Belgisch dagblad

1467 0
03 November 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 03 November. Belgisch dagblad. Seen on 18 May 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/qf8jd4qq1q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Se Joargaiigf VRIJDAO 3 PîO VEMBER 1916. IS o. 43 ABONNBMENTEN, Per S maanden voor Nederland I 2.60 franco per post. Losse nummers: Voor Nederland 5 cent Voor Buitenland 7Vs cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBJET. Hoofdredacteur : L. du 0A3TILI flNL BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. AD VEETENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50: elko regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London: Dixon House'Lloyds Avenue E C. Pan'ia • *7 Attûtimû ri' A nfîn *7 DE DEUGDZAME GERMANIA. Men kent het bestaan I\— Ailes goed, maar mijri man en luchtbaden in DuitscbiSiau i)g î§ aan het front, zegde de volks- luchtbaden of beter naaktlieids-. vrouw. baden zijn ook aan de Nederland- — Wat geeft het ? was het ant-' sche stranden geen nieuws meei\ "woord. Waarschijnlijk zijn zij eringevoerd Juist heeft de evangelisclie pastor door de Duitsche vreemdelingen. Edmund Kreusch van Karlsruhe De freibaden bestonden vooral een boekje uitgegeven onder den rond Berlijn. Eeeds had Jules Huret veelzeggenden titel : Meer dood-in zijn werk over Duitschland ge-_ kisten dan wiegen. wezen op de familiënbaden. Mannen De geestelijke lamenteert : Zal en vrouwen liepen er bijna naakt de groote Dood zijne plechtige door elkander. De eenen droegen. intrede in Duitschland maken ? een zwembroekje en de anderen Zijn , wij eene van die stervende een schijn van broek of keurs. natiën die sterven door gebrelc aan Die baden bestonden te^Wansee. .vitaliteit ? Een schaamteblos komt Na 1909 werden zij verboden. over ons gelaat als wij ons die Tlians worden zij opnieuw toege- vragen stellen wanneer onze legers laten. dapper vechten tegen overtalnjke De mamienbaders dragen nu vijandelijke strijdkrachten. niets meer en sommige vrouwen Kreusch geeft dan intéressante dragen er alleen zwembroekjes, cijfers om te betoogen dat Duitsch- De Berlijners zijn tôt het natuur- land stellig 'in gevaar verkeert leven der wilden teruggekeerd. 's jaars meer doodlcisten dan wiegen In het begin van den oorlog te hebben. vroeg het Duitsch legerbestuur aan De vruchtbaarste decade was deze de dames naar cfe- legerzones te die in 1880 eindigde Wanneer het gaan om aan de soldaten lekker- middencijfer der geboorten 39 pGfc. mjen en zedelijke aanmoedigingen bedroeg. In 1910 was dit cijfer op te verschaffon. Vele dames ver- 29.8 gevallen. Voor de decade die trokken naar de verschillende in 1900 eindigde waren er 8.9 pCt, fronten. Velen worden nu nog door huwelijken, doch ih 1910 waren er haren man terug verwacht. Berlijn- nog 7 pCt., zoodat er een afname' sche vrouwen vooral bliiven uit- was van geboorte en hnwelijken landig... Zij worden in bijzondere vôôr den oorlog. kampen weerhouden, die zekere Hoe zullen de in den oorlog ge- huizen herinneren en aldus werken "v illen vaders vervangen worden- ? zij mede auu de zedelijke en Een duitsche professomDhristiaan lichamelijkehygienederfeldgrauen. Ehrenfels, heeft de cr\lossing ge- Ook is het familieleven bijna in vonden. ^w. Duitschland vernield. Elij stelt eenvoudig voor de veel- De afweaigheid der mannen en wijverij opzijn Turksch in te voeren. de arbeid der vrouwen zijn er Hij beroept zich op een precedent hoofdoorzaken van. wanneer hij wijst op den oorlog De Duitsche vrouw, die in de van Dertig jaar. Toen ook werd munitiefabrieken werkt of anderen de veelwijverij ten mtnste het twee- mannelijken arbeid verricht, be- vrouwenstelsel in Frankenland in- schouwt zich als de gelijke des gevoerd en er toegepast. mans. Volgens hem is de veelwijverij De Duitsche vrouw, die zooveel niet alleen een werk van nationaal geld wint aïs haar heer en meester, belang, maar eene belooning, een wil ook vrij leven en ontdoet zich buit voor de wakkere kriegers die van aile zedelijke banden. De ongc- van het slagveld terugkomen. Sondenheid der duitsche vrouwen De krieger zal dus zijne gevan- is algemeen in het gânsche duitsche gen vrouwen hebben als zijne ger- rijk maansche voorvaderen en als de De regeering wil niettemin het wilden in Congo. Nochtans zal de moederschap aanmoedigen. Er zijn duitsche organisatie de bizonder- o ver al comiteiten ■ van dames die heden regeleu. Mahomed liet toe de jonge mannen aanzetten voor dat de; Muzelman vier vrouwen had het later kanonnenvleesch van en Hindenburg, de nieuwe profeet, Duitschland te zorgen. zal zeggen hoeveel vrouwen de Zoo bezocht 'een baronesse een harem van de kriegers zal mogen soldaten vrouw om haar te bepraten. bevatten. ESE TOESTflïSO Sailly-Saillisel is tegenwoordig het Ibraac punrt , van het offensief benoorden . d Somme. De Duitschers hebben gepoog 'kost wat kost het verloren dorp, teru te winnen. Bloedig waren, hunne ,v€rlk zen en vergeefsch hunne pogingen. D> Franschen zijn integendeel opgeschoten (xaJ den Westelijken zoom van het Sint Vaasl woud en ten oosten van Lesboeufs, waa de Britten eveneens succès behaalden. Jammer dat het slijk aan de Somm aan het slijk in Polen herinnertl Kanon nen, muiîitiewagens, Roode Kraisrijtuigen iinken -tôt aan de assen in het slijk De mannen zélî ,kleven aan den kriji achtigen grond, die aan mortel gelijkt De Engelsehen 'zetten met succès hunn< raids op de loopgraven voort. en ver ontrusten aldus de Duitschers van Yperer tôt de Somme. Ontegensprekelijk is het, dat 'de Duit schers aan het Westelijk front het initia tief verloren .hebben. Men 'zou, zich zwaar bedriegetï moesl men gelooven, dat de llussen zich d< armen kruisen. Het Duitsch legerbericht van 1 No-vem-ber gewaagd van vijf herhaalde stormloo-epn der Russen om den oostelijken oever aan de Narajofka te hememen. Ten Zui-uen van Brzezani .worden verbitterendje gevechten voortgezet. Daar moesten de) Russen zich wat terag trddvein onder eejn, overmacht van zwaai |«sçhut en troepen. In 'de str^fc van Lipniioa .nolna werden de vifa.nd'p-lnilrfv n n r»t7nll r.v-> o 1 - De Roemehiërs hefcben t^n Wiôsten vau het Fredealdal een stelling vlerloi'en met 10 | infantcriekanonnen en 17 machinege1TCei'(en. ■- Zoo meldeîn dei Oostenrijkers, wier berich-5 ten gewoonlijk aangedikt ssijn. 1 Darawitegen zijn de Roem^niërs aan hun ? linkervleugti opgeschoten. Ook ten Oosten - van de Oit wordt de strijd verwoed voort-3 gezet. In het Jiuldal hebben. onze bondgd-1 nooten meer dan 600 vijanden gevangcn - en veel materiaal buitgeimaakt. c Wel is waar heeft de vijand de dorpen Ra-kovica en Titeehti belzet en de Roemie^nsche i trot-pen eenigermate naar h'et zuidien terug-r ge'drongen, waar zij zich versterken. > Op cje Karsthoogvlakto hebben de Italianen het offensief hernomen. <;■ ;r EEKEMTEliiS. t' * [Wolff seint 1 .JSTovember uit Biusseï: In de laStste dagen is er een begin gemaakt met het vervoeren van Belgi-sche werkloozen uit het gebied .van het : generaal-gouvernement naar Duitschland:. Cynisch voeft de officieuse agentschapj der Duitschers er bijr: Te Bergen geschiedde het vertrek, fonder dat er iets l>ij' voorviel. In het station kregen de menschen in de eet-zaal van de troepen warm eten. Nog een beetje en de uit de armen' van vrouwen en kinderen ontruktp rarap-zaligen, zouden met hunne beulen zeker ' verbroederd hebben, niel waar .Wolff?, De neutralen die de oonventies vanj Den Haag hebben medeondertaekend, gen 'da,t -gK zweet.etv1 -» ' Links en Redits. v. De Friescho taajbeweging. Opnieuw hebben zich" zeven Friescha auteurs aangesloten bij àe „Mienskip", de jonge vereeniging, die zioh de ver-sterking van het Friesche nationaliteits-besef ten doel stelt, voornamelijk door. de rechten der Friesche taal te hand-haven en de Friesche litteratuur krach-tig te bevorderen. Ziehier het li.iste «van de Friesche schrijvers en schrijfsters, die' lhans zitting hebben in deze vereeniging : Marten Bacrsma, E. Brolsma," Ej B, Folkertsma, T. Hettinga, D. Kalma, W. Klazema (S. D. de Jong), mej. S. Kloos-terit^an, J. D. v. d. Mei, E. R. Regen-bogen, II. Reitsma, B. R. Pollema, I. Schaafsma, P. Sipma, R. P. Sybesma, G. R. Veendorp, Rijnke Tolman, M. S. E. Visser, A. de Vries, Th. de Vries, A. M. Wybenga, 8j. de^ Zee en G. Zel-denrust.Een fusie tusschen de Mienskip en do Alg. Fryske Rie wordt zeer waarschijn-lijk, daar beide clubs eenzelfde streven voorstaan, en aile leden der Rie op twee na in de Mienskip "zitting hebben geno-men. Er lieerscht in de Mienskip een verbitterdo steinming tegen het Selskip, welke laatste vereeniging, ook wat werk-zaamheid enz. betreft, vergeleken kan worden met het Algemeen Nederlandsch Verbond in Nederland, en waarvan het hoofdbestuur een openlijken strijd voert met versche'dene Mieçskipsleden. De groote meerderheid der Mienskipsleden onthoudt zich volkomen van medewer-king aan het Setlskips-orgaan, en het is waarâohijnlijk, dat de Mienskip, nu de heer Kalma zich als voorzitter liéeft te-rug.ge trokken, om zich uitsluitend te kunnen wijden aan de verzorging der uitgaven van de Mienskip, den heer Sipma, die als hoofdbestuurslid door zijn medeleden was . verstooten om zijn radicale' gezindheid, tôt haar voorzitter zal kiezen. De uitgaven der Mienskip, die zich verheugen in groote sympathie bij het Friescho intellect en volk, zullen met ingang van 1 Jan. a.s. belangrijk worden uitgebreid. ( ^ l)e Vlamingen van Ï3elgië en ià het bizonder de West-Vlamingen, die met Gezelle en de mannen van ROND don H e e r d, de beste betrekkingen met de Friezen hebben onderhouden, wenschen dat hun strijd voor eigen taal moge zegevieren. Weufrale militaire critici. Zekere Hollahdsche bladen, die in Bel-gië mogen verkocht worden door de ge-nade der heeren Duitschers, houden er militaire medéwerkers op na, die niet wcinig bokjes sehieten. Hunno methode is zeer eenvoudig. Als de Duitschers een kilometer vooruit-schuiven, dan zijn Petrograd, Boekarest of Parijs bedreigd, doch als de geallieerden vijf kilometers vooruitkomen-' dan betee-kent dit niets. De militaire medewerker van de N i e u w e Courant is van die force. Hij had dan ook de.successen der Franschen bij Verdun yerkleihd. Een geestig Hollander, de heer P. C. Hoynck van Papenrfrecht, heeft den ouden grognard eens fijntjes op zijne plaats gezet, als hij schrijft : 1 ,,Uw geheele beschouwing heeft mij des te meer bevreemd, omdat uwe arti-kelen over den strijd bij Verdun ons tel-kens hebben vooi'bereid op een groot strate giisch voordeell voor de Duitschers. Geen heuvelkam, geen dorp, geen schans, werd na wèkfei of maanden strijd genomen of u zaagt de kans nadieiren op afsnijding van de verbiading. van Verdun met Parijs, doorbraak en oprollen van de' Fransche linies ; men meende de Duitschers reeds te zien „bis Paris — und w citer ^— laufen". En nu de Frainschen een aantal der punten, wier verlies hen vi'oeger aan al dat onheil heette bloot te stellen, in en-kele uren lieroveren, nu' vindt u daarin alleen stof om hun te verwijten dat zij worden tegengehouden door daar achter h'ggende linies, en tevens dat de Russen en Roemeniërs (let wel : een v e r w ij t aan de Fransche legerleidingj in het Westen) niet geslaagd zijn in het eveneens tegenhouden van hun ovfcrwinnaars." Wat wilt gij ? De parti-pris is ster-ker dan het gezond oordeel. Da meerderheid der vliegeniers der Entente. Het J o u r n a 1 bevat een artikel van een Franschen officier-vlieger, waarin betoogd wordt, dat de bondgenooten der Entente de overmacht in de lueht bezitten. De schryver deelt mede, dat de Fransche vliegers van den eersten tôt den 26n Augustus des nachts meer dan 8500 bomman geworpen hebben op stations, treinen en fabiieken. Wat de neergeschoten vliegtuigen betreft, zoo zegt hij, dat er van den eersten tôt den Bien Augustus door de Duitschers, Oostenrijkers en Turken 74 too-stellen tôt dalen zijn genoodzaakt, terwijl de geallieerden er 94 tôt dalen dwongen ; 69 werden er vernield en 10 in brand geschoten. ■ w—wM— I !■ I I II—a—nwt/ Belgen brengt een bezoek aan de bestendige tentoonsteiling der Society of Friends, Pletterijkade 12 (bij het Hollandsche spoor), Den Haag. Mnien der FranscM e» SdpHgil Succès des* EsigeEschen aan de Stpoema. — Hevige gevechten aan ihet Russissha front.' — Gevechten in de Roe-mecnsche ^§pen. OISIElLEfil De Koning en zijne soldaten. ■ F. A. Me. Kenzie, de welbekende oorlogscor-respondent, schrijft: Wat doen de Belgen? Waar-otn hooren wij zoo weinig of niets vàn hun leger? Wat gebeart er met hen? Deze vragen zijn meer gesteld geweest in den jongsten tijd. Om die te beantwoorden heb ik het Belgisch front bezocht. 1k reisde van Boesinghe, in het nooiden van Yper, waar de Belgen zich met de Britten vereenigen, tôt de zee. Ik heb er een nieuw Belgisch leger gevonden, een machtige reserve voor do geallieerden, die ongeduldig verwacht het uur waarop het zal mogen vooruitgaan. Uit Liet bedroei'de overschot dat den aftocht uit Antwerpen en den slag aan den Yser overleel'de, is een strijdmacht van jooge mannen gesproten, aangevoerd door oificierendie in den oorlog zijn geschoold, nieuw uitgerust, met een overvloed van kanonnen, van aile slach. Zij vormen een treffende macht van voetvolk en ruiterij met eena steeds aan-groeiende reserve gereed om de gapingen aan te vuilen. Aan het hoofd staat_ Koning Albert zelf. Ik ontoioette hem midden zijne mannen, een soldaat midden soldaten, in de eenvoudige unilorm van een Belgisch generaal, alleenlijk vergezeld door een adjudaut, toezicht houdend, organiseerend, zijn leven doorbrengend in de loopgraven en ia de rustkampen. Het is on-mogelijk zonder ontroeringte zien dien koniag gaande van loopgraaf tôt- loopgraaf in de kleine streep van zijn eigen grondgebied en blijvend ondanks ailes bizonder jong en op-geruimd.Men had gezegd dat hij in de laatste twee iaren zeer verouderd was. Werkzaam, vol vertrouwen, practisch en eenvoudig houdt hij de harten van zijne Belgische soldaten vaster, vaster dan ooit te voren. Wat tegenstelling is het Belgisch leger van heden met dit van voor twee jaren ! Toen was het een hoopje dat met den moed der. wanhoop vocht oui de laatste linio der Belgische veidediging te reddeD. Langs achter, waren tôt Duinkeriien en I\ales ontelbare ge-wonden en invalieden, haveloozen en bemud-derde massas. Wat een tragisch schouwspel. Steden en dorpen waren opgepropt met ge-wonden en vluchtelingen. Er was gebrekaan ailes.- Ereupelen, die byna niet kondeD gaan, begroeven de lijken uit vrees van oesmetteiijke ziekten. Een 4'JOX) uitgeputte soldaten kieef-den zich vast aan 20 mijlen dijken van den Yser en in stuk geschoten plaatsen, Zij stuit-ten den marsch voor 150000 zegevierende Duitschers. Hunne uniformen herinnerden aan de jaren 1860. Hunne kanonnen waren ouder-wetsch en gedeklasseerd. Huune munitie was schaarsch. Fransche kanonniets^en cavaleristen snelden hem ter -Ijulp, doch vooraleer de Fransche hulp aankwam, was de Duitscheaanval gebroken. Ik was er getuige van en zeg hier wat ik weet. Engeland, dat opgesiorpt werd door de gevechten die begonnen waren rond Yper, heeft niet begfepen en begrijpt nog niet wat België gedaan heeft in den slag van den Yser. Ware de veidslag slecht afgeioopen, de prachtigo dapperheid der Franschen zou nut-telocs geweest zijn en onze stellingen zouden omgedraaid geweest zijn. België kwam uit den slag met eena infanterie die tôt 32,000 man was verminderd en met de helft van hare artillerie, die van andere' slagvëlden waren gered en buiten gebruik waren. Haar klein ieger dat de groote Duitsche machine had tegengehouden, was door haar vermorzeld geweest. * * * Dit was gisteren, Wat is heden? Heden is de toestand gewijzigd, Onmiddellijk was een procès van herinrichting begonnen. Ge-durende de twee verloopen jaien is het leger vanaf de grondvesten heropgebouwd. De zon-derlinge unitormen zijn verdwenen voor den algemeenen khaki, khaki met zekere kleine schilderachtige decoratiën die do Belgen be-vallen. De uniformen zijn goed, het sehoeisel is goed ; de echte stalen helmen van de cavalerie zijn met khaki overtrokken. De gasmaskers zijn, dâeen ik, veel beter dan deze die onze eigen mannen gebruikten toen ik laatsfc maal onder hen vertoefde. Eenvoudige levenswijze en opgeruimtlbeid van geest zijn de kenmerken van dit nieuw •leger. Heden heb ik de lunch gebruikt met den staf van eene divisie. Allen zaten samen aan een lange effen tafél. De kommandeerende generaal zat er als een vader midden zijner kinderen. De messzaal was naakt ; het voedsel was dit van de soldatenkeuken en de opge-ruimdheid was in de gansche £aal te be-speuren. Later, in den middag, wauneér ik achter de loopgraven wandelde, hoorde ik op en &£ gezang. Het was do rust na het. vol-brachte werk. Bijna aile eenvoudige soldaten zijn van twintig tôt dertig jaren oud. • België had mannen voor zijn leger noodigv Velen van hen die aan den Yser vochtçn, waren in die gevechten gebroken. De nieuwe rekruten werden door den gedwongen dienst gelicht onder de Belgen die leefden in Enge-l&nd en in Frankriik en onder den dwang van 1 i mmmmmmmmummmmm de openbare meening. Frankrijk zorgde niet alleen voor nieuwe hoofdkwaitieren in Havera voor de Belgische regeering, maar stond haar ook uitgestrekt land in het noorden af. Ruime deelen van cfô werven van Kales werden ia bruikleen afgestaan. De kleine haven van Gravelines werd feitelijk Belgisch. Munitie» fàbrieken ontstonden in Frankrijk. Nieuwe scholen voor lagere officieren wer« den geopend. De geheeskundige dienst werd uitgebreid en op zeer merkwaardige wijze verbeterd. Heden staat een prachtige gast-huisdienst achter de Belgische linies gereed voor de komende dagen, wanneer ernstige gevechten zullen herbeginnen. 'Hier ontmoef men ambulances waaronder velen door Enge« land zijn geschonken. Maar bijna overai be-stuurd door Belgen.- Ik bemerkte er eenç aan het werk met het opschrift: „Presentecl by the Wakefield Girl's High ÎSohool." Onge-veer 500 dokters worden in den medischen dienst gebezigd. De gasthuizen dicht bij het front tellen 1800 bedden voor de ernstig ge-wonden en achter hen treft men nog anderen gereed voor de gebeurlijke gevallen. * * * Gedurende het procès van heropbouwen hebben de Belgen geen offensief ge#aagd omdat zij met in staat zijn dit te doen. Maar men meene echter niet dat zij daarom niet veehten. Langs de verschillende punten van het front meer in het bizonder in de sectoren van Boesinghe en Diksmuide hebben de Duitschers nu en dan aanvallen gewaagd, zooals zij lager, bij Yper hebben gedaan. Het Belgisch leger heeft de gemeenschappelijke onder-vindingen van de Britten, en de Franschen opgedaan. In Engeland is daarover zeer weinig gezegd geweest omdat-de Belgen tôt nu toe hunne publiciieit nog niet hebben. ingericht. Heden is de strijd zeer verminderd. El heerscht een betrekkelijke vrede langs het noordelijk front. Dit is te wij ten aan het feit dat de Duitschers aile mogelijke mannen en munitie aldaar heboen wéggenomen om zq naar de Somme te sturen. Ik had zelf een treffend voorbeeld, eenige uren geleden. In gezelschap van een Belgischen stafolficier bezocht ik eene sectie der loopgraven. Mijn gezel leunde bedaard over de borstweringen en wees tôt in de puntjes de Duitsche positiën juist over den oever van het Yserkanaal. Hij wees me hunne eerste lijn aan en dat een beetje achteruit, een weinig opklimmenden grond waar de tweeda lijn kon gezien worden, Van de plaats waar we stonden was het in puinen liggende land verlaten behalve door onze vier schildwachten en de mannen in onze eigen schuiiplaatsen. Er was geen spoor van leven te bespeuren. De officier richtte zich in voile lengte in het zicht der linie. Eenmaal hoorden wij een ge-weerschot en dit was verder op eenigen af-stand van ons. De kanonschoten die we ver« nainen, waren te Yper afgeschoten. — Wat beteekent dit? vroeg ik aan mija ieidsman. De kommandant glimlachte. „De Duitschers zijn bevreesd," sprak hij. Zij zijn uitgeput naar hier gezonden om te rusten en hun aanvoerder is bang om dat wij za zouden kunnen beschieten. Zij weten, dat, indien zij een boax of een kogel over onza linies durven zendan, wij zullen terugschietea en onzacht, hoor I" - Bij Sailiy-Saillîsel. Do „Liberté" drukt de volgentle ber schrijving van haren correspondent aan het Homme-froû't af, waarin hij nadiere bijzonderheden mededeelt omtrent dm strijd bij Sailly-Saillisel. ,,In den loop van den verbitterden strijd die in en om het dorp heen woejd-de, trachtten de Duitschers niet mindeil dan twintig k.eer de Franschen uit hunne nieuwe posities te verjagen en iede-ren keer kwam en zij in ge&loten kolon,-nes opzetten, na te voren met gaswol-ken en vlammenwerpers gewerkt te hebben.De d&ppere ,.poilus" hieldesn kraohligt stand ondanks het vuur der machinege-weren, de vergiftige dam.pen en de vtiur-stralen en toen de vijand, uitgeput dooi hunne opeenvolgende pogingen, verzwakt waren, begonnen de Franschen opnieuw; het offensief en wisten zij door hunne dapperheid en vastberadenheid aile hm« derpalen die de vijand hun in den wegj stelde, te overwinnen. De strijd on? Sailly zal een der schifr-terendste wapenfëiten, maar tegelijk eeij-der meest tragische episoden uit den slag bij do Somme blijven. Uit het kleine aan tal gevangenen blijkt, met hoe groote woede aan beide- zijden gestreden werd. De Franschen soldaten moesten zich op verschillende plaatsen, door stapels; lijken van vijanden heen, een weg, ba-nen. Een aldeeling, die een halî verniel-den hangar mpest Irinnendicingen, kon, dit slechts doen door over een stapel ver rmînkto lijken van een meter hoogte tà klimmen. Het aantal machinegew er en, dat bij de verdediging van het dorp gebruikt werd is fabelachtig. Een. stafofficier schatte het op meer dan 150. Iéder stukie mXiui.'waa tôt een stelling uîfcgewexkt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods