde" bonoordon Pioveaio ; de vliegera werden gevajigcn genomen. Het viol in vlammen bij het dal dei Signora. 7an het Macedonische front. Het Fransche legerbericht. PARUS. 11 Februari Officieel. TamtV lijk vinnig geschutvuur over en weer op den westelijk en oever van de Wardar eu in do boebt van de Tserna, waar ~ de Bulgare^ de eerste linies der Fransche» bcuooraen Matkowo stevig hebben gebom-bardeerd.De strijd ter zee Een Briische torpedojager gezonken. LONDEN, 11 Februax-i. Reuter. Offieieei. De Bntsche torpedojager Boxef is in den nacht van 8 Februari na eea botsing in het Kanaal gezonlcen. De toestand in Roemenië. LONDEN, 10 Febr. (Reuter.) Reuter veN nfeemi, dat het ultimatum, dat Duitsçhland ' aan Rocmenie heeft gerioht (am de vro les.-Oiiderbandelingen te openen) Zaterdag rer-Streken was. fiel Engelsche ministerie van buitenlaud-gebe zaken heeft bevestiging ontvangen van het bericht, dat het Roomeensche rninistei'ia n lia.. . , _ . j. > ■ ■ - . ..L, .ij JASSY, 11 Feibr. (Reuter.) De Koninj^ heeft generaal Ave rose u miet de vorming vain een kaibinet Ijelast. Reutcro vermeeimt: In Roomoensobe '^rinn gen blijft de gemeenscihap in stand met Jassy, waar de koninklijk© familie nog to&ft. Sinds hieit afloopen vaii het Diuit> sc'lie ultimatum ,op 9 dezer is niets vear< noimen van eernige ontwikkeling van dejjj toestand. Men weet niet preciee, wat dif ultimatum inbield, maar gielooit, dat het bedekte bedreigingen met cein Duitsch offensief b&vatte. Bot Roemeenscfoe kabinet îs wegens vefc sclhil vaa meening Hussche.n de liberalfli en de coaisorvatieivje leden afgetDôden. D» koning besloot tôt de samenstelling vani een regeering bovfiin de partijan ondeaf ieiding vàn geineraal1 Aworescu. Men ziet in, dat de toestand op hel oogenbiliUd vciel' te delikaat 'en duôster is om daar-cintrent een bruikbare meening ten bestial to kunnien geven. De warboel in Rusland. Nieuwe ongeregeldheden Volgeng de Kôlnische Z.tg. veizeker-den berichiiein uit Petrograd, dat in geheel Rusland een v r cherpte staat van beleg 13 afgckondigd. ïengevolge van de zicii snel uilbrcideaida besmettelijike ziekten bereikt het sterftecyr fer een reusachtige ho'oigte. Te Petrograd! s 1er von dagelijks 600 menschen. Post- eti chûleira-ep idemieën heerseben. 1 e* Petrograd ziijln cpmeuw o^lusten ailge^ broken. De Roode Garde vuurde op do I e-toogerâ.Ook in Finland worden dagelijks. hoindef, don in het opcnbaar venu aard. Die Engelsche officiereitt, die er in slaagden uit Ilel-singîors te vluchten, vcrklaaxden aan eea: Deen, dat Engeland, Frankrijk en Duitsçhland thans nog slechts den gemeenschap-pelijken plicht helbfoen om aan deztn waam zin een einde le malcen. Europa m e^ thapa vrede sluiten, meondem zij. De verscherpte siaat van oeieg afgekondigd. Naar de Daily New^ uit Petrograd v©s«j Tieemit, is temgevolge van de agitatie in Rus^ land en de zieor verdachte houding van verschillende Russische somsbwo's d,e verge heirp le staat van beleg avec geheèl flus-i land afgekondigd 3 Die Secolo mcldl uit St. Petersburg: l>a x begluiten der Russische semstwo's, die po - giiie kiezen tegen de Peter.-Sbùr'gsche regee-i ring vermeearderon op anjrm harende wijze. > Tle regeering heefî. diefntenvolge het geheel^ telegrafisehe verkeer nïet de provincie ver-. broken. Broessiloff gevangen genomen. Naar Fransche hdaden uit Ptter.-lMi'g vev4 «en'.efi, zou generaid Br - - iiof £ te ilofrkotf - gearrcsiccnd zijn gewoalerv

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods