Belgisch dagblad

1057 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 02 May. Belgisch dagblad. Seen on 20 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/mc8rb6x086/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

gd© Jaarg ang. s* WOENSDAe 2 MEI 101T. itr n «~k .» ABONNEMENTEN. Par 8 maanden voor Nederland | 2.50 franco per post. Losse pnmmflrs. Voor Nederland ô cent, ▼oor Buitenland 7'/j cent. IDen Haag, Prinsegracht 89 Telefoon Red. en ..Admtn. 7488. BELGISCH DAGBLAD , Verschynendi te 's-Graven^age, eSken werkdai te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. rP--" . TJ3. W u ^ Il „ m I ":-r_i-;-;-rir~~r'-"'*.-rr'n-M-","rinirr.Tir~rijrna-- Lmu_. m, ~5ÉÈT wSÊM ADVEETENII EN. Yan 1—5 regels f 1.50; elk« regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 .regels f 2.50 ; elke regel meer £ 0.50. London : Dixon H ou se IJoydi Avenue E C. Pariis : 7 Avenue d'Antin 1. Het toekomstig Belglë. Oe boschbsiiw. m. De Duitschers houden zoo woest huis in België en iiporen er zoovele boomran, dat het onontbeerlijk zal wezen, zoo snel juogelijk er bosschen te planten. Eerst zal men er een hakbosch vor-men, indien de plantsoenen in staat zijn zich uit te breidJen. Men zal pogen den giond te bedekken met beplantingen van yoorloopige houtsoorten, uit zaad gekweek-te berken en brem. Tevens zal men be-ginnen définitieve houtsoOrten te plantem. Boven ailes rnoet de grond bcgroe id worden. ' ; lu België bezitten wi$ een personeel van Watcren - en Wouden, idat al ons ver-trouwen verdient. ,Wjjl hopen dat het aile noodige oredieten zal bekomen om vlug te kunnen arbeiden. De regeering zou zich misschien yan jhadiein al boomkweekerijlen iknnnen aanleggen voor de noodzakelijike plantsoenen. Ik houd jer aain bij te voegen, dat de regeering voor den arbeid in de kweekerijen invaliede'n van den oorlog zou kunnen gebruiken. Hun lot inoet baar ter harte gaan. In bet bergland1, waar bosschen uitgebaat of 'vernield zijn, zou men het snelle meder-stroomen der wateren kunnen verhinderefi bij middel van loopgràven, vooral in de streken waar men er loopgràven âantreft, die er gemaakt werden met het oop op militaire werken. De waterloopen zullen insgelijlks moebeiQ nagezien worden op'clat het water goed woïkfe afgpleid. Djjken zullen er ook noodig zijnenz. Al die werken zijln zeer belangrijk. Z$ moeten zoo snel mogelijlk uitg-cvoerd Worden. Ons béheer van Bruggetn1 en Wegeai kent overigens uitstekend h©t regime van al onze waterloopen en van aile te verrichten werken. Moge zijl ook over de nooidige cre-dieten beschikken om vlug en goed werk te verriehte Men vergeté niet dat het bout volkomen onontbeerlij'k is voor den mensch. Zonder bout is geen bouwen en vervoeren' en geen nijSverheid mogelijk. Onze inlandaefoe praductie wordt in twee ïioofdsoorten verdeeld : hout oan te vterwer-fcen en hout om te braniden. De cerste soort kanit voort van hoog-stammige en beloovende boomien, idennebos-sehen, samengesteld hakhout en hoogstaim- ' liiige beplantingen langs onze wegen, en waterloopen, in onze weiden enz. Ilet brandhout komt. voort van bet hak-houÈ en de krninen van boogstammige b oo men. In 1893 beliép, volgens cLen heier Lécart, oud-proféssor van bosehbouw aàn de booge-scbool te Lenven, de uitgestrektheid der bossclicn in België : Staat: 25.069 hectaren; gemeenten 158.002, ©P'onbare gestichten 5.170, bizondenein B15.000, totaal 503.24.1 hectaren. (Sindsdien is dit cijfer grooter geworden) 188.241 hec- 1 taren waren ona'erworpen aan net henetei van wouden. De jaarlijksche opbrengst kan berekenid worden als volgt: 2.417.326 kub. m., waarvan 841.143 1m. hout omi te bewerken en 1.233.183 (kub. meter - brandhout aan 13.270.708 lïank. De edkenschors is miad>0* belangrijk, Zij beloopt 25.000.000 kilo's jaars. De' iinvoer van dis Hemloch spruce, die quelbracho enz. zijln greote niedcidingers vooi de inlandsche eiken. De eikenschors is steeds het beste midldel om te looiien. - Als nevenproiducten van de bosschen moiet men nog wijizen op het verhuren van jaciliten en vogelvangen. In België. bestaan 1er zoer groote jachtmaatschappijen en de huurprij!-zen waren soms fantastisch. Onnooidig te wjjlzen op het groot aantal werkliedén die van het bout leven. Hunne loonen vertegenwooiridigen belangrijlke sommen. Onze oorlogs.invalieidien zullen ook in het befwerken van het .hout, zooals speelgoed, speekkiozen, houten voorwerpen, klompela enz. hnm brooid kunnen yerdienen. De import bedroeg in 1913 2.348.42 kub. m. vieemid hout voor een waarcle van 162.370.310 fr. Het export beidroeg slechts 47.108 kub. m. voor een waarde van 18.329.000 fr. ÀVat is ons besluit? Dat wij met spijt moeten vaststellen dat wdjf meer dan 200.000 K.M. eikenhout voor 20.000.000 fr. invoeren wanneer onze teik minstens van zoo'n goede kwaliteit zijn als ido ingevoerde eiken. Meest altijld staat hij ver boven hen. Vervolgens voeren wij in zeer groote hoe-veelheid dennenhout in. Ik neem aan dat de Noorsche dennen de onze obvierti'elfen, maar onze dennen vervullen aile voorwaandea voor onze kolenmijnen. VVirj voeren in, om-dat wif zelf niet genoeg opbrengein. Indien onze onbebouwde gronden voor dertig of veertig jaren in bosschen waren1 varandeni geweest, zouden wdjî «en post kunnen af-schaffen van 498.004 kubieke meters onge- Z£LfL£?(I Honf. van niin.cLci TO omvang aan het dik ednde. Voor vele kleine^werken zouden wiji onze inlandsche den kunnen gebruiken. Dit werd overigens en meier het geval in België. Gedurende den oorlog heeit m>en er zich voor aile werken van bediend, Laat ons hopen, dat die proefneming in hun voordeel is uitgevallen. Alsdan zulle«! wij na den oorlog vragen, dat do lasteni-kohieren herzien worden. De regeering zal stelljg zich van d^ hout bedienen. Aldus zal hij minder in het buitenland koopen en de grondeigenaars zullen al-dus werkdadig aangeimoe'digd worden. Wij kunnen onze houtopbrengst derwijze vermieerdieren dat wij nooit verhindord zullew zSjn haar aan dien man te brengen. JEAN EVRARD. ' iiiëtoestand Oostenrijk legt er op aan vi-ede te slui-ten, alb het zi.jn kan ean aîzonderlijkesn vrede. Vele middelen heeft dit laind reeds aaixgewend om, 'dit doel te bereiken d!och zij zijn aile mislu'-t. Men -vertelt dat ook île paus gepolst werd als makelaar voor Oobtenrijk op le trelen. Aan een kardinaal, vriend van het huis Parrna, waaruit de keizerin van Oosten-rijk is gesproten, zou hij liebben gezeg,d: „De m'adadigiers moeten het uitboeten." • Thans zou men langs de zijde der En-t rite begrepen hebben dat een aîzonder-lijke vrede met OosteEirijk, Duitsclilml de nederlaag zou toebren^en. Die vrede zou echter gebaseerd worden op de rechten van de matbmaliteften in de Habbburgsche monarchie. Duitschland beseît dait het verlies van zijp ,,se viindant ' een vreeselijke slag zou wezen. If- het Westen is er hevige ai'tillerie-Etriji.Het succès der Franschen bij Moron-villers becijfert zich met 520 gevangenen ^ijf kanonnen en het afslaan van twee torsche tegenaanvallen. ûe Franschen hebben zich in de ver-overde steliingen versterkt. : ,!?nooi'den Yperen deden de iEngel-Bdien een geslaagden overval. 'icneraal Simuta zal binnienkort een .10°gst. belangrijk bevel in het Engelbch eS®..in hei Westen aannemen. 11Ù yernemen dat dit ook het geval is 0,>r zijn wapenmakker, de Bel'ische ge-neraal Tombeur. Aan. de Aisne, waar de koloniale troe-1»" zich eens te meer onderscheiden heb-is de dappere generoal Marchant piueuw gewond geweest. Ital'aansche front, is de bedrij-'àù'-ia. der artillerie zeer hevig geweest, ^ ooial in het Wippachdal en op den Gar- bsueraal yqh Falkentosen. , ®Py°lgier vain den dcotr aile Belgen ïaii' - P ^otl Bissingi waa een genevaal dewiV ' beteekeiiiiï. In 1902 komniainr bwc' iJÎIJu l:^ legerkorps in. Wurtem-c >' 11», ■e ^ maandein werd liii reede P'eaiaaeii geateld. J Der tien jaren later, in 1915, werd hij aiam het hoofd geplaatst van het detsacliement dat het nioatxlfront van ElzaB moest bewa-ken.In die gemaïkkelijke betrekking hield hij het ook niet uit. In het Legin van 1916 werd hij wandelein gezonden. Hoe is die nulliteit gouverneur vain België geworden? Door zijne gebeorte. Die 74-jarige oodogsman is aclitcj-klediiao;on van een in overspel giewoonen zoejn van Karel Willem Fredierik, markgiraaf van Braedien-burg — Anspaeh (1712—1757). 'Hij is dus Ycrwant aain het huis Hohenzxxllern. Toen hij te SSfufctgart kommandeerde, ver-weet men hem ndet genoeg Pruis te zojn, dooh to Brussel zal hij de ijzeren vuist van \ Jn Biseing moeten toonen of aindera krijgt hij voor de d^rdo maal de buitenwmiehit. België zal dus blijven lijden. De gieidieipoa'ibeerdon zullen in Duitsenkind blijven. De Tiigl. Eundschau gehreef, dat men geenszins het inzàcbt heeft oie gede -porteerde Belgen te la.ten vertîrekkeni. Zij moetieta in Duitschland blijven. Vom Falken-luausen zal in België de dooir Luis de Ee-quessens niet zijn, die d'en door Aivâ Von Bisaing gegiraven kuil zal vullen. Ainerlka trengt hnlde aan België. Den 26 Apnl weird onze nieuwe gezant te ^ Washington, baron de Oairtier de Mar-chienne, dloor proskk;rii t Wilson ontvangent . Deeze heefii hem uifgsdriikt zijn diepte ge-ripgeimheid voor het lot van België. ,,Ik voel de diepste bewondering yooir uwen edelen koriing, die met de wa.pcnen in do vuist de heilige zaaik van zijn land verdie,digt. Ik verzoek u hem te vternieuwien de verzekeringi van mijno bewondeaing e® de boogachiting^ waariiti ik zijn vriendelijke gevoelens houd. Mijn oprechtete wonisch is, da.t eens die oorjog geëindigd1, België ond«r zijne regeè-ring van voorspoed zo(u schittteree. Ik heb veftrouwen in zijn volk, wietna nyverlieid, énergie en volhairdiing spoeddg zijne ram-pen zullen henstellein en uw land dje ptLaata zullen teruggeven, dait het onder de vôoo> i i-poediige en vrecdzame naitiën der werelà ' moet vervullen." Zoo sprak Wilsoi»: Links en Redits. Koningin Elisabeth en de gulcSen roos Er wordt gienleld, dat de Paus de guider roos, eene zeer zcldzame ondierscheiding, aan koningin Elisabeth van België zal scheinken. Die onik'rscl.eiding is van betee^ kenis. Geen enkele Duiteche of Oostenrijk seb© Ka'fcholieke vorstin ontving hapr., ge-durande dezen oorlog. De activisten prijzen von Bissing. Léo Picaid, oud-redacteur van De V1 a a m s c h e Plo s t, die thans Di e V1 a a m-sche Gedachte uitgeait, schrijït 27 April : De solidariteit tusschen Vlaanderen en Duitschland Jial voor langen tijd een vast gegeven zijln in de Europeesche politielî. En vfcrder scbrijtt't hij. àleer nog, als atle groote historische gebeuxtenissen, zal ook dit bewust worden der Vlaamsch-Duitsci e verhoudingen voor ee avig verbonden blijven aan het individueeie leven der Mde.rde persoonlijkheden : in de allereerste plaats aan de persoon'lijfeheid van wij e i aI3ron von Bissing, wien het stellig tôt cm eer zal aangerekend worden dat hij! zich eerst slechts aarzelend en niet vôôr dat hijl de icvertuiging had opgedaan dat de activisten iets mee rwaren dan een factie, en dat zij een werkelijke kracht uit het volk yer-legenwoordigden, maar later ook met over-tuiging en liefde de zaak van Vlaanderen's ontvoogding heeft aangetroklien." Rag Verhulst, leeraar aan het Conser-vatorium le Antwerpeti en hoofdredacteur van het Vlaamsehe Nieuws bejam-mert op zijn beurt het heengaan van den dwingeland. Wat hondenzielenl EEN VALSCHE BRIEF VAN EMILE VERHAEREN. De „Vossische Zeitung" heeft een brief gepubliceerd dien een jongDuitsch dichter, Paul Zech, beweert te hebben ontvans-eTi van iumne vernaeren, g oor tusscnenkomsu van een gemeenschappelijken vriend in Holland. Deze brief luidt aïs volgt : „Mijn Vriend, Boven de golven van bitterheid uit, die zich om mij heen breken, hef ik de hand op om U te groeten. Ik hoor dat ge in Vlaanderen zij t. 01 m\jn arm Vlaanderen. Maai ik weet dat het weer groen begint te worden. Dat de goede wind van het land U dronken make van al de vruchtbaarheid der lichte vlakten. Laat er U goed van doordringen en laat hem doorwaaien in mijn „Blés mouvants". Ik weet, dat zvj in g'oede handen zijn en dat ge er geen berouw van hebt myn tolk te zp, 0 ! myn arm Vlaanderen. Ik zal misschien terugkomen. Wij zullen elkaar misschien terugzien. De gai lost zich in mijn hart op Ik ben den strijd moe. De geheele wereld is moê. Ailes wat gebeurd is was het buiten ons en niet tusschen ons. Op de geheele wereld werden de directe gevoelens yerstikt. Het lawaai der anderen heeft ons overwoûnen. Maar de gai lost zich op in aile harten. Blijf nog een korten tijd getrouw, mijn vriend, opdat wij elkaar kunnen terugzien als ik zal terugkomen. EMILE VERHAEREN." In de .Temps" komt Roland de Marès op tegen deze publicatie, die hij een manoeuvre noemt, nu Verhaeren dood is. „Zooals de „Mercure de France" reeds opgemerkt heeft, publiceeren de Duitsche bladen noch den Franschen tekst, noch den datum van dezen brief Alfred Vallette, die den dichter, den 25nNovember, twee dagen vôôr zijn dood heeft gesproken, bevestigt dat niets bij hem moeheid zou hebben ver-raden. integendeel. De Belgische vrienden van Verhaeren hebben de waarheid willen weten. Zij hebben den beweerden brief aan de weduwe van Verhaeren doen lezen, en deze heeft aan den heer Charles de Jongh geschrsvon : „Waarde Heer de Jongh, Uw brief^ bereikt m y daar juist, terwijl ik een oogenblik had van wel zeer zware treurigheid en bijna ontmoediging. Maar, naarmate ik hem lees, voel ik het leven mij weer bezielen om te protesteeren — en met welke verontwaardiging ! — tegen1 de woorden, die de Vossische Zeitung toe-schryft aan Verhaeren. Nooit heeft hy die gesproken. Ik doe er een.eed op. Alt^d door, maar nog meer gedurende deze jaren van oorlog, gedurende welke hij zooveel te lyden heeft gehad, heb ik met hem samen geleefd, gedachte tegen gedachte aan ; ik heb dag voor dag geweten aan wien h1j schreef en wat hg schreef; ik kan dus certifleeren dat die brief dien hy zoogenaamd zou hebben gericht aan den heer Paul Zech een apocrieve brief is. En, u dit zeggende, vraag ik m\j zeifs af of er niet een zekere kinderachtigheid in steekt dat ik dit doe, want zulke lage lasteringen als deze kunnen een even edel als hoogstaand mensch als Verhaeren niet bereiken. Zy veroordeelen zich zelven. MARTHE VERHAEREN." Roland de Marès tart ou de Duitsche bladen uit, het fac-similé van den bevreerden brief te publiceeren, daar h# volhoudfc dat hier van vervalflchtng epraké te. BIJZONDERE DRAADLOOZE INLICHTINGENDIENST. DE BELGISCHE DEPORTATIES. i HAVRE, 2 Mei. Kardinaal Mercier heeft m zijn brief aan den paus, gedateeri Pa-schen 1917 en gepubliceerd door den Os-■ servatore Romano van 28 April het feit genoemd, dat niettegenstaandê aile belof-ten der Duitçche regeering het repatriep-ren der Belgische gedeporteerden be-perkt is tôt de catégorie dergenen die niet ge-bruikt kunnen worden voor den arbeid van den vijand. De Belgische regeering j ontvangt uit de beste bron uit het bezette België inlichtingen, die volkomen den treu>-rigen t> es tond bevesiigen, die door kardinaal Mercier is genoemd. Slechts een derde der gedeporteerden is gerepatrieerd, bijna ultsluitend zieken en verminkten. Ve'en van hen sterven in de Belgische hospitalen. Do andere twee derdé worden in Duitschland gehouden. Men houdt hen in de hoop ze door deze afzondering tôt werken te dwingen. De meesten houden vol in hun tegenstand n i'etitegensta and e ongehoord lijden. Het is noidig dat te-genover deze feiten de beschaafde open-bare meening zieh rekenschap geeft dat de gruwelen van het dcportatiesysteem nog niet ten einde zijn vooir de Belgen. DE FRANSCIIE MISSIE IN AMERIKA. PARUS, 2 Mei. Viviani en de ledeti der Fransche missie zullen Donderdag naar Chicrgo, Kansas City, St. Louis en Fhiladelphia vertrekken. Zij zullen zich daarna naar New-York en Boston bege-ven.DUITSCHERS IN AMERIKA. PARUS, 2 Mei. Men seint uit New-York dat twee Duitschers, die eein bom droegen Ivan twee pond zwaar, geaxrestserd zijh op het oogenbiik, dat zij in een wagen yan déni mpiropolitan van de 9e avenue wildea slap» peu. De tvi'ee misdadïgers die gevangen ge* zet zijn, hebben bekend dat het hun plan was -de bom in de Wailstreet te gooien, waar da( groote banken zich bevinden; zij warcni werkzaam geweest in het hôtel Rooseveit t« New-York. DE FINANCIEE.LE HULP DER VER. STATENi AAN DE GE-ALLIEERDEN.. PARIJS, 2 Mei. Men meldt uit Washington dat behaive de leeningen, die aan1 Frankrijk en Italie zullen worden toege-staan, de Ver. Staten binnenkort eene lee-ning met België zullen sluiten, die on se. veer 150 miliioen dollars zal bedragen- BEHANDELING VAN NEUTRAL)EN DOORl DE DUITSCHERS. PARIJS, 2 Mei. Àcht Spaansche mar trozen van het schip Gradino, dat op 7 Februari zonder waarschuwing getor-i pedeerd werd in het nooiden van den Atlanta schen Oceaan, wetden door de dnikbooteni meegevoerd naar Helgoland, gevangen gehou-i den tôt 14 April en niettegenstaande' zi| neutralen waren naar Bremen vervoerd', later naar het kamp van Brandenbnrg[ bij Berlijn. Zif werden behandeld als krijlgsgevangenen en gedwongen tôt werken. Een van hen werd geslagen, omdat hij protesteerde. Hun voedsel was geheel on-? voldoende. Wanneer deze matrozen in hun land terugkeeien zullen zjjjl hun medeburgera kunnen inlichten, als ze nog niet op • de hoogte zijn, over de wijze waarop de Duitschers onderdanen van neutrala| naties behandelen. ——— —a Legerberichten der Qeallieerden. M mm der Fransclp "Dij loronviliers. GescïïuisSrsîiS iei liet Westen ess op den Carso. — Oe IsouiSiny van fblex co. Van het Westelijk front. Het. Fransche legerbericht. PARUS, 1 Mei. (Reuter). Er heerseli-te een hevig artillerievuur in Champagne, ten Z. van Moronvilliers, waar de Duitschers twee krachtige tegenaanvallen die-den tegen de gisteren door de Franschen genomen steliingen. De aanvallen zijln door sper- en mitraiiieurvuuj", dat den Duitschers zware verliezen toebracht, afge-slagen.Gisteren, namien de Franschen 5201;rijga-gevangenen en 5 vuurmonden. PARIJS, 1 Mei. Ter zijde van de Oise hebben de Franschen een Duitsche aanvalspoging op een der kleine posten in de streek van Barisis aîgeslagen. Op den' Chemin de Dames vrij hevige artil-leriestrijd in den sector te l'royon—Hur* tebiee. Pâtrouille-ontmoetiîngen ten 0. van Hurtebise. Een Duitsche verkenningsaf-dceling, die frachtte de Fransche linie te overschrijden, werd door het Fransche vuur terUggeworpen- In de Champagne is de nacht kalm geweest in den aanvals-sector. De Fransche troepen hebben zich georganiseerd in de veroverde stelling. Het aantai gevangenen door de Fran -schen in den loop van de govechien ge' maakt, overschrijdt de 400. Niets te ver-melden van het overige front. Het offensief der Franschen. Na het voorbereAdende bombardement), dat Zomdag begonnen was, vielein de Franschen met hunne gewone kracht aan en maaktejn over die uitgjeffltrektlieid vain d-em geheelen sector een belamgiijkem voioruitgiang, waardeor zij de ' overwifcningen uitgebredd hebbeai van de le-g-ergroej'^Petain, van aohttien Api'il en de volgeande dagien. Zij hebben de po&ities. op den Mont Corneilles gieaiomen en vooruifc -springende 11 niée van die>i vijand, waarbij zij de Duitschers hebben teruggeworpen, die zich titans ten westen van de hoogte en de streek vap Boiseoite bevindlen tôt zuidelyk vain Reuie. , Bovendien hebben zij den berg gezuiverd van vijamdem, die daar nog stand hiolden. Dit zijoi de eeaiste reaulteten van den druk yan het offensief, waarvan de voortduring voldloening achenkemde resuit»-ten doet vormen. De Framschen ta-ekken thame noordelijk. Er is ook een moreel be-lang in dieae période. De tegenstander sohyjffit ultgepiut. Hij doet geen geweldige tegenaanvallen meer. Het hernemen van de* aetiviteit bewijst vooral, dat de bewerin -gem van den vyand, waap-'bij h y aajntooab dat er materieele en moieeto krachten der Frawscheu door gieweldigie verliezen ver -mind)e|Pd ssyn, in strijd zijn met de waar -hèiidk Van M Zuldelijk front Het Itaiiaansche legerbericht. 1 Vliegeraanvallen. t ROME, 1 Mei. Den vorigen nacht wierpi een afdeeling Oosteiirijksche vltiegtuiigeû bommen op Villa Vicentina. Onmiddellijkl steeg «en aantai Baliaansche watervliegi-tuigen op bij de Adriatische Zee en giug) met zichtbaar goede uitwerking loodeen bombardeeren bij 'Priëst. Aile vliegtuigea keerden behouden terug. Gisteravond tegen 9 uur deed een afdeeling Oostenrijksche vliegtuigen eent -aanval op Walona; er is oiibeteekenend<* schade aan gebouwen, er zijn geen doo-den, geen gewonden. " -y Bonaaital op Zeeïmgge. Men meldt ons uit Oostburg. Tusschen half twaalf en half een gisternaent heeft er wbh clerom een bomaanval op Zeebrugge en oui!* geving plaats gehad door een vliegeskader, dat hevig beschoten werd. Ook gisterenavondf tewiOgen zich vliegmachines boven de Boï» gisclio -toast. , , — ■ ■. _ v Mexico en Duitschland. Het bericht van de New-York Times, dali Mexico op het punt staat de betrekkingenl met de Centrale niogotidheden a£ te breken, heeft een geweldige sensatie gewekt. Auto-riteiten te Washington gelooven blij'kbaar, dat Mexico op het punt staat een dramatisc'ue keer te neinen in zijn p.olitiek. Deze stap zou een morkwaardigei misluklcing beteekenen van de mefest verS strekkende en eerzuchtige intrige, ooit doori Duitschland ondernomen in het westeijitd Halirond. De oorzaak van de veranderde) houcling van Mexico in de laatste dagenj, is verrnoedelijk het gevolg van het aanbodi van Guatamala om de Vereenigde Staten vrij$ beschikking to geven - iovef de havens (3 ni spoorwegeir gedurende den oorlog. , Yer. Staten enDuitschîandt WASHINGTON, X Mei. (Router); De naat heeft met algem«eene stemmen eej| reisolutie aan genomen, Jjehelziende, dat iegeciing wettig het racht hieeft om sefh^ peu van den vgaaïd, di© zich in. Ain*£ rikaansche havens bevinxfcfl door 6e{ dçH partement van, scheepvawrt in bea» Ç doen nemieo.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods