Belgisch dagblad

601 0
27 February 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 27 February. Belgisch dagblad. Seen on 22 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/pv6b27qt16/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

WOElNSDAO 27 FEBRUARI 1^18. Mo. 139. A B 0 N M £ M- B H ï E N. Per 3 maanden voor Nederland l 2.50 franco per posfc. Losse nommera. Voor Nederland 5 cent, voor Bnitenland 7'/» cent. Den Haag, Prinsegrachfc 126. Telefoon Red. en Admin. 7433, BELGISCH DAGBLAD Uepscgaijnend te 's«SH>aveniïage5 ©Sksk t&erkdag te 12 ure midctag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. • ADVEETENTPN. Van 1—5 regels f 1.50; elke egel meer f 0.30; Reclames —5 regels f 2.50; elke regel leer f 0.50. London : Dixon House Lloyda [.venue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. Recht voor do vuist. De xnoraal verbiedt misbruik te malcen ran iemands toestànd om hem noodgedwongen tôt bindendô beloîten te noopen of die af te persen. . Het wetboek. erkent ook geene aige-dwongen verbin'tenissen. Welke strenge ter-men van afkeuïing biedt dan onze taal niet om dergelijke praktijken te _ veroordeelen, wanneer Belgen den onverdienden ramp-3poed van hun moederland misbruiken om dergelijke verbintenissen te bekomen ? Toen de aktivisten die houding tegenover de doodkranke moeder België aannamen verwekte die houding een storm van ver- ontwaardigiag. ' Hun voorbeeld wordt eilaas î thans nage-volgd door het zich noemend loyalistiscb week-blad V r ij België. Dit blad zoekt onhandig genoeg dejongste gebeurtenissen in België te benuttigen om de Belgische regeering tôt bindende be oîten in aktivistische richting aan te zetten. Zoo han-delden reeds B. Declercq, A. Jacob en A. Deswarte, toen zij den llden Juli 1915 hun dwaas telegram aan den Koning der Belgen zonden. Ziekier nu wat een der bsstuurders van ! Vrij België heeft durven schrijven : „Het zou dus wijskeid zijn tegenover den waanzin van het aktivismo het '» laamsche volk in zijn recht te herstellen en dat reclits-herstel onmiddellijk te voltrekken, vooral aan onze soldaten van den IJzer. Welk betermid-del zou onze regeering aan de hand kunnen hebben oci metterdaad te toonen, dat het Vlaamsehe taalvraagstuk zake is van binnen-landschen aard, hoe zou zij met grootere ze-kerheid aan de Duitsche regeering elke aan-leiding kunnen ontnemen oui zicli als bescherm-sfcer van Vlaanderen op te werpen. en omde kunstmatige politiek. door haar tijdens de be-zetting ingeluid op het vredescongres te ver-lengen. Onnoodigteerkennen,dat de Duitschers nooit meer dan een sehijn van reden voor hunne bemoeiingen met onze Vlaamsehe taal-belangen kunnen laten gelden en dat al het lawaai van de aktivisten niet voldoende is, om de gedempte, maar eensgezinde wilsuiting van ons volk te overstemmen dat van Duit-sche zijde alleen om teruggave van zijn vrijheid vraagt 'en oru iierste!, maar zelfs de sehijn is in deze te veel. De zui-verheid van onze Belgische zaak in dezen oorlog is tegenover de wereld hare ware sterkti: geweest, dezelfde onaantastbskarkaid moet onr.e regeering ook weten te bereiken i in hare Vlamingen politiek, wil zij met eenig gezag tegenover de volkeren den eisch van Duitsch'and afwijzen, om de Vlaamsehe zaak bij vredesverdrag te regelen. „Laat de Raad van Vlaanderen waanzinnig rijn, van onze regeering hebben we hetrecht werken van wijskeid te verlangen. Men doe ne zonder uitstel. Het is noodig."^ Zulk proza is eenvoudig waanzin. De algemeene tegenstand der Vlaamsehe bevolking met hare gekozenen aan het hoofd bewijst dat het aktivisme slechts een hybri-disehe plant is. Het krachtig en kranig ver-net der Vlamingen zou Vrij België moeten verhinderd hebben bovenstaande regelen te Bchrijven. Zij wekken inderdaad bedenkelijke indrulc-ken op. Ofv.el de heeren van Vrij België zijn overvleugeld en zij gooien een lcluifje te knagen aan zekere aktivisten dis henvolgen. Ofwel de politiek van dat weekblad gaat paralleel met het aktivistisme in België. Wat er ook van zij, hefc „V1, N." van Antwerpen schreef nog dezer dagen „dat de houding van de Vrij België-mannen, nog wel de dubbelzinnigste van aile is." • De loyale Belgen, en onder hen de Vlaamschgezinden vooraan, vragen zieh op hunne beurt af, welk spel hier gespeeld wordt. Het wordt toch ondragelijk dat de aktivis- tische en de Duitsche oladen ala de lihei-nische Westfiilische, Kolnische, ITrankfurter enz., het proza van V r ij België over allerlei Belgische toestanden con amore overdrukken Nog Zaterdag 23 Februari publiceerde de befaamde Duitsche Toekomst alhier de volgende giftigheid aan het adres van onze regeering : „Door haar s c 11 r 1 k b e w in d aan het front ten opzichte van de Vlaamsehe soldaten in het Belgisch leger, waar, naar de ver-klaring van Vrij België,' soldaten werden gestraft enkel en alleen omdat zij Vlamingen zijn, heeft de regeering onder de Vlaamsehe ; oldaten een révolutionnaire stem-ming verwekt, waarvoor priester Van der Meulen haar heeft gewaarschuwd en alzoo heeft de Belgische Regeering zelveden voort-gang der wapènen van Duitsehland tegen de' Belgische landmacht in de hand gewerkt door de getrouwheid der officieren en soldaten jegens den Koning en den Staat tôt wankelen te brengen. „De politiek der Belgische regeering heeft, zooals uit bovenstaande duidelijk blijkt, het bestaan van den Belgischen Staat in gevaar gebracht en wanneer er iemand van verraad tegen België moet worden beschùldigd, dan zijn het de Broqueville en zyne handlangers die daar in de eerste plaats voor in aan-merking komen." Een Uuitsch blad steunt zich dus op Vrij België dat een flagrante onwaarheid heeft geschreven, die ook met de bekende aan-vallen van den heer Van Cauwelaert op den heer de Broqueville door de aktivistische bladen in België werd verspreid, om te conc udeeren dat een révolutionnaire stemming onder de Vlaamsehe soldaten en officieren heerscht, waardoor Koning en Staat aan het wankelen zijn gebracht. Het is niet waar dat een schrikbewind ten opzichte van de Vlaamsehe soldaten in het Belgisch leger bestaat; het is evenmin waar dat Vlaamsehe soldaten worden gestraft, zooals _ Vrij België heeft durven drukken, enkel en alleen omdat zij Vlamingen zijn. Zijn de heeren van Vrij België dan zôô verblind dat zij de draeht en de gevolgen van hunne bewering niet hebben ingezien? Al zeggen zij in de interneering en vluchte-lingenkampen, waar zij vôôral huu aanh ing zoeken, dat zij alleen het echt Vlaamsehe ge-loof belijden en dat er buiten hunne kapel geen zaiigheid is, toch zijn er Oroddank nog andere Vlaamschgezinden in Holland, die al de gevaren en konsekwentiën van hunne geesÇdrrjverij beseffen. v Bedoelae Vlaamschgezinden zullen niet toe-laten dat een re^htvaardige en demoeratische zaak als de Vlaamsehe beweging voor lan;; gecompromitteerd worde door de aktivisten in het bezette land en de heer n van Vrij België er buiten. We zijn noch verwaand, noch verwaten om de Belgische regeering aan te sporen bindende beloften af te leggeu, die alleen het aktivisme, met de bestuurlijke en politieke schei-ding en de scheuring van ons leger in V 'aam-sehe en Waalsche regimenten kunnen recht-vaardigen en aanmoedigen. Wij hebben immers vertrouwen in de Belgische regeering ; wij hebben vertrouwen in de rechtvaardigheid van de Vlaamsehe zaak en in de vaderlandsHefde en de eendracht van aile Belgen. En ailes zal recht komen, omdat wij steuaen op ons eigen macht en ons Vlaamsehe volks-kracht.Wij zijn dus vast overtuigd, dat de Belgische regeering niet zal ingaan op de invitation à la valse van de heeren van Vrij België. Die wals zou een doodendans voor België en voor de Vlaamsehe zaak kunnen worden. Léonce du Gastiilon. DE TOESTAND Een Du-^eldorîer blad schreei onlangs dat IVozkj wel eeu Duilsch ondorefean is. Zijn eclite" naam is Braunstein en bij is grnoor'tig in een stadjo a-an dm Rijn. IT\; sUdeerde te Bonn, waar bij wegens die'stal zôu zijn weggcjaagd on huwde la-tev een rijk -meisjo, die kort na het huwe-liîk" in geliélmzinnige omstawdigbedetn over-leod. Die Duitseher is het die uit naam van het Rnssische volk ondierbandolda ! Zijn er dan geen Eus.-en meer in Rus -land ? Hoe kan cen rrôtzky vraie bin-tiend zijn ? Wij hoorden menge-hën, (lie zeggen dat ïrotzkv on Lenin fanatici zijn an waar-lijk gedroomd hebbeai dat de Duitsche troepea door }icn lot het bolsijevikisme zoud-aa behcerA worde. r. Onzin. Men zlet hoe d« Duiischeis naar l'etrograd opruk-«n hos de Duitsche mjeeringi die van j'etrograd den vrede den overwonnelingm heeft gedikteerd, aen vrede dien de îBAxi-malisteiv binnen do 43 urea moesten aain-nemen.Be (erreur, der Ixlehc .viki isi zoo groot U'H de Iîuir >>jhe bevolking d<3 a.anruk-n®j?ao Duiftcdiers al- bevrtjders beg-roeten. la de Oekraine bieden do Bolchewikis Av:,t tcgenel-and. .Tn^C heerochl eien paniek. De ■ 1 uoi'ehv gezant en nog andere gezan-■u hejbcn de stad verlaten. De Jiingei-•s,,ne en Frarisch.® gezant blijven. 'll i; de Duitsehers d<9 politiek geen© ',(!;■ opvalte:a, blijkt nog uit he^feit „ ' ' prins|e dtafl n'ieuwen 'j:i Liiliiiiicn zou beatijgen. Dus zou dit rijk een bondstaat van Duitsehland worden. Ovcrigens wordt Rualand van Folen, iLithauen en Koerland, berooM. Zal die rooverspolitiûk de laatsie droo-roej-s van eene verzoening m# Duitsehland overtuigeii Y Duitschlands "vraatzucht is zoo ge-vreesd, ook bij zijne bondganooien, dat de Hoiïgaren zelven, spijis hunne duitsclige-z.indheid » geen handelsverbond met Duitschiand AviJen sluiten. "V cax Heydobraa<i.t, de oagekraonde kon:ng van Pruisen, heefL uit naam van de jun-ker.i in den Buiischen rijksdag verklaard: Dto overeensiemming van don kanselier en tWiilscu met tetrekking tôt België vatten wij op in den zin van den vnegeren Can-itrom-afgevaardi'gde dr. Spalm, die, onder instienrming va.n de meerderheid vain den Ityfegdag verklaarde, dat de ontruiming van Belgio zeu plaat^ heibben onder dit voiQib'et-houd: Geen a,nncxatie, doch politiefce, militaire on eccmeniiscàe invloieid van Duitschiand in België. De enarme beteekeniâ van do Vlaamsehe kust mcet bij de vredesjnder-bandeJingen volkomen worden benuc. Eijt ig tenminste reahtzirmig gespi'okejn. Iiaar bonden wo meer va>n dan van de âluwe taal van Von Hertling. (Gedeeltclijk niet geoorrigserd.) HET BELGISCH KONINGSPAAR. Alvoreoia naar het Belgische front te-rug le keeren, hebben de Koning, de Ko-mingi-n en prins .Leopold nogimaals cen bezoelc gebracht aan generaal i.enw, Kleine Imperialisten. Dieze .benaming is: niet van mij maar van den Pries, Dis. S. Huistnans, die daar-rrnec bedoelt de Groot-Nederlandcrs, die, op zijn minst, strevén naar uitgebreidor tial-gefcied; Nederlanders, dit:- ilcleifaere volken dan z.ij,, bijaa of in het geheel gaan Ixstaans^ recht gunnen. Daaibij behonrl 66k Dr. J. B. Sçhepersj die zqo vèischrikkelijk bang is voor de Belgische imperialislisn on daarom gteuri zoekt bij de activistes. " Indien hij echter, te goeder tronw dan, macht geaneend hebben, dat deze Jaalsten alleen van zuivere vaderlandslic*f-e blijfeu gayen» dan moet hem de 'gesebiedenis t'er laatgte wekèn wel de aogen geope.id het). ben. Want zij die gemoeaid bobbea dit de activisien het ViaamiECihe^ volk veriegenwo'jrdigden, moctea door de klin^e i-do prolesten, in w>orden en dadcn._ die' in België, legen hen opgingm " wel boLe'rd zijn. Maar? De GrooUNederlanders, dià tocu Z0k> klein zijn, inderdaad, zullen daarvoor wel geen ooren gehad hebb'on. -Dr. Schepers, o.a. is bang voor de Belgische imperialisten di«3 deel van de &.cbado die hun land oœlorv'jn.i, wiilen \"©r. halen op Nederiand, en Vrcést nog înter vooa: den Framscbea invloed die du H-jUiaiscd» la.al zou kunnon hedreigen, înaar hij vindt hiet hoegenaamd niet org dat de H Jland-sobo taal als oMcieele taa.1 aan de Friezen v.-crd opgedrongen on blij'i. vaoffges.clireven. IrJlJSgejiaeel hij booCiiouvvi, het ze.fo als c-n. vetarreobt dat Phesche kinderetx ùun oplei-ding Qntvangen in een andere taal dan die hunnur ouders. Hj maakt er di Aedjrlaird-soho regeeriiTg ge>an vervvijt vaai, dat zij zelfs bel Friescn niet cTÂ^nt; wel toelaat dal aau dj hoogen caolen ond-Noorcch w:;rdt gedoceerd, maar voor dè studio van het oud-Friescb en het krachtig levend Frieseh onzer dagen geen hanl ui'.st ex t. Maar de Belgische regeering, die ^ in bair wetten do gelijûcheid dor taon erkont, ^ en, was het niet genoag, dan toch veed aeei voor het Vlaamscb, vall hij aan om haar Franschgezindheid. Is dat uit liefde voj,c het Vlaamscb? Neen, maar wel vaor het Hdlandsch, waaa-van het Vla^mscù een Lak genoemd w. ad, an \vaar-tee cok bel Af i..aa.uoh werd^ garek nd. Voor het Friesch ij gjea sjijd nwur fioodig, omdat, volgans hem, het Fne.oh taal^'bi.d met in vergeiij.dng kan Iredcai met daï_ v m het Hollandscn. iMiaar v-joS het nog miilder ge-fpriikiîa H dland^ch in Aïberisa en Afciki, in vergelijking met de machtig^ C'ngolsehe taalgebieden, treedt hij in 't krijt en ©ischt hij de rechten op.... die door Enge.and aan do Afrikanadêrs in ruime ma je weu'd gege-ven dan daoa- Nederland aan de Friezen. En zgo wordit door hem en andere GrO'Qt-Nederlanders cok opgetraden te0ea Bçlgie en zijn Regeering. Zij steunea de aciiviàten niât uit liefde vocur lut Viaamsca, ma.ir uit grooitcr liefde voor Nectarlarad's o fici^ele Ual. En zij doen dat volgens het Duitsche isysttieenr, dat ook voor Folen, Sleeswijkers. Elzassers, e.a. maar één_ ofiicieela taal er-kent, nd. het Duilsch. Zôô is het çok voofr de Friezea in Ooôt-Friesland en zàl het ook worden voor Vlaan-dieren als de Dioitiehers (le baas blijven. Maar dat zien die Gri»t-Nederljnd«rs niet in. lîngela.nd en Frankriji zijn de boemam-nen voor hen, tervvijil DuitsCidand vorafgood wordt; en waarom? Omdat zij als de Euiitschors niet de taairecbjein. orke.aioa van kleinere volken, zooals do Engelseben b.v. wèi doen. J. J. VAN DER iWEIjJ. Het Duitsche blad van ioris. Vrijiag kwam ons het jongste nr. van De N i e u w e T ij d, uit Antwerpen, toe. Het bandje la zeer belangrijk en leerrijk : DE NIEUWE TIJD, Leopold de Waelstraat, G. Toegelaten Weekblad. Dit bandje draagt twee stempels. Van het grootste ontcijferden wij de woorden : Kaiser-liche gouvernement Antwerpen (Pressegede-legierter), midden in het woord B r i e £-s t e m p e 1. Het kleiner stempel is zonder vergrootglas moeilijker te lezen. Het woord Preigegeben staat er duidelijk. Bov»ndien is over de titel De Nieuwe Tijd het woord REICHSDIENSTSACHE in groote letters en in gekleurde inkt ges empeld. Aan de achterzijde staat het waarscbijnlijk Haagsche postmerk A 467, doch de band dra-igt geen Hollandsche postzegels. Zijn dergelijke druksels hier in den lande misschien portvrij? In aile geval bewijst dit bandje zonneklaar dat De Nieuwe T ij d als Duitsche Reichs-dienstsacbe portvrij door het keizerlijk gouvernement van Antwerpen naar hier werd verzonden. Die onvoorzichtigheid of dat cynisme der Duitschers laat toe te zeggen, dat de aktivistische kranten van de soort van De Nieuwe Tijd door de Duitsche regeering als eigen goed worden verzorgd en bezorgd. Red acteur van De Nieuwe -Tijd is de bekende acti7ist en socialist Edward Joris, die naar het afgelegen en peperduur Stockholm kon reizen om er Kam. Huyamans over de zelfstandigheid van Vlaanderen te spreken. Dit Belgisch Kamerlid heeft dus dien man, wiens papier als Duitsche Reichsdienstsaohe portovrij wordt verzonden, ontvangen, aan* hoord en aangemoedigd. Eens te meer heeft Huysmans zich verbrand. GENERAAL DAELMAN. f Te T amaria - su r -jner, bij Toulon i» gênera al Daelman een bekende Bruasel - Ua ^ . r-, 1 - •«_ T /I ^-,^^.>1 .,rlr,.n. Leoerberichten der Entente. Rusland moet bui«en ol barsten. Rusland had 48 uren tijd om zich te onderwerpen. — „Geen annexatie, geen vergoeding" op zijn Duitsch. — De Russen bieden eindeîijk tegenstand. — Vreemde gezanten verlaten Petrograd. — De Duitsche conservatieven> willen België annexeeren. Hulde aan ne Belgen van het bezette land. De huldebetooging ter eere van de Belgen van het bezette gebied geniet het beste onthaal. Beeds heeft het comiteit een aantal brieven van gelukwenschen en bijtreding ontvangen. Weldra zal het programma bekend ge* maakt worden. Men vraagt ons waar men plaatsen kan bekomen De ingang is vrij voor aile Belgen. Men zou zich plaatsen laten reserveeren aan 2."> centen. Men sclirijve aan het Bureau van de Belgische dagbladpers 126, Prinsegracht, Den Haag Wij zullen dra bekend maken waar de kaar-ten mogen afgeliaald worden. De verschillende Belgische groepen zullen op tijd de toegangskaarten ontvangen. Om geldig te wezen zullen die kaarten den naam van den drager bevatten. Laat on» nog herinneren dat de Belgische organisaties, die zich bij onze manifestatie aansluiten, verzocht worden een afgevaar-d i g d e aan ta wijzon, die plaats zal nernen aan het bureau. DE BELGISCHE DAGBLADPERS. Vas het Westeljjk front. Het Engelsche iegerbericht LONDEN, 25 Febr. (E'euter.) Oîfi-cieel avondberiebt : Een vijandelijke aî-deelia^ hce t getracht een onzer posten bij St. Quentin te verrassen maar is met ge-weervuur en bominen verdreven voor ze onze hlndernissen had bereikt. Een ande-rp overvalsaldeeling is ten noorden van Passchendaele afgeioopen. ue vijandelijke artillerie is wat roerig geweest ten Z.W. van Kamerrijk, in het Scarpe-dal, ten Zuiden van Armentières en ten N.O. van Yperen. Onze artillerie heeft vijandelijke werk -ploegen bij La Baasée verstrooid. LONDEN, 26 Fabr. (Rçuterj. Offi; cieiel avondbericibt : Afgesoheiden van eeni-ge artikerieibadrijvigboiid van den vipajifi op sommiga punlien, vooral bij Flo.squières en ten N.O. va,n (?) niets b^zondere. LONDEN, 26 Fobr. (H. N.), draadlooa. Een vijandelijke aanvalspoging op een der Engelsche loopgraven ten Z. van den weg Atreoht—Amerijk is mislukt door het vuur der infanterie. Geen andere belang-rijtve gebeurtenissen te melden. Het Fransche Iegerbericht. PARUS, 26 Fe'bi'uari. Officieel aveindbe-riciht: Druidce vuurwisseling bencorden den Cbiomin des Dames en op die beide ocveis van de Maas, vooral bij hoo^te 340^ d&n Morbh'cwnme, Beaumant en Cihambret-) tes, rt'aar de Fransehe batterijen het D;uit-scih© vuur geduoht beantwoorddenv Da in-: faute rie bleef werklcos. Op het overige front tusscihenpoozenfi kanonvuur. PARUS, 26 Febr. (H. N".), draadloos. l Nie s te melden, behalvo in do streek van [ Beaumont en Bérumont (rechter Maasoe-! ver), waar de artilleriestrijd tegen het ein-de van den nacht lèvandig is geweest. i Van iiet Zuldêiijï iront î |>[ i. .i ,, i \ Het Italiaansche iegerbericht. : ROME, 26 Februari. (.3 t e f a, n i.) Of-l licieel : In den sector van Posina en - Astieo ongewone roerigbeia in c^nîge j vaiiken dar vijandelijke schansen, die doeltreifeod roffelvuur onzer, batterijen r uitlokte. Bij den Monte Asolone clreven onze . patroeljes vijandelijke op de vlucht en l bewerkten langdurig, maar r.utteloois vv'r . ala anlwoord daarop. t In het dal van de Sercn leden vijande-3 lijka kolonnes op marsch, door Italiaan-^ sche kanonschoten verrast, verliezen. Ze ' moesten uiteengaan. Op het overige front matige strijdi. ' ROME, 25 Febr. (S t e f.) Oîficieel. Le-1 wndige wisselingi van kaaonschoten tus-8 schen de Etsch on de Astico en ma- • tig© vuuraotie op de rest van front Te ; Lagosduro, Val Camonica, en te Rivalta 3 Brenta, werden vijandelijke patrouilles te-" ruggedreven. Aan den linkeroever van de ' Piave deed een Britsche patrouille een aan val op een vijandelijke afdeelmg en bracht : deze gevoelige verliezen toe. Te Baposile werden vijandelijke groepen, die op een * breed front het Italiaansche bruggehoofd aanvielen, teruggeslagen. Bovea de eerste neergeseboten door Fransche vliegers en twee door Italiaansche; zij vie:en meer in do buurt van den Monte Grappo. Een vijf-de vliegtuig, dat door afweergeschut was getrofïen, stortte brandend neer bij Borso ten 0. van Bassano. Gedurenie den nacht besehoten Italiaansche eseadrines de spoor-wegstations van MaltareHo, ten Z. van Trento, en Primolano, terwdjl daar dnik verkeer was en wierpen zij bommen op vijandelijke vliegtuigen bij Lacomina en San Fior di Sopra. Vijandelijke vliegtub gen wierpen wederom bommen op Gasteb franco, Mestre en Venitië. , Yan lie Turksclie fronten. Het Engelsche Iegerbericht. LONDEN, 26 Febr. (II.N. draadloos)^ De Engelsche troepen trekken langfi de Eupbraat op naar Hit. Op 20 Febr. hebben onze troepen Khan Aboe Ravad, 14 miil van Ranada, bezet. Onze patrouilles ruktetn 10 inijl voorbij dit punt op tôt op gelijken afstand va» Hit. De Turken boden weing tegenstand. De strijà lu de Incht Bedrijvigheid van Engelsche vliegers LONDEiN, 25 Febr. Keuter. Den 23en Februari bclepimorde het slechte' weer opnieuw de actie van onze vlia-ge>rs. Met onze vliegluigisin zijn enkole verkenuingen ondernomen, waarbij de artillerie haar steun, heeft vfedesjwi. Up enkele vooruilgctîeboven poste|n van dieu vijand zijn bommen gewoi'pen. G.edurendq den nacht van don 23en op den 2iea Februari, hebben wij bommen geworpm op een (Métal vliegkampen van don vij-ana in het dal van de Lys. Al onze machines zijn behoudm teruggekeerd. Do F r a n s c h o y I i & £ (1 i e 11 s t. LYON, 20 Fobr. ( H.N.). (Di-àadlooa),, I>o Franscîfe vlicg'diensfc heeft. ia af-geloopcji wCtok in den sector van Verdun wederom herhaa.ldelijb staaltjes van giroote sstowtinotdigheid laten râm. 7so o-clra het weer helder was en zich feentliO tôt het maken van vlieg^anvallen zija onze jaehtvî'iegtuigîen nr cnmidctellijk op uitgetfokkieji. Zij hebbeai' do hicht van allo vijaradten weten ta zimv*cn en iedtei^ cag bracht ons een nieuwe rtrerwinnitisj, Op 16 Februari heeft een onzer beeta bestuurders ean vijandelijken twee-dekker aamgievallen tein oostcji van IH>iloui> ofi1, heeft het vliegtuig vernield. Op 17 zer heeft een onzer Spads een auderem vijaodelijken Iweecîpkker aangevallen, die, zjch , had afgesebeiden van een trooT» van iliie iiaitiBuilloei-endc vliegtuigen ea na een geveeht, dwt zeer verscbrikkelijk was beefé mon à vijaittdielijke machine in vlammen gteliuld naar beneden zien stor-ten bove a MontfaUeon. Op 18 deZer heeft deze zejfdo eeer bekwoimo aviateur geheel alleen twea Duit&elio vliegtuigen naar be* •ûeden geschoteait Op denzelfden due' heeft ons afweergeschut cen andeir Duitscli vliegtuig natar beneçlen geliaald. Do waar* nemer van dit vliegtuig werd) door een grafijjatsehçrf, die hein in d«n buik trof, gedood en do stuUrmachine van. het vli^ tuig l'aakta de£ect, zçodatt het moesfc da-len en de bestuui'der gevaugeai genwnen werd. Op 19 dezer vielon vijf Duitscho vervolgingsvliegituigon boven Oumièrcs ceia onzer machines, aan, die het artilkrie-vuur maevst regelen. Onmiddielliik haastten twee Van onze Spads zich om lmlp t» bieden. Een der Albatros macbinç» werd d\€rzcefd î^et mitraille urkogolB on daar-na door o'îize afwcerlcanannem jiaar hone-den gôhâald. Ttet gelulcte aan cen ander vliegtuig zich vaîn onzo vervôlgcrs les to maken,-^ maar niet dan zeer bcscha-digd en eien dicbto rookpluim acbtc rla -tende, Den 20sfcen -word een vijaimMyk vliagt tuig gieeig'naleerf bij St. Mibiel. Eoà van onze gevccliti^vliegei» boad outn'ul « delLjjk den steijd aan en bèiéitte, dien vij-and op een lioogte van 40000 meiterbo-(vcn onze Haies. Eoa allerhavigsi, gevet'bt oitspon zjcb en wekb'a ko« men den Albatros na&r beneden zi on stoTlcn en to-taal vei'pleli'erd nocr zien vallon in heéj bosob van Apremont. Op 21 Februari hebben twee van on<ze S^iads-vlieghiigcn ! een vijandeîijkcn tWeecileikker neergeschot"1™ bovert d'e loopgraven in don sector van| C'alonn.e. Het vViQg.tuig viel diehb '"i Les Enargea neer. -fn het totaal z'jn J"j die wèk 9 D.uitsclfa vliegtwi®en indice* ecetor nuair beliaden goarhot«w» ter^r l an ni onzo pi.i'le g'eca enkel vUcïtinn >

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods