Belgisch dagblad

659 0
30 September 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 30 September. Belgisch dagblad. Seen on 06 March 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/j38kd1rh6h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

♦ Se J aargaug ZATl-JK L)AU 30 SEP^ÊMBEK 1916. Wo. BELGISCH DAGBLAD ABOHJNEMiiJNTUJN. preag Per 3 maanden voor Nederland SÈS® f 2.50 franco per post. Losse nuinniers: Voor Nederland 5 cent voor Buitenland 7'/s cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 7433. Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HÇRBIET. Hoofdredacteur : L. du GASTiLLON. a nnr ADVERTENTIEN. Van 1—5 regels f 1,50; elki regel meer f 0.30; Réclamés L—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyds Avenue E 0. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE DUITSCH KNOEIWERK. De Nieuwe Rotterdam scha Courant publiceert het volgende: Men schrijft ons: Na de geheime krantjes eu pamfletten is nu ook te Brusse! een geheim boek verschenen: La B e.l g i ij u e au tour.-nant de son histoire, 18 c.M. hoog op 10 breed en 440 hladzijden dik. Op het bruine omslag leest men bene-vens -den titel het woord van lconing Albert: „J'ai foi dans nos destinées; un pays qui se défend s'impose au respect de tous; ce pays ne périt pas" (Ik ge-loof in onze toekomst; een land dat zich verdedigt, dwingt aller eerbied af; dat land gaat niet ten onder) en verder het jaartal 1916 met er onder: „Imprimerie nationale." Het werk wordt ingeleid door een voorrede, geteekend E. P., waarin het bestaan der ,,Belgische ziel'' nog eens bevestigd wordt, en als ideaal wordt be-schreven een hersteld België, op zulke wijze vergroot en versterkt, dat het voortaan zich zelf zou kunnen vcrdedi-genHet eigenlijke %"erk bestaat uit drie deelen: 1. Prolégomènes — Inleidàng —, waarin gehandeld \vordt over de Belgi-bche natie en die bijna geheel zijn sa-mengesteld uit aanhalingen van Piren-ne, Kurth, Counson en van den Fransch-man Léon Bagette. 2. La paix future — de toekomstige vrede —, waarin fle algemeen Europeesche en de speciaal Belgische vredesmogelijikhetten en nood-zakel-ijke vredesvoorwaarden worden be-sproken, en eindelijk 3. La Belgique au tournant de son histoire — België op Ijet keerpunt van zijn geschiedenis ^ —, dat over de toekomst ~van het konink-rijk handelt. Het heelo boek verschilt niet alleen in - ornvang van andere geheime uitgaven, het is ook, in tegenstelling met deze, over hefc»-algemeen in een zeer ernstigen en zakelijken toon giehouden en _ goed ge-dQ.eumenteerd. Het volgt de tradities van Brialmont, Pirenne en Bannmg, van wie ook zeer veel geciteerd wordt. Het is 3treûg Belgisch én de auteurs er van. laten zich kennen als nationalisten, die ook van geen al te nauwe banden met de entente willen hooren. Het is vol'be-wondering voor Engeland, waarvan veel voor België verwacht wordt, maar be-trekkelijk koel tegenover Frankrijk, waarin men, in geval van groote maehtsuit-breiding, opnieuw een vijand van Bel-gio zou moeten zien. .rt heele werk, waarvan de auteurs steliig uit dé kringen der ,,Expansion Belge" en ,,Ligue de la défense nationale" komen — er worden te Brussel namen genoemd, die ik om begrijpelijke redenen hier niet kan herhalen — mag beschouwd worden als het in die kringen geldende Bélgisclïe program in geval van een overwinning der entente. Van rechten der neutralen bij het vre-desherstel, mag er .volgens de schrijvers van La Belgique au tournant de son histoire geen sprake zijn. Alleen de vol-keren die in den oorlog groote offers gebracht hebben, zullen rechten kunnen laten gelden, en over de neutralen wordt zelfs met zekere minachting gesproken: . La crainte semble être_ leur guide le plus sûrx et l'intérêt pécuniaire leur plus cher mobile" — de vrees schijnt hun veikgste gids en het geldeiijk belang hun dierbâarste drijfveer — (blz. 136.) Herstel der Belgische neut'raliteit wordt absoluuc verworpen: België moet op zich zeli een mogendheid worden, doch daar-toe dienen zij» grenzen verlegd. Met in-sremming wordt dan een gedeelte uit een geheim rapport van Banning aan Leo-pold IÎ aangehaald (later gepubliceerd door Ern. Gossart in La Belgiqûe au point de vde militaire et international — Bruxelles 1901): ,,A1 wie een politieken blik heeft in Europa moet tegenwoordig ■wel erkennen dat de grenzen van het on-afhankelijke België slecht getrokken zijn. Het verdrag van de XXIV artikelen (1839) is een werk vol bijgedachten, waaruit nu eens onwetandheid en gémis aan vertrouwen om den hoek komen, dan weer vijandigheid en eerzuchtige ver-wachtingen. Het land. is aan de drie zij-do-n van den driehoek dien het vormt, volkomen open en -heeft nergens natuur-lijke of militaire grenzen." Om aan dien toestand een einde te stel-len worden nu de volgende eischen " g>e-steld : - 1. Het Kijnland. 2. Luxemburg. 3. Frankrijk moet ons, zoo mogelijk, wanneer het zich voldoende naar het Oosten heeft kunnen uitbreiden, een na-tuurlijke grens laten bezetten. ,,De Aa verlengd door een reeks kanalen; de ste-den Duinkerken, Rijsel, Valenciennes, Douai met omliggende landsn; alsook Gi-vit en Fuma,y. De Maas en de Semois moeten dan verder over eenige kilom©-ters de nieuwe Fransch-Belgische grens vorrnen ' (blz. 370.) Dat zijn immers al-len eeuwen lang Belgische landen ge-weest en zonder den heldenmoed der Bel-gen van 1914 ware Parijs sinds lang in Duitsche handen. 4. Veranderingen aan de Hollandsch-Belgische grens. 'h-er het Hollandsch-Belgische vraagt-p'viI wr.rdt in het heele boek telkens op- • nieuw gehandeld, en een lang hoofdstuk van 80 blz. (262—342) is er in het bi-zonder aan gewijd. De auteurs hebben v Holland (le Pays-Bas, zooals zij het hee- v ten) allerlei te verwijten:, gémis aan moed | e en durf in zijn oordeel over Duitschland, c ondermijning" der openbare meening in r België, uitvoer naar Duitschland, sym- . pathie voor René de Clercq en vooral c de machtspositie op de Maas en op de I Schelde. Hier wordt weer het geheime e rapport van Banning aangehaald: België's lot is ten nauwste verbonden ^ -aan het bezit en de vrije beschikking over de twee stroomen, die door het 6 land loopen. De Schelde is een nandel's-stroom; onze economische toekomst is slechts verzekerd, wanneer wij de mede- 8 soevareiniteit over d«n stroom krijgen tôt € aan de zee, t. w. wanneer wij Zeeuwsch-Vlaanderen bezitten. De Maas is een po- ^ litieke en militaire Unie, waarvan de be- ® zotting van Dinant tôt benedenstrooms Maastricht de wezenlijke voorwaarde van | onze onafhankelijkheid is. Het is het historische vraagstuk van Limburg en ® zelfs van Luxemburg. Want wanneer Luxemburg in handen van Frankrijk of . Duitschland moeht kometn, dan zou ons weldra de rechter-Maasoever ontvallen." 1 • De tegenstelling tussohen de huidige l. Belgische en Ilollandsche belangen wordt dus sterk naar voren gebracht. Toch c blijft het teveais een Belgisch belang — wordt dan verder geredenèêrd — dat de Noorder grens van het rijk niet door een al te zwakken staat gedekt blijve en 1 daarom zal aan Holland zekere vergoe-ding in Oost-Friesland moeten worden < toegekend. Wat België daarentegen van i Holland verkrijgen moet, volgens de au- 1 teurs van hetr besproken boek, wordt als 1 volgt aangegeven: . ; i. Zeeuwsch-Vlaanderen. 2. Wal- ' cheren, Zuid-Beveland en het ou- < de markgraafschap Bergen op Zoom. < 3. een strook lands tusschen Baerle-Hertog en de huidige Bslgische grens, zoodat de genoemde gemeente niet langer. oon enclave in Hollandsch gi'ondgb-bied zou vormen. Limburg (,,het zoogenaamd Holland-sche Limburg") met Maastricht en Roer-mond en al het grondgebied, dat ligt tusschen de tegenwoordige grens en den spoorweg Roermondi—Antwerpen, „aan-gezien deze lijn Belgisch is". Het hoofdstuk over Holland eindigt dan met het volgende liefelijke beeld: De tijd schijnt niet voorbij te zijn , waarop België kon zeggen: Hollandsoh zusje, neêm mijn hand, en Holland, met zachtbeid aanziende wie het zoo aan -spreekt, van zijn kant een eerlijke hand uitsteekt, België naar zich toetrekt... eta het verleden vergeet." Plannen als de hierboven aangehaa-lde schijnen stellig erg fantastisch. Doch men bedenke, dat er op het Wester front din-gen zouden kunnen gebeuren, die hun groote waarschijlnlijkheid verleenen. Daarom is het goed, dat Holland op de hoog-te blijft van wat' het Belgisch nationalisme voortbrengt." Wij hebben bedoeld naamloos boek niet in ons bezit en kunnen slechts oor-deolen naar het résumé van het pro -Duitsche orgaan van Rotterdam. Onze indruk is, dat we hier eenvou-dig te doen hebben met een Duitsch lcnoeiwerk te meer dat moet dienen om België en Nederland in twee elkan-der vijandige landen te veranderen. De inleiding geteekend E. P., is ôns reeds verdacht omdat men bij den lezer het vermoeden wil doen ontstaan dat het geschréven is door Edmond Picard, den vader der Belgische ziel. Det' titel zelf La Belgique au tournant de son histoire met het woord Prolégomènes, dat den Duitschen pédant van ver laat rieken, boezemt ons even wei-nig vertrouwen in. Fransch als Lac r~a inte semblç être leur guide le plus sûr et l'intérêt précuniair.e 1 e|ur plus cher mobile" behoort- niet tôt de oevers dfir Seine en der Senne. Dat Frankrijk aan België Duinkerke, Rijsel, Valenciennes en Douai zou «moeten afstaan herinnert te veel aan het paiigermaansch programma, dat haupt-mann dr. Witte in een brochuur heeft beschreven, zulks met het oog op de vergrooting van Vlaanderenij Niet tevreden argwaan bij onze Fran-sche bondgenooten op " te wekken, poogt men dus vooral twist eh tweedracht tusschen België en Nederland te stoken. An-ders niets. Eene bewering, aïs zpu België het Nederland kwalijk nemen belang te stellen In een kroeglooper^ houdt geen steek. Het Belgisch Dagblad heeft voor ^maanden zàjne lezers gewaarschuwd tegen het Duitsch anti-Belgisch geknoei dat, door kranten, die in nauwe betrefeklngen met het Duitsche ge- ' zantschap staan, toen aan den dag kwam. Thans leent d'iezelfde. pers zich tôt een variante door naamlooze schriften, die tôt de Duitsche behooren, te. gebruilcen om een doemenswaardigen veldtocht te be-ginnen. Wij zijn overtuigd dat de gie-zond denkende Nederlandsrs en Belgm niet in het n^t zullen loopen. Links en Recbts. Belgische vaderiandsliefde en verdraagzaamheid. WaDneer men eena overdenkfc_^in welkë" erhou'dingen de politieke parjjijen in België ôôr den oorlog. waren en hoe dezen tegenover Ikander stonden zal hefc verwondering ^aren at een priester den lof van een vrijdenker aaakt. Een kardinaal Mercier rnocht zich vroeger .ie.vrijheid veroorloven doch wat licet Jovi on licet bovi. De oorlog is voor aile Belgen en harae beproeving en leerzame school ge-* ?eest. Wij hebben priesters als pater Rutten, oovele pastoorsin steden en dorpen, kardinaal lercier zelf de achting eïi de liefde voor den ndersdenkende landgenoot hooren aanpredi-;en, zooals we het ook beleefd hebben dat eden van de loge met graaf Goblet d'Alvitla an het hoofd, de kerk Jjebben betreden om eu Ta Deuin, zelfs een mis bij te wonen ooals voor de slachtoffers van Graville. Moet .et ons dan veiworideren dat een zoo uit-tekend(vgeest een zoo groot vaderlander als :anunnik Heynssens in voile kerk te Tilburg, ;edurende een vaderlandsshe preek den lof ieeft gemaakt van een onzer directeurs, den " ocialist Dr. Terwagne, iid van den interna-ionalen raad van de Vrijdenkersbonden_? Bewijst dit niet da't er reeds Veel veranderd 3 in de gemoederen der Belgen ? Mogen wij iiet met vertrouwen hopen dat de verdraag-aamheid in hart en geest in het hernieuwd ielgië zal voortleven als het beste ciment van le nationale eendracht ? Voor onze plichtbeseffende **• vrouwen. Het Belgisch staatsblad publiceert eeni coninklijk besluit ter regeling van de r'oorwaarden voor het toekennen van een mderscheiding, door de Kohingin, aan de rrouwen, die zich in den oorlog nuttig îebben gemaakt, Het is een medalje, ont-vorpen door den beeldhouwer Rousseau, îe geeft de beeltenis van koningin Elisabeth te zien, met de jaartallen 1914—1916 sn het inschrift: „Pour la patrie, l'honneur it la charité". ^i.« Oproep der Belgen. Àrtikel 30 van het laatste Wetsbesluit, )etreif5ende d©n oproep der Belgen, ontslaat fan wielkdanig© verplichting, behoudens de nschrijlving, de in Nederland verljlijif hou-lende Belgen die den ouderdom van 21 jaar ^voor de gehuwden) of v;an 30 jaar (voor îe oxigehuwden) overschrieden hehben. , Vele jongeliede'n schijhen tegen het çe-bruik maken' van deze gunst, gew£tensbe-îwareii te opperen. Zij verklaren zich bereid, am zich vriiwillig ten dienste van hun land te stellen, zoodra de klassie waartoe zij1 behooren in Frankryk en Engeland tôt effectie-cein dieinst zal opgeroeipiein worden. Velen hebben iweids maatregelen in dien sin genomen en sehiâftelijfe)ei verbintenisseM,1 teja opzichte der Belgische overheden aan-gegaan.^leermalen werd den Belgisohen Ministe? van Oorlog en z'ijln coltega's dienaangaande om raad verzocht. [Wij zijtn 'in staat te beyestigen, dat die Belgische autoriteiten ton zeerst® d^ plichts-betrachting waardeeien van hen, die weige-ren eenig voordeel te trekken ujt het toe-vallig fetit, dat rijl zieh in elen neutraal land. ophouden. , iDienvolgeins raden de autoriteiten 'deze personen aan om, door een tôt den Minister van Oorlog gericht sdhrijlve)n, hun diensteu aan te bie'den. Hierin zullen zij! opgeven: 1) laun ouderdom, woonplaats einz.; * "2) hun familietoieetand : het aantal 'kin-deren;S) hèt beroep' dat ziji uitoefenen; 4) sdie studieis die zij, aflegdleln en de 'di-ploma's waarvan zâji voorzien zij|n; 5) het soort diensten, dé national© ver-dediging of het algemeen nut aanbelangend, waartoo zij zekeren specialen aanleg meieneti te bezitten of waaraan zij de voorkeur zouden schenken;_ '6) in voorkome|nd ge»val, ivoor hen die niett vaii rechtsweig© tôt de hulpdiensten zijn aan-gewezen (artibel 8 van het Wetsbesluit van 21—VII—16), een getuigschrift van den ge-neiesheer, volgens welk A] in een der in artikel 7 aange|du:ide categorieën ge-rangschikt worden;" , 7) in voorkomeifd geval, de werken of diensten van algemeen nut, waaraan zij op het huidâg oogenblik hun medewexking verleenen in Nederland. , Voor het overige hebheU de belanghebben-den, na hun diensten aan den Beigischen Staat te helb'ben aangehoden, het oogenblik af te wachtejn, waarop men, al dan niet, een hproep op hen doet. Heibiben zij1. zich aangeboden, en worden zij niet geroepen: 't is een bewijs dat men hun diensten kan ofllberein. Ziji heib'ben hun gewetensplicht ver vuld. Onnoodig te zeggen, dat de gegeven raad ejnkel betrekking heieft op; onafhankelijke man-nen, m.a.w. op hen, die hun famâlie niet aan eltaide blootstellen door zich vxior de wet. telijke oproeping te laten inljjven. Het is vol-konieln gerechtvaardigd, dat zij1, die hun fa miiie ten steun zijh, het oogenjblik aiwach-ten, waarop heit Vaderland een uitdrukkelp beroep doet op hen. Belgen brengt een bezoek aan de bettendige tentoonstelling der Society of Friends, Zwarte weg 20 (bij bel Staatssooor), Den Haag | y ■ . " De redevoering van des ilikskanselier. Oe strijtl aan de Sitenie. Miesewe voordeelen dep alliecrden. — Ouitsclî wooi'deel ïn ^u@la&ad. — ilevige ge> weclteten in iïlacedonië. — —■ Eene bekentenis. De pro-Duitsche Nieuwe Rotterdamsche Courant van hedenmorgen schrijft: ,,Want dit valt niet te loochenen: de Vlaamsche massa wil met de „actieve" flaminganten geenszins mee, nu de Duit-schers nog steeds in het land heer en meester zijn. Zelfs niet de groote meerderheid van de vlaamschgezinden; laten wij niet uit het oog verliezen dat zij, die niet mee willen met de actieven," onder het Duitsch dwang-beheer niet spreken mogen. Over die on-willigheid van de massa kunnen zelfs de „actieven" hun klacht niet verzwijgen. Men leze wat de Brusselsche medewerker van De Toekomst daarover zegt in het nummer van dit weekblad van 19 Augustus 1.1. „Het is te vreezen, dat het Vlaamsche volk, dat nu zwijgend moet toezien, na de verlossing, in zijn haat voor de Duitschers, ook omvatten zal hen, die getracht hebben het doel, waarop zij recht hebben, te bereiken op een wijze, waarbij de landsvijand het meest gebaat is. Zelfs reeds eene oppervlak-kige beschouwiiig van den toestand in België maakt het duidelijk, dat, als er bij het Vlaamsche volk een sterk streven waar te nemen was, om uit de bevangen lucht van de verbas-tering weg te. raken, er heden ten dagc bij de massa, zoo wel bij.de Vlamingen alsbij de Walen, een nog sterkere wensch en wil leeft om van onder den zwaren&druk van een militaire natie weg te gerakeu en zich het leven weer vrijelijk, naar eigen goeddunken, in te richteri. Aile andere verlangens en strevingen worden daaraan undergeschikt gemaakt. „Ook de onderteekenaars van het manifest van den Vlaamschen Hoogeschoolbond moeten dit ingezien hebben. Het kan hun niet ontsnapt zijn, dat het Duitsch belang ge-diend is met een verzwakking van België door het verwekken van verdeeldheid. Zij hebben er angstvallig "willen voor zorgen om ook den minsten schijn van Duitschge-zindheid van zich af te werpen." ,,Het is aan geen twijfel onderhevig, dat de Vlaamsche massa en de Belgische massa zal meegaan in de richting van het patriotisme tegen ailes wat door de Duitschers in een belang voor hun politiek beschouwd werd. Van elke zijdelingsche beweging zal zij zich afkeerig toonen. Wat door de Duitschers tijdens de bezetting verjaagd werd, zal in eer worden binnengehaald, al was het in zichzelf minder voordeelig. Wat door tus-schenlcomst der Duitschers opgericht werd, zal vernield worden. „Rn het zal geen verwondering moeten ba-ren als, in een eersten roes der vrijwording, de Vlaamschgezinde massa zelf eischen zal dat het werk, door de Duitschers te Gent verrieht, ongedaan werd gemaakt, — opdat dan door de Belgen zelf de Hoogeschool goed en volledig zou vervlaamscht ^worden. Zou niet elk ander volk ook zoo hancl^len in der gelijke omstandigheden ? „Wat zullen de „actieven" tegen dien druk van het volk zelf vermogen? Wie zal dan achter hen staan? Meer dan zal "ook de tijd daar zijn, waarin de Vlaamsche Beweging haar grootste slagen moet slaan. Aan het volk — waarvan de wetgevende Kamers, die de wet op de vervlaâmsching van de Hoogeschool zullen moeten goedkeuren, de uiting is — zal zij dan moeten kunnen aantoonen, dat het Vlaamsche belang het Belgische belang is, dat de Vlamingen, die trouw bléven aan België, ook van dat België de voile er-kenning van hun rechten mogen verlangen. Dan zal het erop aankomen'te zorgen, dat de Vlaamsche massa voile vertrouwen heeft in de Vlaamsche leiders en zich niet van hen afwendt. Zooals zij zich keeren'al tegen allen, die de Duitsche belangen rechtstreeks of on-rechtstreëks bevorderd hebben. Moest dit laatste gebeuren, dan was het de breuk tusschen hen, die zich àls de leiders van het Vlaamsche volk opgeworpen hebben, en het Vlaamsche volk zelf en voor jaren lang, de velamming van de Vlaamsche Beweging. Daarom willen de politieke Vlaamsche leiders, de vooraanstaande Vlamingen, „hun handen zuiver houden," zooals Karel van de Woes-tijne en August Vermeylen het heeten." FWnkrijk en België. Président Poincaré heeft, terugkeerende van een bezoek bij den nieuwen gezant van België, verklaard : Wanneer België niet weer zijn voile onafhankelijkheid en rechtsherstel kreeg, zou een onuitwisohbare schande de geschiedbladen van Europa bezoedelen. Het onrecht zal echter worden gewroken. Elke dag brengt ons nader tôt de overwinning. Dit is een nieuwe verzekering die aile Belgen genoegen zal doen. Terwijl Frankrijk goed en bloed ook voor België's bevrijding over heeft, zijn er dwee- Eers die onzen bondgenoot wantrouwen en uit aat voor hem met Duitschland aanspanaen. Schande. De economische toekomst Hoe m nister de Broqueviile er oveli1 denkt. De' correspondent van d^. Daily Chronicis; heeift eien ondierhoud gehad met ministe-î de Broquejville. Onze pr|e|mâer begint aaiï te toonen, hoe België ondermijnd is dooç de Duitsche ,bezetting |en hijf openbaart zijaé iitfichtien nopietas de econoqiische toekûmst .van c^is land. , ( Uit dit ondei'houd bhjkt, dat Duitschland in de onmogelijkheid moet gastedd worden1, île Belgische markt te o^errompelen met z.ijlnfi iprodukten en dat nog wel waa.vschiju-lijk met materieel, dat uit België tijdens de bezetting is weggevoerd. l'ie Entente-mogendh^den moeten niet al-; Ieeplijk Belgi ëbesohermein tegen Duitschland, maar wstfcen, dat België vergoed wordt voor het verlies zijlner ze^ien, zooals vast-' gelegd is op de econoniiisch|ôi conferentie toi Parijs. Welke verandering |er ook moge i4-tredeii op. het gehied van tolwezen, de pçt, sitie van België mag er niet door v^rslecht worden. Bejgië moet Hj de Bondgenoote.rl eenige markten, vôôr den oorlog in D'uitschè hancten, moeten kunnen bjèzetten. heer dé Broqueviile hecht de groo.tst^l waarde aan de fiscialé betrelckingen tusscheiï België ejn Engeland; want de economischei toekomst van België hangt voornanrelijk vatï de, Engelsche handelspoliliiek af. Hij denkt, -dat Engeland moet terugkeje-iren tôt zijné overleveringen jen België moet opnemen in zija iamiliekring, economisch gesproken. TuS-, sche|n ons bestond er elen vreide, volgeng den-elke België op denzelfdon voefc getsbelij werd met de jbeziettingen nopens de Ëetriek-, kingen met het Britsche rijk; maar dit verdrag ve^viel bij de invoering door bezii-tjngen van de „Impeîiial prelierence'1. België volgde Engeland. na in het aannë-ïïien van het stelsel van „op)en deur"-. De Belgische nijverhleden hebben zicli prachtig ontplooid, onder het regiem van; vrij verkeer of dan toch door toepassing van een zeer laggr tarief. De heer de Broqueviile. zou tusschen Engeland en België die politiek van open denjr 'A-illetn zien bestaan. België door zijnle géniale krachten ejn zijhen ondernemingsgeest, heeft talrijke nijverheden gesticht, zooals de zink-eln de glansnijverheid, dite aile oorfcurrentie zegevierend het hoofd Jaeclen. De D.uitsche concrurrenten, onbekwaam om zich met d$ onze te meten, zochten eene overeeiikomst. Engeland, door het invoeren van nifeuwa t'arievein en het optriekken van een onover-•komeiijken barreel, zou aan Bielgië ©en ge-voeligeo slag toeibrengien; .onze produkt&n. zouden de Engelsche markt niet kunnen bereiken, terwijl Engeland een ontzaglijke con-coneurrent zou zijin op de andere markten. De correspondent van de Daily Chron. voegt er aan toe: Natuurlijk schijjit he;t miji, dat Engeland ^ niet dusdanig mag handelen, in tege.nspraak met onze eer. Wij mogen geen nadcel i.o-rokkenon "îh^n België oîp de wereldmai ! door het invoeren van nieuwe1 tarieve:' ' .)• conourrentie mag niet afgeschaft wo: maar eene overeenkomst tusschen i , 6 eji Engeland is ibest mogelijk om dje Bel economische expantie vrijlen loop te i ' Men moet aan België de middielen te ; ! stellen tôt een vluggen en spoedigen ophôuw. Het is ieen levenskwiestie voor i gîë en tevens is het van belang voor j i-geland, dat een vrij België economisch eu politiek sterk en voorspoedig weze. De Bondgenooten moieten Bielgië, nevens zijne onaf-haukeiijkheid, ook zijne commercieele vrijp heid veTzekenen. Enorme Duitsche verliezen.. PARIJS, 27 September. Brieven dio niet afgezonden waren en bij krijgsge-vangenen aan de Somme gevonden zijn, gewagen aile van de verwoestingen, did de artillerie van de geallieérden in da gelederen van den vijand heeft aahgo-richt. Zoo is er b.v. een brief onder, die gedagteekend is van 10 Augustes-, luidende: Beste broeder, Het is onmoge-liik te schrijven wat er hier gebeurt. Wie uit deze hel te voorschijnt ko nut, -boft. Ik hoop, dat wij spoedig, terugg-e-trokken zullen worden want wij hebben geen officieren en feldwebels .meer Het meerendeel heeft zich geborgen Men zei-de ons, dat zij de stelling niet konden houden. ,Wij moesten al weer 'naar de vuurlinie terug, toen wij nog pas bij 11$ derde linie aangekomen waren. Van d^( Saksers zijn er nog te nauwernood 7 over. Toen hebben wij 40 man versterkind gekregen. Toen wij voor het eeir&t naaf de vuurlinie gingen, waren wij met 3£>0 . man bij onze aankomst daar •

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods