Belgisch dagblad

710 0
25 January 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 25 January. Belgisch dagblad. Seen on 09 February 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3775t3gs51/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Se Jaar^BMgf DONDERDAe 25 JANUAHI 1017. us BELGISCH DAGBLAD abonnementen. Per 3 maanden voor Nederland I 2.60 franco per post. Losse nummers: Voor A ederland 5 cent voor Buitenland 7l/s cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 7430. Verschijnend te 's-Gravenhage» elketi werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVERTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elk« regel meer f 0.30; Réclamé» 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Diron House' Lloyda Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7, NOG EENS OVER DE GUNSTWISSELING. Do overnaast waarmeoe m. ue ov«i-gangsweêk het Belg.isch D akb 1 ad gedrukt. werd. om toch maar ora twaalf (tiren klaar te zijn, is er voor verant-vwoordelijk, dat eenige onnauwkeurighedén fin mijii artikel van 18 dezer j.l. voor-ikwamen. met. het gevolg, dat eemge dee-len ervati moeilijk te begrijpen waren. Zoo heb ik nooit gezegd of geschre-,ven dat de Nationale Bank haro standregelea overschreden h ad, in de zaak der gunst-twisseling. maar wel dat liet systeem door de congressen der Belgische Komiteiten in Holland, aan do Nationale Bank voor-gesteld. nief aangenomen kon woràen, daar . de Bank door hare standregelën .verhinderd wordt leeningen op harc bankbrieven aan te gaan. Ik bob de lezers van het Bel gis eh D a g b 1 a d opmerkzaam willen maken, op de heele geschiedenis van de zaak der gunstwisseling in Holland en claaroin heb ik willen aantoonen. tôt welke onredelij-kef ,.eischen" sommige redenaars of som-mige Komiteiten in hun verkeerd begrip dezer zaak gekomen waren. Ik héb de aandacht willen trekken op dit punt, dat er niets te ©iscUea was, en dat ten slotto door het ontstaan van het LCentraIe Inwisseling. komiteit die heele yraag nu tôt oene oplossing gekomen .was, die leitclijk aan cenieder voldoe-iiing zal goven. Van de buitensporigste eischen iieb ik er twee aangehaald, die mi] bekend zi.in. .Voor het ecrste is cen Inwisselingkomiteit ,van een dorp van Walcheren de plich-tigo. In dit komiteit werd er door oene imeerdeiheid besloten, dat het komiteit, steûnerido op een mandaat van de fce-yolking, het recht had de sommen te bepalen die clke gevluchle Del g, in dit dorp verblijf houdend, wekclijks aan d*> Bank kon aanbieden om aan de voor-keurkoers in Hollandsch geld omgezet te worden en dat de Bank verplicht was deze bedragen te aanvaarden. De leden, die tegen dit vreomd voorstel gestemd haddeu. zijn sindsdien nooit meer op • yoJgende vergaderiagen, wanueer die nog pjaats hebben gehad, ontboden peworden. Het mandaat dat ai; iuwisselmgfconateit, zoo al s aile anderen, die , met de inwisseling belast zi.jn, verkregen heeft, is ver-leend door de Nationalo Bank, dit is le zeggen onrechtstreeks door hemidde-Jing van hare ambtenaren in Holland. De Inwisselingkomiteiten zijn mandatarissen .van deze ambtenaren en zijn door deze aan-gesteld. Hunne verplichting is, deze ambtenaren (o vervangen in de doi-pen voor welke zij benoemd zi(n geweest, en wat hun roi tegenover de bevolking betreft. . is dit niéts anders dan van deze een bepaald " gotei Belgische bankhrieven iin ontvangst te nemen, en daarvoor des j &nderendaags het correspondeerend getal , guldens uit te l>etalen. Maar van de ] l>esluiten van detgeli.jke komiteiten aan ■ de Nalionala Baiik op. te dringen, kan en lcon er nooit redeli.ik spraak zijn. In een ander Komiteit werd een rede-naar toegejuieht, die Ix.nvcerde, dat de ©elgen in hunne vlucht België verplaatst hadden. en dat dientien'gevolge de Nationale Bank tôt het uHvoerén van al hare1, verplichtingen die in België bestaan, ook hier in Holland kon gedwongen worden. De kvestie van extra-territorialiteit lieeft hiermede hoegenaamd niets te zien. De grenzen der htnden zijn vastgesteld door veidragen en interhatiffnale overeenlcom-istèn en de gevallen van exlra-territoria-liteit zijn uitzonderingen, die voortsprui ten uit beginselen van het volkerenrecht. Het Belgische gezantschap is dusdanig eene verienging van het Belgische grond-gebied: maar dit voorrecht kon naUiurlijk niet tôt de hiiizen der vluchtelingen uit-' gebreid worden. Natuurlqk kon de Nationale Bank haar systeem niet wijzigen voor dergeliike VTeemde wenschen of eischen; om deze heeft, zij zich nooit of nimmer bekom-tnezxi en dit is gemakkelijk te verstaan, daar deze uitingen toch heelemaal bui-ten de kwestie vielen. - Daar mijn artikel oorspronkelijk geschre-. .ven -was voor het O f f i c i e e'i B u il e -tijn der Belgische Komiteiten in Holland, j-ipaar daar ik eerst naderhand besloten had, de ..primeur" te geven aan de le-jZers vran het Bielgisch D a g1> 1 a d, ; wareo er ook eenige feifcen in aangehaald, die bekend zijn van de afgeraardigden pï de maandelijikSche congressen, en die in dat biad misschiea minder op hunne plaats waren. Deze zullen wij nu 'cansch ter zijde lateii. De congressen Jrebben zich herhaaidelijk beziggehouden met de kwestie der gunstwisseling .en hebhen dan ook wenschen uitgedrukt, waarvan so-mmigen uit-muntend waren, anderen echter steunden op een begrip van denlocratie, dat wei-nig of niets te stellen heeft met de vraag van persoonlijke uitgaven. * ,W;at ik eigenlijk het meeste in het oog had, was eens voor goed uit te maken. hoe de Nationale Bank tôt het begrip der gunstwisseling gekomen was, ' en wat haar beheerders geleid heeft in het beperken van het geschonken yoor- ! deel. De gunstwisseling, de eerste aangenanie verrassing. die den vluchtelingen in Holland te beurt viel, ontstond omdat de Nationale Bank vôér den oorlog wissels op Nederlandsche Banken bezat. Deze zijn geïnkasseerd geweest, en zoo kvvam de Nationale Bank in het bezit van guldens. Deze dguldens werden aan de vluchtelingen aan een voorkeurkoers van f 47.75, tegen Belgische bankbrieven uitgereiKt. Waarom nu had de Nationale Bank zulk ] een voorraad van wissels op Holland? ; Wel om de bankbrieven te dekken die • in omloop zijn, moet de Nationale Banlc een voorraad goud bezitten. Met dit goud , zijn wissels op vreemd© landen gel ijk j gesteld, en dus ook de wissels op Hol- , land. j Wanneer nu de guldens, die uit deze ( bron voortsproten, uitgeput waren, heeit , de Nationale Bank besloten toch nog met , de gunstwisseling voort te gaan, alhoe-wel zij, kunnen zeggen had. dat de , voorraad uitgeput, dus de zaak , „afgeîoôpen" was. zooals mea in Holland zegt, Neea, dit -werd niet ge- j daan. Maar tengevolge van eonventies met , soortgelijko instellingen in de verbonden landen. weîd er besloten met de gunstwisseling voort te gaan, en den koers van do Belgische bankbrieven voor de . vluchtelingen gelijk te stellen met dien 1 van do wissels op. Frankrijk. Het is ge- 1 beurd, dat deze koers tôt op 37'/» daal- £ de en dat hebben aile vluchtelingen des c te meer gevoeld daar zij geen vast getai guldens kunnen ontvpngen, maar wel oen vast getal Belgische bankbrieven voor de 1 uïw'iësenng Kiuniwn m-acM^n^an ; zood-uen-do dat het verminderd getal guldens te kleiri werd om de uitgaven der meeste huishoudofts te dekken. Het tegenwoordig systeem, waarbij be- ' paald wordt, dat de gewisselde Belgisehe : bankbrieven door den vluchteling van Bel- * gië moeten medêgebracht zijn geweest, is ! liet strengste van aile princiepen ■ tôt nu toe door de Nationale Bank op het voor- 1 plan gezet. Het moet echter bij het be- , spreken der wijzigingen in het systeem nooit vergeten worden, dat de Nationale 1 Bank moet zorgen, geen indirekten steun te verleenen aan den marlucoers en daarom het resultaat dier operaties moot trachten wisselvallig te maken, die voor doel hebben in Holland Belgische bankbrieven voor rekening der vijaaden van ons land in te voeren. i Er valt misschiea te betreurea dat, aan 1 personen die iets of maar weinig verdienen > of die ondersteund worden de gunstwisseling : ohteegd kan worden. Het princiep dat de - » vluchteling zelf- zijn Eelgische bankbrieven i uit België moet medegebracht. hebben, wordt < ook niet met de grootste nauwkeurigheid tee- ! gepast, daar Belgische coupons bij het Komi- ; teil van Voorschotten en Leeningen gein- I kasseeid, recht geveti tO't de wisseling aan den voorkeurkoers^ en dat de ambtenaien van den staat hunne jaarwedde of hun pen-sioeii, of ten minste een deel ervan in Belgische bankbrieven ontvangén, die insge- ( lijks tôt do gunstwisseling berechtigd zijn, of rechtstreeks guldens ontvangén, voor , eea hedrag. dat ovei-eenlcomt met het getal franken omgezet in guldens aan den koers der gunstwisseling. Zoo blijven er nog uitzonderingen bestaan en zijn ambtenaren van den Staat ] bevoorrecht voor wat de gunstwisseling betreft.Maar zooverre is mc'/i nu toch gevor-derd, dat dezelfdo beginselen ovèral julien worden toegepast, clat aile bankbrieven zullen gestempeld worden en dat dus een-ieder weet tôt lioelang bij kan reiken met het bedrag Belgische bankbrieven die hi.i nog bt-zil en die hij zai kunnen onizetten aan don koers der gunstwisseling. En wij mogen or bij'voegen, dat men in liet algemeen heel weinige klachten ho-jrl tegen het Gentraal 'Invvisselingkomiteit, <lat hier cen reuzentaak1 gevonden heeft eu er tegen, opgewassefl schijnt te zijn. SVi. BAELDE. ; ' ! ' * ' I . ' Nieîs Mieuws onder de zoa. Wanneer, tijdens de lafitste offensief aan de Somme, de Engeîsche militaire overhoid voor de eerste maal gebruik maakte van een niouw oorlogstuig, ge-naamd ,,de tank", ging er overal een kreet van verwondering op. Ten a lien kant. re»3 do vraag : Wat aiag dit toch wel voor een helsche machine zijn ? Menig artikel is sindsdien aan dit oorlogstuig gewijd gowordcii. Dmik de op-zoekingen van dea Franschen eminenlen historicus Charles de la fiônciàre, is het gobleken, dat ondes- de regeering vaa Hondrik III zitlko muordtuigen reeds be-atonden. De ingénieur Agostine Ramelli heeft het in 1588 uitgevônden. Hot oor-spronkeiijke tuig bestond in eea groote ovexwolfde kar, geh'êel aïgeslotea en voorzien' van twee pantser-koepels on van sch'.etgaten. De beweegkraclit word van binnen aangebracht, waar een m an door middel van ee>a kruk raderen, die met schepbladen in dea grond grijpen, in beweging brengen. Zoôals men ziel, daar is niets nieuwS onder de zon. Links en Rechts. Weggevoerde Belgen terug-teruggekeerd.De berichtgever te Havre van de N. R. Ct. melddo: Blijkens een door de Belgische regeering : oatvangen mededeo-ling zijn 400 weggevoerde Belgen uit Duitschland in Antwerpea teruggekeerd, dank zij de tusschenkomst van Neder - „ land op grond van de beloften, in 1914 door de Duitschers afgelegd, dat zij geen Belgen, die uit Nederland naar hun land terugkeerden, zouden wegvoeren. Aile teruggekeerden klagen over het onvoldoende en slechte voedsel in Duitschland.De meening van Maura ever België. B® bladen maken melding van een uit-laiing van den iroormaligen Spaanschen premier Maura, dire zich zeer beslist ten gunste van het algeheel herstel Kan Bielgië yer-ldaardfô.Tegen den vrijhandel. De Engeîsche minister van Arbeid, de heer John Hodge, heeft zich in een redevoering bepaald tegen den vrijhandel verklaard. V ôôr den oorlog, zoo zegde hij, rneen-den wij door den vrijhandel den» oorlog te voorkomen. ' Dwaasheid van ons een open deur te stsllea tegenover een geslo-ten deur. In de toekomst moet het gaan oog voor oog, tand voor tand. Wij be-ginnen den waren toestand der zaken te doorschouwen. JJe tarielhervorming is niet zooals wel eens verkeerdelijk beweerd wordt, een vermindering van den levensstandaard. Door een innige ^amenweriking van kapitaal en arbeid is ons het grootste succès voorbehouden. Roosevelt over Wilson's rede. De gewezen président Roosevelt .gaf in een interview zijn oordeel te kennen nopons de laatste redevoering van président Wilson in den Sehaat. Hij zegde" o.a.: „Het is nutteloos beloften omirent de toekomst af te leggen, tenzij wij die, welke wij reeds hebben gedaan, ook hou- Tenzij de regeering bereid is op dit oogenblik haar standpunt vast te stellen ten opzichte van de ontzettende gruwel-aaden, bestaande in do wegvoering van mannen en vrouwen uit No o r d-F r ank r ijk en België, is het voor ons even belache-lijk als onoprecht te apreken over op-komen voor het recht, een nevelachtige toekomst." Roosevelt houdt rekenschap van de feiten; zijn opvatting staat in 't licht der realiteit. UETOESTAKD ■ Wat gebeurt er aan de Zwitsersche grenzen ? Niemand kan het met zeker-heid zeggen. De tjestand is er,niet zui-ver, daar elle Zwitser meent dat men op zijne hoede moet zijn. Er wordt gegist dat de Duiise.ho nederlaag te Verdun moet gewroken worden door een aanval op Belbrt, die den Rijn bedreigt en toe-laat dat een deel vàn den Elzas in Fran-sche handen blijît. • Hoeveel t'roepen hebben nu de Duitschers in Elzas, dus langs heel de Zwitsersche grens bijeengebracht ? De cijfers verschillen tasschen 400000 tôt 700030. Wij verhaas:en ons hier.bij te voegen dat die legersterkte ook wel Italië kan bedreigen. L ' Impart ia. 1 van Ohaux-de-f ^nds bchrijft : Dat ondanks aile loo-cheningen Duitschland groote troepen-afdeelingen in Zuid-Duitschland sarnen-trekt, namelif-c tusschen Mentz en I-rei-burg in Brisgan en dat groote reserves liggen tusschen Manchen, Augsburg, Ulm, Landshut on An;»p.»,ch. Deze reserves lalen onderstellem dat mon mot de aanstaande lente oen gro&ten deuî: in do Italiaansche liniers overweegt. De Duilsche denots worden gelodiigd. Mannen die diiemst deden, ac-hter het leger staan nu in de eerste Mnies. 2000 mannen werken aan de grensvesting Istein. De kanonnade in Flzas houdt niet op. Zij neemt dagelijks aan heftigheid toc. Aan Fransche zijde neemt men ook maat-regelen om tegen allo verrassing béyeiligd te wezen. Elke vooraitgang der Duitschers zal b(iiA'-n tegen legerkrachtoa die de Duit-sche in getal en in materiaal overtreffen. Aan het oostelijk front namelijk ten westen van Biga, ia de vijand er in ge-slaagd de Russen 2 tôt 3 werst naar hunne vroegere posi'.ies te doen wijken. Do Duitschers hebben er 1500 gevange-nen gemaakt. Ils compensalie hebben de Russen aan den Donau een Bulgaarsch bataillon tegenover TuTcea over de kling gejaagd. 335 mau en vier mach'negeweren vielen in de handen der Russen. Als een verheugend leeken van de vastberadenheid van het Engelsch volk, kan gewezen worden op het Congres der Engeîsche arbeiderspartij te Manchester, dat met overgroote meerderheid zijn ver-trouwen in de regeering heeft uitgespro-ken. Daarvoor heeft Lloyd. George dit j congres zijn dank gezegd. BIJZONDERE DRAADLOOZE INLICHTINGENDIENST. DE NOTA VAN WILSON. PARIJS, 25 Jan. De Temps geeft ep-nieuw een beschouwing over de nota van Wilson en schrijft: Het komt ons geheel "en al onmogelijk voor, dat président Wilson zijne gedachte nauwkeu-rig geformuleerd heeft toen hij sprak van vrede zonder overwinnfng. Hij heeft er niet aan kunnen denlcen, dat Duitschland er z'ch niet anders van zou be-dienen dan om een nieuwen oorlog voor te bereidea. Het essentieele doel van zijn boodschap 'is zijne meening te kennen te geven voor een vrede, die het terugkee-ren van den oorlog verhindert. Geene enkele vrede, zegt hij, kan rijp worden, die niet het principe erkent, dat do regeeringen al hunne macht ontvangén van de tœstemming der volkeren, maar deze vrede is de overwinning van het recht en président Wilson gelooft, dat Duitschland, waarvan al de plan-nen met een slag verwoest zouden worden. daarin zou toestemaiea, zoador er toe gedwoagea te zija. DUITSCI1E FINANTIëN. KEULEN, 25 Jaa. Eea parlementer orgaan autoriseert de via je correspon -dentie over dea Pruisischen landdag. Het verkiaart in een artikel over de Duit-sche finantiën, dat volgens de berekonin-gea' der fiaaaciërs, zelfs op dit oogea-blik Duitschland zijnte oorlogsultgaven zou moeten inkrimpen. Er moeten nieuwe belastingen inge-steld worden tôt een totaal vaa eeaige milliarden mark iaarlijks. Hot vervolg van het artikel is intéressant, want het be-wijst. dat ia do Duitsche kringen de eerste gedachte is aan een énorme be- wapening en de voorbereiding van een nieuwen toekomstigen oorlog. Hot blad schrijft : .Dit is niet ailes, want onmiddellijk aa den oorlog zullea wij aaagevallea worden door nieuwa uitgaven, onder aadere die welko noodig gemaakt worden door do uitbreiding van! onze strijdkrachien te land en ter zee. Als wij dit ailes willen vermijden is er siechts ééa m'.ddel en dat is zich met aile macht te verzetlen tegen den terug-keer van den status quo en van onze vijanden eene zoodanige s ch adelo o s s tel 1 in$ te eischen dat aile schade die oas door den oorlog verzaakt is, vergoed worden.TSJECHISCHE VER.KLARINGEN. NEW-YORK, 25 . Jan. Men leest in da Chicago Daily News de volgeade ver-klaringen van Vejta Benes, officieel af< gevaardigde van het Boheemsch nationaaj verbond van Amerika: Het Tsjechlsche volk over de geheele wereld • is eensge-ziad om tôt het eiade toe te willea strij-den tegen het Germanisme voor een vri| Bohemen, voor de vrijheid en onafhanlce-lijkheid van de groote en kleine Slavi-sche volken. tSamenspannende met de Magyai-en be-reiden de Duitschers, als zij overwinnem, de algeheel e opslokking en verduitschhig voor van de verschillende Oostenrijkscha uationaliteiten. Dadelijk na het einje vaq den huidigen oorlog is de grootste be-dreiging voor Europa een Oostenrijk in; çle handen en onder de contrôle vaa Duitschland. Do werkolijken slagbooin tegen het Pan-i germanisme en het militairesme zal eea"' gordel zijn van onafhankelijike Slavischo! staten. Polen, Servie. Bohemen en anderen;' —1 " Legerberichten der Geallieerden. Van bet Westelijk iront Het Fransche iegerbericht. PARIJS, 24 Jan. Officieel avondbe-richt : Onze artillerie heeft de vijandelij-ke -sehansen in de streek van Moulin Sous Toutvent en ten Noorden van heu-vel 304 doeitrefiend beschoten. Twee Duitsche overvallen ten Oosten van S Dissons en Eparges zijn mislukf. Bij Vauxcère aan de Aisne is een Duitsch vliogtaig neergeschoten. In den loop ' van den nacht deden de Franschen weder goedgeslaagde overvallen ten zuiden van Cliilly en in h©t Woeuyregie-bied; in het gebied van La Seille was yrij lfcvendigo 'a.ctie yan patrouilles. De nacht v'erliep kalm op hot averige gedieelte vaa het front. Gisteren heeft de vliog'er-luiteiiant Guind-mar zijn 26ste Duitsche viiegtuig neergeschoten, dat in vîammen is neergeyallea nabij Maurrepas. Ln het gebied van Verdun zijn twee .andere Duitsche vlieigers omlaag gehaald. PARIJS, gehaald; het eeae bjj Saaognoux, het andere in het dal van Spinoourt. Het wordt lveveSiigd dat den 22sten dezer oen Duitsche vlieger is getroffen door do Fransche afwterkanonnea ea verbrijzeld is neer-gekomen ten noorden van Louvremont. De-aem dag hebben 16 Biitsche maiineviiegtuigea de rjoogovens yan Dàheek in het Saarbek-ken gebombardeerd, welke aanzienlijko schade se hij n en te hebben go.'eden. Een dei fransche vdegers "heeft in den nacht van 23 op 24 Januaii bommen ge-worpi-n op het station van Dun aan%-, Maas, waarvan het noordelijke godcelle getroffen is geworden. Het Engeîsche iegerbericht. LONDEN, 24 Januari. Officieel avond-bericht : Ten Z.W. van Loos hebben wij een vijandelijken overval met gemak af-gos.agen. De Duitschers hebben een aantal dooden on gewonden in onze handen gelaten ; onze verKezen zijn onbe-teekenend. Ten zuiden van Hulluch is een andere afdeeling, die een overval be-proefde, door ons vuur met verliezen te-ruggedrevea.Ten Z.O. vaa Yperen zui wij de vij-anlelijke schaasen met succès binnen-gedrongen.Aanmerkelijke bedrijvighoid van do wederzijdsche vliegdienst. Een onzer toe-s tell en is geveld, twee worden vermist, zes Duitsche vliegtu'gen vernield en eeu ■tôt landing gedwongen. Vai liet Oostelijk frsut- Het Russische ieyerbericht. -PETROGRAD, 24 Jaa. Offxieel: Na hevige vuurvoorbereiding hobbea de Duitschers met aaazienlijke strijdkrachien onze troepen tusschen het Tiroel-moeras, ten westen van Riga en de Aa, alsmede ten oosten van het dorp Kalutsem aan-gevallen.Door herhaalde stormloopen is de vijand er ïn geelaâgd onze troepen 2 à 3 werst in noordelijike richting terug tf drijven. Pogingen van den vijand om onzt slelling ten oosten van Tenenfeld, ter 'C " T11 n ^v'rf ,4 4n Trnllivn ffîi'n» door ons vuur gestuit. Bij Jezupol heeft onze artillerie eeij vijandelijk bataljon dat in n.w. richting marcheerdè, verstrooid. Van bet Zuidelijk front. Het italiaansche iegerbericht. RÔME, 24 Jan. Officieel: In het To« j nale-gebied, Camonica-dal, zijn vijande • j ; lijke skf-loopers, die gistternacht onze i i stellingea trachlten 'te naderen, door. on* vujur verjaagd. In Trentino gisteren de gewoae ge-. schutstrijd. Ons vuur heeft enkele viji'îi» l delijke b«,tterij-bodems beschadigd. i ' Op liet- front in het Kustland was ds ; vuurwfëseling 't hevigst ten oosten vaal Gôrz en tusschen Beneti en 't meer va® , Doberdo. Op den Karst is een onzer veldhospi-talen door een paar granaten getroffen; geen slachtoffers. Vannacht hebben wij een tegenaanval op de door ons vermoesterde verschan^ sing ten z.o. van Gorz door geschut-vuur afgeslagen. Vas het Baemeensehe front Het Russische Legerbericht. PETROGRAD, 24 Jan. Officieel : Tôt dou Donau vuurwisseling en verkennin* gen. Aan den Donay zijn de Bulgaren ter! sterkte van een bataljon onder begunsti-ging van inist, gisterochtend tegen o vêt Tulcea den rivic-rarm St. Georg overge-' stoken. Onze afdeel:ngon hehben, dank zij een onstuimigen aanval, in den nacht zonder slag of stpot ondernomen, het deta.che-ment over do kling gejaagd, dat d® ri vier was overgestoken. Ze namen 5 oL ficieren en 332 soldaten gevangen en, maakten vier machinegeweren buit. Van' ons werden een officier en 41 soldatea ( gewond, een soldaat gedood. ^ Be sociaiistische parttj in Ouitsclilauk De soe'aal-demokratische parfcij besloo# ia het kiesdistrict, waarvoor Liebknechf zitt ng had, ^amelijk Potsdam, tegenover1, den radicalen' socialist Nehriag een te-gencandidaat, behoorende tôt de sociaal-< -domokrat'sche moerderho'd te stellen. D* i burgorlijite partijen kunnen thans geea . candidaat stellen met het oog op den - g>dsvrede, die echter niet had gehand< haafd behoeven to blijven, indien slechte 3 Nehring candidaat ware gewoesK De bur- - gerlijke partijen zullen nu wel den offk eieelon sociaal-demoeratischen candidaat! j r. steunen en dlens verkiezing is dan ook" 5 waarschiinliik.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods