Belgisch dagblad

687 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 06 May. Belgisch dagblad. Seen on 26 September 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/q52f76780d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

èdr - irgang. zbjfDÂG e en iWAAWiaAé » "MHTTBïTr î*fo. 108, y i ABONNEMENTEN. Per § maanden voor Nederland I 2.50 franco per post. Losse nummers. Voor Nederland B cent, voor Buitenland 7'/j cent. lDen Haag, Prinsegracht 39 Telefoon. Red. en Admin. 7483. BELHSCH DAGBLAD Vei-schijnend te 's-Gpavenhage, elken werkdag fe S2 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ■àa/- i|Bp « AD VEEÏENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50: elk«-regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.50 ; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House LloycLl Avenue E C. Parijs : 7 Avenue d'Antin 7. Olie op het vuur Onze lezers zullen verder in dit nr. fcefc verslag van onze regeering aan d'en koning lezen. Zy zullen getroffen worden door den toon vol opireckte welwiilendheid ten aan-«ien van het Vlaamsche volk. De Vlamingen hebben îmmers niets ge-meens met de landverraders en smood-aardà, die den vijand dienen. De taaïrechten van het Vlaamsche volk worden cens te meer door de Belgische xegeering erkend. Zij zijn eeuwsg. Geen trwiijfel of het Vlaamsch recht zal 5n Nïeuw België gansch worden hersteld. Voôr den ooriog heeft men veel i© .lang daarmee gelanterfant. De Vlamingen zullen wilien "wat zij winnen. Daar zij nieta omreehtsvaardig», raiets onredelijks nastreven, zullen zij ook îbij bunnc Waalsehe broedera den noodi-gen steun vinden om de thans door Duitsche bemoeiing pijnlljk geworden Vlaamsche kwestie op te lossen. Die oplobsing zal van eën leden dakje loopen op voorwaaxde dat de Vlamingen z.'ch zorgvuldig van het activisme afhou-«ien en thans volgens 's Konings ver-Hiaan, de bevrijding. van het grondgeb-ed nastreven Aile Belgen keurén aile activisme en bal! activisme van weldanigen aard in dezen gruwelijke en d'ep-ernstigo dagen af Het Belgisch Dagblad heett, ânds zijn bestaan, niet opgehouden poli-ïek en taalactivisme te bekampem, zon-der zieh om ieanand le betkreunen. In de kolommen van een Franseli-Bel-gisch confrater doet nu een naamlooze uit Scbeveningen aan anti-Vlaamsche activisme, zoo slecht als dit van den Raad van Vlaanderen. Hij verwijt immers de Fla-minganten alleen den Godsvrede te hebben verbroken. Eene valschheid- Hij klaagt dat de Fransclisprekende Vlamingen van Vlaanderen verplicht zijn hunne kinderen naar het Walenland te sturën, «m er Fransch te leeren, juist alsof de ©\ ersheerschende taal in de collèges en aihenea en hoogescholen- in Vlaanderen nii'f -de Franscho is t De man, die beter naar scliool zou gaan om Fransch te leeren schrijven vocgt er hij, dat de Flaminganten voor strekkmg hebben het Fransch in het Viaanische land te bannen. Men vraagt z."ch af, indien men weeral met oorlogs-Wrdwaasdheid te doen heeft. Ik ben Flamingant en hedenavond vier ik Ver-kaeren. Mijne kinderen leeren nevens hunne Vlaamsche moedertaal, Fransch, banne tweede nationale taal. Dat de Vlamingen van Fransche uitdrukking in Vlaanderen op hunne heurt hunne kinderen Vlaamsch leeren en zich onthou-den van anti-Vlaamsch activisme ! -edoeld naamlooze fana ieker w.erkt cen-voudig voor den bond dien hij zoo dom hestrijdt. Men vraagt zich zelf af, indien het geen lid van dien bond is, dat op die liatige wijze propaganda voor hem wil malien ! Bovendieu arbeidt de beleediger der Vlamingen voor den Koning van Pruisen. Weet d'e mensch dan niet dat Duitsch-- land ailes inspant om zich de gunst en de vriendschap van het Vlaamsch volk te Terwerven ? Weet hij ook niet, dat de regeeringen van Londen en Parijs samen met de onze zich zeer bekommeren om den loop van de u'terst gevaarlijke Duitsch-Vlaamsche politiek in België en haar voet voor voet volgen? Beeeft die naamlooze heer niet dat hij de Duitschers in de h and werkt ? Wel-licht zullen zij1 morgen gebruik maken van zijne dwazen uitval, dien zij waar-feehijnlijk het blad zullen aanwrijven ■waarin hij verscheen, on> aldus de Vlamingen tegen de Walen en Entente aan te vuren. Is de naamlooze anti-flamingant uit Schevemingen dan zoo bekrompem om niet! le begrijpen dat, wan-neer Vlamingen tegen Walen en omge- keerd zullen staan, de bondgenooten van België eenvoudig hunne knikkers uit de ronde zullen nemen? Want wat zou het nog helpen te strijden voor een tegen zich zelf verdt^old Beigië, alsi de wereld.vrede zou kunnen verzekerd worden door eene verdeeling van B'elgië en zijne koloniën tusschen Duitechlând, Frankrijk en Engeland. Zoo zijn er welke in die landen daarover dénie en... Wij hebben hier in de Frankf. Ztg. het verslag van eene ziiting van de hoofdcommissie van de'n Rijksdag van Donderdag. Hollandsche bladen hebben haar verminkt of onvolmaakt medege -deeld. Welnu, wat zeggen die Riiksdag-leden ? Zij dulden zei.'s geen half soeverein België dat steeds een bedreiging voor den vrede zou wezen en een aanhangsel van de Entente. De voile status quo ante zou gevaar-Jijk wezen. De eenfge weg om dit te ver-mijden is de bestuurlijke scheiding. En daarom moet Dui schland de Vlamingen voor zich winnen. Economisch moet nu reeds Vlaanderen bij Duitschland gevoegd worden. De raad van Vlaanderen moet wezen de" voorlooper van het Vlaamsch . parlement. De Duitsche zaak moet ge-diend worden door eene welwillende bie-handeling van de stad Gent en van de Vlamingen- Dit was ook de meening van den staatssecrelaris van Binnenlandschei Zaken. De bestuurlijke scheiding zegde hij, wordt uitgevoerd in de engs'e voe-ling met den raad van Vlaanderen. Ook in het Etappen- en kustgebied. Een ka-thcliek lid drong op een doelbcwust en bezonnen Vlaamsche politiek aan. De «oheiding moesti worden verhaasit en de waarborgeii moesten van blijvende duur wezen. De Vlamingen zijn een trouw katlioliek volk. Een gepaste kerkelijke pol tiek moet de eerste voorwaarde van slagen wezen voor de politielï ten aan-zien van de Vlamingen. Een lid der Duitsche fractie wees op de noodwendigheid van een flankbedek" king voor h©t _ rijUsche industriegebied en op do gewi^lit gbpîd vfin do haven van Anlwerpen voor Duitichland. Een België onder de oude dynastie -zou "de Vlamingen aan de Walen over-leveren en Engeland een glacis "op het vasieiland Iaten bezitten. Daarom moet Duitschland de Vlaamsche taal bevorde-ren. Daarop verzocliten aile fracties den rijkskanselies, zoodra mogelijk, dter Vlaamsche, en niet Belgische, zoo-als de Hollandsche bladen meldden, dwangarbeiders uit België en uit Noord-Frankrdjk naar huis to laten terugkeeren. Een conservatief was nog van oordeel, uat België zijne roi van pofEerstaat tusschen Duitschland en Frankrijk niet had vervuld. Dtl Vlaamsche kust moest dub onder Duit-schen invloed blijven. Niete zou Duitschland kunnen schadeloos atellen voor een ni t weg naar de Noordzee. Lewald, een ministerial-direktor, verzekerde dat de bestuurlijke soheiding binnen weinige wo ken een afgedane zaak zou wezen. De toestand is te ernstig en te gevaar- | lijk voor do vrijmaking, het herstel en de eeonomisehe heroplevfng van België, als-mede voor zijne vrille vrijhe'd en onaf hankelijkheid, om zich -te veroorlooven olle op het vuur te gie,ten, zooals be-doeld naamlooze schrijvelaar heett ge-daan.Met de grootste enetrgie moet ook zulk activisme afgekeurd worden. Wij, loyale Vlamingen, zijn overtuigd, dat de Belgische regeering de' Vlamingen niet elraffe-loos zal laten beleèdigen door wie ook. Wie zulks doet valt fctelligi onder de toepassing om het besluit-wet van 8 April 1917 want hij ' onder mijnt den Btaat. Is het nu de tijd om met vuur te spe-leo ? Léonce du Castillon. HETOESTAND De Franschen, aan wie de Engelschen, die thans hunne lijn van Salint Quentin tôt Soissons verlengden, een flinke hand hebben toegestiken, hebben een schoonel overwianing aan den Ohemàn des Dames behaald. Do Duitschers hebben met den moed der wanhoop gevochten. ^ij hebben verschrikkelijke verïeizen geleden, waaronder 5800 krijgegôvangenen, die 'niet bij verrassing werden genomen, inaar na een gevecht in regel. Op een Iront van 6_ kilometers hebben de Franschen bij Vauxaillon zes kilometer van de Hindenburginie veroverd. In die streek heeft de Fransche infan-Jciio het geheele plateau van Cerny tôt ostelijk van Graonne ondajnlcs den-tegen-and en de vijandel'ijke tegen aanvaiten. aarna bereikten zij den Rockybergkai» 0 het A'tetedal en het bosch van Vau-ciere beheerscht. m 'i'f 3'lanscllen zi.in er blijven nestelen, nks de tegenaanvallen der Duitschers «»« bloedige verliezen ledetn. Uok rond den Mont Cbrnillet, in Cham pagne, hebben de Franschen een verstorkt punt vei'overd. Aile Duitsche tegenaanvallen m'slukton. Het niassief van Moronvil-liers met zijne 20 bergen is eene bizon-dere haa'de noot om te kraken zwoals ove-ri(gens de verovering van de berg- en boschiachtige streek tusschen Soissons!— —Reâms en Laon. Men ziet dat het beuken op de Hinden-burgliinie niet ophoudt en dat den eenetn of den anderen dag de doorbraak toch plaats heeft zooals aan de Somme. De bres van zes kilometer aan den Che>_ mân des Dames beduidt zeker iets als men bedenkt dat het gansche plateau stevig veirsterkt is. De aanval had plaats over een breedte van 30 kil'ometer. De Franschen bereikten hun doel. De verliezen der Duitschers zijn reus:-achtig.De Duitsche a!leid,ng tegen Le Vea--guer, Gomnelieu en Bullecourt, tusschen, Ateecht en Saint Quentin is mislukt. Aan het Italiaansch front worden hef-tige artilleriegievechten geleverd. De Italianen hadden euccee, doch ver-loren een vooruitgeschoven poat. Uit Rusland komt het bericht hoe dat Links en Redits. —T— —— De nieuwe gouvsrneur-generaa! van Bsigië te'Brusse! aangekomen. De nieuwe gouverneur-generaal van België, Von Falkenhausen, is eergister in Brussel aangekomen en heeft zijn intrek genomen in 't paleie, vroeger bewoond door Kon'iig Albert toen hij nog Kroonprins was. De nieuv»re landvoogd had dit paleis uitgekozon en vooraf laten inrichten. De vroegere gjuvemeur-generaal Von Bissing woonde op een landgoed, even 'ouiten de stad. Heden maaiten de hoogere ambienaren en ofîiciaren bij ^em hun opwachtiug. Onze militaire attachés. Generaal X h aidez zal weidra naar Zwit-serland vertreà'ken, waar hij in hoetda-nigheid van militair attaché, kolonel Le-febvre, die gepensionneexd is, zal vervan-gen.Emile Prûm in vrijheid gesteld. Emile Prurn, die om de bekeude brochure o-ver de gebeuxtenissea rn België^ tôt drio jaair gevatigeinisstraf werd veroioirdeeldl door bet Duitsche Krieg-sgericht in het beaette Luxemburg, is uit de gievtungenis te Dus -seldorf teruggêkeerd. Hij werd afgehaald door zijn zoom, advooaait Priïm, en k 1 a ag-d e zeer over de ondervoniden behandeling, maar prees de goecte tusschenlcofm&t der Grootiliertogin van Luxemburg, die, gie -steund dioor dien BisscLop, v«or hem de grotie had weten te verkrijge|u, welke door zijn vei'zwakten toestand hoog noodig was. Hij zal te geleg'ener tijd , een geschrift over zijn beliamdeiingi het lient dioen zien. Em. Priim werd 25 Jain. 1916 dioor den krijgsraad te Trier wegens beleedigingen van het Duitsche leger veroordeeld'. Naar men weet bestonden deae beleeddgingien in een vennelding der zelf do fedten, welke Z. Em. Kardinaal Mercier en Z. D. H. Mgr. Hey-len over de door Duitsche soldaten gefu -ailleerde pdestors hebben medegedeeld. De kepi van papa Joffre. Le Cri de Paris vertelt de volgende roerende geschiedienis : Toen maarschalk Toifre aan een pa&-sfflnen'thuis van Parijs zijn kepi met drie raeui zucnxrovxxxvitv ucwfoiuty, waren de borduursters diep bewogen, om-dat zij de eèr zouden hebben die drie-dubbele kroon voor den overwinnaar aan de Marne te vlechten. Zij wilden ie's van het hare geven. Het borduurwerk isl gewoonlijk met katoen gevuld. Ditmaal o'ferde elke werk&ter iets van haar eigen haar : blond, bruin, zwart, ros. Zoo draagt Joffre een éenig kepi. Twee russische soclalisten. Pleklianof is ziek, doch hij blijft do ziel van het eehte socialisme, dat het tsarisme deed vallen. Plekhanoff ziet dagelijks het getsl zijncr aaœkaing^s vermeerderen., Le -nine verliest daarentegien terrein. De ar-beiders werpen dien agent van den Duit -schen kedzer over boord. Thans ziet hij in dat (hij aelitéruit boert en hdj beweert neoit gezegd te hebben ^de wapenen weg te -s\er-pen, maar zoo spoedig mogelijk den vrede te slu i ten. Het is van uit het balkon van het bi -zondei1 liotel van dansetres Kchessinakau'a, die zeer goed gezien Was door de keizer -lijke faimdlie, dat Leaiine zijne aanhoorders toesprak.... wanneer hij er had. Bovcndiien is Lénine thans verlooobend als Huyamans. M-chel Psichari. Michel Psicihafi, ondtf^lmiiteniant bij het 37e voetvoi.k, is op 29-jaaigea leeftijd g:e-sneuveld.Hij was de kleinaoon yam Ernest Renan en rédacteur aan de Illustration. Tweemaal werd hij aan de dagorde geci-teerd. Hij was de broeder van Eraest Packard, die ook sneuvelde. Michel Psichari was gehuwd met de doehiter van Anaitolo France en laat een zoontje, Lucien, na. Belgische gedeporteerden. Dat idée Duitsche autoriteiben oiok thans nog geen ernst maken met de repatrieering der Belgische dwangarbeiders in Duitschland, blijkt uit een miededeeling „van be-voeg-de zijdie" in het „Berl. Tageblatt". Daar-in wordt n.l. gezegd, dat slœhts die IMgen kans op r&patri'eering hebben, die ten on-recht'0 als \verkloeizen naar Duitscliland go-voerd zijn. In geen geval denkt men er te Berlrjn aan om aile Belgen naar hun vader-land terug te zenden. Petrograd door een Duitsche expeditie -korps wordt bedrei-'gd. Generaal Korinlof re-organi-eert de troepen in het district Petrograd. De anarchie die te Petrograd heerscht maakt het noodzakelijk, dat de zetel der regeering naar Moskou wordô verplaatst. Het ia niet aan te nemen, dat twee regeeringen in Riîsland bestaan. Een mid-diel moet gevonden worden om daaraan een einde te stellen Zal het de Doema zijn of de diktatuur ? Voor ons is het zaak den ooriog te winnen. Wie een hânderpaal daarvoor is worde op zij gezet. Zweden, dat de gastvrijlieid vecrleent aan de Troelatra'» om het epeJ van dm Duâtschen Keizer te laten speilen, zou beter doen zich met eigen zaken bezig te houden- Nogmaal» zijn & hongeronlusten ontstaant BIJZONDERE DRAADLOOZE INLICHTINGENDIENST. DE HULP VAN AMfifflEAANSCHE XOOl' V AA Wâ t^OOT/' PARIJS, 6 Mei. De hulp die-de Ver. Sta-ten aan de geailieerden kunnen brengen uit handelsoiogpunt is geene oogenhlilckelijke hulp maar zij zal over enkeie maanden buitenge-woon krachtig worden. De Amerikaansche handelsvloet, zooais die than§ is (5 mil-lioen ton) is namelijk stechtg gedeeltelijk door ons te gebruiken, daar de vloot der groote meien tôt nader order gemobiliseerd ' is, wegens de groote moeilijkhcden, om in St. Laurent de groote meren te passeeren en aan den anderen kant kunnen ook solie-pen, die voor de kustvaart gehruild; worden niet voor den transatlantischen dienst benut worden. De vloot die in aanbouw is, is zeer belangrijk, want de ontwikkeling der schce]:vaartindustrie in AmerikaT is sedert twee jaar een der meest treffende eoono-sche evoluties, die uit den ooriog zijnvoort-gekomen. Vôôr den ooriog bestond, om zoo te zeggen, de scheepvaartindustrie niet. In de Ver. Staten werd 276.000 ton scheeps-ruimte aangebouwd in 1913 tegen 2 mil-lioen in Engeland. Sedert 1915 is de toesatnd snel veran-derd. In 1916 heeft-de tonnenmaat in zijn geheel 500.000 ton overschredên, in 1917 voiorziet men, dat hij meer zal zijn. dan 1 millioen. De totaal inhoudsmaat der sche* pen, die op 28 Februari 1.1. in aanbouw; waren, was 1.736.000 ton. De legeering zal nog meer kunnen doen. Zij heeft namelijk besloten, met kracht den bouw van houte-a' schepen aan te moedigen. Zij heeft een' vloot van 1000 houten schepen besteld, vaa het type der schepen die gebouwd wordeni op de werven aan de Zuidzee en Florida van 3000 ton inhoud ongeveer. De schepen van dit type kunnen gebouwd worden in 6 of 6 maanden .Wanneer de Duitschers gedacht hehiben, dat de onmiddellijfce resultaten van' den dnikhootenoorlog voor hen ' het nadeel moesten goed maken van het tusschen beide komen van Amerika, heibben zij zich leelijk vergist. EEN WAPENDEPOT IN GRIEKEN-LAND ONTDEST. PARIJS, 6 Mei. Men seint uit Athenei, dat huiszoïekingen die gedaan zijn door offi-cieren van d© inter-geallieerde oontrolei in de omstreken van ALhene1, geleid hebben tôt de ontdekking te Kalandrie van een clan«f destiene beigplaats van 300 geweren en 50.000 patronen, die bestemd schenen voor de bewapening der reservisten. Deze wa» penen waren verborgen in een schuur ondei} militaire dekens. j | "*V legerheriGhten der Geailieerden. Fransche zegepraal. SSe Fransshees in liei bszii van den DSiemin des Hantes est lie^ gs^afeaas. Zij m^akien gevangenen. — Oe Franschen hezeften S kiSometer> van de BinsienSBurg-linie. — iHisi&a&ie duitsche aaiivaSien bij fiSuSSecourt 19^ ri • R . KuntiikrîjK oelgië. vasi Ocriog. Wekelifksch &ulletijn van 29 flprii tôt 5 Me?. Gedurenle de afgeJoopen week gewone artilleriebedrijvigheid 'op gansch het Belgische front. Deze was bijzonder hevig im de omstreteen van Dixmuiden. Op ver-schillenJc dagen vonden er granaatgevech-ten plaats in den sector Steenstraate en Het Sas. Ilet mooi weer bevoordeeligde de werking der luclitvaari; tajrijke jaolit-en vesrkenningstochten werden uitgevoerd; een Belgische vliegenàer schoot een vijan-delijk vliegtuig neer. De Beljen bescho -ten de stations van Zarren, Vijfwegen, de kwartieren van Praetbosch en het vl agpark van Ghistellas. Vaa het WestelUk front. Hei Fransche legerbaricht. PARUS, 6 Mei. Ten noordoosten van Soissons hebben de Duitschers in den loop van den nacht tâlrijfko tegenaanvallen met groote strijidkrachten gedaan, op de stellingen, die do Franschen gis-teren veroverd hebben. D© stri/l is bijzonder heftig geweest in de streek van Laffaux, ten noorden van de boerderij Froidemont, ten noorden van Braye en Laonnois, en ten noordwesten van Cerny. Overal zi^n de Duitsche aanvalleh afgesla-gen en de aanvalsgolven zijln door het Fransche vuur of met de bajonet terag-gestuurd.De Franschen hebben hunne winst vol-ledig behouden. De Fransche troepen organiseeren zich op het veroverde terrein. Het wordt be-vestigd dat de Duitschers bloedige verliezen hebben geleden gedurende de ge-vechten van gisteren en in de tegenaanvallen van dezen nacht. Ailes bij elkaar hehfoen de operaties, die uitgevoerd zijn op 4 en 6 Mei in samenwerking met de Britsche troepen, de Franschen meester doen worden van het grootste gedeelte der hoogte, die doorsneden wordt door den Chemin des Dames, over een front van 30 K.M. Het ciilfer der gevangenen, die thans geteld zijn, bereikt 5800, waarvan 150 officie-ren, onder wie zich verscheddene ba-taillons-oommandanten bevinden. De Franschen hebben zeven kanonneni buitgemaakt, waarvan eenige zware. Hevige aritllerie-aotie ton noordwesten van Reims en in Champagne. Ten westen van den Mont Cornillet hebben de Franschen een versterkt steunpunt genomen -en zij hebben na een levendigen strijd twee Duitsche aanvallen teruggeslagen op hunne loopgraven in de streek van den Mont Haut. Een Duitsche aanval op Maison de Champagne is eveneens mislukt Geen gebeurtenissen van belang op de rest van het front. In den nacht van 3 op 4 Mei eï dien volgenicten nacht hebben de Fransche b'omhai'dementeskadcrs 8500 KG. ontplof fingsstoiîfen geworpen op de Duitsche mi litaira etahlisseanenten, stations en bivak ken, vooral op de afrieken van Hagon dange. Verscheidenè branden zyln geconsfâ>i teerd op de gebomhardeerde punten. In den loop van den dag van 4 Mei hebben de Fransche vliegers drie Duit-i sche vliegtuigen neergeschoten. Een vierj de Duitsch toestel is neei-geschoten door de afweerkanonnen. PARIJS, 7 Mei. (Reuter.) Ten -noordwesten van Soissons hebben wiij de suc-cessen van gisteren volledig gemaakt en uitgebreid. Wij veroverden terrein en na. • men bij plaatselijke operaties verscheddene belaiigrijke versterkte punten. Ten noorden van Laflaux, Will en ten, noorden van Braye en Laonnois hevige artillerie -strijd. In de geheele streek van den Chemin des Dames, waar de Duitschers op-nieuw kraehtige tegenaanvallen deden tegên onze posities van Froidmont, Faimo, het Vaucleu plateau en den sector van Graonne belioelden wij overal onze winst en sloegen den vijand terug, waarbij wij hem zwàre verliezen toebrachten. Gedurende een van deze tegenaanvalleni vluchtte een Duitsch bataillon, ohder ons vuur in wanorde en liet eein groot deel vani zijne uitrustingssiuk'ken op den grond. Tôt dusverre zijn er 6000 gevangenen gesteld. Eén legerafdeeling nam 1800 gevangen en over ee n front v an 4 K.M. nameinl wij bijna de geheele Siegfried^ linie. Het Engelsche iegerbericht. LONDEN, 5 Mei. (Reuter). Officieel: Eeni geslaagde overval ten noordwesten vaa| St. Quentin en terreinwinst ten n oordenl van Havrincourt zoomede bij Fresnoy. De vijand deed drie vergeefsche aanvalw len op onze nieuwe stellingen in d# Hindenburg-linie. Aanvalstroepen bij Meessen werden aft geslagen. LONDEN, 5 Mei. (Reuter]. Oificieei avondbericht : Er is niets van belang te* melden. Zes vijandielijke vliegtuigen zijn geveïrfy, 4 ontredderd. Twee van onze toestellei^ zij!n zoek. Van het Mtlelijk front. Het itaiiaanscjie iegerbericht. ROME, 5 Mei. (Stcfani.; Officieel: I« het bekken van die Astico is het ge^j schut druk' aan den gang geweest. Het'; Italiaansche bewerkte een geduchfe ont-:1 ploffing op de hellingen van de M on toi Seluggio. Dat van den vijand trof eenj bouwwerk van den gezondheidsdienst,;! waarop- de beschermende kentee'kenen duajr idelijUc zichtbaar waren. Op het Karnische front lovendige vuius. wisseling van kanonnen eirï mortierein van' de hoven-Degano af tôt aan den. Lovent loop van de Chiarso. _ ... 1 In de streek van Gorz is het v^atW. delijk artillerievuur de afgeloopen dageijs i apgevlamid. Gisteren was het we^r iw^ciS zwakker. J'f Op den Karst hebben vjjanfteiijke aî| i deelingen na een verwoed voorbereiding^ - vuur onze vooruitgeschoven linieg op da| • Dosso ï'aiti aangevallen. Ze werden inçf - gevortige verliezen over dje heeJ* • teruggeslagen. 1 *■«•<* Lia»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods