Belgisch dagblad

792 0
12 November 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 12 November. Belgisch dagblad. Seen on 16 April 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/hq3rv0dw85/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

lste Jaaro-ano* VRT.TDAO 13 NOVEMBER 1915 No. 50 ABGNNE-MENTEtf. Per 3 maanden voor Holland I 2.50 franco per post. Losse Hummers: Voor Holland 5 cent voor Buitenland 7'/i cent. Den Haag, Prinsegraclit 39, Telef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLBD 3estuur : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie: E. PREUilfiONT — L. DU CASTILLON. ADVERTENTIEN: Van 1—5 regela f 1.50; elka regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elke regel uieer f 0.50. London : Dixon House Lloyda Avenue E. C. DE TAAIE RUSSEN. De 18 November zal in Engeland toege-wijd ziju aan Ruslaud. De schoolkinderen vervaardigen er 10 millioen Russische vlag-getjes. Die hulde is verdiend. De Russische legers dragen reusachtig bij om de Duitsclie kriegers af te slijten eu te duuuen. Wat Ruslaud, ua vijftieu maaudeu oorlog, presteert beschrijft ons een Engelschman. Zijne getuigenis kau uiets auders te weeg breugeu dau ons op te wekkeu en te doeu ver-trouweu in de eindvictorie van de zaak der beschaving tegen de botte kracht. H. Hamiltou Jyfe schrijft ouder meer in de „Daily Mail." Na vijftien maanden der zwaarste campagne, welke een leger ooit te doorstaan had, is de faam van den Russischen solda a t in de waardeering van alwie hem kende, hooger gestegen dau ooit te voren. Stellig heeft hij niet den vluggen geest van den Franschen ,,poilu" uoch de stoute opgewekt-heid onzer Engelsche soldaten, wien de be-teekenis van neerslacktigheid totaal onbe-keni is. Ziju vertrouwen berust zoo volko-men in de leiding zijner oversten dat ons iemand met voile waarheid kon getuigen. „Zoo'n officier, zoo'u mau." Maar binneu die grenzeh is hij het puikste vechtmateriaal dat ik keu. Steeds vergenoegd, onvermoei-baar, onverschrokken voor 't gevaar, (Zenu-wen in den modemen zin van 't woord kent hij niet) altijd tevreden met hetzelfde voed-sel, altijd gelyk van humeur, is er waarachtig geeu eenvoudiger braver mensch te vinden. De officieren liebben gedurende deze vijftien maanden op allerlei gebied vorderin-gen gemaakt en heel wat ondervinding op-gedaan. Zwaar werk, vroeg te been, 't ge-zonde leven in open lucht, geen wodka meer, i zieclaar zoôvsIa ter dat gebronsde voorhoofd, en die klare oogen schuilt een sclierp kverstand. De gelaatsstrekken getuigen vau karakter en vastberadenheid versterkt nog door het bewustzijn der verantwoordelijkheid. In phy-siek, moreel, en intellectueel opzicht heeft het officierskorps alleszins veel bijgewonnen. De hoogere Commando berust in ' veilige handen bij vier generaals, allen van 't zelfde type: diep-wetenschappelijk onderlegd, zijn het mannen zonder pronkzucht of aan-stellerij, die nooit iets op goed geluk af aan de kaus zullen overlaten. Het heengaan van grootvorst Nicolaas bewijst overigens teu klaarste dat een hunner desnoods wel kan gemist worden. De grootvorst was voor dezen oorlog haast onbekend, en daaraan is het te wijten dat zich om zijnen persoon heel wat legenden hebben gesponnen, en heeft men hem in Engeland gaven en hoe-danigheden toeberekend, die hij in werkelijk heid niet bezat. Maar in zijne verschijning in physionomie zagen de Russen eene vastberadenheid welke aan het Russisch karakter wellicht. te veel ontbreekt. Overigens wisten zij dat hij was „een oprecht een eerlijk man" en betrouwden dat hij in zijn hoedanig-heid van grootvorst, nooit het harregewar tusschen generaals zou toegelaten hebben, dat tijdens den oorlog tegen Japan de Russische krachten zoo fel benadeeld heeft. Bij het Russischevolk leeft de ge-dachte dat de Duitschers totaal moeten verslagen worden niet minder levendig als een jaar geleden. De Russen zijn nochtans evenmin als wij ,7Felle Haters" te noemeu; doch de Duitsche wijze van oorlogvoeren hebben ons beide tôt diepen inkeer gebracht. Wij haten niet het Duitsche ras, maar be schouwen dat volk en vergelijken het aan een troep razend-dolle dieren, indien er zulke dieren te vinden waren, maar die zijn er niet. In deu diereutuin te Petrograd hangt een als volgt luidend bericht: „De dieren verzoeken U de Duitschers niet met hen te vergelijken." „Dieren doodeu alleen wanneer zij door hongersnood zijn gedreven. maar vergieten geen bloed uit zuiver misdadig genot!" Een trek die de Russische mentaliteit goed weergeeft! De schrijver wijst er op, dat het Russische volk nochtans deu weerslag voelt van den oorlog in 't alledaagsche leven: in sommige steden gebeurt het wel eens dat nu vleesch, dan suiker of boter en bloem eenige dagen niet te krijgen zijn; de dagbladen kostenom- wille der schaarschte van het papier in plaats v-'u 5 kopecks nu 6 kooecks. In de winkels rolt men de gekochte kleme-waar in geen vel papier, doch gij kunt het in uwen zakdoek mee naar huis dragen. Maar bij al die kleine onaangeuaamheden, komt de bijzonder-goede natuur der Russische inborst nog schooner uitblinken. Geen sprake van wrevel, bitter-heid of klachten! Ailes wordt met een lach nitgemaakt, en wanneer het Russische volk opgewekt is kan geen ander volk ter wereld het bij hem in ljjdzaamheid halen. En nochtans maakt het Russisch volk zich geen illu-sies nopens den toestand: Het weet dat de vijaud sterk is, goed uitgerust en gereed tôt hevigen tegenstand. Maar schrijft, de „No-voe Wremya", wij moeten den vijand verslagen door sterker te zijn dan hij is, en niet met te wachten tôt zijne krachten slinken." Dat is de Russische geest na vijftien maanden oorlog. . dJe ffsesiaeicl. Van bet NoordelijkServisshe front valfc weinig verandering te melden. la het Centrum van het front heoben de Ojstenrykers eu Duit-scjers eenige hoogten en lojpgraven genomen. In B >suië houden de Monteuegrijuen het ofien-sief vau den Oostennjksc >ea rechter-vleagel st eds tegen. Om het laatste stuk spoor van de Orient-lijn, waaraan de Seiviërd zich zoo taai vast-klainpen, moeten verwoe idegevechten geleverd Zijn bij Aîexinatz en Nisj. Het Wolif-bericht luidt dat de Bulgàien den vijand op den linlier-oever van de Zuidelijke Morawa terug-wierpen ; maar dan hebben de Serviërs het spoor noj: veilig achter bunnen rug. Hoe gewaagd het voor de Seiviërs ook is in dien uitersien hoek stand te houden, toch blijkt uit deu uitersten wesrstand, dien ze deu vijand hier bieden, dat ze bewust zijn van eigen kracbt. Bij het naast gelegen Krugewatz — dus op een klein h ont — maakten de Duitschers meer dan honaerd kanonnen buit, meidden de pro-Duitsche berichten. Zoo die Op^ave niét overdreven is, kan men er van afleiden de groote artiiler.stische kracbt, welke de Serviërs ter verdediging van het spoor heo-ben geconcentreerJ.Binnen enkele dagen zullen we veruemen de vreeselijke verliezen welke ze den Bulgaren heelt toegebiacht. Zelfs wanneer de 8erviërs over den apoorweg zullen terug-trekken, is de verbinding Berlijn—Bagdad geenszins hersteld : van op de Stradjebatzge-bergten neemt de Servische artillerie beel het spoorweggebied onder vuur en zal er nog wel lange dageu voor zorgen dat Duitschers en Bulgaren er hun handen afhouden. Intweele orde komt, dat de Seiwiërs de lijn op ver-schillige plaatsen onoruikoaar hebben gemaakt door bruggen en riggels te doen sprin-gen. Wel naïef is hij, die meent, dat de pleziertrein voor Constantinopel op punt vau vertrekken staat 1 De eerste weken — zoolang het spoor niet hersteld is — valt daaraan Hiet te denken. Van verschillige zijden komt het nieuws, âat schepen van de Entente-mogendbeden ùcrorpedeerd zijn. Van deze vijan » ijkbeden ter zee zal het torpedeereo van een Italiaansch passagierschip, de „Ancona", in de heele wereld opschudding verwekken. Den onderzeeër, die onder Oostenrijksche vlag voer, booide het scuip, geladen met422 passagiers, in den grond Slechts 270 zijn gered. Onder de wrerlooze sliichtoffers zouden zich ook burgers van neutra!e staten bevinden. De Centralen gaan dus, zonder ontzag voor de regels van recbt en menschelijkheid, met hun Lusitania- en Arabie-bandieterijen voort. Vooizeker zal die nieuwe scbromelijke heuveldaad in Italie een weerslag vinlen op de militaire plannen der regeering. Men mag zich aan wraakmaatregelen tegen-over Oostenrijk verwachten, die direct zullen gevoeld worden aan het front. De E ntente-Mogendheden zijn overeengekomen dat Italië troepen zal landen in Albanië om de actie in deu Balkan te steunen. Zij' zouden niet te Walona maar te San Giovani ontschepen. In het Zuiden van Hervië dringen de En-tenie-troepen langs de Wardar op om eene verbinding daar te stellen met de Servische troepen van Vlonastir. Op het front Veles—Uskub—Wrania hebben de Servièrs tegenover de Bulgaren een stevigen dam opgeslagen, blijkbaar met het doel om de aftochtwegen voor het hooldleger open te houden. Alleen tusschen Wrania en Nisj is de vijand tôt Lescovacz gevorderd, Op het Oostelijk front blijft de aandacht der Duitschers op de sectors RigaenDwinsk samengetrokken, maar door de neerlaag die zij m de streek van Olaï en Salar leden, zijn zij gedwongen geweest voor Riga hunne stel-lingen op Mitau in te trekken. In de streek Dwinsk stellen zij wanbopige pogingen in om den sterken druk der Russen op hunne versterkte posities te weerstaan. fgfip- Desiki ge aan het Kei'sigescliesik vsop osize dappere verdeiiàgers op het îpïssuf? Links en Redits. Briefwissoling met België. Er wctt.lt vertejcî d?.t ecdeit gémi men tijd vele brielk'iai'ten uit Nedealand naar België verzonden, niet aau hunne bestemmelingen toegekomen zijn. De leden hiervan zou zijn, dat men ont-clekt heeft dat men onder den po^tzegel geschreven had. Ww .raden d^s al onze lezers aan ; voortaan te scbrijveu op officicele brief- J kaaii'ten met gedirukt©n zegel in de kaart ' zelf. Belgische hulp aan Servie. Wat prachtig voorbeeld geven delclei- i ne Belgen hier weer ! , Zooals zij verpletterd door een over-maehtigen vijand, gaat hun broederlijke , sympathie naar het dappere Servie. Maar ) zij Jaten het niet bij wobrden van sym- ] pathie. Ze toonen nogmaale de mannen ; te zijn van de daad. De helden van den ] Yzer zullen vertegenwoordigd zijn op ] het Servisch slagveld, waar ze zij aan i zij zullen veehten met de helden van ( Donau en Drina. ] De Belgische afdeeling auto-kanonnen over Archangel vertrekken naar het Rus- , sisehe front, heeft draadloos telegrafisch j bericht gekregen, dat Rusland haar de j toelating heeft verleend om hare mode- ] werking aan de actie der Verbondenen • in Servie te brengen. Totaal zijn 4000 Belgen op weg naar ; den Balkan. j Hef Feest der Kleineri J Onze Brusselsche confra-ler, Gérard 1 Haïr y, die thians te Baiijs aan ,,Lo Petit s Journal" medewerkt, kondigt a:\n dat wel- 1 dm het uur van een grooot feest votor de 2000 kleine uiilgewekenen van de Ys'Orstreek zial luiden, die in twintig ko-loniën detr P.arijische omgeving vereenigd zijn. De komst van den grooten Sint , Nikola&s vervult de kleinen met ziaiige j verwacMing. De Franschen hebben er voor ( gezc.tgd dat de mandjes baryton van speel- ; goed en lekkernijen. c De werving te Londen f De Tkade-Unions bielden verleden Zon- j d%s een gioote ma.iw^ L'i:' . ', i J ' . > 1111,.,.. >.i i i i iv. 11 ii u .aan te wakkeren. , VûO'ia.îgegiaan door hunne kleurige banie- . l'en, die aan den optocht a,ls een middel-eeuwschen toon gaven, zegt de coures- J pondent Van „Le Journal", zijn talrijke sitoeten uit verschil'ende wij'en van Londen naai Trafalgar-Square bijeea gekonien. Men is er in Engeland van overtuigd dat de moreele invlood dezer bsteoging op de massa voor de werving oasekathare iosultaten zal opleveren. De bijeenkoms-t werd gesloten door een warm toegejuichte dagorde, luidende dit alleen het vuijwilligersstelsel moest vol-Sitaan om Lord Derby, bestuurder der aanwenving, de noodige maaschap^en te geven en dat de Labour iJarty hem alie mogolijlve hulp zal verleenen. Hervé over den Duiischen vrede. Wilt ge het oordeel kennen van Hervé over de Duitsche vredespogingen ? In zijn orgaan ,,La Guerre Sociale", laat hij zich daarover volgenderwijze uit: Daar de Duitsche regeering het uur van de afrekening en der boetedoening voelt ko men, begrijpt men zonder moeite dat hi3u'e voa Bujows en Sudekums wel den weg zouden willen banen voor een ,,eervoUen" vrede. Een eeivollen vrede zou voor haar zijn, de vrede die haar zqji toelaten zich uit den strijd, die zij onlketend heeft, te trekken | netjes en met de eer van den oorlog en den schijn der- overwinning, der gema- j tigheid en der groothartigheid. ■ Voor wat idioten aanziet zij dan de regeeringen der verbonden volkeren ? De toes'and in Servië. Men discuteert, houdt palabers, men reist, en gedurende dien tijd ligt het on-gelukkige Servië te zieltogen, zegt de luitenant-kolouel Roussel in ,,Le Gaulois".En hij waarschuwt: | Laat ons oppassen dat hare verplette-ring, voorkomende vooraleer men een einde heeft gemaakt aan al die aarzelin-gen zonder uitslag, aiet in eakele dagen do zoo traag gezochte uitkomst uitlokt. ■ WTaat deze zou dan onvermijdelijk tôt oaze 'schade keeren. Japan en de Duitarehers Uit Tokio wordt gemeld dat talrijke Dttâtsche.rs, in Japan verblifVeade, uitge-wezen zijn. Er was aaa t licht genomen, dat zij groote hoeveelhedea oorxogs'mate-li.aal kochtea. De leren en de oorlog. Tllrijke llandverhuizers, voor het mee-rendeei 'Icren die den ouderdom ha den bereiikt ona de wapens te dragen, wildea op een schip van de Cuaard Line, te I iveipool, inschepen voor Amerika. l'en gevolge eeneir protest-manifosfcatie der menâg'te stapte de benaaaning vaa _ de boot aan wal. Zij weigerde te vertrekken indien de vluchtelingen aaa boord bleven. De Maatscbiappij stenid-e toe en l.et aan-plakkeu, dat ze tôt nader bevel geen Briische onderdanen meer zou vervosr&a, indien ze den oud«rdom h^d^n bereikt oax het. laad te dienen. 1.400 Ierea hadden hunne plaatsen voor-behouden. alleen voor aanstaaude we-ek. Nieuws uit Brussel De Rechtbank van Biussel en het geval van Mr. Theodor. Na do aanhouding van Mr. Theodor, sta'bouder der* Balie van Brussel, voor îijn flink optreden ten voordeele van îet Berlijasche recht tegenover de Duit-ïche willekeur, heeft -het Beroepshof vaa Brussel door moade vaa zijn Procureur-3eneraal en den Eersten Voorzitter, on-niddellijk aan den Tuchtraad der Balie, iijae deelaemiag doen kenaen in zeer svmpathieke bewoordingen. De Rechtbank vaa Eersten aanleg heeft lit voorbeeld niet gevolgd en tôt dusverre îog geen blijk van deelneming aan de 3alie gegeven. Zijn voorzitter, de heer Duquesne, die op 't oogeablik maar eea commies lieeft, de Duitschers niet te mis-îagen, heeft van een lang gedoe.umen-eerd verzoekschrift ontvangen, van een 1er leden der Rechtbank, den heer G. De îlyckere, vragende dat de Rechtbank ,aan de Balie der Hoofdstad een war-uen en treffenden blijk van overeenstem-ning en eonsgezindheid zou geven, om irofest aan te teekenea tegea de verbaa-îiag vaa den bewonderingswaardigea itafhouder, Mr. Theodor." De moedige rechter, eerelid vaa de ?ederatie der Belgische Advocatea, heeft taa dea heer Duquesne gevraagd, do Rechtbank in buitengewone vergadering >ijeen te roepen, om aaa de Balie te seggen ,,dat zij ia hart, ia ziel met îaar is, lijdt ea overwiaaen zal." Men zegt Van ten correspondent uit Brussel: Er wordt in de bladea geschreven dat le Duitsche keizer aan den Paus gevraagd îeeft zijne hooge bemiddeling ten voor-leele van den vrede te willen gebruikea. 5. H. zou geaafrsvoord hebbea, dat hij lit volgaarne zou doea, iadien de Duit-ichers eerst België ontruimen zouden. ïet heet dat de Paus een afschrift van ;iin antwoord aan Cardinaal Mercier ge- iqflrl , -» • •* - _ ^ >eurt den inhoud van den Pauselijlten ^ irief aaa de priesters vaa zija bisdom ( nededeelde. j Onze Ministers. ^ i De heer Franz Schollaerf, i iroorzitter der kamer van volksvertegen-aroordigers, is op dit oogenblik ernstig ïiek. Maandag was een kleine verbetering a zijn toestaad waar te aemea. De heer Davignon, svaarvaa de gezoadheid in dein laatsLea jjd te» wenschen overliet, herstelt zich stilaan. Hij zal bianenkort zijne herstelling folledigen bij zijn zooa, de heer Henri Davignon. De heer J. Renkin, miaister der Koioaiëa, is op dit oogeablik te Parijs. Hij heeft verleden Maandag morgen pro>efvaarten bijgewooad van snel- ( rarende voor Conga bestemde schepea. I De Duitsche majoor, die lie iiioonlen e Âorsciiot lieval, is iiîFrankrijk gevenijeageiiomen. De reserve-majoor, die de terecbtstel-lingea vaa Aerschot beval, bevindt zich ap dit oogenblik in Frankrijk in krijgs- ] gevangenschap. Men dacbt, en met rede, dat hij geen ' snkel recht had behandeld te worden ^ als de andere kiijgsgevangeaea ea heeft hem opgeslotea in plaats va^i hem naar ^ een karnp te zendea. • • Ondervraagd over de gruwelen die luj te Aerschot beg.ng, heeft deze barbaar ailes bekend. Hij erkende dat de door hem gegeven beveien in tegenspraak war n met de ooi'logsvvetten, ma;ir heeft er aan toegevoegd, dat hij gehandeld had naar een formeel order uitgaand vaa den kom-mandeerenden generaal van het leger, waar-van hij deelmaakt. Men acht, en met rede, dat zulke mis-daden gestraft moeten worden ea er w'ordt voorgesteld hunne «plegers voor eenen krijgsraad te roepen. Men zal den ma-joor doen verschijnea, ea de generaal die men nog niet heeft zal bij verstek gestraft worden, maar hij zal niets verliezen met te wachten. PRIMS VON BULOW CONFEREERT Pv ET DEN GENERAAL DER J^ZUïETtN. Volgens te Londen ontvangen inlichtingcn heeft prins von Bulow vader Ledochowski, generaal der Jezuïeten in Zwitserland ont-moet, die naar dat Land geweken is toen Italie aan den oorlog deeluam. Onder voorbehoud daar zoovele praatjes in omloop zijn BELGIË. 'O osf'- V1 a a bi slei^en. De jachf op het koper. Ten einde eenï overzicht te krijgen >ver de voorraden koper, geelkoper, ko-Jer- of koperrijke legeeringen, alsook iver nikkel, die in de gemeenten Gent, 3int Amandsberg, Gentbragge en I ,ede->erg aanwezig zijn, beeft de etappen-iommandant een aantal maatregelen ge-îomea, waarin hij o.m. gelast: Het hoofd van ieder huisgezin is ver->licht, op een hiertoe voorgeschreVen ormulier, schriftelijk bij den commit.sais van zijn wijk aan te i^aven, boeveel misraad er uit koper, geelkoper, broas, tikkel of een koperrijke legeering in zijD iezit is en hoe groot het gewictit daar-ran door hem gesshat wordt. Voorname-ijk zijn aan te geven: ketels, vaatwerk, cookgericf, alsook zulk metalen huis-aad, H welk aiei meer ia gebruik is, coperen voorwerp'en op daken, buizen •iiz., maar geen kerkelijke voorwerpen. Een gevaariijke yck Adolf Vanhulle, boschwerker, 22 jaar iud, te Knesselare, gehuwd en vader an drie kinderen, die den Maandag 16 sovember 1914, vrouw Alida Minjauw, \ iens echtgenoot soldaat is bij het Bel-;isch leger, vermoordde, alsook hare wee kinderen Léo en Marie, is naar het ânneloozengesticht van Doornijk over-;ebracht.De raadskamer en het Hof van Be-oep heeft na de besluitselen, nederge-egd door de geneesheeren, gelast den ;eestestoestand van den betichte te on-lerzoeken, een bevel van niet vervol-;ing uttgesproken, daar Vanhulle, op tet oogenblik der ijselijke misdaad door" icm bedreven, krankzinnig was. H^abcinf. De in beslag genomen goederen in Belqië. ue voOTscnoiJtaB, troor ucn uowrei leur-Generaal van België ingesteld voor le requisitiebewijzen, is thans ver ander cl n een Bureau voor Schadeloosstelling. 3it bureau inoet de^aanvragen om ver-joeding voor de massagoederen, welke n België werdea opgeëischt, in ontvangst îemen en de zaak onderzoeken ter be-îlissiiig door de Rijksvergoedingscommis-;ie. De uitbetaling, geheel of gedeelte-ijk, geschiedt door de Société Générale o Brussel, inzooverre het toegestane be-Irag der schadeloosstelling als een cre-ht bij de Duitsche baxiken is gewaar-* jorgd. Maximumprijzen. Een bericht van den Goeverneur van België stelt de volgende maximumprijzen past: Graan, de 100 kilos, B5 fr. 15; koren, 35 fr. 50; rogge 23 fr. 50; zemelen in ^ ien molen gekocht '22 fr.; bloem aan aakkers en verbruikers geleverd 45 fr.; jrood aan de verbruikers geleverd, 0'.41. Deze prijzen zijn geldig sedert 15 Dktober. De koffie. Het Duitsche bestuur in België heeft le iarieven voor de inkomende rechten weer hersteld, zooals die waren vôôr len oorlog, zoodat er nu voor koffie aaar Duitsehland per kilo 80 pf. en naar België 10 pf. betaald wordt. . ' Lusik. In de „Cité Ardente". Men heeft op de muren der stod eene jekendimiaking aangeplakt, waaidooir de Duitsche ovorheid v.aste datums aaii de iivlickaea en de buagerwachten opgeeft >m zich van maaad toit maand bij haaii iaa te melden. lot dusve re hadden de x langhebbenden een boekje gekrcgsn, ivaa-in de 'datums van hunne aanmelding langeduid was; verschillende regleimn-aire bspalingen woirùen verder in dit boekje op g, geven. Het geld dei Du.its&hers [aakt op, of wel vinden zij onnoodg zich nog veel moeite te geven om d© àieasitp'lic-htige Beigen aan hun strenge toe-îich't te ônderwerpen. De herstellingen aian de kaithedraal zi)in nu ten einde. De kundige__ bouwmeestaC heeft zich met eer van zijne taak we-ten te kwijten. Men is nu bezig eea kleiin 'plaaitsoen in orde te brengen \ ^or den ziiant vaa h,et kow. Een awwi ijaeioa hekken sita,at ieeds iin de plaats van het leelijke houiten schutsel dat er zoo lang gestaan heeft. Een tentoonstellii g y.an scriioonc ku lis ton heelt plaats gehid in de preutenzaal deaj Academie. De Luiksche kunstenaais Ca-lon, C. Barpentier, A. Donnay, Richîirl Heintz, Ain. Keuaion, Xavier Wirtb, enz, hebben eene moo.e seiie van Landschappea der Ourthe en der Ardennen tentoonge-s-teld.* * * j (Plaît.). In onze sCreken ook beginnen de Duijtschieis de klokken uit de k.rken weg te nemen om er muaiti© van te miafcen» In de gemeenitea der omstreken van î-wiki hebben za de klokken doen wegvoeren.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods