Belgisch dagblad

392 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 16 May. Belgisch dagblad. Seen on 18 January 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0r9m32p10z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

"*~3cie "x 11 DONDBMI>A® 10 MBil 1918. O. UU4, H abonnementen. ,J?af 3 m**nden voor Nederluid J.60 frmco per post. Losse unmerg. Voor Nederland 5 cent. tôt Buitenlaad 7'/» cent, pen Haag, Prinsegracht 126. _ .tAUn Red. en Admin. <£oo. BELGISCH DAGBLAD Werschijneiad 4e 's-Sraveniiaie, fii^en werbiiag te iz ure mBacaag. BUREAUX GPEH VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. AD VERTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elke regel meer f 0.80; Reolame» 1—6 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London :s Dixon House Lloydt Avenne E C. *P«v>îîc<» 7 A vannA ii'Anfîn f Wat is oorlogr ? Na, 44 maandan oarlog stellen ïioh ïiog n fie, zeer vele burgjers de vrtag: Toi v >i« oorlog? t Oorlog is met àllean de strqd met de o V^fcnion te lande, in de lucht, boven ton l pijer liet w,ater; oorlog is mede de Btrijd î C, het gabied van poditiek, diplomatie, li v£onomie/-handel, nijverheid, intellect, tfephit, <3 fjaanijiën en kolonie/' _ i ZoOials Léon Daudet het in zijn jongtet n ■ .jjterschen©n werk Lia Guerre 10 ta( 1M £ Ichrijft zijn het niet alleen de legjefs die; n Wechten, maar ook de traditiën, de in- 1; Ptelhngjon, de gewoonten,- de wylbeœjken, v 3jst verstand cïi vooral de banken. Ilij v Si'oagt er bij: „Duitschland heeft in al die <3 jplajuien, »}> al die punten gemobdfoeerld," c ,,Zij hèeffc zich i > "gielegd cp <**i over- Etrooroing v,an propaganda, die altijd hard- c jiekkig lis, som,s veriiufttg, seins dwa,as, 1 jfeoch zeïden nutleloos. Zij heeft stand vas-tig, c Jr«er ovér het militaire front pazocht de l jCGfiterieiile en moreelei lontwricbting omhet g-oli, dat zij aanviel. Oredurende do vijian- s fielijkheden heoft zij steeds haar infetise <: programma van ,uitbatAng van de spionna- jge en het verjaad van voôr don ooriog î Jrortgezct." _ 1 f .En Daudet braclit Lot voorb©t>l<l van i jfluslaad a,an, i1 Frankrijk werd ock bijna luire prooi 1 iflank aaa Caillaux. * v t Hoe ,<tond er Frankrijk vokir? Twee maaa ij&eti voor den oorlog' gaîoofde de 111001'- \ perheid der. Fransche Kamer niet aan ejejn v tekenden, zelfs niet a,an eon _ mogieilii^n, j |>orl»g. Zij was tegen den 3-jarigen dnenst-i 1 Ëjd. ^lidden die meerderheid liBld zââi ï fond Joseph Qajllaux de zoogon. clan der r Df,a's gevormil. i ; Het w^s ea grogp personalitent^in to-I 1 !de polit'eke, in'iustrieele om h'âBdieisW'ûxeld,, i Aie n,a^r de Duitsch-Fransclhe toonadoririg $peefdc. ^ , £ •i Caillaux en zij,ne v rien den beeldden ziieh c jn dat zij den vredo zo'aden ■verzekoii'ieia , ï poor den Duitsc-hen slokker fc- paai©n, 1 loch Duâtschlancl zag in die poli'iek niels \ toders dan zwa'kheid. In hare owgjon was r feamkrijik cen deik aident rot _ land -djait 1 voor ha^r aidderde. Voor de milddelmatige) g ffraiapçiien was Caillaux eein poliitipker van \ œersten rang en wie op de geivareïi wees < jfrera uit^escholden voor ruzlestoker en i ;»errekijker. Caillaux was het aymbooi van I ;ïpt pacifisme. Van 1909 tôt 1914 was 1 îfnuikrijk overàtreomd door DUitschen ha,11- 2 Bel, D'uitsche nijiverheid, Duitsche fimantiën ^ [Kt zelfs D'iiitsche kunst. 1 ^ : "#et als België! s Welu'J, liet p'acitisme heeft dea_ Duit- | Jphen barbaftr in Belgjië en Frankrijk ge- fokt, Det pacifiisme hectt den oorlog ver- ^ j Ik spreek da;ar van België. De goschio- | flenis zal later bo&ken wat het gekost . Ter elfder uur, ik schrijtf bijna ter twaalf- _ der ure, eene zelfs onvoldoïndie,, militaire ^ hervorming dotor liet parlement te doen ^ flwdkeuren. De jonge koning, die ingedicht f was en "steikem druk op de gekozeneia| der n&tie iad uâ^eoefend, schoot er biijna ,pjne populâritedit bij in. Ito twee, drie mi-iteters die hem krac.hldadig ter zijldei ha ' len gc&taan, wiaren als l dusdanig ter vo1 .1 veroordeeld, w.ant die verkiezâin^.iia ivjifl Mei 1914 waren tegen de militarjro jéet iuitgtevallen^ tegen 's lands vordicsdiL- J |jlng, âk schaam ïnîij liet hier te moeten j Schrijiven. Rechts h ad men twee zetels* vterlonah.. De ministerieele zondebokkein ware;n aan- ( 'gewezen. De oorlog brak los. Zoo bleven zij aan. ' J Zij bleven echter aan met antimlili'teuàsiti- ' sche colleras en een ainti-militariatisc-liei gainer. Dit veii.ia.art wa^iom België ccen leger " ,Vian een half, ja vaa een ganscFi millioaiij man heeft kunnen te boon brengteln, ook ,a den val van Ludc. Diit verklaart oiofe ^aiom op! 4 AUgust.us geene^ meer doel-reffende ii^aatregols aan de Ramiers wletr-en voorgelegd oan het l.and in een viefejl eteron staait van verdediging te brengleia. loohtaus zioju. de natie ailes gpedgâkeurd ebben als het maiar de nationale verdiet-iging kon bevorderein. _ i De vtaderlarKÎflche houding der beide Ka-îers op 4 A^iglnstus is niet voldoieiide fjweest om het land te redden. D®( ter en, die w,e sommii'gten zagen storten, dei reten, die de meesten slaakten, waran oor de realisten en militairen slechte, orba et vooes. Er moest. gehandeld woir-en. Nu dragien - w'ij altai de schuld van it gémis aan daadkracht. Als men klaa@t over het gémis aan nergie on ^saamhoori<gh.eid van sominiiige andsbostuurders, over de ,,poids mort®" n dergs-liike, moet mon î^rst do corziar :en van dien toeistand onderzoelcen. Da,ar-uû zijn niet allosn schuld de verkie. ;ingen vain Mei 1914, maar het geimtisi t,:m du ri dat onze poilitlek kenmerkte. Na de aanexatie van Congo had de egp&ring van toein- onbewimpeld moieile)n "crklaron dat Beligië alléên in de w,ct-e 1 d stond, ontAV^pend, beloeid en beu jserd door meer dan één groote n»gein<i-icid, en duis een stork leger bfelhoefdo air.if 190S. Eilaas men zwoeg, vooral uit vrees oor Duitschland,' van waar het gevaar oonal droiiglie. Men gaf pioàiekêns en poot 3s om den Bnunmer tevrëdeni ta s'îlefl--;>n. Men kocht bij hem kanonnen enj luiaitie. Het voïk werd niet ingelicht, och gevvaajscJiiufwd. Ik zelf bevroodde het jovaar slechts in 1912, toen ik me 'ter léschikking van, generaal Dusar«va stelde voor bn kruistooht vân 's lands verdedilging. \V,aàrom zwegien echter zij die raioesten •preken? W^arom hadden zij sohrik ,van bn kiezer en den kaiser? liai indàanj ij. wat beter bot edelmoodig Belgiseh vclk ,addeii gekend, zij zouden misschien dur-en spreken hebben. Het volk dat gsidiui-eii'd© bijina; vier jaar het verhevenstiei vooa--,eeld van zelfopoffering aan -de weavild jeeft, zou geluisterd hebben, Da rageiering, rie zij ook was, zou een millioen inian, e ganache gei'wa p,©nue natie ver-:reg(en hebb&n cwn België te verdleidigoin. îovendien zoiu ni'emand gevaar geloopen lebben een mindsterportefeuillei iof een etel te verliezem ©n dlej laat&to , niemand pdwon gen soldait" aou men thans in iet muséum van de Hallepoort te Brus* el in oem bokaal sterk water bunnea iezichfeiigon jais liist kalf met vijlt pooien ,p de jaarmai'kt te Bominershoven. Wat nog beter is, de oorlogsrampon ouden pns wellicht bespiaard goweest zîjh. n aile geval z ouden wij thans een oior-og^regeering gehad hebben, die z^oals K;on Daudet schrijift, iop aile giebied den trijd zonider ,genade zou voeren om den i|and in het zand te doan bijfen. Metn ou in dit geval het sohandaal niet beleven at defaitisten eai aoliviisten worden be-eschermd.,Wg zuilen er niet over kennen. Later zal men elks verantwoordelijkheid aststellen,. Thans geldit het 7,nioht râson-ieren", en gehoorzaam zijln pfcht te ver-ullen om allen te sajmien het vaderland e redden en deizes vijainden zoovefïl mow jelij'ke schadie toe te brengein ov©ral waar nen kan. Bit fe nu vooral gewetensplicht, daar de ''ijand zijn laatste kraehten înspanit om le geallieerden te verislaan voo-ralepr de Vmerikanen miet humne massas kunnen u sschenkomen. De totale oorlog 1 Wij moetten hem voe-•en : 00g voor 00g, tand voor tand, zôo. ils oiwe koene strijders op het slagvedd. Léonce du Castillon. Luxemburg en België. c'cor PIERRE NOTHOMB. IV. Zi< 1 , het woord, dat, indien het uiit-g^p:oken vvprdt alleen de zelfslandigtoeid tvap Luxemburg zal redden, want niemand er najjverig om zijn en gansch EiUiO-m zal liet toojuicban, want indien de voTOcaj^tig stevig genoeg is, z,al zij flei Êreazen der Entente bowanen, alsof zij i®en flanhcchting zou wezen en zooals Idinzial zij ock het Luxombunglsch ijfcer aan J/iXemburg--s vijanden onttrekken. Luxemi-»Wg z,al aldus gebleven zijn wat liet Wajs zonider veroordeeld te worden om te iferdwijneii. iEin de LAixemburgerî Ijesluiten: Watgeelt **3 het wanti-ouiwen dat nog tegenover ean Belgiseh ianperLalisme ko n bestaan — dat î priori mînder ge, is dan Welk- Wpig ander ock. , Laat^ 011,s, -wanneoi r de geleg^nlRidj hebben onze \:i; a.pj voor Belgfë pet verbergen, ven oaze vriendschap F®6 heil is. Door iwa,r niet te getuôgon, ioopen we gjevjaar dat de lin ton. te ons-tuzwijgen zou wantrouweù en zondefinear rechtmatigihieàd onz©n wil .oiardeelen nict verlanvan status te veran-r(>,®ï-; : 'Jr- f'-iet passend met hapsj ' ' :oifi n de o/iào. Lant o)ns niet onz1?- i gevoolens verbergen die. ons vrœger hebben vereenigd zoo!diat wijl met de Bel gen slechts éène natie uiitmaakten. Laat ons den moed hebben de Belgen aan te sptro-ken als vrije en gelijke broectars diet niet geannexoerd, maar enkel ge-associiei ord willen worden." Wie zoo denkt zij'n de LuiXeiiibupgprsi van het bi mien land, dooh h.unne soms moedige wioiorden bereiken ons slechts gg-dempt. Wie ze luiidop zeggen, zijn de Luxemburgers van buiten. • Hunne politiek is niet meer goedkoiopi te vredem met een reifreiiui. Zij is g|e-baseeid op positieve gegevens ie(n eein ernstige en ononderbroken stadie. Ernstig komen zij tôt België. Zoo veel mogelijk verw'jijideren zij ' het gevoel om liisit door de rede te vervangen. Het is ons nffleft verboden er ons om te verheugan. D|a rede leidt ze op den weg zjelf waar he|t gjevoeleii en de gediachflenis z® z,ouden brengen. Nemea wij huono bèido veiwenigingemi in den vreemde, die silechts Luxcmburgloi® tellen. Wij stellen vagt dat zij, hoewel ze wei-niig voeling met- malkaar hebben toit het-zelfde beslùlt komen. De veretetniging van de Gro<o t-hertagelijiko miliitairen in België'si dienst, die dit land goed kennein, hebben noodt moeilijkhediin onidervonden iu hare gevoelens va,n vrij en genegem vertraixwcn aanjçiaande ons land. De bond der Luxami- burigsche patrioten' im tot buitenland heeft .geaarzeld Giaibsch nationafet, vastberadcn enkel de onafhankelijlkihieid van het G-root.hertoigl'lom te verdedigen en ailes aan de. vlejrdeidii jging van die oaafhankelijkheid te cinder-werpen, heeft die bond vooreerst geivoeld dat ' het „Wij, willen blij'vein wat wij zijn, die zijn leit-motiv was,, een eerste wij'ziiw gin g vereischte : het einde van fuet Duit-sche rijk. Hij heeft weldra de overtui-,ging gehad dat er meer behoefde om het Grootjbertoigldom toe te laten vrij on waardig te bestaan : het einde van het ragime van 1867. Dpar hîj de toekomst dus moest onderzoeken heeft beit die< on-mojgjelijkhèid voor het kleine land gevosâd jalleen te leven. De Bdjg|Lsche, opiossiing a priori van kant schuivend heeft hlij de Fransche oplossing onderzocht. F.enedhit lannexionnistisch Iwek van dien beer Do-tenville heeft er hem d® geileganheid to© ■giegeven1. „Alle welkdanige ^nmexatie ook, ant-wooirdt de redactie 'an Le L u xe'm1-bourg Libre, pa-gaan van dien fandl, zou een scherp© opiposifi© ontmoeton. 1k meen dat men in Frankrijk wat illusiies koesteri omtient de ware gjstvoleh lens der Luxemburgers.. Steeds verklamefa wij franc ophielon t® wezen en dl3 Frain*. scheii besluitein daar ait dat Wij er aan houden aan Frankrijk geannexeend te worden. Het is een dwaiimgl D© zin -van die uitdrâkking -is 01 "der negatiel Bij ans beteekent francophiel vooral au'li-Duiisohi. Wij zijn fi-ancop'hiel, vooreeaist omda,t wij ona heil van Frankrijk verwacliten, voorts omdat wij den Frauschen* aard beminnen, met d© Fransche l besohaving en ook omdat wij de Fransche eerlijkheid achten. Ondanks die oude en sterke geneg^i-heid, verlangen wqj niet d'oor Frankrijk 'gjeannexeerd te worden, (1). Het is dus wei omdat de iogica van zijne redoneering en vadierlandsliefde er . noo'dzakelijk toe drijft dat hetzolfdie blaldi eenigc- daggn later schreef: „De vrijlmaking van wege Duitschland zal niet mogan geîijk staan met een af-zendering van ons land midden de internationale bedxîjviigheid: Noodig is het dait Luxemburg, volledig bekwame siaevereiinei staat, vrij zijn ecoaamische wetgjen moge kiozen -en op vcnet van gelnikheid ovieir de voorwa,arden van zijné btetrekkingen mielt liet buiteailiand haindelein. Hot zal zich moe-ten onthouden om als in hat verledani onder dwang en e©uwigdurend in idican. krinig te treden van een mogendheid di<jt het internationaal bestaan vaa het lîind zou kunnen bedreigen door de noodzake-lijkheid „de belangen t© besciiemiein" of-wel de indiividuialiteit van het ras door het binnensijpelen van vreemd© e'emietnten. Indien psy&hologiische redenen een toie-nadering tusscheai Luxemburg en België schijnen aan t© radein, dit moet "de Luxecn-buiîgers niet af doen wijken van liet verlangien om de kwestie uit hun eigan ooigpunl te besitudeeren. Alleein be'lrekkin-igen. die uit de samenwerking van vrijen wil sipruiten, vastglesteid in een vol-maakte kennis en e©n gevroieinsvoll© b©-zoi^g'dlieid cm de «rnstige belangen di© van beide zijdan iin d© zaak zijn betixjk-ken, zuilen ontgoochelingen bespiarec als-00k motieven van tweedracht dd© de broies ders tôt" oneenigheid kunnen brengein." Hoe van grooter waai'd© is bij d9 klaar-heid van dien fcck&t de steniming die den 3 Februari 1918 ©enpariig door d© algemeene vergadering van den Bond wteird uitgebracht en zijln défini tieve ricihibing merkt : De bond sal als in tiet verleden zijn ■ -piro.gli.amma van volledige nationale oai-aûiankelijkheid najagen. Daarom ,aclht hij het het als onontbaerlijk de gansohe at breuk met Duitschlanid. Op het ecoiîOimiiisca terrein eiischt bij het lerug|wirmen Vaii Luxemburg's zelfstandigheiid. Die bond is 'gjunstig aan een toenaderiing met Belgie, vooreerst -op het eooniomiscih terrem en beslist dat di© kwestie ter studie zal worden gelegd." Laat ons niet vergieten dajt di© bond de meest autonioimishische rechcerzijd© van de Luxemburgjsc.il© opinie uitmaakt. Sitelsel-matig laat ik ter zijde degenon die miat * meer geestdrift denken ian a priori dei 1 terugjkeer tôt het oud© vaderland verian-gen, of, zoo gematigd, hunn© gedacaiten zegjgen met mind,er methode ©n miet mander wanitrouwen vain zich zelf. De sclirijver van ©en© studie in L© Corrospiond|ant (2), die ze©r betwisit werd om hare détails, stelde 010k ©en; toenadering voor. Ean neutraal van aan-zieiij, de haer Maurice Muret, bavai ei-n „nauw bondganootschapi" aan. En die sch.rij-ver wordt door Luxemburgsch© knngan isi Zwitsèrlanid gedocumente©rd. Van het Belgiseh front w©ergalmde oïl-middellijlk ©en groot-hertogelijke stem^ diiet we reeds gehoord hebben. Zij stelde de-zelfd© oplossing voor „h©t intiem ver-, bond" dat om ©en onafhankelijkheid te steunen, deze n©v©ns feiefn broedarlijke om. , afhankelijkheid zal plaabsen. In gemeenj overleg zouden de bijzonderhedm vfaa dit verbond besproken worden. (Wordt vervolg(d). • ' . i ' <D. ^ Lu-xc.M\bourg Libre, Jjamuani 1918. (2). Le Correspondant van 25, Noran-ber 1917. Legerberlchten der Entente. Artilleriestrijd in Vïaanderen. De Franschen heroverden de hoogte 44 bij Kemmel. Bedrijvige viiegeractie. — .Zeebrugge bestookt. — Actie aan het Italiaansche front. — De vijfde winterveldtocht H» warhncl in Puslanri. HE TOESTAISD ■j ' Eei'gisteren waarscihuwden we onze lanilg'enooteii, die m Zeelajid veirblijven, op hunue hoede te wezen en tijdig- maatreg©-len te nemen op de vlucht t© gaan in geval de Duitechers Zeeuwscli-Vlajantiea'ein zouden binnenvalleai. Wie de ongieloovige Thomas zou uithangien zal irnan vrucht kennis nemen van 'n berisht van de Evening Standard. D t blad verzekelrt dat Duitschland aan Nederland gevraagd zou hsbben die Scheldemond te bezatten om er een duik-•bootbasiis in te richten."1* Dit klopt met onze eigen ialiobtinglen diei hier op neerkomen : in geval, Zeebru.ggp en O'ostende onbruibaar worden voor da Duïtschei'is zuilen zij Vliseingen en Nenzetn, bezetten. Het is dus een kwestie van tijd. Aan het Wetstelijjt front is de artilieri©-strijd thans herbegonmen. Men hoord© gfe-ter namiddag het kanoriged'onder tôt in Schevieamngen. Reuter meldt dat het artillerievuur voorld'urend toeneemt. Bij Kemmel hebben de Franschen hunn© ste'lingjen verbeterd. D© rele van den- keizer te Aken is ©en laohsucees vooral waar d© mais z<ei dat al het Fransch parleeren (.sic) moot ophou-den.Dit is een verlooeh©ning van zijm voor-vader Frederik den Groote, den vriend van Voltaire, Frederik II, die nietsi anders deed dan Fransch spreken en met reden het ,,platte" Duitsch voor zijne paarden en Pommaruclie grenadier en liet. Williem II zelf sprak dolgraag Fransch. Hijhield zich op de hoogte van hetgeen te Pariis gebeuide als de eersf© boulevardier de besite. Daa'rom liet liiij ook Fransche too-needspelers naar Berlijn komen en zocht beschaafd© F'ranschen op. ,,L© dépit amoureux!" zou men 's keizer s verklaring, mo-,gen betitelen. Wat aijn gewoon bluffen betrelt, passons.Hoe imeer de jonge keizer van Oosten-rijk zich. in d© armon van den Duitscher en van den Turk warpt — o Sobieski ! o prins Elugeen ! o prlne de Ligne ! ■— hoe meer het onder zijne slavische onder-danen spookt. Intusschen voorzlet men een 5en winterveldtocht. De metaalnood is In Duitschland zoo nijpend dat de nog overgebleven kerkeklolcken voor 't vervaardigen van oorlogsmaterleel onteigend worden. De beroamde keizerklok uit den dom-taren van Keulen, welke een gëwioht heeft van 27.000 K.G., heeît im©n ten deele laten sprlngen; maar het zai wel herfst zijn, z©£?t het Osnabr. Tageblatt, VÔÔT deze ko-lossus geheel naar omlaag ls gebracht. xeeken des tijds. , (Gedeeiteiijiv niet gecorrigserd.) » Victor Van HaL t Uit Brada wo:dt g©m©ld het ovorlijdsn van dan heer Viclor van Hal, adlvocaat, voorzitbor van. dan jpiroivincieraad van An't-werpiain, burgemeest©1!' van ïurnhout, lidvain he*t officiieel Belgiseh ccwniueiiit van Nolerlan'd, voorzitber van hat Roade-Iiruis van België, afdeeding Breda en®., commaindieur in de Leo^ poldsoidie einz. T© ovartedone had don 65j,arigen leeftijld bereikt. E10 lijikdionst zal jplaats hebben Vrijdag 17 Mei t© 10 uur, in d© kerk van het IL Hart, Baronieiaan, ta Bi©da. Die hiaer van Hal was zcer geacht door de BieJ,g©n van ail© klaur en ail© standlsn. Hij was osai advocaat van groat taleini, een uitmuinitend bestuurdei1. No'g raeds jong duidd'Cin zijn vearstami en zijln hart hem aan de tous van dan koning der Bieilgen om het burgemieestersciiajp! van Tumhout ta b©kl©e-den. Zijinia coliegas vain ean parorincieraad duiddan hem ©wniaans aajn voor dien ziatcl van voorzitter. Zijlaa fun-ctiën baklaadd© hij1 met ©en gezag ©an bevoegdheid ©n ©on 011-farlijiigheid, di© zijn© palii)ii&k© tegenstret-vers hoogsoiiat.ein. Lie h©ar van Hal teldie ge©nia tegenstravers. Hij' loeffi'd© slechts vriedefon. Al me hem kend© beixaurt thains zijln vxoagillijldigen doc|d. Loor Ij-agiscjh© oanailfiind'igiietlian ©n door zieàte was hy verplioh.t giewetes'fc zijme st»d te verlafcetn, en eeln toevlucht in Sed©r-la'od te zoekien. De Koning benoemde hein toit liki vaa het officàoei Belgiseh Ooiniteit in NederLaind. De Belgiscihe vlucibttelingietn vomden in zijn talent, zijn© bedrijvigibeôd ©n ver-kleefdheid eau groOfeein steum. Heit Roo.de Kruis. van België ©n d© Kreidietveceeini-gingi vo&r d© BeSgiein verzochteo. hem. het v ooràttterschap vain huima afdeelling an Breklia op zich tel nemen. Uit nofljn van d© Beljgletni ini îTedietrland' bieden wij çns oprebht rouwbeklag aan Mevr. "Van Hal em hare kiniderein, waiar-omdeif de omder-luitelnanit And-ré van Hai, diie eettivoiudig soldât ta Liulik, z'yn rtre-pein aan dc'Q, Ysrr hcieft verworven^ Van Met Westelijk front. Het Beigische legerbericht. HAVRE, 15 Mei, Vaanaoht hobboa walgie(. slaagdc aanvallein, uitgevoerii teg©n de looipj. gra,vein van den ' Viijbind en voor Ramsc.a|p(. pelle en Merckem ons in staat gesteld toaj vijiftien,t<d gevangenien bininian ta br&ng ih.Dtf vjjiand haeift var.ld'aag fallooz© bommesx gsc worpien, op oinzla kantommeim'anitian. Artilleiriia-strijl bij, Nieuwpoort ©in ten N. vain Dix* niuidcn. Als gewoonlr|k vrij,hevigo gaschut vuur bij WieidiandruJi. Eoa vain onze «iliag^af heeft baj het IJouthulsterbosch ©en ©«ifcscflbp ballon in. braind gieschotan. Het Engeische teoerbarichî LONDEN, 15 Mai. (Jl e u t © r.) Officieel ' avjonjlbericht .• Vanochfcend vroeg plaatse-lijke strijd in het vak banoorden het dorp Kemmel. waarin de "Franach© troepen yer-sicheiden gevangonen maaktan en hun lu nia voorspoedig voorwaarts schoven, Ysm, eldors mats ta melden, gi&schutb«lrijvigha,d over en weer op het &1 agir ont daargelat-aiiL Het Fransche iegerbericht PARUS, 15 Mei. (H- N. Draadlo.os.) In dea loop vaai den naeht hevig bombardement in de streek ten N. van Monldidi&p en tusscheai Montdidier on Noyon. Gista-ren dedfôn de Fra-nsehen tegen h°t eindlal van den da,g eau lcrachtigcn aanval teg'aai' die vijàndclijko stellingen ten Z, van Ailles en m'aakten zich meoster van ean bank op; den westelijkèn oever van de Avre, niet-legenstaando den hardneickigen togionatand van dan vijair'. Vimmorgen gaf aan krachlige Duitsch® tegtanaanval aanleiding- tôt een hevigesi strijd. De Fransche troepen habben hum tarrainwinst geheel hebouden an den aaa. vallei1 zeer ernstige varliezen tcrogebi'Qciht. flot cijfer der door de Franschem gtemaak. tan gevangenen bedraagt 70, onder wi« één officier. Een andere Duitscli© aanval ten Z. van Rollot, die plaats had v©o*f een levendig bombardement, mislukte aven», eeffî volk'omen. Ten N, van den Cihiamin des Dames eIoe< gen de Franschen oen Duifcschon aanval af op hun kleine posten bij La Boraîle. Niets te melden va-n het oVerig© gedealte van het front. / PARUS, 15 Mei. Officieel àvondberiebh Groote bedrijvigiheid van hat wederzijdsoh g es chut in de streek benoorden de Avra, Ean poging der Duitscher» om een over-val te doem op d© Fransche.loopgravan Z.-Oostalijk van Juvincourt heeft tat geen resultaat gelaid. Overàl ellers was de da£ kalm. i Heuvel 44. LONDEN, 15 Mei. (Reutar.) Reu-ter's bizondere correspondent bij het Brifc-, sch© legw in Frankrijk saint, dat d© Franschen na een wanhopig© worsteling, dj$ den heelen ochtend .aanhield, heuvel 44 habben henome,n, van waar d© Duitschar» lien Maaridag hadden verdreven. Fan fierZMiâelijk front. Het Italiaansche leprhericht. ROMF, 15 Mei. (S t ©fanai.) Officie©!: Op: het bergifront hier ©n daar lavendige avissediing van geschutvuur en piatroalje-bedrijjvigheiidi. De batterijien verstrooiden bewapiand© afdeo. linigen in "het Gonovadal en vervolgdon diia met hun vuur, verjoegen deiachemiemiien, di^a - op den Monte Corno in het V xllarsa lo®. trokken, dreven weriepioegen op dien Pasubio op de vlucht ©n tre£f©n treinen dn het sto tiion van Primalano, alsmede vei'keer op den weg naar den Col Caprile en het bekkeP van Alano. Langs den iPave was het vijaiL. delijfc vuur tamelijk vinnig in d© streefc van Spaesiano en de kuststreek. D© Italiaan. sche artillerie ble©f het anitwoord niiet scihuli dig. Vliegers van ons wiarpen in woarwil vaû de ongunstige weersgesteldbeiid zoo wat viejr ton botmmen op de vijiandolijke vliegveld^ji in het dal van de Fliav©. - lie strijit ter zee. Aaavftl van Italiaaosche torpediobeoten op ©en V ijand1 e 1 ij k konvooi. ROME, 15 Mei. (Reutar). Een ofl'icieeî bericht luidit : In dan naphè van 12/1$ I deaeir iiebben oniz© torpJ loibooten een vij» aadelijk konvooi, dat ondiar geleide -van] torpcdobootein naar d© hiïvali van l>ura!Z-| zo koei'efae, aang"e|valfan. ; ; Hoewel zwaar beschotei, habben de an»! zen een transports&bip in. den grand g»*i boordi en eein vijaniiclijke torp©doboot g<H troffein. Vervo-lgcna z,ijn 00 onge/leerd naar( huis terugg'Okeierit

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods