Belgisch dagblad

859 0
21 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 21 November. Belgisch dagblad. Seen on 28 May 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/k06ww77w7r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

3de Jaargang^. WOENSDAG SI NOVEMBER 1917. JMo. S S, ABONNEMENTEN. fc Per 8 maanden voor Nederland i 2.60 franco per post. Losse jnnmraers. Voor Nederland B cent. iVoor Buitenland cent, p Den Haag, Prinsegracht 126. Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's-Gravenhage, elken werkdag le. 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. adveetentien. Van 1—5 regels f 1.50; elke regel meer f 0.30; Reclame»' 1—5 regels f 2.50; elke regel* meer f 0.50. _ | London : Dixon House Llovda Avenue E C. Paiijs: 7 Avenue d'Antin 7. j f jeen doodelijke ziekte. P» toeetand in Rusland mcet eerst n>g Serslechten vocraJeer er bêlerais kan wi or-Ben verwacht. ; Dit is de eenige straal van hoop in fl© revolutie, die de Maximafefcen een tijt-jàedjjk bewind ia de handen heeit gpspteteî'd. ïfot is in'iiners niet mogelijk dat Lennn, een fca-rade,r, die met Duitscli goud wordt ibe-jtaald en zij'n kornuit Troitsky, e,cn anarchist ïriol de lafaards, die liaver op hunn® Russischo broeders schieten, Rusland ïiaar ]den afgrond mogen ]eiden. î Die geallieerdon mogen de pro-Duiteche jen rredegezinde regeiering vaa de So'viet jaiet als een vriendelijke regeOring efrken-]nen.H«t is "ook niet mogelijk dat het Rus-gische vQ]k zou dulden dat die bende jRuslaad zou verlegenwooodigen. ^ Als ik schrij'f Russisch V;Olk bedœl i'k iJe boereai die 80 pet, van de gansche ibevoiking uitmaken. Ujt de revolutie hebben zij geen nut getrokken. Integendeel zij vindein dait zij Itieai tôt twintigmaal meer moeten betafcn jvioor he^geen zij gebruiken en dragein, jfcervvijl zij slechl.s het dubbel ontvangen yoor het voedsel dat zij verkoopen. % Dio Soviet heeft de' arbeiders der ste-den doen getooven, dat het hua plient is zoo weinig mogejlijfc te werken en 'die boogstef loonen te verdienen. Nocîutans heeft hij hun niet van goedkoop voedsel kunnen voorziiein. Dit komit omdat de boeren hun graan voor zich houden ein het niet willten iperkoopan. , Niet allitscox wprdt Rusland door anarchie bejzocht, maar oiok door den bur-geroorlog en hongersnood. Hongersncod moeit natuurlqk de stede-lingen verplichten naar de dorpen te gaan ,waar de boeren over graan beschikken. De ooaacimische faotoir is dus ran zjoo'n poot gewicht dat hij delà doorslag kan geveln. De boeren bebbcn dus het lot van Rus-laiid in handien. Hoia tonne inzichten zij'n Jïow&es hun jongste congres. De Rus-Bisdie boea-en gaven mandaat aan hun afgcvaardigdei bij het congres der gealli ieterdem le Parijs aan te dringen: lo, dat "de gdallieorden zich zeuclen veiliinOiein 'gaene onderhandelingen te beginnetn ami '^ver e,en afzonderlijiken vrede tel iondejr-handelen; 2o. dat Rustond's grendgebied 'pingeschonden zou blij'ven. Dit was de "fetem van hiect ecihte Rusland en wij ho-Tpien dat die stem zal doordringen , en 'î>verwinnen. fj Rusland wacht naar orde ©a wet. He|t .wacht dat de verwildering in d^ ste-.den ophoude. De tijd zal aankoanejn dat ,hct zijn wil njet geweld zal dooidrijjven. De S.oviBit he©ft nog het gansohe jegeir Jiiet 'bedorven. Dei artillterie,. <le càvaleiiiiet Ûe kozaikkien zijn nog gaaï en gjeadiadi, ien blijvien. het l'and ç.;n huime officieren getrouw. : Vocar hein is dei traditie geien ijdel woord. Wat de soldâtes betreft, wo zegjdien het te Rotterdam! op de feestvergad©ring iagoricht van het AVerk voor de Tefhui-voor Belgische vernidnkten: ,.De Rus-sische soldaàt vocht voor den tsaaf. De v.'itite tsaar is ergeins in Sibérie veï-dwenien en de Russische soidaat veobt fiiet mesr. Herstel echter de monalthie, jnar de grondwettelijike monarchie die d© fcgenvooter van het tsarisme is, en de .jRussische soidaat, die opnieuw het vl'eesclh-geworden G e z a g zal aanschouwen, die (so]daat m1 weder vechten met denzélfdie|n moed als omder groiotvorst N ikolaas of geaieraal Broesiltoff. I'k ben overtuigd dat ! Rusland zich zal hiersfellen en dat het iiog zij'n laatste Voord zal zeggen, maar... te Derlijn." Rusland staat voor een o'ntzettendten winler van ontberingen en burgeroiou-log, Rusland zal nog veel en fei ],ijdan, Het maakt een typhus door, manr het gestel is klœk en geziond en het karrnpt ibe-stuiLr van Lenin zal hijdragen tôt Ruis-lands genezing. De zwakke Kerenski mlocht -zeggen: dat het een opstand van slaven is. Wij zeggen zonder" woioadenspeling de Opstanding deir Slavien kan w.orden. Léonce du Gasiiîlon. De wederkeer uit de ballingschap. Als wij ons zullen wederzien, Dan zullen wij malkander vinden Verouderd en naar d'aard' gebukt, Waaronder rusten vele vriuden. Als wij ons zullen wederzien Als t ware uit een graf verrezen, Dan zullen onze tranen saâm, y Beweenen menig dierbaar wezen. Als wy. ons zullen wederzien 11 zt»Uen zich onz' handen knellen, Una zw«gen zal van 'tmaatloos leed een woordenvloed vertelleu. MIZAÎT. Nieuws -o.lt ANTWERPEN. BRAND TE ANTWERPEN. — In, de stoombrouwexij en mouterij van denheer G. Veti-schueren, Deurnestraat 26, is de vorige week brand uitgebroken. Door de hitte is vier tôt vijifduizend kilo gerst op twee droogkamers ligg.endo, in brandi geraakt en bedorven. Er is zeer aan-zienlijke schade aan het gebouw en de koopwaar. M1SERUIKEN. —Dlei bolelileia hebiben de ge-wioontei aan iedetreen, die znlks wil toe te i,ateia aardappelen te rapen die nog in den gnoïid zitlen na het inoogstem der vruchten rJsf die te voorschijn koinea bij1 het omiploegen vaa îiteit Jiand. Doch nu woirdt deze toe'ating de eoirzaialk van een wezenJijik en betreiurens-waprdig misbruik: stouie, geed gespierde ke-i-ete vnilgen de aaxdappeïocgsters, op. de hie-len en ha!en liun de kaoUen onder de han-dten uit. Zdfs wachlen ziij niet totdat de eige-naar zijn werk volbracht hesft, doch gaan stontmeedig vo,otruit, rukkien de struikari weg en eigenen zich toe w^t hun zeikleir niet ge-gnnd vvordt. Komt de boer in verzet, dan. val'îen z.ij hem, te lijlf en dikwijls on ts ta an alzoo wezeruMjke vechtpartijlen waax meer dan leen er gehavend uit treedt. IN DE GE,WENTEB:EENHOUWE'?dJ TE MFCHEL'EN, — De gettueisinteroverheden heb-bea d»?n piijs van het vleesch ah voigt vast-geisteld. Gehakt vjeesch 5 fr. het kilo; buik-m neKVleesch 9 fr.; sebouder en nek, 3 fr.; filet, 12 fr.; nieren, 7fr. en nierenvet 16 frank. BRABANT. DE STRAATNAMEN IN 'T ARRONDISSEMENT BRUSSEL. — Volgende omzend-brief werd verzonden aan de gemeentebestu-ren van het arrondissement Brussel : Overeenkomstig de verordening van den heer gouverneur-generaal van 9 Augustus 1917 over de ambtelijke taal in Vlaanderen, beveel ik hierbij dat ten laatste den 25 No-vember 1917 aile straatbordnamen uitsluitend in de Vlaamsche taal moeten aangebracht worden. Ingevolge gebrek aan glazuur zijn blikken borden aan te bevelen; hout dient vermeden. Van de getroffen maatregelen dient mij ten laatste den 30 November kennia gegeven. DE VLAAMSCHE TAAL. — De voor- ^Itter van het Biircrexliife: Hestititr van rie, nrn. vincie Brabant, maakt bekend, dat slechts het verder gebruik der Fransche formulieren tôt den 1 Januari 1918 enkel met de goed-keuring van den heer voorzitter van het Bur-gerlijk bestunr mag geschieden. Na dien datum moeten de formulieren uitsluitend in het Vlaamsch zijn gesteld. INBESLAGNEMING VAN OLM-, ESCH-EN POPULIERSTAMMEN. — Von Falken-hausen heeft bepaald, dat voor het gansche gebied van het generaal gouvernement al de staande olmen, esschen en populieren die op 1 m. 50 hoogte van den grond gemeten, 1 meter of meer omtrek hebben in beslag zijn genomen. Onder de populierèn zijn al de populier-soorten, zooals de Canadeesche populier, de witte populier, de abeel, enz. te verstaan. Voorts wordt gedreigd met straffen van 10.000 mark of ten hoogste 3 jaar gevangenis. DiEi ACTIVISTEN ' AAN HET WERK. — Heifc gemeentebestnur van Groot Brussel heeft opdracht gekregen onmiddellijk leer-ga,noic-n van Vlaamsche taial in te richten voor de beambten, die deze taal niet geno>égzaani ketnntn en ze verplichten dezen leergang te volgien. Zij zai insgelijks op gedurige wijze zich moeten rekenschap geven over den voaruitgang die dooar iedeien beambte verwe zcïilrjkt is ie"n degene oinder hen die weigeren te keren of er onbekwaam toe zijn, in verïof zenden. DE VERKOOP VAN VLEESCH. — Het „Gesetz-und-veriordnungsbTa;tt" maakt thang lelen v'flr'ordening bekend, waaijbij het is ver-bodeia paaTdein,! ezeùs, muildieren en rnuil-ezvls, hatzij van beiroepswege, hetz.ij1 aain hui§, te slachten. Dit verbod is echter niet van toe-passii.g o.p slachtingen, die blijfcens een ge-tuigsclnift van den bevciegden vesarts, nood-ziaïceiijk zdjn. Het vleesch van de op die wijze gasl'ichto dieren, wordt, otk indien het nist vojqjr inieinscbeilijk gebruik wordt afgekeurd, als minderwaardig vïeesch beschoiuiwd; daar-oni n!?.g heit, mtet een bijzonderen stempel gieimierkt, al.leen afgeleverd worden, in daar-toiet besîemde lofealen (Freibanke), aan afne-miea-s die voor 't eigen verbrtiik koiopen, niets aan w!eiterverfcoopers. En elk particuiûr kan pe|r dag ten hoogste siechts één kilogram van dit vlleiesch krijgen • aan een door den be- vclegd'en veearts vast te gteiUen prijls wcike prijs echter niet hcpger dan 2 iiran-ben he.t lolo zal zijln. ' IN DE BROUWERIJEN ARTOIS TE LEIJ-VEN. — Ofschoon de btouwnÂ'vierhexd harde dagtn doormaakt, hebben de BronWerijen Artois içt' niet tegen opgeziem» aan werklieden en bedienden lotsverheterrngen toe te sta,an. De arbeiders en bedienden, wior woning afge^ïntid is, ontvingten vroeger eene soin geds vojdoende om ide Idlriffgendste levetobel-bc'effen te besfcrijden. DvtiSmbl)e!n en arbeiders ointvangen niet al-Ileléin vole loon, maar daaienbovon nog eea bijstag vooir JieMensduurte. Vôôr e'Pnige weken sebomk de,Broiu;werf aish alîiein bos-teioos 400 kilag kolen. Nu beieft het bestnur besloten, elk arbeider o£ be'atnbte een nœnWaal te iLaten gaan ncmen, op do kosten der brotuweqj, in de Spaar-zan^a Kf-ukens. ONDERSOHEIDINQ'. — Etugeen Jo-thier, zoon van den leeraair van beeld-houwkunde bi| de Akademia van Schoone Kunsten te Leuverr, heeft eene schoone onderscheiding bekomen. De provincie Oogt-Vlajanderen bad eien wedsitrijd uitgeschreveiï toi hc* bouwen van een monumeataal gerechtshtof te Denu dermonde- M. JothAer bekwam, eene der zes pre-nûën die waren voorzieir, vooît de beste ontwerpen. Zijn ontwei-p ia opgevat in den trant van den Vlaamscben wederop-bloei, waarin onzen blauwen- arduin, den Boomscjien; steen en kurustig gesmeed ijzer elkaar op stille wijzo aanvullen. OOST-VLAANDEREN. OPEISOHING VAN SPIEGELS. — Men meldt, dat de Duitachera te Sint Niklaas (Waes) begonnen zijn met de opeisching van spiegels. Tôt welk doel deae opeisching ge-schiedt is niet bekend. TROEPENBEWEGING. — Te Sint Niklaas (W.) heeft thans een drukke troepen-beweging plaats. De troepen verblijven er echter slechts eenige uren om verder naar het front op te trekken. WEST-VLAANDEREN. DWANGARBEID. — In de omstreken van Rousselare werken thans vele Eranschen aan Duitsche verdedigingswerken. Het zijn meestal lieden die met het offensief aan de Somme naar België uitgeweken waren en thans door de Duitschers zijn opgeëischt. De piunderingen in het bezette gebied. Duitedhland heeft geen gebrek aan iets. Ailes ia er opperbest. De bezette gebieden worden goed behandeld. De vij-anden van de Duitschers vinden zoo raaar vreeselij|Â0 rooversgeschiedeerispen uit Is het werkelijik zaet dan mag men zich a'vragen tôt wat het vofgend otficieel voorschrift in de ,,Rbeindsche Westifali-sche Zeitung", no. 907, van 14 November 1917, dient : ,,BERLIJN, 14 Nov. (Offioieel). In vetr-band met do klachten die hier en daar door de pers geuit ssija. betreffende de vourivtfur Brct? auu 0 officieren bij gelegenbeid van het verzen-den van levensmiddelen uit de bezette gebieden, wordt de aandacbt g|eveatigd op het feit, dat de voorsebriften van den generaal kwartier^meester gieen versehil toelaten tusschen officieren en 6oldaten, in deze zaak. Bedoelde voorschjriften la-ten slechts nog toe, het verzenden va® paketten levensmiddelen van het front naar het vaderland, van maximum 10 kiba " Invoer ! ! Dat doet denken aan den dief die zich verontschuldigde met de ver-klaring, dat hij te veel aanleg) voor ver-werving had. defaitisme. Heit Vlaamsche Nieuws, onder te-daclie van Raf. Vephulst, Au g. Boniiife^ A. Van den Brande en hooglecraar (sic.) doetor Anton Jaoob, neiemt met de Ga-zeit van Brussel in zijn nummer van 13 Novemiber over het artikel Van gene zijd© van den Y set geschreven door pater L. J. G a te w vert, verschenen in Die Siem uit België uit LoTiden. tiJt|jn proticiat, pater. Pater Nuyens, die naar Duitschland werd gedepiorteerd om zich tegen de verduitsching van de Gentsche ujniveirsileit te hebben verzet, is een andere klepper dan pater de wapens neer-rooir-de-banbaren. neeft de ppier d-imi.iik ,an Oal;ewaert dan viirgeUm de onnoemeldjike ©uveJdaden waar-van BeJgische geeslelijken het gllachtolfea: zdjn geweic-st? Wev» hij niet hoe de beuîen den ouden bisscliop van Dioornik mishandeilden, dem bis-sebop van Namlen mat den dood bedreigden en Kaidinaal Mercier hebiben beschimpt en helasteid? Keeft pater dominikaan Calùewaert ver-geten boeveel Bielgische prieslerg werden vér-mioioïd aoiaals de pastoor van Gelrode, een maa-lelaar van zijn geloof? Wett de pater dominikaan Gaïïewaert niet dat dominikamen als pater Quivy, pater Li-beart en anderen in de gevangenis werden ge-woiopen en nog met zaove'e Bellgische pries-tors, minderbroeders, jeziuieten in Duitschland zijn opgeaîotan? Het ft de dominikaan pater - Cal'ewaert ein-dejijk' vergeten wat de sadistische beesten, in htit kloostieir der predikheenen te Leuven hebben verricht? iMoelen wij- hem mlisschien zeggen, dat zij er de paters en de broeders ondeir hoongelacb des^iden uiOdeeden, zoo naakt als een pier? Is patielr C.alIiewaeTt Zoo ver boven La Mêlée veiueven, dat hif zelfs vrede wenscht met de Hunnten, die zijme geboioirtestad Ypere;a miet h a rie wonderschopine hop.fdkerk en haïie eeniga liallen in een puinhoiolp hebben vei> andeird? ^ De pui.nen zelf schreien om vergeldirig, teta piater Callfefwaert hoort dit nietl Hij geeft door zijn onnooizlelï en dwaas gieschrijf, dat Wa,?,Tdig is van een B onnet rouge, wa-pianeu aa'a den vijand. Zâja piroaia moet in Bel1-gië dionen om er -den tegenstand te breken. Fceil Legerberiobten der Oeallieerden. Engelsch offensief bij Ebimeifk. De Fransche Kamer geeft een groote meerderheid aar Clemenceau. — JerusaSem bedreigd. — Duitsche neder lagen in Oost-Afrika. — Het offensief der Centralen to\ staan gebracht in Italie- DET0E5THND De Londensche correspondent van het Handelsblad seint : De berichten, die in Zweden zijn ont-vangen, wijzen op een toeeemewle sympathie onder het Russische volk voor het herstel der monarchie. „In elk geval wordt binnenkort een militair dictator -schap verwacht", aldus meldt de correspondent van de Daily Chroniole" te Ha-paranda. De man van het oogenblik is Kaledin, de leider der Donsche kozak -ken, en deze zal waarsohijnlijk dictator worden. Petrograd kan het niet langier dan enkele dagen uUhouden. Kaledin be-sehikt over aile levensmiddelenVoorradsn in Zuid-Rusland, alsmede over het Do-netz-kolenbekken. Rusland s eenig g root kolongebiel, en is meester van het spooir-wegistelsel van het rijk. Het feit dat de Russasche diplomaten in dein vreemde Lenin's bewind afkeurenen Berlijn niet over den vrede durft onder-handelen betoog-eir dat het kraam wag-gelt.Het is te hopeû dat men de Oentlra van lÀnin's iraacht zal blokkeeren en uit-hongeren. Het schijnt dat men dit reeds doet met Petrograd. Op het Italiaaaïsch strijdtooneol komt evenwicht tusischen aanval en verdedi -ging.Da „Daily Mail" verneemt van, zijn oorlogecorrespondent d.d. 18 Nov., dat" het Italiaansche leger au reeds tien dagen stand houdt achter de Piave. Het leger in Trenfcino en den Feltre-vierhoek biadt het hoofd aan voortdurenxie aanval-len, bijv. negen in 24 uur, op de Me- letta Siseffriajjj"*^ ^ mn Aloiprr^ ......u® suvgen er in tiju io vnn- nen. Als een verrassing lclmkt ^et dat de Engelschen naar Kamerijki doordringen. Nochtans hebben de jongste legerberich-ten genoegi op de scheirmutselingen en verkenningen bij Epehy gewezen om er ona over te verwonderen. De Duitschers trekken troepen uit Vlaanderen weg. Clemenceau heeft een mooie overwin-ningi ia de Fransche Kasner bebaaid, waar hij 418 tegen 65 stemmen vot>r zicèi won. Le Tigre was bijzonder schitterend, geestigi en behendig. Men ziet âat een niet onaanzlenlijk deel van de socialiisten zelf niet tegen hem gestemd hebben. Thomas, de gewezen minister, die den aan-val moest leiden, was zwak en fut-loos. Misschien deed hij het opzettelijk, want Tho-mas heeft ambitie en droomt eens zelf minister-président te wottden, • hoewel de teleurstellSngen in Rusland, zijne k ans en hebben verkleind. Thomas heeft zich te Petrograd l'aten foppen, als hij meende slim tegen slim te moeten spelen. Van het Wesielijk front. Het Engelsche legerbericht. LONDEN, 20 Nov. Reiter. Ilaigi meldt: De Qxfordshii-e en Buckinghamehire troepen voerden gisteravond met succès een aanval uit ten Oosten van Tampouxy Ten O'osten van Wytschaete werd een vijandelijke aanval dogr, ons vuur afge-alagen.Het Fransche legerbericht. PARIJS, 20 Nov. Havas. Ten Noor-den van St. Quentin hebben de ï'ran-schen gemakkelijk een Duitachen aanval afgeslagen in de sireek van Fàyet. In Champagne levendige artillerieactie in den siector van den Lutte du Mesnil op den rechteroever van de Maas hebben de Duitschers na eeu hevig bombarde -ment van het Iront Bezonvaux-Bois le Chaume de Fransche stellingen aange -vallen ten Noorden van het Bois des Caurièires over eene uitgestrektheid vani ongeveer 1 K.M. De aanval werd door het Fransche vuur giebrokeœf en kon de vooruitgescho-ven Fransche linies slechts over een zeer k'eine uitgestrektheid bereiken. De Duitsche afdee'lingen, die er in ge-slaagd wai-en voet te krijgen, zijn voor het meerendeeï teruggeworpen door .den onmiddelijken tegenaanval der Franscben. In Lotharingen is een Duitsche aanval op de Fransche posten, zonder succès gebleven. Op de rest van het front was de nacht kalm. PARUS, 20 Nov. Reuter. Officie cl avondbericht: Kog al verwoede vuurwis-seling in Belgio, benoorden den Chemin dea Darnes eu aan den rechter Maas -oever. Van het Oostelîjk front, Het Roemeensche legerbericht. JASSY, 18 Nov.- Roem. hoofdkw Of^ ficieel: Aan het l\eele front was het nog"? al rustig. In verschijlende vakken ka-3 nonvuur. Onze vliegers bombardeerden doeltreï-fend loodseii bij Clipicesti en het dorp i Boerka, waar dienteng,evolg© een onlpio£-1 fdng, en brand ontstond. ïaa het Znldelijk front. Het Italiaansche leyerbericht. ROME1, 20 Nov. Stefani. Oflicieel; Op het Êronit Monte Tomba-Mcjnte Fenera raast de etrijd, in den loop van deal nacht, die aan den lSden vooirafging, \ voor t. Vier keer brak de vijand zijn|' bombardement tegen onze stellingen op clen kam van den Monte Fenera af, on» zijn drommen daartegen in het vuur tjf zenden. Even dikwijls zetten onze troe- ^ jen met een dapperheid die boven allea lof verheven is, hun den voet dwars ea$t wierpen hen terug. In de atreek van Melilti hebben Ita-j liaansche aldeeiingen gisteren met goeiîj' gevolg de gedeeltelijke aanvallea voort-1 gezet, die in den loop van den 18den en den 19den ons 306 gevangiin.cn opie-j ver den „ o. w. acht officieren., alsmede vijw machinegeweren en verseheidlen honder-1 den geweren. Aan de Piave op het eilandie tegen»! over Folina, namen wij drie machinege. weren> en tal van gewone geweren. Onze bombardeer-luchtsmaldieeLen troifeai" herhaaldelijk met den bebten uitslag vi^-j den weg uit het hart van het daf defli Piave naar de hpogie van Quero. In dealy loop van den nacht wierpen luchtvaar<d tuigen tal van bommen op vijandelijkei | bivaks bij Torpe di Moste (.aan de Li^ venza) en in de buurt van de bru g vaa-Motta di Livenza, welke beschadigt wercM Twee vijandelijke tcestellen werden ge-; veld. In Ôost-Àfrika. Het Engeische legerbericht. LONDEN, 20 Nov. (Reuter.) Oifficig e e 1 : Op de Makonde-hoog vlakte achte^ den vijand aan blijivend, hebben onze troa^;' pen 17 dezer Loetsjemi bezet, lastig ter. rein doortrekkend en, aanmerkelijk ver^ zet het hoofd biedend; "172 gave- gewe^i ren vielen ons in handen. • i Den 18den bezetten BritsChe kolonneâ -j een groot vijandelijk kamp in de buurt; van Am'oindinga, yijf mijl ten N W. van; het zendingsstation Kitangar, waar 20 3 Duitsche officieren,- 242 andere Duitschai strijders,, 14 niet-strijdende Duitschers en,'"' 700 Ashari's zich overgaven, terwâjl 23i' Britsche, twee Belgjsche en vijf Por-; tugeesche krijgsgevangenen ver den vrdj-, g-e|laten. Het overschot der vijandeijjlke i krijgsmacht is. het Agari-dal ingejaagd. De Portugeesche troepen naderen donl omtrek van Newala van uit het Zuiden'.j Op don weg van Mahnisa naar Nidanga' werden de laatste vijandelijke 4-5 duimsi veldkanonnen ontdekt, die daar den 9den' en lOen Nov. waren achtergelaten. Bij Mandebe, op 38 mijl ten Zuidwes|. ten van Liwale, had den 15den en 16den( Nov. een trefien plaats tusschen Britsch-Belgische kolonnes en vijandelijke stri-ds krachten, die poogden Zuidwaarts van het vak van Mahenge door te breken. Behalve do vijandelijke verlieœn bij; Mandebe, die nog niet zijn gemeld, werden 79Ô Duitsch-Europeanen sedert 1 Nov. door onze verschillende kolonnes gedood' of gevangen genomen. ïaa de Tarksche fronton Het Engelsche legerbericht. LONDEiN, 20 N'ovember (Reuter). O ficieel: Generaal Allenby meldt : Onze bereden troepen hebben 18 dezei( Betoer Tahta (12 mijl ten N.W. van Je. rusalem) bezet. Gisteren bereikte onza infanterie, in de hooglanden van- J udeaj voorwaarts rul<kend, een linâe 15 mijl bev -ten Jeruzalem. In Albanie, Het Italiaansche legerbericht. ROME', 20 November. (Stefani). QtfU c i e e 1 : Bij het aantii'eken van . den daa deedl de tegenpartij den 18den aan daj beneden, Vojusa met m an en macht eeaj aanval op het bruggehoofd Bielic J or la; Na een vinnig gevecht moest hij aîdein-j ' zen, waarbij een officier en eenige mini der en in onze handen bleven.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods