Belgisch dagblad

504 0
19 October 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 19 October. Belgisch dagblad. Seen on 17 April 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/8c9r20sp3b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

lsste Jaargang jPINSPAe 19 OCTOBER 1915: No, 29 ABONNEMENTEN. Ter 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Losse aummers: Voor Holland 5 cent ▼oor Buitenland 7'A cent. Den Haag, Prinsegraclit 16-39, Telef. Red. 2787. Adm, 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuur: Dr. TERWA6NE —-CH. HERBIET. Redactie: E. PREUMONT — L. DU CASTILLON. ADVERTENTIENî Van 1—5 regels f 1.60: elka regel meer f 0.30; Eeolamea 1—5 regels f 2.50: elke regeï meer f 0.50. London : Dixon House Lloyda Avenue E. O. DE NOOD DER BELGEN. ,,De Nieuwe Courant" van 4 October had het gemunt op misbruiken, waartoe de uit-deeling van geld en andere hulp aan de Belgen aanleiding zou geven. Dit artikel schijnt uit de pen gevloeid van iemand, die niet op de hoogte is van bestuur-lijke zaken in België. Het is bepaald niet mogelijk, dat zekere gemeenten hiimie be-ambten met toelagen van de Comiteiten voor hulp aan de Belgen betalen. Wanneer de Belgische gemeenten nieuwe en buitengewone geldmiddelen belioeven, sluiten zij eene leening zij het Gemeentekrediet. We gelooven, dat aile gemeenten thans in dit geval ver-keeren tengevolge van de afpersingen van aller aard van wege de Duitschers. Het geld, dat het Comiteit verzameld, is zelfs onvol-doende om in den eersten en grootsten nood tusschen te komen. Het Nederlandsche blad vergeet, dat minstens 1.500.000 Belgen van de openbare liefdadigheid afhangeu. Zijne redactie moet nog dezer dagen iets gelezen hebben van het krachtig en dringend beroep van den lord-mayor van Donden en lord Curzon, gewezen onder-koning van Indië, op de Engelschen ten gunste van de nood-lijdende Belgen. De middelen van het Comiteit blijken meer en meer onvoldoende. Wanneer legen-den als die van de „Nieuwe Courant" — wij hopen, dat zulks niet opzettelijk gebeurd is •— onder het publiek van het buitenland ingang vinden, zullen de inkomsten op den duur opdroogen, en dan is er voor de hongerlijdende Belgen van het bezette land geen andere keur dan deze, waarvoor de Gentenaar onder Bodewijk van Haie stonden, toen hij hunne stede wilde uithongeren: te bezwijkeu of met de wapenen in de vuist te sterven. Het laatste kunnen zij bezwaarlijk, daar zij door den vijand notwapend zijn. ijc # * „]^e Nieuwe Courant" weet zeker niet, hoe het er werkelijk uitziet in België, waar de vermofte bladen geen woord over den nood mogen zeggen. Wat de Duitsche bladen be-treft, die moeten den toestand met de lachendste kleuren afschilderen. Het Comiteit, de openbare besturen, de verkleefde menschen-vrienden wpten prti+Ar <«- gvioden wordt. W-ij wilien slechts één geval aa'ilialen, namelijk de liongermanifestitie te La Bouvière, die Zondag tegen het slecht brood gebeurde. Een volk moet zeer lang en veel getergd en gesard zijn, gestreden en geleden hebben tusschen de vier wanden zijner woning, om, spijts den gevreesden Duitscher, onverschrokken op straat te versehijnen. Zij waren 10.000 sterk, de hongerlijders van La Louvière en omtrek, menschen die in normale tijden flinke loonen verdienden en een appel tegen den dorst konden sparen. Tôt hun laatsten cent hebben zij hunnen spaarpot geledigd, want fier van. aard zijn die ontwikkelde arbeiders, welke men niet mag vergehjken aan Pominersche of Mecklemburgsche slaven. Toen zij den stoet zouden vormen, wisten zij, dat de onvoorzichtigheid van een enkele onder hun, van een vijandelijken uitdager, bloed zou doen vloeien. Niettemin hebben zij gemani-festeerd, omdat zij honger leden of den hongersnood met den komenden winter vreesden. Het is mogelijk, dat er misbruiken bestaan in het een of ander verloren dorpje, doch waar zijn er geene? Zou het Nederlandsche steun-comité er ook al niet aangestipt hebben? Doch evenals het Comité voor de Belgen beteugelt het die onmiddellijk. In plaats van over vage, onduidelijke en algemeene grieven in de bladen te schrijven, zou men nuttiger werk verrichten bepaalde misbruiken dadelijk aan de provinciale sub-comiteiten aan te klagen, om onmiddellijk voldoening te bekomen. * * & ^ ' In België ziet men met een benepen kart den winter aankomen. Overal ligt de arbeid stil. Hij ligt vooral stil, omdat de grond-stoffen ontbreken en de uitwegen ver-sperd zijn. Er wordt slechts in de koolmijnen gearbeid en dan nog maar 4, 5 dagen in de week. De metaalnijverheïd draait niet meer, tenzij het eene zeldzame fabriek betreft, die voor den vijand moet atbeiden. De Duitsche opeischingen hebben de nijverheid uitgeput. De prijs der eetwaren is buitemnate ge-stegen eu rijst van dag tôt dag. „De Nieuwe Couraflt" weet misschien," dat gewetenlooze speculanten in Nederland ahe minderwaar-dige levensmidd'elen opkoopen voor het ongelukkig België, waar ailes slecht en boven-dien peperduur is. Het Amerikaansch-Spaansch-Nederlandsch hulp-comiteit heeft het ergste kunnen voor-komen door eene zekere hoeveelheid koop-waren naar België in te voeren. Ongelukkig-lijk geldt het slechts zes artikels, namelijk: meel, rijst, spek, reuzel, erwten en boonen. De hoeveelheid is ontegensprekelijk niet toereikend. Inderdaad, de gemeentebesturen, de godshuizen en bureelen van weldadigheid, de menschlievende maatscliappijen, de coope-ratieven en de werken van vooruitzicht voor arbeiders doen hun best om die leemten aan te vullen en den woeker op den boterham van het volk te keer te gaan. Zij ondervinden echter meer en meer moeilijkheden om van ^ -- ' . VVJ. te verkrijgen, zoowel voor de Nederlandsche voortbrengselen als voor de koloniale waren. Opkoopers en handelaars bekomen die soms gemakkelijker dan de opgesomde besturen en maatschappijen. In plaats de aldus ver-worven waren te verkoopen, stapelen die geldzuchtige koopHeden ze in hunne maga-zijnen op, ofwel verbergen die in geheime legplaatsen, om op een gegeven oogenblik aan woekerprijzen te verkoopen. Waarom zoudçn de werken van liefdadigheid, en vooruitzicht de toelating niet bekomen bedoelde artikels uit Nederland te bekomen, met uitsluiting van de korenbijters, daar die werken een menschlievend werk verrichten en zonder winst zouden verkoopen? Op die wijze zou de Belgische arbeidersktasse kunnen verdragen den wreeden oorlog, die wellicht nog lang kan duren. 0e • sfaind. De oorlogâverkkring van Frankrijk aan Bulgarie was maar e.en kwegtie van dagen meer. Thans- is- het een voltaok-ken za,ak. De ooriogstoeiïtand teekemt zieh nu duidelijk af en Bulgarije ond©rvindt reeds wat het zeggen wil zijn woord cegeiioVQr groote mogeindiheden als Fiank-riik • en Engeland te verbreken: Terwijl de landing van Fransch-Enge'Iscihe,troe-pen gestaidig voort gaïait, hebben de Ser-viërs, bijgés;aan door Fransçhe troepen de troepen van tzaar Ferdinand gedwon-gen zich terug te trekken in Oostelijke richting. Meer noiordwaarts zijn d® Ser. vischg troopen van Hondovo opgetrok-ken naar de Bulgaarsche stad Strumnit-za en zullen deze weldra bezetten. In de W olfî telegrammen, die steeds, d,en toestand kleuren, ligt de bekentenis dat de Centraien bij Belgmdo nog maar govordierd zijn tôt de berghoogten ten Zuiden der hoofdistad. Uit Servische bron vernemen wij dat d: aanvallen op het front Obrenoyatz met voor den vijand groote verliezen zijn fifgœiagen. De Serviërs "wisten, bij Se-mendria, een omtrekkende beweging der Duitschers te verijdelen en dreven lien in de Godoininmio'arassen, dus tôt tegen d^n .rechter oèver van den Donau. Zeifs werd een batailjon Beieren in de rivier gewor-fon- Hieruit blijift dat de reeds zoo ge-ringe vorderingan d!er Cenitraien, door Wol f geseind, tôt heel weinig Worden horleid- De oorlogsverklairing van Frank rijk aan Bulgarije krijgt nog meer beteeke,nis door het Roemeensch koninklijk tesiuit dlat wordt uitgevaatrdligd: de iiohtiag van 1916 wordt tegen den 29n dezer ondea-, de wa^ens geroepen terwijl de reeds opgeroepen iiehtingen, wiens diienettijd op 14 November eindigde, onder de war pene gehouden word'en. 't Is nog niet de, voliedige mobilisatie, maar het gaat er naarloe. Over t algemeen is de toostand op het Servisch front als volgt: Weinig vorde-rend offen&ief d®1" Centralen in No-ordi-S«a-vië en vorde,rend olfensief der Ssir-viërs en Franschen tegen de Bulgaren. Wij achten het neodig een kleine fcyut te herstellep, verschenenin onzen toestan< van 't vorig'O nummer. Er staat dat di Bulgaren de hulp ingeroepen haidden Vai twee Russische legerkorpsen enz. Dit moet natuurlijk zijn T u r k s c h e. Op het Westelijk front h ef over den d Franschen den Hartman.sweilerkofpf. (Woiff-telegram) en 700 meter loop -graaf ten Noiorden van Reillon (V ogee zen). Op het Oostelijk front deden de Duit seherâ vruohteloos pogingen om op Dwinsk dioor te d'ringcn. Van Dwïns] tôt d® Pripet blijft de toestand onveran dierd. Maar in GaliciS ontwikkelden zid gevechten vaH grooten omvang. De Oo tenrrfcers die er tôt het tegen-ofïenaied trachten over te gaan liepen herhaalde màlen storan. Het resultaat was: nutte looze verspillmg van Vele leveinso3©rs ei ten glotte d'en aftocht. Yliegeniers bovei firussel Zondag 10 Oct., te 5'/2 ure namid, en Maar dag 11 October, om 7 ure, zijn opnieuw b« vriende vliegeniers boven de boofdstad va België verschenen om de bevolkingtot moec veitrouwen en standvastigheid aan te zettei Onnoodig te zeggen dat zij duchlig door de vijand werden beschoteD,doch niet een duitsch kogel heeft de vliegtuigen getroffen. Een duil sch kartets heeft daarentegen eene hoeve o yint Agatha's Berchem bij Brussel getroffei Het prachthof is in de vlammen opgegaai Dit meldt onze bijzondere correspondent di er bijvoegt dat het geruebt liep dat esn de vliegeniers bij Dowaai was gedaald. Fabrleken te Gronau stopgezel De twee afdeelingen van de fabriek de firma G. Van Delden en Co. te Gronau, di Maandag jl. op last der Duitsche regeerin werden stopgezet, zullen voorloopig niet wee in werking worden gesteld. Ongeveer 60 Nederlandsche arbeiders zijn daardoor on lasen. Links en Rechts. De Belgen in Frankrijk. Te Parijs, rue Vivienne 51, is gesticht de vereeniging der geteisterde uit West-Vlaan-deren, die het volgende doel heeft: lo. De belange'n der door den oorlog ge-teisterden verdedigen en de algeheele schade-loosstelling van de door den krijg aan eigen-dommen veroorzaakte schade na te streven. 2o. Te werken aan het herstel van het economische leven in onze provincie. 3. Onderlingen bijstand verleenen aan hare leden. Deze vereeniging is wettig erkend en is voor een tijdvak van vijf jaar gesticht. Berlijn's bevolking verminderd. Gedurende het jaar dat op 1 October eindigde is de bpvolking van Berlijn met 150 000 verminderd. Zij is van 1.955 806 tôt op 1.843.818 gezakt. De geboorten waren ook afgenomen, doch de huwelijken waren talrijker dan ver-leden jaar. Typhus te Spa. Onder de 9.000 Duitschers die zich in die badstad herstellen, is de typhus uitgebroken. Niemand mag nog Spa verlaten. De ellende in Oostenrijk. Uit Zurich woîdt gemeld1, dat de Ooa-tenrijksche regeering de kaloeadnduslrie vrrwel lieeift vastgelegd, door eene aan-zienlijko beiperking in het fabrieeeren van katoenen goederen voor het leger. Otoge, veer 300,000 werklieden zouden hierbij feetnokkeh zijn en de fa(brilcanjten ver-klaiarden, dat het hun onmogelijk was voor hen le zorgen, wanneer d® reigee-nng geen hulp verleent. Journalisten-misère. De correspondent van de Daily, Mail, mr. Jamea Dun, die is vrijgesproken van de aanklaoht de Nederlandsche neu-traditeit in gevaai- te hebben gebracht, geeft in zijn blad een aimusianite be&chrii-ving van den tijd, door hem in voorar-rost, in het Huis van Bewaring te Bot-ter^^i een passage voigen: „Heel w&t menschen zijn vôôr mij no. 15 geweest en allen hebben zij hun voor-letters gekrabbeld in de goed-gesahuurde tafel. Met een speld, die ik in mijin wasichgoed had gevonden, voegde ikmijn voorletters erbij en ondervond daarbij de vreugde van een sehooljongen, die voor het eerst appelen heeft geenoept. Zooals ik zeide, de bew aard ers waa-eiQ goede kerels en iedoreen was even vrien delijk, maar die geest^oodende eentonig-hesid van 6 weken gevangenis n.ag belangjrijk zijn voor de ondervinding, die men er mee opdoet, toeh heeft zij de-zelfd'e uitwerkiing als een straf." Voor een Belgisch oorHoigS!00)rTespon -usent, die gedurende zgs dagen d© gastvrij-heid ge'noot in de Maison Arrêt van Duinkerken, was het lezen van opschrif ten op d'e muren zijner gevangenisrka -mer een aangenaiam tijdverdrijf. Het meest humaristielte was opge&teld dioor twee o o ri;ogl jtx>rr esp^ûiid enten die hem voorafgingen, een van dé Daily Ohro-n i o 1 e en een van de Agence Ra p i d e. Het luidde: ,,Hôtel des Arcades, spécialité pour journalistes. Prix trà.s réduits Références • 's adresser: Daily Chronicle, Londres et Agence Rapide Paris." Op zrne beiurt voegde de Belgische correspondent erbij dat hij de ziaak ten zearsite zou aanbevelen, zonder de min-©te honoraria. Ingemaakte visch. Eene Exportfirma van Stavanger had 99 kisten ingemaakten visch verzonden. Dédouané look lont en onderzocht de bezending. Aile kisten bevatten ruw rubber. Ailes werd aan-geslagen. De verzender wordt vervolgd. Bofertrust in Denemarken. Duitschland biedt twee Deensche kronen voor één pond Deensche botçr, engros prijs De Denen, die niet veel vertrouwen stellen in de Duitsche klienteel, stellen voor een botertrust op te richten met het doel het export onder de kontrool der regeeriûg te rnonopoliseeren. Die trust zou de normale exporten aan prijzen die gezet zouden zijn door het heele verbruik van de voortbrengers. Het niet uitgevoerde overschot zou aan demeestbie-denden worden verkocht en de voortbrengers zouden de opgebrachte som onder elkan-der verdeelen. ©ras Onze lezers zullen zich de aanvallen der ^Tribune" herinneren tegen vooraanstaande Belgische jonge socia'.isten, waarin deze be-schuldigd werden (namelijk de Mah en Van-demeulebroucke) zich buiten schot te houden, terwijl de werkjongens in het vuur gejaagd werden. Het „Belgisch Dagblad" heeft dien laster weerlegd. Thans bewijst ons ditzelfde blad de eer ons aan te vallen. Ons antwoord: Merci! Dr. TERWAGNE. E. PREUMONT. Hei MiscMSS in België. Nieuwe martelaars. — 9 veroordeelin-gen (ot de doodsfraf. — 5 tôt 10 jar«.., en 1 toilO jaren dwangarbeid. Van cinzen correspondent uit Bxussel. 1 De Duitsche -raad v,in beroetrten — om i een term uit Alv,a's tijd te gebr^iiken — die ^ te Brussel zetelt, toodt zich onverbiddelijk vcor ia 1 wie de werving van het Belgische < leger eenigszins in de hand werkt. \ ïhans komt hij een aantal deftige peïso- \ • nen te verooxdeelen, omdît zij zich ia,a,n i die vaderlandslievende misdtad(!) hebben plichtig gemaakt. ^ Zeven Belgen, eene EngelscheeH eene Fran-sche vrcuw, miss Edith Cia,vell, zijn tôt dea I kogel verwezen. Onder de Belgen bevindeu zich twee bekende Bjusselaars, de heeren T Be,a,uck, architekt en Severin, de apothekeï ^ cp de St. Jajis' plants. . e Miss Galvell en detn heer Beauck zijn den I 13den October voor den kop geschoten. . <3 Miss Ciavell was de bestuurster viai de kliniek Dep,age in de Berckenda«lstnat te Ukkel. D.aar werden nog Fransche, Engel-sche en Belgische zw,a.argewonden verpleegd. De bestuurster en enkele dames en heereti, die zich cm het lot ' van die ongelukkiaen bekommerden werden veïklikt en beticht de s herstellonden aan te zetten naar hua wedefc- f zijdsche leger terug te keeren, ja, over de 1 grens geholpen te hebben. 1 Miss Gavell heeft zich als eene echte i Biitsche yrouw voor den krijgsriad gedri- c gen. De rechters(l) , die hoar reeds op voerhand ter dood hadden veiwezen, omdtt zij eene* Engelsche w,as, sarden, tergden en bespoitten, haar en haar land. Moedig , hield zij kop aap die beulen. Zij verborg ( z hét niét vcoï1 de zaais der bondgenooten v te hebben geijverd, en verklaarde gelukkig 2 te zullen wezen voor Engelajid te sterven. fa Die gentlemen der kultur aaizelden niet \ een doodsvo-nois tegen een vrouw uit te spre- f IJselijte bijzoûderheid : toen miss Gavell v naar de stnafplaats werd gebracht begaven C haar eindelijk haxe kraohiten. Zij bezwijmde. t Dan was het, dat het xhoordpjeloton de on- g gelukkige dcodde.... I Dit .afgrijselijk einde van de dappere Engelsche heeft den gloeienden haa.t der JBcus- I selaars tegen ,al wat Duitsch is îiog meer ^ aangeviiurd. De Fransche griavin, Mevxouw de Belleville v de Montigny is mede ter dood verooideeld. t Vijf andere persenen werden voor dezelfde feiten tôt 15 jaren dwangarbeid verooideeld. c De primses v.an Croy—Solie xs op hare t heurt tôt 10 j.airen dwangarbeid voor dezelfde misdrad(I) verwezen. Die piinses t is van kcninklijken bloede en verwant aan f het keizerlijk huis van Oostenrijk. Hare nicht, ^ prinses Isabella., is de echtgenoot ran den i aartshertog Fredeiit van Oostenrijk, oud-cpperbevelhebber van het Ocstenrijksche le- ^ ger. f T'en slotte zijn er nog verooxdeelingea 1 van 2 tôt 8 jaar tegen meerdere Belgen uitgesproken. -, \ Monsterachtige wreedbeid. Onze correspondent uit Brussel mcldt otis, dat de torechtstelling van den Antwerpschen | architekt, den hseir Baekelmins, gekeairerkt is geweest door een monsterachtige wreed- ^ heid. Zijne zusiter, die non is in een klooster t te Brussel, had de toelating verkregen eene r laatste maal haar broeder voor de voltrek- king van het doodvonnis te mogen ontraoe- ^ ten. Toen zij meende hem nog levend te j omhelzen, brachten de beulen haar y oor v zijn lijk.t Politieke j wraakneming. 1 Op al die veroordeelingen was het, dat Al va Von Bissing, in "zijn beruchte procla- ^ ma.tie aan de Belgen doelde, op de jongste i doodvonnissen, crni hen deri schriic in jhict e lijf te jagen. i Von Bissing heeft moeten vaststellen, dat , bij de Belgen met berekende zachtheiid tôt afval niet k&n brengen, maar dat de echo vari de O'verwinningen in Champagne en Ar-tezië overal de bevolking hadden opgebcurd. 0m zich te wreken heeft hij gemeend, dat ; het pclitieker en wijzer was met den kogel en het strop te heerschen. D.aarom moest < cok eene vrouw worden gefusilleeTd t lOnze martelaars zullen gewiokea wor- ^ den, niet waar? Do Belgische geschiedenis zou dien tyran moeten herinneren aan het spreekwaord : Een rijk van dwang en duurt niet lt'ng. Yerzoeke deze courant na lezing ouge-frankeerd per post te zenden aan één der Interneeringskampen: Uaasterland, Leeu. warden, Amorsfoort, Harderwijk, Bergen ^l)ij Alkmaar). BELGIË. Aiifwerpen. Opslag der melk. De wettig erkende Beroepsvereenigingf '■â'n Boter- en Melkhandelaars van A(nt-verpen en omliggend'e, heeft aan de be. olking het volgend hericht gestuurd Door groo't gebtrek afin voeding&toffen;: ie daardtoor ongehoord duur zijn, enteH ens door de vermirudering van déni, eestapel i& dè melk sei<j£rt lang reedsl a prijg gesteigen bij den voortibrenger. Trouw aan den maximiimprije, welkej astgesteld werd op 0.25 fr. peir liter, rerj-jn reeds door de serlijke verkoo -ers erge verliezen geleden. Onj ver der in staat te zijn aan de be-olking zuivere voile melk te lever en, an die prijs niet meer behouden blijvea n zîen vij ons verplicht don maiximum1-rijs tq stellen op 0.30 fr. per liter ei» it van af 15 October. fl ©sf ~lf i a a fi d@i*en. Rekwisitien te Weiteren. De gemeente Wetteren heeft 1C0 paarden ,an den vijand moeten leveren. Een aanta! mbachtslieden zijn er opgeroepen om aan da aopgraven van het Westelijk front te arbeiden. )e jonge werklieden hebben de vlucht ge-omen, terwijl de ouderen zich hebben moetex> nderwerpen.- West-Vlaanderen* Hareibeke gestraft Een aanplakbiljet te Hareibeke bij Kortrijk egt dat de Duitsche overheid werklieden oor arbeid aan de wegen gevraagd had en 9 in won ers zich hadden aangemeld, nadat un beloofd was een schriftelijke verklaring ,'aarin stond dat zij niet vrijwillig maar op armeele requisitie werkten. dat zii mfif-, <jf.rps>A oor militaire werken zouden gebruikt worden. )p den vastgestelden dag kwam er niemand e werk. De gemeente is verantwoordelijk ;esteld en de volgende straffen zijn bij aan« lakking bekend gemaakt. De bedoelde werklieden worden naar )uitschland gezonden om daar tôt het einda an den oorlog te blijven. Het is aan het Hulp- en Voedingscomité an Kortrijk verboden nog iets naar Harelbeka e zenden. Aile taplokalen worden gesloten, uitgezon-erd een, dat voor de militairen zal geopend lijvén. Van 4 uur 'snamiddags tôt 7 uur 'smor« ;ens mag niemand zijn huis uitgaan, behalva ;eestelijken, geneesheeren, veeartsen en vroed-rouwen. (Wat doet men als men die personen ;edurende die uren moet vooruitjagen ? Red.) Aile paspoorten der inwoners moeten terug porden gegeven. Elders zullen er geen naai lariebeke worden uitgegeven ; briefvervoeï 3 verboden. De gemeente zal nog binnenkort tôt een ioete veroordeeld worden. Aile overtredingen zullen volgens dekrijgs* cetten gestraft worden. Ëii*ai2aB!Va Terechtsteiling. Aan het Engelsche ministerie van Buiten» andsche Zaken werd door den Amerikaan-chen gezant meegedeeld, dat miss Edith Javell, vroegor hoofd eener opleidingsschool e Brussel, op 13 October terechtgesteld is, adat zij ter dood veroordeeld was. Naar ver-aidt, was zij beschuldigd van het verleenen an huisvesting aan gevluchte Engelsche, Pransche en Belgische soldaten, die den leeft^jd an den militairen dienst hadden en had zij un hulp verleend bij de vlucht uit België, an waar zij zich bij hun leger gingen voegen. foor zoover bij het ministerie van Buiten» indsche Zaken bekend is was er geen aan« ilacht wegens spionage tegen haar ingediend. liss Cavell zal gewroken worden. De opkoopers van aardapgelen. De imiaximumprijs der aardappelen i9 aatgobteld op 8 frank per 100 _ K.G. )e boeren zijn over dien prija misnoegd n wilien de miarkt van Brussel niet aeer bezoeken. Om te iachen* Boeder tôt hare dochtejds Hoe komt het, Tirées, dat je u door eeni iold&ait laat kussen? D o c h t e r (verlegen). Och 1 hij zcgde, dat :en kus ook een — liefdeveranapeiing is< „Woont hier menheer Kïommelinck niet neer? — Neen. — Zoo? Is hij uitgegaan? — Neen hij is binnengegaan'. — Binnen? Dan is hij thuisï — T'cch niet. — Hij is soldajat. — Wiaaroim ben je droef, yrouwkenî" — Ach! man, onze Siska heeft mij eeK iltimatum. gesteld. Ja» ja, als zij binaeu ie 24 uren geene voldoening en opslag be< komt, vraagt zij haar pas. , J De nan (zuchtend) Als da_ keukenmeia branten leest dan deugt het niet. Zij dient ons alleen dipl'omatieke teîtaeft '$>p.l

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods