Belgisch dagblad

747 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 30 July. Belgisch dagblad. Seen on 02 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/862b854c85/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

fidc .Taarg-ang, MAANDAG 30 JULI 19Ipyv -N©. ses. «■A BONNEMJENT EN. -i JPer 3 maanden vDra Nederland É2.S0 franco per post. Losse animera. Voor Nederland 5 cent, oor Buitenîand 7'/j cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Telefoon Red. en Admin. 7133. BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's-Gravenhage, elken werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT !2 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. r — ^ V A D Y E E T'EvN TIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elk« regel meer f 0.30; Reclames 1 5 regels f 2.50; elke resrel meer f 0.50. London: Dixon Honse Lloydg Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'An tin 7. Quo vadis, Van Cauwelaert ? 9 JEnkel© dagen vo©r de Ka,me>rvje|rkiezingen ta J91Ô, ontmoelte ik te Brassel ©en minis-ï&r, 9ie het nog' is. ; |\ Het giesprek' rol|d© o.m. ovetf d© buiten-àpùf kandidatuur van dan aan Antwdifliyein jïopdvreémden heetr Van Cauwelaelrt. Op dtei-IWoreMtc-ntoonsWling te Bru s sel had ikheini Wpjf Se ©ers te maal hocirm sptreken op k*>n Congres tag©n het alcoholisme, waaj !fî>k Ue beroetode Parijische ad'vocaat Ilenri-'Robert en Kaidinaal Mercier het woordvoe-tten. Toen was de heeir Van Cauwelaert mlejt 'iflen keikvorst nog bë/iriend pin (èjr was splraak, nueeu ik, dat hijl een leerstoel aan de; uni-iiversiteit van Leiuven z'ou belzetten. '^ Ik had de oratorisch© kunst van den heet1 •iVaa Cauwelaert ein zijne ideën, zooals hijl er over de alcoholviraag had, kunnen oor-jàèelèn.Met bedoeCden minister was ik'jdan ook het ee.ns, dat liij als ©en çjngel in dan h©-jnet zweeMç en te weinig rekening hie'd ,^a\ wevkelijkheid ©n toven, Ik mejefnde echter ioat de ri jyheid deir jairen Idie ziekte delr jeugd zou ••genc-DeFi Filaas! die ziektei is nog er^er gç-woiden. Jfc heb 4en heer Van Cauwelalejrt in: de Faner jaren kunn©n waarnemen jejn stuleet ren. Ik kwaii tôt d© slotsoim, dat liij ©en héraut was, maar ^nooit ©en partiji-leader zou jvorcten, in ail© geval geen staatsman. Ile foetrcufde zelfs met andeï©n, dat hij1 zijin talent verkwa.nselûe aan de p|oiIitie|k en jàat îiîf als professer, waaTvan hijl de ganscjie geaaidheid bezat, wellidht uitmuntend zou zij'n. r- Ce clrie j&ren corlcg hebben dit mijln ganseh objectiez ooildie©! nog ve.sterkt. Zijln© houjding is zoîd wankelniocdig, zoo> w;einig kruimig, kemaohtig ©a kracMig geweest, dat RieL al.'éein jde fflamingant©n van aile haar oi pluimen, ©anparig zijLi ôax te zeggjejn, dat hij iedereen van hen ontstemd hieeiS, maar ^at de andere Be'igea een nog stijejngef von-pis vel!©n. Fen zij!ner oude beptœrde Vlaamsch© vrienden zegde mij e©.is,' met efen zucht: ftVaarom is hij1 geen jj ojesscliï in Freiburg geblev^ï ? . JD'aa.r is mets kw©tsend in dien harte-kre^Dt, want ©en hoôg.'eairaar mjoet nieii on-lieidoen, meeii ik, vofipr e^n lid van.de Ka-.piers. De beer' Van Cauwelaert ©en to"©ujstel-linc /line \ '-uv.o^ï^ v)'iaflrt«n harlrl^wi na iiiœm dat hij de Mai©©lius der VlaamschBt Jjewieging was; politi©1;© vrieinidein ge&ott-'deLi, Jat in hem Victor (Jacoibs, dooh ©em Vlaamscjîi ^ppiekenden redenaar en paraj^eidér ala dez© jlegâaUdie Antwerpenaar, herielofd?. De hebr Van Cauwelaert hee't het misscjliien zeîf gieimieend, want de wiercok is gevaarlijk en fîe toejuichingein bebbea sterkeç manrJej.i dan hem bWwelmd. Ik w^eet dat hijl ziona over-sebat he©it, zcpaJs zij'n© vrienden en partijl- geiiooten zicli over h©m beflrogen liebl.en. * * * indien de heer Van Cauw'eîlaetrt, laat ons fceggen, ©en middejmatig poJitiek bëgriphad en bel voille bewustzij'n van verantw'oordlef-3pl;eid eii nationalen plioht, zou hij — het is zij'ii stijll — in Vriji Be'gië van 27 dezer ide twee artikelen niet liebbs'n gesohrfeven, eveunin als zijln àrtikel van Deoeimber 1916 idat de Ee".g©n in Nederland en eiders h coït ideen toerne1.. Ilet C'erste artikel heét: Fea regeerings-trisis? Daarin sproakt het achtbaar Kamer-lid zijne bezcrgdheid aiit over eventue©le w'ij'ziginge.i in het Begiéch kabinet ©a over herhaaldeCijke vecandei ingen. D© heer "Van Cauwelae'.-t iate daafvciOir aoeb het eton nodh het s'apen. Er is geen land ter weield . waar de minis'.ers langer ïianbliv on dan'i» Ee'gië. Do 'licer Van Cauwëlaert waet dat, be-halve de heeren Hymans, Gcblet d'Alviellaj ,jên Vandervelde> 'de andere miiiisters van ,zeven tôt tien jaar aan het bewlnd zijn.. Niemar.d zal toch bs'weren dat wanneeri Jfle heer Hubert na elf jaren minister |to zijn geweost, moest. aftreden, de zeven iPÏagen van Egypte ons vaderland zouiden ,toistercn. Zelfs Duitschland verandert zijne ,ministers zooals zijne genei-aals, wanneor r'dit behoort, w;iarom niet België? Toen het nationaal ministerie werd vooruitge zet, bekampt^ de heor van Cauwelaert :het ideei n zijn nochtans neutraal weîk-(blîid. Het kwam zonder hèm tôt stand. [jMisschien voelt hij er nog spijt over, 'doch wie zal ernstig durven ztg^ei, dat do deelneming van liboralen en r-o.cia-,listen aan het bewind ons lahd hee£t ïerzwakt? De camarilla, Le XXe Siècle en Set minjsterie van oorlog mocten het be- I zuren, Camarilla? Een camarilla bedoolt ©en onverantwoordelijke omgeving van een vorst. Heeft de heer Van Cauwelaert het ook ajl op onzen Koning gemunt? Of is het weeral een holklinbeiid wooiki als het vvoord maffia waarmee volgens Vrij B © 1 g( i ë bedoeld zijn de Belgisch© jour-nalisten in Nederland en elidars? Wat Le XXe S(i ècle aangaat, de heer Van Cauwelaert beeft ©r vrceger 9an mede-gewerkt. Zond hij het geen© vexslagen over de congressen der Duitscb© kalho-lieken, die hij bijlwoonde? Het ministerie van oorlog. LWaarom niet vrank en koen geschreven : den minister van oorlog, het Jjoofd van d© Belgîsche reg©3ring? An-nexionisme, imperialisinie, gekuap, gekiioei, doorbranders, zijn ijidele woorden. In aile geval hecht te licer Van Cauwelaert groo-ten invloed aan die doorbranders, die machtig genoeg zjjn personen naar hunne hand aan het roer te brangen. Hij hoopt niettemiin dat het ministerie van buateii-landsch© zaken nooit zal bezct worden door een hunner opene of bedekfce b© schermheeren. ÎVVaarom niet voluit geschreven: door den heer de BroqueviJle? Terwijl'*hij die woorden scb.reef, Was jdJeize reeds chef van ons Forcign Office geworden. Eens te meer de hesr Van Cauwelaert een slecht profeët geiweest. Het springt immexs al te vcel in het 00g dat het artikel van Vrij België gep richt is tegen het hoofd onzer verant-woordelijke regeering, die niet vooi1 de eerste noch voor de) laatste maal door deu heer Van Cauwelaert wordt aange-vailen. Beze dreigt met opstand, met ver-breking van den vredo o^nder de partijen. [Wje het kamerlid voor Antwerpen bent ©11 goed kent, weei dat hij graag inti-midatie als midldel gebruikt. Dit heeft hij van d© Duitschers gelce^d. Jden weet ook dat wanneer men hem vierkant uitlacht of de tanden toont, dat die bietebouw-manieren j-as vierdwijnen. ïîen wpet overigeas dat hij ^eeds lang in Nederland onder do Belgen geldt als de oppositie van de regeering. Zijne collegas kunnen daar meer oviey vortellen. De Belgîsche ministers hebben hem laten vlotten. * Wat hdji verder in zijne verbeelding ziet zooals het tolverbond met F'rankrijk ton nadeele van Vlaanlderen, is gesuggerfâedld door activistisoh© fantasie, nieuw bewijfe dat ' men luem uit Sainte Adresse onaerbiedig op flessehen trekt of hem glad-weg fopt om hem aldus tegen den heer de Broqueville te doen stormen aïs don Quixotte tegen den windmolens. — Even ongelukkig Is zijn tweede artikel. Een tolrechtelijfc (sic.) e# staatkundig verbond met Frankirijfc weeral met een vraagteeken, een bieiwijs dat de heer van Cauwelaert niet zeker is van zijn stuk. Op ©en onderstelling schermt hij' leen tweede maal tegen windmolens. jWie zegt er dat er een tolrechfcelijk (sic.; en staatkundig verbond met Frankrijk zal gesloien worden? Zijîn de inlicbtingen, die de heer Van Cauwelaert uit Sainte .adresse ont-vangt, dan zoo weinig betrouwbiaar? 0, die ongelukkige ziekte, de galiopbobie dii© den heer Van Cauwelaert chronisch aan-' ytast. Stadhuiswoorden als: we zijn van vrijo en trotsche afkomst, geestelijke eigen-heid (sic.), staatkundige vrijheid, fnan-kiljonisme en vreemde livfei fcon hij in zijn koker laten, vermits liij! toch tegen een chimera gaat strijden. iWij hopen wel dat eein tolverbond en een staatkundig verbond na den oorlog aile geallieerde laniden zal bijeen bouidem, tegén het altijd te vreezen Groot Duitschland. ,Wij hopen dat België er deel van zal maken. Dit gebiedt zijn bestaan, zijne ontwikkeling, zijne veiligheid ien zijn toekomst. Wjj zweven in geciie woïkien zooals de beer Va.n Cauwelaert en de weinigei volgelingen, die hij1 nog telt — de andere zijn naar den vijand' ©vergeloopen of hebb'en zich van hem afgescheurd. Dit maakt hem bitter, doch dit is geen reden om artikéls ta schrijven, waaruit de vijand zïjn voor-deel haalt.. De Belgen in Nederland zijn de oppositie van den heer Van Cauwelaert tegen ons nationaal ministerie en dezes leider, baron de Broqueville beu als koude pap. Léonce du Castillon. / Koninkrijk België. Be^.ag'tement wasu HAVRE, 28 Juli. Officieel Belgisch stafbericht over de week van 21 tôt 27 Juh 1917 ; {q ,jen ]Q0p van de afge-loopeu week was op het Belgische front de artillcrieslag zeer levondig. Hij is gaan-aeweg in heviglieid toegenomen. Een over-* ïompeling, door de Duitschers op onze vooruitg&sc-hoven loopgraven benoordea Dixmuiden beproefd, is met ernstige ver-liezen voor den vijand afgeslagen. lien Belgîsche afdceling heeft de b©-van een aaa kust verongft- Duitsche duikboot gevangon geinc*- , - » ' . Onze vliegdienst is druk in de weer geweest. Drie vijaridelijkc toestellen zijn peergeschoten. Een viel enkele melers van onze voorste loopgraven. De nieuwe minister van Oorlog, • —0— Luitenant-géneraal De Ceuninck, kom-mandant der zesde divisie aan het iront heefc baron de Broqueville als minister van ■Oorlog opgevolgd. D© h©er Emile Vanjdeirviefde •behoudt zijn tegenwoordige ambt, maar dit is losgemaakt van het idepartelment van corlog en vcrrnt Voortaan een minist©rie intendance. De koning zal de nieuw© ministers speedig in ge h oor ontvangen. Tengevolge van eene reorganisatie yar onzen inlichtingsdienst hebben wij onz< draaiilooze telegfammen moeten laten wag vallen. Thans zijn we in staat die opnieu'tt te publiceeren voliediger dan vroeger. Onze lieuwe nloister vas Bal-tesiaHdscbe Zakei. De Ijenoemingi van Baron Karel d© Broqueville tôt minister van buitenlandi-sebe zaken béeft niéînand verwonderd. M^n wist immers Ëodert jaren dat hij d© aangewezen reente man op die redite plaats was. Beeds wanneer de heer de Smet de) Naeyer in 1899 zr.jn kabinet vormde, had hij gewenscht dat het Kamerlid voor Turnhoulj minister van buitenlandsche zaken zou geworden zij'n. De heer de .TroqÉ had bij zijne kabi-netsformatie in l&Ot! ook hij baron de Broqueville vergeefs aangedrongen. JUeze zou reeds in .1911 chef van dat département geyeeet zij% indien hij zich niet had opg!eq?Àffd voor de reorganifeatte ' van het léger. Geen ander lid derrech-terzijde zou dieii lîerculesarbeid uitge-voerd kunnen hebben. In de wereld der Wetstraat verwacht-te inea in den zomer .,19ll4 de steeds hei"-haalda malen aangfkondigde vervanging1 van den heer Davi".non toen d® oorlog losbrak. Gedurende deze drie jaren beeft onze premier overigens 'aile belangrijike " di -plomatieke onderhaia leling,en zelf gevoerd. Baron Beyena was eerder met do loopen-de zaken, belast, w.-n niet verbin/derde dat bij de buitenlandsche politiek van. den. tbjans .o'vei'ledan .gr.esid.etnt Sclàol^a|t»'t, sfceun.de en aldus ,n et zelden verwarring sticlitte. Door zijn bekende raipporten tegen Frankrijk - was de afg.etredep. minister va'n buiéeidaffldsche zaken, die evenals andere gezanten onder den pro-Duitschen invloed van baron, later.graaf Greindll stonden, |juist geen persona gra-ta te Parijs..., Ziji boek over Duitschland !had dien indiak niet kunnen weg' nemen. Integendeei, vele Belgen meenen dat hij het b'eter veel later zou hebben geschreven als ged< akschnft. iîee£t de ueer Van Uauwelaert zich niet belachelijk gemaakt door-in ziji weekbi ad • van 27 dezer ta profeteeren, dat de heer de Broqueville nooit het département van buitenlaindscbei zaken zou leiden, wanineer dit reeds een beklonken zaak was ? Hoe de liaat i©maad kan verblinden ! Sedert het begin van den krijg lsidt bij onzen deerlijk gehavenden mail coacb met straife en behendige hand. Waar andaran zouden verongelukt- zijn, blijft de mimster, welke voor het geluk schijint geboren te zijn, flink op zijn bok. Indien wij, Belgien, gansch genezen wa-ren van hetgeen bij ons een nationale-ondeugd is, namenlijk den partijdigeai kleinzieligen geest van afbreken en klei-neeren van het beste dat we bezitten, ,,l'esprit de dénigrement" een overblijfsel van ona dorps- ©n stedengeklets, we zouden nu reeds dan kleinzoon van Jules Malou, boogachten als dfen Belgiscben staatsman die, in' deze nare tijdén, zijn land de grootste diensten heeft bewezen. Aan hem danken w,:j de legerwet van 1913, de reorganisatie van het_ léger 11a den Yser, de vaderlandsche eenàracht, in de werkelijkheid door bet nationaal minis-( tarie. Straks zal België hem zijn -economi -Bcha beropbeuring' verschuldigd zijn,-want wij weten dat de heer de Broquevdle die vraag reeds geruimeaf tijd zelf bestu-deert vooral sedart den dood van prof. Waxweiler. Als minister van buitenland-s«he zaken zal hij zijne economischeplan-nen kunnan uitvoeren, die ook dezen zijn van de overgroote meerderheid der Belgen. Op de vredesconfarentie zal de nieuwe minister voorzeker de beat ge-schikte Belg wezen en ook door zijn voor diplomatie aangelegden aard — die oprechtheid . >— om de lavensbolangen van samengaat met de grootste eerlijkheid en Belgio rond de groene tafel te verdedi-■gen.Baron de Broqueville is gelukkiglijk een. man van zijn tijd, een democraat, die breed ziet, die luistert en discuteert. Ook in h'et nieuwe België, dat hiji zal hebben helpen redden, zal bij een aan-zienliîke roi blijven vervullen omdat bij zich aan de nieuwe omstandigheden zal weten aan te passen en ook omdat hij het voile vertrouwen van aile Belgen ge-niet.Zijne bejioeîning zelf heeft nog een andere beteekenis n.l. dat de vredein een a f z i e n b a r e n tijd. m 0 g e 1 ij k en in -a a n t 0 c h t i s, maar die vrede zal een van de geaJïlieerdien zijn, die dus niet van Berlijn via Stockholm, noch via "Lucerne zal komen. Wij hopen dat de nieuwe minister, te-vens onze premier, i".ie eindelijk de buitenlandsche zaken zal lcidcn, waaraan de Handel is verbonden, zijne bee'.© krach ten zal kunnen besteden aan de ecoiio-miache herleving van zrn land door de wegen aan te w.';zen, of te effenen, des-noods de banen t" breken, zooals h^, zai bli.iven ijveren oa Helgic te maken. Lit z"i zijn puurste tilel van rcem kunnen v.ezen. BIJZONDERE DRAADLOOZE INLICHTINGENDIENST I De geschutstrijd inVIaanderen Lyon 30 Juli. Aan La Liberté wordt geseind: Na een ko rte poos woedt het kanonvuur opnieuw over een breed front. Dit g©-£|Chutsvuur bereikt een nog grooter ge-weld dan de vorige dagen. De Britsche batterijen hebben klaar -blijkelijik het initiaiief van die nieuwe be-sehieting di© d© Duitsche artillerie zwak-ker sehijnt beantwoord te hebban ten minste in zekere sectors. 'sAvonds had de artilleriestrijd een ongehoorda uitbreiding. die ailes overtreft wat men. tôt dusvor bief heeft gezien. Do aarde beefde tôt meer dan 50 kilometers achter de linies. De ontploffingen volgden elkander zoo snel op, dat zij zich versmolten in een onondierbroken ontzettend gebrom. lntusL schen verrichtte de Engelsche vliegers-dienst eene gansche reeks operatiën uit door de achterste stellingen der Duitsche linies te bombardeeren. Zij verniel-den spoorwegstations, militaire gestich-ten ; ziji sneed de verbindingen des vijanda op talr'jjke punten. Hij viel vijandelijke JuchtlormatieSl van 20 en 30 toèstieEen aan. Het Belgische legerbèricht. LYON, 30 Juli. In den loop van den nacht heeft de Duitsche artillerie onze vejrbindingen en eenige dorpen achter ons front beschoten. De morgen was rus-tig.'e Namj:dd)îg$ was de artUleriestrijd heftiger» Veurne, Wulpen, Pervyse en de Pelikaanbrug werden beschoten. Wij hebben geantwoord op vijandelijke verspejr-ringen en vernielhigsgeschut op vijandelijke batterijen .uitgevoerd! Het Fransche legerbericht. LYON, M) Juli. (Avondbericht.) De arûimriestrijd wordt zeer leven-dig volg'ahouden in den loop van dan dag in de streek van Oarny, Oraonne. Le lo me hebben de Duitschers na een kort maar_ zeer geweldig bombardement op Hurtebise een aan val begoniien die do I ransche artilleriô en intaiitcrio gansch hepben laten mialukken. Levendi-ge artillerieacti'e aan den linkeroever van de Maas, in het bizonder in de streek van de hoogfe 304. Elders was het rus-tig.Ontzaglijke verliezen van den Duitschen handel. Lyon 30 Juli. De Amerikaansche regeering toont zich zeer tevredèn over de rapporlen die zij van hare gicbcime agenten heeît on.van -gen^. nopens den toestand in Duitschland. Die verslagien wijzen op de enorme verliezen die de Duitsche handel sedert liet begin van den oorlog heeft ondergaan. Zij bedragen meer dan 9/10 van zijn bui-toniandseban handel. Zij overtreffen 4 milliard dollars. Die verliezen hebben op de financeele en industrieele middens van Duitschland een diepen indruk gemaakt. Door den oorlogstoestand met do N'eree. nigde Sta'en alleen heeft Duitschland reeds 200 millioen dollars per jaar ver loren zonder rekening te houden van de waarde van zijne schepen die in de Amerikaansche havens werden aangesla gen. _ . De plundering van Servie. Lyon 30 Juli. Uit Cortoe woidt geme'd dat ds vojv . koop van de in Servie gestolen voor-werpen van Bulgarijë wordt voortgezet. Die verkooip giebeuft geeaszins door par-ticiulieron, maar door het oJicieel Bulgaiij?-f idat zoover gegaan is een organisme, gei-zeigd Depot van stoîfen op te rîchten, niejtN het doiel de> gesto'en voorv>ei.pen te> ver. kcopen. Het Buigaa-rsch b!ad Ka.ondii Prav* van 20 Juni -publiceeert ©en b©.ichfc betroj, fende den verkoop bij opbcd van de zilve.ea voiorwerpen op de markt van S'avcy Kof, T a0ophoriohteu (}er gealHeBito. Het offensief der Roemeniers. De-terugtocht der Russen in Oost-Galicië — Koety in handen der Duitschers. — Ongehoordeartilleriestrijd rn VIaanderens Siam in staat van oorlog met Duitschland en Oostenrijk-Hongarije. — Onlusten te Warschau. — Baron de.Broquevilie « minister van Buitenlandsche Zaken; luitenant-generaal de Ceuninck minister van Oorlog. DE TOESTAND Ailes dujdt aan dat het algemeen offensief dezer dagen zal beginnen. Dà ontzettenldia artilleriestrijd in VlaanJderen, waai'in de En-gelschen de bovenband hebbien, vooa-Bpelt groote gebeurtemssen. O ! kon de Vlaamsche kust bevrijd worden, wat gejabel zou niet opgaan onder aile Belgen. De knst vrij1, zou het parool .van het nieuw offénsief moieten worden, -en is die kust van den vijand varlost, dan is ook Vlaanderen vrij. Een deeltje. van het Belgisch Iront is door de Engelschen overgenomen, wat b© duidt dat de Britten vele trcepen aan den Yseir masseeran. De Duitschers bombardeeren daarom gansoh Veurne Ambacht, de Belgisch vrfj gebleven kust en Veurne. In Busland wordt men meer en meer cen ijzeren hand gewaar- Het wijken van die Bussen in OpstGalicië nadert zijn einde. Van de samentrekking der troepen van de Centralen op dat punt maken de Boetneniërs een schitterend gebruik om aan de Eptna met kracht vooruit te rukken. Zij hebben er de vijandelijke, stelling over een breedte van 30 K. M. on een diepto van 15 K. M. bezet. Den 27sten Juli maakie 1 zij 1245 gevangenen, twee batterijen houwitserlî, neeen andere kanonr.en en veel munitie huit. Vaa het Wesîeluk freitt. Het Fransche legerbericht. PABIJS, 28 Juli. (Havas). Officieel: De nacht is door een vexwoed bombardement gekenmerkt geweest, dat ^volgd werd door een reeks nieue aanvalspo-gingen der Duitschers op het heele front van Braye-en-Laonnois tôt den uitlooper van het gebergte bij Chevregny en in de richting van het gcdenkteeken van Hurtebise. Aile aanvallen der Duitsche infanterie, om in * de Fransche linies te dringen, zijn volslagen mislukt en haar op zware verliezen te staan gekoman. Vuurwisseling der artillerie in Champagne , op den „hoogen berg1' en op de beide oevers van de Maas. PARIJS, 29 Juli. (Havas.) De vijand pin-demam s.echls p'.aatselijke en vrachte'.ooze aaovaken in verschillende secto.©n van den Chemin des Dames. Waarschijnlijk bereidt bij in de açhterbcede een hergirocp'eering zjjncr tnçf.ea voir, met het oig op ©en nieuw offensief. Deze opératie in haar gel heel woidt ingewikkelder, dan t© vou ren wegens de noodzalielijkLeid om vaa ver weg versterkingen tei la'.e-i komen, daar di© van naastbij waarschijlalijk uitgeput zijn. Dit gevolg is niet verwo-derlij.v als men' bedenkt, aan de krachtsinsipanning en de verliezen der Duitschers, wief.ke lien ncopten, sedert 16 Aptil o.p het front aan de Aisne ©n in Champagne 71 divisies in het vuur te brengen. Het Engelsche legerbericht. LONEEN, 29 Juli, 's namidd:gs. (Reuter.) Veldmaarschalk Ilaig me'.d1 : In den afge-loopen nacht ondernamen wij geslaa^di raids op verschillende punten van het front, waar-bij wij! den vijand zware verlîe'zen tccibrach-ten, geyangenen maakten e.i machine-gewe-ren veroveirden. Bij Roaux weud een chemi-sche labriek voroverd, 80 gevaiygnen ge. maakt en ©ein loopgraaîmoriier en een ma-chinegewesr ve^overd. Bij Ypei-en viejan ons 51 gevangenen en twe© machinegeweren in handen. Vaa let loeineeusoie front- Het Roemeensche legsrbriecht. JASSY, 27 Juli. (Rocm. ag.). Onz£ troepen* hebben naar het NoDirden de ores in het vijandelijk front verbreed en thans is. de oude stefling van den vijand over een breedte van' 30 K.M. en een diepto van 15 K.M. in ons bezit. In den loop van den dag hebben wij 1245 gevangenen gemaakt en twee batterijen houwitsers van 10.5 c.JL, negen kanonnen van 7.7 c.M. en een grooto hoeveelheid munitie veroverd. Aan het overige gedeelte van het front werd infanterie- en artiilcrie-vuur ge-wisseld. < J^SSY, 28 Juli. Aan de Westgrens van Moldavie werden verscheidene • ver» kenninsrstochtcn van den vijand door het artillerie- ei). geweervuur der Russen ge-stuit.In den sector tusseben het Casinu- en Poetnar-dal zijn onze troepen nog eeniga kilometers vooruit gekcmen. Zij licbboa de dorpan* Soveja, Dragosladete, Negri -lesti, Topesti, Valea Sarei en Colacul bezet, waarbij zij gevangenen maakten ea een hoeveelheid granaatwerpenrs en oor-logsmateriaal veroverden, di© men nog niet heeît kunnen tellen. A ah de Poetna en Sereth werd in ver-schillc«de sectoren aîtilleri^vuur gewis -

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods