Belgisch dagblad

288 0
17 September 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 17 September. Belgisch dagblad. Seen on 28 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4j09w09s23/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

*4UI» Jaargfangr DINSDAG 17 SEPTEMBER 1918. . 4 o. sr. àBONMEMENTEN. per 3 mwuden voor Noderland iJS.60 Sinco per post. Lossa 4nmmers. Voor Nederland 6 cent, foor Baitenland 7'/i cent. Pan Haag, Prinsegracht 16. ïelefooa Red. en Admin. 2787. BELGISCH DAGBLAD ïferschijneiid le 's-&paweahage9 elkcn werkdag te 12 ure middagi BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE El) VAS 2 TOT 4 URE. v n> ADYERTENTIEN. ! Van 1—6 regels f 1 — ; elke regel meer f 0.15; Reolamea 1—B regels f 2.— ; elke refrel meer f 0.30. London: Dixon Home Lloyd» Avenne E C. Paviio- 7 ÀVAnnA Ani-in D© verd©dig:iii§:soorlo@:, (INCF.UKKEN VAN EEN NEUTRALE.) ■ ■ I LXXXV. Nimmer nog in dezen oadog is^ de «oliiieke beroerirtg in Duitsohtandi h©v.w :!Lr goweest dan op het pog©nblik. D|ei Vjàen vei'zckeren clken dag plechlig dit •r ge©n regeeringscrisis aanataanèe is. lofh de geruchten over wjrjizigingen iinl d© gid°nde kringpn blijiven .aanhoudeni ©n d© teimting wordt steeds gedrukier en pp* tugti'ger De proctanatie via» Hinlanburg, waârbij lœt Duitsche voik werd Wiige* àoorcl om tooh Vooraï den mio©d niet te laten zinken en zioh niet door ©ey TCiraderïijike propaganda" te latea fceu lÂvlosdsn, heeft niet voldoende geholpen L Qok 'de gteruiststellenda redevoaringen, W&ike tal van staatslieden, zopwel in; jDjuitschland als in Oostanrijlk, heb'ben g©, hoiud», zijin zonder uitwerking gpweOst J>8 lcesW is in ©igen ppirsoon tuisschew beida gekomen en h©eit in de fabriak fen "Krupp ©en toespraak tôt de a-rbei^ jtters gericht, die een waar orati» pro. )jt>fflo mag heaten en door de vreas' sciheen fe zijn inigeigevon, da,t lict ©eriang met ûa dynastie der Hohen^olkm vvel eens geidaan kan zijn. Uit den bescheiden ©m igemo'edolijlken toon, waarin keizex Wjlhelmi fol woord heeft govoerd, spFaken ontzag jpn vreesachtighedd voor de madht der l^rbeiders, die zich wailicht zecr binaen-Jcoti gaat cntpiooiien. En ten slotte b.eeft & vioe-kateoidear von Payer efin redo g(ej-lîiofUid'on, diia een ware »meekb!ede ten giuu jeté van d^n ^vrede is, dooh jn de Ja:n, ijitTi dai' entente \ve] zonder glebo-or zal ^iîjrea _ Immers het is weer bet onde îiedjeJ Zoiûm i|dra de krijgfekan&en zich ten nadeeSa [jy'aii Dtaitscliiand ke©ren, is meti tei Ifcr-jîja vredelievend gezind. Docii p,og geen, iâijie maaiiden geieden, tœn lxet Dijjtscihe léger zc^evieirend oprukte en een oogeïi-jbiik zelfs d.e M,arne overscilireed, werden bie hoofden i^n Dudt&cliland liloog opge-teten, werd er v^in anne^ati» gesproJ jfccn en weraen suicide]ooeetelliaigon ge-< fcxkt. Nu éditer d,e Duitscihe troepen eeoil W ilacîitoii klap bebben gekrcgen, zij o toi Se Marne, de Aii'ne en de Somme te, ^ ~~~ A.n3aAi?iL--a tenëklaps met kraoht dosa gelden, — rai Viwscfet men in Dnitseiiland op veel min., fer sti'ein'gie voorwaarden een verzooniing fen hoiopt de ge.alliieerden vôôr den -w^niter |e kujmeïi ' overha^en tôt het sluîten Iva^i! jecii vrede door vergei'ijlk. Het is natuiurl'ijik geenszins met zeker* Iheid vast te steilen wat er in de ko. limende weken getsebieden zaï, of er - eeln1 Ifedanigo w.gnding in den poIitiék©r,f 'toa. «tond ol op het oorlo^terreiin zal plapto igiijpt&n dat de strijd nog vôôr den in. ipfflewlidn. winter z-ou kunineta] w or den ge. staakt. Die kans besîajat ongetwijield, dôch !wîj niûaten ons. heiaas, liiet al té 2;eer Aleieai met deze z.oete hoop en xeeleér sfekôning houden met °3Î1 'Vijïd®n oor;og--wititer, lie© gruwelffc 'deze gedaehto ook fe. En w,aariùjk niet lalleen voor de strij-Jdende spildaten, die .îiatuurïijk de groot-pe ontbering l'ijdien en het vurigst snak-ken naar het einld, doch cok voor de iiUeraeerdsn hier, x/ocwcl als in andere lalntten on voor de vele bw-*g|erà djp1 iuitgpweken zijn. Hun aiien "wacht eien îffiiater van nieuwe, zwoie beproevinig; via.n hoep en vreeze, van vertrou'wen 'en lijli [Ûc^ke neerslaehi^igjheid. Doch één dimg js althans zeker: zdj gaa|n Iden vijfdemi 4IE TSESTftîîS jM;an'gin bl'ijft ongenadig ten ,Wi. Viaiai flen Chemin des Daïnieto be,uken. Vail'ly laaln fie Aisn® js in zijlne haaiden gevailenj, terwijl fc Mont des Singes ten O. v.aai Vauxaiilon rtroiverd is. 0,ok ten O. en ten N. O. v.m S«icy, wordt inet sueces gevochten. 900 jgcvanâenen vjjeïen in Frarjsohe ha'ndien. femecle een paar stukken zwoar geseh.ut Elders geen riieuiws va^x beteekenis. In^ Macedonië zàjïi de Giieksclie lr,oepen tôt 5 K.M. over een bteedta van 30 K.ïvL vœruïtgjekoiïieiii. De peeiitiën werden gehaindhaaid. £ prétende op een banket vau de Gxieksche feandelsmiss-ie kondigde Balfour apin, dat die Pransche en Serviache troepien ovita: eeni fceinc van 15 kiiltojmeteï tU)3sehen de Wiardar t'a de Ferna aangelvalleln wiaren, waarby zij w eerste en twieede î'otopigraven^linieis, alsr Jnede verscheideno he.uvels van tactiseh bei, teig nainen, mingtens 800 gevair.fgen.eu mtaak, tt?n en 10 kanonineul venolvercUejn. Bajfour zeide, dat dit sloehts een veorepel tôt jgrotafce overwinningon, w'aaxaau die4 Britsche en Grieksche troepen zoiuden deel^ toiien. tipanje heeit zioh to.t dg irol van baniid»-£a-ia,ar tusschen; (Oiosteln'r^lk mielt dpi getaslso-liwdie reigberitigetn gelwnd. Mj^n weet dat r1 moeIer vain dein Koning van Sipiajnijel ®eia Oy.-.tonrijksohe jaiailshertogin is ^n noig gnoioi-' inVloed op haar ssooin heieift dajn dieizies ,'tgen.ioooile, 0eine Ejagelsehe pjrinsies. • j-tihajvle Daily New^s, die in, b^t be-fP&A't de pinthouding vain Epjgelajid bij etefQ-'vorjog hraeit vocirgehouideln, miajailst d{e| ||£ansch9 Ein^elsohè jpgfc# front tegejn Oostetor ff.'JK L>e Ffamjsclhe peïs wil zich oofc niieft j a-t»i bedoitten. >Yat de Amieirikaa.iKcbe p&rs i"gaat, zdehier haxe mie|e(n|iing : bezwSgkt, (Bin jjiplaiatls viain <*nzePi .*ja ^ verspiiiein; mefc vredesgapiraat, d^ajt en- w'intor in met meetç imoeji, mjeier vertroiu, Wen ie|n blijimioedig^ .verw^fthtjnfe daA tôt duisver tijdens den geheei;en oowog is gev scMeid. Op het wiefstelijk front is diei toestand hotopvoller dan QOât De legers van Biooh tebbe» igetoiond nog geenszins „uitgeput" lté wiezesi en gfevein bi'fllk vain, een éla^i eoi .uanvfiilcaide kratoht, die de wiereld ver. Vuit met ieien gre^zelooeio bew.ondeïing; de Enjg|ei!ste|hen zijin taai en onwrikbapal en la.ten de Diuitecheïs niet los uit hun ktajuw en ten slotte kofmeh de Ameri. kanen in gteeds groo'ter getiaie en heb« ben reeds 'getoo-nd dat hun ve;rschijiniAg op het loorlogjs'toioineel niet louler vo,or de fig'urafcie dient. De duikbootoorlog is bij-kans kloodgleiloop'eîn; bijl kan ,altha'ns niet verhinderen dat hiet verkeer t.ussohen Ame, rjka, Eoiigaliand en Fr.ainkr'ijk eenerzijds Engéland en zjjn koloniale bezittiu,gen |ap« derz^ds niieit onderbroken Wo-rdt, te'rvvijt Oie Zeppelinaanvlalleii der Diuifechers op' een tieurig fiasco uitgedi'a.aid zij'n. Dit. toestaiwi is dus voor de geallieorden zqv 'gunstig, al!s mien in dezen moorddadigen tiijjd, van een ^jumstigën topHtand sprekejij kan. Hoe ziet het er daarentegen in Dyitsch-, iapd uit? De eens zoo m'achti'ge legers1 van keizer Wijhelm wordon gestadig te^ rujggadreven, ditmaal' wellicht definiti'ef. Zij moeten achtereenvpj'gjems het terrein pj'ijsg'aven, dat zij gedurende vier jaren in vole bloedigte slagfen hebhejn verovard om zich miet moieite staande te houden in h.uin ounlie stellingten. De D.uitschersi baweren thans een „vei'dedi.gingsioorlog"' te voiefeû en juiiotoem het toe dat de strijld buiten hun oigen land bevochien, wordt. Inderdaad vMt niet te odtkenne|nj dat het v>oor Duitschiand thia^a een vearn dael1 is dat het vreemd igjebied heeft l>e*< zet. Doch was het in Au'gustus 1914 ook DuitecManid's doel om een ^verdedi^ings-, opitog'" te vœ-ren. toon het oprujkte naar Pai'ija en zijn oog op Callais govestïg^ had? Er is affijd w!el .een phrase te via. den om de ontzag'ilijke tegenslagan te ver-bîoamen, die Dujtschland successievel^k; Bd^ii, miaschien is het geeui phrase meer dat Duitsehrand een verdediginga. oariPg voert ; misse bien is het vv e r k e ^ l1 jji k h e i d geiworden. Bij den !aanva,ag van tien vjjfden laorl-ogswinter staat Duit.seh, Oiand's bestaaa op het sp'el. Het moet zioh verdedigen tegen den stormloop vaai de steeds aangjroeiende jegers der en. ■tente; het moet vzich verdedagiaa tegern den wajssenden vloed dear revolutie, die bel in het oopten be!dreigt; het m,œt zk,h verded%ten tegen de opro'erige be. vvegiAgetn van zijn arbeiders in het eige(0 land, het motet zich verdedigen tegen dts econiomische vemieitigixxg. Dudtschiand voart dus in den wai'ein zin des woords ePa vendeidiiglinigsoioirliog en voor het eerst in aj) deze jaren luebben de Duitsche strate, îiiieiden een juâst beigirip van den toe-stand getqond. Al1 liadden zij niet ver, wacht, idat het zegeviierende Duitsehïand aa vier jaren sU'ifl zich ten slotte te-igan den aangevaiiïene mœst gaan ver. aedigenl Het is de onverbiddetijike loop Idier historié, wtaartegen men zich nu eenmaaj niet ,j.verdedigen" kan.-.. LE0RIN0. om Oosteinrijk den zwaarsten slag toet t© briiagem. Het is te hojpejn, dat de geaHieieirden zoo speedig mogelijk een passidnd antwooird zul-fen evrzemdejn. Er rnoat geene onnoodigiei agita.tie door lareterfanten biegunstigd wori-drn.Te recht sohr^ft Daily Mail, dat keizeî Karl sicehts een buiksprekar is. Zioclang Helgië en Noomd-Frankrijk, Roe-mefnië, Servie en Monténégro, alsook Rus^ laind inieit vrijwillig onti'udmd zijin, kan er gi. en spraaik zijin van oonierentiëai ©n vra-teonderhandelingen.Oudie vossen der diplomatie ziooals Bia*L-four latein zich dan ook niet foppen. (Gedeeitelijk niet geoorngsêrd.) Verbroed@ring van Dosfôl. Moortgat ©n Denucé met de das@rt©urs van den Yser. Zondag en 'Maanda^ werd te Antwex-P'en een acitivistisch student^ncongies ge« houden. D,aar spraken L, Diosfeli, professer aan de hochschufe te Gent en tevena rechtekuittdig advisaur van het Bel'giseih minisfcorie van spoarwetgen, dank aan d%^ faeier Hejïepntte. 1 Nevena hem sppak de Yserdeserteur, ide novice, Karoi van Sian1^, dezielfdjei dite Neuray beschujjdigde, geaegd te beh, ben daft het loftensiief zpioveefl Vlamingeni mogaiijk nnaest dooden. Onder de spr&kers 'tejdei mai qok nolg Xoontje Moortgat. dieu de Duâtscheis bie'noemden tôt di, récitera; Van de handeHsjh,o(o!gescjhool te -Ant-'wjerpen eu Van Roy, di© z$n zvvartef krawat haid aani^etr.ojkken p®' er pdechtig uit te zien. | Denucé ïfet het Planton Muséum,' b«-ainhligen. . Mpn W|eet dot Dosfcl, de intieme vrieiniéli van djen heef Fh Vian Cjamvtelaert, het| troetelkinfl. js van. de Vlaamselie activis^ Een Duitsch vredetaanbod aan Belgiê. LONDBN, 16 Sept. iReuter.) De bla'-dien me-lden: Naar mon gelooft, heeït de Duitache regieering aan België voorstellen gedaan, waarbij zij het politreke en. econo-miachîe onalhankelijkht'id na den oorlogibe-looft, maar alleen nadat BeJgië vele voor-•waarden ingj0willigid heeft. Btelgdë moet voor een niet nad'cr a^ngeduid aantal jaren haire bandei&veiiidrag.en; en ecoaictnaiw sche tractaten vam voor den oorlog hand-haven. Het moet onjniddelliii onrâj|dig woilden. Het moet de geallieerden overtui-gen van de noodzalœlijkheid om de Duitsche kolonietn terug te geven. Het moet aan do metnschen in België, die voor Duitachland in dé Vliairische kweetie ge-arbeid hebben, anmestie verleenen. De bladen laten uitkoinen,, dat er in dit huichela(th!Î|igP voonstel., dat do il Iql.^ischo i-egieeoring ongetwijfeld zal behandelen, ge-lijk het ver dient, g een herstel wordt aan-geboden. Het doel ervan 13 doâdelijk. Als Helgiië onzijdiig werd, zouden de Duitsche muiiitiecentra en steden in de "Rijnprovin-oie besehqmd zijin tegen de voortdurend ; talrijker woydende luchtaanvallen van de .geal'lieierden of alleen met ontzagVjke moei- lijkheden. te bereiketn zijn. ❖ * * Kon Duitschland het cynisme verder drijven dan zijn rainpzalig, siachtoffer te verzoeken als bemiddelaar van de<n vrede op te treden en aaanenlijk de gjeallieerdeji te overtjiigen van de noodzaicelijlcheid oin de Duitsche kouoimanen terug te gevein ? Kaai mon het cynisme inboelden van eemt vi'aaid die steeds de plaats van meest be-gunstigde mogendheid tegieooveir België's handel zou bekleeden ? ' En dan. de onzijdigheid, die Duitschland zelf, vernield heeft? Wat met mteer bestaat kan niet meer in het leven geroepen wor-deti,. Tegen een herstel van een onzijdig -heid, die toch maar op het papier zou be-staan, protesteeren de 8-000.000 Belgecu En dan het silot : Ammestie aan die hoogr- en landverradefs van het Vlaamach . activisme 1 Dit is een comble, oit heeft Duitschland hier alleca de activisten den schijn van beschermingi willen verleenen. om ze te bedodden? Duitschland weet wel (ISoi^'ïi^' lioiot.-.eâe?1 worden. Elr zijn npgt Brownings genoeg in Belgiô. Bij een ontruiming van België zul-Jen de activisten het de eerstein beltoopen. Waarom spreekt Duitschland echter niet van Waalsche activisten ? Er zijn fermiers ook Waalsche vernaders. O.m. een gewe-zen stagiaire van J. Deetrée, den vader van-cite besoiurlijjke scheiding, een iuea dat de Duitsche i-egeering tegen België vriat te exploileeren. Moest België deze aanbiedingen met de beparkende voorwaarden aanvaarden, België zou zich onteerden, het zou een Eeie-ren worden en al de sympathie verliezen, die hem noodig zijn om herop te siain. Bovendien zou het zioh laten koppelen aan een mogendhiâd d;e binnen t^nigen tijd in den afgrond zal liggen zâeltogem. Met den voet verschoppen we de loen-sche voor steden van Duitschland. |®t& over geslachtsnamsn. Dlû genaamde Biotrms (August), zicih 1100-mieifiid minister van Verwgietr, 0omplim0nteer-dd 1 ons den 12 SeptemheT in zijn Vlaamscb Nitnws m^ de woordien (,die laffa Léonca rrvet zijn verradeïsinaam du Castillon"iei n sprak oolc van „BeiIgisohe p©rshoarieie!r<ters in Den Haag of Rajrije." ,Wia;t is die genaamde Bofrms " (Aug,us:t); toch zenuwiachtig en opigewomdiun, sieriefnt d© acitivistische klucht afgielioopen is en Fodi da B'elgisohe grains nadert mieit de 12 kogcls in zijn patroontasch. Dte genaamde Boirms (August) is reads de zesde activist die h©!, op mijin naam ge-munt hieieift. Waarom he©t ik gieien Pieters of ivnipschaer? Ik daciht noohtains dat lear zaaveie Vla-mhigien, 0.01k activisten, Fransche geisiachts-n^mein dragien? Bicjms (Auguist) blijkt ziqlne gesoliiedkun-dife wetensohap giepnt il© hebbben in de romans van don braven Hemdrik Coiascienc©. Rcimantiekers van het slach van Borms let-ven waarlijk neg ten ti|de van de Brugsch© Mtito,, met dit viefrschil dat zij d©a vijand van hun laind vlijtig diienen mits kiinkend© &pieciën. Jacob die Chatilkm, waarop zij het h©b-ben, Was g©en v©rradieff. Hij was ©en dwin-gdaind, maajr een ge©dei Franschman. Zij'n y'aeuvelen m©t h©t zwlaard in de hand te Gipeninge gai bewgs van zijn loyaufceit en zijn mqéd. iWiàt zion Bornas (Augjust) reggPW moesit hij vecenamon dlat rrujln eiig)e|n „vemidelsL naiam" in dlei twleed© hp|lft v^jn de XVIII© eeaw pok nag in o^iciieietel besch&iden Cbar til^on geschawojx !wleird'? Is die naami ,JBoïims" soans geenl vecraa-tesinaam î Wauneiar België VjelfiO®t zsml zijn vajn h^t g^l^is d|er activisten, zal d© August van den Raad Vjajn Vlaandeien e(en optensitaanda plants in den circro Hagenbeok kunnen v^-vnjien.,W|at de Belgisehe ..i^rshoiett-OsJideis" be-toft, gansch Sit. Niklaas ©n bet gansch© jambaoht van Hulst Wqsan dat bet gp(vaa.r.-livk is te spsreken van tonw©n in h©t huis Leg erberichten der Entente. f" I ~ I ' , ! 1 ■ Nakende terugtocht der Duitschers aan den Chemin des Dames. De Franschsn hebb®n Vailly, h^t bergvlak van Vauxailton, Aiiemant, f| anîeuil-la-Fossa ©n Sancy genomen aan de iinkerîlank van den Chemin d@s Dames. — De Amerikanen h©bb@n bij St. Mihial 200 kanonnen buit gemaakt. — De Duitschers br@ng©n zwaar geschut van d© Belgisehe kuat; weg. — Vredesaaabiedingen van Duitschland aan België.' D© Oostanrijksche voorstsllen v/ordt terecht als misleiding beschouwd.— Succ®s der Servische, Grieksch© @n Fransché troepen in Macedonië- Tau bet Westelljk front. Het Amerikaansche legerbéricht. PARUS, 14 Sept. Queuter.) Officieel In den sector van St. Mihiel zijn onze vopirste eanheden in aanraking met de vij-andelijke troepen; zij bebben tegenaanval-len van den vijand in de streek van-'aul-ny afgeslagen. Wij aijn thans iu staat d en omvang van ons jongste^ succès te over-zien. Door de kracht en de dapperheid waarmede onze troepen en de Fransché di-visies aan weerszijdon van de vooruùtspria-gende fronthnie aanvielen werd de afknij-ping van het inspnngende stuk tôt stand gebracht en aldus in 27 uur het beopgde doel bereikt. Behalve dat wij 150 vierkante mijlen gebieds bevrijd en 15.000 gevange-nen gemaakt hebben, hebben wiji een massa ma'teriaal en meer dan 100 kanonnen van aile kaliber ver over d; voorts hondier-den machinegewerea en loopgraafmortiereni Hoewel de vijand ook groote voorraden. verbrand heeft, wijsit een vluchtig onder-zoek van het slagveld uit, dat er grootei b>evealheden munitie, telegraaf- en spoor-wegmaterieel, kleeren en uitrustingen acb-tergielaten zijin. De vijand heeft ook de bruggen onbefiohadigd gelaten, daar hij geen tijd meer had die te vernict'g.en. PARIJS,, 15 Sent. Officieel. Toenemfin-in den aeotor van St. Mihiel. Een tegan-aanv\al, dien de vijand bij het aanbrakon van den dag bij St Hilaira onder nam, is gumakkelijk afgeslagen. Er is een aantal gevaingenen genomen. Op da^ linkeroever van den Moezel zijn onze linies ongeveeir 2 mijl vooruitgebra'cht. Zâj: omvatien nu de piaâtsen Yî'cey en Norro;,r. De normale uitbroidmg van onze linias voorbij Jauk ny had tôt resultaat, dat er nog 72 kanonnen ingebracbt zijn, die de Duitschers bij hun overhaaste vertrek badden achtergo-laten. Dit brengt het totale aantal buitge-maakte kanonnen op meer dan 200. PARIJS, 16 Sept. Officieel. Behalve plaatselijfke gevecMen, waarin we gevan-genen maakten, en een hernieuwde ver-mtwrdering der artillerie- en lucbt-bedrij^ vigheid is er uit den St. Mihiel sector niets te melden. Het FrancsSie iagerbericht. PARIJS, 15 Sept. Officieel avondbericht. Ten Z. van de Oise hebben de Duitschers nog hevige tegenaanvallen gedaan. Wij hebben onze stellingen geheel gjehandhaafd. Wij hebben ons in den loop van den dag meester gemaakt van het plateau ten O. van Vauxaillon. Meer naar het Z". zijn wij do hoeve van Menne^ean voorbij gekomen en wij hebben de hoogte ten N.O. van Celles aan de Aisne genomen. Het aantal krijgsgevangenen, dat wij sedert Zaterdag-ochtend maakten, gaat de 350J te ooven. PARIJS. 16 Sept. (H. N. draadioos). Tuisschen Oise en de Aisne zijn de Fransché troepen in den loop van den ^ticht biij'ven vooruitgiaan ten O. van Vauxaillon 1 en hebben zij den Apenberg veroverd. Olnfgeveer 300 gpvangemen zijn im hnn Tianden gebleven. Meer naar het Z. hebben de Franschan Vailly veroverd. In Lotha* ringen hebben de Franschen over- val gedaan in het gebfed van Lei atry en gevangenen gomaakt. PARIJS, 16 Sept. Oîficieel avondbericht. Vandaag hebben de iranschen hun aanr vallen in de streek ten N<.0. en ten O. van Sancy voortgfâzet. Onda'nka den tegenstand der Duitschers vorderden zij over ongeveer één K.M. op een front van 4 K.M. l-Iun bleven 600 nieuwe ge.-angenen en twee kanonnen van 10.5 c.M. in handen. Het £ngelsclie legerbericht. DONDEN, 16 Sept. (.R eu ter.) Officieel oclitendberiaht. Gedurende dm naclrj hebben wij met succès ean kleine onde{rne-mng aan beide zijden van het kanaal ^ pe-rent-Koomen ten uitvoer gebracht Wij brachten onze fronthnie twee mijlen vvnnr-uit, maakten gevangenen en vOrmeesterden machinieg'ewerea. Op bet slagfront had den ontmoetingen plaats m^, vijandelijkc troepen en patroel-jea in de nabijheid van Moeiuvres en Ga-Vrelle. Wij hebben nieuwe posten opge-steld in de buurt van i auch/y—Cauchy en faii het Zuldelijk front Het italiaansche legerberi&ht. ROME, 16 Sept. S t e f A g. O f f i c i. e e I. In de streek noordwesfcalijk van den Gra,ppa hebben onze infanterie-afdeelingeû met krachtigcu steun van het geschubamr, volkomien geslaagde overrompel'ingen in de vijandelijke lini©3 gedaan en hun reod^f beaetta stellingen op sommige puniea verbe tetrd. Zij hebben talrijke inachinegeweren vermeesterd en 312 man, waaronder vijî officier en, gevftngen genomen. Op het evo-rigie front hier an daar geschutwerkzaam. heid en patroeljebedrijvigheid. Luchtscheyen van het léger en de mari.: ne hobben met g.unstig resultaat de mili. taire doelpunten in de achtergelegen vjj,' andelij'.ce liniss gebombaideeird en in he*1 geheel lo.OOO K.G. bommen neergeworpe^. In een luchtgevecht werd een vliagituigTl noerge^ehoten. * In ïianië. Het itaiiaansche fegerbericht. ROME, 14 Siept. (Draadloos via Coltano.V Offici&èl: D'en lSdeln hehben Italioanscha infantai© ©n baiipiden natr,o©liRS met geroanW gwdian. Ze inam©n 23 vijand©n g©yaing^,' yoor h©t ©verige g©en nieuiws. ^ Be strijfi ter zee. Gastl® gciorpcclo&rd. I^OiNDÈiN, 15 Sept. IReute^) Dê Galway Castle, een stoomschip van dis Union Das'tlelijn, dat Dinsdag van Einâ©i. land naar Zuid-Afrika vertrok, is Do%; djardagiochtiend getorpedeerd. Er worden 34( leden vain de bemainning en 120 pas-slagierefi vermi^t. Burton, de Zuid-Afrikaainsche mw nisior van spiorwegen, is gered. HondexW den z,i„n er in de storniachtige zee dooif redidingbootan aan land geba-acbt. De Galway Castle vervoerde 749 paa»j sagiieirs, voor bet mearendcel vrouwen ea$' kinderen. Eenage honderden overlevenden yan d®, Galway Castle zijn te Plj mout aangeko -1 men. Eir speelden zjich bar t vers ch«uxend<9,J tooneelen af toen- zij aan land gingpn. Efc waren kleine kindenen, die teraauwernooa konden loopen, en die om hun oudeirs rie« pan. Vrouwen zochten vargeefs hun echW geuooien^ SommigP gezinnen «varien inhunf geheel omgakomen door dlit laatste staalj van Du'teche barbaara'chhéid. ,] Van de zes aan land gebrachte lijken j zijn er deie van kinderen. D|e torpédo trof het schip i©clhts van opU dtx, tusschen machinekamsir ©n stookijuimK be.Jtt©ti weind itot aan hgit bov©odiek gekiootM en draigde i©die(r oogmblik in twieeën taj zuilein braken. Feic boot •wea'd door ©en graot© golf 0^( de n'endwenteland© gchroaîblaiden gewoip'eaïl die haar verbrijzelden. E©n andjeir© hootont| ivvam op wonderbaarlij'ke wilz© aan hal^ zieâlde lot. De ov©r:©vend©u zagen v©el 1$ *©n in h©t watetr, o.a. ©an vrouw mieit tw^ kimdeiiem j.n haar armen. Yserdeserteurs te Brugge. De iNiauiwe Genifcsche Gourant, daghlialdl voor Z.ujidJNederlanid £»©.) 'die het berioht vat< die prejmie van ÎOUO fr. voor het aan,'' bremgein van een Bellgiiischen heid drukte^j nueldit 13 Siept. dat eeni veertigtal de^ sorte urs van den Yser — natuiniijik an^ der hot geieide van Duitsch© bajonetten^ — door Brugige tcokkeni om in den stids* schouiwburg e©n vergadeaing t» iioudom De harmonie van Oedelem, onder le» d5ng van baron burgiameester, speelde et ideuntjea Zekere P|oî. Goossena uit Gentl^ sprak er en zeglcta o. m- •' V a. n C a n* weilaert nadert siteeds dichtedCj ons activisme." Dit w©rd tot de det»i senteurs van den Yser gezegcL ;l Kalken met 20,000 M - gestrafl Aan 'die gemeenite Kalken is op la et vaa| h©t ïegeir-oppai'com/mando 4 ©ein dwangbiataij taling van twiniig d'uiziend mairlk tôt straf cpgeiegd gewoixlien, wijl zijl z;oh, jn met a© verordening van 15. 10, lo, cly er§ , 3-4, scbuldig gemaakt h^ t aan, bagun&J* ging vain (0inJtvvielk;an Fransd|io krijgsgev.ang'iajj ipen. Aldus een b©kendmaki,ng van » ojsjj c« ..i. !.»n

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods