Belgisch dagblad

364 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 10 June. Belgisch dagblad. Seen on 21 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/8s4jm2491r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

g<lc jRargang-. ^OTSTI>A.O- lO en 3X.A_^lVï>^VO- Il ,TXJ1VI 1917V No. S2fi. ^.BOÎfNEMENTEN. Per 3 maanden voor Nederla f 2.50 franco per post. Loi nummers. Voor Nederlaudo ce Voor Buitenland 7'/s cent. Den ïïaag, Molenstraat 2 T?£>r1 on À rl m î n V i BELGISCH DAGBLAD îse ttfc- Verschijnenei S© 's-Gs*aweE3Siage, eEken «rerkdag fe 12 ea.re mëgSdag. - if- BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 \JRE EN VAN 2 T0T4TURE. ADVEETEKTIE N. Van 1—5 regels f 1.50; elke regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London: DiXon House Lloyd» Avenue E C. T'n.riÎK • 7 Arptinfl ^'A-nfin 7 fie Uiiiiscte en onze proYiuciale ' mandalarissen. Zoo al s een telegram uit Brussel aan iJjei Frankfurter Zci£ung heeft gemelli, hebben 1.1e negen provinciale raden van België. in ihunne vergajdering van 2 Juni, bij-fcengeroepen door e©n dekreet van den Duit-sdhen gouverneur, beslist de betaling va;n| jfle maandeiijksche bêlas tin gen t® weigereat Jifen weet dat die bedasting van 50 op. 60 millicen fr. "voor elke provincie w©i<d ge-bracht.' Men kan gemakkelijk ralden dat de roof, lustige Duitschers, waardige afstapitntelingeta. van (de 'Germanen, die reeds door Tacitus aan 'dsn kaak werden gesteld, Duitscbers |dio slec-hts op groote schaal de praotijkeuil van fl'q bende Bonnot en Garnier hebben toegepast, onmiddellijfc de beslissing van ofc'3 wakkore provinciale mandatarissein te niet hebben gedaan. De liberalê Frankfurter Zeiitung schrijft : Daar dez© weigering van betaling, M openbaar belang geschaad(J !) heeft, wor-jden de Duitsche burgerlijke gouverneurs ge-machtigd de noodige maatregelen te nemaiep; opdat do oorlogsbelasting zou betaald wor-|den. Zij zijfn o. m. gemacbtigd gedwongeinj leeningen aan te gaàn. Nog cens hebben onze provinciale raajds-leden en leden der permanente deputatiën (den edelsten vaderlandslieMe bewezen. In een lairxl van breede en gezonde decentrali-satie als België, waar men den geest vanl provinciale en gemeentelijke zelfstandigbeid als een onzer vruehtbaarste traditiën hoielt te bewareu, beeift een dergelijk© manifesta-tie hare beteeikenis. Zij bewjjst welsprefcendi jje gehechtheid van al onze pfovinciën aan; België, bat moederland, wiens grootheid j&efctert diiç jaren in bat lijdon wordt ge-smeeld.Eenige namen der. provinciale mandata-rissen zulleni schitteren nevc.ns âegeneti van Kardinaal Mercier, burgemeester Max, sena-tOiP Cb. Magnette, grootmeester der Belgische vrijimetselarij'. Ik zal ©r maar éérueni npemen. Ik wil eid praclhlige redevoering jkerinneren, voor twee jaren uilgesproken in lhe,t begin van de betzetting door den fieer Fr. André, vooij-zitter van Heu provin-cialen Taaid van Henegou.wen, ora veraejt aan te (.eekenen tegen de maandelijksdbei oorlogsbelasting, die toen 50 millioen fr. be-ftroeg.[Weet men |hœ de Duitscbers de provin-ûiën meldiden, dat zij' door die leyuwenbc^ lasting weiden getroffen? Hat is de 'moeite waard dit te vextellen. Men zal den ec,1# Ouitscli'en talct van Germania triumphans kunneai smaken. Op «en vroegen m argon, om 7 uur, ont-vingen aile leden der bestendige deputatiën, hetzij ze Brugge, llasselt, of Phillifeville be^ woorjd'en, ten Iiuize, bet bezoek van Ccrt Duitscben officier, vergezeld door twoo sol-idaten, die met bet gaweer tusschen de beie-nen in do auto zaten. Do officier zici beteefd ;naar vastberaden, lot bedjoeldie leden : „Maa.k u garecd omj binnen een balf uur naar Brussel le v©r-trekken." Die mandatarissen protesteciden. Zij wezen te vergeefs op hunne bezigbcdan, op samenkoinston. Zij vroegen even vergeefs den officier de reden van lui n no rois naar Brussel. Zij ontvingen geen jUiLwoofd. In een zaal van een ministario waron zij eien v.ijrtigtal te Brussel, leden van de permanente deputatiën bijeen. Niemand ivist Waarovej" het ging. Een liunner, die een| weinig doot was door zijn bercep — biji Was leerlooier in een Luxemburgscb staldjie — zei eenvoujdig: „Heit schiijnt dat nuejn zieth eindelij'k gaat bezighouden met ons ongelukkig Lu»emburg waar wij ailes ont-beren." Een deur wiid oensklaps geopend^ Dio Ci eeren weiden in een zaal geleid, waar zij een fheatraal vertoon zagen. Achter eenj lange tafel met ©an groen kieed, stond in groot uniform maarsobalk baron Von dei* Golz, gouverneur-generaal, omringd oen boop nieifc minder decoratieve officieren. Allen droegen bun revolver. Op icieaa teeken van dien maarsdhalk ontgespten ziij hun sabel en over-bandigden hem' aan een ordounans cw dan| zotten zij zic,b neder. De Belgische mandatarissen namon plaats op banne beurt ©K jde vergadering werd geopend. Von der Goltzi konffigde aan dat eîk« provincie xslJre tnacunidj een bêlasting van 50 millicen fr. moest op-brongen. — „Wat? Men gaat 50 millioen! aan ons Luxemburg geven? vroeg onze leerlooier. Do brave man bajd verkeerd begren pen. Mon moest hem aan het verstand bren-gen dat het niet geven maar ne une M was. B:ij de gruwolen van den oorlog kan, zoo-aïs Shakespeare Uoed, zioh ©en.komiscih dément volgen. LOUIS PIÊRARD. IflETOESTMO Aan de verschillende fronten belrekkelijke mst. Rend Meesen hebben do Engelscban hiume vorderingea wat vei'beterd en uitget-breid. De verliezen der Daitschers worden in den eersten slag te Mces» geschat op 7000 ge'vangenen en 35003 dcodea en ge-wonden.In c'e bocdschap aan Rusland hee't Wil-son Let oorlogsdcel der Vereenigde Slaten "uiteengezet. Gcjn volk mag tegen wil en dank onderjukfc worden. Gcoa grondgebi~d zal inge'palmd worden, tenziji de vrijbeid aan de inwoners moet verzckoid worden. Het onrècht zal schadeloos gesteld worden, Eindelijik zal een Statenband tôt stand nsneia om vrede en gerechtigheid t® waar-borgefa;.Ondanks d© Duitsche en Oostenrijksche vpedesmanceuvres, hee't het Congrès van a£-' gelvaardigden der Russische boeren vefklaard, dat men een vrede zonder jianhechlingen en schadcdoosstelling wenscht, doch dat men vain ecni afzonderlglEen vrede niet wil hoo-IW). Ilet leger wordt dan ook krachtig'aan-gespiiord, om het rovelutionnairen Jlusîand latid tai verdedige'n. In Spanje. komt de reactie tegen Duitsch-land stei'kcr en sterker aan den dag. Het leger beeft zich tegien het bail en half piinisiïrie Garcia Priieto veïklaard. Daar. door beteft het kabinot ontslag genomten. Do koning, die als zoon van 'jetn Habsburgscho P'rinses den invloed van Oostemrijfc onder-gaat ein nauw bevriend is met Willem II, steunt de neutraliteitspolitiek van het ont-slagnemend kabinet. Prins Radolin, de zeer beurijvige Duit-eche gazant te Madrid, iieeft den jongeon Monar'k: ingeprent dat hij besteand is de groote roi van verzoener tusschen de ooi'bgvoerenden te vervullen. l'e 3paansche socialvsten te Biïbao Vra-gen de omniiddellijke diplomatische breuk m°t Duitschland. De sociailisten teMadric spraken zich in denzelfden zin uit. Daar de linksche partijen SEimenwer-ken, zal de koning ziph wel gedwongen Z1(j11 aan den wil des volks te voldoen net als de pro'-Duitsche koning van Zwe-< < waar ook een révolu ie broeit. ni.. ? ^'a^anel\ hebben Janina, de boofd-vnor van ^P^rus bezet. Dit is een ge- slag voor koning Konstantijn, i.Pifns 'roon daardoor meer eni meerwan- . Van Oost-Galicio en van het Roemeen sebe front is er meer bedrijvigheid g© ineld. Om te sluifcen worde gewezen op d< krachtdadige bouding) van b©t Engelsche zeevolk dat Ramsa,y Macdonald en Jo weth, de twee pacifiscbe soeialisten, vast lioult. De bemanning weigert met liei uit te varen. Ds liavBB rai OoMe ootraiiO. LONDEN, 10 Juni. (Reuter.) De ad ■nûraliteït doelt mede : Uit een pas ui gevoerden verkennings tocht blijkt, dat ajle groote sebepen ui Ostendo verwijderâ zijn. De twee torpédo jagers, waar van onlangs melding is ge maakt, zijn naar Zeebrugge gesleept. Ver moedelijk zijn zij bij het bombardement beschadîgd. De haven biedt een doodscher aanblik. Uitgsbreide werkstaklsg in kol groothertogilsm Liixemliurg. 20.000 stakers- Onze correspondent uit Zwitserland mieldt Sejiert 1 Juni hebben ongeveer 20.00C arbeidiers van Dudelange, Differdange en anldiere dorpen van bet canton Esch, waai miotaalwerkers in m© rderheid zïjh, den ar beid gestaakt. De staking is bijna algomeen in bet groot îaertogdom. De werklieden badden een verhooging vaîi loon gevraagd, doch do fabriekbesluurders Idie allen Duitschers of pro-Duitsehprs zijn hebben viei'kant geweigerd. De zoogenaamde Alarmzustand is afgekon digd in het gansche canton EsqIi. De vreemjde arbedders, Franscben, Bel gen, ten Italianen wortlen gedwongen te ar baiden. Anders worden zijT naar een Duitsdl: eoncentratiekamp gezoniden. iWat ide Luxemiburgers zelf betreft, de ■Itoofdten van de stakers zijh voor een D u i t scihe krijgsrechtbank gevoeid en betidhl van boogverraad. Macbinegewei'en zijln in de dorpsstrater ' geplaatst, idoch de stakers en de bevolking idio ze ondersteunt, blijven kalm1 en latelc xicjli niot afschrikkein. De bevolking doeil ombalingen om de stakers te onderstéu rhan Links en Rechts. Het Belgisch Kamerlid Hubinen Stockholm. , In „Le Temps", vinden wii een schrijvien van hiet socialistisch Kamerlid viopr Ho©i aan L'Humanité, waarin hij uitlelgt waarom hij naar Stockholm niet'wil gaan. Hubin is steleds een strijder gewe^st; een. werk-man, die in de gevangemis voor zijne so-cialisiische gedachtea ging, waK men nog van den heer Huysmans îiioeit verwachten di© niet altijd socialistisch was en uit de burgeiklas is gesprotoa. - Hubin schrijft dat d© Belgisch© arbeidende klas g©ene betrekkingen wi] hebben zielis niet met de Diuitsche minderbeid. Boven alies' willen de vredelievend© Bielgische ar-beiders de rechtvaardigheid. Een Sciheiidiet mann-viede zou de dool zijn van aile ideolen Hubin wil van gesne palabers tusschen soeialisten hooien. D© so-ia]iis'en hebben ander© zaken te behariigen waarondèr de wettige national© verznchtingen rniet de fun-damianteel© noiodwendigbeden van d^ djeanoi-cratie kunnen o|vieii»ankoà«p. Wanneeir d© Duitsche en Oostenrij&sch© so'ialfe.en voor de elementaire vrijheid het 10e deel van bet. bloed vergieten, dat zij nu voor den koning van Pruisen . laten stroomen, dan misschiem, zelfs als zij niet ^îagen, zullen wij met h©n kunnen prateo. En aan de Belgisch© werklieden herinnert Hubin de woorden van den grootan Zwij'ger: lk mcet niet hOpen om te ondernemen, ik rnciet niet slagen o:n te volharden. De pangerrnanisten en de grootindustrieelen. Berliner Tageblatt meldt dat Dr. Claas, voorzittiér van het Alduitsch Verbond, ge-noodzaakt werd ontslag te nernen. Claas, di© was geen dwaas, had van verscheidiene O.W .'©rs ©n industrieelen di© viraor den oor-• log aib'edden, aanzienlijke sommen ontvan-gein oan de propaganda ten baie van de vmrtzetting van de vij'andelijikheden te ma konr. België, Frankrijk en de Rijn. Maurice Barrés ' schreef in L'E c h o d© Paris van 5 Juni, na betoogd te hebfoenj dat Frankrijk aan den Rijîn moet komen: .Wat België betreft, nu dat zijn neutraliteit) geleefd heeft, moet bet ^terker worden. M©t Frankrijk moet bet Ue :#aclrt houden langs bet gemeenschappelijk barreel". » Pailieter en het onafhankelijk Vlaanderen D© Tocko ni s t beweert dat zoo wat twee jaren geledien voor 't eerst over ©en( Koninkrijk Vlaanderen gesproken werd t© Lier in kleinen kring van flaminganten doon (djen heer Félix Timimemans, den auteur van Pailieter. Voor Timlmermans was dit leicbter meer ©en poëtische dan een poli-tieke ^(cdacbte. Ds. Domiela Nieuwenhuis Nyetgaar.ld, die van dien droom geboorni bad, wilde ©r een werkelijkheid van inaken. D© Hollander Domela is de man van bet onafhankelijk Vlaanderen. Hij, do krachtige leeuw onder d© tamane fdioren, zooals De Toekomst dien pan-germaanseben .dominée ncemt, verbeeldde Ïong-Vlaandeien dat recbt naar het Koninfc ' rijk Vlaanderen aanstuurt (sic.). Als fecbtsche activisten, Ue Girondijnen, worden in Idat artikel genoemld professor (madie in Ger-many) IDostel, prof, (maide in GermanyJ, 1 A. van Roy, dr. J. van B.oy en volksver-tegenwoordigers Augusteyns en Henderickx ' (Aklelfons). Het sobijnt dat het activistmie in België een hutsepot is of in d;eftige taal gezegd: een Poolsohe landdag. 21 landen iegen Duitschlanc Tlwns lïefûben 21 staten de diplomatie^ t betrekkingen met Duitschland afgebroken " Fiankrijk, EngeJand, Italie, Rusland, België - Servie, Roememië, Monténégro, Portugal, d< ■ Vereenigde Staten, Japan, China, Liberia 'Bmzilie. Cuba, Haïti, Guatemala, Biolivêa 1 Honduras, Panama en Nicaragua. België en Brazilie. L De regeering van Brazilië heeft den koninidîjken Belgiscben Lloyd; als haai agent vbor de scheepvaart aangesteld. Voor de Belgische kinderen. i Ilot te Détroit (Micbigan) opgerichte comité om hulp t© verleenen aan Belgische kindi^ ; l'en, 50.000 beloold heeft kinderen te helpeff] . en terston'd 600.000 dollar bijeengebracbl om den onderstand voor een jaar te ver-z.ekeren, Binnenkort zal er een originelle tombola gebouden jword'en, waai'van dt eenige prijs bestaat uit een terrein vain 5000 dollar. Eene bekentenis. De Frankfurter Zeitung van ï Juni .eerste morgenblad, schrijft over nieuWe vertalingen uit bet Vlaainsch in het Dnitseh verschenen in het Inselverslag Leipzig. He'l groot Duits&h blaid vraagt: ,Wat wist mei^ voor den Wereldoorlog van de Vlamingenî ; Nauwelijks hunne geschiedenis die todi ganscli ^eJ•vuld is met kampen om die vrij1 ; beid; eenige van hunne schilders en slecbls V.'cinig van hunne literatuur. Ziedaar een koetbare -bekentenis vanwegt het „broedervoJk" dat slecbts van Aken naai ! ïongeren hoefde reizen om Vlamingen te i vinden, ,docb de kennismaking tôt Augus-tus 1914, namelijk te Aarscbot en te Leuven, Leoerberichten der Geallieerden. Het eorlopûœl ûer Yereenisûe Sîatei. De Russische boeren tegen een afzonderlijken vrede. — Kabinetscrisis in Spanje. — De Spaansche soeialisten voor de verbreking der diplomatieke betrekkingen met Duiisch-landj — Bezetting van Janina door de Italianen- Vau het Westelijk front. Koninkrijk België. va» ©œs^log. WekeiijlsGii boiletijn van 1 toi 8 Juni. Gicdurendo d© afgelooipen week heeft ons gesi'cbut de vijïlndelijke batterijen in d© orn-abreken van liixaebco-te, Langeimarck, hevig' onder vuur genomen en ©en vernielend s(chi©-ten gei'icbt cp de verdiedigingss'belling)cn van den y y and voor Het Sas. Wij braohten ge-vangenen mode, als gevolg van een onver-boedechem aan val in de omstreken van Steen-sbraete.Groote bedrijvigheid in de lucht. Onze vliegeniers besahotes do stations van Vijf Wegen en Langeinarck. Het vijandielijk airtilleriegescliut was zeer bovig op ganscb het front. j ! Het Engelschs ïegerbericht. LONDEN, 8 Juni. (Reuter). Offioieeli avondbericht (textueel): In dien loop, va|nl (den dag is onze nieuwe Jinie ten Z. van Yperen tin staat van tegenvveer gebracht en verzekerd. Tegenaanvallen van de Duitschers ten Z.O. en ten N.O. van Oost-taverne en ten O. van Meessea zijn met verliezen door onze infanterie afgeslag©a of door de artillerie gebroken. Zebduizendvierbonderd gevangenen, waarondèr 132^officieren, zijn totdusver de con-trole-stations gepasseerd, als gevolg van de operaties van gisteren. Meer dan twintigl kanonnen zijn, naar bericbt wordt, totdusver binnengebracht. ïijdons den slag bebben onze vliegtuigen gisteren zeer voorspoedig sameogewerkt-jnet infanterie en artillerie en kostbare dienstenj beweizen. Bovendien deden zijn oen groot aantal geslaagde luchtaanvallcn, waarbij 's vijands vliegvelden, ballons, treinen, kwar-tieren en toepen-depôts met bommen en macbinegeweren bestookt zij'n. Aan 's vijands vliegers werd verhindeidi, aan den slag deel te nemen. iWij1 rekenden af met fwaalf Duitsche vliegtuigen. (die neer-geseboten zij'n,, en acht àndere, die stuur-loos naar beneden ged'reven zijn. Veertienl van onze vliegtuigen worden vermist LONDEN, 9 Juni. * (Reuter). Officieel. Gisteravond heeft de vijand na ©en geduchtei geschutvoorbereiding een machtigen tegein-aanval op bijna heel ons nieuwe iront bezui-fcten Yperen van Styves tôt benoorden bet kanaal van Yperen naar Koomen over oen afstand van zoo wat zes mijl ingezet. Del aan val w©rd door sterke kraChten uitge-voeid, die bestonden uit versche divisies uit d© vijandelij'ke reserves geput Er zat ©en vastberaden stuwkracbt achter. Onder bet vernietigingsvuur van onze artillerie en' machinegeweien is hij op ail© punten vol-komen afgeslagen. D© strijd was beoosten Me es son vooral bitter evenals in de buurt van Klein Zilleke benoorden bet kanaal. ï© middernacut waren I langs onze gansche linie de aanvallen des vijands onder groote verliezen gefnuikt. Onze ! troepen blijven in bet bezit van al bet ter-rein, sinds bet begin van den slag door ' ons gewonnen. In Iden afgeloopen nacbt zijn wij verder zuidwaarts op een breed front van bezuidein Lens tôt La Bassée met doorstaand succès aan den slag geweest. Tein Z. van de b©ek van Soucbez Idrongen onze troepen Duitsche stellingen ter brecfdte van .twe© mijl binnen. ; Zij rukt'en zie ter diepte van meer dan ©en halve mijl voorwaarts. Den vijand werden zvvare verliezen toegebraoht. Wij' maaktert meer dan 70 gevangenen en legd©n de hand op ©en aantal macbinegeweren. Onze eigen verliezen zijn licbt. Benoorden de beek van Souahez, ten Z.O. van Loos en ten Z.W. van La Bassée kwa-• men we eveneans met goeden uitslag in; vij'andelijke loopgraven. Zeer veel Duitscbers sneuvelden. Vijandelijk© verdedigingswerken I werden zwaar gebavend. yffj namen nog 44 vij'anden gevangen, o. w. drie officieren ©n bemachtigden ctte-lijke macbinegeweren. In den atgeloopen nacbt ovcrvielen onze troepen den sect(îr der Hind©nburg-linie b®-westen Bullecourt, dien de vijand nog bezet boudt. Een deel van d© vijandelijke bezetting ! gneuvelde of raakte in gevangenschap. LONDEN, 10 Juni. (Reuter.) In den afgeloopen nacbt hebben wij opni_guw op een aantal punten van ons slagfront ten Zuiden van Yperen terrein gewonnen. Ten Zxiidoosten van Epehy, ten Z'uiden van Arfnentières en ten Noordoosten van Yperen hebben wij vannacht met succès raids ondernomen en 17 gevangenen me-degebracbt. Vijandelijke afdeelingen werden ten Oos en van Levergnieir en ten Zuidvves en van La Bassée teruggesla- LONDEN, 11 Juni. (Reuter.) De vîj» "and deed geen veirdere tegenaanvalldn ten Zuiden van Yperen, maar ziin arlil. lerie bleef in deze streak berdijvig. Wij voerden heden met succès raids uit ten Zuiden van de Soucbez-rivier. De vijandelijke artillerie was in acte bij Fontaine-lcs-Croisilles. Er werden gisteren zes Duitsche vliegtuigen neergeschoten. Drie anderen werden buiten ons bereilc tôt dalen gedwongen. Drie van onze machines worden vermist. Het Fransche ïegerbericht. PARi.lS, 10 Juni. (Havas.) ' In den loop van den nacht korte ©n hevige artillerie-werkzaamheid op verschiljende punten van het front, voornamelijk in de streek van Craoïnn©—Chevieux. Verkenniûgsafdeelingeia van dien vijand hebben getracht de Franschta linies te naderen bij het monument van Heurtebise, op de beid© oc vers van de Maas, pip den Mort Homme en in het bosch van Gourrières. Geen enkele dezer pogingen heeft resultaat opgeleverd. Van hunjkant bebbiea d© Franschen ©en aanval gedaan op den linkeiroevex van de Morred, in de streek van den spoorweg van Th'iancourt. Fransche afdeelingen, die ©en der vijandelijk'o loopu gravien binnendrongen, hebben den Duitschers ernstige verliezAi toegebracht, schuil-plaatsen vernield en ©en twintigtal gevango-mien teruggebracht. PARÎJS, 9 Juni. (Havas). Officieel: De Fransche batterijen hebben zich vannaciht in de streek benoorden Saint Quentin erg b©-fârijvig getoond. Op den Chemin des Dames hernieuwdeja |do Duitschers de aanvalspogingen op ver. schillende punten van het Fransche front .van bezuiden Filain tôt beoosten Cerny, terwiji( de gescbutslag in het heele yak verwoed) bleef. Vier aanvallen, ach tere en vol gen s oj», een Franscb© schans ten N.O. van B'emntyi gedaan, zijn geknakt' en verstrooid door bel vuur der Franscben. Twee overrompelingen! van de Duitscbers benoorden de Froi'dimont-Jboev© mislukten eveneens. De Duitschers leldpn gevoelige verliezen zonder ook maar iets te bereiken. Ten Z.O. van Corbény, ten Z. van Coucbyj en in bet Chevaliere-boscb trachtten Duitsche afdeelingen de Fransche linies van dicbtbij te bestoken, maar ze werden met geimabl teruggejaagd. De Franschen maakten gevangenen, o. w. een officier. Vau het Zuidellik front. Het italiaansche Ïegerbericht. ROME, 9 Juni. (Stefani.). Officieel: In d(j stfeek ' van Gorz heeft d© vijand vannachfc na hevige beschieting aanvallen gedaan tegeïl onze stellingen op den Vodice, tussebenj Sober en Vesbojba en ten Zuiden van den Monte San Marco. Hij is aanstondj miet verliezen teruggeidieven en heeft eenige gevangenen in onze handen ^ela'.en. Een verwoed vuur, dat- de vijand gister-i middag tegen onze stellingen tusschen Sal-cona ©n de hoogten van Tivoli nchtte, ia Idoor onze artillerie tôt zwijgen gebracbti Ook op den Karst is de vuunvissehng bevig geweest. Op de rest van bet -front is der gevecbts-actie binnen de gewone grenzen geblevenH > Gistermiddag . is een vijandelijk vliegtuigj dat onze stellingen in Valtcllina verkende, op den Vcderetta di Cedec door onzei macbinegeweren neergeschoten. ROME, 10 Juni. (.Stef.) Langs het ge-hecle front aan weersziijden van de Ison-zo trad de artillerie gisteren bedrijvig op Onze artillerie verstrooide met goed-gemikte schoten vijandelijke convooien iu het dal der Adigo, het dal der Terrag. noie en op de wegen van Santa Lucia en van Tolmino naar Chia Povano. Op den Karst maakten onze verken-ningspa[rouilles 10 ^gevangenen. ltOjiE, 8 Juni. (Stefani.) Den zevenden tegien twaalf uur, tijdiems oen vgrkenning van onze watorvlieg't'iilgen boven Triëst, hebben deze een vijandelijk watervlicgtuig aangevallen on, na een sehibterend gevech% tôt dalen gedwongen. Twee vijandelijke vliegers waren opgestigen cm bijsitand te bie-: danj blevén in de lucht boven Triëat, zonder te trachten ojizo vliegers te vervolgen. He.t station en het .«pponvegempilacement van Otona is uit do lucht gebombardeerd. En- werd geen sebad© aangerieht. De vijandeffjko vliegers, die een aanval op Brindisi hebben gedaan, werden, zooals gc-meld, door twet? van on;:e vliegers ver -volgd.Het groot^t© van do twie \ijandelijke vlieg/tuigen werd d&r.rbij van aohteren onder maehinegewcervuur genomen, erg gebavend, en gedwongen pp het wateroppers-1 aie te dalen. Een torpedioboot, vervclgiens uit* g.v)'uur^ vond bet lijk van cen Oostea -i 1 '

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods