Belgisch dagblad

417 0
17 December 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 17 December. Belgisch dagblad. Seen on 29 November 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/gf0ms3kx5j/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

liste Jaarsang' VHÏJDAG 17 DECï^MBEB 1915 r*o. »o ABONNEIONTEN. Ter 8 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Losse ûummers: Voor Holland 5 cent Toor Buitenland 7Vj cent. Den Haag. Piènsegracht 39, Telef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD .D VERTENTJENÎ ta 1—5 regela f 1.50: elfe* I meer I 0.80; Réclamé® regels i 2.60; elke regel >ndon : Dixon House Lloyds lue E. 0. Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERB1ET. Hoofdredacteur : L DU CASTILLON. MUGE OIEBIGiGI OU MET TE POLBMISBRBËN. r > Voor ons, Belgen, heeft de oorlog vooralsnu slechts eene vraag ge-Steld : met aile Belgische broeders h and in h and gaan om ons land uit de ldauwen van den Duitschen adelaar te verlossen. Wij negeeren de andere vragen niet. Wij vreezen ze evenmin. Wij gelooven echter, dat de Belgisclie natie bezield is van den geestvan reclitvaardigheid en helder genoeg ziet om ze op te lossen. Het integraal parlementarisme bestaat nergens. Het is een mon-ster, dat men opblaast als zeker speelgoed om liet des te gemak-kelijker te kunnen bevecliten. Het parlementarisme heeft ook zijne gebreken, die niemand in twijfel trekt, dock het absolutisme, de oligarchie en de autocratie lieb-ben er veel grootere. Het gBzag en de bevoegdkeid van omîioo ^ zullen zicli aanpassen met de vrijheid en de wetenschap van omlaag. De moderne démocratie verbeidt niet den Staatsman, den Verlosser, om zich. te verbeteren, want zij zelf -zal zich verbeteren en vol-maken.De grondwettelijke krankkeden genezen door een wijze van leven en door welbegrepen gezondheids- ( regels en voorzeker niet doorpoe- ders, noch door de eenige pil of ] remedie. < Nooit hebben wij in ons land, 1 „voor de parlementsleden in het * bizonder, souvereine voorreckten g hooren eischen", ten minste niet in de verschillende partijen waar- toe wij allen behooren. 2 Niemand heeft b.v. aan onzen knappen confrater Nenray van Le 2 XXe Siècle hooren verbieden het r parlement aan te raden zich zelf 1 een arm of een been af te zetten. e Maàr, als onze confrater aaimeemt, d dat „België boven ailes staat" in c de andere vragen en dit als het \ programma — vôôr ailes —moet i gelden, waarom dan past hij het s? middel op zich zelf niet toe ? Medice cura teipsum, hebben wij geleerd. 2 Wells heeft gevonden dat de moderne démocratie vatbaar is voor p verbetering en dat zij haar stadium s van volledige ontwikkeling nog ^ niet heeft bereikt. h Met Wells zijn wij het eens, doch e het weze ons ook veroorloofd de ^ méthode Neuray als het eenig on- b feilbaar revalenta arabica niet aan v te nemen. " Si OE TOESTAND Menschen zijn niet eeuwig en nog minder onmisbaar. Dit blijkt nu vooral jn den oorlog. De oorlog is een nions ter, dat menschen verslijt, nitput en doodt.' Hoevele generaajs zijn in de verschillende Jegers niet naax huis gezonden — te beginnen met von Kluck? Hoevele ministers zijn niet afgetreden? Hoevelen zullen er nog niet omtslag ïiemen? Generaal Fiench heeft, ni 17 maanden joorlog, een andere post gekregen; van veldmaarschalk-opperbevelhebber van bet Vereenigde Koninkrijk. Zelf s werd hij in den adelstand verheven, met den titel ■van burggraaf. Hijl krijigt dus verhooging Ris Joffre. In Frankrijk is Douglas Haig benoemd, Sen der vechtgeneraals van Engeland, Wanneer men nu de benœming van ieen anderen vechtgeneraal als de Cas-telnau samen brengt bij die via Douglas Haig, dan mag men hopen, dat do methode van tijd winnen en afslijten, de taotiek van papa Joffre voorbij. is en dat de bondgenooten over meer min-Bchapperi , meer munitie en meer andere hu'lpmiddelen, dan de Duitschers beschikken en dat het g-root ajgemeen offensief met de lente zal gebeuren, tenzij de Duitsche algemeene staf het wilde vooxkomen, idoor een preventiief offensief. Dat Engeland thans over een landleger van 4.000.000 man beschikt, wil iets be-duiden. Wat zijn we ver van het le-gerken, dat het in Augustus—September 1914, n,aar Vlaanderen en naar Firankiijk stuurde. Wat nu den strijd in het Western be-treft, nog altijd wordt op het gansohe front vreeselijk met het kanon gescho-ten. De vliegeTs der Bondgenooten t-oo-nen ziich supérieur aan deze der Du.it-Bchers . Dit is nogmaals gebleken in Artezië fin in den Elzas. Aan het oostelijk front, bij Jacobàtadt, 3 h. rond Ri@a is het artiïlerievuur çok toegenomen. Bij Ussyebsko aan de Dniester hebben de Russen, een koips als Russen vermomde Oosteni'^jikers ge-dood of verstrooid. Aan de Dardanellen hebben de î'urken ïene ned-erkag gei«ien. Het kanaal van Suez wordt geducht »ors toriBt. In den Kaukasus zijin twee maanden ïang _ voorhoedegevecbten geleveid. Het offensief der Turken rond Oltv en bii Dutakh is mislukt. In Perzië zou een Russisch— Engel-fiche iegermacht bij Kermandzjah en Ha, Hiadan ^ door de oproerige Perzen versla, gen zijin. Een Turksoh blad spreekt van 1000 à 1300 dooden en gewonden. Dit zal wel Oostersche overdrijving zrjn. De Russen melden i^imers, dat zij de ver-volging van de Tuxksch—Duitsche afdee-op den weg van Hamadan vervolg- 0p den Bialkan zouden de Oostenrijkers an Kocvess, een Hongaarschen generaal, e ™ontenegrijlnsc.he stellingen ten zui'.len L. van de Wrana Grona hebben genomen. , Grab is bereikt. Mohammedanen en Alba- ' niër's zouden de Oostenrijkers eene hand toesteken. EracMens jt verdrag tusschen de En-tente-mogendheden en Griekenland is het I terugtiekken der Grieksche troepen uit n Saloriiki en de zone tusschen Salon iki s en Doiran begonnen. Het grootste deol k der ■Gxieksc'ie troepen uit Saloniki trekt ^ naar Sorowits en Kozani in Grieksch s WestrMaced onië. Derhalve is, nu ook de n Grieksche divisie van Langaza naar Serres is teruggetrokken, feifcelijk wordt. Het e geheele oostelijk deel van Grieksch Ma- v cedonië aan de geallieerden gelaten. 1 In de Entente-krângen heeft dat veel o voldoeniing en ontspanning veroorzaa^t. 2 Einde wel, ailes wel. , s Berichten uit Saloniki wijzen er op, u dat de Bulgaren, naar 't schijnt besloten t zijin, den oorlog op Griesch gronlgebied is over te brengen. Grieksche dorpen langs de grens zijin reeds ontraimd en mas- z sa's vluçhtelingen komen voortdurend naar r Saloniki! t d Belgisch legerberlcht- ; Vreeselijk artiïlerievuur. ê Verleden nacht en dezen namiddâg heeft ^ de vijand gepoogd onze zoowel wachthoudende ^ als achter de liniën rustende troepen, door g eene hevigé beschieting te verontrusten. ^ Het v^jSndelijk gesohut heeft geen doel r getroffen, want wij hadden geen verliezen en ^ geene schade. \ Onze batterijen, die het antwoord versehul-digd waren, kwamen dadeltjk in werking, be-schoten de kantonnementen van Keyem ôn St. Pieters Capelle en dreven de vijandelijke troepen in 't Noorden van Dixmuiden uiteen. 1' | v Belgisch i Staafsblad. f; »• n Provinciebegrooting, h BESLUIT-WET. f Wij hebben besloten en - Wij besluiten: v Àrtiikel 1. De grondslagen der provin- s ciotaxes en het bedïiag der t-ixes en opcentiiemen te heffen in 1916 in bet door den vijand niet bezette gcdeelte van West-VIaanderen zullen dezelide zijn jais die voorzien op de provinciebegrootingi v voor 1915. v Aitfc. 2. De piovincieuitgaven voor 1916 a au lien m o gen geregeld w oxden den 'v voet van de begrooting van 1915 voon 1 ailes wiat betreft de wedden en pensioe- 1 de l'oonen en leveringen behoorende r boit het beheer van bet niet bezette ge- v deelte der provincie. ^ BELGEN, î r «ioliriji* en leest ons i Links, en liechts. Vlaamsche twisten. Een anobymuS; die aiidereai verAvijit ano-iymi te zijn, schrijft in Het Vader-and, van hier (no. 349), een stuk, at we niet onbesproken mogen laten. lij zegt goede, maar ook minderwaardige lingen. Goede zijn wanneer hij de potsierjijke iroclamatie der 52 anonymi uit Brus-el, waarmede wij zelf hebben gespot, een arnavalgrap heet; wanneer bij meent, dat de rerdeeldheden onder de Vlamingen den )udtschers ten goede Jtomen, ofwel wan-leer hij de Vlaamscbe S te ni een terk Duitscbgezind blad heet, — enfin! — Onze anonymus verbrodt éditer zijue nzichten, als hij de afstelling van De-lercq en Jacob bet'eurenswaard op zich elC heet, want voo bem zijn beide af-allige personen van beteekems. Wij gtaan e hem kosteloos af. Doch waar de naamiooze schrijver bet aeest zondigt, is, wanneer hij bcweert dat rlamingen en Walen elkander bestrijden. Dit is eene infamie. Nog nooit ver-taan de Walen en de Vlamingen elitan-er zoo goed als thans, niet alleen aan ien Yzer, in het bezette België, m.aai' ok in het buitenland. Wie het anders egt, loiochent het licbt van de zon, en iégaat een slechte daad ten aanzien van i|*v diep beproefd vaderland, als ano-ymus een Belg is, of een onvriende-j'i daad, wanneer de naamlooze sch/ij-Hollander is. !ij liegen dat de iroiens er bij draaien. Toen Donderdag in den Reichstag de vredes-antomime gespeeld werd vergaderden de. ;aal- en ijzerbaronnen te Berlijn. Zij, voor 'ie de oorlog ijzer in goud heeft veranderd, mden den rijkskanselier een telegram om em te verzekeren dat zij de Duitsche troepen a die der vazalen met de noodige munitie onden voorzien gedurende vele jaren (auf iele Jahre hinausj, Ook de neutralen konden ij hen overvloed van kanonnen en munitie erkrijgen. Die bombast klopt voorzeker niet let het besluit van 31 Maart 1915 der Duit-:he regeering die gavant' bedreigt al- rle achtertioudt cte koperen jampotten, deur-noppen, wasch- en waterketels, kandelaars, impen, marmieten en keukengerief. Verdachte lof. De befcreurenswaardige brief, dien de heer ,eo Meer; in eene vlaag van neurastbenie, zegt ien, uit Hulst, naar het H b i d. heeft ge-jhreven, om zekere verraders goed te euren, is door aile JielmeenenSe en loyale lamingen die er kennis van namen, ten telligste afgekeurd. De straf heeft zich ook iet laten wachten. De Nieuwe Courant publiceert een lleclang jezuitisch schrijven van lof en geluk-'enschen van den /Vntwcl'pschen métis, Marten ludelsheim, een stadsbediende die bliksems ver veel vrijen tijd ecbijnt te beschikken. iijn naain zegt genoeg dat zijn Teutoonsche tamboom niet ver te zoeken is. Dat die mossel-och-visch aan België's herstel en toekomst wij tel t, kan ons weinig schelen. Die twijiel i immers atavisme » Inteiessant is het echter te weten dat een 00 lange brief door den Duitseben consor iag doorgezonden worden. Die censor is onge-svijfeld overtuigd dat Rudelshenn een ver-ienstelijk dienaar van het land zijner vaderen an over den Rijn is en dat het stuk gansch 1 het kader is van de duitsche pohtiek ten anzien van de Vlamingen. Vandaar die spéciale unst. t Wij hopen dat dit voorreckt de oogen van en heer Léo Meerr zal openen. Wij wenschen em betere „vrienden" dan die métis en een poedige genezmg van aile zwartkijkerij. Als-an zal bij zien wat kerels Viaanderen ver-iden en de Vlaamsche zaak versjacheren aan et Groot Germanje. De geschiedenis van de laamsche Post zal hem veel leeien. Een oog in het zeil. Wordt op Belgische concerten en andere îesten voldoende gelet op het nationalisme an het programma? vraagt ons een Vlaarn-îbe -olficier. Vindt men er geene nummers uitsolie inuziek hoewel er zoovele keurige lUziekstukken van Vlamingeu, Hollanders, 'ranschen, ltalianen, iiussen en ook lingei-îheii bestaan ? lîens heb ik eene plecktigheid i eene stad van JSederland bijgewoond waar >inister Ponliet aanwezig was. De man, d}e et programma hâd opgesteid, had het kiesch evonden een paar liederen van Deelercq ibschen te voegen. En die liederen werden 'erkelijk gezongen voor den ininister die den jhrijver pas had geàtraft. Men houde dus een oog in 't zeil. De worsten moeten er aam Wat kermis voor de Duitscbe grau-ren wanneer zij in de eerste maanden an den oorlog ter eere van „le change" van Monselet, een cultus zonder reerga inricbtten, en zich te russe! te goed deden aan al-îrlei penserij en allerlei zwijne-ijeoi. Thans komen te Brupael geene arkene meer op de markt. Vreemde arkens zijn es echter nog vele... In bet iebe vaterland worden de zwijnen zoo chaarsch en duur — men beeft er zoo-elen geslacht ! — dat de gemeenteraad an de hoofdstad Berlijn Vrijdffg bijeen-omt om de maximum-prijzen voor de enserij vast te stellen. Janimer dat ierliin zoo ver is van den Haag. De 100(1 inMîsolilanil. De zitting in den Rijksdag heeft het over bet bevoorraden gehad. Een lidl van bet Duitsche Centrum stelde bel) volgende voor : ,,Met het oog op de yoorvallen van deze laatste maanden, verzoeken wij den kanselier, in de huidige zitting, den Rijksdag kracbtdadigo maatregelen be-treffende de bevoorrading voor te stellen. Het stichten van een Centraal kan-toor yoor levensmiddelen in den bonds-raad, zou ook beel gewenseht' voorko-men."De heer Delbriick, Staatsseeretaris van binnenlandsche zaken, nam het wooi'd :i „Het is volstrekt noodig, zegde hij, dat het volk vertrouwen hebbe in de maatregelen die de Regeering neemt, maar het voorstel kan ik niet aannemen. Het! kan overigens ook niet in den Rijksdag besproken worden, aangezien er groote jnoeilijkheden en wanordelijkheden zouden uit voortkomen." De Staatssecretaris voorzag de inrich-ting, in elk midden, van een eomiteit dat de grootste voorrechten zal genieten, en melde dat de Regeering bet inzicht heeft een onder-secretariaat voor do le-vensmiddelen in te richten. Een soeiaal-democraat deedaanmerken, dat de reden door de regeering aange-baald niet overtuigend zijn, en daarom, eindlgde hij, zullen wij voor de verda-ging van den Rijksdag niet stemmen, zoolang de kwestie van de levensmidde-len niet is opgelost. De heer Delbriick kwam nogmaals tegen het voorstel op en verklaarde ,,Nooit zal ik de verant-woordelijkheid van de sticbting van een Centraal Kantoor op mij nemen. De onderzoekscommissie heeft eene nieuwe vergadering gehouden om heb voorstel van de leden van 't Centrum te bespreken. Hei leven in Duitschiand. (Part.) Van een Nederlander, chèmicus in Duitschiand, vernam ik onlangs, dat hij in 4 dagen geene boter gezien bai, ni] had zich met vrucbtenjams mo^t-GÈ vergenoegen. Het leven was er schrome-lifte duur.. Men had hem zijn traitement de helft opgeslagen en nu kwam liij nog niet gehee] en ganscb foe om er van te leven. Er was bijna aàn geen eten meer tè komen, -z&lï had liij worst moc^ ten gaan loadéïi, welke men daar nu mo,t den inetër verkoopt. 70 pfenning had hij vûOr 10 c.M. moet§n betalen en nog was ze van allerslechfcsÊb kwaidteit, meer zage-meel dan vleesch. Leder kon hij ook niet meer krijgen. In de plaats van leder zet men nu houten plankjes onder de schoenen. Zoo vernam ik ook nog, dat Duitsche grensbewoners hunne schoenen in HollaniJ laten lappen. Dat het er niet goed is, bewij'zen de massa's Nederland-sche werklieden, die van ginds terug-komen; de loonen zijn hoog genoeg, ver-klaren zij, maar nog niet half toereikend om er van te leven. De boeren klampen zich om bet weinigje dat ze opoogsten vast en laten het niet los. Mooie toe. stand, niet waar? De verliezen fter Centpaleii in Servie. 64.000 dooden en 147.000 gekwetsten en 120.000 zieken. Men meldt ons uit Geneve dat de veldtocht tegen Servië ondernomen, de volgende slacht-offers geeischt heeft: *Duitschers Gedood 27.000 Gewond 43.000 Ziek 47.000 117.000 Oosterijkers: Gedood 23.000 Gewond 58.000 Ziek .....v 51.000 132.000 Bulgaren: Gedood 11.000 Gewond 32.000 Ziek 8.000 51.000 Turken: Gedood 3.000 Gewond 14.000 17.000 In bet geheel dus, een verlies van . . 317.000 manschappen. 8000 Bulgaren buiten gevecht gesteld. Talrijke Servische regimenten hebben de troepen der geallieerden ten Zuiden-Oosten van Doiran kunnen vervoegen. , , De tegenstand der geallieerden vetwierf in 't Noorden van Djakova, den besten uitslag en 8.000 Bulgaren werden buiten gevecht ge- Alie vijandelijke aanvallen op de Wardar en op de lijn van Saloniki werden terug-geslagen. 'De Ireeeen fier geallieerden ziio|. « sieigelroffiei os Wïî fMlïilCeJOi. Eeii BriÉ- 4k uit ca- Le Petit Parisien get" zip^ tfn Noor-langrijke beschouwingen over 11 R-^mdir. der légers van de GeallLeerde?ePei1 en cedonië. . dag en nacht Al beschouwen de Duitsche coui. de terugtocht. der Franscben als êJ^wen in ovei'winning, ©r moet gezegd worden, daa"®i:er'' het veiplaatscn van het front gewild Ook te Parijs en te Saloniki besloten is. ^5 De toestand is heel wat beter dani 1 verleden week. De troepen zijin tegen al)g vorrassingen bestaad, vermits zij hervormi en vaster aaneen gesloten zij;n. Zij zijfll van ovcrvloedige munitie en levensmidd^ Ien voorzien en beschikken over veel mêt teriaal. Zij! zijn gevormd uit vastberadeBiS en buigzame sti'ijders, goed bij de hand en die gedurende deze zestien maanden' oorlog veel geleerd en ondervondea hebben. Aan het hoofd van die helden staat pa], een man die zieh door eene oa<-uitputtelijke wilskracht en eene nooit ge« stoorde kalmte . in de gewichtjgste oogesi,^ blikken onders&heidt, generaal Sarrail. Het verwondert dus niet, dat generaal Mahon, die van eene inspectiereis vaôi de Pransche en Engelsche fronten is te-ruiggekeerd, vêi-klaart, dat die troepen g<iu makkelijk het hoofd kunnen bieden aaSl de Bulgaren en de Duitschers. Hij drakt zijne groote. bewondering uif voor het strategisch en tactisch meeitter^ werk, dat in generaal Saïiail's geest is; entstaan, en door hem bestuurd - en te^ uitvoer is gebracht. Ailes doet veronderstellen, beweren do; militaire boofdmannen, dat Saloniki nie| zal belegerd worden. In aile geval bel Eiigelsche léger wordt versterkt en de; Fransche troepen zullen welhaast vermeeiî-' derd worden. A Ailes is kalm op het Fransche ùont en de troepenljewegingea werden in d<$ beste orde yolbracht. Op het Engelsche! front, zegt generaal Mahon, hebben d® Bulgaren den 9en en 10en December twee, woedende aanvallen, met gesloten gefe deren — zooals de Duitschers doen —s uitgevoerd, maar zij stuitten steeds opi het moordend vuur der Engelsche artillerie en -infanterie, di© hen bloedig xugdreven. De Bulgaarsche verliezen wa, ren verschrikkelijk, want de Engelschen begonnen maar te vuren, wanneer de vijandelijke aanvallers op 500 meters afstanA waren. De vijand îiet duizenden dood^H en gewonden achter, Hoe generaal Sarrail de Bulgaren tijd âeert verliezen. De Bulgaren trachtten den aftocbt den 'Geallieerden naar Guevgneli af te snijden. Hier moet aangestipt worden dat de terugtocht der Fransch-Engelsche troepen: niet do or de aanvalléai der Bulgaren veroor-zaakt was. Immeys generaal Sarrail had van den '2en December af besloten, ziehi op Saloniki terug te trekken, zooals het blijkt uit de uitgevoerde bevelen die hij aan de afdeelingsbevelhebbers gegeven had. De beslissing was overigens nood-zakelijk geworden doordien Monastir ge-vallen was, waardoor aile voeling met het Servisch leger uitgesloten werd _ eni het behouden van het front in Servisch Maeedonië onnoodig werd. De grootste moeilijkheid van den terugtocht bestond juist hierin, dat d<f ontruiming van het materiaal langs de Demir—Kapou-pas moest geschieden. _ Generaal Sarrail gelukte erin zijne taak tôt een goed einde te brengen, door een schijnaanval in de eerste dagen van December uit te voeren. Hij verzamelde eene groote troepen -macht in de richting van Ichtip wat dei Bulgaren, die zich langs. den linkeroever van de Vardar bevonden, in de onzéker-beid bracht. Alzoo hield hij de meeste Bulgaarsche troepen op, en de terugtocht kon in goede orde door den Demir—Kapou-pas ge-echieden.flet Bulgaarsche leger houwt Duitsche iuchtkasteelen. De Bulgaarsche gevangenen en déserteurs die deze laatste dagen zeer talrijk waren, verklaren eenstemmig dat het Bulgaarsche leger vooruitrukt en de bal-dadigste gruwelen begaat. Het denkt dat het onverwinnelijk is, en is overtuigd dat door de Fransch-Engelsche troepen tôt den terugtocht, te verplichten, zij da eindoverwinning behaald heeft. De Bulgaarsche olîicieren denken dat zij steeds de omstandigheden beheerschten, maar, het is een feit dat, telkens de Fransche troepen een offensief uit eigen beweging ondernamen, — al was bet dan ook met minder manschappen — de vijand altijd! achter uit is gedreven. Het Bulgaarsche! leger geeft zich geen rekenschap van de terugtocht, die alleen uit strategisch oogr punt is ^sdaaa geweest. Wat zal ds na^ derende ontnuchtering dei" iBulgarenwreea zijn l

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods