Belgisch dagblad

414 0
15 December 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 15 December. Belgisch dagblad. Seen on 24 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sf2m61cr7h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

3de Jaar^aug-. ZATElRDAe 15 en ZONDAG 10 DÉOËMB ER 1017. TVo. 79. BELGISCH DlGBLAD I ABONMEMENTEN. } 3?er 3 maanden voor Nederland < I 2.50 franco per post. laisse »ummers. Voor Nederland 5 cent, foor Buitonland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Telefoon Red. en Admin. 7433. Werscfcijnend te 's-C3ravenhage, elfcen werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. AD VERT EN TIEN. Vau 1—5 regels f 1.50; elke regel meer f 0.30; Reclames 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyds Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Àntin 7. Vrede èn Vrede. 1 Iû den tram zaten twee Hollandsche dames ] j Tan eersten stand, oude yriendinnen, gemoe-! aelijk te keuvelen. 1 — Marie, zei de oudate, de oorlog loopt |en einde. Duitschland is aan de winnende 0 hand. Het bezit (?) thans Europa's graan- ^ Bchuur, Rusland. De blokkade zal dra tôt , het verleden behooren. — O ja, de klokken van Keratmis luiden ® den vrede in, knikte Marie sentimenteel en -idealistisch, misachien denkenddathet weldra ^ : eou uit zijn met de broodkaart. Zoo ongeveer hoort men in allerlei mid- j" dens in Nederland spreken. . Ds Vrede! ~ L Niemand wenscht hem vuriger, hartstoch-telijker dan de Beigen. Tegen wiL en dank ^ werden zij immàs in den oorlog meegetrok- * t ken. Hun land werd schandelijk door Duitschland bedrogen en verraden. Geen beschaafde natie lijdt meer door den oorlog dan ons vaderland. Wij ook wenschen vurig reeds morgen | j onze haardstede terug te zien, ons éénig echoone Brussel, waar de zon vrij in het . water seheen. Niemand meer dan wij zijn bewust van don afschuw van den oorlog, van de ontzet-tende offers, die hij vergt, van de stroomen | blocd dien hij kost, van het wegmaaien en verminken vau miilioenen ep miilioenen en van het vernielen van ailes wat schoon en goed is. Zoo denkt er elke man van hart over. Eilaas! er is vrede en vrede. Hoe zou de vrede er uit zien indien de , Kerstdagklokken hem nog dit jaar moesteu verkondigen? De staatsleiders der Centralen hebben on-langs gesproken. Wie onder de reehtzinnige vrienden van den vrede werd niet teieurge-steld ? Koerland en Livonie zouden Duitsche piotectoraten worden. Het koninkrijk Poien dut ten bate van Duitschland zou verbrok-keld worden, zou niet onafhankelijk wezen, zooals te Weenen en te Berlijn werd beloofd, maar bij Oostenrijk geheeht worden. Bulgarie zou de Dobroedzja, Macedonië en Oost , Servië inpalmen. Italie zou Venetië verlie-pen en aldus weerlooa open liggen voor latere Iwvallen van de Tedeschi. Duitschland zou ' JEizas-Lotharingen bewaren en zijne verloren koloniën hernemen. Bovendien zou het geen roo ten duit schadevergoeding betalea maar de gaasche wereld overstroomen met came? 1 ' Iodé. Meer dan ooit zou de menschheid den hiel | der barbaren voelen. [ En België? Over België zwijgt zqowel Von Kuhlmann a1 Von Hertling. *r/. weten waarom zij hun mond houden. f, i niettemin moet België volkomen onafhankelijk worden zonder op- fedrongen neutraliteit zoo onafhan-e:\jk als Engeland, .Frankrijk of elk ander groot land. Dit is de eisch van het Belgische volk. Zooals Le Temps van 9 dezer schrijft, kan België niet meer aannemen onder het jregime van de gewaarborgde neutra-h X i t e i t te leven. Vermits de waarborg niet feestaat kan men geen neutra'iteit opleggen. De oplossing, die België behoeft is de eenige welke dopr de bongenooten en in het bij zonder daor Engeland kan goedgekeurd worden. Duitschland npemi echter niet aan dat de Ee.gen de vrijheid bezitten om zich mi-litair en diplomatisch tegen een nieuwen iaval te beschermen. Voor Duitsohland moet België open liggen als het vlakke land, na het bergen van den oogst. Indien de vrede thans moest geslotenwor-pen, zou het in werkelijkheid slechts eenwa-penstilstand wezen, waardoor Duitschland al den tijd zou hebben om ditmaal den tweeden maar zekeren slag te wagen, voor het mees-terschap der wereld. De vraag zoo gesteld zijnde door Duitsohland is geene toegeeflijkheid mogelyk van v ege Engeland en België. De deur moet toch open of gesloten zijn. Wij zien dus klaar in het diplomatisch •pel van den heer von Kuhlmann. j. Hij hoopt dat de Engelschen zich op den [ duur zullen inbeelden voor vreemde belangen te strijden ingeval de Britsche regeenng vc irtgaat te verklaren, dat zy solidair is met v,#ho oorlogsdoeleinden van hare geallieerden. Ôfwel hij hoopt dat Engeland allengskens >mvorschillig zal worden om de oorlogsdoel-^•inden en dat Duitschland na de Belgische Ijkwestie te hebben afgezonderd, dan haar ' publiek aan de Engelschen zal kunnen stel-ze^gend : „Zult gij eeuwig blijven vech-%ea j.g mij af te houden van Antwerpen? pbaat uns elkander verstaan over België. Laat ons van weerszijde water in des wijn gieten. , Z:edaar waarom de Duitsche regeeringhet iwi.jgen bewaart over de toekomst van België. ï enslotte heeft Duitsohland gepoogd over . yrede te praten met Frankrijk en met België; , |n October was dit het geval met Engeland. wisten van elkander niets. Noch aan de p|enen, noch aan de anderen heeft de Wilhelm-Itrasse hare inzichten onthuld. ; y Thans, na de gebeurtenissen in Rusland, de Centralen driester geworden. Hunant-woord aan den paus is lang vergeten en ver-scheurd als een ander vodje papier. Duitschland, Oostenfflk-Hongartfe ea Bul-garije — de zieke man van den Gouden ioorn hoort niet meer bjj het gezelschap — w !en zooveel land ala het mogeHjkis. brave Hollanders die in huis en op v sentimenteel of winstbtlust over den Mieuws uit Helgrié. )e beleedigde onscnula. j De Nieuwe Courant is te schrander ^ m niet dadelijk begrepen te hebben dat het * ngehoord en schandig artikel van den heer J. | ri°ser in De Toorts (Annexatie van . laanderen bij Holland) van Belgische zijde en krachtig protest zo» uitlokken. Daar de teîgen weten dat het Haagsohe blad de groot- ; federlanders vaderlijk bejegent, verwondert ] et hun niet, dat die courant zijne knikkers , it de ronde heeft willen nemen door zoo t aast mogelijk het geschrijf van een Groot- | îederlandschen luitenant te verloochenen. Om de door de redactie van De Toorts ecompromitteerde Vlaamache activisten te edden heeft de heer Lod Simon3, de bekende *ederlandsche activist, zooals onze Holland-iChe medewerker Leorino hem eena ter dege teelt afgetakeld, den onvoorzichtigen spel-«reker Visser doen verstaan dat hij te ver vas geloopen. Getuige Lod. Simons wra-;en wy in aile geval. Hij overtuigt ons uist van het fegendeel van hetgeen h|j cwam verklaren. Zoo ging het ook toen da- Domela Nieuwen-îuis Nyegaard in De Tjjdspiegelde gebeurtenissen wilde vooruitloopen. Zijne lermaansche Groot-Nederlandsche vrienden leduidden hem toen dat hij een g a f t e u r ras. Het geval Visser bewijst dat dominee Lîet alleen van dat onbesuisd slach is. Het is onnoodig dat De Nieuwe Jo u r a n t airs van een beleedigde onschuld lanneemt. Wij doen haar geen geweld aan. laar geroep herinnert ona aan het ook n Holland bekend spreekwoord : „Wien c schoentje past, die trekke het aan.:' Als loyale Belg, als vriend van Holland, ils voorstaander van ouds van een militair rerbond tusschen België en Nederland, dat k vroeger in de Vlaamsche en Fransche >era in België tien, twintig jaar geleden îeb aangeprezen en nog in een tendenzstuk ïet Land in Gevaar dat te Brussel /ertoond werd inaanwezigheid van ministers m legeraanvoerdera( 1912-1913), mèende ik het reeht te hebben aan De Nieuwu Cou-• a h t- te yerbieden te insinueeren dat ik :ot de verkapte Belgische annexionisten ten nadeele van Nederland zou behooren. Integendeel. Ik ben vast overtuigd dat ivanneer de Pruis te Amsterdam door een rerzwakt Holland zou nestelen, Belgiô's be-staan en onafhankelijkheid zouden worden bedreigd en Beigen, Britten en Franachen den Pruis uit Holland zouden moeten ver-drijven.Gevoelsargumenten van vriendschap, taal en cultuur daargelaten, ben ik van meening dat Belgiô en Holland dus samen etaan of vallen. Elke realiteitspolitieker zal mij gelijk geven. Daarom ook moet elk bezonnen Nederlander, het integraal herstel van Belgie, vragen, zoo vrij en zoo onafhankelijk als Holland zelf. De Nieuwe Courant heet D e r o o r t s een vrij obscuur blad. Die krant is niet obscuur. Men zie de namen van redactie. Wij kennen hare geldschieters — het tegendeel van obscure Groot-Nederlan-ders. — Wekelijks drukt het eerate blad van Nederland, de Nieuwe Rott. Ct. gansche brokken uit De Toorts. De Nieuwe Courant zelve versmaadt het blad ook niet, als 't past, bi appetite. Het Belgisch Dagblad heeft abso-luut niets te maken met het O fficeBelge, al schrijft dit onze tegenstrever. De N. C t. zou dit moeten weten, daar wy in dezelfde stad verschijnen, waar ook l'O t-fice Belge gevestigd is. Onze collega wordt hier misleid of misleidt zijne lezers. Wat nu ten slotte de betichting betreft dat wij onze lezers in deze zaak bewust misleiden, dit is eenvoudig een grofheid om een nederlaag te bewimpeleu. Wanneer onze intelligente tegenstrever niet meer geprikkeld maar doodbedaard ons artikel van 13 dezer zal overlezen zal hij zien dat wij overal van Groot Nederlanders spra-ken. Laat ons dus geene twee verschillende zaken verwarren en dan vervalt de klak- ) kelooze beschuldiging — dat wy pogen de relatie tusschen Nederlanders en Beigen te bederven. Wie die relatie bederft is o. m. de N. Ck, die, spyts aile waarechuwingen, de hand boven c[e Groot Nederlandsche activisten biyft houden. Quod est demonstrandum, zei men in den pruiken- en rederijkerstijd. L. d. C. vrede praten, beseffen niet of hebben vergeten dat België's annexatie of onderwerping aan Duitschland, het begin van het verlies van hunne eigen onafhankelijkheid betee-kent. De Duitscher voor goed te Antwerpen en te Brussel is de Duitscher voor goed te Rotterdam en te Amsterdam. De vrede met Keratmis zou de triomf zfln van de Centralen, de trionif van ha*1' brutte geweld belichaamd door Hohen zollern en Habsburg. Die vrede door verslaving verstooten aile vrije volkeren met den voet. Thans moeten wij den oorlog winnen, meer dan ooit. Allés staat op het apel. Er is geen menschelijke vreda mogelijk zonder de Yolledige overwinning van de Geallieerden. Léonce du Castillon. ANl WtnftN. AANVOER VOOR HET NATIONAAL CO„ (llTEIT. — Die «olgend© lickiers a'yin de h tu !6xi van AnlwoipJ-n iiinnengova ©u : „Vneidew »!uxg" en „Mivria" met 428 an 600 toa flnva en de s.s. „HelKetia" met 343.513 tgr zuurkcoi en 16.305 kilos î>Qonon. DE POLYGOON VAN BRASSCHAET. — ïiooials men weet waren in de pclygaon »an 3rassohaet werkein foegoianen koot he'- op-rioliten ©eaer rijschool, tsneinde de rij chool an Yperen te ontlasten. Ds werkan die ten-jeBolge van het ui bteien van den oorlog ivaren stop geaet zdjtn. thans diotoir da Dai:» ( sciners heï«at. Hun dael is ara. er een instruc^ tiefetmp iroiar de kavaterie te ma en. Z.EM. KARD1NAAL MERCIER EN DE : BESIUURLIJKE SCHEIDIKG. — Naar aan-leiding d&r krainig© houding asan den bur-geaneieister kmi BmisseL, die gaprote^leord heeft tegen de bestuurlijilai scheiding, zand Z.Em. Kardinaal Maeior heto het m lgende schrijkei) : Aartsibistclaclippel'jk Palei^ te- Mechclen, 10 No». 1917. Mijnheer de Buirg«rti:.es er, Ik Kan niet naliaten v. mijin bewonderiiig uit te drukksn. Uw energieke daad isaudient alla a lof en uw Eaderlandsch© fierbeid d >ct ans - allen goed. » II: zot-i gaarne in d© galeganheid wil'en z.ijin die uit g©he©L rnijln hart te zejgm aan uw ambtgenooit^n in de naorsteden van Brus, sel. M -ge God anz© «radcrlanisolie een' e'd en ans dierhaar land b sobermei en Le varanI (get. D. J. Kaxd. MERCILR. Aarts"bisscihqpi Kan M:cbefeo). \ AANH0UD1NGEN. — De «orige week werden door de Duitscthietrs de rier gebroeders. De Snoock te Sanite.liet aangebouden. Oor-zaak onibekend. BRABANT. DE NOOD DER KLEINE BURGERIJ. — Vels kJeine bargers zijta in de Jeu hue eykea tijld niet K«ne van de armjoede verwijderd. De oorzaak 'main deaein netilgea tues land moet aan den «vierdtw&n pdjU d©r Lavens. middelen toegesa'artsren wordietn. Do boier, die in de maand Angnstus w :xkoolit wftd tegen 13 en 14 frai ni het kilo, is thans geklommen tôt 25 frank. D» edeien kostiem 1.25 irank. M-eJk is en- weinig of niet te bekonxein. Suiker is er. niet avérai. Vet en sjnek worden niet dikwijls g na^g ui ge'eeld. Confituur is duua-enal waternogin eenige mate osnerblijft is eene snede braods en een weinig fruit ScihoeiseLs, lijlnwaad, klee-deren, enz. Kallen buiten het bereik der kloinie burgersbeurzen. DE HEER ERI EST SOLVAY SLACHT. OFFER VAN EEN ONGEVAL. — D- h«sr Ernest S'ivay, de groote en mansoblevende nijiv/eraar, stiohter v<.n het Insittuiut S>lvay, is bel slacbto,fer ean een a geval ge.'oixien. Zijn. hond willende radden die a? net punit stand door een tram omaneden te worden, kwam de heer S',lsray tegen het traimrijiuig tereiciht, doc h liep gelukkiglijk sledhts eene, iiebee e&rwonding aan het hoofd op. HET GROOT LOT. — Als t ©ken des tijd-; kan wel *het aolgcnde gulden. Te Brussel wiordt thans et-ne Lo©i-ij î g rioht. Het gr.,at l'>t bestoift' uit ©ein Rirken ter waarde «an ©enige honiderden fiank. De andeie la-ten zijn samenges eld uit al er ©i lewensmid-delen d or het Nationaal Comité:t g le.erd. De trekking heeTt birunen eanige wekea plaats ten K^ordeela van het werk ,^>teun aan schamele armen". TENTOONSTELLING. — Te ïi©nen is een temaonstelling goopend ton bate Kan het wertt, is de heer A. Maes. deiz©r bemtaomsteiling, die sreeil bylval ver^ wertf, is de heer A. Maes. G1STINGFN. — Zoo wat o«:ral antataan er gisting©n onder het werkvoLk den- nog ■ in gang ziijnde nijv,erhcid ibe:lrijvr.n. . Te Thildonck brak een werkstaking uit in de fabriek araii landbouwweirktuigen. De stakers Kroeg'en 5 œntiem loonsverhaaging in het uur. Het gesehil werd bijtgelegd rnat ©ene ^erhooging van 3 oentiem. Ook in de „Maïs©rie Da Sta:deur" Î3 ©r giscii g. De 400 w©rklieden dezer werkhuii-zen K©rgaderden Zondag. Eene afvaardiging kmeg oipdracht aan het bestuur hunne eischen »cor te leggen. Zij vragen dian acht-aren anbeidsdag, eene Loonsyerhooging van hiomderd ten handerd, de noensœp die hun reeds «eirsciheidene maandiain. we d toegezé.d, de afschaffing «an b«t Zondagwerk, zoomede nan den 24-urigon aiibeid die diaar soms is zwang is, aîsook eene wijiziging in het li charnel ijk onderssœlc ibij1 het earlaten der fabriei, dat uitgeaoïeird wordt op liast van het INationaal Vo^din g skonai tait. D® werk» lieden zouden willen KertegwiwvDoirdigd z§a bdjl bel dienstperaonest dat dez»ti maatregel toepast. Dit licihamelijlk piQjderaoek, welk geachiedt om de diefstallen in te dijken der KOledings-^waren in de faibïieken die isoor rakening anbeiden ffan het Voedingskoimiteit, heaS reeds Keel hoirie verwiekt. In de werkhuizéa Remy, t© ^ijgrniaal, (blij®f»r de arbeiders pr zioh halsstanig t©g«n eerzetten. Het Voedingskoimdteit heeft na in ail© «j-oir hare rakening arbeidende warkhuizea plak-brie«en doen haingen, een beiroep doende op do^ gœde gesnoelens dec weiklieden Oku er zich goedscliiks san t;- onderwerpen. LegerliericSiteii fier Entente. Hardnekkige te^enstand der Italianen. Mislukte Duiische aanval ten Zuiden van het Polygoonbosch -Artilleriestrijd bij Bullecouri —Deburgeroorlog jn Rusland — Lloyd George aan het woord- DE TOESTAIMD De naimen ©n opvatfogen van de ledem 1er eommissie vân elf in zako Caillaux svorden in da couloirs en de pars be-ïproken om het bes!uit na te gaan, dat sij zullten nemen in zak© het verzoeik tôt apheîfing der immuniteit. Het schijnt dat 3e meerderheid voôr de machtiging is, maar, dat enkele leden nadere ophelderîn-gea wen$chen. In werkedijkheld kan mietst voorspeld worden, daar de comimissiele-den geen imperatiel maaidaat hebiaen ge-kregen en. ste^ds hun meening kunnen wijzigeii. Eén zaak ia zeker, n-1 dat d© com-misatie Clemenceau en Caillaux zal hoo-ren, en wellicht ook nog andeare perso-nen, vôôrdat een besliseing wordt gesno-men. Het verhoor van Caillaux belooft zeetr lan^durig te worden^ daax hSj ver-klaard heeft een lijivig dos&ier te zullen meebrengen, hetwelk de beschuldiging to-taai onihoudbaar zal maken. Het rapport van de eommissie zal derhalve nies esr-der kunnen w or d'en ingediend dan. in den loop van de a.s. week. De algemeene opini© is, dat het moei-lijk zal zijn de ophefffing van de immuniteit te weigeren ; men verwacht, dat Caillaux zelf daarom zal vragen zooals gebruikelijk Is in dergelijkia gavai!kn; h'iji zelf heeft zich daarover echter nog niet uitgesproken. De man is eenvoudig bang en lcronkelt zich ala een aal. Hoe verwaaid de jamboel in Rusland) is bewijst het volgende dat wij in D e Tribune van Wijnkoop lezen : „In een sohrijiven namens de Revoln-tionaiire Regieering van arbeMers en boeren in Rusland geriebt tôt de redaciti^ van „De Tribune-', wordt de redactie offieieel uitgenoodigd : ,,eers!teiDs de telegrafiBche corjrciapon -dentia op zich te willen nemen met de revolutionairen. te Petarsburg omtrenit de vredieglbetwieging onder proletariaat en bourgeoisie in Etoropa, Engeland en Ame-rlka ; „en voorts de critische infoimatie op zich te nemen van. de ravoîutàonaire llia-geering inzake de politieke gebeurtenissen zoowel bij de Centralen als bij de Entente. De redactie beeloot aan de uitnoodi-ging gehoor te geven en deze taak op zieh te nemen." Daardooc loopt de partiji van Troel-s'tra, die t.eg-en deze van Wijnkoop is gekaet, eetn blauwe scheen. De Italianen hebben tusschen, de Bren-ta en de Piave het hoofd geboden aan henge Duitsche aanvallem. De correspondent van de ,,Daiiy Chron." te Petrograd zegt, dat een tegen de bolsjewiki geriehte opstand te Pe-trograd wordt verwacht. De burgeroor. lag is geen waarschijnlijkheid meer maar cm feit. De bolsjewild hebben d© kadet-ten van de Go instituants uitgesloten en beweren dat de kadetten raedeplichtig zijn aan den opstand der kozakken. Zij ho-pen den steun van de constituante te krij-gen voor de! onderhandeïïmgeni met de Duit-schers. Er is mogelijkheid op een over-©enkomst tusschen de bolsiiewiki en de Romanafe op voor beiden gunstige voor-waarden.Grootvorst P^ul Alexandrowistj heeft vier diagen doorgiedacht in het Smolny-insdtuut en hij werd door Lenin m zijn volgelingen met - zeetr grooten eerbied be-handeld. Het is zeker, dat algemeen wordt geloofd dat de bolsjewiki en in het bijzoffldfir Kamenef, voor een consti-tuftioneele monarchie zêjn. (Ongecorrigeerd ) Venizelos aan het Belgische front. Venizelos heeft, vergezeld van Romanes en kolonel Phrantz.es een bezoek ge-bracht aan den koning der Beigen. Hij zal zLoh ook naar het Engielsch© hoofd-kwaxtier bageveai, waar hij door veld -maarschaik Haig zal worden ontvangan en keetrt Zateriag naar Parijs terug. Tan het Westelijk front. V* Het Fransche legerberioht. PARUS 14 December. Offieieel j Ma-tlg» gesehutwerkza&mheid, zonder infein-terie-actie.PARIJS, 14 Dno. (Ha^as.) Hevigâ artiLlei ''riestrijd in de stueek ivnn Maison de Cham> pagne. Ten oosten asan de Sriipp^ ©a in dein Elzas, ten zuidwesten ireun Cerna y zijn de Franschen er in geslaagd aanisal en ta d'e op de Duitsch© lioopgraaaain. Niets t<; înflden mn de rest van lte! front . Het, Engelsche Segerbericht LONDEN, 14 December. (Reuter.) Offieieel : Als aan gevolg van den oom-strijd baoasten Buillecourt, waaa-van het laatste avondbericht malding maakte, hebben de Britsche troepen hun stelling daar ean baetje verbetea-d- De vijand overviel in den afgeloopen nacht oan onzer posten bezaidein Pron. ville. Enkefen der onzen worden vermist. Aan het* overige front is vannacht niets vau bizondar belang voorgevallen. LONDEN, 14 Deo. (Reuter.) Offieieel. Piaat&alijke strijd vanochtend bazuciden het Polygoonbosch. Hier viel de vijand even vôôr het âanbraken vah. dan dag onze stellingeso. bij het Olderhoek-kasteel aan. De aanval werd afgebagen behaJva op één punt, waar ce vijand in onze voorsts loopgraaf op eau front van zoo wat 300 M. wist binnen te- dringen. Het yijandelijk gaschut ontvouwde van.! mid dag baoostan Budacourt e&n bedrijvig-heid vaaï benang'. Heel den dag sterk ar-tillerievnur ovar ©n weetr tusschen het dai van de Scarp© ©n Graveile. Gisteren heeft, onze infanterie eea Duilsch vliegtuig neargeschoten. In de lueht aan gean van bed.de kan-ten iats van beteekenis. » ïaa het_ Zulïêîuii front. • Het Italiaansche iegerbericht. R.0A1E, 11 Diec^mber. (Stefaui). Off. Gfetaren bij het aanbreken van den dag is voor de d©rde ma,al de strijd tusscheini Biran'ta en Piave hervat. De teganstandar viiel> na v©rsehaid«n uren aan één stuk zijn bait-liarijon tegen onze stelldingen in d© stoefe van de Col CapriiJla en Coi Berdtta te heit befn saaingteltroJdcen, die varvvoed aan. Toen hij ons wieerstandsverïmoigen ongûschokt ©a slierig liad bevonde.n, schoa-ste hij den aaifr vai der infanterie en hernam hij, zwaireaj,' dru'k op ons blâjivieind uiiitoefenen^ het g©-sohutvuur, dat heel den dag aanhiefd. Het ■ wead door onze batiberijen ge)heel van pa® I beantwoiord, wielba evenalls d© bombardaer-vfegtuigen een goede sohijf hadden in doi dichte opeenhoopingan van vijande,iijke troa, pan, diile in de valleien benoorden onze linifl werden opgehouden. In de eerste uretn van den ochtend baulli ton Celle vuurroffels, daor onsituimig vett'woes* tfmgsvuur gwolgd, op o,nze sfcellingen aaJal den Mont© SoiaroHo, ddie om half een iini een slormacihtiiige 'Ottwattingsbeweging vajnliet W. en N.O. uit wierden aaiagevall'en. Forsche aanvalsgolVen, satins in dicihle massa's over-gaande, wierden tegen den Coi Orso, Moiate SolarodO en den ingang van het Val Calcinoi gûworpen. Een vinnig vuur werd tevens a& gogieven. Praehtiig en met een vinfiigen tegen}-stand, die tôt een strijd van man. tegen man' werd doîoirgezet hield de Italiaansche infaiate-ria, door onzi© en de Fransche bat!teirijie4 siahitteoeind geholpen, haar stel'lingen tegenj den aandrang der tegensitandars. In dan nachl, toejn de strijd aan hefbig-haid atn.a.rn, werd een onbeduidende en zeeit kart© strook gronds banootrden de linie van; dan Monte Stoiarolo en den.ingang van Iaieft Val Calteiino voat voor vaat do<or d© dap-pe®a verdediigars on'truimd, hetgeen voor dfeu vijiand de eenige viergoeding was .voipir zijitj zeler grooite offers aan bloed liin den l'oop van dan dag. D'rie vliqgtuigen zijin, doOT Italiaansche vliagers geveld in hiat Val Assa, bonoorden Asiago en benoorden den Monte Grappaj neieirgestort. Een vietde, door kanonvHur ge. raaikt, tuinnp.lde bij S.usegana. Van het Maeedoniscbe front. Het Fransche Iegerbericht. PARIJS> 14 December. Offieieel: Op het/ Oostel'ijk gieidieelte vam. h©t front verliep de dag kaimi. In do bocht . van dei Tserna en op dan re&htieroever van dez© livier hebben de 'Buïgàren, na het geheel1 der Fransclua! stalliiingiein te* hebben beschoteni, versc-heiden} plaatselijlkia aanvallen gedaan, die op: s ami. miiige punten tôt g&vechten vani man tegaa' man ieidden, doch mdslukt zijn. De strijd ter zee. Duitsche duikbootaanval- LONDEN, 14 Dec. R&utar. De bladenl vememen uit Funchal (Madeira) d.d. 13 , Dec.: cm vijar.uolijjke dmkboot heefth©^ den Funchal gelaornbaideerd, waairdoor oan groot aantal huîzen, aiamede d© Stl< Clarakerk, werden verwoest en talrijké! petrsonan werden gedood of gewond. D» beschiating duurd© 20 minuten en er vi«M; ian 40 granaten op de stad.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods