Belgisch dagblad

447 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 17 July. Belgisch dagblad. Seen on 25 January 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/513tt4gj55/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Sue «f WOÈNSDAG 17 JULI 1918, No. S50. , r- * VTf. iAEOKSEMENTEN. ^ 13?er 3 maanden voor Nederland y'2.60 franco per post. Losse iummers. Voor "Nederland 5 cent. ''Toor Buifcenland 7'/j cent. ' Den Haag, Prinsegracht 16. . T.-.1T?or? on À H min. 7433. BELGISCH DAGBLAD •_1B¥H i -■» u5a&9 i— mbbw» imu tJS^çaa ■rrrnHI w» sSBbH^SS**^ T i hi VerschijueEid te 's-Sravenhage, eiken nerkdag te 12 ure midslag. % BUREAUX OPES VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. *■ ' V ADVEE.TENTIEN. Van 1—6 regels f 1.— ; elka regel meer f 0.15; Réclamé»" 1—5 regels f 2.—; elke regel % meer f 0.30. London : Dixon Honse Lloyd« Avenue E C. . ' Parijs: 7 Avenue d'Antin. 7 [ .*l!'.wiiiw—mi m » vjr.Mfiœm » DEPORTATIES VAN BELGEN. !ï ; -In de ocrkoadc Le.iefioiuJ© de ©coni •0b e poliltek van' Duitschland t©n op'ziii Wi Bejgië, die we Maarilag saimie|aval Jiebben w© g©w©zein op de systemath teuTideripig' ■ein varni©ling onaer nijty©|rheiic fcvel van baron Von Bissing ©o, zijn© h,i Jpplgiers: In de vjrg.'adering, die dis) gouv©rtii £eaïeraal 19 Juni 1915 voorzat, werd ftnôegrzQçM ho® grafen a.iz© BtygisCh© arbeu kon wcgyoeran. Dj Dai tâche ijàarkoning Rofeehïing jgel ek *©f die Duitsch© mef.allutrgie mléiÉ (BçJgl'sche -«a w©09 ©r op dat de Doits ■hoogovons hand maiiibe'd noodig hadidiein. ••'a de iKislakking van de tew©rkstei <r,)Via3i kîrijgsgev-aîigc ■ ©à in Lothairingem mejel •iBbédiling 4at Balgië de noodiga wettkte Ifcen moesttev.e'ivin. In vr© tes tijd aflbeid txrigie^iceà? 1 miIiio©a vieefmde ailbeiders iDuhschlaind doeh het was twijfelachtig gâj no'g zouden ïèirugfoei^wn. Von Bissing decd op'm©rk©n dat di© k« tf,ie réels oédgrzosli w.as gew©est op be ijvaii ttea minis.' i van oorlo'g. Pi.tman, ee.i Duîtsoh • amfïie îaar, mieen feai 5CCX)09 Be! ische aœbe/l© * zondsr wi !wa-.>n. Voi Bis^ing h?.«i d n wm'.sleç \ oor] Ag gca-old dal, indien hij B^lgischu ;fceidars beaoïeiMv:, hij ti' .'.e Brus sel 1 (VUcSg-an. C'a kw©s'i« is ocli'efv zear inige® fcelu. Men mo©sl g©3mei siapende Iiani .waïkke-r makon. Mea moas» 'dfeia schija \ nujtlen orn a-ls autoriteit tusschea te bom Kiiaar. de Belgisoh© weirfcliedan, een na'iiona ilie-nicnsUnd z&ndea bie i% n. Die( Pïuisische misler van oodolg vroag dait de arb^deiis i etm v siipeing toedoht zoudan ond-eirworj iwofden. De wedcl ©liefn jnoias'ei vôùr hun vert mai-r Diuitsohlafnd e^n ton'trakt ' oadertœ jn>a. Die ijzepaij'vetrlieid lweft zicih voo tôt Brussel goweml, waair Von Bissiag's ^inj^atie haar ter wiiille was. Do wcir'vi WiWaà niât op de hooi^t© vain Imn taak. jk staairï weidon konï'aktea ondarfcclefken.d. tefiïi agèDiîieia hioQoofdieja op eigein liaind hoc Ba^aiisson, wâardoor stakir.|gen in het la bctt Luik oîioStondœ. Mcn besloot bat w jringswerk ciein te iD,ïikcin. A'oû Bissinig v.as v;aa meeiniing dat « kwesiic .ztç-ar balangrijk was voor Bejgië ^t'ai^hlaind. Hij klpeg op zjj'nie beurt on de ^n'a:.:,;:d:gheid de* W'd"vingagvi,^n, d 3fftyj»vd<;i • .li'-'IrQpen; door h Scuininiem bereikein. Groaipeerinyein'. w.aren moodig, die in sanïciiwien^niiag ing,!, .dem g.< îve,; iieuir-giQirîietraal dein programimia zouden .i anjaten am Bel'gis-che arbeideirs naar D'ui:s-jfapd te .voerien. DE BELGISCHE ARBEIDERS WEIGEREN VOOR DEN5 ViJAND WERKEN. Von Bissinig hàid den indrok dat een z ïeilo ai'KCiefr oadeir' de Bel'gische arbeid bestoaia om er heien ta gaan, ziejlfs al vierdi qwi zij cr hoo'g© laomen. Dit w,as veifaind: )œ;iidat Von Bissioug op beit Comiteit 1 ibulp en voedinlg had g © d r u k t. Dit comd jwfts, zejgd© hij, ©en d-eir g'rool-stiei hinc inis&em ,aan de mo^elijkhs'id oni dai wj nxui aam den arbeid voox d© Duitechefrs Sweug'en. Voa Bissing t©;d g^toodaid oorni 2e , «aeitgisoh wnvLtigaa dat hij zeerstii zou •tusschenkomeh. in s ©val het- treiÙUi H»:oD.d, die hunne beiighedea nie/t wik lieiràiear.01 ©a hun gc-ld lei verstrelcken. w 111 c.r zij \v©;,glgii'di3ia voor Duilschkwid tel îbeiden. De goavoi'nci'iu-Benei-aal had van, jUuîft» vas l.e. cornâtvain lndp ea v Bi»!g bekomen da. le, ni©t mfeiejr kostel faroôd a,an do aihsiders zoni'^ewan, d^ arl tiers zoudc-n voo .aait fce. hrood mot 1 Ioob moelen be'alaa.... Caminieniaria overbodig. Het blijkt dus «v Tciklasrô^eij. van Von Bissijug aelf. Beigiscbe werslieden. slefhts <xoo- broair kocden gcdv/Ciiigen wordan in l'iuicSclih te gaaji wcrken." Hahreji, t©.i TéorS^avrooiidiger va,n î'Ui;»che nijveriieid vro©j in wclka niiaat in welk© voojrwia-aruea da Belgisch© mac taeijoij'vierLeid' nofg boa nrbeidcin. D'à Dn silie ntaÊhmèninijiverhieâd had aa<l>c-i(]|0(rs tort. Hij sio:g of het niet niiOigelij'k Was * M'i van de Bsl'gisoh© machiniearbeid fisflir Daitscbland te sturen? Hij weafi ùen bijzanderea ^«nstalad v,an die kî %orio Belgis-ch© ■vv©r'kliesïe(a o.ndat de 1 feische anflchin; nnijv'erhsid ziich gicoo'.e; îat5 getroost!© o&i di© s^ccialistén te otoïc houaea: Rahren drong er op aan die h vici'b;© |,en ,aan dei'g^àioettïe>a. ea het Ai îÇsaansch coniijeit. \ on Borzig, een veriiog.iiwooa'digier ( tnjilsche avftoriteiten, ant'voordde dat I |ië 12 faibrieben van lokamioilieveta ©n , wuïieken van machinen >jbte. DE TEOENBTAND DER MACHIEf ARBEIDERS, Allen \v,are.i niiti of m©g,r werkaloos. E< '• out'e bea'iellingea werden uitgevoerd, d > e werkhuizen weigerdern voor de Duiiis ( iiiiinistratie va;n spoorwcfgen te artaid , ,J ' ^striecle,i en aifceddara gingen hier h; *A haid. Zij willen in die orde vian ' fn m eabel •wjejrk iumvaarden zelfe «nlr îfd® oorlo|g îwïg jarea. Aile® de n wy© œiaoht bon hier dwang uitoefeniein. ^■Vn ;aï-0^. iV'ei,^aard© de g^uvieirnjen^r^gwnei Rn«. - ?S11® <'at '"i de v/ooirdjeax maa 1 4 heaialmlde. D© ilegenatand iinl djei ! ^«Mvsinjnjjveirbdid waa aog lergai" gewonc imefl italrijk© !tnaohin.i®f> wefe \ï!'mCU D'e ;tegeflista)nd is in allei '' Ze'ei s i' 0 o t. Hij is n#® grootet >mi- n© indusirieelein. Daar detzietn zich grool Abe) uilgaven getroosten ôrni hninine werkliede ibefy lie onderboudea z;al b|©t niet giefnjakkelijk gaa .eh© mpicliienenaiiiieidei's naar Diùjschland i - op ^oeicn. "ld" DE VALSCKHEiD EN WREEDHEI! xir. VAN VON BISSING. 1010k " E'ooîr een druk op de .arbeideirs uit tiej oefi lers n«n zou anen inceilijfchadjia uit een militai oqgJ)unt en aeer grocta zorgen v©r\veï;kei irteb- SVij hebben, de landvoogd, e,en piroc d© met ite aœteideTa van doia spjoôêtfleg gen: che men. Zij is volkomiein misluk;. Eeaa andeir proelnemMi^; is befer geslaagd. Blet "spoon ing wegca hadden vélo weridieden te Jcoi ad© en ,an©n vneteisdia' dat t'ef reparatiën van he eh- sfjoorwegimiateneol nfet zou k'ur.nJein uitgie ien voetU worden. Arbeiders dia blijtbaar sïact to tea wil haddc-n getoondj wi^nd in als burgép dat iijbe gcvangenen naar ] lijsehland geizor dtn. -1k heb m© lot da kamipan Van gfeivar ©is- ig'eaiicn gew®n,d ein gglvraagd die arbeider vel kiachtig tôt den airjbeid' t© dwing-en. N zcbsien tijd liiepffc mlein die anheiders g«? îd jj vraagfl of zij, geneed war,ati eisin koalirakt t y ic , on îorteefcanian oni hua aafcieffd in Beigie al ■au vrije worki.e i©n ta ligirnenaien. «!-• Allen bcbben hun handifi£fet©:iing gegeveii on indien de munis 1er van ooa'iojg nUa stennl k- ailen zij onverwijld naair d© werklwiiseii loa leiu,gk©e:©n om hun arbieiid te hernemten. Éf- É'ezslfde Voii' Bissing, die Mer als b©u «a, vain de ai-heidead© blassia in, Bialigië âs op len gçtrccion was h©t die, in d© brieven d1:© hi nui- eiiicl© 1916 aaia Kardinaal Me~ci©r staurde i-an verzekérd© dat de Duitsch© politiek iinBel )&n gî'i aooidrongen was vain de 1 e :,argdh©id vai /.ijn bestuur ten opzicht© van de Belgisch* rek arbcidelrs. k©- Rojidweg en bijna prat ©-keinda d^zelfdï -rai A on Bisêing In de, vergadeniinig vain 19 Jun: ad- 1915 dat hij onze .'©deporbeieird© aubei- >: s den? in de kampe.i v .n Diuitsdhlaad heistf ld- ;aisen folteren om, z© ta dwingleia voor he £©. 1,'uife' h vijandeiijik legter te ambeiden. k£? EEM SCHEEF PORTRET VAN DË^ f,.1 BEUL DER BELGISCHE WERKLSEDEN lie Jiet doet pijinlijfk aan dat ©an Belgisch en gescliiedbundige, de he©r L. Vander Essen: ■eir l-ïofessor aan da Hooigeschool van L©uven, ie, in z\i:1 werjkj© Petite histoôw dia l'Invasioiiî .m (,|l d© l'occupation allenande en B©lgique en /.■ciiîeir Û Uicui' veo-wc? ,u. Berlijn is gegaan om ce neigfiiering te b© )p. \vegen ge©n gevolg !© geven aan het beslui: -h. tôt depoitatie van onze h©ldhafig© arb©i ctes. Dit strookt niet met da verklaringieir van Von Bissing op de vergade.ing van lt Juni 1915. rE Heij; is odk te b©tr©uiran dat prof. Van deJ Essen te goed©r trouw gem©end heeft zii ear w'gel te hiochben . aaa d© geïnteressae(rd< ere praatjes van Kamiel Hnysimans inzak©. Vor p,iV Bissinj^'s zoogeaagd© onschuld t©genov©r d* ojl,j exconti© vain Miss Cav©ll. J^ala Dezelfdie valsoh© praatjœ had'de seciretax-ij vain, de Lntemationale, dia vocr zqin verbli)" l^r_ in ffolland, er allia biepanjj liij had eiar Tjc_ pias van den bloedd&rsiigen gouv©mieair-^Ie ' laal vooi' zich zelf en zjjpsç familie te be ^ komm, trouwens in het n,ajaar 1915 in Dei MU, Haag ïondgeslrooid. De verr©chtvaardiginj je° va . ©en n:©;'; ta nechtvaardigien vijand vaj len ms °na® K,oning en onze aubeidan a(n_ wordt, op den Moiqp toe, door het Belgiscl ar pïepagandaibutrean in vreemide landien v©r 'de spraid. O0 iWir, wijizen ©r op in d© hoop dat d jgg bete.r ingeliehta schrijvar, zijn oordeel za herziein. He'. is noodzaikieilijk vocr zijln© re ,ua puiatiè van geseb-'edbundig© en vooir d© df ' gedjbheid dar Rejlgi^che propaganda in hie u:t bniteniand. dat BESLU1T. aof Uit de gedachtenwissieiing van de vefg.2 ind derimg' van 19 JuBi 1915 biijlkt dait d© aldaa ^coppercîv, geidachiten tôt hasis van de ste de soLm'akige plundaring van de Belgisch© ni ©n verhçid hebb©n gicdieind ©n t©vens d© weic hi- vceiing van tluizendei en duizcn.diein Belge lit- heWxffi voorbereid. te Men mag dus beshii'en: %n lo. Dàt Duitscliland in tegenstrijd met d are «glôaaÊpi^e» van Dein Iiaag in geenerlei g* op vit! rrk©ninig heeft gehouden met d© no?<: de- v.kmdigbeden va® B©lgfë en ©r ailes heei tel- g'estojen ,wat haar nooidig scheen: gronj of- s';off,'-ni vorwerkta stolfcin ©n miacihfeen. er- 2o. Diuitschland heeft de B©lgisohei nijveii alp he;d voirlamid en. gesehaad uit vre©? van d ne- coniciiTïenlie en ooSc ten baba van d© Buii sche nijiverheid. 1er 3o. Die politiek van uitputtsng h©aft zici Sel- -, uitgeslrekt tôt d© ©am'entindustri© en zelf 12 tôt de glasnij'varheid, di© niets m©t elle ooflc'g te miafcsn heeft. B'uifechland heeft de aangieslagein, Bielgiscih pr'oducien inisbiruikt als een ruil'msddel voo zijn oigiein pirofijt ©n dit tan opziohta va îfni- Zweden en Nederland omi stoffen voioir de >ch fhcitr.og te verkrij.gen. îhe 4o. De économisé he rcof b^'^of 00k del e)n. ar! tid. Het is vastgesteld dat h©t motii; ind v:a® d© depostatie ld©r Belgisch© arbeidet ge- \rajs, dat Dniitschland lcost wat kost zijn a al 'beideiRf aansohafte vootr haie oorlogsnijiviet lili. heden of haie bijzoniiiyra induétri©. Die werl loosheid di© in Belge© heensciht© was h< aal diijekte gjetvolg van de plnnjdleiring in Belg!< ran Diie plundaring h©f«ft Duitscliland mlâsb'riii! nla^ «mi ©en Wiainei slaverinlij in te riehte en, ten bato van d« Dluitseb© oorlloigs,nijvai-h©dei g©- 5o. DuiteJohland heeft i)n het neuLrale B,. g*»- i,epr©s a,ille-miaa'hi0g0l©n ingevoerd te g ■ Mjl finahcieele rep:iesailli©-iruaatrèae!en: van Fran: Wie zit achter de campagne tôt verdeeling van het > Belgischi leger? i Op die vraag aarzelen we gieen oogiesir il blik te antwoordein : Duitschland. Eéa bewijs: een paar jaren .voor den , oo.rîog' in Antwerpen gieschennd weid voor de verdeeling van het Belgisch leger in Vlaamsehe en Waaleche eenheden, ' gingep w© op informalie uit. Een in d© Vlaamsehe bewe.ging ten) vo'l-le onbekend studantja uit Borgle^hout, had zich eem niet bestaande Vlaamsch leger -bureau varscholen, dat medadefeling^n aan d© Vlaamsehe pers en vertoogeicha-iften aan da Kamer stuurde. In dien appel beten ©an aantal Kamar-Iedon zooals Van d'en erre, Van Oauwe. laert, Augu-teàjnt:, Kamiel Huijstman, P. Daens, Adelfons, Hendrickx, Bbrginon enz. Alla flaminganten, die thans activist ziiin, z,ooala Aug.ustu Bonus, benevans bet.Laat-sche Nieuws, d© Vlaamscha Gnzet van Ho's-te liepen er weteins of oimvetenis in. Goedla Vlamingen als A. Tayart d© Borms, Alf. Siffer, 00k schrijfvelr van dez-3 regc-len, bestreden die anti-nationalej poging di© minist'er de Brcqttevill© kon verijidelen. De stuident Picard, die ieza herri© in 1912—1913 verwekt heeft, is naderhand beloond gfâweest. Von Bissing benoemd© dien piepjiongen arts, 'wiejns perkament nog| niet droog was, in 1916 tôt hoogle'eraair aan de hoohseihuilfâ te Gent.. Hij1 is den broeder van den oud-hoofdi-1 rédacteur van de VI aam s oh a iRos.t, die, zcoals prof. L. van der Fssen sohrijjft. gesticht wierd door de pio;i.tische ahteilung te Brussel. Belgische vluchtelingen en krijgsgevangenen. D© ^door ons medegedaelde maatregelan tôt b'ijtetand van d© Balgisch© geïnter, ïneerdea in Nederland, ^ijn door d© Bel, gen ,alhi©r met voldoening Varnomen gie-weast.Thang verzoeken wij onzia regeering ©an, stap verder te doen ten bate van dû Belgisdi© vluchtalingen -in ,het alganieeni ls d© tijd niet gekonicn om ail© wer, ken yôor di© ongelukkig ■ Belgen sameln wat d© financien betrelt. In Fngelaind is er spraak van ©en mi. ni s te ri© voor krijga gevangenen. Wij gaan zoo ver niieit. Wif zijh immers overtuigd dat ©r de hejft t'3 veei ministère te Sainte Adresse zijn. Een algiemeen bastnur volstaat en kan im.i. zich doelmatig bat lot der vluohtelingenj, krijgs- en burgerlijk© gevangenen ter ha,rt© nemen. Wanneer zullen wij die^blijde boodschap mogea miedden ? Dat de ~ Belgische regeailng bedenlja dat d© lange duur van den oorlog de vluch-r talingien b.v. in Holland, in ©en hacbe-lijken toestand brengt. Het geld is opi en iedereen moet schulden maken.... Generaal Léman. HAVRE, lù Ju',,i. «tt; Zondiag, a. s. aal er een grootsché betoogi g p aats heib-bein ter gieilegenbeid vain de outv Pgst va.i geneiraail Lematn (.car d© Beigiseb© reigee-ling. Gomeraail Deru©tte, de territoriale fce-velheb'ber, zal den ovefwinaaair van _ L1. ik aan de poorfc van St. Adrevs© - tégamoet gaan ein, den generaal fcoespreben, die ver-giezeldi zal z!jln van mej. Léman, z'jn doubler, en generaal Stassin, die in 1014 aan d© krijgeveirrichting, n bij Lu.ik b'ft deelge-noman, alsmed© van soldatem van heit front met hun vaai'dol, welka de gevciditcn bij Luik heibbçn meegeni akt. Yc«vo!gens zal bij dooir d© regeering. wordea oatvan^.ien en na een saluitt aan heit van^del .Joor minister-piresidient Cocreoiain, hoold van heijj kabinet, 1 wordeiii geilukgeiwenscht. De parleimentskden zullen eivemeens tegenwoord'igi zijn. Weigons zijn gea ndhed Kto. utand zal generaal Léman : niet aain 'fct officieele r.ernmaal dieelne-, nien. Aan het Belgische front. Na zich door het prikkelilraadiiet ge-werkt te hebben ondernam een patrouille karabiniera den 14 .Tuli eeu aa^nval op een ' Duitschen post. Na afloop harer zendufgi keerd© zij met een gaîvond Duitsch onder-officier en een marinier in harevlmia3 te-! rug. l rijlk en Engeland ieganoveir Dluitsch© filialen. 60. Ten slotte heaft Duitschland aile fi-l iP.ajiiuicel© g©ldmiddel©n van ©en 'pnzijldig be-E aet iajwd misbruikt omi het bez©ttinlgsleg:eir s te onclerhouden -en Bel'gië e©n deel van da - aigeii:e©n© uiignwn op t© leggem, di© de - ooiloig aan Duitschland veroorsaakt. Ilet volkeiï.r©cht werd hieir bar gaschon-t den: Duitechland idi© d© re!gleim©nten van . Den Haag onderleekeinde, heeft ©ans temeèr t ha-'f hanidteekfeniinig- v©rlooch©nd. 1 Hat boyaiijmiatig onreeht zal zich ©ena • arieeselijk 'tegea Duitschland keeren. België heeft daai'door ©en dubbol reent 1 op • de volko'inen vergoeding van dia haar - . fia,ne• ilàne reusacbtige schade v©rkrege,n. jrar^s: i Avenue OAttin, i 1 & Legerberichten der Entente. Mislukkina- van het Duitsch© offensief. Ondanks de aangewende 30 tôt 35 divisies en de schromc lijke verliezen konden de Duitschers op geen punt totee vooruitgang van 6 kilometer leiden. — De gansche Duitsch inspanning leidde'aîleen tôt de verovering van een stroo gronds van minder dan 4 Km. breedte langs de Marne.-Ten.O- van Reims decimeerden de troepen van generaî Gouraud den vijand, die over den R'omeinschen weg nie kon komen. — De overtocht van de Marne is mislukt. -De Âmerikaansch-Fransche troepen namen opnieuw 100< Duitschers gevangen. — Gevangenen geven toe dat d Duitschers vejslagen zijn. — De toestand in Ruslam verbetert. HE TOESTAND •' Hat vij'de offensief van dezeu, zonier 1113 lukt als de vorigen. In het vak van i Marne kon de vijand, die .vàn 30tot î divisies gebruikte, w-jaroiider troepen ve prias Rupreeht, wat opschieten, dtoch ( Amerikaansch een Franacb© tegenaanvs Ien wierpcn hem naar de riviar. Wij b doeleii het vak tussclien Donnans en Ch teau Thierry. Tusschen Reuilly on Dormans war< zij over de riviel gekomen, na geweld'ij ver liez©n geleden te hebben. Door de t! genaanvallen moesten de Duitschers h grootste deel voa hunne veroveringem a staan. Langs de riviar, over ©en breefl van sle'chïs 4 K.M. hebben de Dnitsch©r zich ten slotte kunnen nestelen. In die gevaarlijke positia mat d© &ivi< in den rug kuirnen zij niet blijven. T< W. bekwamen d© Duiteohers wat torrei wiiK^t ten nadeel© van de Italianen. l.n het O. van Reims heeft d© bero©nn generaal Gouraud met zijn ijzeren dîvisi d© Duitschers totaal verslagian. Ditmaal hebben de Duitschei^ hunm vijaudan niet kunnen verrassen. Er wî nu geen verraad meer in :t spel. De via lieZen dar Duitschers aijn ontzajgigeli^lc vccoral ten O. van Reims. Het is verheugènd vast te ®t«llen d prins Rupreolit divisies aan Had " krorin Laat ons volkomen vartrouwen habbeî, Het getij is voar de Duitschers verioopei vaa het westilljk front Het Amerikaansche Segerberscht. WASHINGTON, 15 Juli. (R enter Officieel Anierikaansch bericht : Tein ' van Chateau-Thierry waar de vijand va-nochtend in geslaagd is, de Marne < ons front over te ste.cen en ©enig terre te winnen, deden onze troepen een< tege aanval en wierpen den vijnnd lot de Ma [ ne teîug, syaarbij zij vijfhonderd gievang i nen namen. In d© Vogezen miwlukte vijf overromiy lin^en die de vijand in onze loopgrave be-proefde, in ons vuur. Het Engeische legerbericht. I. ON DEN, 16 Juli. (Renier.) Engielsi avondbericht. H©t geschut is vannaeht de weer geweeist ten Z.Wi. van Hôbutari en op verschilende punlen van heit noord iij'k gedeeKe van het Britsch© f;ont. Bie vijand is in twae •• van onze nieuv posten in de buurt van Rebute:ne binnè gediongoin, nnaair door e©n tcg©naanvai v; Nieuw-Ziceaandsch© troepsSa er onmiddell weer uit verdr©ver.i. Wij h©bben rnim.1 30 g vanigenen gemaakt en 12 machinegawer veroverd. Gisfceren Leb-ben wij 6 vijlaindeîijlk© vlie tuigen geveld. E©n Engélsch toestel "wor vermàst. Vior ton bammen zijln. g©worpen vijandelijlk© spoorw©^©n en opslagplaa'se Het Fransche ilayerbarichî. PARIJS, 16 Juli. Officieel middagberic Tegien het eind© van -den niiddag ©n den avond van gisteren heeft d© si met verclubbelde hettigheid tussohen Ci teau-Thierry en Reims voortgaduurd. vijland heeft, zich sterker inspannend < zijn voordeelen uit te breiden, verwoe a,an^,llen gedaan. De strijd is tan van de Marne en in de straclc v« Cbatillon bijizonder hardn©kkig gawe.èst. Fransch.Amerikaansche troepen hebbeai zi voorbeeldig tegen den vijiand verzet herha,aldieli[ik vinnige tegenaanvallen omd nomen. Bezuiden de Marne hebban Duitschers de linte Siaint Agnan—ia CJ pelle—Monthodon—zuidelijk© zoom van ! bosch van Bouquigny niet kunnen ov «ischrijlden. Da Frianscben hebben in i (istreek een duizendtal gevangenen { maakt. Ziji hebben Mareiuil-leportgehDud Benoorden de Miarne hebben d© Fr; doben dan vijand op he|t terrain, ] bezuideii Cbatillon ©n de ziuidoostelif zoomeu van het Bodenaiaf^bosch in to g©houiden. • Geen ©nkelo wijiziging van teekenis. aan, de overiga lini©. De vijla heaft irt den loop van dan nacht g geen enkal© poging gedaan. * IOp het froiU baoosten Reims zijn Duitsehei-s ui.tf?eput door de vruch'teloic pogingen, gisteren door lien in het mt gesteld,. in da Fjansch© delddngszona de lini©, bagren-sd door Prunay en de zuide. lijik© zoomen der bossehen benoorden d©q s- Romeinscbein weg tôt lafiin Suippe, die te streek ten N. van Souain en Perthes. ,J lesJIurlus niet voorbijlgebomen. D© Frani-^n sche gevechtsstelling is nergens aangatast. te N,a,ar het zaggen deir gevangenen z^la 1- de varliezen die d© Duitschers dan eoi> e- sten gevachtsdag geledcR hebban, buitei. à- gewoon hoog .gaweeat. PARIJS, ld Juli. Officieel avondbaricht: >n De Duitschers, die hun algemeenan, aaai ;e val, door de Franscben den vorigen dag > - gefnuikt, niet be-bben kunnen hervattan et hebben zich vandaag verwoed ingespaiw f- nen om huin p!la|atselijike successen uit te te breiden. a Vanochtend ©n in den middag is da •stag ten Z. van de Marne bijlzonder harcL îr nekkig gevveest. ^ Duitsch© strijldkrachten bebben langs d© ar riv-ior stroomopwaaxts trachten op te ruL. ken. la De Fr.anscbe troepen hebben door ©en ver, ;0 dedigLfig voet voor voet den aan'lrang |der Duitschers veartraagd en dien op de linief a Oeuiiiy-Leuvrigny tegengahouden. a Van hun kant hebben de Franschen tegen« L._ aanvallen ,op de Duitschers gedaan op het ( front St. Agnan-Chapell© Monthodon. . D© Fi-ansch© troepta bebben de twee plaaU 3^ s©n ge nomen fe:n hun liai© weer ©p de bo o gtieiqi gebracht, di© het clal, van de Marne in djaj *' Franscb.Italiaansch© iroiepien versobêi'tien'pô-l" gingen der Duitschers verijdeld en hun stet# - iingen giehandibaafd. Ten 0. van Reims zijn de Duitscbara vanochtend verwoed© geschut-voorbereidin1» gen begonnen, 'waax'op de verschillende puia< on van bat front aanvallen volgden. Een machtiga poging in de richting vaiO| .) Beautnont aan da Vesl© kon niet ,uit Piunayî >. te voorschijn koniien. er In het vak van ds S-uippe zijn twee aan, >p vallen be\v©sten de rivier ouder het Franscbej in vuur mislukt. n- De strijd is in da st.reken ten N. van Pros-r- ! nés en ten 0. van Talaure, waar de Duit, q. schers evencens hebben aa-ngevalien, niet I minder levéndig geweest. e_ I Overal zijn htm pogingen tevergeefs ge. n weast en zijn hun aanvalstroepen met zwai© verliezen teruggeworpen. Het wordt bevestigd, door do bevelen. \velke op gevangenen zijai gevonden, dat de aanval op het front van Champagne doioi i'1 15 divisies in eerste liniie en 1-0-divisies t»1 111 steun werd ondernomen, di© den ©eirsten |d!a| le ©en vooruitgang van 20 K.M. traohtten te e" verwezenlijken en d© Marnent® bereikanl^ • S Vas iiet ZiiideBjk front, ilk Het Itaiiaansche legerbericht. 3n ROME, 16 Juli. (S te fan i.) Officieel : Die g'evechtsbedrijvigh©id, ■ die , op het overege f„_ fioini. matig is gablaven, l©ecd© gisterochtend |(. in de &!,re©k tefti N. van de Grappa af ©n 3p toe op. ;!1 Oa&e afdeeliingen nilaafotiem in e©n sterkfi aiai-drifi ©enig© vordaringen. Z© namen zi© ven machiiuegevViarein ©n namen dri© offiffii© it. lein benevens 91 mansebappen gevangen. iin Aan weerskan'en van h©t dal van Brè-nta ag bebbon lialiaansche palroeljes tw©e kleine ia-, w.achtposten op d© vluoht giejaagd. Z© ma D© men cenig© machin)2g©w©r©n. «n Eiag en nacht waren onz© wli©geirs ©n di< d© der bondgenooi'.etn alsnaisda lucbtschep©n vac Z. ©n vloot z,©eir levéndig in touw. le in vijanckiijke vli©gi„uig©a werdiein g©v©ld. Df| Het Engeische iegerbericht ^ LONDEN, 16 Juli. (R eu ter.) 0fficiee1 er_ • mit Italië : wij hebban de stadin'gieln t©n Z van Asingo nuet succès ovarvallen' e|n 2^ ia vij,a|nden gevangen g©nomien. l'usscb©n 4 ©r 16il 15 dez^er verni^clen wij 36 vliieigtuigen. Eét ;>r_. Bj'itsch keerd© niet teirug,. ï în Albanie. 3T1. '"j hei Fransche legsrbericht» !ce! PARIJS, 16 Juli. (Reut©r). ,Offiaii©al >m -Huft succès in Albanie voortzettend zijn d« b-'eu Fr.anschen tôt vcorbij Graaisi opgieruk: ea ,nd hebb'en de ^buitenwij'ken van Cekini Kroej,: <en' bèreikt, wa'ar zij in yac-i-îng kwamein nie de Oosfienrjjfcsche Varsterkt© stelling. Linfc d© iv.an lien zijm rte Italianen, dia Cafadarzs ig© hebben gencaneii, met de Oostenrijikers in cion :rk tact aekomen»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods