Belgisch dagblad

767 0
14 October 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 14 October. Belgisch dagblad. Seen on 08 March 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/x34mk66b7k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

l.sto ti aargan». X>OJilDBRDA4 OCTOB^c t®W 3Vo. s& y ABONÎTEMENTEN. 9 a cî ^ maanden voor Holland 5J'50 franco per posfc. Loa'se nummers: Voor Bolland 5 cent voor Bultenland 7Vi cent. BELGISCHDAGBLAD i sfiauH Bestuur: Dr. TERWAGNE - CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU CASTILLON. ADVERTENTIENr Van 1—5 regels f 1,50: elks regel meer î 0.30; Beclaniéà l-«-5 rêgels f 2.50; elfeô regel Éaeer f 0.60. London: 2 White Hall Housa Whiteliall E."V7. t—rmMEBSBi iiniâaB—maaa—i MILITARISME BOVEN ALLES Alwie Duitschland kent cf dooireisd Z let ^fCeg d3lt het 1 Avcrtreffc en overhaerscht Een eenyoudig lui'e;Wtje heeft daar m Clt op ^htiug « 0p eexbicd dan ™ i,auw président ecner rechtha.nl-- îoidwebel staat er boven cen professer 3 S°,SsZk°°l rsl»»M 1 eif'iinl rhî > 1°? dooi'drangen en zoo v 'foir L burgerjijk element de rl .voor hem moet sfajken. ,ie ,W2schijinselen bemeîrktea we reeds yiedescijd. Iiians in yollen 00fiZ Seth xnaiUrisine ncg yee] hooger cibéhen H burgerlijk element ligt PM 0„ i„ ' " s* *» «m. a»W2 kV« SS get)». di3Q moet het eexst zelf beeinne .een veMgraew pakje aan te tekken® wi- of il t\ I@e1' aIs bi€d®IC hmc wet - 0f landsturminan, met een gewee R^rs 7in'aw 3'3 r de nev6ns de ilic dan wordî d,> ^ gCT mag m^°pen Sds niS .>, F1' I10g ei'gcr d< dSen. maJsche beroepsofficieren en sol. Hij lijkt dan oijang oetang, die het mni IcntreKken van don clown eendS M rahfifteKl en n°g Sterter "Abootst Mçn heeft ans yerteld van zulko ge'eetfde martikos, eue thaps in het beJtte bS rn J ' ^IjUtiasme vextegenwo-ordigen S» "»"« iïZ'Z in 6611 minisleûeol gl i°t "i oTnL i  GT'Vlt w«ketax over £ m v^l£enen van toelatingen van ^genlS^zyi>*' D3 e°u^- „n.h - ZCi* ZO'O lans de mr-n die LZi^ChteU alS die on^eIe G»»" I , ' ^ aezien" Yeilig zit hij xa t ^etTen ?u4 « ^ ***** ^ S dollars. .. (l t dezen lieter zou- Missctaû meuiL vooï kooplw- dea doea I;;; Wie Aveet het ^ den v,an oves âsn ^ n- - die buxger- N* dea den niet. De li,ke çcaaf met M^L S Lieaoitz z.al hem eeiste de besten[^jrStooten, om plaats Tdo» SÏÏf i' « »f n iaat. eer dfbeuL va^vL/^ f^ :eû Aarschoolt eA Leuven^ nTtf ™ Z ™ îet heeft. umfopm te dani m JS*taW^Stoel ; et kellneîs en iakeien. - ' ras v d I zjI hwT ^ Bissillg eens dieri Gra - / sshissa-5W2s? jr • teÏÏel°"-(I"S|C"ei'°"g S<°° B°' geiïnï» «Sf^* '«"» -»5.. Z„f LSSZ !edS1 I «atjeî ias S»«omafr"LXiîloT^ •aieœl ^ w, iNîS.Ëf'ft'» rar d-nsaig; <g»z ** 1 5 i, f% «îl^SSSSttferJt » STârw » ■»keiïets ! ;uiiût te dinkcn heW'en. ^.ch met De WesteKche solkm tome^t ii0 thans, dait Dmtschland nen. Zy beg civiel eicmont xmste, om ërf Vit» b^a * w îrfTkSS Vaw»^ M sctand8 v,aa het mensehdom. Qe toestanei- zijn vijmd den deik ti. de BulgaTexl r dexbladen steekt. h ___ de Serviers m zcadeE ooriogsvexktex^^ baaner dmsxes den xug ^ngevall^i- ^ jiehting JX slopen de.^^zScax en Nisj. ^ Kma*ew«tol. tusSC;^reken voor 't oogenhlih hijzondeïiieden Worden ; deze slm jil-iar dat kan vetze , hebhen. ache daad zal gic ' 6 g^ekenlaiid g«en er Yan s tende af hoeK ^ betooûCn t; kele teraghoudeadheid m^o^ ^ pu genover Bulgarije. nieuwe Gxxe. foc o£ de vet^g ^het sche kabinet Z1C ^nntschap met de Alh1 âea strijd Scet m,./ heeft uttgelatm. JneE tTaliteit Jxe* BulgKqje /^.ftSSSx bondgenoat e opgegevea, zijn sex ^ tQ taeiag coup de Jaimac 1 Helleetxsohe v. en het zelfbestaa» ning koestereade, < hedxeigt. De d^^î^en tLen stri]d zni. «,e CeMr'J® ff ifoning Ferdinand zqn de| winnen, h^ft ^0^ rooten huit verkoe tegen een belofte t ^ zoo cxn: de thans geschapen toegu«l » gewoaden voor de a£ te » etantijin bii ^ ^ yeeds lang m< den v,an den ^eg^ d obiederid spiel ten ins]aan. Het, tci B ï)e m0 En wat zal Roememe a ^ g s.atie is nog met g^f ef ^ BOg mets di,g mg^/£ÎUî dit de Russi: blekenKt' Wi "de Roemeensche jegeeiiag 1 ' gSpInteïgedaan, om ^ «ht RussischeQ J^^SeTtoegestaan, dan Russen gelugig Open: de Zw.axte 'nnipaarsche> kus fcoepen landen op de Ferdi de iV.v» to Uu Ti af s* h «uc hindexden Qpm,axseh langs R0®1 , SfSsen Servie trachtea ter hulp te len Onverdeelde bewondenng mee Ciôv-rïwht der dappere Russibche leg-i ^iwingen. BjJ ^ tSlofjea « '^dâ rtSSt "aa » (vfend na ûeû Wolhvr Wileika, en % dxuk mg, gxstexen. zco ve£n Galic het Ocstemi)kscbe front l SlâTzi"^. Dye%erste ». I 05 sche© en Oostentij-ers uc _ Y€Stingsdrie-genstaad en Hierl^g3 leiden donië, langswaiir de Ce p.vqnaeI1 Turksch „„ hall. "Srif fimbcte laâio-telegraaii, bes Turksclie leger pgeemg, * ^^ë». ' "" ,to8"h,M £L2dZ°«ta l- sers van Mackensen zqn. î- De Sexvische legtrbexiehten komen ein a j vir rlnnr Wanneer men bedeakt, dat a S SS&ÎH&SS it effviërs koestexen. Het zyn zij die tussek « SETi ««gS» eîi ovexiee mxnten van het tront, uen j en Zevœx slag toebrengen, zonte dat de )lk L% groote vexliezen, vooxmtkomt " £ let W«t» tout 8d>e»t» en sea V,aQ d6'ossla,afld6 bet ' ï S Bl'itsche raid over Gem :en* (P,axt.) Zondagavond maaktoi vxer Rifo oili" vliegexs gebxuxk ^ 1 ?'oe- st«l Cent te vexsohijnen. en ^ bQml 3 te in om de vliegemeis te tiejen, 3taat één werd neexgehaal . , vexme weg e Vexscheidene bxianden woroen v Gent is vol Duxtsehe troepen.. ;t en ^ nand "*•" " Liebkneclit gewond dat snel- " .•S De Duit- diagbW, mold d Landsturme<r v e den 1 Lflehkneeht, die Waa gezo-i pbij | iagewond do.or de iië te- I aan het - eeswonde is x113* ten zij van een h0o ^ {ront gebracht. ië. pe ^w VLiebkn.ht me® rœ en Men yeei <1 werd bedteagd wjfeT.3 «na *h%gen oorlog aikeiwde. band staan? ï Links Redits.- 9 ■ ^— Dr als een Belg. •an "ut- 011 zer Jandgin, M. Fernand Hanus rof yer^ly vende in JSn^, sprong heel gekleec .,i„ !n de Teems en j een kind van twaali Di- . °P Punfi t0 verdrinken. Op d« an ^,ec ,Yan ondk wenschte de rechtei ht p11. moedigen redgeluk in dezer voege en' " J ^ebt u dappeiragen, zooals men hei van een man uwere mocht verwachten.' al ,i aar^P onze landot antwoordde: „Van-,n J. S xs de schoonsag van mijn leven, de dag waarop ik bes dat ik een Engelsch- man een dienst heiwezen." j» Ee? volgen voorbeeld. -D0 Belgîsche aling van het Interna- îonaal Werk voqekwetste krijgsgevan- 1- F0I3nD, Sevestigd 7?arkstraat; in Den Haagj eeit van do Belne arbeidersvereeniging er jjOrduancô W:s" te Coventry, eene » Sfm ,van 30 poncterling ontvaBgen, be- - stemd voor het aajmen van beschermelin- gen, m gevangenso verkeerend in Duitsch-iand.De beschermelini ontvangen thans twee Jevensmidda per maand. j'ouden er a dit prachtig bewijs van muclciadigheid te sialeeren van eene groep andgenooten die het land vaa een be-mende natie arbein. Duifschecanonnen te Parijs. De Parijsche corspondent van de „Tiines" eeit mede, dat ee deel der Duitsche kanon-Deil'o^; o den aava^ der Eranschen op 25 6t ,. ®eP^ember jn veroverd, thans in de « nvaudes" tentoonpsteld zijn. Er staan daar y kanonnen van 7, een van 150, een van ln_ en eeu van 57m.M., 16 houwitzers van WO en 4 van 15( m.M., 5 150 m.H. mor-îeren, talrijke mitailleurs, bommenwerpers en een complété zoàlicht-installatie. Al deze vooi werpen droegen sporen van de beschadi-'6 zij door hit Fransche artillerievuur nadden ondergaan. vér den tegenwoordigen oorlog hebben uit-esproken op cen in Par y s gehouden confe-entie. Men heeft als vaststaande aangenomen, lat dé weg naar de overwinning 00k de weg laar de vrijheid is èn dat een nsderlaag van Rusland de reactionaire partijen zal veisterken. Duitschland zou dan handelsverdragen eiseben, die den bloei van | de arbeiderspartij zouden verhinderen en den invloed van de democra-tische instituten vtn Eageland en Eranknjk in Rusland zou d en dalen. De krijg heeft daeeliiks meer de onbekwaamheid van het tsarisme bewezen >n des te meer moet de sociaal-democratie de gelegenheid gebruik maken, om zich vai aile takken van het be-stuur 'zoo mogelija meester te maken. De conferentie besloot ferder een veertiendaagsch i tijdschrift te stictfcaa dat door afgevaardigden van beide partijex ial worden geredigeerd en I ia Parijs onder dn naam P r i s y u zal ver-I schijnen. Kardinal Amette naar Rome. I Kardinaal Amee, aartsbisschop van Parijs 1 heeft aan het Viieaan bericht, dat hij var i plan ia den 22si October te Rome te ko I men, ten einde d| Paus volledig in te lich ten omtrent den îstand in Erankrijk. 1 Onder hetaizerl'.jk keurkorps. i Een Nederlandi die als vrijwilliger diens " î nam in het Fraiho leger en gereformeerc 3 naar zijn vaderlak terugkeerde, verhaalt L t I be(. -jjotterdainsc^ieuwsblad" zijn ervarin \ en "0p het oorloerrein. Hij vertelt onde 6 I meer van een baj taanval in den sector va: ,a Atrecht, waarbij csr de krijgsgevangen ge nomen Duitscheràvee gauwdieven werdej L<^" aangetroffen. \ îe De eerste "was één van de Pruisisch oarde het keurkol die 64.000 francs b: Ls- had. Op de vt hoe hij aan zoo'n scha kwam, stamelde hijl een Zwitsersche famili hem het geld ge§tl had. De lompe leuge M was al te tastbaari de ander had vijftie \ gouden horloges iik zakken. Die wist gee * smoes te verzinneil Beiden werden fcr veel omhaal gefusi leerd. I aag Générai on Klùck ^ in <enade. iaen Men heeft • gei dat gqnexaal vo van Kliick den d zijn 50n jaardag a militair zou vieri <Jxn zich te Be: d. S zou veaiigpit wil in woorden zeggen de g«nexaal in 0; genado is gevalimdat hq Parijs m heeft kunnen neiloor de schuld v® ■lien pruisischen Ipnns die te Oh) Ions was blijvenen en er bijna g 1 yaiigen werd. 1 3'tisch-1 Naclitelïibescbieting rdigid'e 1 u, m de 1 Yerleden nac/ilen de strandbewone i I van Schevening2*xidelijk kanongebuld n van uit de 2-Velijke richting kome ir ern 1 rpussohen fre ' middernacht was h dan gedonder vo^v Er moeten ontploffi JZ gen P^ats fa had, want men hoor oxncav l s m/Ulcuk gerommel. 1 6 WaarscW w'd de Vlaam&che ki a yer- | o -euW ,]! Egelsche vloot beschot< In Rusland raken de Duitsche legers op. De Deutsches Tageiszeitung bevat eer : ge.i.nspireexd aitikel om de openbare imee-ning in Duitschland voor te bereiden op 1 een staking van het Duittche offensxef in Rusland, waar de Duitschers een loop-gravenoorlog zullen voeren. 1 Het bfad schrijft: In eexi oorlog tegoi: de wereldcoalitie is het onmogelijk op aile fronten gelijke sterke legers te la-ten opfcreden. Zoo schrijft de Pangermaan Von graaj Reventlow. De Novoiie Vremja schrijft d*»t de toe-nemende intensdtoit van den vijand in het gewest van Dvinek voor doel heeft de aandacht der Russen af te wenden van het nieuw masseeren van Duitsche «trij'dikrachten ojp het front van Rovno, in de richting van Roemetniô, den rug langs Bulgarije te verzekeren en Roeme-nië te verhinderen los te koimen. De Russen moeten wel die nieuwe tak-tiek vatten dfâar zij eene groote activi teit in Boekovinai aan den djag leggen. De Ooistenrijkers beschouweji dit of-fengief met groote onrust De winter nadert bovendien met rasse sclireden. De Duitschers zullen wel ver-plicht worden in Rusland te ovàrwinte-ren, daar Petrograd buitetn schot blijft. Het Duitsche center is .zeer verzwakt door de vreeselijke verliezen hij de ver-oveiring der Rusaischo vestingen en 00k door de onve(rwachte nocfd'z.akeijijkhoid hun rechtervleugel vain eene ramp te redd'en, zonder te rekenen dat zi aan-zienlijke vers'terkingen naar hun noer-dex-vleugel h eh b en moeten zenden. De mislukking van de ru'iterij-raid ten, Oosten schijnt een einde aan het Russi-sehe ofi'ensdef te hefeben gesteld. De Duifcbchers hebben hunne kracht-s inamîînîn.icy cr wsvn n f ^ v kriigsplan tegen Rusland opgegeven. Thans traclxten zij een gxoot succès te bekomen voor Dvinsk. 700.000 man, gesteund door kanonnen van 20 zijn aamgedliiid1 om die sitad en de linie van de Dwina te nemen. Op het lijk van een voor Dvinsk ge-dooden Duitschen officier heeft men een brief gevonden. Daarin stond het dat bevel was gegeven aile Russisehe sioldla-ten te dooden die zich overgaven. De briefschrijver voegde er bij dat de Duitsche troepen niet konden ontsnap-pen aan de juist geriehte schoten der vijandelijke batterijen. Dank aan de Duitsche superioritett in inunitie konden de afdcelingen gered worden.Andere bX'ie.ven van dien aard oi'ken-nen de uiterste uitputting yan den vijand na d® on)ondan'broken marschen. Een groot aan ta 1 Duitschers vielen ziek ten ge-volge van de koude en het leven in de loopgraven. Yerzoeke deze courant na lezing onge frankeerd per post te zenden aan één dei Interneeringskainpen: Gaasterland, Leeu-t warden, Amorsfoort, Harderwijk, Bergen | (bij Alkmaar). 1 Maatschappij van grond-leeningen te Brussel. 3 Eene maatsebaippij ia onder dien naan i te Brussel, NaordJa'an 91, tôt sitand ge t komen. Zij heeft voor doel zoolang di e oorlog duurt, en de zaîcen haîren norma a len gang hebben genomen, voor te schie Q ten aian ' kleine renteniexs en aan de Q volksklas, aan een bizomder lagen in-trest, leeningen en openingen van cre-[. diet, voorscho'tten gewaarborgd dto'orhy potlieek in painden te verstrekken. Het d:agelijksch bestuur bestaat uit d heeren Pieter Capouillet, président, Cat t0ir, Scheyven, Eoelaert, Dubost ei Raymans, leden. Bestuurder is de hee Val. de Poore. De vooirnaamste aandeelbouder# zijn n do Nationale bahk, de Algemeene Maa ls schappij, de Banque; do Bruxelles, di r Banque Internationa'e, de Banque d Oi 1 trejner, het Crédit Liégios, baron Dan 1- bort Philippsion, baron" Empain, Jule£ et Mathieu, het Crédit Général, Ton Al n lard, graaf de Baillen, avoeaat Bia t su- faniilie Boël, Alex. Braun, Hubert Bn e- nard, P. Oapouillet, Albert Cattoir, ^ c moitaria Claes, Aug. De Becker, Léo: — Delacroix, de notaris Du Bost Léo F yresse, Léo Fontaine, Léo Hamoir, ] 1 Hautain, Fernand Jamar, Paul Emil J a néon, Albert Edouard) Janssen, bur: rs graaf de Jonghe, Georgea _ de Laveley er Michel Levie, prins van Ligne, graaf J c d. yan Merode, Edjcmjard Mesens, grw et John d'Duhx-emont, Jean Pladet, Albe n- Poelaert, 'grabl Adrien van Ribeucoui de dQ notaris Richir, de notaris Scheyve Ernest Solvay, Léon Yander Reet e ist Prosper Wiedexnjans-Ceuppens, die siam m. yoor 1490 aandeelen insichrijven. BELGIË. Antwerpen. Een vliegenier boven Antwerpen. (Part.) Maandag kreeg onze stad onvep-wacht het bezoek van een vliegenier die in sierlijke bewegingen over ' de stad zweefde. Weldra liet hij kokers in celluloïd vallen. Een kleine proclamatie was er in vervat. Daarop stond gedrukt: Landgenooten, môed.1 11 November. De havenbeweging. Op 5' October liepen in de havein <5 stoomschepen, 4 rootorbooten en 28 licih-ters binnen, terwijl 5 stoomschepen, 2 motorlbtooten en 32 lichters de haVexi ver< lieten. Braisant. Leuven. De heer Leopold Pauls, vooirzittetr vau de rechtbank van ln aanleg te Lenxven, is op 22 September te Cognée (yvetrle -den.Voor zieken en oude Heden. Het Komiteit van de Gemeentesoep ta Brussel heeft een maatregel genomen, welkô niet alleen ten goede zal komen aan zijnè financiën, maar 00k zeer de veemarkt zal beïn-vloeden. Het is n.l. met het algemeene bestuur van de Brussclsche Godshuizen overeeDgë-komen, om voor gezamenlijke rekening het noodige vleesch voor beide inrichtingen aan te koopen. Het bestuur dezer godshuizen kooptwekelijka j?oor de verscheidene afdeelingen, 6 tôt 8 stuka vee. Voortaan zullen er 40 stuks aangekocht 0 -3 _ . —». m . . 1 - O t V I deze beschikkingen op de markt in werkmg eetreden. Limburg. Aan de grens. Maandag wilden twee mannen uit Holland komend, te Vroenhoven over de grens sluipen. Een - Duitsche schildwacht riep hun toe hait te maken, doch beiden bekreunden er zich niet om. De Duitscher schoot en trof een hunner. Zijn makker zette het op een loop doch liep tegen den geëlectriseerden prikkel-draad. Hij werd er op den slag gedood. Da gewonde had een kogel in de borst. Zijn toestand is zeer zorgwekkend. Beide mannen waren van Vlijtingen. Zij droegen elk een zakje bloem. West-Vlaanderen. Teutoonsche Baekelandfs. Toen de Duitschers in October 1914 00k • Aerseele bezetten gingen ze er weer raak op nit om te plunderen en te stelen. Zij vondeû het huis van Dr. Van der Borght slechts be-woond door de dienstmeid en haar moeder. Hoe het komt is nog niet geweten, maar za wisten in den hof de brandkast te vinden, ' welke de eigenaar daar vôor zijn vertrek had doen ingraven. De Teutoonsche Baekelandta haalden ze boven, namen er al het zilverwerk uit, brachten de papieren der verzekerings-1 maatschappij „Germania", de boeken enz. bij - den veldwachter. Wat van de meubelen ge-' worden is weet men niet. Bovendien zijn al - de heelkundige instrumenten verdwenen. ^ Eenigen tijd daarna veranderde het huis in een „Oasino" yoor militairen. Meisjes van slechten naam vergunden er de beeren militairen hunne lieftalligheden en stelden zic^i ■ aan als de dames des huizes. Nu is Aerseele ontruimd, maar de Dui( e schers namen den inboedel mede. L " Oosf~Viaa3SâieB*en* t- î Identiteitskaart. l" Iedereen die meer dan 14 jaar oud is moet L" voorzien zijn van eene identiteitskaart. Ta i Gent loopt de Duitsche politie aile koitie-huizen af om tegen de overtreders van dat 0 verbod proces-verbaal op te maken. le Kamer der pleitbezorgers. v De tuchtraad van de Gentsche Eamer der t1. pleitbezorgers is samengesteld uit: Voorzitter 3 Ernest Nowé, Syndicus, Jerome van Waes- y_ bergh, Verslaggever Rodolf Mounier, Secre- e taris-schatbewaarder Oscar Beyls. j1 De Fransohe Opéra. rt De Eransche Opéra zal hare deuren heropenea >t op voorwaarde dat slechts Vlaamscho ÊÛ n, Duitsche Opera's zullen worden opgevoerd. n' Het gezelschap zal eene toelage van de stad en eene van vrienden van het tooneel ontvangen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods