Belgisch dagblad

2511 0
23 November 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 23 November. Belgisch dagblad. Seen on 25 October 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/gb1xd0rs9h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

r rarajsjf 23 en ZONDAG 24 NOVEMBËR 1©1S. ^"o. eo aboninementen. Per 3 maanden voor Nederland \ 2.50 franco per post. Losse Bummers. Voor Nederland 5 cent, voor Buitenland ^t|^ cent. Den Haag, Prinsegrachfc 16. Telefoon Bed. en Admin. 2787. I—pi^^———89——Btd BELGISCH DAGBLAD advkrt en t i e n. Van 1—5 regels f 1.— ; elk« ■egel meer f 0.15; Iteclame® —6 regels f 2.— ; elke regel aeer f 0.30. London : Dixon Home Lloydg Lvenne E C. Verschijnesid 4e *s-Gravenhag@, eïken werkdag te 12 ure middag. PREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT4 URE. Politieke snippers, EEN TACTLOOSHEID. Het is roerend hoe, in een tijd v; tegen&poed, de Panneerlaiidisten Simo: £n hunne vrienclen van de Nieuv Courant en Het Vaderland de hand Dov< de l.indverrarîers vulgo de aktivisten. bl yen liouden. Bedoelde anti-Belgen klagi liât zc Ifs de agenten van Volksopbeurir achter slot en grendel worden gedraai En waarorn niet? \ olksopbeuring was eenvoudig o. iWerktuig om het Vlaamsche volk dat ho: ger en kourle léed, dank aan de soe Duitschers, tôt afval te bewegen. Die u pteiling was gevaarlijker dan de Duitsci .Vlaamsche pers, op wier geschreeuw gef &eht werd gegeven. De Nieuwe Gourai lue cen jeremiade van dea anti-Be] Lion Simons in haar avondblad vau £ jtec-r cen plaats bezorgde, heeffc het tac roi eu fatsoenljjk geacht de Belgische ri ge-ring de les te spellen en te waarschi sven. flot Vaderland heeft hetzelfde g< âaan. De Belgische regeering heeft g&p lessen van beslist anti-Belgische krante te cntvangen die voor de oenten in Beigi roder Duitsche bez-etfc'ng en met toesten |»ing van de Duitsche autoriteiten, gepr< beeru hebben ons voîk te vergiîtïgen e ■ aldus tôt aival te bewegea, Ook is a Arttwerpsche correspondent van de Niai we Courant, een genaturaliseerde Belg va Hollandschon en wellicht Duitschen ooi sprong gevangen geaet. Dit is hmderlijl voor Je respectability van het Haagson bnd, maar net heeft hier niet aan ,vaai Bchuwingen ontbroken waarvoor w Blcedts ondanks hebben geoogst. De Belgen hebben meer daii genoej van Groou-Nederlondsciie bemoeizucht v hunne zaken, die siechts de Detrekkingei lussfien beiden buurlanden kan verbit leren. Hoilanaers van aanzien en invlaed iieb )tn ons meer dan eens gësohreven oin hui lp\jt uit te arukken ovo. verkeerde po Itiek van sommige N ôacrlandsahé pers ffganen. HET VOLKSGERECHT. Zoowel onze goede collega August Mo-let als wy, iieoben het aKtivisme en d£ v-»-rcïl ^ —~_i 1--. .T" - , i &en de oogen geopenu en gewezeïï o| èe gevaren .vxlkc die beweging voor Belgu krai bergen. i>©K©re Bjigen, eilaas! hebbôi ôns beiden'van overdreven ij'ver beschul oigd cn'de activi&ten niet durven af'keu rui, ver van ze te verloocnenen. Nochtanj Eciireven, spraken en handelden wij1 u voJl*> overeenstt;inmmg met het Vlaamsch< laad Het jongsta volksgereeht in V/ est en ÔcstrYlaandaren, te Antwerpen en t< Brusseï h&ert zonneklaar bewezen da wq den goeden weg bewandelden. He dan vier jaar lang gemarteld, ge trtiterd en onderjukte volk heext iàcl gewroiien op de laaghartige handianger van zijne verdrukkers. Einaelijk heelt lie opgc-K:Vopte volksgemoed zich lucht gege ven, m aîvvacating dat het door de acti vis; tu g es made Beigisch Gereeht die oe taalde individus loon naar werken za g.vfiii. Het is een noodzakelijke reiniging e vlèk ,die cp Vlaanderen kleeft, zooal ik cens s'chio-jt, worJ:c ultge.wlscht^ Daar vo&r zorgL net Vlaamsche volk zeli. Een onzer beste àichters, die geen vliej icu kwaad. doen, de in Nederland welbe l^an de Belgische regeering Een groep Belgische ngveraars en har lelaars verzoent ons de volgende rege en op te nemen: De bladeai melden dat de Belgische re jeermg de terugkeer van de Beigisch yluchulingen uit Engeland naar hun v? lerlana verge makkehjkt. _ sVï, zijn er zeer tevreâèn over en wer Bchoai onze landgenooten een zoo 3poedi Eûogoiijke terugkeer. Heelt de Belgische regeering re-ed aan de 150.000 Belgische uitwijkèlmge in Nederland gedacht? Allen zijn ongeduldig hun land teru te zien. Militairen en burgers verwachte tevergeefs het sein. Zoo groot is de spar ning, dat zegt men, sommige aenuwlijdei achter den prikkeldraad zmneloos gewoi Oèn zyn. Vv'annêer men zich echter wendt tofc c s bevorgde Belgische autoriteiten is ht ffiDveranderliJ'k antwoord dat de Belgiscr fcgtiruig geene onderrichtingen hee Verstrekt. ' Die liouding is niet aan te nemen. In Nederland verblrven honderden il Uustrieelen en handeîaars op het sein va ûen terugkeer. Zii wenschen niets beter dan mede 1 werkon aan den wederopbouw van Be gië. \vaarom verleent de regeering hun nu ftllo laeiliteiten, niet aïleen om naar ht beviijde land terug te keeren maar oo »ni tusschen Belgié en Nederland, wa« ?eien oureanx of ondernemingen bezitbei ttô'-jn en terug te reizen? Een dagelijks aangro&iende ontevredei ueia inaakt zich van de Belgen in Ho'llan mtest-er. Die ontevredenheid neemt sell g *l g&vaarlijke wending aan naarmate d sagen m ijdele vervvacnting verloopea. 15 den Belsren alhier rnihftk-firid < kende Kaiel van de Woestyne, schreel aa m u© in R. Ct. ov0r het leegplunderen e: uitbranden van de liuizen der activiste (.e te- Gont. jU ,»Dat plunderen en branden is met ge n, gaan zonder baldadigheid, voor een orde ;n j'e'v('a(1 niensch attrjd pijnlijk. Maar als i cr betiemi al het kwaad dat de aktivisten aa f de laamgche beweging, neen: aan hee • Vlaanderen gedaan hebben, dan kan ii die Daldadigheid waarlij'k niet betreuren. i" GORE HEERSCHAPPEN. i- Sentimenteele Nederlanders en Belge: i- <Mv nog sympathie voor die bende landver n raders zouilen kunnen gevoelen, zullei it atochuw vernemen, dat Antwerpsch< g activisten zich onmiddellijli met de Bel >y gischa kokarde tooiden en de driekieu: t- uitstaken, even na het verbrek himuèi y Du^-che meesters. De activisten die a< i- wijk naar Nederland genomen liebbei y worden door het geheele volk verwenscht n Augu&t Mone schrgft o.m.: n „Ilet misprgzen, dat individuen als Ra g fael 7erhulst en René de Clercq op hui L. naam ges.tapeld hebben, is gewoon ontzet r- tend. iNi ooit heb ik den haat in zoo telle n vlammen zien oplaaien als bij het hoorer e van Oi&ze namen en dan wel het eersl L- onder de Flaminganten, die het vàder-n lana getrouw gebleven waren en letter-•_ lijk onder een activistische terreur heo-: ben geieeid." é Wg zuilen nog wel nader vernemen ovei •_ de Awellingen die onze beste Vlamingen a en onze jtnapste flaminganten van die tcaroristen heoben ondervonden. Wij kun-y. tien nooit vergeten dat zij llaminganten en ! rtcbtzmnige vnenden van Nederland zoo-i als Paul hredericq en Camiel De Bruyne, . beide hoogleeraars aan de Universiteit te Gent, Louis Franck, het Kamerlid, Allons S&vens, de bekende Vlaamsclie voorman ! au zcovele anderen, waaronder H. Picen-. ne, V&raaegen, vader en zoon, 'hebben . doen deporteeren omdat zij liunne snoode plannen dwarsboomdeu. Aan ae rnarte-laars der Vlaamsche zaâk, die ook trouwe Belgen waren, zijn wy diepe erkeatelriii-. heid verschuldigd.. RECHTSHERS l EL. TTO oiju „ getrmg niet zal dralen om de taauvyïs^e op te lossen, zij die de voistrekte politieiss gelijkheid in zake kiesrecht heeft aange-noSiien Een oude democraat als ik noopt en vertrouwt dat het algemeen Kiesreent ook de hefboom voor de gelijkheid. op taalgebied zal wezen. Alleen aient ver-nieutn te worden, aat visschers in troe-bel waifaeir poren. Nu de lucnt zal gezui-t verd zyn kunnen de Vlaamsche strijiiers t van vroeger vragen en bekomen wat recht . is voor hun volk. i In het Vlaamsche volk bezit België een 5 kcstbiren diamant, die nog ten deele on-t geslepen is. Wanneer aL oJelj se&n ge-. s le peu zal wezen, zal hij vonsend iiciiten De Vlamingen willen geen onredeigke . dingtn . De vlamingen zijn loyale Belgen 1 htt vaderland getrouw. Verzoenend zdl dus de oplossmg der taalquaestie zyn s tôt keil van het land, wiens toekomst dan . verzekerd zal zijn door onderlingen vre-d& en breeue verdraagzaamheid. I- Létno» à* CasiiilM. .. zij hunne meubelen, voorraaen, kleederen zûllen mogen medenemen. Oificieei is in die ne i..toi g nog mots Dektnd. ^ ln het belang van het vaderland en de eenaraeht onder aile Belgen, dringt de ^ hocgpr bedoelde groep nijveraars en han-e delaars ten zeerste bij de Belgiscke regee-^ nng op eçn spoedige beslissing aan. Elke uur langer talmen is een gevaar, L" or s „Vrij België." n ^ Vrij België verschijnt niet meer. n Dit weekblad heeft de eendracht on i- der de Belgen niet bevordefd. Het heef s een politiek gevoerd die gevaarlijk wa< ■- voor de eensgezindheid van de Belgi sche natie. ,t Meer willen wij er niet over zeggen e Het is voldoende de woorden van waar Et deering van het pro-Duitsch en anti-Belgisch Vaderland van Krôller aan fc halen. Dit blad schrijft: l" ,,Bij het laatste nummer van Vrij Bel n gië mogen wij wel zeggen, dat wij he e goed geredigeerde blad zuilen missen 1- Maar nu kunnen de rédacteurs in hui vaderland voor de Vlaamsche zaakmee it doen. Het geluid van Vrij België heef >fc gaandeweg steeds vaster geklonken, ei k men mag vertrouwen, dat de mannei ,r van haar partij in België den tijd vai ^ schipperen voorbij zuilen achten. Mo gen zij ertoe meewerken, ten eerste osn ^ aan de verdeeldheid onder de Vlamin -3 geo een einde te maken en vervolgen e om de rechtmatige elschen van he Vlaamsche volk zonder omzïen en me if aile kracht door te 7pffen"_ Kulturdaden. a Eeu draadloos bericht meldt uit Brussel : i Het vertrek der laatste Duitschers uit i Brussel werd door een aantal misdaden gekenmerkt. Midden in het station school - piotsehng een vuurstraal omhoog, gevolgd " door een reeks hevige ontploffingen, die l ' de geheeie stad deden schudden. Aile j ruiten in den omtrek werden vernield c en talrijke huizer. in de nabijheid van ' het station werden verwoest. Een oogenblik later dezelfde ontploffingen in een ander gedeelte der hoofd-i stad. Op het station-Noord en het station - van Schaerbeek-geschieddedateveneens. J Het was klaarblijkelijk de bedoeiing der ^ Duitschers de twee groote stations van . Brussel te Iaten springen. ^ Den geheelen dag en een gedeelte van ; den nacht weerklonken onophoudelijk de i ontploffingen. Hoeveel slachtoffers erge-. vallen zijn, is nog niet vast te stellen. De plaatsen van de ramp zijn niet te " naderen. Eenige lijken zijn uit de puin- hoopen te voorschijn gehaald. ❖ * k TT * Uit Bajussel wiordt ons geimeld,, .;lat de> | bloedige uitspatting«n van d'à Dui'ache sali-' datç.n op Jlaandag 11 No\r«mb©r zioh heibben gebemmieikl, niât aikiea door verwioestitig^iv . van die bu'tenda hotete Gosmioipiolite eca Scbeeius, maar oo3c door do volgu.adei kultuur-daad. Eeo vrouw werd in hat^liotcl Coismo-po-ltie vermo'ord en l&tterl5j|fc in gUikkeu getp-reteai. ' Hrassel h&ett dieu dag banigie uwn baie«Ëd. Duitsch© 75 Mm. kaniofinan vuurdea s d'o stad. Vain verrseheidjenei huizoa w^ffd het dalv afgarukt. D© ramp vftii bat Zuid.s.fcaito (midi) zou ve©l gnoo'tea- ge^vesât /.ijnt 2ai,dûr dJe fcoieJbloedjgbeid en (fein affarraoed vaa Italiaanscbe krijg&g6vang'etneai> die i» rniddag van de ontplollin,gèft, miet dynamieii, wn andere spiingstottoii geladien wagons lOshakteti eni veTder dedan rollm, buitetn gevaaff. De inceste monmramtiein wana» oadsrmrjind. Gelukkig kon men die in het gwrachtsliof mSj-nein ûn tdisik'er» en ontlad'cin tien, unaa voor <ten | g'osteldon tijd waamp de ontploffing n.aeat gebeuren. '■ de rausaa van beti Half ieens andiWmijina. "" lin de nieuwe statie van Etterbeek bSJ d>o mijinnTneintal© Tervueréinlaan^ s tond een vçftigtal wagons met on Lpl of f Lngsstoffera, dy-bamiieit en stikgassien. Men verwacbbt» nog) eein trein karbiet. Gelukkig hi&aft mm die j!e-giGinw'ocrdighôid vain ge>ast geibad cen bataljofm Bagilsch© génieso-ldabein naar Aalst te halen, die" verhinderd hebben dai «m der fraaiste wijilaetti der hoaMstad vermield wieird. Aan het Lunapart hebban die Duitecbers hnn proviand voor «en appel en eetn ei ver-kocht. Met bot geld op zak, bswieerdeiti zij m©t die ven te doen te hebben ea schoien ' in den hoop, Dooden en gawonden zy|n get-vallein.* » * LONDEN, 22 Nov. H.N., draadloos. Reuter deelt mede, &at munitie treinen ont-plort z n in verschillende doipen van He-negouwcn. Let geheele dorp JamRïux is verwoest en een aantal dooden e<n ge-kwetskn wordi geme.d. Oe Brusselsche bevolking en het leger. Uit Brussel wordt d.d. 21 November ge-mêla:1 Nooit heb ik geestdriftiger schouw3pel btjgewoond dan bij dan intocht van onza Belgibche en geallieerde voorhoeden m onze hoofdstad. Ik zal u alleen zeggen dat ik drie uren, zegge dne uren, tijd noodig gehad heb om van de Ste Gudulakerk ' Bergstraat, de Groote Markt en de boulevards Anspach en Adolf Max tôt de Ncordstatie te goraken. 1J kunt dus be-seffen welk een menigte de straten vulde. Onze boldaten' zijn letterlijk naar de, lia-zernis gedragen op de sefaouders van • pootige Brusselaars. De vreugde was t schier bovenmenschelijk. Na de Belgen i zrjn de Franschen, de Brutten en Ame-rikanen in de stad gekomen. Hun ontha^l was even geweldig van geestdrift on uitr bundigheid. Fulgence Masson. le Brussel was men Denderdag nog ze<er ongerust over het lot van het libe-raal Kamerlid voor Beigîb. De iieer F. Masson is indeert^d gedeporteerd geweest en moet ontvlucnt zijn bij de revolubie in Duitschland. Van hem heeft men niées meci vernomen. De heer Masson is aan-geweaaa om deel uit te maken van de nieuwe nationale regeering. Staatsminister Max. » Uit Brussel wordi ons gemeld, dat de t heer Adolf Max, burgemeester van Brus-t sel, verheven is tôt de waardigheid van «taatsmrnfsstp^ De Luxemburgers vragen vereeniging van hun îand met België. Uit Brussel wordt ons d.d. 2-1 Novern-bei gemeld: Vijfhonderd Luxemburgsche notabelen heboen zich naar Brussel begeven om er, kiachtens het zelfbeschikkingsreclilt ùer volkeren, de vereeniging van het groor-hertogdom met België te vragen De groothertogin maakt zich gereed Luxemourg te verlaten om zien in Duitschland op een harer kasvteelen te-rag te trekken. Dit gebeurt onder den zacliten drang van de Luxemburgers. o 7 ; ■ -—— De ontmoeting van Z.Em. Kardinaal Mercier en Koning Albert. \ ,Een historisch moment was de ontmoeting van Z. Em. Kardinaal Mercier en het Belgische Koningspaar te Ant-werpen. Ontrcerd drukte Koning Albert langen tijd de hand van den Bel-gischen metropoliet terwijl hij geen an-dere woorden zeide dan: „Dank, dank, .Eminentie, namens uw vaderland en na-mens uw koning". Koningin Elisabeth geleidde den kroonprins tôt den kardinaal, die over de koninklijke familie zijn handen zegenend ophief. De Koning be-loofde een afzonderlijk bezoek aan Kardinaal Mercier te Mechelen te .breiigen. Duitsch vandalisme ta Rousselaere. De corr. van De Tel. schrijft uit Rous-selare, 19 Nov.: 't Is avond als ik te Rousselare aart-kom. 1k had er vele bekenden en hoop wel bij een nachtlogies te vinden. Ik kom door de Spaniestraat met al ïiin gehavende huizen, zonder vensters Stadhuis staat er nog en ik inîormeer er bij een ambtenaar naar de teruggekeerde burgers. Er is siechts weinig volk in de stad. 1k stap verder deor de Noordstraat, de Gonsciencestraat. En waar ik een vriend hoopte te vinden, sta ik voor een uitgeplunderde woning, waardoor de Oostenwind vaart, rammelend aan allerlei flarden. Eén bekende is toch in de stad, maar hij treurt bij het iijk van zijn jongen broeder, die aan Spaansche grie^ over-leden is. En diepe, diepe weemoed grijpt mij aan. Welk een weerzien van mijn oud Rousselare 1 lk vind eindelijk logles op een nog gave kamer, die ik weer vroeg verlaat om Rousselare te bekijken. 't Is winter geworden en de zon straalt over het rijm, dat de geschonden stede tint. Rousselare getuigt wel luide van het Duitsche vandalisme, lk treed eenige fabrieken binnen. Het zijn groote, holle zalen geworden. De Duitschers lieten door burgers de spinmolens, weefgetouwen en andere machineriën stukslaan en als mitraille wegvoeren. En zoo is het in bijna aile fabrieken van de eens zoo nijvere plaats. Even barbaarsch traden de bezetters in de huizen op. Ze verstookte* /an vele woningen de deuren, plafond^, de balken, de meubels. Zeer veel meubels zijn ge-roSfd en weggevoerd of aan allerlei ge-spuis verkocht. Ik betrad de Protestantsche kerk in de Keizerstraat. Weg allestoelen en banken, de preekstoel, het orgel, een der hoofddeuren en stukken van de trap ! Geroofd en verbrand ! En zoo is bijna geheel Rousselare, zoowel in de huizen der werklieden als van de gegoede standen. Lange, lange rijen van allertreurigst gehavende woningen, in straat na straat. De Duitschers lieten in de laatste dagen ook veel fabrieksschoorten springen, waardoor ze aan de gebouwen nog meer schade aan-richtten.Gelukkig rijst de mooie Sint Michiels-toren nog boven de stad, al heelt de kerl veel geleden. De Sint Amandskerk er toren zijn in goeden staat. Het standbeelc van Albrecht Rodenbach werd naar Gen gevoerd. Betrekkelijk klein is de schade te Rousselare, door het bombardement ver-oorzaaki, maar schandeiijk werd er dooi de Duitschers geplunderd en vernielci. Uit Gent wordt aan de „Ni<euwe Gaze Antwerpen" gemeld, dat de staat var beleg is uitgeroepen tengevolge van op-stootjes, veroorraakt door activistische "~'isten. Rumoerige tooneeien te Antwerpen. August Mo.net schrijft in de Telegraafc Het wrekende zwaard- treft ook fel da woekeraars en allen, die met den bar« baar 'geheuld hebben. Woensdagavond liepen heele benden, al zingend en mel trommels vooraan, de stadaf en deden voor recht het ruwst geweld gelden, Aan vrouwen, wier relaties met Duitschers bekend zijn, werden op straat de haren afgeknipt en Voor zij van haar, ontstentenis bekomen. waren, konden ze haar pruik reeds hoog boven de joelen-den massa aan een langea stok zieiï bengelen. Huizen, die de volksverbitte-ring sedert jaren reeds met een zwarfr kruis geteekend had, werden bestormdi en ir. rnmder dan geen tijd leeggehaald.| Een behoorliik trommelvuur kan moei« lijk cen grondiger verwoesting aanrich-ten dan op het oogenblik te zien is op den hoek c'er Damhrugge en Offerande» straat, bij een ixkeren Lafaiile, die doc* heel de stad bekend was als de vooii naimite opkooper van het vee voor d^ Duitschers Ook' m het café Gaité in dt Anneesstensstrsai en in de Pâtisserie Lvèraeuï, op de ■ K aiistiei werd de boe ontzeHend toegetai«ela. Natuurlijk heeft deze wraakpleging al« lerminst wat uitstaartde met de Godde-lijke gerechtigheid. Van den inhoudder verwoeste perœeien is buiten wat glas* scherven weinig of niets meer ter plaat-se te bespeuren, zoodat het vermoedeit geoorloofd is, dat de wrcakplegers niet nagelaten hebben zichzelveu naar be» hooren voor hun moaite te betalen. Dâ militaire overheid heeft volkomen te-recht geoordeeld, dat het niet noodza-lijk is, dat het gepeupel al te veel de» smaak van het plunderen te pakkea krijgt, en van avond aile maatregeieti doen nemen, om een herhaling der tooneeien van gisteren te voorkomen. Op| aile plaatsen, die niet in geur van heilig* heid staan, waren militaire posten uit^e-zet, ook voor de magazijnen van Tiecz, ver^jten' hebben, is dé "l'asl 'M' m staat van beleg waarlijk niet moeinjlfl te dragen. De café's mogen toc midaer-nacht openblijven, en in aile tiieatei"a wordt gespeeld. Overal is het "programma îiiet een patriottische dëmonstratie verrijkt en natuurlijk is nergens het enthousiasme een oogenblik van de lucht. Hinderiijk doen al.een nog de titels van sommige Duitsche films, operetten en zelfs opera's en tooneelstukken op da biljetten aan. ledereen weet, dat de di-' rectiès daar nu eenmaal niet buiten kon* den, maar laat de volgende week hier ook een àlgemeéne sciiooimiaak hebben piaatsgevonden ! De censuur waakt alleen tegen polemieken, die de nationale eendraent zouden kunnen verstoren, en de witte plekken in de oude bladan, die weer aile versenenen zijn, zijn dan ook uiterst zeldzaam. Overal trouwens treedl de militaire overheid vriendelijk, voor-komenci en hulpvaardig op en doet naar best, om zoo gauw nrogeiijk al de gru-welen van het î^ruisische militairisme te doen vergeten. Men ziet het onzen sol-daten. van den hoogsten tôt den laag» sten aan, dat ze geen orde-woord, geen bevel noodig hebben gehad, om be-minnelijk te zijn en niet het minst oani voor de honderden famiiieleden van soldaten, die nug niet thuis zijn geko-1 men, die wellicht nooit meer thuis zuilen konien, en die den heelen dag de bureaux van het oppercommando vul-len met hun b.eeke gezichten en hun trillenoe stemmen. Maar geen vader, geen moeaer, geen eentgenoote, die niet met een vonkje nieuwe hoop de straat opgaat. De ojriog-v-e^and wordt al.een maar bijzonaer sa'eng ^eliatidhaafd wat hel verkeer buiten de siad betreft. Onze landgenovj^a in i\ederland behoeven nog niet te sterk op een spoedige apea-Steilin;; \an de grenzen te rekenen, al-vast n.\i voor dat de moeilijke quaesiie van het inU-e«;ùcà der markbriefjes ge.-e-geld is; l.i i€-u0r,o clnnoGStienc invoci vu.ii deze Vv ,e. papier uit Nederland doel-loos is geworden. tuugfvorrigeerd). I _====a : Be' i "h OTî tait Schetfeningen. De leuerkuadige matineés die den 3® ■ November en den 14 December a.s. den Fiincessesc.iouwburg moesten piaaJ t hebben zuilen thans 23 en 30 Decembe# i worden gehoudt-n. Plaatsen te??n 1.25 voor stalles ol jog I ■ en 50 ents" >or balbons no- t# verkr""-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods