Belgisch dagblad

548 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 17 June. Belgisch dagblad. Seen on 22 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/h98z89394h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

£c!e nargang. ZONDAG 17 en 18 «JfJlXX 10Ï7J: î^o. S3a.| iBONNEMENTEN. per 3 maanden voor Nederland i 2.60 franco per post. Losse «nmmers. Voor Nederland 5 cent, toor Buitenland 7'/t cent. Den Haag, Molensfcraat 21c. Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DIGBLAD V W ^ ADYEBTENTIEN, Van 1—5 regels f 1.50; elkt regel meer f 0.30; Réclamé» 1—5 regels f 2.50; elke regef meer f 0.50. London: Dixon Houae Lloyd* Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. Ve^schBjnend te 's-Càravenhafje, eEken werkdag fe 12 ure maddag. BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. Koningin Elisabeth. la h|et begia vaa deze maand heeft d© [Jjjollandsches pastoor-delken P. J. C. Van Haa-gleïi, in ©en katholiek Hollandsch dagblad, jS&zjef Koningin balasterd. ( ;0ei te lasteren steunda die geestelijte nch op wifli? Op «en naamlooe»i^yv^um^er ?al diei naamlooz© zich laten kenmen «a be-■ jvijsakteln vooi'ieggen?~Z.oolang dit niet g©-j>eurt, houden wij bedoelden. pastoor-deken gfor aansprakelijk en verantwotordelijjk.-j'ij dagèn hem, dus uit, hij, die zo© xidderlijjk jâ iegci^er eene vrouw en «an Koningin, teveod en lijdend ioip het laatsle stukje grand yan België, zijne woorden door daden om te zetlen. Ofwel beschikt hij ovor bewijjzen en dan mofii hij die voorbrangen tel* wille van de iWaarhéid, ofwel is hij de dupe Van] dien «en of anderen LeO' ïaxil, waarvan in België, de dd fieer Ch. Woeste, Staatsminister, ook h«t slaclitoffar is geweest, on, dan is hij afs «erlijfc ma,n verplicht in het publiek zijn pngeïijï: en zijn onbezonnenbeid ta erkanuen. * * * liet giivaat leven van onze medemenseben gaat ons niet aan. Wij houden te veel aan onze eigen vrijheid van denkwijz© Mii ons te bejnoeien imiet don godsdieinst of de wijsgeerig© opinjp van an-deran. Dit is zaak van geweien, dit is zaak tusschen God en mensch. Het is hier noeh de plaais, noch de tijd ycor ons, Belgen, de vrigmetselarij t« bO-sprcfoèn.-, ' ■* Daar zij ëichter voor deken, P. J. C. van Haagen «en steen des aanstoiots ijs, willen wij hem herinneren, dat Kpning Willem I, Ko-ming Willem II van Nederland, mitsgaders ande.ro prinsèn van Oranje-Nassau, ©vendus tu do vrijmetselarij behoiorden. Bat zal bij geen enkel verstandig katho-liefc opkomen, de gedachtenis van die varstten fân souvareinen daarvoor te1 kleineeren en te bezwalken. Hciejveel Diiitsche prinsen behoorcn niet tôt d« vrijmetselarij1? Heeit deken Van Haagjen er aan gedacjht, ,Sat de Hohetnzollerns vrijtaetselaars 2ijn? Vv'aarom zwijigt hij daaroyor ? De rad«r van den huidigen keiaer, keizer Fre-di&rik III, was de beschermer van de Duit-sc.be vrijmetselarij. Pi iris Hendrik van Pruisetn, zijn zoiotn, dus de broeder van Willem II, is, meen ik, nog grootmeester van de Pruisisohe vrijmefcs«-litarsIfc laat het daarbij om ta doen uitsoliij-aen, dat het bij den Boilandsohen delkon om (ton is «enzijdig niet alleen onz« Koiningia, toaar ook K,oining Albejrt, ons nationaal stam-kuis «n dus Bielgië en de Belgische zâak ïjçsrdaçht en hatelijk te makien in de oiogen yan de katholiefcen. Of bedrieg ik mij? V Ht * Koningin Elisabeth heeft volkomen hlet ijBcht te zijn wat zij wil, daar er b'ij ons geen staatsgodsdienst betstaat. Onze eerstia fcoining hejeît wel aïs pnoteslant Ovler «an bij uitslefc katholieke natie gtereg«ard ©n d« ka-tholietke Belg«n, die wisten dat hij dp den k,oop toje! ontvangen was aïs broeder in «en loge le Bern, hebben h«m nooit daaïvoo'r 'ejoâ grief gemaakt. De niet-kerkschen, libera-teia of socialisfem, hebben e'vanmin ooit ge-mçpptelrd als Koningin Elisabeth met Kooing A'.leit en de prinsjes hun Pascben hielden cî V, Zendags dei mis bijwoondeïi. In ReJgië verdragen wij, dat de vrije zoo i'i het water ,sc.hijnt. Ongelukkige landen, waar men het licht "" zoo in wasehtobben wil Opvangen. Wat nu het bericht aangaat, dat Rcd-liwgin Elisabeth îid dar vxij'metseiarij zcu weze», volgens den naamlO'O'îsen en in het ge-lioel * niet maedigen zegsman van deken Van Haagen, dit is de eersle maal, dat de' Bwlgen,. daar iets van vernemien. A\rij, B«]gan, kennen onze Komiugin alleen ais zuster van lielde, als de tropstérefc der Wrakteo, als de hulp der ongelukkige vluoh-t«lingen, als de Koningin van goeden raad, ; Oodsdienstige scheidingj tusschen Ylamingen en Waïen. Een proefbaiion. fa De T ij d van Amsterdam, wjîrdt aet volgend proefbaiion opgela-en, cen ballon met Duitsche kleuren. Onnoodig te zeggen, dat het nieuws 1 ^'an A. tôt Z. va'seh is. De Duiteehers "°pen missch^en hunne politiek van be-«uurlijke schelding in een verzwakt Bel- ' S;'-' leefbaar te maken door een wijzi- j 8fng, die gtellig zou gebeuren in , geval zij ons land moesten inpalmcn. , f-en hooggeplaatst Belgisch geesteliji-e;_ aan v.'.'en we het bericat van D e . yd meiedeeklen. verklaarde ens; Dit 18 fantasie ! . Kardinaai Mercier^zal als aartsb'sschop Meehelèn blijven tôt spijt van die 't „ Jf. en de bissehoppen blijven zooals ze zijn. vaa® 's overigens het bericht ge-'ireven ! Men varmoedt den Duitschen laisaris van ver. ■ yijzen °P d0 tegenstr,ijdighe'd, dat vin r!^om bij het nieuw bisdom onfieren zoo gevoegd- worden en hpt van Waalsch Brabant bij waivI o.e 3 c h a [ t e bisdom Luik zou dm 611 lllSelijfd. Is die ongeirijmdheid aan De Tijd ontsnapt 5? al die| bèhoudeinis der kranken on der arnïen, vw>r de|a oorlog en thans, als de trouwe gade van haren heldhaftigen gëmiaal, als dei vorsttime zonder vlek noch blaam, als dej vrouw, moediger dan vele mannen, on-v'erschrokken als een soldatenvrouw molet zijn, als de| minnelijjke moeder van drie blonde en blauwoogige Idndeïen, d« zonnigei beieldon van vader en moedor. * * Bio^einal eeren wij onz® Koningin als de kranige vorstin van karakter en plichtibesef, die!, zomder aarzeling, handelde als «sir B«l-gisc'hje koningin, en zieh niet heeft Jalon V«r]eiden tôt pTo-Cuitsche intrigues, zopals de) gejwezen tsaritsa en de g«w«zen koningin d«r Gri^eken. Zij heeft al hare familia- eo viieindschapsb«trekkingen lojpgeofîerd aan liaar aangeinom'en vaderland. Zij heeft hOt ijzieren gordijn tusschen haar en haro naast-bfeistaand'an in de Centrale rijkertt lalan nei-dtefrdalen.Dit was jeian tragisch mdiment. En die ten-geire, fijne, bevallige en verstandigo Kjomin- , gin, toondei zich toen viol majesteit en vol groot&jeid van zielesadel en plicht ta ldefde. Wij bie|minn«n haar diep, omdat zij nog si.ejeds, s'pijts de gevarieo van Duittséhe boim-miep, aan het front dapper is als «en poilu leln onze jongens in de lqoipgravleln bezoekt, aïs zij nie't als een wonderbare motedor in de ambulances en gasthuizen trian dta Ooeaan Ca'bour en elders, onze giewondei soldaten viol aoirg 6n verstand oppast met de to!ewijding van de beste nurse, de nursa mot het groote hart. Nog Dpindejrdag herinnerde ik die vter-hteiviem menàchenliîefde aan «eo ptibliek van Kederlanders en Blalgjan te l'ilburg. Ik ver-telde hoe oinze Koningin den stervondan sol-daat, die in. zijn laatstia uur om1 zijln moeder-kiein xiep, «rgens vter in België, ean mlopder-lijkeln kus schonk. * * * i Wij bjedanikien giiondhai'teliik den Zi. E. Hieler W. G. A. H. Van Beitol, pastoor van Win-teirswijk, d«n vriend ' der Bielgsn, ppidat hij Koningin Elisabeth tegenover zijn liohtzàn-nigein Hollandschen colI«ga h«a;t vlerdedigd. Torecht zegde hij, dat de Paus, de zeldzamla goudien roos der deugd, niet schiemikt aan letooe Koningin als de onze, wannoar zij die onderschoiding niet ten voile waardig zou zijn. De Paus kan daarolv&r beter oordeelen dan deken Van Haagen. Dazen zeer leerwaard© bevieian wij de pa-, rabel van den Bannhartigen Samaritaan te wiltan mediteeren ©n ook te denken aan den splinter en den balk. * * sj« Wij, B|ejge(n, voelen ons allen gekwtetst dopjr dm aanval ioip onze Koningin, des te mteer daar wij h|e(m niet van die zijde hadldlen ver-wacht. Heleft ooit ean Bielg zich zoo ver-gefen één oneerbiedig woord ta zeggen ten Ofrzichte van do alomvereerdo Koningin van Nederland, omdat zij Kalvinist is? Het zou sebande wezen. Koming Albleit ta Koningin Elisabeth zijd to hoogstaande figuren, de reins ten in dez«n oorlog, waarvan zij hje|t slachtofijar zijn en dien zij niet gewild hebben, ptn zelfs maar g>ediscussieerd te wordein. In Koningin Elisabeth van Bielgië voe-ten zîch aile Belgen getrioiSfein. Zij beseffeij zleier goed, dat de giftige pijl vooir hon bo-sttaid is. Zijn zij niet in de opgjen van d© Cieintrale en van 'sommige neiutral© katholie-Idein het bij uitstek zondige volk, dat al de rampen vterdient en dus înjoiet gakastijd word«n miet de ijzeren roodiei? O! fariaeëi'S gaat maar uw gang. W ij vterdedigen ridderlijk «en vrouw_, loyaal onze Koningin en .vol eerbiodi'g© gleinogenhecd eia bewondering, den Engel van Liofdadighieiid e)n Menschenliefde. Belgen ivan Nederland, den 23 Juli zu 11 -gij oip harieln' vorjaardag di0 Koningin wreken door haar te hieirdeitkcn met d© roz^n man'uw© di«pste ge'negienhoidl Léonce du Castillon. Ziehier bet proza : Ben ik wel ingelicht, en ik heb geen reden aan mijn zegslieden te twijfelen, dan zouden er planaen bestaan de in-doejing cer bisdommen in België te her-zien. Er is sprake van het aanlal bist-doinmen uit te breiden. Er wordt naine, lijk gesproken van een andere indeeling, zoodat de provincie Luik, dat nu onder het bisdom Luik valt, een afzonderlijk diocees wordt met Tong,eren, de aloude : bisschopslad loti zeteJ. } De bedoeling schijnt voor te zitten, de indeeling der bisdommen meer te rege -len overeankomslig het taalgebied. - Het Waalsche gedeelte van het aartsbisdom Mechelen zou gevoegd worden bij de bisdommen van Doornilc en Luik. (..?!) : Het aartsbisdom Mechelen kon can het i Vlaamsche gobied omVatcn van Antwer-pen en Rrabant. Z. D. H. Mgr. Rutten, die zoo krach- : tïg voor het recht zijner onderdanen ia opgekomen tegenover de invallars, zou eventueel den Tongerscheo zetel innemen. Er gaan zelfs g'arucïiten, — maar die deel ik onder groot voorbehoud mede, do bron heb iic niet lcunnen achterhalen — dat Z.Em. Kardinaal Mercier naar Kome mettertijd zou vertrekken om daar een gewiehtige keykelijke bediening, te ver -vullen. Of dit een gerucht we'.licht is, van Duitsche zijde "afkomstig, weet ik ; niet; allicht is de wensch hier de vader-- i der gedachte- Links en Rechts. Eerlijk zijn a u.b. Wanneer Vr ij België met zijn mond vol tandien staat, gebruikt het het unfair middel een laugon uit te vinden en dien ten laste leggen van zijn tegen-strever oioa dan uit te roepen: Ziet go wèl? 'Zoo heeft het uit den cuim gezogen dat wat «het ovar, bet woord vulgarisateur, schrijft. Waar heeft dit woord in ons blad galezen? Wij hebben geprotesteerdl légion zijne lasterlijkef aantiigling dat sommige loden van den V.V.B., die V.B. go-noemd iheett, Vlaamschhaters zijp. De jongi heer Hoste zou goecJ doente beginnen met fair play te spelen. Men is . nooit te oud om te leeren. Trsurig. Wij lezen in D e T ij d ; Men vestigt onze aandacht op een cou-rantenbericht in een der bladen, luiden-de : ,,Wegens de toeneirnende ontaardingl der jeugd heeft de politie te Kreïeldi be-kend gemaakt, dat pexsonen van beider-lei geslacht benec.en den leel'tijd van 17 jaar zich 's avonds na B uur niet zon-d«r gieldige- reden op straat of andere openbare plaatsen mogen veaioonen. Politie en hiertoe aangewezen bui'gers zul-lan. Kierop toezicht uitoeferten en tôt dat doel bioscopen en dergeliike bezoelcen." , „Wanneer zulk een maatregiel noodigj is, als waarvan bovonstaand bericht spreekt, dan moet de verwilderingi toeb wel peilloos diep zijn We geven bovenstaande regelen voor-al ter overwegingi van zekere produit-sche geestelijken in Holland, die België, waar zij missehien nooit zijn geweest, als ean -poel van zonden beschouwen en wart orger is, daaruit eene lastefldjke legonde opbouwen. i i . = 1 Belgische Dleostweigeraars. ' * Yieirde lijst. i Insohrijlving in' het Registar de? | c , j dienstweigoraars. , ; Consulaat van Yii3siagen-iVo-od-ar ^.u.\v(ora-o,f Van Auwera, Fran®, geboren te Mecbelen in 1893, gehuisvest te Miecihelen, verblijvende te Renesso (Holland); Van Haken, Raymundus, geboren te Heyst-aan-Zee (21 jaar), gehuisvest t» Heyst-aan-Zee, verblijvende t© Breskens (Holland) ; Van Hamme, Pietar, geboren te Lippeloo, den 1 April 1897, gehuisvest te Lippeloo, _v©r-blijl'vendiè te Midjdelburg (Holland) ; Van Keer, Bendrifc, geboren te Dendermonde (23 jaar), geihuisvest te Dendermonde, verblijvendle te Borsale (Holland); Van Royen, Antoom- ' Frans, geboren té Cysegem1, den 12 Novem- i bar 1890, verblijvende: te Heerenhoek (Holland); Van tTilborg, Alfons, geboren te Hoevei-nen, den 3 Juli 1894, gehuisvest te lioeve- : nen, verblijvende ta Goes (Holland), Lange Kerkstraat, 42; Van Torre, Irans, geboren te Heyst-aan-Zee, den 27 November 1895, gehuisvest te Heyst»aan-Zee, verblijvende te 1 Breskens (Holland), Boot-Heyst, 21; Vlie-tinick, Victor-Jozef, geboren te Ileyst-aani- 1 Zee, den 10 Mei 1896, gelfuisvest te Heyst- i aan-Ziae, verblijvende te Zieri'kze© (Holland) ; 1 Westerlinck, Constans, geboren ta Antwter-pen, den 22 Maart 1893, gehuisvest te Ant- 1 wierpen, verblij'vende te Zierikzige (Holland). Consulaat van Tieimeuzen. iClaletyssens, Andréas, gobonen te Sa(s van : Giejnt, don 10 Juli 18Qi7, verfjlijlvendo te Sias 1 van Gie'nt ; D© Jaegher, Juliaan-BienOdictus, geiboren te Lokeren, den 30 Juni 1895, ge- 1 huisvjelst te Antwerpen, vterblijlvend© to K>oi3h 1 wacbt; D'Hae|n, Edmundus, gelboren te Lo- < kieren, den 4 Feibruari 18%, gehuisvest te ] Lokteran, veAlijfvend© te Tornjeuziôn; Diobbe- ■ la«re, Joizef, geboren te Solzaœte, den 29 1 OctO'bler 1892, veiblijlvonde te Westdorp©; i Feirdinand©, Robert, geboren: te Gentbrugg©, i dejn 21 October 1897 ,gehuisvest te Rous-sOlaeï©, verblijlvOnd© te Westdotfpe; Fennont, ] E duwardus-Thieioip'hiol, geboren te Lokeren, die|n 27 Soptember 1894, ,v©ibiijv©nd© Lo Ter-n|enzen, Lange Kerkstraat 58; Fiorens, Ur- i baan, gieboren te Waesnrunsber, den ,7, Seip- t tember 1895, gehuisvest te Waesmunster, -v|erblijlv«nde te Koiewacht; Foqué, Willem, : gleiboiien te Blaesvielt, den 20 Juni 1897, gebuisvost t© Blaesvelt, varblijtaando te T«r-njeiuzien, Baandijk 46; Pauwels, Thaotpihiel, gejbiorta te Clinge, den 5 Feibruari 1S9'2, geihuisvest te Clinge, verblijvende 10 Gling©; Rammjelloio, Al©xainder, geboren ta Bouchout, in 1894, gebuisvost te Bouchout, verblijK"end© ta Philippin©; Rottermàm, Albertus, geboren ta Ertvelde, den 1 Apxil 1895, gehuisvest te Ertvelde, verblijiviônd© tia Sas van ; G|e|nt; Schaut, Alfons, géboren te Molerbeik©, d'e|n 10 Augustus 1890, gehuisvest te M;0)er- ; 'bieikel, verblijvende te Zuiddoïp©; Daymortier, • Frans, gelboren te Zel©, don 20 Juli 1895, gehuisvest te Zele, verblijlvond© ta Ternieu. zen; Van de Calseyde, Edmundus, gfeboren ta Assenede, den 8 M©i 1895, gjeliuisviest 1 tel Assenede, verblij'vtad© te ZuiddpfTpS; Van : Hamme, Alfred, gaboran to Couilîet, d©rr i 30 Juli 1894, gjqhuisvost te Westdorpiej Van Havieïmaat, Frans, getaren te Hammla, den 19 Februari 1896^, gehuisvest te Hanxmie, < verblijvende te Clinge; Van Voore'n, Oscar, geboiran te Somergem, den 9 Januaii 1892^ gehuisvest te Sioanergem, .verfblijlviande te Sluiskil; Wuytinok, Kamâ(e(l, gefbjOlren ie Wach-tobeke,' den 1.2 September 1897, gjehuisviest te \Vach:ehcko, ^ rb'.i.jvende te Zidddorpe, Legerberichten der Geallieerden. De Doema eischt het onmiddellijk offensief. Duitschland wil absoluut vrede met Rusland. — De Doema verwierp aSIe idee van afzonderiijken vrede. — De strijd in Vlaanderen. — Âctie aan het Russische front. — Zeppelin neergeschoten. DE TOESTAND Nogmaals heeft Duitschland door middel van de Zwitsersche regcering. die ook te Was^ùngton dergelijken blundgr be-gipg, een afzonderiijken vrede voorgesteld. Dit waà' d© groote gebeurtenis die Iluys-mans voorspëlde en tie den vrede zou tôt stand breng'en. Duitschland verklaarde niets tegen het Russiscli front te zul-len onder nom en zoolang men te Berlijn van mesning is, dat een vergalijk moge-lijk is. D© Doema heeft onmiddellijk een einde geateld aan dat geploeter en de-n wansch uitgiedrukt, dat de op staanden voet eon offensief tegen d© Centralen zou gebeuren. Dit en andere gebeurtenissen duiden ! ian, dat er verbptering in den toestand ' iomt. Zoo verklaarde de ininister van Binnenlandsche Zaken in den Russischon , Qiini&tierraad. te Potersburg, tôt minister ' rbomas, dat Rusland sfcerk moest zijn , om de nieuwe denkbeeldan te kunnen) * vorkondigen. Hij was ovea'tuigd, dat Frankrijk en Rusland bet passend vredesvraagstuk zou- : len vinden. Bovendien is Grimm- veroorefeeld om , Rusland te verlaten. . j In het WeS'ten vallen de Engelscben ïteeds aan. Zij knabbelen steods rond ; Waasten, dat zij in het noorden voorbij , aijn. De Ga{paard, h«t gshucht dat zij Dezitten, Ugt 1700 meters van het stadje, lat een belangirijk atrategisch. punt isl, îat hot niet lang zal uithouden in het 3oncenlrisch vuur van de Britsche artil-[erieTe oordeelen naar de zware kanon-sohoten, die mon Zondag tôt in de dui-a©n te Scheveningen kon hooren, moet Zeebrugge opnleuw- gobombardeord zijn. De Engelschen zullen hat niet opgeven ;ot zij dit piratennest zullen vornietigd hebben. Zondagmorgen zijn twee Zeppelins over Kent en een kuststad gedreven waar een brond werd gesticht en een groot aantal liuizen werden verniold, doch een van'd© utfîitmonstez-s werd neergeschoten, bij Eastanglia. De Duitscàe kommandant van het Duitsche eskader warmeluohtschopen, Victor Schûtze werd met de gansche bemanning /an zijn Zeppelin gedood. De schoone dag«n van de Zeppelins îijn mot hun uitvinder verdwenen. Thans wil len de Duitschers meer met diegmacbines werken. Wie weet was1 de /ernieldo Zeppelin deze niet, die Zater-lagavond op de reede van Scheveningea ,verd gezien. Een bewapend Ameri-caansch schip, de Kroonland, heeft een *roote Duitsche duikboot op de Iersche cust geramd en doen zinken. Aan bet Russisch front wordt de mi-i taire actie allengskens hernomen ten Westen van Loetsk en in de Rajrpathen. De Italiaansdhe alpenjagers " bebbon ;ich bij de verovoring van don Como di ;avenlo oncorscheiden. In Oostemrijk-Hongarijë is de binnen-andschû toestand zorgiwekkend.* Thans lebben do Polen, die weten dat zij bij ïen afzonderiijken vrede tusschen Rus-and, Duitschland en Oostanrijk het kind ran de rakening zouden wezen, den Oos-;enrijksc6ien premier beteekend dat zij ce Dostenrijksche regeering zouden beatrij1- ^ lien en tegen de begrooting stemmen. j ' Uit Spanje, waar de toestand govaar - , :ijk heet, leiken geeno berichten doôr. £ Jn China breidt zich de opstand iiit. j De ex-Koning Constantijn, ex-Koningin ] Sophie en prins George zijn te Messina i langekoman en reisden naar Zwitserland . .vaarschijnlijk naar Berlijn. Koninkrijk Beï^ië. Depariemeni van Ooplog. ^ Wekeliiksch builetijn van 9 tôt 16 Juni. Gqiurende de afgoloopen week was de J jetdi'ijvigbeid van het geschut groot op ^ :iet front van ons leger; zij was bizonder [evendig rond Steenstraete en Het Sas. 3xize batterijen hebben vijandolijke wer- j cen ten Westen van Schoorbakke, rond, j Dixmuide pn Het Sas stuk gesefaoten en . net welslagon verscheideno vijiandelijke >atterijen beantwoofrd. Onze patrouilles xebben talrijke varkenningta gemaakt. Wij naakten 2 krijgsgeva^genen. Een vijam- lelijke afdeeling welk© «en vooruiigeseho- 1 ven post ten Zuiden van Dixmuâde tiUcht- s ,e te overroompelen, werd door ons vuur 1 ;n door granaten teruggeslagien. i Niette-)ganistaando de mist toonden onze i v'iiegors eene groot# bedrijvigboid. Zij veir- i gemakkelijkten de taak van onai geschut. < vijf vijandelijke vliegtuigen werden in den 1 oop van menigvuldige jaicbtvluchten neier- é j;e.Hchotcii. i Van het testelijk freat. Het Engelsche legerbericht. L0NDEN, 17 Juni, 's mideags. IReu-ter). De Portugeesche troepen hebben in deze maand verscheidene Duitsche raids afgeslagen. In feen raid ten Noorden van Goureau-co'ut hebben wij in den afge'oopen nacht eenige gevangenen gemaakt. Ten Zuiden van het Kanaal Yperen— Ooomen is een vijandelijke afdeeling door ons vuur verrast, zoodat zij onze loop-graven niet kon bereiken. LOlSfDE-ïr, 15 Juni. (Eeuteff). De EngeJU seh© admiraleiteit maakfc bek®id^ dat mari-Je-vlietgituigeaa \aaiochtend cen gffoot aan« 3£}i bomrnen hebben geworpon op het vlieg-reld van St. Denijs Wefiltrem. Vole l'ecbti streeksolio treffers zijn waargenomein an mej£ sagi diikken ro»k en vlajnman ospstijgen. Al >nze vliegtuigèn zijn teruggekeerd. Tegenspraak. LONDE5T, 16 Juni. (HN.) De bladen wij» sen op het benicbt van de admiraliteiï vaarm d© Duitsche bewaring wotrdt tegfen*' jesprokeai, dat Dntache 'tlorpedovernieileï'f3 jweigfârd zouden hebben de bemanninge^ :© redidien vain Duitsobo torpeldovernielers 2 Elet fait is, dat 20 Duitsche kustbatter^j 4 sn staeda vnurden en daardoor elke pogihj iat rediding oaimogelijk maakten. Van het Zuiïeïijk front. Het italiaansche legerbericht. ROME, 17 Juni. (.Stef.). Aan het Ca|v nische front was gisteren het artillerie-vuur levendiger dan gewoonLijk. De Vjjj-andelijka batterijen van middelmatig ka-' liber namen onze stellingen bij Palpioe^ lo en PalgTande herhaaldelijk onder vuur. Op ^ ejscheiden punten van het front brachten onze kleine verkenningsdetaché-menten den vijanaen verliezen toe eq keerden met eenige gevangenen naar ouzo linics terug. Des morgens wierpen vijandelijke vliet-gers bommen op Gorizia en enkele au-iere bewoo-nda steden aan d© beneden-[sonzo. Er vielen daarbiij geen slachtof « ers en er, werd geen schade aangericht. i Vredesaaniiod aan Rusiand. Uit Stockholm wordt gemeld : Do ,.Social Demokraten" publiceert eeji crfertelegram, door de Zwitsersche regeç. ring aan den Zwitsarschen gezant te Pe-trograd gezonden, die gemachtigd is, a a» de Russische regeering te verklaren, daj Duitschland geen offensief zal onderne < men zoolang een overeenkomst met Rusi. land mogelijk schijnt. Duitschland neemt op zich, -Rusland op» nieuw op de been te helpen, en niet in aijn binnenlandsche aangelegenheden in té grijpen. Ten aanzien van Polen stel Duitschland een entente cordiale voor. Ëi iutsroalliesrde conferenfle. Da Russ. reg-eeiriiogi heeft een communiqué ^epubliceei'd, waairin d© bijeieurceping eenei ntergieaillieerd© conferanti© in ovarwegin^' rard't gegeven, toneinde de overeenkomsteû -aingaande da oarlogsidoaleinden te -herzien, aet uitzonclaring van het Veidrag met jonden, lietwelk da mogehjkheid van een jfzonderiijken vrede uiteluit. ■ —7 De Grieksche crisis. PARIJ3, 15 Juni. (Bouter). In den Senaat .eide Erbot dat ffcirjizelos naar Athene ;aat, daar aen verzoaning zeker verwaoht ;atn wordan-. Men zal niet toelaten, dat koning. Kon-tantijn gevaingene wordt. Men wenscht dat dj vrij zal zijn, om zijn ware gevoelenïf o toonan, door naar Duitschland to gaaav" i"3 ATHE^'E, 14 Juni. (Eeuter). Jonnart leeft Zaïinua medegedeeld, dat hij bovof iad gegeven om de blokkade op teheffenC' . ■ ; »' De Fransche socialisten. PARUS. 15 Juni. (Reutar). In d© Dam^, leeft Renaudel uit naain va» d© socialistp, ch© partij verklaard', dat d© partij zieS reroanigd© met de pogingen van' de bond»; ;©no»t«n, om het heratel van Elzajs-Lothql' ingen en da bezatta gobieden te verzabé,' en au een, vrede j» verkrijgen berusteaM «p intai'natioitelo rech.tvaardigli.eid. D© oow og wordt uiteluitenld voortgezot ten gevôH 1© van het «tHzwijgien der centrale môîf ïandhedon oaitrent d© oolt'iogsdoeleinden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods