Belgisch dagblad

447 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 14 March. Belgisch dagblad. Seen on 28 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/g44hm53g6t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

, SScle Jîiargau^, WOl32T^SI>A.C3f- 14 TMÇA.ALÎS.T 10ir. Wo. 153." BELGISCH DAGBLAD A BONNEMENT EN. Per 3 maanden voor Nederland f 2.60 franco per post. Losse {(nmmors. Yoor Nederland 5 cent. Toor Buitenland 7l/î cent. Den Haag, Prinsegraclit 39 Telefoon Red. en A dm in. 7433. l_Vi' Mlji lgg"gg3>rT^S«B3 VerschijBiestd te 's-iravenhagei elfcen werkdag te 12 ure mëddag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVEETENTI EN. Van 1—B regels f 1.50: elte regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.B0; elke regel meer f 0.50. London : Dixon Hoase Lloyd* Avenue E C. Parijsî 7 Avenue d'Antin 7. Indrukken van een Neutrale itEe Haad des* dwazen." Vil, Het bieravonâje, dat de Duitsche Rijiks Jpanselier aan do vertegenwoordigei'S vaH tRaxid van Vlaanderen ta Berljja t aangeboden, zal historisch worden van vooraanstaande Duitsche sUiatg jn waren er tegenwoordig om huj , ,t te lesschen, nà de tallooze rode yoeringen, die zij) gedurende de laatst jtoaanden hebben uitgesproken. De Vlaam $cbe afvaardiging verkeert naLuurlî^k ii de meening, dat de Duitsche heeren ni bëlangstelimg voor de Vlaamsche zaa! Waren opgekoiwen. Dit is een. misverstand hiât de Vlaamsche zaak, do ch. het I>i e Ead de staatslieden gelokt naar het polei Iran den Rrjkskan&elier en wij kunne ons levendig voorstellen hoe gezellig lie is toc gegaan. Wellicht dat de VI aan gcha vertegenwoordigers bij; hua teruj keer in hun dagbladen een verslag zullet geven van hun reis naar Bcrlijn. W; zijn dan benieuwd om te lezen ot Pilsme ien Munich beter smaken dan Lambi (èil Guouze, al zal de Duitsche censuu niet licht toelaten dat er fcwaail va: Sh»t Duitsche bier gesproken wordt l Toen het hericht -werd gepubliceerd, da Ida Raad van VlaanSeren naar Berlijl |was getogen om er te confereeren ras toi Riikskanselier, vroegen vele Nette) landers, die de gebeurtenissen in d Vlaamscho beweging niet zoo Iieel iiauw feeurig volpen, of deze Raad waarlij iets had te bed'uiden en ot zij wei keliïk door het Vlaamsche volk was se ineiigestold. Zij hebben niet lang op an woord behoeven te wachten. Den vo' genden dag reeds werden in aile JST« 'derlar.dscho bladen de uitspraken gepubl; !fieerd van eenigo hier in Nederland vea toevende Vlamingen van gezag, do war Yertegonwoordigers van het Vlaamsche :Yolk, zooals Arthur Buysse, Dr. ïer îwagne, du Castillon, van Cauwelaert e Huysmans, die — behoeft het nog g* îzegd? — allen scherp het optreden deze activisten afkeurden en hun îiet rect Ontzegden te sprefcen uit naam (le Vh ' Dit kracihtig profest van vooranuataoxu» Vlamingen van gezag, heeft. hier te Jand idiepen indimk gemaakt. Want zij; di tôt dusver nog eeniga beteekenis hech tan aan de manoeuvres der activistei hobnen nu begrepen, dat deze politiek beweging geen Belgisohe is, maa ieen door do Duitschers aangewaîckerd» .poging om tweedracht te zaaien in h< Vlaamsche land en om het herslel t'a België n:\ den oorlog zooveel nitogelij ie vertragen. En zij begrijpen tevens di de Vlamingen, die aan het hootd st'aa .dezer beweging, dwaze geesten zijn, wel'k .van de a£wezigheid der Belgische reget ring gebimik maken om op den voorgton te treden en zich een plaats te ve jvsrervén in de leiding van het land. Wai dat zij waarlijfc te goeder trouw zoude ^4iin, is niet nueer aan te nemen, sind zich niet hebben geschaamd om nïu het kamp van den vdjand te trekke; om er te onderhandelen over de to faxmst van Vlaanderen, dat door bu fieren lvoning zoo heldhaftig wordt ve dedigd. Het is immers niet aan te n men, dat zijl het doorziohtiga van Duitsc! land's streven niet zouden zien1, terWa de hier in Holland verblijvende VlaamscJ: iy I 83 E TOESTAND Dat de Duitschers aan Bagdad hield< ajâ aan den apipel van hun oog bewez< de jongsje debatten in den Beierschen lan dag, ter getegenheid van de bespreking v< lie M>et omirent het kanaal van den Ma paar den Dtonau, wat 734 kilometer lai zal zq'n en een milliard za.l kosben. Diiit k feaal moet de schakel worden die de Noor l.z&ei met de Zwarte Zee moat verbinde: ])r. Giinlher die het woord voerde uit naa: fan de radikalen zegde : Waarom zou de ui 'drukking Antwerpen—Bagdad deze .van Be | Bagdad niet vervangen? Het is absolut onmogejijik dat wij ooit Antwerpen aan t latomkoppien" (sic) van ministera van fc i'piig Albert teruggeven. Waarom zou An ,y>raq>en niet met den Rijn verbonden Wo jden. En het Kamcrlid voegde er bij d; Servie en Roemienië niet moohten terugb' ffcoiaein. wat zij verloren hadden. En hirf druk fer op dat mien den Donau met de Zwar Z'i~i imoest verbinden met een kanaal do< «N Dibiipedsia, die aan.Bulgarijle imioes't bl.ijvie: Dis dr. Gunthei" herhaalde wat de lojnir van Beieren in andere teumen hem had voo gteegd, namelijk dat idie monden van Scheld Slaaa en Rijh. aan Duitschiand mjotesten k« rnen zonder daarvan die toielating aan N ttefiand te vragen.... Reèrlijke droo;m, rnaar glechts een droon aangezien Bagdad reeds in Engelsche bande fel in afwachtiing dat An^erpan door id weieenigde kraahten van de Belgische e ^allieerde legersj net al s Bagdad uit ïi Diiitgche klauwen zal wjorden ontrakt. Majoor-generaal Maude, de opperbevelhei ber der Britten in Mesoipotapaiië, is tôt ln ïfcnant-gencraal ibevorderd. Ook in Paie|stina wijken de Turken .voc Britten die Ziich dus reeds in Syrisc g^bied berinden op 80 kii'îorneters! in h< Joicters uaarvan zoo vasi uoorurongen zi Daarom kan hun activistische poli'tii , door elken buitenstaander niet anders ] scliouwd worden dan als een baatzuch streven van figuren van het tweede pli tWanneer wij, Nederlandedrs, "duidel ~ beselfen, dat het in Duitschland's ; litieke gedragsli-n ligt om Vlaanderen z< j veel niogeli|k onder de Duitsche invloei sfeer te behouden, met het oog op e 1 ©ventueel bezit van Antwerpen of v j. do Vlaamsche kust, dan kan het slecl c verwondering wekken, dat zulks niet d( . d© activistische lekfere wordt ingezw 'v Is dit wèl het geval, dan is hun st s ven niet te verontschuldigen, dan s x len zij in de kaart van hun vijand j. schaden zijl op noodlottige wijze de ! langen van hun vaderland. En dan . C grijpon wij niet, hoe mannen als V ^ Cauwelaert en Hoste er aan kunnen d' jj iken om de activisten ooit de hand j, îeiken, wanneer deze hun dwaling e« 0 zouden hebben ingezien, Een politiek v c tœnadering schijnt ons miisplaatst te \ 1 zen, na hetgeen er thans is gebeu Om de eenheid. in de Vlaamsche bewegi (. te hersbellen door middel van een t ^ nadering tôt lieden, die hun Koning h' £ ben verlooehend en met den vijand v hun land hebben onaerhamdeld, — 9 is e©n te hoogen prijls. Wdj besefl dat Van Cauwelaert en Hoste de Vlaa [c soho eenlieid wenschen, maar gaat' eer van België en van zijh Koiung n ! yôôr? li" Voor de Nederlanders, die belang si [- len in de Vlaamsche beweging, doch v( i- ailes in de Belgische zaak, is er ths l- klaarheid in den toestand gekomen. \ •- weten uit de uitlatingen der Vlaamsc & leiders hoe scherp het optreden der tivisten wordt afgekeurd en wiy zyu ov - tuigd, dat de loyaliteit der Belgeti on al schonden is en het blazoen der Vlam >- gen onbevlekt. 'J Doch ook — en niet liet minst — <j reciitschapen Vlamingen moet het vold l" nillg Ceven. dat hun kraaislia 11 J ssëm m de Nederland^ c. h o blad 01 ti&mrm vorhoven om heel «ederiand r ® de te dieelen, welfce waardo er aan 1 ® optreden der Gentsche he»thoo£den mi " worden gehecht. De in ons land geint "> nïeerde Vlaamsche soldaten, die voor i ® Belgische land met de wapenen hebl I gestreden en thans moesten aanschouw -, hoe de belangen van dit land door r keïooze, in het duister werkende figui j1 met de yoeten werden getreden, — ^ zullen verheugd zijn, dat de. „Raad v Lt Vlaanderen" zich aïs een „Raad v II Berlijn", ontmaskerd heeft. & En ten slotte de soldaten aan 1 ^ front, die met nimioer verzakende plict betracbting, met nimimier verslappend ^ moed te ontberingen èai de gevaien v n strijid trotseeren, die Jiet land g bevrijding zullen b rangeai, waar het j heele Belgische volk naar snakt, — c z$ zullen met vieugde vernemen, < j, hun leiders het neutrale Nederland d n tiebjk hebben ingelicht, dat het Bel r. van 1914, nog even pal en vaslberat 3. rondom z^ft Koning staat geschaard, ji LEO RI HO. e * - ' y,; ' •• Tr? -n -— - binnenland van Palestina. Mon wect dat Turkein door het verliesj mn Kal'at Au-Na uit het schiereiland van Siinai werden ■ ' jaagd. De Engelschen zijn thans dic-ht j, hun ne vioornaamste basis van Bir es-Siba bdj de stad Gaza bekend uit de geschied< . van Bonaparte. De Turksche exipeditie gen Egypte word bediend door den gp ® weg van Damaskus—Jerusalem—EIjQic / aan de gren^ van de wroestij'n van Si) Deze gpoorweg wordt aan geval len en ' ' léger van Djemal pas.sa wordt naar Jerus;a leruggedreven, zoodat wij binnen korten de verovering van Belhlebem on Jerusa: ^ liopen te melden. j Koninkrijk België, ■t- Oepai*tcanent wan Ocricg. î Wskelijksùh bulletijo van 3 tôt 9 Ëm\ :e Gedurende de week van 3 tôt 9 Ma :0 1917 ziJin de geweer- en mitrailleurvu >r bdjzonder hevig gew-cost. Des nachts, ^ vooral in de streek van Het Sas $ Steenstraate is het loopgravengeschut ^ wjerking .geweest. Bomgevechten zijn s» uit voortgesproten. Deze hebben liur J grootste hevigheid gekend op 6 Ma; Die dag kende ook die grootste artillei - bedrijvigheid op; het Belgische front. Die Belgische stukken hebben in n streek van Het Sas geslaagdo vernielin « vuren gericht op de verdedigingswerk n dei' eerste linie van den vijand eni tr |e penverzamelingen uiteen gedreveni en zu in antwooivi op de Duitsche artillei >■ die vcrschillen.de punten van liet E i}- gische front beschoot. In den loop der voorgaande week h> f bien de Belgische batterijen energiek li gengewerkt ten Ooslen van Ramscape »t en bijf Dixmniden. i Links en Rechts. B Onder geallieerden. Koning Albert heeffc in het Belgisch Hoofd-kwartier, admiraal Jellicoe, le lord der admi-raliteit, ontvangen, met wien hij zich langen [h, tijd onderhouden heeft en aan wie hij het ;k grootlint der Leopoldsorde heeft toegekend. >e. Genei aal Nivelle is Womisdag in het Belgisch tig ministerie van oorlog, de gast van baron de uns. Broqueville geweest. Belgische sociaHsfen in Nederland. ,0" Men deelt ons mede dat het adres van de t®" Belgische sooialisten, die het bekende stut der socialisten van het bezette laud goedkeuren, CHl reeds meer dan 450 handteekeningen alleen 'f1 van Waatsche socialisten van Nederland draagt. De Vlaamsche socialisten onderteekenen >or even vlijtig. Het is verheugend voor de politieke rijpheid ^ der Belgische socialisten dat zij zelf politie houden tegenover de voîgelingen van den secretaiis der Internationale met haar bureau ^ van neutraleu, die zoo geestig door de Fransche ^ socialisten werden afgescheept. Dat al die heeren den voorbarigen, d. i. Duitschen vrede nastreven, goed, maar de Belgische sooialisten verdedigen den vrede aa van het recht en de vrijheid. Zij bestrijden ie de aktivisten hnnner eigen partij die zich bij rj" den neus laten leiden. ng Onbepaald uitgesteld. 3e- Wy wisten reedi dat het congres der îb- socialisten van de Entente zou uitgesteld an worden. Heden worden onze inlichtingen dit olficieel bevestigd. en Dit is verstandig. Eerst den Duitscher naar m>- zijn land teruggedreven en dan congressen. de Wat zouden de socialisten zeggen, moesten îet de katholieken of liberalen partijpOlitiek maken, als de vijand te Dixmuiden en te al. Boye is ? >ôr — j1s Jules Vandenpeereboom. f ac" De reeds lang zieke staatsniinister, Jules er" _ Vandenpeereboom, is le Anderlecht over- ?e" leden, in den oudeniom van 75 'aren. llv Gesproten uit een oud patriciërsgeslacht, was hij verwant aan wijlen Alfons Vanden- en peereboom, die in het Kabinet Rogier van ae- 1859, minister van bionenlandsche zakon un was, Jules Vandenpoerp-boam behoorde ech- BU Uiï tûl ne {,cui-L:à- hx- 1C73 -.vc-d hij lid der Ramer voor het distrikt ICort-îet rijik verkozen. jet Toen Jules Malou, de grootvader van er- baron de Broqueville, ons huidig Kabinets-ict hoofd, in 1884, vormdo, zocht hij naar een ien geschikten titularis voor -het nieuwe departe-■enj mient van s poorwegen en koos daarvodr ten ce- slotte zijln neef, Jules Vandenpeereboom, en die het ambt aanvaardde. zij Als minister van spoorwegen, was deze an zeer verdienstelijk. in llij voerde zeer geprezien liervormingen in, zooals de overneming van de tele-iet foon door den staat, don dieost Oostende-ts. Dovor enz. Voor zijn trxlrijk personeel, was eni hij streng, maar rechtvaawlig. Menige lots-an verbetering danld; hem het lager personeeJ de en ook de andersdenkenden, erkendén zijtoa ge. verdiensten, hoewel hij zijn politiek grif 0;c bekampten onder liet-gezang van O Vanden-poereboom, de karikatuur en de aanvallen u[. in de pers. jjg tn 1897 werd Jules Vandenpeereboom op zijne beurt, hoofd van het Kabinet, na het vertrek van den heer De Sonet de Naeyer*. Doch wie op de tweede plaats schittert, boit soms op de eerste te kort. Z§ne politiek was niet gelukkig. Hij be-kampte het toen geëischt evenredig sielsed - en andore kiesiecht-hervormingen. Hij was toen minister van oorlog. de In 1899 bTak de misnoegdheid uit in khi de Kamer en op. straat. In den Vlaamschenj rer- schouwburg te Brussel, liad nameli|k een bij grootsche volksvergadering plaats, waaraan cn burgerwacbten in uniform deel nameu en >ais d.ie geweldigde agitatie had voor gevolg, dat te- Vandenpeereboom vervangen werd door den K>rt- lateren De Smet de Naeyer, die het E. S. idja invoerde en in 19C0 het parlement ontbond. lai. Jides Vandenpeereboom bteef eenige jaremi het in het br,lzonder leven, want hij was mede em afgetreden als Kamerlid — tôt de provin-tiJdL sieraad van West-Vlaanderen liern, na lang em "pramen, als senator verkoos. In den Senaat trad Jules. Vandienpeeraboo'mi — op a.ls, leader der rechterzijde. Zijne vvelsprokendheid was humer waar<-, achter veel slimheid en gevatheiid stak. Hij had dikwiîls de lâchers aan zijn kant en kon alduâ menige parlementaire klip ontwijf-t. ken. Toen de oorlog uilbrak is hij te Andefr art lecht gebleven. Hij was, er voorzitter sran "en den kerkraad van de mooie kerk van St. en Pieté r, waar de kerkmeesters en de pastoor en met zij'no natuurlijke autocratie moesten afin rekenen. Anderlécht zelf heeft hij verfraaid er on de voorstad dankt veel aan den „kluize-tne, naar ', die er zijne woning en een rijk mut-irt. geum van oudhoden had. Hij' heeït er zich •ie- veel beziggehouden met liefdadigheid vôôr en gadu tende de. bezetting door den vijand. de Origetwijfold zal hij zich ontdaan hebben gs- van eo.ii deel Ivan zijn tv-ermogen om de amien anj ta gp'ijzig». lOverigens Jiez,acht -hij die zelf oe- regelmati^ en ida.gelijkg. Te Anderlecht was Ika liij een kindervriend. ie. De afge.stoiven staatsiininisteir was gi->ot-iel- lint van de Leopoldsorde en drager ivan tali'ijfca hooge ridderorden. iùi- Verleden week Dingdag is hij overleden. ta- Zaterdag werd hij te Anderlecht begraven in lie afwaohting dat zijn pvOrschot naar Kort ripe z-al worden otveraevierd'. BIJZONDERE DRAADLOOZE INLICHTINGENDIENST MANIFESTATIE VOOR FRANKRIJK. NEW.-YOBK, 14 Maart. Dioor het Fransche comité in An.erika een déjeiuier aangebof-den ter eere van professor Bergson. Het is door het comité aan Bergson aangeboden, maar het heeft de afmetingen aangenomen van een groote manifestatie ter eere van Fiankrijk. Biij den aanvang van den maaltijd deed vol gen s; de gewoonto Rev. Mailing een geibed, den hemel gmeekende Frankrijk en Amerika nog meer te vereenigen opdat zij schouder aan schouder zouden kunnen strij den voor de vrijbeid en het recht. Aan het einde van den maaltijll bracht de oud-gezant der Ver. Staten in Engeland, mr. Charniube, den volgenden toast uit op de presidenten der beide zuster-repulilieken : dat God hun bezielirig schenke in dit plechtig oogenblik. De oorlog zal voor ons Iranien als het lïiioet, maar ik hoop steliig, dat wij den dag waarop hij zal uitbrekcn, ons, niet zullen beperken tôt de verdediging van onze rechten alleen. De .strijd van de geallieerden is onze Ètrijd. Het is tijd dat wij ons aan hunne zijde komen scharen. Professor Bergson beantwoordde dezen toast met een toespraak die dikwijls werd' onderbroken dooor de toejuichingen der aan-wezigen. De spreker bracht in heriimeriftg dat de vriendschap die Frankrijk en de Ver. Staten vereenigd geen toeval is. Hij eàndigde inet te zeggen dat Frankrijk besloten was 4n4- onn kâil- n /I /\ in ^4- hli'rl/Vn /vrVMfl.of ]i/\l ! âtaan zonder vrijheid en zonder waardigheiii de mocite van het leven niet waard sg. Drie hcîGia'â ter eere van Frankrijk waren het einde van de bijeenkoimst. DE VAL VAN BAGDAD. GENEVE, 14 Maart. De eerste be-ëehouwingen van de Duitsche pers over den val van Bagdad toonen dat dit nieuwst eea diepen indruk in het keizer-rijk gemaakt heeft. Het' snelle succès der Engolsche troepen i's eeno verrassing geweest.De Frankf. Ztg. van 12 dezer vreest, dat de Engelschen hun succès handigi zullo i welen le exploi eercn uit politiek oogpunt, als voorbereiding voor eene op-lossing van de Arabische kwestie. Het is niet twijfelachtig, schrijft het blad, dat do inneming van Bagdad het Engeleche prestige zal doen toenemen bij de Ara-bieren.De Strassb. Post van 13 dezer ia ver-i wonderd over de -wending die de veld-. tocht; in Mésopotamie genomen heeît Het blad sclirijft : men moet aannemen, dat er bijzondere omstandigheden geweest zijm waardoor de Turken besloten hebben een pand in haaden der Engelschen te laten vallen, dat zoo kostbaar is. Het is waarachijnlijk dat de Engelschal strij<linachf wel eenig deel heeft gehad ia| wat het blad naief de beslissing der Tur- lA/lf UtUdl, liv» VAU-Vt-V (/V yyi.jjiij.viA |vtiiu.v»u vwu | MVUXAAV* flfei H-l Leoerberichten der Geallieerden. *9 De Engelschen bezeiien GreviSlers en liet Loupai*!* bosch bij Bapaume. Zij dreven de iuitschers ssss* geveer een mijl achieruit. Zij vordereit Bangs Gomnsecourt. — BSisfukte aanval aier ISuifsshers op hoogfe 185. Van M Westeiyk front ; g. Het FransRhe lflo«rbericht. d U * PARUS, 13 Maart. Tusschen Aire en li Aisne hebben Fransche aldeelingen gjsteren ei tegen het einde van den dag drie aanvallen gedaan op de Duitsche loopgmven, welke dioor het Fransche artillerievuur reeds stuk-geschoten waren; hierbij maakten wij gei-vangenen. De Duitschers zetten gedurende den nacht liet bombardement van Soissons yoort. Op den weg van Crouy werd een starke Duitsche afdeeling die trachtte de K Fransche liuies binnen te dringen teruggq- !* worpen. Meer naar het oosten mdslukte een aanvalspoging der Duitschers jin de buurt ®c van Beaulieu Chmy onder het Fransche tout. In den sector van Troyon was het artillerie- ir; vuur vrij levendig. Ten W. van Maison de j11 Champagne voerden de Duitschers gisteren ■ in den avond een hevigen tegonaaayal uit op hoogte 185. Het spervuur en het ma/- v< chinegeweervuur der Franschen bracht de v* aanvaJlers. tôt staan. De Franschen s handhaafdenzichinalhunneptel- z< 1 i n g e n. De nacht was kalrn, er had alleen n; een arlilleriestrijd plaats. ™ Het aantal gevan0enen door de Franschen gisteren gemaakt beliep 150, waarbij 3 offil- . cieren. Op den rcchteroever van de Maas. werd Y* een aanvalspoging der Duitscliers op de 1 Fransche verdedigingswerken in de streek van Louvamont gemakkelijk met granaten ,tî' afgeglagen. -1-1 8e Het Engeische legerbericht. gc Nieuwe vorderingen. = LONDEN, 13 Maart (Reuter),. Offl- Il c i e e 1 Te-ngevolge van het Engeische ^ bombardement van gisteren verlieten de Duitschers het voornaamste verdedigings- jf fetelsel voor langs den kam van dea beu- ja velrug ten W. van Bapaume over een front van 3% mijl (5.6 K.M.), In den S( loop van den dag dreven de vooruitko- m niende Engeische troepen de Duitsche ach>- j; terhoeden in dit gebied tôt de dîeptevan w een mijl (1.6 K.M.) terug en bezeiten het z< dorp Grevillers, aan het einde van het n< Loupartbosch, zj De Engelschen maakten ook nieuwe h, vorderingen ten O. en N.O. van Gomme- jr court over een front van bijna 1 mijl. Van het ZuifïeUjk froat. 0 Het Italiaansche legerbericht. 3 lie d( Kfeine schermutselingen. g< ROME, 13 Maart. (Ag. StefJ. Ofl.icieel. tr Aan het Trentino-front op 12 Maart de ge- = "wone artilleriewerkzaamheid en kleine get- Meicliten van verkenningsafdeelingen ten W. ] 0. van Cimego (Giudiara-dalj, op de heiiin-gen van den Mont Seluggio (Posina-dalj en aan den bovenloop van de Boden (Drau j. ui Aan het Giulia-front \%as de Oosten- du rijksche artillerie gisteren werkzamer in het h( bekken van Tolmino. Een1 der afdeelingen ge van het 117e infanberieregiment der Italia- bi nen deed brj verrassing eon stoutmoedigen: vr inval binnen de Oosteairijfksche Unies ten lo; Z.W. van Lucati. Vftrwoestte de verdodi. al ingsweiken, stak die schuilplaatsen in brand, im 24 gevangcnen on maakte een mafc-liine-jweer buit. In antwoord hierop beproef-en de Ooskjnrijkers eenige urea latef eeai sgenaanval, maar werden door net lia, aadsche vuur dadelijk tôt staan gebracht i verspreid. Van de Turksclie fronten. Het Engeische legerbericht. ahdimain door de Engelschen bezet. LONDEN, 13 Maart. (Reuter.) Off. In Mal-►potamië. De Engelschen handhaafden in' ïn avond van 10 Maart een nauw contact et do Turken ten Z. van Bagdad, In den,1 tcht ontruimden de Turken de geheelel opgiavenliniè. Da Engelschen volgden h en > de bielen. Een s>a.mientrekkende algen) 03ne| iioriiitgang op beide oaver.s cran de Tigria )lgde. iDe Engelschen bozetten het spoorwegp ation beneden de stad en daama de stad *lf. De cavalerie zette de vervolging voort i een geringen tegenstand en bezette Kalidi» ain, waarbij 100 kanonneerbooten werden,1 vitgemaakt, en hervatte de vennolging. Sinds 23 Feibruari heb'ben de Turken al!« 5 van waarde in Bagdad vernield en weggef-ierd. Desnicttogenstaande is de Engelscho) lit aanzienlijSc. , De Turken lieten 500 gewonden achtei1. 3 Engelschen telden 200 à 300 gesneuvelcta( îrken en namen op 10 Maart 300 gevan)-neri op den linkeroever van de Tigris. De bewoners van Bagdad heetten de En:-dschen hartelijk welkom. e vorderingen der Franscbra. D© nieuwe aanval der Franschen bracht za t aan de N. helling van hoogte 185, die ■achtig versterkt was. Ziji eindigden met der punt te nemen, waarvan de Duit-bers zich op 15 Februari hadden meestor unaakt en kwamen zelfs voorbij1 de oude lies. De fianval werd krach tig geleid met einig verliezen. De Franschen bezettemi lodoende opniciuv een linie, die naar liet sorden de vallei La Dormoise, waardoor i in staat zijn, een zeer ruim uitzicht ta luden over de posities van den vijan/1 . dezen sector, = - ■■ ——as it den Chinees hes Senaat. PEKING, 11 Maart. (Router) De se-lat keurde met 158 tegen 37 stemmea > diplomaische politiek (Ter regeering led, inbegrepen de afbroking der be-îkkingen met Duitschiand. fer. sîatea m ieii oorlog. In een groote vergadering, die in de \"ala liversiteit gehouden is en waarbij eeoj izendtal studenien tegen \voordig waren ef'i George Burtonv Adams, professor in schiedenis aan deze universiteit een» achige rede uitgesproken, waarin hij oeg dat Amerika dadelijk aan den oor-; zou deelnemen aan do zijde der ge* •p.prrip.n.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods