Belgisch dagblad

989 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 19 August. Belgisch dagblad. Seen on 06 December 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/c824b2z368/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

•> IQ AUG-^fruS lOlïV WTo. 384?\ ———« i ~.„ ■ Mfiaf 1E0NN2MENTES, î jPer 3 maanden voor Nederland /j 2.50 franco per post. Loaee Isommers. Voor Nedorland.5 cent, tîtoor Buitenland 7l/i cent. _■ Den Haag, Prinsegracht 1Ç. 'îelefoon Red. en Admin. 7438, BELGISCH DAGBLAD No. as^A, ^ ADVERTBNTIHN. Van 1—5 regels f 1.—• elka regel meer f 0.15; Réclamé»" 1—6 regels £ 2.— ; elke rejrel meer f 0.30. London : Dixon Honae Lloyd» Avenue B C. - . ' "Pariis? 7 Avenna d'Anfj- n HerschijBGessai te "s-firavenhage, oiksn «erkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. -* n ■ —■iimnnwini TRftls-ië's nentraliteit. Het arlikeù, dat Baron B-cyeas in „I« ffieiviie, des Dsux-Moinides" scliniâef, hf^ft ook iJajnk gehad in. het bezette land, in. ffejJeiriand en Diuitschland. Ricchtsliieieiksch© berichiea uit België IstUn «us tosi te t. rzekeren, dat de bekeering van $ic a oud-minister van buiteinûaindsch© zaken )er met yoldoeining is vernomen. In het bezette land zijn lie-L slechts de laiktivistjen van. d© gemaliigdie ïichting (zjj drcomieinifflog van ^èi'o. harsbel van eein Bçli-!gisohe ir.eutaaditeiit), die het Bariolai JBeyens jkwalijk 'neunen van humilie meeniinjg niet te zijn. In Xeilerland werden zijrae verklaringien mi&t gemeagd© gev.oelens opgenomeni. In DtiitsoKIainjd is mlein lefr dieip door ge-fclgd.* * * , Eiem p anneiettSatodist had het den 15 dezer Un bat V aderland van Den Haag met hem 'loweir de® stoic, Het stuk is bitsiig van to» |la onwiendelijk voor demi oud-minister. Me® Toclt dat .£©ae pen waade ptek hie# jtj&rigeiraaM. ? Klein staaUje: 1 „[n 1917 hiqe't Beiyens een liairden strijd ÏîSU'eden, biinnaa het kabineli tegtyn Renkwj , n die ÈfequisiviSle • en .verdér t|et?f'n aUerfci i&iti m meer anni:«idh;istisdfe anti n©u'»rajis-fej d:ea" XXe Sic à©, Vaderïaind (van Panjs), pgigisâh DagMad ©az.jj hij zal toe» wefl leis Silê'eï gi&wild hebben dàtn behoad dér for-Çiulei zoffldisr rincer; nu sdhijnt hiji ziéh èph-tei' beSscord te hebb'effi; dlef ho'oldrpdao^ux fc XXe Sièoje (sic-.) juicfct dain coti zoioafe fjïiigeltjies jujciben owr de beklejaring van eein' gitiiwartie zondaarsziiei! e® voindit-het wel on-togiscih, maar voMaiefct pinbedangn^k dait peiyens mog jncutraal wiî blijWii! tôt het (ESUid van den ooalog: daarm ■ziiiat hij stechts r— lem vooir'eisn keer gaan w'jjl akkaord met de iÇKXé' Siècle (sic.) — ©en middei waaaidoor iSld loud-ministeir zijn rettraiiiKei eenigszins wil -^je.Idiiein." # * M Onzie Vlaamscbei painnewlfeilnidist laat dan jb|eit staamLj© vioîgcin: ,;W|at België, ©ananaaiî -rarLost van debaa-jfai d©r nsutralilieit, miôt de niieuwiei vrijt p&id zal doen zal! ons eiers'b-in het'slo'ÀooM-sluik (van h&t aHhihëà des hieeren Bey&ns, Bled.) vertiedd word'eti. Voodloqpig zien wij Steohts dait Beyieins toc-h de mogol^kheid J . fei&t uiitsluiï dat heit îapid zicih «>pnieraw, en ! SitmaaJ uit leùgen Z'jrs'rarudigen wil bij mon- | |fe ¥rf;h het parferaaat, neuiiraa'ï zou ver-Ïilaiisiïi. Lâï%s er* andieren baimt acht hç pet eohter een. groot vtoordeal van hielt Qp^ beîfôn deir nentraliteit, dat Beligië daait-Ifl'oor de "vrijhe.id zou verîorijigiaii. om eciono-biischie bonidgeriootsch 'i pp>an te slui i0o, wat faïaar sleciht zcoi te ^jmien zijh z'eilfs met ]f|en vrijiwil'ligisi neutraliteait. „Miat geein einlcel woord rapt Beyieins oiver jjh te bers tel lien be;rekkin'giein tussohen Bel-tië lein Nied^eirlan/l. Tôt nu toe iminueis "vvor-pà die heifcnddciinigeii ^yeragief.d door de trao-îalen van 1831—1839 — die in de ©eiste |>laa(3 Nederilajndsdi-Beigische trap'Laten Mja'l; — iWlanneer misn die nu qp p'.ecàtige kijz'e e|a samen îiuet Panijl3 en Landan ver- ' Ji'aiSlein verklaart, wait kooul) 1er dan in de l! $laats? ^ „Eie|n Bfeilgische oaimipagne iO(m die oude .traeta'jan te doen vierdwijlnen-is voor Nedcr- < iaavd jnieit zonder geivai^en. Tipaiclttatîen immors 1 pj zijin m dan nièt immietc; a&loende, vor- 8 taleln. toch sleieds zekere barrières diiei de 1 ndeuwe groeiende kraohten mân. of meor pii'nlen paal «a pterk houdfân. Wiaaf tracta- 5 peu wegvalen oi herzien worden,. daa.r staan | slieobts zuivtere maohtsviea'houdingen itie- * patwieK eikaar. En ho© zaill de mjaxSitsvey 3 pouding zijin bïj 't feinde vialn' Iden oo-rlog * lUîscibisin het nentraal gebltewen Nedefrlaïud < p let door japetnlange samienwerlking met 1 |L' ^°.'!? 'Wfe!st|eirscihie miogenidhedje(n gesterk- £ * * • 1 Em kiein lantwoowd op die vragon. j ,Jinûdiscih vr.as Bedgiië veux daa oenïoig g Iten onafhainkleîijike, ©eoiwigdui(ende| neutrate ^ 1 ta at, maar die neiuitraliteiit was haaï1 o p g ieu < ronge in. Zij inaast geiwalptend wezen en „ S?as geiwaaiborgd door de vijf grocibe ma- \ £^i^lheilie|n, waaronder Pruisen. Om die op-Ç^cUioiri'gèn neutraliteit afe ee!n! eerlijlk! volk Wel best®ed. î i _Do ^olksbeidîiegers van den Raajd, vanl Vla,ain-j v p)'en, hadden aan het Yzierfront laten mit, ;E rctoien, dat de Vlaamscbe krijigsgevangejj s' ^Wtingen, het l'adlekfcerland onde® ® S mutsche Eamjpen^ gebraoht werden. Eiu as '' e oiiigalnlkkiigien, vierdw,aiasden en verr,aldleirs| _ n zich vtangeti. In plaats naar GSttiin* «'n gezonden te wjordem, werde'n die llaifîe {•ji^ | Jeurs onmiddellijk naar de m'ijnen iin i'ftfJ a-ten gestuiurd. Dit &ta,at te lezeni 5ta •&'" P'^ngerrhanistische TOOrts Vah, 10 1 ji'stusj bjadz. 3, kofom 2. v hÏÏ ®u^ors hehben, vain hun stataid^ H jP'-iu bes'diouwd; gfien lotogeïijk desertePors & aictuvisten te wanitrquwen. Voor sert zdiln. A- , 'j nnBmiers te gcbruiken en. vo.or gejd Ikun. _ °(°k den Daitscliera vesrli|'oo.pieta en Vdraierand van hun ^ ^ ~ ÎH'ai Vart ^aifecih61-s ti!enstmviersga»teinJ die | adorland verloodheu'eia' en rorràd&m Vl t tL ^9*°^trek vain, de a&tivisten ziok>w!eli b jCSSW " '•■-'w* » « i H r t tel veiviedigen, dat he,li kjojn.traat wel moe$t 'najifft'en, is Belllgië ten ondefgebraoht, lijdt lofas volk hong!e(r, strijdt onze Kioining mef z^jn léger, aan den IJzer en zijin wij vlluoh-Mingen. Die. gebeurtenissetn hfeWejPi ibtewe-zlen dat het in'uernationaal statluut van ons lamd sllsohts een loiutec juridisoh kaarlen-huis is gebMseia. iWjerkei'ijtk stonden wij al-lieeii tôt den IJser. E|en dei' laomtractanùela hee£t het kO'itrakt gescheni-d en zoo het waar is, dat Neder-la'nd «.ok' bij dat kontaakifc w(ais beitrokken, is jhfâit niet miiindèE waar dat Nedierland den 4 Aug. 1914 haie-stem nietheeftlaten'hooi-iieja tegien de schending van België door Dnitschiand. iWplk jurist zal , Vlus ernstig beiweren, dat dis weutiraliteit viervat in de vierdragen 1831—1839 aan de basis van het statuât van ©en belrsteld België zal moeten beihcra-dlen blijran, wannieer de Duitsohe liauid-tislelkieining niet meeir besiaat ieia men zich vain Niedeirlandsclha ziJcLei pnversohilig hoeft gieiboiond? * * * jWtat de machtsverhO'udingieln itiegenover Ne-dKuliand ea Beilgië bstrelt, ge&n nood dat de gqede betnekkingen in g&vaar komen, wan-ria©r BeJgiê sterker uit den oo-tog zal ko-rotîih. ©a met di0 gioot© mog-eindheden valç laoit western samenwei-ken. ' Bfâistaat er mu nog een politiek, miititair, l^goittoûiiisdh, kOloniaal) antagonisme tusschen biaide N'edecrianden ? tWs leven in de XXe ©euw ©n iniet maeK' npi de .verdragen van Munster en Utredht. Mark wel otp1 da^A aatagonàsme in het ge-h!?el g!eien ^ynoiniem is v;an coneurrentiie. Ik zie geeine bezwairen die tôt g©wapende gtescbilJen tusschen beide nabuursta'.en zon1-âen kirnn.en leiden, Onze Eelgisdhe gewesten hebben wel is w,aar als barrièie van HolUand tegen Frank-rijk gediend, doch zijin do totestanden nog dezelldie wanneer de derda konrng van Ne-derland zelf reeds in 1870 lust gevoelde om met dadzelfde Frankrijik op te rukken tegeti de „mioffeni" zooals het uit zijn koninkr lijtan miotnd fcidde? iWjalk ernstig BaiJander zal houden staan dat. Frajnlkrijk zij|a land bedreigt? Wiaarcmî iriioctl België dan nog ails barrière diienen? Wiaajiom dan de noodzalkeijlkheiid die poiEtiek van heit verroeste gehild te beèouden ? Diat het g©2sond viecRstainld antwoardeF # iVVij,' Bfâlgen, vragisn ons zelif te wezen. Hebben *wie dit recht op voltedige zells-tan- Jighiaid niet veirdiend? * * * iWde zal betwisten dat zelfe een overwon-Jien Duitsdhl;ind sleeds le vreezen zali zijtn ioor Bedgië ©a door Haland? 'i'egen wil ï;u • dank zurien wij vecrpliciht zijn de rod ran ddkkingsstaat de vervul'lien \villen wij aedf iniet opgiesillokt wiorden. België, dat meer Msduedgd is dan zijn buurman in heit noor-len, zai in het oosben zoodanig beeohermd ïiioieilen wieizen, dat de Maas niet meieir ver-•ast zal kunnlen worden. Het groot-her'joigdom. Lusemburg mcet op-iioiuden een invalspoort te worden. Door «n milifcajitne oonventie met Beligië moeit neit land zich kœmen verdedigen. Imgiaval van ©jn vrede door Kiergelijk zou-i|en de militaire lias ten van ans land uiierst :waar zijin om de oostgrens te vexdedigen un we zouden ons nauw bij de Entente nolalen aansluiten om niet te vergaan. Een vioWedige nederlaag van Doitschland »u daairenitegan. heel iets anders te weeg ffleingen. ,We zoudeaa vrijer ein oaafhankelij-Iùï leviein tegenover iedeireen. ZooweJ.' Frank-ijk, E'nge'lainid en Diuitschlland hebban geen >elaag bij ©an' Vijaindelijk België. Dat jnze lipLomiaten daanaan denken wanineer hetuur iam den vuedci en vaa de onderhandelingiein laat opdat wij niet geboeid ©a geketand TOirden, zelfs nieit met goud of met bUoie-nien.iW;iB Eelgië bezit, is meestea* van Europa. >aarom moeit ons land gesterkt uit den brijd komen, sterk blijwen of Beligië zal be-wijklen.Kiejderlaind maet dan* fataall zijn lot otoder-aan en ©ejï,';'nieuw© nog vffeesielijker we-G'idforlog begint. ' Léonce dû Castilion. àtudiebeurzen voor Congo I>e corras|po'iidenjt van de N.R.O. te Haro meldt, dat koning Albert met het doel i) Coloniale hulpbronnen te ontwikkalen, tudiefceurzen ingesteld heeft voor weten -îhappelyke en economische mièsies in den /jiîgo. Er zou al spoedig een vertrekken. De slag bij Haelen. ïer geleigenheid van den verjaarâag • »n den slag bij Haelen, hadden op het elgiisch front een troepen-défilé yoor den, aneraJen staî en een godsdienstple^htig -sid plaâts. De vaanjdels der regimenten, e deel namen aan den slag,, waren tegm-oordig.Belgen brengî een bezoek "aan de esfendige tentoonsteiiing der Society , f Friends, Pletterijkade 12 (bij het oHandsche spoor), Den Haag. j Een vijand van België. !W# drukkein ©en* antsvoord van den hèlec Marce-lliis Eman'fcS, dien w© een vijiaind van. België hadden gemoemdl, omdat biji mede^ gewerkt hadl âan het vexdweinien Gr^otiNgider-lalnjdsch Vlaaindereni, het aktivisme en de aktivisten steunde ©n onder.voiorziUer was v^n Volksopbeuririg in Hoûland. ÎW© geven graag toe, dait de heer Erna^ts n kit aan Vlaanderen heeft miedegowcikt, d'aar, lidj het zelf verklaart, dooh w© stippeu aan dat hij erkent niet vicei.vaorziitter, maa^ vo.orzitter van Vioiksiopbeuring ta wezen, w|at zekerlijfe ©en gteun aan het aktivâsm© en de §ktivisten beteeikent, die hiji overigena heîpt in het Algein. N©d. Varb'ond van Den Haag. Het scliijnt dat de heer Em;ants: niet ^vfe©t. dat Volksop'beuiing in België dient om de Vlaamscha meosc'hein door den ho''ngefr en de koude tôt het aktivisme-te winnen. •Dank aan den Dnitsehen beîetter, die Vo.;ks-opbauring officieel heeft erkend en haar anlii-BeJgisch prosélytisme krachtig sleunt, kan Vol'fcsopb'eiuring op vele plaaten zeggen: Kiest aktivisniie of sterÊtvanliongerenkoiuidiei. Weot de heer Emants dat k&pstukk'en' a®s zijn vrâand L. M©ert; Vlaasnsche men. schen idie hun toevlnclht toi Volksopbeuring moeten nemen, verpîich^ai eetn papier té onderteekenen, waaxdoioa,:*ziji de verbintenis neimen de pojitiek van dep ilaadl van yiaan-deren goed te keuren?- Het kjiinkt dus vreemd <ten voiorzifter van Yolksiopheiuiing in HollanG, de znsterviein, eenîging van d&ze in Bejigië, te hoore'n zeg* gein geen vijand van Beïgië te ziijin. Deed do heer Emaints maar ajis Z. Di. H. den Aartsbâsschop van Utrecht die zich ook liet verleiden, maax naderhanid ontsla.g naan affs besehermier van Volksoipbeuring. We zouden zoom daad met genoegen paru slfcippen ©n onze kwalificatie ruiterlijs in-trekiken.Hier vod'gt , de brief van den heer Eraajnts. In het „Befgisch Dagblad" vian 13 Au:g. il. w;ordt ondergeteekendle een vijand van België genoemd, die viicie.voo(rzittcr. is vaim Volks'opbeiuri.ng en red?ateur is geweest-van ee;n sneil vei'dwenen groot N^derlandsc'n anti-Bel g iseh tijdsdhrift. ZaO'Veel herinirberingen, zooveiel onj'UÔ®t. heden I lk ben geen vijand van België. Integeru deell lk b&n van Volksopbeuiring (hier te dla.rtd©) vonrzitter. Sind« meer dan dierti'g jarea ben ik van geen enfcol1 tijdschritt redao-taur of zelfs maar lid van de redactie geu weest. MAiia EMANT3,. Vliegeraanvallen in Vlaanderen We lezen in het Dagblad van Zuid-Holland en s-Gravenhage : Herhaaldelij'k meldt' het Wolffbureau-, dat Belgieche burgers rond Zeebrugge door Engelsche viieger& gedood worden. Aile iib jriet bezelte gebied versehijmende bladien zijn verplicht de lijsten der dooden en ge-wonden te publiceeren en ook hier in Ne-derland worden talrijke photog.raphiéén, wellce de begrafeni, der slachtofîers r "" el-den, Vei'spred. ' Nieit de Eng'çJschen echter, doch de Duit-schers zijn voor deze gevallen aansprai£e-lij'k. Men weet dat een groot aantal Vlaam-sohe arbeiders nog ateeds naar d© oor-logezône g,edi-even worden, waar zij in de onmdddellijkè nabijhedd van het front ge-dvvongen worden loopgraven aan te leg-gen. Dat een dergelijke handelwijze in strijd is met de voornaaimste bepalingen der llaagsche Conventie, behoeft hier nauwe-lijks gezegd te worden, daar vele ook door de Duitsche afgevaard.igden destijds on-derteekende overëenikomstèn gaandeweg. in het bezette gebied als niet-besteand worden beschouwd. Indien dus deze ongoluk-kigen door dt> kanonnen der* geallioerden of dooi vliegeniers worden giedood, dan koint de verantwoordelijkheid daarvaai op de Duitschers neer en op hen alleen. Hetzêlfde geldt voor Zeebrugge, waar de Duitschers cen duikbootbasis hebben aangelsgu met net doel den' EWgelsehen transportdienst in het Kanaal te benioeilif ken. Ook daar worden vele Vlaamsche bui'gers tôt het werk gedwongen. Niet lang geleden wierpen geallieerde vlieger® bommen te K)rtrijk, waardoor groote Duitsche opslagplaatsen werden V'eir-nield. Ook eenige burgers kwamen om, doch men heeft kunnen bewijzen diat de granaatscherven made in Germany, afkoimi-stig waren van het Duitsche afweerge -schut en dat de gedoode en gewonde burgers niet d:>or de Engelsche bommen waren getroffen. De etappenconumandant Von Bliicher heeft daarop aan d© bevolking verboden, in 't vervolg, nog granaatschîjr-ven mede te nemen. „Deze moeit een ieder, aldus het bevei, op de plaats, latea liggen waar ze gevenden worden en' zoo spoedigi mogelijik moet de KQmmandaantnr gpwaar-schuwd worden." Overigens de Belgisohe bevolking laat zich niet misleidan door dergielijke berich len. Zij weet imaar al te goed dat al de cil onde van dezen langian oorlogi dow de Duitschers is veroiorzaakt. «Indien deze latitsten het land niet hadden overrompeld 20u er in België geen duikbootbasis be -staan en zouden geen slachtoffeirs ' valleoLt El&t geheime te Bruasel verschijlnende blad ,I.a libre Belgique" schreef onlangs, dat ! le Duitschers bij voorkêur- Vlaamsche ar- i )eid(yi.'3 op gevaarlijke plaatsen te werk i ftellen, om dan later te kunnen melden dat î U; Engelschen . wederom mon-oombattanten redjod hebbe» i Legerberichten der Entente. . De slag in Picardie. Roye wordt stelselmatig omsingeld. — De Franschen vorderden tusschen Soissons en Noyon, namen Autrephes en maakten 400 Duitschers gevangen. — Aan de Avre werden een lOOOtal Duitschers gevangen. — Canny sur Matz is genomen. — De Amerikanen namen Frapelle in de Vogeezen, waar de Duitschers moeten wijken. Onlusten in Japan wegens de rijstduurte. — Japansche troepen te Nikolsk in Siberië. — Mislukking van Oostenrijksch© aan-valien aan de Piave. —-—— DE TOESTAND De omsingeling van Roye, Ohaulneh e Lassigny duurt voort. Stap voor stop nï deren de Franschen en Ikitten die kapitî le strâtegische plaatsen. In d© Vogeeaen zijn de Duitschei's tu£ schen de Effvre en Frapelle door de Atout rikanen ■ achtieruitg'edrongen. Enapelle vie in hunne handen- ♦ • ^ « Jaf[«h Ook bni Belle en Nerville, m Vlaaaide ren, vorderen de Britten, terwijl en Oos tenrijkers aan de Piave achteruitgieelageiE wea-dm. Overal blijft het initiadef aan d geallieerden. In Siberië vorderen de Japannera fcei wijl de "Duitschers in hun land oproer stc ken ter wille van de prijsopstijgin® vand rijeit. Van heî Westeiijk front Het Amerikaansche legerbericht. LONDEN, 17 Aug. (Reluter). In tL Vogezen hebben wij, het dorp Frap^ji' veroverd. Het Fransche legerbericht. PARUS, 17 Aug (H. " N. drxadloos; Jjn het gebied ten westen van Raye groote bedrijvigheid van het geschiiit gie idurande den nacht Ten zuiiden van de Avre hebben d Franschen hun vooruiitgiang voortgezet il het Logesbosch ©n den aostelijken zoom bereikt Tusschen de Matz en de ' Oise hebbei de Franschen twee krâchtige vijiandel'ijk< aanViàllen aigeslagen. lOp den' Monoilytlie-hoiave en de Car noy-boeve en hun steilingen gQhandhaafd Ten naordwesten van Reims he^ft ©en vdjiaiadelijken ovei-val tip la NNeuvillett* geen enk©} resuitaat op^leveid. PARUS, 17 Aug. Officieel1 av&nabericht Yandaag zijai-de Franschen sitrijdend ten N en ten Z. v,an de Avre vooruit bi'ijiven komen Ze hebbea de krach'tig verd^digd© schan son van het kamp van César *in de streigH bewesten Roye genioangn. Ten Z. van de rivier hebben d© Fran schen hun linies tôt aan den oinirâddellijikett omtrek vain Beuvraignes gaschoven. Sinds gister«n overschrijdt het aanfcai ge vangenen den Franschein iin de gevechteir ten Z. «n ten N. van,d© Avre in handeir gekamen de duiaend: Ze hebben bo've&djen tali van machin^ge weren en andenen b^ïangrijkan buit vermieés. terd. Verder naar het %. heeft de Franscîw inlanterie Canny.suir-Miatz genomen. Een vinnige tegenaanval1 der Duitscih©rs oip de Carnoy-hoev© is afgesiliagen. Ten N. van de Aiisn© hebben d® Fran. schen in ©en plaafselijlke Op^ratie vanocto. tend in de streek vian Antrèches d© Ruitscihc steilingen op een fr|ont van' 5 K.Mi. ten diepfce - van ongeveer 1500 M. kunnen '-be miacihtiigen. . ' • Ze namen; 240 vïgiawdea gevangen. PARUS, 18 Aug (H al va s). Aan bel Avre-frant tusschen Ois© en Aisnie pn in Champagne zijn twe© yijiandeiijlke ov^rval. Jenj. de één •(©n O'osten -van 'Ville,siin jambe, d© ander in de streek van Mja-i. »anis m Champagne, yo'lfcamen mfejiuM. >e Fransciieû maakten gevangeman. Op de rosit vain het fiant jrerjwo de. vient kaîin. PARUS, 17 Aug. '(H,a, v a sj De onver. paosde varderingen die idjei g^aillioe-rden in^ ■ ide laatste dagen hebben gçmaakt, krijgen ' meer en meer b^teekienis. De tijidejijke verlang. ^ zaniing van onzen opm^fsch beteekent geiens^ f zàns ©en verelapping van onze kracht, die zich nag steeds ianigs het heele Soimnie» 'r front laat gevoelen en het algeimeenie cordeéî >- as. dat wij zuillem eindigen miet da tegeni' 1 stalndsiinie te kraken, w^iar de vijiand beweeri" ziich te kunnen handhavènj met name in de streek van Roye ©n Lassigny. Onze vorderingen in deze streek bedroeu gein giisteren drie kiliometejr in de diepte, éa zoâ in de» breedte, waardaor wiiji tôt twiee Jciiometer ten W^ben van RjOy^* vaoruitkwamian. Wiji beheersichen en honu"' Iden onder vuiur d© wegen van Roy® riaai" ' Peronne, van Roy© naar Mesltes en vaîf Roye naar Noyon. Het Engeisehe legerbericht. UONDEN, 17 Aug. (Refut© r). (Haig. communiqué). Wij miaa'kten TOrdoringen ten! Inoorden van Raye ©n ten noorden deaf Ancre Ook kwanuen w© na ©en piatroedjgi^ ' fwecht vaaruit in 'de huurt v,an VieuîfS" erquin LONDEN, 17 Aug. ^Router.) Of&cieel' affiandbeiicht : D© Britsche liinie is ten van Proyart ©en beetje voioruiLtg6scho.Vfâu» ' V.annacht en vandaag zijn wij aan e«n front nagenoieg een imij|l! le^n eiindje ten N. vaft lohons gevorderd. LONDEN, 18 Aug (Reuter). Hedei. weid door do Engelschen met succès" e??!a plaatselijke operatie uitgewo^rd ©ver eetflf 9 front van meer dan vier mijSten tusscheni' . Vieux Berquin en BaiSleul. Oniier gpPngd i. verliez©n w©id onz© linâ^ aan dit Iront tôt ©en diepte van duiaend à tw^ed'uken^ e meter vaoïuitgebracht. Het doi'p KoutLerg1 steàriie en verscheid^jie verdadigjdé hoevei? . en huizen zijn veroverd, waarbij wij r dan 400 gevangenen maiakten. 0 De Engelfechen maakten oek vio.rdîeringf<a ten Z^W. van Mcrvdiïï© en tusschen, Chiil^ : ©n Fransart. LONDEW, 18 Aug. (Rciutei')- Maa& sthalk Ilaig rapporteert: Wij hebben onze steilingen t^n Zuiden van Bucquoy ©en weinig verbel^rd en eiemi vijiamderijke a,anvalspatrôuiLll© uit dez© bu1^ ^ vordreven. Van het^Zsiïelyi front. Het Itaiiaansche legerbericht- h ROME, 17 Aug. (Draadloos via Calitano.)' \ Officieel: Lieivendig© wisse'iiiing van artillej-3 rjevuur ,op het Asiago-pJateau, in dennoord*' 1 wiesthoek van den Grappa '©a aan de mid^ v de'ivPiav©. In hieit boven Zebrudal (Valfteb lina^ heeft «an patreelij© Ilaliaansolr© Aljpenl i soldataia ©an vijiandelajlken vocrpiost* op i hoiagte van 8444 M. aange/aillleri en .terug. gindrevea. In die naachten, die aan den 16©n ©n 17en; . den v.oorafgiagen hebben onze l©ger- en i vl'oot-vîi'agtuigea militaire dœlpunten ;u:h< j ter bel vijaindieùijfk© front met succès geboan-bardeerd.-Twe© vijandelijlk© vliegtuigen zijn . gme.d. 1 ROME, 18 Aug. (Stejfani.) Van de ■ Steivio tôt de Astico in de streek van de - Grappa en d© beineden-Piave bij tussciheit ? poozem lichte aartiUleriie-actlie. Oip het plateau van Asiago bebbea da Italianan ©a huiwe ■ bandgienO' ten mat suoeies het krachtige ge-1 cionctentreerd© vuur van den tegenstandef bestredaa. Aan de beiniaden-Piave deed gisteriein,. bij L bel krieben vain den iidag, de vijaind na he»-1 vigie artil'erievoôr^a.eiding, c©n kiraohtige oji> vatlingsaanval, waarbij hij poogdia1 ons d4 ■ Ilet, ter Z.jO. van Popodoipo^i te ontmei. ■ men. Hij werd eohter door ans goirdijnvuui( en door teigenaanvalBan tafc staain gebra.ahtv 1 Na^zwaji© verlieizen geleden te habben, moiep^ hij ""terugtrefcken, mitrail lieuses, mateiriaal erf • 29 gievangêncn in onz© handen achterlatenda.- Die Italiarei en hun bondgenoatea Kegd-ejj^, ■ aa.nzienlijke badrijlvvigheid aan d©n dag. Eerô' ■ vijaindeiiji-e maohinei werd omilaagigehaald. 1 mmmimin n i n iwnroamwiMiwMi mu De strijd ter zes. ■ ■ I- ■ i.l —l f LONDEN, 17 Auguste. (R©ut«r.)' TM a'cimiraliteit deeilic miede: Twee Britsdhe tor1-pedoiagers zija lij^dezer op mijlnen gesto-> teti 'e;i giezonkein. . ■ Z"?s ©a twintig manin'eia' worde'a vermjsr. Waarsohijnlijfc zijn ze door ' ontpaioffing1 giedpod ,of verdromUcian, Eén mail is aan zijn woadian te'wckeln'. \

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods