Belgisch dagblad

709 0
20 October 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 20 October. Belgisch dagblad. Seen on 13 August 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/d795718k9b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

VXtlJI>A.G-~80 OOTOBËR 19ia NV;. 31. ABONNEMENTEN. Per 8 maanden voor Nederland I 2.50 franco per post. Losse nnmmers.: Voor JMederland 5 cent Voôr liuit enland 7Vî cent. Den Haag, Prinsegracht 39 JCelefoon Red. en Admln. 7483. BELGISCH DAGBLAD AD VEKTENTIEN. Van 1—5 regels f 3.50; elk« regel meer f 0.30 ; Reclame» 1—6 regels i 2.80 ; f.ïke regel meer f 0.50. London : Dixon IJouse Lloydâ Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. Bestuurders: Dr. TERWÂGNE —- CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du CASTiLLON. BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. EEN NIEUW SCHELMSTUK. Wij liadden. ons tôt de ook in België zeer bekende Nederlandsche uitgevers, do heeren Van Dislioek en Vcen gewend om ophelderingen te bekomen over de Duitsche vertaling van werken van ver-echeidene locale Vlaamsche schrijvers. Wij verlangden eenvoudig te weten, yan Vvie de toelat'tng van vertaling uit-ging.De heer C. A. J. Van Dislioek uit iBussum, heeft ons het bewijs gebracht dat hij nooit dergelijke toelating heeft yorleend. i Onveranderlijk en onverzettelijk wa^ zijn antwoord *op de ta-lrijke vragen ge-.weest ; ,,Ik kan u thans de autorisatie op iVlaamsehe Kteratuur niet geven, natuu,r-îijk ! Eerst na den oorlog kan daar-over gesproken worden." Met oprecht genoegen brengen -wij dit antwoord van dezïri Nederlandschen uit-gever ter kennis van onze landgenootetnT Zulk antwoord moet ons in het geheel niet verwonderen, daar de heer Van Dis-hoek een der beste vrienden van België is. Vcor den oorlog was hij het ze-ker, maar gedurende deze twee rampza-lige jaren, heeft hij die vriendschap door de zuiverète ph'lantropie bewezen. Is het de heer Van Dishoek niet, die te Bussum onschatbare diensten aan hon-1 derden Belgische vluchtelingen bewijst ? Is hij rii ?t de royaalst'e der uitgevers, .wannecr Nederlandsche werken bij bain worden bcsteld voor onze lees- en leer-gierige Vlaamsche soldaten ? ' Van deze gelegenheid zijn we dan ook gelukkig gebruik te maken om dien va-ren viiend van ons ongelkkkig België, yerdiend.en lof toe te zwaaien. Wij hopen dat de heer Veen lietzelfde antwoord van zijn collega uit Bussum aan Duitsche aanvragen zal hebben ge-fconden. Wij zullen eveneens gelukkig wezen dit antwoord mede te deelen, <Sf . * De lezei zal thans weliicïit opwerpen: !Als de uitgever de toelating niet heeft ver-leend. dan is het de -stfhrijver. Toch niet in - het geval dai^ ons bezig h.MHit ■ ' ' Herfitaii Teirlinck en Karel Van de ! Woestyne hebben evenmin hunne. toelating tôt Duitsche overzetting van liunne werken verleend als CyrièT Buysse, August Vermeylen en Maurits Sabbe. De Duitsche uitgever, die hun vertaakî Wei'k li^t verschijnen, heeft eenvoudig geb'.'uilv' gemaakt van artikel 5 der op 5 Sepember 1886 kte Bern -gesloten 3 £°n;, ventie, geLik dat artikel gewijzigd werd door artikel ,1, paragraaf III, der aan-vullfeaide akte van Parijs van '4 Mei ,1896j lie; eerste lid van dit artikel luidt in lut Nederlandsch : „De tôt een der landen van het Ver-bond behoorende auteurs of hunne recht-verkrijgenden, genieten in de andere landen het uitsluitend recht vertalingen hun-ner wei'ken te maken of toestemming tôt de vertaling te verleenen, tijdens den gansehen duur van hun recht op het oorspronkelijk werk. Intusschen zal het uitsluitend vertaal-reeht ophouden te bestaan, als de auteur daarvan niet ' gebruik zal hebben gemaakt binnen eeh tijdsverloop van t i e n j a-r e n 'van af de eerste uitgave van het oorspronkelijk werk door in een der ver-Ptiondsl inden eene vertaling uit te geven of te doen uitgeven in de ttfal waarvoor de bescherming zal worden ingeroepen." Voor den oorlog negeerdo Duitschland de jongere moderne Vlaamsche literatuur* Ook waagde het geen enkel Duitsche uitgever haar door eene vertaling in Duitschland te laten keniïen : eterstensl omdat èr geen geld aan te verdienen was en tweedens omdat men na tien jarem altijd eene vertaling zonder auteur s-r e c h t el n kon uiïgeven als er, reicsdsl geene bestond. Maeterlinck en Verhaerôn ' waren de eenige B'elgische schrijvers dis aan Oder en Spree gekend waren. Thans mag b.v. het Insel-Verlag van Leipzig aile* voor 31 December 1905 verschenen Vlaamache belletrie of weitenschappelijlce literatuur in het) Duitseh vertalen en uitgeven zonder de toelating van de schrijvers en bovendien zonder hun een pfennig schuldig te wezen. Bovendien is het een bekend feit, dat Duitsche uitgevers de Borner C-onventio voor gedurende den oorlog verschenen uitgaven ter zijde hebben geschoven. Daarvan is Maurits Sabbe het slacht-offer geweest toen het Kerstnummer van1 het Berliner Tageblatt (1915') de vertaling van een zijner novellen be-vatte. Noch het protest van den - schrij-■ver, noch dit van den uitgever hielpen. Macht ging hier ook boven recht ! * * * Nog andere Vlaamsche schrijvers worden thans ook met onteigening bedreigd. ïloe zij zich tegen die dievarij zullen Ver-zetten, die schadelijk is nie^ alleen voor hun beurs, maàr ook bovenal voor hun aanzien, de Duhschers zullen daar niet cens naar om zien. Wij hebben zelfs vernomen, dat zij. De Wandelende jood van August Vermoylen vertalen en zullen uitgeven, dien loyalen Belgischen schrJjH ver ten trots. ! Onze lahdgenoot'en zullen ook niet moeten verwonderd wezen, als het ïnsel-Verlag 'n Leeuw -van Vlàande-i ren en Te Lande van Cyriel Buysse zal 4a-ten verschijnen. Hij qok is lecds II et fc>iaetitu£î-or V a;. Dvilteolio nui cigeningszucht geweest, toen novellen uit zijne Van arme menschen in het Duitsch zijn vert.aald. Aan niemand had do schrijver daartoô de toelating. geg3-ven.Niet genoeg onze beste en loyaalste Vlaamsche schrijvers stoffelijk te bena-deelen, pogen de gewetenlooze vijanden van ons land ze tevens vardacht te maken in de oogen. der Bel'gen en hunne geallieerden. Het is een verregaande laflieid, omdat de schrijvers, die in het be-zetta land verblijven, zich niet kunnen . vsrwcren en hun protest aan het buiten-land niét mogen laten geworden. Het is bovendien een schelmstuk, omdat de pangermaansche propaganda al-dus het gansche Vlaamsche volk met zijne élite wil koppelen aan het hàndvolletjo verraders en zwakzin-nigen, die hun uitgeput land en hun gsmarteld volk lillend voor de voeten van den Duitscher hebben gegookl. Wij hebben thans zijne vege plannen doorzien. Wij znllen niet gadioogen dat de barbaar-sche valschaard modder werpe naar, de eerlijkste en beste Vlaamsche dichters en schrijvers." Pooten thuis ! —i c, . 0E TOESTAND Het lot van den Koning van Griekenland )ein van zijne rageering, hangt aan Cien draad-PJe. ïusschen Tïno ein zijn nLeuwen Oersten '•minister Lanabros is de toestand erg ge-spannon ter willo van den druk, die de Eîi-j lento door den Franschen admiraal du [iFournet te Athene uitoe^ent. r( De toestand is onhoudbaar geworden, zoo-j lwiel vcror de Entente als voor de Grie^sche i'regeering. Een oplossing dringt zich op of. 'anders gebMirt een katastroiof. ![ Het is ohbegrijpe-lijk, dat de bondgenoo-|ten Konstantijin, den agent van zijin. schopn-! broeder, laten begaan. ?i H'j is het, die het ofljensief van Sarrail | heeft verhinderd, door hem te dr<y.gen in i den rug aan te vallen. jl Die gedwongen rust heeft C|Qn _ slecht ;(jiitwericsel op aile fro>nten gehad, niet het. jlminst aan de Somme. P Meer en meer lekt het uit, dat 'de . Duits&hers <ian de Entente eenen wapen-jstilstand van 15 dagen hadden voorgesteld, ,om hun Westelijk front in te krimpen. T Engeland heeft dit geweigerd, om de aeenvoudige reden dat zij aldus ' sterkerr ('zouden worden dan te voren. Het huidig Iront moet docSrbroken wordea en anders niets. De Franschen zijn ogïïieuw voor-uitgeschoven. Thans hebben z\j ganschr Sailly Saillisel in handen, met 'de heuvels jvan het noorden, tcrwijl zij1 ook de eerste iinie loopgraven tusschen Maisonnettes en jBiaches,, veroverd hebben. Le ïrartsloy •wordt -thans van uit Ees B;oeufa en Sailly Saillisel bedreigd. f , LiAan het Huasisch front hebben: onze Russische bondgenooten aile aanvallen met succès afgeslagen. Dit was ook het geval in Arménie. In Macedonië zijn er vorderingen van Serviërs en aan de [Wardar. De Italianen zgîi thans bijna meester van den Monte Pasubio. Zij hebben den tègenstand der Oostenrijkers gebroken in hetx 'gebied tusschen Cosmagnon en But. De tegenaanvallen des vijands mislukten. Sniterei. GOBsfesr'esafâe wan vakvereenigiitgen. Do afgevaardigde Legien,,, président van den Internationalen Gewerkschaîts-bund, -heeft, volgens Soz. Praxis und A'rciiiv. f«r. Volks-, tegen 11 December a.s. In Zwitserlaind een internationalei conferentio van vakvereenigingen bijeen-geroepen. De vakvereenîgingein in Zwit-serland hebben zich met de voorberej -dende Averkzaamheden bêla st. De conferentio moot haar standpunt bepalen tep, opzichte van de bijzon|lere stichting.van een corrcspondcntieb'areau te Parijs, waartoô op 5 Juli op een conter en tie vlan de vier Ententelanden te Leeds werd bes'loten. De internationale seçretapis is niet bere'd, de Internationale • secreit&ri# is niet bereid, de Internationale Arbeids-gemeenschap tôt spot van de wereld te laten wvwden Hij wil daarom een dui-'delijke beslissjng over dea toekomstigeo vorm van den Bond. Zoo schrijft deNieuweCourant, orgaan van den Nederlandsche» Werk- geyersbond. . Links en Rechts. Herstei der bibliotheek van Leuven. De „Tablet" schrijft: „Wjj hebben alto reden te hopen, dat de beweging voor het weder opbouwen van de boekerjj van- Leuven nieuw, le-ven heeft gekregen door den open brief in de „Tinaes", waarin Iiord Muir Macken-zie, voorzftter van het uitvoerend comité, in liet begin van het jaar ingesteld, voor deze aangelegenheid opnienw de he-, langstelling van het puhliek vraagt. iLord Muir Mackenzie zegt dat, ïiaac het oordeel van genoemde commissie,- de tijd gekomen is „om het noodige te ver-richten om geldea voor het beoogd doel in te zamelen en zulks, hetzij op eigen hand, hetzij in samenwerking met dergelijke commissies, in Frankrijk én elders in het leven geroepen. De ervaring te Manchester opgedaan, waar Ryland's Li-brary een zeer groot aantal waardevolle werken heeft hijeengebracht en gecatogi-seerd met het doel zè, zoodra dit mo-gelijk zal zijn, naar Leuven uit te zen-den, toont genoegzaam aan, dat er velen zijn, in staat en bereid, met boeken en bijstand vai^ anderen aard te hitlp te i komen. ! De commissie noodigt daarom aldus gezinde pergonen uit, mef. haar in brief-wisseling te treden en stelt in het bif zonder voor, dat men haar lijsten of omschrijvingen van boeken, die men bereid is af te staan, zal doen toekomen. Ten slotte wordt bekend gemaakt, dat Hugh Butler, bibliothecaris van het Hoo-gerhuis, die in deze commissie als se-cretaris optreedt, x'gaarne met hen,. die boeken wenschen aan, te bieden iu aan-raking zou wenschen te komen en hun gaarne van advies wil dienen, terwijl hij zich voorts bereid verklaart, giften in geld van niet meer dan twee guineas, ter dekking der voorloopige uitgaven, in ont-vangst te riemen en te beheeren — ailes inderdaad voor een beweging, die vàn'de zijde der Engelsche geleerde wereld zoo hartelijk en op zoo verdienstelijke wijze werd toegejuicht en gesteund". Een Belgisch keurregiment. Dezer dagen heeft het 7e veldartillerie-regimen't, dat aan de Britsche legers is verbonden, zijne 18 maanden Engelsch front keursoldaten bestaat en dat médegewierkt heeft aan de Engels«hén wapenfeiten van den uitsprong van Yper en vooral van Sint Elooi, wérd verscheidene malen in de officieele Engelsche communiqués ver-meld. Opvolgenlijk werd het regiment bij de Engelsche, Kanadeesche en Australische divisies gedetacheerd. Het regiment wordt thans aangevoerd door luitenant-kolonel baron Greindl. Kardinaal de Cabrrères. Wij lezen in l'Indépendance Bel-dge: In zijne redevoering in de Kamer heeft de heer Raffin-Dugens gezegd, om zijne reis naar Kienthal te rechtvaard;gen, dat kardinaal de Cabrières wel naar Rome was gegaan, om er het konklaaf bij' te wonen, alwaar hij kardinaal Hartmann ont-moet had. Waarcm mocht hij, Raffin-Dugens, dan niet naar Kienthal gaan, om er zijne Duitsche soâalistische kameraden te ontmoe-ten? De bisschop heeft géant woord en hij heeft het drommels goed jj-^iaan. De brief is kort maar kruimig. „Ket is waar, schrijft de kardinaal, dat Z. E. kardinaal Hartmann zich ter zolver-tijd te Rome bevond In het konklaaf als ik, en eenige maanden later in de consistorie. Stellig héeft hij mij in eenige cere-monen kunnen bemerken, zooals ik zelf hem van ver lieb kunnen ontwaren. ' Noch op het konklaaf, noch op de consistorie, heb ik een enkele bespreking van welken aard, met d'en Duitsohen kardinaal gehad. Over Frankrijk heb ik alleen met Z. H. Paus Benedictùg XIV gesproken en met de Fransèhen, die mij de gastvrij'heid wil-den verleenen. , Het eenig bezoek, dat ik afgelegd heb en dat een officieel karakter had kunnen hebben, maar sleohts van mijnentwege alleen een daad van hoffelijkheid en dank-baarheid was, gold voor Z. E. den heer Barrère, ambassadeur van Frankriik bij het Quirinaal." Onze liberale confrater voegt er bijl: Er bestaat een belangrijk verscliil tusschen'de reis van een Franschen kardinaal, die er op let een Duitsohen kardinaal niet aan te spreken — deze is een bekend handlanger van den keizer — eh de reis van een Fransch Kamer-lid, lid der legeroommissie — die zich naar het buitenland hegeeft om een conférence te houden met Duitsche soc'alis-ten, bekende medewerkers van Willem II, die de militaire kredieten hebben gestemd en maatregelen ondersteunen, die Frank-rrjks vijanden toelaten, de Fransche soldaten te fusilleeren en te mitrailjeeren. Duitsche uitputting. D© ,New-York Tribune" schrijft;: „Duitschland -is uitgeput en de militaire experts overlegen slecîits nog den tijd, die noodig zal éijn om een oplossing be-slissend te maken, waarover men niet meer iedetwist. 1 1 Het moreel der verbonden landen is eep beslissende factor; daar tegenover moet men erkennen, dat Duitschlands (échec iranjïCAwiize aan het ,volk geopenbaard is". Successen der Franschen aan de Somme De Franschen zijn thans meester van hei gansche dot^ Saill^-Saillisel. Zij verda*even sSe SSuitschers van de SseuveSs ten N. en ten N.W. van het dorp. — Qe Dieîtschers werSoren hunne eepste iinie tusschen Biaches en Ë¥la§sq>nne'lte. — Russische voorsSeeSen in het Qosten. — Oe Csrieksclta wa^boel Een toterii lii is Pamenep. De Rheiniso h^-W estfâjischei Z-eitflng, het orgaan van Krupp, be-spreekt op 27 September den algemeenen toestand. Ziahier eenige aanha,l|ingon : „Wij hebben onze hand uitgestoken naar den vijand voor vrede, maar hij aanvaardt ze niet, ofschoon wij niemand met oneer bedreigden. Nu zùîlen wij ons wel wiachtem nog tôt hen te gaan !" Dat is wel. De Rheinisc h-W e s t-fâlische ziet er' geenszins tegen op den kanselier te misbruiken, omdat hij het aanfeod van de economisclie, militaire' en politieke contrôle van België nan-vaardt is plaats van een eenvoudige an-nexatie, dat veel te zvedig blijkt. „Italië en Roemenië,. beïnvloed door de militaire* gebeurtenissen, hebben zich aan de zijde onzer vijanden geschaaxd. Zij hebben ons eens te meer aangetoond, dat geweld en koude berekeningen aïs voor-naamste drijfveeren gelden... Neutralen voor het meerendeel bepalen hunne po-sitie tôt ons in verhouding van de kan-ben op het oorlogsveld,... Hyenai'&liggen ten allen kant op loer, slagvàardig om de si ujp tr ekk en den leeuw verder af te maken." Dat is een zeer beschaafde taal ; maar niettemin is het een zonder linge taal voor de apOatelen van het pangermanisme.,,Ons eenige vijand is Engeland : Het artikel eindigt met de gebruikelijke ver-trouwingôuitdrukking en men voelt best, dat er kent'ering komt in het vertrou-Wen bij de bevolking. ,,Ons vertrouwen is niet verminderd sinds von Ilindenburg verklaard heeft, dat in een oorlog 'op- en neergaande golvingen onvermijdelijk zijn... De twe> oe v reeuzame jjuùscjio anumooi « ■" Amerika aangekomen." « < Een kolossaîe ondernemîn^, In zijn nummer van 12 October 1916 houdt de Times zich bezig met de Bel-gische Koninklijke Lloy^. Duitschers vervangen d"o or Belge n. Op het gebied der scheepvaart zal waarschijnlijk aan België de eer welge-vallen het eerste het economisch programma der Bondgenooten, goedgekeurd door de. Conferentie van Parijs,. uit te werken. Een der belangrijkste gebeurtenissen in de handelsscheepvaart, sinds de vij-andelijkheden ligt besloten in den voor-uitgang van de firma Brys en Gylsen. De diréeteuren van dit vennootschap waren Antwerpen ontvlucht vôôr de Duitsche bezetting, bij middel van een sleep-boot en voerden een overgroote hoeveel-heid goud mede. Zij vestigden zich te Londen. In 1914 was de maatschappij Brys en Gylsen niet ingeschreven op de registers van de Lloyd als eigenaars van schepen, maar in 1915 figureeren zij er reeds als eigenaar van 27 stoom-booten en in Juli 1.1. was dit getal go-klommen tôt 35. Sedert zijn er nog andere sloomscheçien aangekocht, zoodat het totaal nu 39 bedraagt. Vecs chilien de dezer zijn overgenomen van Britsche eigenaars, die zich hebben laten veMeiden door het groot aanbori. Al deze schepen zijn overgeschreven op naam van de Belgische Koninklijke Lloyd, maatschappij samengesteld bij akte in het Staatsbl'ad van 19 Juli, met een volledig onderschreven kapitaal van 50 millioen frs., met een waarborg der Belgr'sche regeering voor een vermeerde-rïng van kapitaal van honderd millioen fr., waarvan er reeds 25 millioen ge-stort zijn. De heeren Brys en " Gylsen zijn - be-heerders genoemd. De Belgische Koninklijke Lloyd heeFt reedB een regelmafigen dienst ingevoerd tusschen de Vereenigde Staten en Frankrijk en men is van plan ook een dienst In te richten naa/r Indië. Ten dien einde er is een cfontract gesloten met de heeren Graham, belangrijke Indisfche firma. De heeren Graham waren véôr den oorlog de agenten van de Duitsche Hansa-lijn, die te Antwerpen ook aanlegde. De heeren Brys en Gylsen koesterein het inzicht al ,de trafiek van de Hansa-lijn voor hun rekening te nemen. Van nu tôt dat de Belgische havens zullen vrij koinen, zullen de schepen in ver-sehillende Europeesche havensaanleggen. De eers.te stoomboot is reéds vertrolc-ken naar Indië, om er een lading in de havens van Indië te zoeken ©n zal wel-dra gevolgd worden door twee anderen. Het programma van de Belgische Koninklijke Lloyd fou bestaan in het be- * nuttigen van Belgische schepen voor af, de dienoten naar dé Belgische havens, die vôôr den oorlog gemonopoliseerd waren door de Duitschers. De onderne-ming, gestaund door de Regeering, kan de toekomst met vertrouwen i'nzien. In liet Staatsblad lezen wij, dat het aantal beheerders van de Belgische Koninklijke Lloyd gebraclit is van vier op zes. De twee nieuwe beheerders zijn d® heeren ridder Edmond Carton de Wiart en Albert Kreglinger. H ïrif ml I niT De „Matin" publioeert een intsrvicuw va.a de.n correspondent van de ,,Times" met M, Bibot, waaraan w'ij 1.et' vclgende ontle«nen: Wij zien de toekomst met- hoop en voilai ■ verirouwm tegeniioet. De binnenlandsche fi-na.ncicele toc-stand is in geeuien deele ver-ontnistend. Ons land .beschikt. over groot"3( v/erkkrachten, en zal de Tvisselkoers te on-zesn gunste weten te herstelfen. Zonder twijJel zitten wij' op zware las tan j wij1 zijin besloten om biniien korten tijd ©cû' bela^ting op het inkomen te heffen. Dat zou toch reeds geschied zijn zônder dan oorlog. Dank zij de rekbaarheid van den vorm van bclasting, dis Engeland zooveel voordeelaaa-bracht. kunnen wij het licofd bieden aan da meostc onze verplichtingén, maar aen on-ger&chtvaardigde liaast, waar het de belas-"tingen be'tre t, zou het land in ongerustneici brengen. Het vertrouwen der Franschen in de toekomst is absoluut. Het beste bewijs, hiervan is do lehning verledcn jaar uitgesclire.ven, die ons een kapitaal heeft opseJ-racht \aa vijftien milliard, en waarvan de koers nog drie proeont hooger is dan op den data m; van. afgijte. Een punt van ernstiga overwegiiig is, ho® de middelen te vinden om onzp. buitenland- , serro aaiiKoopen te netarcn, meèr aiaet te vinden op de Amerikaansoho markt vau handelsartikelen. Ik kan u zeggen, dat or eei> z,&er goe-ls •schikking getroffen is op ean coni'ereude» die ik te Calais had mec de heeren Asquità en Mackenna. Engeland wil gaarne zijn goud-reserve ver-meerderen, om zijn goud'-sLandaard te hand-havein en zijn credi&t dit de Vereenigde Staten te vergrootep. De bank van Frankrijk heeft, zelfs in da • huidige oorlogsfasie e>ai goudreserve van meer dan vier milliard. Bijgévolg -zijn wrj in staat aan Engeland een bolàngrijke som te beloven, getrokken uit onze eigen over-vloed.Rusland heeft dit ook beloofd en Ita'iô eveneens, naar verhouding Vîm krachten. Ou die w$ze vormen de G calli,3erden, indien ik het zoo noeir.en niag, uefi" syndicaat van hun goud, om gezamenlijk huai finântieelen ytoestand nog solieder te maken. 'Wij stelleai dit goud ter beseliikking van ade Britsche schatkist, en. -dèzé zâl L© Londen een crediet openen ten- onaen gunste in ponden steWing. Zooals u ziet is de schikking getroffen ia het. belang der Geallieerden. Het goud, door ons „geliéend" zal na den oorlog terugkèsfea in de brandkasten van de Banque de Franc,j. De toestand geeft reden tôt tevredenheid Sinds den oorlog is onze natioiyfie schuld toegenomen met 39 milliard, waarvan 13 milliard geconsolideerd zijn, 13 milliard zij!n eerst na den oprlog aflosbaar op kort.-n termijn, en 13 milliard bestaan uit vlotten-de schuld. Zulk een vlottendo scSuld geeft geen reden tôt ongerustheid. Een groot deel ervaà kan afgelost worden door de leening; do . rest. zal zonder twijfel geoonsolid©erd worden, zij het dan ook na dan oorlog. De gelukkige wending der gebeurtenissen aan -'het front, verbefert onzeii toestand en vermeërdert h®t vertrouwien, z'oowel in het binnenland als in het buitenland. Op financieel geibied is het een groot voordeel voor ons, dat de wereld gelooft. dat onze eind-overwinning slec'nts ©en kwes tié van tijd lis. De linitsehêrsli Poiêi-" Men stelt soms de vraag: Zal Duitschland er in -slagen de Polen té- verleidea' en ze achtcr zijn vaindel doen stappen? De pangermanisten droomen reeds een half inillioen Polen ingelijfd te zien ia de legers van Willem II. Wij zijn over-tuigd, dat die droom nimmer werkelijkheid zal wqrden. De Duitschers 'zijn getukkiglijk zeer onbehendig geweest ten opziehle vaiï • de Polen. Zij zijn begonneh met ze te v bien. ( Zij hebben immers een dekreet latea verschrinen, beslissend, dat de national® taal in de burgerlijke akten en voor d# rechtbanken het Bussisch" zou vervangen^ Dit verwekte groote vreugde te \Var« sohau. Tw«ee maanden later bevolea de Duitschers, dat " het Poolsch door het Duitsch zou verdwijnen. Toen be^ • grepen de Polen waarheen de overwinnoar wilde. Het zal niet meer mogelijk zijn, d© Polen nog wijs te malcen, d it Duitschland genegeolieid voelt voor de Polen. ' t >

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods