Belgisch dagblad

1197 0
07 October 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 07 October. Belgisch dagblad. Seen on 06 March 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/057cr5p31c/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Se Jaarganjç iSATEKDAO 7 OCTOBER 1910. No. SO AB Q.NH EMENTEN. Per 3 maanden voor Nederland | 2.50 franco per post. Losse ttummers: Voor Nederland 5 cent voor Buitenland 7'/s cent. ï>en Haag, Prmségraclifc 39 Telefoon Red. en Admin. 7,433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. - ADYEETENTIEN» Van 1—5 regels f 1.50 j èlk® regeK meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elie regeï meer f 0.50. London : Dixon House Lloyda Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7, DE RIJKSKANSELIER EN DE VLAMINGEN. Een uit België overgekomen Vlaming 1 heeft ons verzekerd, dat de jongate rede van den rijkskanselier gewerkt heeft als, een ijskoude waterstraal op de verhitt'e hersenen der ,,aktieve" flaminganiten. Een liunner bladen bevatte een paar weken voor de heropening van den Duit-schen rijksdag een ,,plechtig beroep" op von Bethmann-Hollweg, om hem te smee-ken de \ lamingen niet te vergeten. Welnu, de rijkskanselier heeft zieh zelfa geen woord ovei; lien lâten ontvallen. Ket is waar dat de Polen in lietzelf-de straatie zijn gelogeerd. Hadden de officieuse bladen van Duitschiand niet voorspeld dat het Ko-ninldijk Polen einde Augusti ait zijne puinen zou verrijzen ? Was de koning van Polen reeds 'niet aangewezen V Het heette dat de keizer van Oostenrijk het eens \v,as met zijn bondgenoot van Duitschiand. Toen echter van uit de wolken op aarde moest gedaald worden om den droom te verwezenlijken, zagen de Polen, net als zuster Anna, niemand ko-men.Als Polen moet hersteld worden, dan moet dé verdeeling van 1772 goedge-maakt worden. Het oude Koninkrijk dien-de hersteld. Dus moesten Pruisisolie en Oostenrijksche Polen bij Russisch Polen worden gevoegd. Langs die ooren zijïi beide keizers doof gebleven en het ver-wàchte Polen" wordt een ezelsdraclit. ■ De Poleil, die zich niet laten foppen, zien thans âat het vooral om doen was Poclsch kanonnenvleesch te vinden voor de uitgeputte reserves van Duitschiand en Oostejifîjk. Als magere troost beschikken zij over eene Poolsche universiteit te Warschau Dit lokaas kan echter de millioenen kon-gerende Polen onder den hak der Cen-traîen piet voeden. Lu de V lamingen ? Do legeering van Berlijn heelt nun een zelfde lokaas toegeworpen. E^rigen hebben er zich, op geworpen' — de baan-tjesjagers. Doch het gansche volk heeft 1 er zich vol àlschuw en verachting van algewend. Afgezien van de insiinctmatige vijand-schap van de Vlaamsche massa voor den \ iiarid, heeft het Vlaamsche voU zeer g,ced begrepen, dat de Duitsche realpoli-uk zich nooit door het gevoel hoot>; laten beïnvloeden. Wanneer zij dus een hoogeschool a an de Vlamingen schonk, wanneer zij debe-stuurlijke saheiding bevorderie, wanneer zij naar een koninkrijk Vlaandd.vu cleed aansiuwen, wist de Wilhelmstras-so zeer goed wat zij deed en wat inur doe' waa Zij ook zou niets betesâ gewonsjht hebben dat Vlaamsche legioenen zouden cp^estaan zijn om ala Germanen m het Go?rr,aansch leger te strijden tegen het Slaven- en het Welschdom. De Duitsche regeering kent nu echter de waarde van haren aanhang in Bel-gië. Zij is overtuigd dat geen enkel van al die flaminganti -sche kroegloopers en lawaaimakers het geweer zou opnemen, "hoewel raen dui-zenden Polen heeft gevonden, die een legiflfeu hebben gevormd om de Foolsehe autonomie onder Duitsch en Oostenrijksch protectoraat te verkrijgen. Teleurstelling heerscht dus onder de Vlaamsche landverraders, die gehoopt haddeo dat de rijkskanaelier zijae vroe-gere woordee nader zou verklaard hebben. ; In België toonen de Duitschers zich opnieuw als voor den oorlog. Als bij-zonderen verachten zij de Vlamingen en hunne taal. Zij achten hen niet hooger dan de Polen. Spijtig en boos klagen de gefopte pro-Duitsche flamingante over hunne Duitsche vrienden. Zij voelen zich thans op een glad parket den val nabij. De Veirstandiajpten beseffen, dat, zoo Duitschiand msrgen vrede met België moest sluiten, het zonder gewetensbe-bezwaar de Vlamingen niet alîeen in den st'eek zou laten, rnaar zelfs verkoopen en opofferen. w& t0e8tand Waimeer we deze regelen schrijven julien de bondgenooten hua offeasieî met voile kracht aan de Somme heraomea hebben ton U. vau Morval hebbea de Fraa-schèti veischeidene loopgraven en kanoAL ucii genomen, terwiil de Engelschen Le Sars bezitten, aan den steenweg van Albert naar Bapaume, op vier kilometera ,van deze laatste stad. .De nieuwe krachts-inspanning zal waarschijnlijk de bondgenooten in de onmiddellijke nabij'heid van Bapaume voeren. In Wolhynië hebben de Russea hunne aa^ivallen hernomen. Het moet er spannen, daar de keizer er ter plaatse is. In Maoedonië succès voor dej b,ondgenoo-tcli over de gansche linie vaa Serres tôt M Mon as tir. D© Bulgar^n moeten oœral hel onderspit de'ivQii, ook in do Doibroddzja, waaj lij verschoidepe kanonnen hebben vçrloren Aan het Italiaanscbe front hehbein de Oos-toni'ijkérs een gering suc-c^s behaald. In den Kauk'asus hebliein de( Rus s en he< oEEensiet met suoetes hernomen en elene né derlaag aan d® Turkea toege^bracht.. ■'.' ' tiriekienland wordt een nieuwl ministerie t meer gevormd. Ëuitssbbaid-'s vi*edesvoor< steiien aan Beâgiëa Gistcren hobben wij raelding gemaiSfet vai Duitschlanda jongste vredesvoorstelleBi aaia Bel gië._ Het telegram van die Tribune meldt nog dat de voorstellen, waar koning Albert ni© aan "wilde, ondanks deo. diruk, dien de Duit reliera van verscliiUende zljden in zijn lan< 99. hem lieten oèieneti, d» volgende puntei (jmvatt'ûîi ; tomgtocht van de Duitschers ui Bélgië, betaling van een schladelco'sstelling vj>or de vCrwoestirig teBigevolg® van de mi iitaire be^etting, teru'gbocht van de Duilseb troèpea uit Servie zoûder sclia-dfevergoeding ej teugga^f van Lotharingien aan. Frankrijk. Hét telegra-m voegt hieraan toô, dat di nieuwe aàr.bod vermoodclijk het eerst® is <rao v'eie pogiiigèn om vrede te sluiton, die d; Duitscheirs in den Icomendon "Winter in h€ w&rk zullein stellen. Mûn ziet ook klaar waarop Duitschiand *anstuurt. Het wil vrede sijiiten met Bolgd «n Frankrljk, Rusland en d!e andiere bond geaio-oton behoudena Éngoland. Het zoekt dai tep.o coalitie tegen diîi; laind in h:et leveiT t> roépen. In die Coalitie zoul het dio eexste plaafe will-en bebben on aidus onrGchtstreieks een zij wenschén v'erwezeiilijkeiii, namelijk do meester 0p het vastefenâ te worden, Koning AlJjert heeît ovf-rschot van gelijk gehad d« uitscho agenten wand^leo té zûnden en zicl mot te leenen tôt deh vérraderîijkcài rolvai makolaar. Waré Çelgio bijgetrçdie^ tôt ôA Convenu van^ Londfth, duitsche handlaogeré tobdjen mqeten ogithoud«i vaû gekuwi ïang* ÉelS eohfl ' 6 - g" \ % Dit avon-tuur bewijst ook dat d« rollen omgekeerd zijn : de zoogenaamde overwin -naar dîe BeJgië, NoordrFraiLkrijk, Polen, Servie en MontenegTô in zijno kralien knijpt, moet den vrede aan den Kcming der Belges roorstellon. Begrijpt " men nu waarôm Betlimann Holl-weg niet meer wijst naar aein kriigskaart en vorgeten heeft over Vlaajid'effen en Polen t< spreken ? • Een bezaek aan het front aan âe Somme. In het ,yP|©tit Journal" geeift Narcisse Boulanger zijto ïndrukkien weer vaa eea bezoek aaïi het front: , „Dien yerstejn dag kwam ik in eea dorp aaa de Somm^. Ik vond 0r e|ea aaagenamc ontvangst ea m^n verstrekte mij de naodige faciliteitjen voor het beizoeikefn der verscbil-lende cantonnemelateai. D© trœpiea lftken mi; getestdriftig"ea op'gewekt. Het gedoadef van het kanon, dat geer oogeublik zwijgt, liindert he|n niet in hun Maap. En toch heb ik van rnijïi leven niei , zullc eea geweld gehoord. Daarbij vergeleker is de doadeT niet s. la de(n namiddag kwa-mea çr compagaiëa ©a bataillons gevanger ; genomen Duitsche offi.cie(ren en soldatei aan. Welk ;een droevigen aanblik leveren zî op, die o-ngielukMgen, doodsbleek en in hur verscheurde en vuile uwiformea;_ z^l boe zemén meer medelifdea dan haat in. Ik zi< hen nog, schr©euwena va\i honger ea dorst als eeïi kudde, die lang zonder voedsel fte weest is, en gr^piepid naar het brood, ua , o\ize soldaten hun versebafteh, om zich daar . na te Verdringeji bij de( ton met water, welk< men hua bracht Dtes à\V>nds zag ik die o£ljicie;i"en terug ; die mij zooi gc©d ontvangen haddea; z\ . deieldejn miji hiyi iadrukkeia niede, Weziea mi ^ op eïikele misstaadeln ea tooaden mij aile! k wat er gedaan wierd voor het w;elzija vai t onze soldatea." ^Vervolgeas -verleit de heer Boulanger ons h03, hij tevetns eoa bezoïek bracht aan elej j 'batterij van 155, di© zoo goed verborgei t was ia de bossebea, dat de* Duitscheirs niet: tegen haar haddeja kunnea uitrichten gedu ^ xviicLe de drie maanden, dat zij1 daar ston< 4 opgestpld. ( D „Ik daalde al in' een, schuilplaats, doo t on*ze artilleristeia uatgeigraveai tôt op .vijf me ters diepte in de|a krijtaQbtigea bodem. een wonder I Wat bezittea wij toch fliake j oaderiiiemende „poilu's! Hoet leggein zij aaa om al die onderaardsche kasteelen t> maken? | Nooit zal ik mîjiu reds naar het front a ai do Sommie veïgeitjeia!. îk ben ervan t^rugge 1 keierd, sterker dan,! ooit overtuigd, dat onz, troelpieia eleln hart la' het i'ijf hebbiea; dat zi uitstek|dad worden aangie:voerd, goed gewa ' penid «la van allés voprzieja zijto, en .vol geesl * drift voor de overwtininiag vaa morgen.*' , Belgen brengt een bezoek aan d< bestendige tentoonstelling derSocietj of Friends, Pletferijkada 12 (bij he ^"«odsche spoor), Den Ha{m> ' Links en Rechts. Koningin Elisàbeth-medaiile. Kouing Albert heeft een bealuit uitge-vaardigd, waarbij eea spéciale decoratie wordt iugesield 0m1 liefdadige personen, Belgen ea vre&mdelingen, te oaderschei-den, die, in België en daarbuiten, zich toegewijd hebbea om dea noodi to lenigen, voo'rtgesproten uit den oorlog in België. Art. 1 van het Koninklijk Besluit lui|lt als yolgit: ,,Er wordt eon eervolle oa-derscheiding ingesteld om de Belgische eta andere persoaen, die ziçh aan de ,,oorlogswerken" hebben toegewijd, te vereeren. Die onderscheidâng zal den naam dragen: ,,Médaillé vaa Eoningia Élisabeth". De médaillé is in wit metaal, lichte-lijk gepatiueerd, eu heeft eea middellijn van 35 mM. Op de voorzijde draagt zij de afbeelding van Koningin Elisabeth. Op de achterzijde een vrouwenfiguur onder de kap van een ziekenverpleegster, waardoor de geest van offervaardigheid, plichtebetrachting en liefdadigheid wordt gesymboliseerd, en daaronder zal de spreuk staan: Pro patria, honore et ca-ritate. Boven de médaillé is een olijf-krans bevestigd, die een kruis in rood email omvat, wanneer de médaillé be-stemd is om toewijding te beloonen, die getoleken is in de hospitalen. De médaillé wordt gedragen aan een blauw lint van gemoireerde zijde, met rose zijboorden. De electrische drijfkracht op . " ons spoorwegnet. Uit den Havere vernemen wij, dat minister Segers te Parijs. bepaald de commissie aan-gesteld heeft, gelast met de studie om de electrische dryfkracht op ons spoorwegnet in-toepassing te brengen. Arthur Verhaegen losgelaten. Uit Le Havre wordt gese'ind, dat de. heer Arthur Verhaegen, lid der Belgische Kamer voor Gent en président van den (Katholieken) Belgischeh. Volksbond, die zijne-straf in Duitschiand uitboettc, vrijge-latea is door bemiddeling vaa dea paus. De heer Verhaegen, wiens zoon, de heer Pieter Verhaegen—van de Walle, ook aan-gehouden is,. is een -mau van 65 jaar, die in ziekelijken toesj^kd verkeerde, voor-alêer de Duitscfeers berii dn hechtenis nàiaen. De heer Van Cauwelaert bij den Koning. Le Métropole van Londen meldt, dat de heer van Cauwelaert Dinsdag in audiëntie ontvangen werd door den kouing in het hoofdkwartier." Het onderhoud heeft een uur geduurd en zou volgens genoemd blad geloopen hebbea over de Vlaamsche hoogeschool te Geut. De deugd beloond ! Wij lezeu ia De Telegraaf: De medewerkiiig van Jam JFabricLus aan De Toekomst heeft seboone vruchten ge|lragen. ,,Jean Fabricius, aldus meldt de L 0-k a 1-A n z e i g e r, de ,,erfolgreâchtste Dramatiker" van Holland — Heijermans wordt listiglijk vergeten! — zal thans zijn intrede doen in de Duitsche theater-wereld. Robert Sandek is bezig eenige 1 van zijn laatste werken te vertalen. Het eerste is gereed en wordt dezer dag en . onder den titel ,,Die Tigerkatze", too-neels|pel in drie bedrijven, aanj de schouw-. burgAlirecties rondgezonden. Het stuk - speelt in Nederlandsch-Indië en behan-delt het ziels-conflict tu s s cb en een officier en een Iniliscbe." t Wij verheUgen ons in dit yioorloopige i succès. Het is in ieder geval nog altijd 1 beter dan een professoraat aan de Gent-■ sche Hoogeschool. Aïs Jan Fabricius î zich nu miaar ijverig Jean blijft noemen, , krijgt.' hij mettertijd misschiea o'ok nog - eens een kans op een Engelsch of een t. Fransch tooneel. Welk stuk nu die" „Tigerkatze" zijin - kan, is ons niet duidelijk. Het zal wel weer een nieuw z/ijn, een van de twaalf > nieuwe?" | Men weet dat een Belg, leeraar aan ï de Belgische school te Amsterdam, don ; lof van dien Tbekomst-redacteur is gaan 1 zingen. Uit de „Zukunft" van 9 Sept. [ Maximilaan Hardeu const'ateert, dat de L verdeeling der levensmiddélen te gebrek-, kig blijft; men gaat voort, naar harte-' lust te kunnen eten in zekecre dorpen, Y die op eenige uren sporen van eene giroote stad liggen, waar men honger r lijdt; ook de ontevredenbeid onder het volk ia grool , ,,In aile trams"', zegt hij, „hoortmen uitingen van wangunst en jaloezie, want £ het vraagstuk van het vasten en het 3 voedsel wordt meer besproken en ear wordt, meer over gezueht dan over den x oorlog zelf. Ilet meest zijn diegenen te beklagen, die het te druk hebbea of die niet sterk i genoeg zijn, om langeai tijd voor de deur _ der magazijnen te waehten, of die geen [ bediende hebben. Tachtig grana vet, één ex, op zija . hoogst een half pond vleesch (dikwijls I bevroretn) per week, en weldra geen druppel mellt meer. Pô groenten, het r wild, de vruchten tegen ongeîooflijke | prjjzçni echte koffie onvindbaar, de ca-cao drie of viermaal duurder dan vroo-Jter, dit regime is ûiet altijd opwekkend. Overwinningen in Macedonië. De gealliee^den reakken op naaa» Efflonasfir. — Successen des* £ngelsche a ara de Stpoewia. — Aanvallen der> EÎussen in WeEh^sïâe. — He net8eï*3aag des* Taapkem ira ^i*menie. — De Engeischeia namesa LeSa^sisîj Bapasajna. — [Cabi^eiswijziging in Gfi*ieisenâaEid e??. in Ja aa. — Se F s' a eî c 2 ra ê a gesoeiken;^ — Saaccessen dea9 Sleemesiie^s isa de DoSireeds a en 02ij ûb*S9vo« Nàtiooaiistisciie dwaasheden. aJ De Maasbode schrijft: i Tôt welke nare dwaasbeden het onge- ° breidelde moderne nationalisme leiden kaa, vonden wij — lichtelijk tôt onze s verbazing, — gedemonstreerà in ,,Ons r Land", zich noemende een ,,Algemeen j; Weekblad voor het Vlaamsche Volk." e Wat nu toch te zeggen va® bet vol- ri gende ,,vers", dat nog wel op de eere- ^ plaats in (dit orgaan verschijint, en waar- (] in de godslastering in zekere mate wordt a geneutraliseerd door de volmaakte dwaas- heil! N s ,,Golgio(ha" is de titel en dit merk- E waardig product van een verbijsterende ( geestesverdwazâng luidt aldus : s Indien de waarbeid daar is, A waar mijn broeder ze mij toonde, ^ wijlen mijn broeder Pieter-Floris; (Hij was s feulent in de theologie aan een roomsch-katoliek seminarie,) Indien het Godszoon is die glng ter Golgotha 2 En zijn goddelike droefenis 1 waâ de menschehke bevrijdenis, c dan is het Vlaamsche volk Gods uit- 1 verkoren 2 voile", omdat het als de goddelike vrucht uit David's huis geborsn f zijn steile Golgotha, gekruislgd 1 werd en in de dood behuizigd. i Maar God was in zijn zoon de god- delijkheid van de herrijzenis; ] zô zal ook, zî> hij is, God zijn in 1 onzen s+rijd 1 tôt de bevrijdenis. 1 Wij moeten met de hand op 't hart ; verklaren, dat wij in de malste modem- ' naitionalistische uitingen, ook m do oor-log.voerende landen, zelden of niooit iets hebben aangetroffen, dat zulk een, om eén psychiater roepende, uitbarsting. na- , bijkomt. * j Overigens meenen we nog altijd, dat de Vlamingen genoeg gezond verstatnd „ •bezittan, om asm dergelijke laalligbeden imet een ,,'t is zot, zulle" den rug toe 1 te keeren. Ernstiger wordt 't echter, wanueer der- j gelijke zotheden als propagaada worden s roadgeaonden d<oor een instel(ling, die ^ zich den wel wat weidschen naam van j ,,Groot-Nederlandsch Persbureau" toe- eigeat. j Dan komt. een woord van protesf van ^ pas. Want al lcennen wij aan dit bureau j geen invloed toe van beteekenis, toch ^ blijkt hieruit dat de besmetting van het modem nationalisme ons niet geheel on-- j aangeta-st heeft gelaten. ^ .En waar wij uit het bovenstaande kunnen zien, waartoe deze geestesriohting j leddt, is een waarschuwing en een ver- f-maning: ,,Wederstaat in den beginae", hier niet geheel overbodig." lâiitt Fryatts aailoii. ! z Een vian de hofmeesteressen van de ,, Brus sels" die te Londen is terugge- j keerd, heeft aan de ,,Daily News" mee- î ga(leeld, dat de stoomboot op 23 Juni j door Duitsche torpedobooten werd ge- -, praaid. Het schip was volkomen onge- ■ wapend. Zij hoorde hoe kapitein Fryatt last gaf aile papieren en berichten in het vu'ur te werpen en vermoédt dat aile paipieren dan ook vernietigd zijn. De Duitsche commandant begaf zich regel-recht naar de brug en gelastte den of-ficieren van de ,,Brussels" naar beneden te gaan. Kapitein Fryatt moest de Duit- 1 schers bedienen. ^ de stbTjd im macedonië. : Uit het Britsche hoofdkwartier te Sa-loniki wordt d.d. 4 dezer gemeld: ! Onze troepenl zijn vanmorgen om vijf uur het dorp Jenkoj, dat aan--gene zijde van den weg naar Serres, naast twee reeds veroverde dorpen is gelegen, bin-nengedrongen.Jenikôj, het vooruaamste vaa dezç drie ] dorpen, was zeer sterk verdiedigd door 1 een heel loopgraven- en v er £.\ p ejr i ag s sy s -teem. Na eea geducht bombardement van i ongeveer een uur gayen de Bulgaren, voor zooverre zij niet aan den haal wa-, : ren gegjaan, zieb over. Het aantal doior -ons gemaakte gevangenem gfoeit aldoor. Des morgens oon 8 uur deden drie per trein aangevoerde vijandelijke bataljons den eersten tegena^nyal; zij waren ech- : ter niet tegen ons vuur bestand. Zoodra de vijand, die in open formaitie telkens een eindje naar voren sprong, zich in het open veld vertoonde, was hij meteen« weder door ona geschut teruggewotrpen. Da Bulgaren leden de laatste yierdagen zware yerliezen, Gisteïen hebben Engelsche vliegers het ation van Prosenik, tegenover hunne nies gelegen, gebombardeerd, met heï evolg, dat een trein erg beschadigd rerd. De ,,Times" verueemt uit het Servi* ohe leger: Teagevolge van de verove-Lng vap de Kaimaktsjalan hebbea df ulgaren gistermorgea niet alleen het . ea miji Westwaarts gelegea Starofroed, laar aile stellingeu vaa Krusjagxad tôt fidje, Plaaiaa en Floka oatruimd, waar-oor de eerste Bulgaarsobe liuie over eeni fsiiad van 18 miji ingedeukt is. Verder hebben de B'ulgaren de heel^ ireek op den recbteroever van de Tsjerr a van Nidje Planina en Floka tôt Pe* -ili-na opgegeven; de Servische troepen taan r«a op een afstand van 500yard| an Keiiiali, dat zij in samenwerking, mef S> Fransc.hen bombardeeren. ' Een deàerfeup* De Belgische geïnterneerdeti te Zeist ullcn zich nog den beruchten Hollandsch-i hiitschen luiteaaat Maliackrodt herinnerem lie zich zoo brataal als eea echte mof :on aanstellea. Aan zijxie haadea klee^ elfs Biclgiscb bloed. | Welnu cliezelfde Malinctrodt is gedeser.s eerd. Hij is bet Tv^^erlafidsch leger oat< 'lucht om dienst b '' o:nea ia het legef ■an Oostearijk-Hoagarv^. Waarom ia dat' roger? 1 .Waarschijnlijk omdat bij vreest, dat be^ Duitsche leger wel eens tegenover hof "federlaadsche leger zou kuaaea staaa, 3oor zijne desertie heeft Malinckrodt \rederlandsche aationàliteit verloren. . i fïerr1 iliaïlelslieim en sijsie Ouitsche vrienden. Tiisscli«n de ood®rte©kenaars van Ket mai« dfest voor d'e Vlaamsche Hoogeschool' t® G&nîi evindt zioh Herr Dokter Marten Rudielsheto; ■ijgevotsgd bibliothecaris dw stad Antwerpc^ Dit heergchap, ~ zôo vortolt de X X a S i ^ 1 o, had vaaial, die eerste da^en der b®ze6l .ng van Antwerpen zijne dienst en aan. M )uitschers aang'eboden. Inderdaad vijltim dagen na hunne intred,#. a ^d« Scheld^stad deden zij gele plakkateji anplakken nopems de zoogozegde „Anglo«* ieigisclio eoïiventies". De tekst was In he| "ransch. In den namiddag van denasllden. dag w£U| Ierr Rudolsheim bezig in een der bureeleà an het stadihuis dit plakkaat te vertalein .et Vlaamseh. Hij had d«tn Fraasoben tekst oor zieh. De e tedenoverheid, niet dif urgemeester en die Kamarlodeii Franck eji )elvanx, 'werd onniiddellijk vérwittiga Vjflj[ rat çr geb&urde. De Duitsohers hadden dusdanige vraagi nlej aten giewordèn aan de steuMijk» overheddi. iia ter andere' dit verzoek zou vaa de han5J[ ^wezen hebben. Herr Rudelsheim werd aan) '•zocht dit wesri( -9 steken. 's And'erendaags werd de Vlaamsche tek^ ran deze plakkaat ten ail en. kant in cte stad .angeplakt. 't Is niet van gisteren dat herr Dokter Rq-elshejm, vooiloopor mn d» Duitsche Kultut n tijd van vrede, zieh ten dionste gesteld ieeft van zijne Duitsche vrienden -voor uit> ■ooi'ing hunner anti-Belgische -politlek. Aan de tronten. De iegers derN geallieerden makea zioh, îaar Havas seiat, ijverig gereed voor nieiw ,ve krijgsbedrij'vea. Het geschutvuur oat-i ■vikkelde groote hevigheid. la Macedonië veranderde de loopgraafi< )orlog in eea bewegingsoorlog. EergistereïH Araren de Serviërs op 10 K.M. vaa Monag-i ir. Zij heroverden 230 K.My2 terrein. Ook lit de Dobroedsja komen voor de geallieer-len gunstige berichten, terwijl in Galicië le Russen - tôt een nieuwen aanval overi jingea. Zoo wordt op aile frouten d6 strijd heviger. 1 Hoe eesa Zeppelin werd neergeschoten. De Daily Mail geeft eea beschrij* riag van den ondergang vlan de Zeppè-in in Essex op 24 Sept. Het was koul m mistig weer- De luitenamts Sworey, Brandon en Robinson-stegen op tôt eeta îoogte yan 10.000 voet. Twee uur lang ladden- de yliegers door de wolken ge-ziworven, toen Sv^orey en Brandon op, îen hoogte van 12.000 voet een Zeppelin, ontdekten. Ters tond vielen zij het schip yan ver-3cliillende kanteu aan. Braadon troï meermalen het omhulsel, terwijl Sworeyi nog hooger steeg en het schip yan ait de hoogte bewerkte Toen Sworey eenige second en later weer daalde, vlel da luchtkruiser reeds ter aarde. Beide vliegers waren geheel bevroxeni loch werden spoedig weer on de beaa Kebracbt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods