Belgisch dagblad

622142 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 14 July. Belgisch dagblad. Seen on 19 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/7m03x84g01/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

^ X le Jasirg-aiig- YRIJDAG 14 JULI 1916. No. 255t ; ABONNEMJBNTEN. fer 3 maandga voor Holland 12.50 franco per post Lossè iummers: Voor Holland B cent toor Buitenla^d Vh cent. Den Haag, Prinsegracht 09, Tfllef. Red. i Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. _ , Hoofdredacteup : L. DU CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. r v ADVEETENyiENî Van 1—5 regels f 1.50; elk# regel meer f 0.80; Réclame» 1—5 regels f 2.50: elke regel meer f 0.50, London : Dixon House Llovds Avenue E' O. HA DEN ZEESLAG VAN SKAGERRAK. Uoslende en Zeebrugge als Duitsche zeebasls. .Sedert eenige weken scliijnen de torp dojagers, torpedobooten en onderzeeë van Zeebrugge en Oostende hunne Aver zaamheid te verdubbelen. Eenige g lukkige verrassingen, d.h., liet kap< van een paar ltustvaarders en eenige vi echerssloepen hebben de profanen van ( zee boiVenmate ontroerd. Men heeft hv kunnen doen gelooven dat men voor ie niarvvs stond. Het samentreffen van die verdubbelir van Averkzaamheid kwam na den zeesla van Skagerralc. Zij heeft dus de Verbee ding van lieden op hol gejaagd, lied« die uit hun aard twijfelen. Zij heeft oo aan zekers pro-Duitsche bladen de gel genheid verschaft eenige tendenzgerucl ten te verspreiden. Wij willen de emotie van dat publie sussen. In eenige woorden zullen wij d zoogezegd nielaw feit verklaren h;o|ew< hct niet zeer sensatiewekkend is. Engeland beschikt over een onbetwis bare superioriteit in zake de kleine schi; pen. Nochtans is die superioriteit ni( onevenredig met het oog op de enorm uitgesaektheid van Engelands kusten alsinede aan de samenstelling van zijn slagkruisers. Anderzijds weten we dat de landinge aan de Belgische kust moeilijk zijn. Zanc banken die zich paralleel van de kust ui strekken 'tôt zeer diep in zee, zijn er hir dernissen voor. Bovendien Avetcn we dat er geen spraak meer kan zijn ' van eeoi blokkad op korten afstand als eertijds voor de vei schijning van de duikboot. Dit verklaart beslist de "mogelijkhei yoor de kleine schepen die te Zeebrugg en .te' Oostende gemeerd zijn, het ruim sop te kiezen door de binnenvaartgeule om dan de vaart van schepen tussche Nederland en Engeland te verhinderen. Dit is altijd mogelijk. Het wordt ge makkelijk wanneer ftftn COWûnln/vr» - -m»**-. OE TOESTJklID Do Duitschers, die aan de- Somme ver sterkingen hebben ontvangen, hebben ge poogd aan de Britten het Mametz- er hit ïroncsbosch, alsmede Contalmaison t< ontrukken. In beidè bosschen won d< vijand eerst wat terrein, doch de Engel schen hebben hem in den naoht vai 11 tôt 12 dezer uit het Maméîzboscl verdreven. Hct Troncsbosch is nog niet ganscl gezuiverd. Wat Contalmaison betreft, twe< hevige aanvallen der Duitschers misluiten De Franschen melden niets, hoevvel d< Duitschers beweren, dat zij! tusscheni Belle; en Soyeeourt bezuiden de Somme de Fran yschen eene gevoelige nederlaag hehbei ydoen lijden, door een aanval volkomei te breken; Bij het werk van Souville, rechts vai Verdun, zouden de Franschen 39 officie ren en 2106 man als gevangenen ver loren hebben. Duitsche patrouille-ondernemingen ten ZW. van Dixmuide zouden voor de Duit fichera met succès bekroond zijn. haal ons voorzichtig afwachten. De Duit schers zijn van hun eersten lengen nie dood. Geruch'ten worden verspreid, dat Joffr een offensief van uit Belfort zou wagen Aan het Oosteli/c front duurt de sla; a?Jï de « Stochod voort. Door die rivie te oversteken, hebben de RÙssen dç na tuurlijke versperring tusschen hen en ho ontzaglijik versterkte Kowel achter den rus Rond Kowel verwacht men een beslis senden slag. De gevechtslinie loopt thans evenwi dig met den spoorweg Kowel—Wladimii iWolinski., Generaai Kaledin heeft het verloren tei rein in de streek van Luck heroverd •iijci^ns de gevechten gedurende eene we langs de twee spoorwegen naar Kowe hebben de Russen 22.000 gevangenen gc îiiankt en 55 kanonen genomen. De zi; an'i kan zijne kolossale verliezen nie aanvullen. Aan de beneden-Stochod wordt steed et gestreden. De vijand, die de rivier b: roesjewka terug was overgekomen, wer opnveuw over geworpen. D© Russen m Z '';jJ man en 24 officieren gevanger ïr hoi ailanea doen steeds vorderilnger .vochten ganadal wordt hardnekkig ( g( ces aaiUSSfla schitterend su< en Erdzindian IFu"' Tusscih€I1 FrzeroeJ eu Liazinajan hebben ziil dp <sHrl Manr Belgiscli Staatsblad. Kader der '""inriShS.i" artl"eri8' " ptiHerie wordt aangevu'ld 'âS'reserv' ingénieurs der artillerie alleenlijk in ti opgeroepenf de" ^ D® aanwerving der reserve ingenieu: e- omstandigheden de waakzaamheid do et rs verslappen. k- Welnu, bestaan die guûstige omstandig-e- heden voor de Duitschers ? Waarschijn->n lijk. Jîen moet er echter de oorzaken niet s- van zoeken in een verzwakking der Brit-la sche Vloot ten gevolge van de jongste .n gevechten, maar ze beschouwen als voort-ts komend uit het offensief der geallieer- den aan het Westelijk front, g Inderdaad, sedert meer dian een maand g worden af en toe troepen en materiaal 1- vervoerd. Dit gebeurt dag en nacht. Daar n bij dit vervoer geene ongevalien gebeu-k ren mogen wij besluiten dat langs die 3- zijde de meest naiiwgezette waakzaamheid i- aan den dag wordt gelegd. Het is bijna zeker dat die vermeerde-k ring van verVoer eene verdubbeling van it vOorzorgen eischt en voor gevolg moet >1 hobben t ij d é 1 ij k den bewakingdienst van de Vlaamsohe kust te verzwakken. t- De Duitschers hebben dit in de gaten en s- zij maken er gebruik van. Is er iets >t natu'urlijker ? e Men weze echter gerustgesteld. Die bokkensprongen worden in rekening ge-e bracht. Men zal ze met woekerintrest be-talen. „ n Van nu reeds komen ons van de -- Zeeuwsche grens de eclios toe Van een t- eerste g'evecht dat sfechts een begin kan i- wezen. Zoaals we het in een yoorgaan- * de artikel lieten uitschijîien zal een reini-e ging geschieden die niet van de poes zal e zijn. 1 * * 4 * I Het versiag van admiraal Jellicoe,. dat e openbaàr is gemaakt, werpt een helder e licht op den zeeslag van Skagerrak van a 31 Mei. q In een naaste artikel zullen wij er een en ander over" zeggen. der artillerie geschiedt onder reserve-of-fieieren der artillerie en der genie, de ingénieurs en nijverheidshoofden, al dan - niet reserve-officier en, die "zich in tijd - van vrede bezig houden met de bijzonde-l re vakken in betrekking met de inrich-i tingen' der artillerie. i Art. 2. De officieren der genie en der ■ artillerie van het werkdadige leger of i der reserve mogen worden hetzij aange-i steld in hoedanigheid Van ingénieurs der artillerie, hetzij aangewezen als waarne-i mend ingenieur der artillerie. Deze officieren behouden hunne rechten ; van ouderdom in rang voor de bevorde-1 ring bij hun wapen. Zij zullen later hunnen overgang bij het kader der ingénieurs der artillerie | kJnnnen bekomen. Art. 3 Officieren der artillerie en der t genie gekwetst of verminkt tijdens den oorlog of ten gevolge van het feit van den oorlog ongeschikt geworden tôt den dienst te velde, mogen als candidaten ingénieurs bij de inrichtingen der artillerie . in proefdienst worden geplaats indien zij hoogstens <Jen graad van kapitein-com-. mandant hebben. t Zij kunnen later hunnen bepaalden overgang bij het korps ingénieurs der j artiliërie bekomen. Art. 4. De betrekking der ingénieurs i der artillerie is onafhankelijk van hunnen r graad; elk hunner blijft zich aan zijn ~ bijzonder vak wijden tijdens gansch den ^ duur zijner loopbaan. , Diensvolgens, en onvermindèrd de bij " artikel 2 van het koninklijk besluit van 3 Mei 1913 daargestelde rangschikking, " waarmede, voor den vervolgé, de maat-" staf der wedden alleen zal overeenstem-men, Avordt ei'.eene nieuwe hiërarchieke " rangschiltking vastgesteld die de ver - • schillende te vervullen Ibetrekkiffig tôt j grondslag heeft, namelijk : Bestuurder van de inrichtingen der ar-tillerie, • Toegevoegde aan den bestuurder van, 1 de inrichtingen der artillerie, Bestuurder der werkhuizen, ^ Toegevoegde bestuurder, ■j Sectie overste, Toegevoegde aan den seetie overste. Art. 5 De ingénieurs der artillerie vam het werkdadig kader, de ingénieurs der artillerie van het reservekader en de officieren der genie en der artillerie van het Averkdadig leger of van de reserve 'J aangesteld in hoedanigheid van inge-L. nieurs der artillerie of waarnemend inge-a nieurs der artillerie mogen, om 't even welk hunne graad weze en zonder dat er voor hen eene verhooging van wedde uit voortsVloeie, tôt eene der hetrekkingen der bij artikel 41 bepaalde nieuwe hiërarchieke rangschikking worden geroejpen. Art. 6. In tijd van oorlog, dragen de ~ ingénieurs der artillerie de tenu van officier der artillerie van eenen graad' vast-ir gesteld door vergelijking met de officie-> ren der artillerie van het leger, onver-d minderd de hiërarchieke rangschikking 3t vastgesteld bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 Mei 1913 en deze be-■s paald bij ho.ogervermeld artikel 4. Links en Rechts. Frankrijk eert onze geleerden. . De Académie des Sciences te Parijs heeft den dokter Depage lot lid geko-zen; de Ecole d'Anthropologie heeft als eereleden benoemd den minister Goblet d;'Alviella, Ernest Sol'vay, en — als laatste hulde — wijlen WaxAveiler. Dit bei'ichtje ontdekten we in de N. R. Ct. van gisteravond, die het haast Av!egdook. Wij plaatsen het dus aan het hoofd van deze rubriek. We zijn fier dat Frankrijk onze geleerden eert, wat bewijst dat onze geleerden \Toor dezen van geen ander land moeten onder doen. Te veel hebben de kleine Belgen aan hun eigen deugdelijk-heid getwijfeld. Kerkkîokkën voor munitie? Volgens de Weensche Reichspost zullen de klolcken van de kathedraal van Salzburg Avorden gesmol'ten voor den aan-maak van munitie. Herinnert dit deri Franschen tijd in België niet, toen de Jacobijnen de klok-ken uit de torens lieten halen om er ka-nonnen en muntspecisn van te maken ? Het was niet uit overvloed dat zulks ge-beurde. Dit zal ook wel het geval zijn in Oostenrijk. De scheepsruimle. De Times neemt heti een vrucht van i de overwinning bij Jutland, dat een aan- • tal Britsche stoomschepen in Engeland j zijn ^angekomen uit de Oostzee, na langs de Zweedsc-he kust te hebben gevaren/ binnen de territoriale Avateren van het , Skagerak. De schepen zijn in de Oost- , zee moeten blijven liggen sedert het be- ( gin van den oorlog en hun aankomst is i een zeer belangrijke vermeerdering van * de beschikbare Britsche scheepsruimte. , _ Onze marine-medewerker heeft in op- , zienbare artikels, die ook in Engelsche , inarinekringen Averden opgemerkt, be- j toogd, dat Engeland meer dam ooit de \ Z/ee beheersclit. Einem, ouîmïnister van Oorlog. Oud-mlnister Talma. f s Met innige deelneming vernemen wij c het overlijden in den ouderdom van slechts 52 jaren, van ds. A. G. Talma, s oud-minister van landbouw, nijverheid en i handel in het kabinet Heemskerk. Nederland, dat in korten tijd versehei- 1 dene knappe staatsleiders heeft verloren, verliest in Talma een uitâtekenden staats-man, bekwaam, welsprekend, krachtig, temperamentvol en vol politieken aanleg. ^ EÎk het zijne. Het gebeurt dagelijks dat men ons c nieuws uit België of andere artikels ^ overneemt of vertaalt zonder ons te noe-men. Het Vaderland van den Haver ^ neemt o.m. ons artikel çver deîKozakken over, zonder te gebaren dat het B e 1-gisch Dagblad bestaat. Yoor een blad, welk soms gansche kolommen uit het onze overneemt, zou het niet te veel zijn ons eens te noemen, zooals Avij doen met bladen aan Avie we een of an- . der ontleenen. Benoeming. Bij ministerieel besluit van 29 Juni 1816 is benpemd tôt plaatsvervangend voorzitter van de Wervingscommissie 1 Van Dieppe de heer Campioni, griffier van den Senaat. §mEEWW ©P DE IfLftKTE. De voile maan schijnt op de voile sneieuAV. Ge'en boomskelet herinnert aan 't bestaan Van anders iets dan loutre onbevlektheid. Geen voetstap, die do maagdelijklidd der sneeuw •Ontwijdt. 't Is ailes, ailes smet'loos rein, 't Is ailes zuiver, goed, zoo ver het oog reikt, En zeker vcjrder ook, waar 't oog niet ziet. De voile maan schijnt op de voile sneeuw. Niet één geluid, in 't lieilig naoht'lijk z-wij- gen. Geen takgeritsel rijt de stilte stuk. Geen voetstep, die het sneeuwen veld be- kraakt. 't Is allés stil, hœ fijn het oor ook lui&tert. En door die effenheid van stilteplicht Iloort duid'lijker mijn hart een diepe stem Die, onverstaanbaar haast, in 't innigSt binnen,Iets "prévoit over 't vlekkeloos gêvoel, Waar 't heel alleen 't geheim bestaan van weet. De voile maan schijnt op d© Arolle snee>ivw. Gezegend, stilte van de sneeirw in 't maan- licht. Begrijpt gij nu, dat in mijn l^ensboek. Do witte bladzijden de volste' zijn?... MARTIN PERMYS. Beigisch leyerLôrioM. Altijd artillerievuur. 11 Juli. Levendige artillerievuur aan verscheidene pjaatsen van het fropt, vooral ten noorden van Dixmude, Steen-straete en bij Boesinghe. De lfolkerenkrijg. Be Bi»5îien behouden het iViameiz-bosch. — Oe Franschen heroveren «ei-Ioi-en ieppein bij FSeury. - Reusachtige verEaezen dei" Cenipsien aan de Stochod. — Oe Russen netnen sformentiephand Elamahatan (Apmenië) De siag in Picardie en de eindbeslissing. (Van onzen bijzonderen correspondent) Amiens, 5 Juli 1916. Terwijl de Duitschers door tegen-aanvallet; op de positie door de Engelschen veroverd tegenover de Engelschen trachten stand te houden, d.ringen de Franschen nog steeds vooruit. De grootste inspanning der troepen van generaal Foch gaat in hoofdzaak ten Noorden der Somme. De troepen die Curlu en Feuillères verovmlen zetten hunnen marsch voort noordwaarts Péronne, met het blijk- baar inzicht het ingezet offensief in Westelijke riehting te drijven. Om Péronne hebben de Duitschers een stevig bruggehoofd georga- niseerd ; de Franschen verAvachten er zich lan voor de stad op hevigen weerstand te stuiten, maar zij hebben verpoozen in den strijd ten nutte gemaakt om talrijke batte- rijen naar voren te schuiven en nemen de îchansen om het bruggehoofd van de genie- Druggen der Somme onder een goed onder- aouden vuur. Gesteund door deze geweldige irtillerie-actie hoopt de Fransche infanterie Péronne wel meester s*te worden. Gisteren lacht veroverden ze reeds eenige loopgra- ^en van tweede linie die den toegang tôt le stad versperren. Ten Zuiden der Somme îoudt den vooruitgang geen gelijken tred lan ten Noorden, maar dit hangt meer af ran den wil der Franschen dan van het 'erzet der Duitschers ; daar het offensief van ;eneraal Foch naar West keert, worden îstrées en Assevillers de as waar rond de :eweging zwenkt. Het zal wel verwondering hebben eehn&rd.. an aegéiieîi'tt'ie op een rianscn oij.wisier zezen en niet op een Engelsch. DeEngel- chen bepalen er zich thans toe ten Noorden .er Somme de wanhopige tegen-aanvallen ;er Duitschers op hunne verloren posit,ies f te slaan en maken geen aanstalten om iersé vooruit te rukken. De Fransche ver- assing — die we hadden voorzien — brengt net zich eene wijziging der verwachtingen 'an het groote publiek. Het publiek tocli tac! een massaal Engelsch offensief gedroomd net snel opdrifigen. Ik wil hier waarschu- ven dat de gevechten aan de Somme een teel ander karakter dragen. Uit goed ingelichte bron vernam ik gisteren lat in den .strijd aan de Somme moet gezien vorden een voortzetten „de la guerre d'usure. Vil' zeggen dat het Fransch-Engelsch com- nando er zijne tactiek blijft naar richten de Duitschers uit te putten. Maar wat er wel îieuw is aan de Somme ingezette actie is lat de Verbondenen de Duitschers bestendig )nder den artillerie-hamer gaan nemen. Ce Verdun lukte het den Franschen aldus 100.000 Duitschers buiten gevecht te stellen. iAooraleer hunne drommen in het vuur van een Deslissend offensief te werpen willen ze nog >en ander half miljoen vijanden van het ;errein vagen. Om dit doel te bereiken moet nen op enormen voorraad van projectielen. sunnen rekenen en die is nu voorhanden Dp het Ministerie van Munitie werd mij iezer dagen medegedeeld dat de munitie- productie der Alliés thans die der Centralen verre overtreft. Men zal me toelaten geene eijfers te noemen. De slagen van lichte en talrijke zware kanonnen hebben hun omvangrijke taak begonnen. Over een uitgestrektheid van 50C kilometers beginnen ze het terrein schoon te vagen, onder hare slagen vermorzelend a' wat nog weerstand biedt. Door den stort-vloed verrast, hebben de Duitschers hur heil gezocht in de retraite, eerder dan eer ernstigen tegenstand te bieden. Van de 16.00C krijgsgevangenen door de Franschen en Engelschen achter het front" gebracht vielet de meesten in handen der tegenpartij danl zij hun overrompelende opmarsch. Willer de Duitschers biijven wijken liever dan ver pletterd te worden onder den regen vai et a al, niemand zal het hen beletten. Maa: het is te verwachten, dat ze thans to bezinning zullen komen en hun terrein zuJlei verdedigen. Hunnen weerstand bij Feuillere en Flaucçurt (bij Péronnes) wijst er op dat z een verbitterden weerstand zullen biedei om te beletten dat de overwinnaars doo hunne derde linie van loopgraven dringl Doch, het- kenmerkende van de thans doc de Verbondenen aangenomen taktiek is da al de Duitsche dapperheid moet bezwijke Gnder de slagen van een onzichtbaren, vera: gelegen vijand. Dat de Duitsche verlieze onder een bestendige besproeiing van gr£ naten van aile kaliber groot zullen ziji staat vast. 't Is de langzame uitroeiin zonder ander ontkomen dan stelselmati terrein op te geven. Die hamering der a tillerie "kan 3 maanden, 4 maanden dure) Dit schijnt nog heel lang, de bevrijding nn dicht nabij. Maar wanneer men ziet dat ( Duitschers voor Verdun vier en halve maar hebben noodig gehad om tôt op het gunstigs punt 5 kilometers der versterkte stad naderen en daarbij 400.000 man verlore dan dienen we onze wenschen te grondvest» op de lessen der werkelijkheid. BIK «OUTEBS. f De grootste kunstenaar onder de Bel» gische jongeren is de eeuAvigheid binnen-getreden. Hij telde niet meer dan 29 jaren. Zijn vrouw en zijn oude Vader hebben het geluk gehad hem de oogen te sluiten in een Amsterdamsch ziekenhuis, Avaar hij verpleegd werd. Zijne kwaal bleek echter ongeneeslijk. Voor de kiinst in het algemeen en voor de Belgieche kunst in liet bijzonder, is Wouters' ver-scheiden onlierstelbaar, want hij was eeu baanbreker, het hoofd eener school, als ik dit Veroudeid woord mag gebruiken. Zijn kunst was eenv.o.ud, zuiycrheid, kleur on leven, het tegendeel van con-ventie.Rik ' Wouters was een te fel kolorist om niet een Vlaming te wezen. Hij was Mechelaar van geboorte; Vlaming v^n top tôt teen. Hij bewoonde Auderghem, mid-de de boschnatuur, Auderghem waar vele Brusselsche jongere schilders de rust, de schoonheid, de voile natuur gaao opzoeken. Rik Wouters was even groot als beedd-houwor. Daar ook werkte hij baanbre-kend. Hij zocht niet den mooien vorm maar het leven, de jaiel. De jonge artisten van België zagen met eerbied naar hem op als naar iemand, die hun voorlichter Avas. De ouderem yoorspelden hem de grootste toekoinet. Bij Giroux, in 1913, in het Salon van Brussel 1914, had hij een mooie yerza-meling beeldhouw- en schilderstukken tentoongesteld, die toen veel ophef yer-wekten en door de kritiek gunstig wer-rc" oîlers~rn5eîen gctroosten om modeilen • yoor zijne beclden te kunnen betalen. Zij- f ne reeds gewaardeerde werken moest hij \ aan spotprijizen afstaan osn te kunnen le- \ yen. Hem Averd eindelijk een prijs-Picard \ toegestaan en tevens Avas dit het begin van eilaas! te korte gloriedâgen. Rik Wouters die deel maakte van het roemrijk 9e linie-regiment, dat zich zoo prachtig te Luik gedroeg, heeft yoor zijn vaderland gestreden. Die niet groote breed geschouderde blonde jongen, met tintelend oog en tril-lend lichaam is een der sl,acht-offers van dezen vervloekten oorlog, die de begten wegrukt. Van Luik kwaim hij naar Antwerpen, waar hij ook vocht met het geweer in de vuist. Toen werd te Brussel het gerucht verspreid dat hij doodelijk geAVond was g;e-Aveest te Luik en een verloren man was. Verloren was die taaie Vlaming nog niet. Hij kwam naar Holland, werd geïnter - / neerd — hij die als kranke kunstenaar de beste zorgen verdiende. Verleden jaar, in Mei, spraken wij over Wouters met den Hollandschen schilder Van Miasten-broek, den bestçn vriend der Belgische* kunstenaars, die hem ook eens in België zullen toonen hoe zij hem waardee-ren.Ik meen dat van Mastenbroelc yeel ge-daan heeft om Rik Wouters naar Amsterdam te laten brengen. Hem onze dank. Rik Wouters heeft door zijn werk hier, in Nederland, den Belgischen naam, de Belgische kunst, en dus ook de Belgische zaak groote^ diensten bewezen. Eerbiedig vragen wij aan onzen mi-: nister van Schoone Kunsten, Jhr. Poul-îet, die alhier verblijft, te willen voorstel-len het kruis der Leopoldsorde op de kist van dezen genialen jongen kunstenaar te willen doen hechten. Die onder-' scheiding zou door aile Belgen toege -juicht worden en minister Poullet tôt eere \ strekken. ; la t ras I f t Een boer in de» omtrek van Goch ont* i dekte een Russisch krijgsgevangene op zijn s orf, die vierhonderd mark bood, indien, da s bocr hem ongehinderd in de riehting Aan i de grens liet vertrekken. Dez© had daar AVel r ooren naar, doch .vroeg, gebruik makende ;. van de ongelcgcnheid, waarin de Rus Zic-'i r Llijkhaar hevond, zeshonderd xnark en ver-t kreeg die ook, waarna hijl den Rus toe-a steminuing gaf zich te verwijderen. Wat zette de boer echter groote oogen n op toen hierop de Rus zich ontpopte alâ i- een Duitsch officier, die den b'oer onlmid-i i, dellijk gevangen liet neimien. g Het beklagensAvaardige slachtoiier werd. g een dezer dagen door het gerecht te KleeJl r- Areroordeeld tôt eene tuchthuisstrat voor uen; i. tijd van 15 jaren, terwijl zijjae vrouw m ■t kinderen binnen acht dagen de hoeve, dW le zij beAvoonden en welke hun eagendomi was, d verlaten mpesten hdftheû-^^ te -te L n, >- in [ f

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods