Belgisch dagblad

364 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 25 July. Belgisch dagblad. Seen on 19 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/gb1xd0rs86/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

, Ji "S à. o ° & ^ ^ S" P®WRÏ>la S3 JUM 1918. ■■■m--—r«r .. jï i-iv.K* t^r>M«uu-i*^-i-'- -~~ Ti.TÎXiJV'fr■ Ko. âos: XBONIS L ME NT-EN. pw 3 ir-aauden voor Nederland f v 50 franco per posfc. Losse Unmers. Voor Nederland5 cent, foot BaiWnland 7'/5 cent Peu Haas, Prmsegracht 16. Te!efoon Red. en Admm. (loo. BELGISCH DAGBLAD ADVEKTENTIEN, Van i-5 regels f 1.— ; elka "eS®l/- mser f 0.15; Réclamé» L-5 regels f 2.-; elke regel' neer f 0.30. «. London. : Diron Honse Lloyd») Avenue E C. J P.»i« . 7 A van<[> f tfes-scliijKs^dJe 's-i>aw?;8ahaye, eik* , werkdag te 12 ui»e middag. BUREAUX OPEM VAN 9 TOT 12 U'E EN VAN 2 TOT 4 URE. In vrede leven op "beveL Itet is »iet on< © î sdoeljn'g, België, in o né; ,..a v or ai ocic 'j® bejhomljïï. iWiji wleWsctecr, n |..1 het na dett oorlcg ^îeu-reizeinl .België als gèîfslcrndigfe staatj aan. nicinnand aj§ vazal m y, crworpen, m. eus in goed© on yriejiiâ- b gcbappeî^» vvdioudiçjg zal l©v<3£i." » ® Ai'lus spur.ak Zarai&Blrd, parctoa.-da- lijks-ît, -olicr, von iièèiïinlg. ' -le oïiv<jt'tt'inkai'Çtt hgbiheu «lus e.nueàjk jot ivag eéfflts t©n vetklariug geda^n .over £ buin bodoelin: n i ,j„ België, eaa verklaring ^ j\v:\, it.vî do TtfU falc • wfcreld altijd aancbronj ^ e: « adule. . d- AVelnu, 4e lang voi'vvadule stetû. heelt jv c vi'ldonkein ©n imsjschk-n vel©,n vol'iaaa, voor,a;l hea die ni;c©n;-n ila. Diuilschhind toch w 2i»o vreûelicYo^d is en ma alvvear eein slap a jna Ici' dot d©n vrede beelt gedaan, maaroi' zij de Djuii.sçh vijandig© werèld, de Bielgan t> 1 un vriietidcn voldaaA beiefi, valt te be-^ n ;)w:j.cloii. Ook dan nog Vaœnafer, de Duiteclta kf-.eoring, .èij monde van. den kalholiakan j, feçp. oom, veTklaarL had zejlf Bolgië ta wiifen i jtocri'-eltein en ailes goed te -înakem wat lœt <] isnicûaan ho?ft. il M'ant al had het die yterklaring gedaan, ii#; zojx het met d©a besteu wil 1er wereld i rn.it kuWn^n, want da rermooirdejn bit;. >a 3 jjdoo !, de Vôtkrachieiu \'e.ïkracht, de gie^loopte 1 Bicbaihoa kî'aoiub'ooo, de gekttakte zfeta go- %û|tea. _ v t Indien «lai taviens de fcodoieîinjg der Daii- v ec';:ûis liiochL zijn, dan zou'deia zij; nu refe'dï d [friGeliua sfaken n:et hn.'n opeisching^n ,va.n m WeM, good ©n œiensch^n, de slawniji moelen if ;pi I «TÊem cm... hoe luidi het lasutsto bericW? ijJi i. G«at zijn weiejr 10.000, ixutglets opge- e, ciâcht voor don sla^'endiienst. _ d Maair al is dan d-ai dejl "des kanaeliers- dj réùo.' ook biesliemd, om vcoral de n^utralea 7;r\I in, de o,ojge|n te stïooije'n, bot k'ain toeb I;, 'kei eieinigje- tevuièdenheid in Eatenite-kringcn d, ^jiiepgen. Da Duilseb^rs beginmein water in jt île: wijm •!© docïi, ©a dat giaeflttekeinneindaif. v-de ,,Sie|g|etr** mieit zoo heel zeàteti' mieer zijn Jfaa ta» zaak e'n ïxjgiwn'rfa, bcvroieden g .oa,t ' zy toili tvel c^ns Bejlgië znlleti' m'oeitcn ,a ijoslalea. ; ' Kaiiuirlijli dc«:i 'Aj dat bi©t uit vlrijetn wil g ■ ■ t n;,ensc-bli0V\'!ndlieid en zij sicilien daa.ïbij1 pf> v.el hmn eis'cfcciii. i . Ile'. Tiilgamooùàb cTa lcoggestoltM ^ BelgiS ,oe in 1X030 &a v;.ienischap met BM.itse.h-ittd levein, o£ aindcrs, h® staat er niet btj «aa' be:. wordt toeli fc'Moedd: iVViilsL du iniebt jv.ein Bmdw sein, .So schlag ioh dir dea Schàdel eia. iW'ant zoo lace1 hftt teeh wel bcdoeld zijn r-, de rifkskanseli©" nisi'» zoo mief is oia . geioov'ja dat sien geteel volk, eliiieinilig Hiriapt en VLTdruîvt, na diçin oodqg gt1-'1"-, . d imeeV /.ai gav'o&tffn legeiiovea- sfijtt mooi-jnaars ori ziet vaïï bîijkîschâp oim tîen bal^ il \-aIlejn. __ _ » D;at er inatunrlijk iiîieirischsn zij.n .die zoo iHetn deeP, dat zie'n wg bot biasie aan de jtivislieinj die, teir \Vilie v«à het simieer, lik-Étai aain den kaïiideiepr. £© Belgeln zulleai het aan de Duitscbers ie'rvi'aglen hoe zij hurt hersteld land zuliAiein lOsen inïjicbùein ©n w©lk®Ti wsg zij «laaibij ebben 'Qe bgiwalndelsn'. Ba zij zullen zieb ajaibij zieker niet ©en nicawen ûnitscbeai wang1 van vredg ©n Vri©rjd=ohap latein op-eiglgeln.iWajnt dat ©gin bainidj&voi landveiKradeis sniu, te rnooisfe ioïliieldeire'a aanbert t©r eere ivïtin. eclit- ©a ,wiélbv!eff'kra»hters, kan otns nfet ver-aidiein ook zoo ta doiep. E© kaiholiek'e iW>n HeXtliaaJg! moest toeb ntflep dat cr g©en' absoluiti© gegaven wordt ooi- zon;diein di© lnio|g! g©pleegd wordran en. © s«af niçft kwijt g©3©hoîdle!n wou-dt aoolaïag volledig hiersfel van baroildkiepld© sebad© : gegev'ein. En hij zon oo& kuin)n.©n weiiein, di(t d© »îig opgierviTeiklfie baajt inteic zoo plotseling ge-3cfd wordl, maar zelfs iejauwjein aaai'eieta kan nr©n. Als bij d,ai aog niei weieit z<^n bij het kun-iu l©er©n v,ajn vel© Nederlainders, die, «jn-infcs him vredespoigingein, tooh nog altijd te viajn baat t,eigleino\Teir Engeland in zich jelein. En dain zon hij (©vteins -weitieln dat ware e^iein inimimieir in vreide e(n. vrienjdscbap jett Bnitechland kumtuein levfem. J. J. VAN DER WEli. ! ' i ^. ' HE TûESTâHP De Duitschers kennen het lcunstje e klnd zijn naam te goven. Toen zij h< oflensief begonnen doopten zij het de K< zerslag. L-ater \vas bet de vredesla® bij Marne en thans is die vredeslag een f ■wee;r3lag geworden. Niet de Duitechers b • gonneii maar wel geallicerd-en ! De D'uitsche per3 doet al het niogclijl om da openbare meèùing- in slajap te su ben. Vorwart-, het orgaan vtm Sicbeide man;a, ofiderscheidt zich voo,ral. Natuurlijk. De roode garde is de trom Rte lijfwacht van dsn keizer. Ernstige bnrgea'bladen als de Kôlnisc' zijn zoo ootimjst niet. Zij schr: ! von dat de hnidige toestâmd niet kan bl , ven voortdua-en. " D« Frankfurter spot met de bewering< , van Ludeador'f die verteld had dlat Foeh rc erves op wa.ren. En zie een nieu-w r s iTeîeger do 'gt op. Vanwaar komen d trotpen ? vraagt de Franfcfarter. Aan etippen dat d:t artikel een dag l%ter moe v iscbiîaen op bevel van do militaire ce; Buur. C',-aaîi de oogien dan open ? in aîwachiing worden "de IHiiteeibers yz de Marne yerwijèerd. Te Treloup, in h noorden vari Dormans, kwaïnen de Fra seberi aan deta noordoever. De Franecta en Amerikanen sebiieten oôk op aa.n Epiei en Jauleonne in het zuidèn bij de Mari «n aan- de Ourcq te Armentières, in < riehting van l'ère en Tardenrse. D© zc forcit meer en meer tcegehaald. Epiede werd door de Ameaikaoïen lue overd. Aan den oostelijken rand van den zf zuivei'en de Frainschen het bosebten zi den van Cowrma-si aan diein voet van < Montagne de Beims. Volliouclen ! Benken en bextflnkein Baaraan kan de Dnitscber geenciegiSaistar bieden. .Kanonnen werden opnieuw geaioinen. De buit der Franschen bij Montdidi beioopt 1850 gevangenen, 4 kan>nnen vt c.m., 45 loopgxaafmortieren enz. i'e uitvoerende nielszieagiende Divitseil leuerbericbtea pioeten alleen diemeai oan i ■Bmteche bevollUng een3 te jnefâr te mi ieiiiea. Jlet Britseh legeroericht wijet op ei «anzienlijke Duitsche kanoniX^ade in h v&iî; van, Yper. Zon Y on Armin er lu gevoelen een nieuw pak slaag op telo peu? * 6 1 J—'n Dniische duikboot beeît een gro Boll indscb stoomschip van 32.0C0 ton, d toder Engielsche vlag voer, getorpedeer +let tor.pedeeren van.de Vaterlanù wasi a® lueht gegrepen. vCiedeelielijk niet geoorrigeerd.) Afschaffing van het kamp i Harderwijk." veW)ia|fck-n, dat aan, N;eidie[daiads©he bo ger namt zou besloliem zijin hle(t kainnp via «igtschfl» geïn;o,meerd©n te Bar lcrwij.k' sebaffan cii d© gèinterneeiiden naar Zei \or :r. bpc!neifi.n' om redenen vain bezniniein De Vïaamsch» sftficteliîkhftîd in Holiand. >t. Heit Vlaaîmi&cli© Koifcepa»djem;tildb|uieau. dat ji- afhan'git ran de Politiscb© ab'beiluing van het j© E'tuiiisch alg©m'e©n gouv©i»em©nt t© Brassai, j. ^|at in de^Diuitsche aktivistisjCih© bladen de g, volgiend© noitla ojpinicimiein : „In ©e|n kaAplieik wieiekblad „La Qocbï ce d© Be%iqTi©" (D© Klok uit België), dat g. blijkt' te Vie^hijne'n ta Tilbjurlgi werd onlanga ©©n wajardieierend artikleil gewijd aan Frans Van Cauvvelaïai't ©n het Viaamseh Bslgisoh Verbead. Diejrnjsmgievolg'o schrijlt „mân'' eun ,v©rQntwaardigd artikel in. bet AL IE BE-le BUC'HTE „Belgisch Bagblad". Hei btei , ,,Wiaiairs,cbiu,wing" ©n kliinkt ind©rdaad als tiain .verwifctiginig aan de geestelijkhBid, die liet to,d uitg©elt. Hein woxidt veirweten aan poli-tiiek te wùleln dofem eïi d©n godsvtrecta te wijlen teekem; dat zij d© eKSndracbt onder do Belg©n vieirs'ioren, ©n dergelijke dingen j • " n:©er, di© v,ain patliotardisebe zijde maar i ,0 al te dikwijls teg©n de minst Vlaamschgezin-® «iein wordieri^uiiig^spieieM. „Maar de aap koimil ©eirst voor goed uit 1_ di6 monw", wa'nmeisf d© sohrijVer van bat Sluk w©&t te; verteltan: „De Kaitliolicken zul-p1} Jea ïij,e|t aai'zielein de B©IgiS'Cbe dagbjaidpera ta g,©tiruiketn om t© wijte©n op het v©rk©erde en '1_ b©i hé|v;aarlijk© van kortzichtig©n, die die J" ondcL'ricblinigein ©n tofeaielea van bunne hoo-gjeifc ovea'hieiid in dgin wind slaan em zich aan *e g©e&lielijk© tncbt viexgiijp©n. B© boogste gees.-t Wjke aptoriteitiein zullen ingieCicht worden. Mea zal hua d© vipaag stallen Mogen uw geesielijkeja. in Nedietrlamid d©n Godsvt'ode aa-r" d©» de Bslgiejn in gevaar breingen, door iels ,;© doein wat in België door u v©rbod&n, . v.onijt?" El hieit b©taog oindigt mielt eiein be-** j:o©p op Z. E- H. Bruyns©2ls, d© vertegen-e woorcliçe: van Kardinaal Mercier in. Ilol- . îajlld. • ' „Dit laai&t© is niet mieieir t«n waarsebu-" "tt'in.g, m,aair. ©gm bediieiiging. De Vlaamsch© fe©^',islijkheid in Holiand maakt van bec wei-j'.igje vdjheid -waaxovcr z© be-scihikt geibruik ^ om ©ein minimulm-Vlaamsch prog'raanma aan n :© kleVicjn. Maair ook dieT kleii^e vrijbeid inoet lien ontlnomiein word'eln, t©rwille vtan "liât • 'e Jé&xj en oinvsïdaelbare België". Ze moet 'e tat zniJ0ea woi'dejn geb^acht, zoo,als d© gess-3" ta]ijkb©id van het bieizetta gebied. (V. IC B.)- • 'n De zonderling,» Aleff^digeir valni.ae eerwaar-d© bie|2ir©n v» ,,L,a Clochiei de Belgique", s* l©d©n v,a|n li©t Vlaamisch Bielgisoh Verbonî piesidieimt V,ajn Cafuwislaieirt ©n ook v,a,n Z .E.H. Bruyinseids, afgigiviaardigd© van Z. E. Kardi-ot inia(ail 'Mem©T, die h©!, op ojls blad g'eimiunt toe©£t, is icle(n giew©z©ni pateir, die zij'na kap d- ow d© haia|g wi©rp ©n volg©rus „La Libre dt Beligiqu©", sie|rooirdie(eld. iw©rd voût aansla-jgjein op d|e( ©epbiaairheid, voaraleer Kiji zijln. 3 and haid vmradieln. Het „B;el'giscà Dagiblad" _ is Y.O&C vieireierd door zulfe g©&pui§ „al ta — bejMichit" te wordiein g©no©mid, . Had onsjblald gieflijk, d© Vlaamsclie pris^-© taXs in Nedelrlainla t© W'aarsclïawen? «. Belgen, steunt het werk Home 3r voor Oorlogsweezen Oude Weg 78b st Den Haag. Merkwaardige îentoonstelling te Zeist Een goed© 21 JuJi i\*a j on a ! e fg©s-tverras-sing is aan d© Beâgi«eb© Z©is>erintornés t© tonrl gevallea, n'ateielij'k, de te!nioonste!:Ling •vain ooTlogfefota's, oind©r hdt b©3©he.rmhe©r-teiiap vain den koloni2l-cl©p>a:»oinlinandant. \ ooreerst. ciz© barieJij'^1, dank .aan den he©r Joos, die, mie- Big^'^cb g©duld, • Fr.an-ècbe ^eeis^diifc,. Iialiaan.soa lminstg©voel «n Fejgi&che wpirkki-acbt, deise puike verz'aimie-lm:g ,;.ot siainld biracht. L'e leatoonsti.lLng TOÇd Zatendag S0 Juli Joor le Ngtebandschiai ^ Belgisch© leger-àuioïiieilc^ gteop©nd. De' Bralgische kolonel V^r,mlejijaa' veiddaarde b©lv vooïsicl van nta-jooT Lefj-aticq fat hjeft ïnirientcin' dgir tentoo'n-stelling' in h©t Zieisferfca.mip met geinoegen, giaslieliuîd .te h©bbem. Hij datiklte dien heer Joos, die wclwilleind diei verzaimoiliing ter beschik-kinig vain h©; Zeisfcerkaimlp had geBteld. Hij hoop'le dait d© geïn eimieierden biji bet •tanschoirwen vam wat hua waipielnbroedeirs op h©', front pinestefereto ©n lijden, ook mioed zullei vatteti.om! d©■ moîilijikhtedian die in l;e, ballinigsohap hiuin d©ei zijn, te iirotseeren, rcoeiiijkh,ed©n di© de loanplblefvelhebber' in; d© fniaii© van bat mogelijfce tracbt ta veriiel-pen. Van haar kani bip; d© Baligi&cb© re-g©exing ooik mi©i onV©rschillig in het bu-haiPtigfân der iril)ernésto©stand©n. ^ E'iindigenid©, dairtkiiia d© B&lgiseh© kolonel onzen kaim|pibiavielh©bber voor dft iioegestar.o verguinniing, alsook d© K©dieirIa|ndlsCbe offi-c,;eren, kapiteiin: Hollamd .-.-a luitanant Sohil-lenaiains voor dc-jn ^ifâeiadieia steu|n tat het siagen d©r itentoonsdielling. Koionel Ooslieinmian, bevielbebl^etr van het kainnp, dalnk;© voor . de heoin tofeigi^tuai'de woord©,!. Hiji was gfejiiulkkig'd© ^imtoon-itelling 1© mog©n opein©n ^n v©r/.ekerde zijin m©de-werking aan all©n di© aan d© geïntiern©erd©n in huin zoo eieinitotn,ig| , kalmplelvieln gezond« afieiding will©n b©zo;rge(n.' l\Vàj ■ zijn d<e( it©n;toiOlnsticâliD^i viain oorlogs-folc-'s gaan zi©n en herzi©n. H©t is „pïaobt-^wk", va,n opb©ujie|ndei kracbt. F©liciqati©s aan dein l'mmier voor Belgisohta weakfeU op da bg©3 zijndsin s©Pg©mt Geysein, s©er©',aris der iWyrksebool, alsaok aan d© makkeîs Van den Bosiscfce, H©lsens isn aile geïn,lieTn©ePde!n di© den. heer Joos lieibben geiiolpen omi aan dia tanloom,3ltellingsbarafc baiar fcu,ns.'.ig ©n g©zdlig karakt©r te g©ve«. Naast de fotostemtcioinstellinlg worden cta het Franiscb Office, weirgast op hooggt jknta-nesâawt© «àniamiavieirtoaninge'n. Ook d© blinde soldai©» — h©er Joos' l.esch©rmie(lingtein — wordeM] miat d© tantoon-slelling niet viergieitein. Hulde ein diank aajni die 21 Juli-weekin-ricb;©rs ! BELG. i Nationale eendracht. M©t voldoening beibb©n de Belgen in Ne-derlatid k©n|nis g©nom©n van heit barlelijk !©.©gri»m vae den h©3x d© Broqueville aan zijn opvobqer, àrjln,, aud©n vrirand' ' C©or©tn an. Dia.aa'iin z©;ta h©. g©\vez©n kab'iinetshoofd de Belg©n aan zich oan d© œieiuwe peigeering ta scharen. Eit telegrami S'C.béiein noodig na zekfere '• scber.p© uillatingain vain ©en Ida/1, wiens rii-i©ot©ur tiauw© bieitrekkingiein met d©n heer de Broqueville onderhouidl;. D© lcritiekan, van be-doejd ongaain haddein «ein pijinlijken ndruk onder d© Belgen gemaafci, des ta meer daar h©; orgaan ze^t gestioht te zijln, boven ©n b.uilieiu de politieke partijlen em personen en s!er.ftte ©en national© politiek wil vqligien. Eendracht miaakt maebt. Het Congres d^r Nederland-sche vakvereenigingen. Aangaande dit oongres schrijlt De Tel©-graaf no,g: Volkomen t^recbt bad het uBaff£seh Dag-bla;d" zijn ergernis uitgeisprok<|i over bat feit, dat enkelè Belgisobe ^soc^iâi-dwmbeïa-ten,. zich niet gescbaamd hebben om, op bet congres der Nederlandsobe Vakvereenigingen, met Duitsche ,,Genossen" te veîr-broederen, terv.'ijil op dat oongees de 30>-ciialistische vakbeweging van geen ©nkel iander land vertûgenwoordigd was, en ter-wijl opnieuw duizendeai Belgiscbe arbeiders met hun vroiuwen ein kinderem, door d© Duitsc'hers als slaven worden weggevoerd. EEN VERREZENE. De N. R. Ot. van 23 d©z©r drukt voot d© ©eïsbe maal s©dert anidierhalf jaar eene cor-x©spt)ndcn'lia van zijln Birussêlschen mi^de-weirfeer, dichiber Kar©l Van d© Wîaestijnie. M©n zal zich misscihiein berininieir©n da(t d©ze na de opepiiinig vian d© DieiulSscbe hoohsclhul© ta G©nt, verbod kr©eg nog maar iflln ga-bocirlestad i© gaan ein iini h©t St. Pietetrs-sliation weird op'gle^eialdieto. Latieff wernaml miain hier giepucbiliein ovieir bewaking ©a mogelijke deportati© viain -den dicbltielr naar Daitscihr .and, dit in gdzieisehap van prof. Verm©ylea ein lajidëff® Viaanànglein, die zich Deigem M4 fljktivjsm© v©rz©tt|ein. Het ve.rbre.fcen van btet miu'tiftimï vain Kj. Van die Wo©sil.ijin© ©n het nlaorlatefn van zlijfiae brievdn 'geb©urt — wctoder g©noeg na de verklaring'ein van Ifertling ornjtxont België en de beigrafenis van de stoian Vlaainde-< lei©n en Waloninië. Legerberichten der Entente. De Duitsche „Abwelirs«hlacht" i De Duitschers, die van aanvallers verdedigers zijn gewordén, wijken steeds ten N. van de {Vlarne- — De Franschen en Amerikanen haien den zaktoe en veroveren nieuwe dorpen,' bosschen en gehûchten. - Fransche successen aan de Ourcq en aan de Ardre. — Groote onrust in Duitschland. —, Om het voik te bedriegen moet de gemuilkorîde pers vertelien, dat het aantaî dooden der geaîlieerden in de laatste dagen reeds hooger is dan het totaal Duitsche dooden sedert 21 fVlaari!!! Dageîijksche beschieting der steden van het Rijniand. — Duitsche arti|!eriestrijd rond Yper. — De strijd in Sibérie. Vas net Westeiljk front Ket Amerikaansche iegerbericht. (WASHINGTON, 23 Juli. (Reuter). Dffi-oieel. \Vij zijn druk bbjven. oefenen ten Zuidèn van de. Ourcq op don terugitrekkenden| vijiand. SVij namen Jaulgonne ©11 de boa-soben ten feston daarvan. Het Fransche legerbericht. PARIJS, 24 Juli. (H. N. dxaadloos.) De nacht wierd gtek'6inm©rkt door e©n groot© l>e-drijvig'heid deir artillerie tusschen de Marne ©n de Aisne, in "hie^ bosch van Couirtan ©n b©t Bois du roi. ïûfn w©stein vain Reims; h©bb©n de Duitsclieffs gisteravond tegaln 9 uur {©genaanvaltein gedaan in de streak van Vrigny. D©. Franscbe aro©p©n hebben aile' aanvallen gi.qbrokiin ©n bunine slellingen Intact g©bandbaa£d. Op d© re&t ivan b©t Iront g©an belangrijik© gebeurlielnissett. PARUS, 24 Juli. Oîticioel avondbe-xicbt : Tusschen Ourcq en Marne zijin de Franschen aanvajien vanochtemj. hervat tU hebben ze heel den dag voorfepoedig voort-geduurd.Aan hun linkervleugel houden de Franschen A'rnientières en het Cateletbosch, waarvoorbij ze zijn voorungiedrongen tôt aan Brécy, dat ze bezet houden. rikaaœcbrt'™ hebb&n Fraiiacb-Ame-. vooruitgang van meer dan drie K.M. ge-maakt.Bij Epieds en Trugiay zijin bardnekkigio gevechten geleverd. Epieds, gis ter en tegen het vallen van den avond door de Duitschers beroverd, ià opnieuw in een tegenaanval der Amerika-<en born^men. Ten N. van deze twee dorpen hobbeai d© Franschen hun linie aaa gène zijide van Courpoil gaucho ven. Rechts vorderen de Franschen in het boscb vam la Fère, ten N. van Cbartèves en Jaulgonne. Verder oostwaarts hebben ze hun brug-gehooîd van Tréloup uitgebreid en d©n ziui-delijken uitlooper van het bosch vani Ris vermeesterd. De Franschen hebben in dit vak vijf kanonnen van 1&0 m.m., een 50-tal machi-negeweren benevens belangrijiken buit be-inachtigd.Tusschen de Marne en Reims tusschen-poiôzende- artillerie-acties. In de gevechten van gisteren, waarin de Fransche troepen het bosch van Reims tem Z. van Courmas vemieesterden, hebben ze verseheidon hondierdtallen gevangienen gemaak.t. Ten N. van Montdidier bedraagjt het heele aaiïtal gevangenen, dat de" Fran -sohen den 23sten in de streek van Mailly-Raineval—Anbeviliers hebben gamaakt, 1850, o.w. 52 officieren, met vier batal-jons kommandanten. Bij den veroverdon buitea zijn vier kanonnen van 77 m.m., 45 schanskanonnen en 300 ma chin egew eren. Het Engelsche legerbericht. LONDEN, 24 Juli. (Reuter.) Offiei-eel avondbericht : Aanmerkclijk artiHeiie-vuur bij den vijand" in den sector van Ype-ren.Wegen's wind en regen kon maar wei-nig gevlogen worden. Beschrijvingen en beschouwingen. LiONDEN, 24 Juli. (Reuter). Volgete d© laatsite bericihten h©eft d© terreinwinst der Franscihien ten Z.O. van Amiens ©an diepte van twie© m'ijl op ©en front van vier mijil bereikt." De aanval beeft de Pranscben op één punt in bet bezit gesteld vian hoogbein, di© het Avre^dal bebeersdbein. De Frapscban zuiveren nu de bossclben ten N.O. Vain Sjaiuiviillers1—Mongival. Z<tf hebben den wtest-boek van een. andier boscb, 2000 M. ten Ooiaten .van Mailly—Raineval bareikt ein tat nu to© 1200 gevamgemein genaaafct en 3 kamoïi.-n©n vermaestard. Deao ki'jjgsverricilïting was op klein© scihaaJ ontworpen e« zal zich wel aiet veel verder uitbreiden. Tussclien Aisne <«n de Ottrcq babban de Franscb n aan .waerszijîdéti van den w©g Soissons—Cbâteau Thierry hum linie fc>t U*> westein van Taux (ten N.O. van Hariciines). vooruitgebr, oent. Tussdlien Ourcq ©n Marne hebben de fran-seben op versebeidene punten d©n weg van Armentières (fea Z.O. v,an/0ulclhy le Château) naar .Coincy bereikt. Longs de Marne is dè toestand onvor-anderd.Ten Z.W. v,i,u Reims be'bben Britscita troepon, bijlgestaan door Fransche tanks, vanoebtend. Marfaux ^ganomen, ©n ong?v©e^ 1Ô0 gevangeniein gamaakt. Ailes in a-ltes is het een dag van g©, slaagde plaalselijke ondernemingpn gewde^t A'olgens scibattingen bedragen de verlrazini der Duitscbers, sedert zij op 15 dez©r tôt liet olfensief overging&n, meer dan 150.000, man. IjONDEN, 24 Juli, (Reater). Reuter'i berichtgever bij de Franscba légers scinde giater: Do vijLuad haeft sedert den loden dezer tusschen de 60 en. 70 divisics in he< vuur gebcaobL Vojgéns nauwgezette schattin- , gen badr.i,gca zijn verliez&n aan doodelni' gewonden ©n gevangenen sindsdien 180.00(1 man. LONDEN, 24 Juli. (Reuler.) Reuteir's cottespoadcint bij bat Èransch© leger seint 24 de^ieir : D© Duitsche( tagenaainval vannacbl !©g©n d© ni©uw© linies derl Franschen ©n Briltan tusscheln Vrigny ©n d© Ardrta werd ivolslajgfen gafnuiktr» Da Britt©n beii'vatten j vianoabi'etnd cta . o?>oratitiiT. Z© schaien op» Onlinamiân cfo zâfest'ifliÏÏIÎ^ciRSIi^i biefgiroeid tëttfàà, waarvan hét bezit een bo-xalrjigirijke plaaiselijfca b©t©okenis' ,v©rtegen-woordigt. In.tussch©n blijvtin d« FranscheiO. nei oi'.vieir.ïwailcto kracht aan d©n wieislkanî vaa _<'©\ iiîiis:piri(ngjelnidicln hoëîk druk uitoeî^ ren PARIJS, 24 Ju,li. (H a vas.) Ee dag varï igist©r©a, d© iniagatade van den gro oie 11 siag dieû tl© Duitscbielrs belbblc-n dosa ontbi-aa-' dieu, was al w©:ir uitetePv©nd voo- de geai-_ie©rdiein ©n voanal voor cl© Fraasch© ;.m e-p©a, dia piroeétat dior inspainning op hmn schoudeirs naimiein ©n ml©t d© Amer' rikanfân, Eagiéi>schiein ©n Iialianian in nioed wedijvardie.n. E- wieTd wieér tarrein van be? teekenis g©woiwiieln. ' De corjiaspondielat van H a vas aan heit front verduiàeiiijifct : wij1 Yceh'ea bij Coulchy namiein b©' B.aNUdnfcosch, v <?à^''ldsi tv.eal K.M. ©a. naïuiisln s|;ovig vici'.'stierkte hof^idenJj Sprëiaeind ovier djein voofuilgaihig in d©n om-j tnek viaa Momtdidi©r s»fjelt hij vast, dat del^ verriebling aansluit bij dia van 2 Juli, die' de Fr,anscb©n in bai b©zit sieldo v,aïi Çastel ©n d© Anchin-hoev©. Eiaze vordering L;lpi ons aain uitste(k©nd© §l©llinigle|n. D© ccnes-poaiàenit vioeig't ciribij : De grooie slag, di© al 60 divisiez Duit-ferb© kourlrocpieia baaft 0«ëiscbt, gaat in .H.e-vigheid en'Osnvaag dien v-aji Maaii e,n î.Iîi C© bovea. Eta Duitsche éfreetieven afinken sncil ©n schrikweikkanil weg- De bombaai der Stalberichban bewij&t duid©lijfaeir. dan iefcs, nce D'uilschland in d© kno-i zit. II©t kan zijn .terugtocbt tein kosits vain kost'bar© bia-jr.oe.iingen viarlrag©n, maar d© noadzalc^lijk-beid om dia algiamieiane res<àrves weér inj Oiidie te branglein, zou de verplichting yoorj Diuitacblaind om zijn front r©abt té buigen-.i niet kunnian uitsitel!©n. De Duitscha reserves. > \ D© Rolterdamisek© bieii-iohtgevier van d©; D .a ii y Telegirap h aegt luit welinge-îichle bron ta hebben v©rnam©n, "dat d© E;uitscbe g©n©r,ata staf thans put^uit wa,t ge-b©ei;©n wordt hi&t observatielegiar "in het O 3», l©n, t.ein'eind© het wes'telijlkla froint ^.e versteri kan. D© voorinaaimista bron is dia Oékraine met conting©njan uit Russisch© provine.ies f©r conipleteieiriing wan de nieuwe forma.,©. Van Duitsche zijde. \ De oorlog&corrc&pondeint van de Fran kf. Ztg., Kalksabmidt scluijft over dan stand op bat slaglront : De toe.-itanid beieft z,ïjii karald©r die- laits tq twee dagien gBwijizigd. Mtt onvermindterde ; «neargie ssafete de Vijiand zijn steiselfliauge aanvallen tuisiolien de, A.isnr an de Mania voprt. Met kranbtige tegeiiiianvaltan a«.fc-woordiden om>; troeipan. De booidizaak is, f'at tôt dusvor gt.ein l>es]isà6nid© succès- a ,.lcor de Eateiate . ijn bebaald1, want da winst vau hot doot cyis o-pgageve.i Chaituuv Thieary zou tuen daartoj niet mogen reke*: nen. De stfijdi ia slecbta €ien uit,puttinge j slag ia grouien, atijlIn «Ha strijd om dj rtaèrve» «ym rma* schattii% S00 stamv. a.g"na uo taltoozà vjiegw • u vi">rl«zA_ngAycki<cï"l talj fenvaJsdivwiès 'door Fecii iagezet. • ' . !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods