Belgisch dagblad

1098 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 30 June. Belgisch dagblad. Seen on 09 February 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/319s17tg7q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

"Sîde Jaarg^an^. zàtebdag 3o juni iorf: No. 243. abonnementen. f er 3 maanden voor Nederland S franco per post. Losse ers. Voor Nederland 5 cent, îuitenland 7'/j cent. Den Haag, Molenstraat 21c. Telefoon Red. en Admin. 7433. .Hm nwuwp——t—M BELGISCH DAGBLAD VerschijBiend te 's-G^avenhage, eBken werktfiag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. y — Sfc- ADVEBTENTIE N. Van 1—5 regels f 1.50 ; elkc, regol meer f 0.30; Reclamei 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London: Dixon House Lloyda Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. De beulen onzer arbeiders. Een Vlaamsch werkman uit den omtrek jjjan Gent, die het kamp vaa Hiodzminden ms ontvlucht, is me de hand komen drukke'n. j Ik kende hem recds jaren voor den oor-jog. Wat zag hijl jqr nog etendig uit zelfs na zij'n voeding in Nederland. Hce scherp waren de iflpekken, hoe ingevallen de wangen. Nog' knchte hij en hij was aamborstig ten ge-yolîC van zijn vlerbîijï in het gevreesde kamp. Van het begin van de bezetting van België pi was hij brievendrager in dienst van het vadorlan'd. Zijn groep had vertakkingen in (vti';C i le. de gemeie: telavan Oost-V'aandereu. In aile beseheidenheid werd gewçrkt tôt een sà'vnv uit X..., diei in den geheimem Idieiist was betrokken, verraad pleôgde. Al flic kloeko Vlamingen werden hij; den vijanid pangeklaagd en in hecihfenis genomen. — Nu rctst zij in auto mteit de Duitschers zei do ontsnapfe met verbeten verachting. Het uur van do strai zal toch slaan, is 't ni et? AJs men de verraders ongemoeid aûn latem, zou het voîik zich met de wraak gelas ten. De verraders moeten ge-stïaft worden. Yolksoordcel. Jlijn bezoeker sprak me eerst over het oîidragelijk leven op den Vlaamschen buiten en haaide mij1 het voorbeeld van zijln dorp • aan, dat ik goeJd ken. Het vroeger uitgelaten leven heeft plaats gemaakt voor ondeirling .wantrouwo.n, voor sebrik aangeklaagd en ge-Ûeporteerd te worden. Bijha aile herbergen zijn gesloten. Uit het drankhuis, waar die Duitsch&rs komen en zich met ùe vrouwe-lijke bediening vermaken, en haar uitihooren, is ieder dorpeling weggebleven. Het trau-rigste van het geval is, dat die zoon des huizœ in het Belgisch leger diemt. Vain de arjai' bnwtoijien werkt nog oet..e. Da burgje-'ifijeester leert er het bij!ltjo bij noergfo'egd. Kr is niets meer te verdienen. Het uitschot fier gemeente, dat vroeger zakjes voor de Duitschers hoelt genaaid en waarvan de ri amen op de zwarte lijfst der Belgen staan, heeft het eerst hojnger gehad. Dit zakken-ïiaaien dumde immers niet lang, hoewel de Duitschers beloofd hajdden, dat er werk zou 'zp voor den duur van dein oorlog. Majh jjegdiuAn noamde mij iemand, die zakken yooi' de Duitsche loopgraven genaaid had, hoewel zijia eigen zoon aan den Yser strijd't. De stelselmatige opeiscihingen, vulgo pi«n-$jexhïgen de-r Duitschers, liebleïl do laad-bouwers, die nog de bevoorrechten waren [.voor wat het 'eten betreft, in het nanw gebracht. Uit vrees van deportatie durven ||e| bceren hun rooirraad niet meeir ver-Btorpen. Allfe karnen werden ^rzegeld. pok hecrsoht er willekeur vanwege zekere geaneentebeambten die, in overeenstemimling ■mjet deu vij'and, vaak de kleiae boeren te hoog taxeeren en de rijke paehters veel ^iijnder doen aanslaan. Zoo was, de toestanjd in Maart 1916, toen wizo bezoeker zekeren mk>rgen gevankelijk inaar Aalst werd govoerd en van daar lilaar Ge.nt, waar hij 105 dagen lang in een cel aati do Nieuwo ,W:andeling doorbrac-ht |' Men liet hem1 geen dag met rust. Af en toc werd hij ondervraagd, geconfronteerid tôt zelfs mot een zijner makkers, die uit de ge-vangenis in Duitsohland was gebracbt. Ge-lukkiglijk fcond&n beide Vlamingen zwijgen. Daar er geen bewijzen waren en slewhts de getuigenis- van de verspiedster bestond, zou de opgesloten werkman vrijgelaten worden.Zijn vroinv, die in een gezegenden toe-stand verkeeide, werd venvittigd, dat zij op jÇon Ijepaalden dag, haar man zou mogen 'afhalera. Toen zij op het bepaald uur aan-kwam, bevond hij _zi«h recds verscheidcne ûageri in het kamp te Holzminden. Echt Duit,'.ch. Teein heaft het 8-jarig jongetje van den gedeporteerde een week lang gehui'd tradat v a der, builen verwcchiing, naar fluii chland was geraerd. Dit is geen uitzonderlijk geval van wrecd-hoid en valschiheid bij1 de Duitschers. Zoo wàs een 70-jarig inwoner uit een Oost-Vlaamseha grejasgemeente, wegens brieven-îniokkelen in de gevangenis te Aken opge-6loten. Toen de straftijd, 31/» maanden, vet streken was, kondigden de Duitschers b"m aan, dat hij naar huis mociht terugkeeren. Verheugd nam bij plaats in den ttein, dodh bamterkte alras, dat hij naar het Oosten reed. Ilij maakte de opimerking aan zijn bewaker, die nog steeds verzekerde, dat bij' huiswaarts reisde. De oude man sfcaple uit in het kamp te! Holzminden. Onze zegsmian lieeft zijn vrouw niet meer teruggezien. Zijn jongste kind heeft hij ook nooit aanscliouwd. in zijn dorp waren er gedeporteerden biji da vleet. Van 17 mensehen heett men geen miieuws rafeer vernoimen. De meestea wier-dem immora naar Noord-Frankrijk gezonden oini! er aan de Hindenburglinie hun eigen graf te delven. * Hjet leven in de Duitscàe kampen voor burgerlijke gevang'enen, is afscbuwelijk, ver-tejlde bij verder. Wat wi-ee'jaards, wat beulen, wat beesten zijn de Duitschers, sprak hij nog sidderend bij' de herinnering van ziji.i lijdten. Er zijn gevangenen die gaan arbeiden, doeb hun naam! wordt door de verbolgen Belgen OP'gjeteekend. Hce diovijf.s zag ik niet dat men-sicben, die bij 'het werk bezwijlmden, miet kolislagen werden afgeranseld. Zoo heb ik hjejt tooneel bijgeweond, dat eiein bjejaard man een zwaar stuk h eut door dei sneeuw moest dragen. Hij viel er onder als Christus onder zijjn kruis. E-en kolfslag bracht hem tôt bezin-ning. Iîij poogde nogmaals zijn last op te tilliein, dcch viel er nevems. Toen iegden da Duitsche bandieten het stufc borat op zijln adhouder en stompten hem voort door de sïieeuw, tôt dat de martelaar bezweek. Onze bezoeker haaîde ook het geval aan van een oude boerin van zijn gememte, diel niets aan de rekwisitiea der Diuitschers had willen atstaan en daarom versoheidene miaJen naar Denderinaride werd gevoerd en losgelaten. De laatste moal werd ziji naar Holzminden gebracht. Zij bieef er een der «Ifgewekste anii-Duitsche gelvangjelnjen. Zij, die achttien kinderen had ter wereld gebraciht, gewetnde zich aan de ontberingen en kon na haren straEt&d te hebben uitgedaan, paar Vlaanderen terugkeeren. Het voiedsel is, zooals mien weet, zeer sleobt. Zonder ide vijtf besohuiten die de gevangen Belgen van hunlne regeering ont-vangen, zou niemand in het leveu, kvmnen hli^v-ipr»- raain3f^ ** iiLetfiu van aile dagen. Ht * * Ta Soitau is het no® erger. Daar -sluit mien aile Belgen op, die niet wiillen ar-beiden. Men hongert die werklieden ongei-nadig uit. Zij' lifken geraamten. Een Belgiscih pritister, die uit Soitau naax Holzminden was overgebracbt, verzekerde, dat tijdeins de laatste week dat hij gin&er vertoefd had, 27 landgenooten van bonger warea gestor-ven.Toen we vroegen Wat de gevœlens !d|er Belgiscbe gevangenen waren, was het ant-woord : Ziejeor goed. Mien wil zich niet on.ûfer-weipen. Men wil ailes lijden en afzien, als de vrede maar gunstig is. Ouziei.i viié ;d, AUjotn^ j&avejis, den beiken.d!eïi VlaaniS'Che strijder, had onzb werkman goed gekend. Hij genoot er zôô de aehting en het vertrouwen van zijn m ede ge v an geneia, dat me.n hem zonder waarS'Chuwing naar Celle-Sichloss overbracbt, een bel zoo het schijnt, waarbij Holzmindei i een hemel zou ] gelijken. iWat ibet volk in Hannover betreft, de rnoedige Vlaamscbe werkman verzekeidï dat, hoewel er geen vet en geen vlaesch mlaer geeten wordt, en men zich VQedt met wat men noig vindt, dit volk niet wil erkennen dat het gebrek heeft. Het gelooft steeds in de eindoverwinning, spij'ts de tussehenkomst 1 van Amerika. Het wil volhouden tôt het uiterste. Zijn vertrouwen in den Keizer ea de r?^ gieering is nog lOttiwankélb'aar. Onze Vlaamsche vriend vertrekt naar Enge-land om' in een munitiefabriek te arbeiden. Hij zal aldus nog zijn land hie|lpein en geîd verdienen pm dan, na den cpa'JOg, er zich weer op te werken. Moedige kerel. Léonce du Casfiilon. Onze dappere soîdaten. - E<'H <?nzer jonge Belgen, die uit Sehe-Wringen vertralk om, net a.s zijn brœder 2>ju plicht te doen als verdediger van het BeJgisch vaderland, schrijlt aan zijne Ruders : ,.cedeil mijne aankamst heb ik al werk W'-ad, te weten do ontmeediging van Me-OTWiw X.... te vC'rdrijvfen. Daar zij in de .«ladan niet meer leest dat de geaMieerden [.20.000 gç.angencn daags nemen, m'eent die uai: dat het nog wel acht jaar zal duren om dfi1 niet'on klein te krijgen. ■''tvrcuw Z., eone dame uit Erusrel. ver-tciat (gçn, azijnzuur gezicht en vraagt 'n|ftxa!so.i ik Petain in hoogstc'igen perjoen Wait»: eens, miinheer M., wannecr zul'.en *11 Sni3sieà terugzien? - V«?vrouw wanneer de moLea te Aken l.o ;• eulen zullen zij'n. l:«l niet logisch, lieve ouders? Niet-tantui \vil mo.i'cuw X. me nc-iî niet ee'.oo-•ven. / ^ indien ik minister was. zcu ik aile viou-c'*i naar het front sturen. Het zou het îti.0 giddel wezen o;n haro mismoedig-iC?.* c^0'sn optou'den. Het moreel van onze 1 «îa-it onein'bij licorer dan dit van al degenen die achter l.et leger zijn, zoo-Tîiel burgers als dezen die wegstoppertj'e spe'en. Ik korn een brief te le^en dat L. aan D. hcp't gezonden. Welnu onze L. spreekt oo'c aheen van het oilensier. U ziet," beste ouders. dat de moed in al uwe kinderen steekt. ik twijrel er niet aan of gij verdraagt mojedig de ongemakken en bet lijden van dezen oorlog. En als ' de moeieloosheid u aï £|n toe mccht komen bezoeken, zagt dan maar vr'ij dat uwe zonen die jufirouw niet icennen. Zij lijden niet omdat zij niet wil en lijden. Spreekt van het moVo J van het Iront aan aile zaaiers van zwaite gedachtea. Zegt hun ook dat zij die: vechten voor de vr'.jrna-king van den vadergrond viergen dat de belgen in HaKand genceg moed artn den dag ieggen oin geene zedelijke inzinking te verteonen aan neu'ra'.en, die soms vijanden zijn. In ai'vvàc'iting van ùw|e( dierbare tijjingen, beste ouders ,omhels ik u teeder alsook onze liefsle zuster L...." Dappe|re en brave jongea. Ee'gische vluchtelingen, die hier v \.'ig leiven, ver Van kagels, eïeade _ en dej'ortalies, spiegelt u aan onze cjpgoruimde en klo-ekmoedige soîdaten. Vergeet hen niet ea totont u waardig va.n den beroiemden naam van Eo'g, dien u ve.en beniiden. ' BERICHT. Wegens verbouwing zullen, t beginnen van 2 JULI a. s., onz bureaux; van Redactie en Admini stratie tijdelijk overgebracht wordei naar 126 Prinsegracht. Verzoek er aile correspondeniie e mededeelingen voor het blad te sturen Links en Redits. Minister Scholiaert. f De heer Frans Scholiaert, minister va staat, oud-miiiiister en oud-eersteminis-ter président der Karner en lid der Karne voor Leuven -is te Sainte-Adresse ovei leden in den ouàerdom van 65 jaar,-, te gevolge van een nierziekte. Belgische missie in de Ver. Sîaten, Wij vernemen, dat een Belgiselie imiis aie thana de Vereenigde Staten doorloop om er lezingen te bouden oiver de i: België gepleegide Duitsche grnwelen, d d ©porta lies inbegrepen. Hoe we ingelicht worden I De Nedarlandsche bla'den meldden Vrij dagochtend,- dat de heeren Troelstra, AÎ barda en Van Kol Woensdagavon< in Den Haag uit Stockholm — via Duitschland — zijn teruggekeerd. Die heea'en zijn wel degelijk terugge keerd. Het Handelsblad meldde eœen eens Vrijdagmorgen bet volgende ; Vandervelde te Stockholm. STOCKHOLM^ 28 Juni. (Eigen b£ r i c h t.) Vandervelde is h e d e ruo c h tend te Stockholm aangekomen, h: heelt uronlang geconlereerd met dé N e derlandsc h-Scandiriavibche com - Hedenochtend is dus DomlerJlagpch -tend. Dus waren aile Nederlanders reed in Den Haag ! Hoe kan dan Vandervelde geconiareer hebben met de Nederlandsc h-Scan dinavibche conferentie ? Of is Huysmane, die al]een te Stock holm gebleven is, plots Holiander g< worden ? Op heeterdaad betrappen wij de leugeii Dat onze lezers dfus oordeelen over d waarheid (!) uit S-tockholmsche bron. De rejactie van bet J31d. zelve hee reeds in een ander geval tegen verkeei de inlichtingen geprotesteerd. Duitsch gift. De Fransclie b'.aden w'ijzen op eien nieuw Duitsche pTOpaganda die voor doel heel het mioirael der Fransehe soldalen, die i verlot gaan, te verzwakken. Luitenant-koïo.-t BiOussct schrljft dat loenscbe individus een valsch miiitair unilb"m hebben aangx trekken, plaats nemea in de treinen waa zij d>e ellendigste ontzenuwende rciden hoi den. Die pwpaganda wordt ooik gevoer rond de stations ea in de kaberdoezen. Mien deelt aan de poilus alderlei pac iistisclie geschriften uit, waarin zij aangezt worden rov-olutie te rnakea als in Rus'.anc Het kwaad mioet niet onderschat woide daar minister Viviani eea '«e.svoorstel hee ingediend om de pacijistische propagand bij middel van vlugschriftei te oa'derdrukket Wanr.eer die pwï-Duitsche preipaganda de Fïansche soidaten achter het front aantas motet men niet verwonderd. zijn dat men b gebrek aan toezicht tôt het Belgische ïege in de kampen van geïnterneeicten in Ho land' binnieindringt- Te £eist namenlijfc wordt die propagand gei\iaerd. Het is kenmerkead dat een twinti, tal viC Jgiei inj,ea van Huysmans zich -Zonda j.1. niet sc'aaamden den g e n o o d i g d e conférencier, den heer A. Raemdonck, li der Kamer, uit te joiuwen toen hij zijn lezing eindigde met den kreet: Levé d •Kjoningî Leve het vrij en onafhankelijk Be'gië! Yvaarom gaan die belce'de patdolten oc niet naar Beilijln Om zich ter beschikking va den rij'kskanse'ier te sleuea? Zij zijn echt' jneier te bekl-Stgan dan te laken, omdat s alleen aan zekere iaKazingietn geboiorzame; Kevens die aanhangers van een^ Dui schen vrede, zijïi er ook enkelèn die lu aaridurvlen de bestuur.ijke scheiding in Be gië tei verdedigen. Een ooyeiabik bedenkii, mœt nochtans doen bes'.uiten dat de b itmiriijikie! scheiding de verarming van b Walenland ea Vlaanderen en het einde vs Eelgië voor gevolg moet hebben. ifoch de gekste gedachten vinden echt. bijval en- l.et vergiît wordt rondgestrooi Hjebben wij dit niet gezien in let kamp Grôttingen en in andere kamren voor Eï gisene krijgsgevangenea, waar leiïn van de Uaad van v!aandêTOn den afval van Belg zijn gaan p ;e lii^oa en er~ oo-â aanhange] aantroifTen? Het pro-Duitsch paeiLsme en het ap'.nvisn in ce kamrei z'în inge'evea door cet vçan r'ie a'du ; en berçai.12 le l ni Legerberichten der- Geallieerden. Grickenland in oorlogstoestamcl Griekenland heeft de diplomatieke betrekkingen met de Centralen verbroken. — Venizelos opnieuw de groote man in Griekenland. — Duitsche nederlaag bij Cerny. — Engeisch succès bij Oppy. — Avion bij Lens genomen. — De rede van Llovd Georae. — niiit«rhf> Qninnnao-o in DE TOESTAND De ontruimingi van Vlaanderen gaat haar gang. Gent is vol met inwoners uit OoS'tende en de kust Meenen, Wer-vil, Komen, Waasten, Weveigem en Kort-n rijk en zelfs Harelbeke. De Duitsche troepen. schijnen zich tôt Oostende terug r te trekken. Niets weerstaat aan de En-gelsche kanonnen, terwijl de Duitschers n zuinigi met hunna munitie moeten «m gaan, zooals het blijkt uit een gehedm order van het 4e Duitsch leger, onder-teekend door generaal Sixt von Armin 1- en gedateerd 11 April 1917. In de jongh ,t ste gevechten mét de Engelschen zoudei» n ce Duitschers ongeveer, 40 duikbooten^en 0 torpedobooten verioren hebben. Nu het viiegikamp te Sint Denys Wes-trem vernield îs. is een vliegkamp aan de Schelde tusschen Mette en Heusden 1 opgericht. i_ Dat de Duitschers een nieuwen terugr tocht voorbereiden, beboeft geen bet00g. Tbans wordt de Henegouwscht-Fransche grens in staat van verdedigingi gebracht. Dit is het geval van het kanaal Bergen-Condé en het kanaal van Kamerij,k naar St. Quentin. Aile boomen worden te St. Gbiçlain gerooid. Ook in Brussel zijn vele West-Vla-mingen aangekomen, wat bewijst dat de 'J Duitschers groote gebeurtenissen in • • Vlaanderen verwachten. Aldaar is d© _ spanning onder de bevolking ook giroot. In afwachting dat Vlaanderen wordt ïogsfôkdlM1* i/ièr!rttenlflEfîuLM^oir m-klaard. De gezanten en konsuls bij de 8 Centralen worden teruggeroepen. -, Venizelos heeft geene 48 uren gewacht om kleur te kiezen. Die spoed en die ^ energie zullen hem ten goede worden ge-rekendl Het eerste werk zal zijn Kaval-la, Seres, Drama en het gansche giebied, î_ dat Konstantijn aan den Bulgaarsche erf-vijand had afgestaan te heroveren en den l" Bulgaar te belpen doen wijken. 0 In de streek van Cerny hebben de Duit-f, schers een plaatselijke nederlaag opgeloof-pen. De Duitsche stormtroepen zijn er deerlijk gieihavend uit den strijd gekomen.. Ten Z. en ten W. «van Oppy hebben = de Engelschen de voorste vijandelijjke stelling der Hindenburgiijn over 2000 mater genomen. Rond Liens zijn onze Britsche bondge- 0 nooten Avion binnengerukt. 247 govam-genten en 12 macbLnegeweren waren de buit. Nieuwe Zuid-Afrikaansche troep&n, •L waaronder vele Boeren, die enkel Neder-^ landsch lcennen, zijn in Frankrijk aan-•i' gekomen. De Portugeesche troepen doen \ er flink hun best. ^ In Rusland verbetert de toesband meaS en meer. „ . u In Scandinavie wordt de Duitsche spi-f onnage op groote schaal gëdreven. In Nborwegen en in Denemarkeu zijn ? tâlrijike spionnen aangehouden. Amerika heeft die Scandinaaîsche landen a verwittigd dat zij geen eten meer zullen '' hebben inilien zij voortgaan ijzereTts naar f Duitschland1 uit te voeren. Men leze verdeir de radevoering van IJ Lloyd George die als hoofdvoorwa|arde f van den vrede eischt de democratisce-ring van Duitschland. 1 griekenland in id.,, OORLOG. Il0 e Reuter seini uit Athene: Hoewelde oorlog nog niet is verkîaard >k beschouwt de Grieksche re-geering zich ^ (p toestand van oorlog met de centrale lijl mogendhedensederthet oogsnblik waar-n- 0p het libera|e kabinei aan het bewind et kwam. d- Elk oogenblik verwacht men het terug-jd roepen van de diplomatieke vertegen-gi woordlgers van Griekenland bij de cen-in traie rrrogendheden en haar bondge» nooten. er d- PARIJS,29 Juni. (Reuter.) De regee-•f ring in Athene heeft haar gezant in Zwitserland opdracht gegeven, aan de ië Grieksche legaties te Berlijn, Weenen, rs h'ofia en Konsfantinopel mee te deelen, dat Griekenland de betrekkingen^ met Duitschland, Oostenrijk-Hongarije, Eut--. go r e en Tur iis heeft afgebrokeiu Van het ¥/esteiilk fraivf N Het Engelsche legerberichî. LONDEN, 29 Juni. (Reuter.) Officieel. Gisteren in den vooravond hebben wij ten zuiden en ten westen van Oppy. da voorste vijandelijke stelling op een iront-breedte van ongeveer 2000 M. aangeval-' len en genomen. Wij bdbbcn al onze 00g-merken bereikt, oen aantal gevangenen gemaakt en machinege^eren vermeesterd. Wij blijven ten zuiden van de berfî-van Soucbez op een breed front vota--' uit komen en zijn Avion binnengerukt. Wij hebben in deze streek opnieuw een1 aantal gevangenc-n gemaakt en G machi/ negeweren vermeesterd. Ten Noorden van Chensy, hebben wil vannacht een vijandelijke overrompelings< afdeeling afgeslagen. Ten Z.O. van Loos hebben wij een geslaagden overval gedaan tegen 's vij-ands s eh ans en. -> LONDEN, 29 Juni. (Reuier.) Officieel.; avondberieht: Bij de krijgsverrichtingeia van gisteravond in de buurt van Oppy en ten zuiden van de beek van Souche» hebbenwij 217 gevangenen gemaakt en 13 machinegeweren vermeesterd. Vandaag hebben wij vijandoliike schan. sen ten N.O. van Craisiiles en bij Ar-mentières overrompeld. Gi3ter hebben we een Duitsch vlieg-tuig neergeschoten ; wij missen er geen. I • IV. ■ IVijUI kUI PARIJS, 29 Juni. Officieel: De Duitschers hebben vannacht zeer drukkf sverkzaamheid ontwikkeld aan het front 1er Aisne, wa'ar hevige bombardemen ea werden gevolgd coor zeer levendige aan-' vallen in de streek van Corny, ten Z O. van Corbény en ten N.W. van Reims. Al die pogingen zijn verijdeld dcor heè y uur der Franschen of door I'rai pche' tegenaanvallen terugg'Cworpen. De sledin-^en der Franschen werden geho'jden. D( strijd was buitengcvvoon hard in de streek /an Cerny, waar de Duitschers bij lier« baling op twee punten aanrielen. l'en N1. O. van het dorp Corny icregen Duitsche afdeelingen in de eerste linie vaa( ie Franschen voet. Daar weer ii een viinnigen tegienaanval van ce Framehe troepen uitgeworpen, hebben de Duitschers veel dooden op het veld alsmede leva .genen in hanckn der Franschen achtergelaten. Op den iinkeroevei». van de Maas iiam de ge3chutslag gistermiddag oen buiten-sewoon heftig karakter aan in do buurt van het bosch van Avoeourt en, hoogte" 304. Een hevig bombardement, met gra-naten van groot kaliber op de Fransehe stellingen gericht, is tegen half zeven inl den namideag gevolgd door een inacbti- ' gep aanval van de Duitschers door bij-zondere aanvabsircepen over 0211 front van ongeveer twee K.M. ondernomen. Be-westen heuvel 304 wist het geweld van het Fransehe vuur den aanval indewar te sturen, ofschoon de aanvaistroepen op f eenige punten in de eers'.c lin'o van de Franschen voet konden krijgen. Een nieuwe poging van de Duitschers, waarbij ze het op de Fransehe stellingen beoosten hoogte 304 liadden gemunt en die ze cm kwart vôôr vieren in den ochtend de den, is volslagen verijde'd. PARIJS, 29 Juni. Officieel avondbe-richt: Na de bloedige nederlaag in den afgeloop^n nacht in de streek van Cerny heeft de vijand onze s'ellingen ten N.O. van dat dorp opnieuw aangeval-len. Na verseheiden vruchtelooze pogingen; die hun duur te staan k.wainen^ wisten de Duitschers in schansën van de eerste linie te dringen vanwaar ze ver-dreven zijn. Verwoede aanvallen van da Duitschers, door verseheiden balaljona ubgolezen troepen ten Z.O. van Corbény en aan weerszijden van den weg Laon-Reims uitgevoerd, zijn door ons vuur gebroken en met ernstige verliezen le -ruggeworpen.Yaa ie Turksclie fronten Hei Russisoha îegerberieiit. PETROGRAD, 28 Juni. (P. T. A.) In de richting van Serdetsj hebben onze troepen op den 26sten den -vijand uil zijn stellingen gedreven en de stad Ser: detsj bezet. In de richting van Pendzjvi* hebben wii aanvallèn van dô T-urkon ftï* g&slagcn.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods