Belgisch dagblad

778 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 08 August. Belgisch dagblad. Seen on 05 February 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/1z41r6nv2n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

0 5Sde Jaârgangf DOHDKRDAG 8 .^TTOTTSTl^S 1918. •■— .TCo. S7AV, ABONNEMEN„TEN. Per 3 maanden Yoor Nederland f 2.50 franco per post. Losse nommera. Yoor Nederland 5 cent. Toor Buitenland 71/, cent. Den Haag, Prinsegracht 16. Jelefoon Red. en Admin. 7483. BELGISCH DAGBLAD VeFSchijnend te 's-Grateniiage, elSsea «erldag te 12 ure mïddsg, BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ^ ... _ ADVERTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.— ■ êlke regel meer f 0.15; Réclame# 1-5 regels f 2.—; elke regel meer f 0.30. London : Dixon Home Lloydj Avenue E C. Parijs: 7 Arenue d'Aatln. 1 politieke snippers. I. COEDE WIL. 0r> onzen natiomalen feestdag _ heeft de J,u,f H Carton de Wiart, minister van Sie'ta Londeii een du* fdwo*nM nitawpioken, de e0me in h®t S 5« V liet Via«m*. D« mimster ïahoort niet tak ^ Ziin& opvoeding was Franscb. De» te ver ftteasteïijker is hij de ^aarosobe ^ iln h,u,n moedertaal1 te hebben toegespri» ken in ©en geast van verzoetniag en SyW piathie, die we booigeSgfc waardeeiea Hij zegde o. m.: , Wiff i k de eer heb te spreseni un naam van de Beflgisctfie Regeering, boud ik or aan eens te meer te vertcJLaren, âat onze beide nationale ta.l©n rerihit toelb-t>en op een gelijke eerbiediging ©n e®1* gel'ijlke genegenbejid vanwe^ 0115 plie», russc-teri deze twee taien, die altijd naast Blkaar in onze aloude vOTstendamnien pls-ock in ons onafnanMijk België zusterf-Ijjfc zijde aan zijde bebben. galeeld, ten er g c en tweastrijd, zijn. Elik onzer beide l'andstalen moet zich kantien ontwiikkele'nl volgens haar eigen geest en aanleg in hiat kader der Bel'gise'he nationaliteit. Zoojaîal eem dubbele bron somtijds een macbtigien &traom kan voeden, zoo moet el'k bet hare bijdrag.e,n tôt de aotrsprenkelijlidhfiâdl en de sterkte van deze hdstoriscba na-tàonaliteit."[ Dit is de taal1 van een stjaatsman en jean goaden Belg met gezond verstand. 1 Sedert 25 jaren ken i'k H. Carton do [Wiart. Aan zijn zdjiae heb i'k vroeger pneegêstreden voor de reobten van ihiet volk. I'k kan getujgen dat hij steeds onver-anderd gesitreafd heeft naa.r de gelijfcheid jvan beide nationale talen. Altijd lieb ik vaorgeho.uden dat dd op-ÏOissiing van de fcaaikwestie in België lalleen afhangt vaix den gosden wil1 van beide partijan. Een zeitstanjig en st&rk België, |dat ziioh kan be^aren voor ap^liorpinç of Vassaliteit is onmicugfilijk zondier de geMjt-IheLd in reohte en in feite oj> taal'gebied. lA'l'lè Belgen waardig dien ro&mrijken naam te dràgen, ino^ten dorgeiijike opfassing wen-Bdhiein en ziah beijver^n te spreken en te (handelen als hun minister van Justifie tein hunne regoering in wiens naam ihij te (Londen het woord beeft g«<voerd. ■ De Vlaming. l&ert Fxausoh, Waaroni leeirt Idie Waal 00k geen Vlaamsdh.? Het is ziao leeiîivoudig ^n bet is zoo noodzakelij'k voor 5s lands oeîidrao'M dat men elkander te-genioet komt. II. EEREBURGER EN VRIENiD VAN HET 8ELGISCHE VOLK. . Een passcnde tiitel voor een rflan als Hoovier, do vooa-ziienigheid van België. t &eien eerekruiis, giecn adellijjoe tited bè-reikt die ondersobeiding, de eenige die poit aan mi vreemldeling door België is toegekemd. We kunnan ons niet genioieg lerkanfcelijfe toonen ten opzidlute van dten geiniaîen Annerikaan, die de Ciommission ifteiief opriohtte ©n haar doOT de Bdgjsohe ais door de Duitscthie regeering vvist te ûoen crkennen en baar gepliaaitst beeft entier de besoherming van Sp.anje en Née Borland. Zonder Hoaver bezweék de Bel-gisclio beivolking ender den last en den îiood van den ciorlog. Zonder onzen groo-ten vriend, vverd aan België .het lot van tel rampzalig Scrvië beseboren. Wij ont-taoetten cens tien „Vri®nd van bet Beî-gischs volk" op cen t&ntoonstelling van scbilderijsn van mevr. Juliette en Riodolf Wijtsmàla, i,n Palehxi S tudio, - te 's-Graven-jhags. Die mj» van rijzige gestalte, îorsdh als «n a.thleet, een kar.alkterkop voor een Rodin, heeft" op mij een onuitwisobBarèn Studrulc nagslaten. Een reus van ij'zer en staal, maar goed en edelmoedig als een kiind. De staking te Rotterdam is schadelijk voor België. SaaiV wij vorixmen, zjjn in verband met do booftverker»*taking aile ia Bngielanril voor Nî.lci'knd belaiden vaartuigen opgiebouden: ; er zîI g1een, convwi uïbv.airen, voor de staking is opgelieveta i Hedenmorgan baidl^en wij eem oiMlerhoud mot Je heeren Brown diTOteur van da ®eliefçommissj.e, en Yan den Brandie®, af-g&vaardigïtlo van het îTationaal Belgiische poniité in de Relief eommis&ie,-. oin te ver-lemsn, welken inyloed de staking' beeft) op heti ^?eTk ideir »teiunveirlee>ning aan België, 4u àelùer wa't ons werd inediegadeeld : De eenigen, die door deze staïking lijdçn, ïp ds reeds zoo zwaar heproiefda Belgen. }< 'j lveVoen aibsçluùt géen voorradeû in Bel-en, m,0;eten steteds onmididiellijk distribu-eereu wat viai RtotteWam. oangeivoeild wordt, Uot gevolg yan deise stîakingi zal dus zy-n, uat "ftnj heel speedig die distiibutiei van le-.J&nsmijidelen moeten stàken', omdat die qan^ ,T' w iâ stopgeizet. iJ'&t Belgiache proletari-daii geheiep aangewezen is op de Jevens-fiiiclielefa van dé Relief Commissie enthans „ïï; * sterk gwantaoençieird is, wwdt dan geheei overgelgeiveln a|an den bôniger. .Voor .•?\ er in België nogi steelda wat . e krijgieii, de mdnvermdggnden zuâkii dUs • t eersto slafiitoffeir zijn van die staking^ tha®â in uw haven plaaibs vindt. Wij • /Uoh ons ■ ataûluut niet in de quaieatio M'gen, daiar deaa gèhefed vfin binnenlandl-(kf011 •? (. na het ondiêrboud. j. , ^*JJ gistereii tâ VGravenh'agîô boddem c, «en heer Yan Usselsteiijn, direnteur van III. DE BELGEN IN NEDERLAND. Hoovfiir, die al' bet mogelijke zal doeia ara de Bejigein van bet bezette. land in !beit îwen te houdien, tat zij weer voor ieiigetn rekening zu]len îcunnen arbe'iden, deinkt tbans mrôsebien 00k aan bet M der Beigan in Nederland. Hij, die reedis vjtwger met ben te Rotterdam in voia-ling is geweest, we®t idat bunne bulpbroiv mien .uitgeput geraken. Hij k&nt de misère van onze geïntemeenten en vinehtelingan in de kanxpen, hij kent den stillen nood van zoovsi© eertij(ds gegoede burgfirs in !do verschijllende sfedep van Naderlagd!. Nu en dan mioefcen zij ihiet hooren, dat zij hiat reeds karig vioedsel vain do bevol-ldmg ten haren sefaaide verminderen, boewieft bat non sens -is ' dat de; ruimi hondeixD-duiLzjeind Belgen die in Nederland nog vetrtoeven, een bevo'feing van meer dan, 6 millioati zielen kunnen selhaden. Dit zou nog mieer bat gevali zijn vqor bet paar haniâmlduizeinid Duitsdhers, die, mees't-al niet gedwongen, rnaar vrijiwillig hunne aaberbargzamo heïmat zijq ontvlucht, Als bet nu zou vastetaan dat de Belgen scbaxMijk zijn voor de algemeene voeding, dan • ds hiat redeiijk dat zij bulp vragen aan bunne Anuenikaïamscihe vrienden. Zulfce bulp ware beslist eene onthistimg voor de Nedexlandlscàe beviodking,, die ©aider eeuxe poiging in die riebting zou rruoe-tein aanmioieid,iigen. Wij begrijipen den noiod-taestand hier te liande. Wij wdlen • nie-inand l'ast vieroorzaken. Wij allen zonden graag van stondien iaf naar België terug-ikieieran, doeh dit is onmogieiijk, aoolang de vijand er meester is. Een massauit-tacbt over zoo is eveneens uitgesl^'jen, bij geibirék aain sieibeepsxuâimta. Er bllij|Et maar ôên redalijke oiplossdng over : een Rjefief voor Belgisc.be uitgewekienen in Nederland.Het land van Hoovor blijkt allëen in staait oni aulfcei inriehting te orgiani'seereln, zonder dat die NederUandsche bevolkmig er j® beit minsite doior gebinderd zou wordem. Moigein wij bet idie© aan dan nobe^in Vriand van Beligië onderwerpan? De nooid 'nifpt IV. ONZE GEINTERNEERDEN. lïîltt' blîjde boodsohap komi uit Hwcra. De heer Coioxaman beeft bet gadaian g&-kregan, dat een aounmâssie naar Nedeït-l>and zal geistuurd wotrden om het lot onzer geïnterneeirden te eind'&îpo'aken. Lei. sGhiijJnt dat die heeren binnenkoat hier viarwacbt worden. Dti/e tijding zal door onze geïnterneerdicin met blijldsobap begroet woxdan. Er zullen leiimdeliijk daden volgien op de onverschilL Kigh/eid va.n vroeger, die eilaas ! zoeired baeft bijgedragan oim de demoraliisatie en do o.almotediging oinidar de geïnterneandian te verspreidan. Zoo werd, ean akker voiorbereid om on kruiid te zaaiaq^ Ongetwijijfeld zal da ooun-missie tôt omaeraoek den' geïnlerneerdje bat vrije woord en voile vrijheid waa,r-boirgpn, wannaer hij zijine kiaobten voor haar zal1 laten boioren. Andars zou hare werkzaambeden niet op waarbeid kunnen gesieiumd wezen. Wij hopen het baste van dat onder-zoek. Moige bet uitlloopen op een alga-ïniaene verbetering van bet beklaganswaar-diig iot onzer geïnitemeerden, die zioh oviar vele wrantoestanidan te beklag-an beb-ben. Moge bet o. mi. beslloten worden met het overbrangein van de naannem. den audste klassen naar Frankrijk. DergeMjfe oplioissing wiensoh ik uit bat idiepste van amijn h art Léonce du Castillon. ♦ dan Arbeid, en prof. De Yooys, presjden vûn bet Stouncojm té, bebben wij begrepan, dat de Beigischflâ bevolkiug de eenige is, wior belangon dioor deze staking bt^Mdeek worden. Immeir.s, de heeren van het steup comité lioiudien streng vast aan hun prinoi pe niet te ondetrhaindeleu c.ver de ï avenre s or va, alvcirena de arbeid is barvat. Zij kun n«n dit veilig doen, diaar zij, zoolaiig di staking dnuirt., tôt ' geem enkele uitkearing verpliehfc zijn. De~ arbfid in de haven ligi geheal ktil, grogitie Nederlandscba belangeu VïOrdten nie# gesohaad, alleen die der onge lukkigB Belgisdhe bevolking, en ik verze ker u dïut, indien wij niet spioedig de aan gevoeo'de le-vensmiddelen kunnen zenden è Belgische proletariërs zullen steirven vaa honger. Wij wenseban niats liever dan ons diaiar wij vreemdeiingen zijn, buitem dit con flict, dat van zaivar intarieuren aaid is, ti houd'en, wij Willein en kunnen er ons nié mee bemoedan, tenaij men onze bemidd©lin< vmaagt, in welk geval wij gaarne als bemid dalaars optoeden. Wij zullen dan çok no{ eenigie dagen rustig dien gang van zakei afwacbtèn, do'oh al tg laBg kunnen wy nie wachton.. Mocbt de strijd lang ijurem, daa teijiTi wij iû het beilamg deï bomgerende Bel g-isobe bevolking wel vcrplicht maatrageleu ta nem«n. Welke maatrâgi&len dit zullen zjgn kunnen wjj tilian3 nOg nielt ziefgieini, dseb woten zetor diait, indien omae sargladoori vtgwil'ligieira oproapèm om booten te los sân, diaair a^de-rs da BelglsÇbei bdvolking vai l«jng!e(f stârft, vel^n alan die roeipstem ge boiôflf sjullèn gieven^; Tocb helbbefl wij" ge gjtyjndo hoop ôrn to verwacbten. dat de Ne rferlandsolie afbender» hun Bêlgtsohe meide jrrolé'teriiira niet van honger zullfen doen De activistische verraders te Berlijn. De „Dieutsahie Tageeztg.." van 24 Juli 1918 (No. 373), bevat de volgande madedeeling : „Op Zatetrdaig 27 Auguste, zullen in de vergaidiering van de ICamer v,an Atgevaard-igj-(diein, tezingen worden gebouden door dla TOormainnen der Vîaamsohe bawaging. De aangekiondiigde spre'kers zijn: „Dr. Veebeés. algemeen &e>cretaris van het Vlaamscb Ministerie van N^lverheid en Arbeid, die zal bandelen over de ecioin» mis&be en sociale toekomst van Vlaa'niigr rein; „Aohille Brijs. secretaris van het uitvoe»-rend ooni'teit van dan Raad v,an Vllaaudet-ran, di®i zal1 spreken over dein Staat Vlaan-diaren en zijn pol'itiek; ,„Dsi. Doniala Nieuvvenbuijij, die zal spreken over : Vlaanderen en de germaanseba giedacbte. (Diomela Nieuwenhuijs is Ho'li-l'anidscb ondeirdaan. Red.) jjProtossor Dietricb Scbaeffer zal de slotb-racte bouden. „Toeigangskaartien zijn te varirijgen in idie Duitsc'b-Viaaansehe Veieenigjng." Andarzijds treifen wij, in de „Rb&iniscih • Wieis.tf. Ztg. No. 584 — 23 Juli 1918, het I orgaan van Krupp — da vol'guade medec daeling aan : „De D.uitscb-Vlaamscb^ Vereeniging, waax-van bet Seoretariaat gevastigd is te Du&-sialdorf, sobrijft oins bet vatgando: „Met de breedbeid! van opvattingen, die haar toennieikt, en in het kader barer instellingein van sociale voiorzorg, die eenig zijn ter warald, heeft de Firma Krupp onlangs maatregelen getroffen voor het w zijn der Vla.amscb3> werkliçden. Deze ma rage! die, zoowel uit Vlaamseh, Duitsch ails algeunaan oogP'Unt, moet toegejuicibt worden, verdi ent al onze waardeerinç en zal' hopien wij, 00k ^elders navolging vin-dein."Zooals uit deze uittreksels blijkt, boiudt de Du.itsch-V1 aamsobe Vereaniging (samem-geistelid uit de ectivisliieobe verraders : Ver-hiaes, Borms en Go.....) lezingen in ga-ziefecbap van verwoadie al-Duitsahers ials Dr. Schaaffer, betgeen gans'ch de bewegjing kansebetst, die geen ander doel haelt dan te ijveren voor een grooter Duischitlanidi. Doch het toppiuint - wœdt sîechts bereikt, waar de Maatscbapp^ van verriers de Fiii-ma Krupp opbanieit, die bet welzija dear Vlaamsehe weirkliiwlei bfbartigt, dooi hen 1» vcrpliicbton in de mumUetabnetiLein t© arbaiden Wat wij moeten doen. Wij, Belgen, moeten ans voorai om vier gi'oote zaken befcommeren: 1. Dan oorlog kraohtig en onverzwaWt ■\taarein, den gansehen oorlog zonder ge-nade voor den vijand van ons lland. 2. Voior ean raarspgadigen vrede wex-kan, zonder ons in te baelden dat er miirakels zullen gebeuran om ons geruii-.niaerd en uatgezogen BefL'gië in een Lui-l'ek'ierland te hersebapen, wanneer bat zal beivrijd zijn. 3. Energiseb aansturen op bet rnoreel1 en materieel herstel van ons lan-l, ons j enkel1 lateinde ledden door de doortastende 1 Iteiuze onzer vaderen : Help u zelf, zoo bei'pe u God 4. Bovein allas de nationale oendraxsbt en den God&vrede bewaxen. Dr. Vandeperre. ■' Le XXe Siècle stihrijft over Dr. Van-deperre, Kamerllid -voor Antwerpen : Telikans dat de heer VanidJeperre rader voeringien baeft willan ôpleggen aan zijtoe ool'lagas, Kamer- ' en Senaa.tsladen, tijdens hunne periodisclhe vergaderingèn, heeft de vieronfcwaardiging diar .beeren hem den mioinid geisnoerd. Hij werd uiitgejouwd, opanlijk gehoond en aan 'dan index geplaatst. J De Belgische vlieger Coppens. Versoheidie'nie Jezers bebiben ons gavraagd wia icte „as" Cioppans is. Onderiuitenanil Coppens is Brusselaar. Eens viaog hij naar Brussel en daaldc zoo laag dat hij langs bat dak van bel vadarbuis scbeieide. Hij bepkenda zijn va dar aan ean venster. ' Ridder van het Eerelegioen Onze landgenoot, de béer Tobie Claes; ! bioofdingeiniaur van bruggen en » egen, , baindalSiattacibé ia,an het Fransch gazant ' sohap albier, is, zôo beiriicbt men 100& riddier van bat Eerelegioen benoiejnd, flnze beste gplukwensebejx î« l . stei'yen. Waar het in bunne banden is di1 i ta voorkomen, vêrwacbt^q. wij, diat on l deze reden alî.etettk al tat een spûedige op j Iossing van belt ocnfliot zullen koman. Wti î zullen ons, zoelang dajt eignigszm? mogelijl . 'is, buitan het conflict houdenj-inen bei L gi'ijpe wel, ' zoo lang~ mogelijk. Het aomge ■ ynaiàînsti is ons da®,, ook, dat fje strijd étin - digt, 'ggader dat <sm& inteirventia jîooddji ■ blijkt. " ' (T «L.1-) Waar.ora gepn • b^roep gedaan op de Belgen in Nçdedandt '.Red.). 1 Leg'erberichten lier Entente. De geallieerclcn in Rusland en Siberiè. Fransche successen aan de Vesle. — Engelsche vorderingen bij Morlancourt. — De hongersnood in België. — De staking te Rotterdam is zeer schadelijk voor het bezette land. SI E Tû ESTÂMES PARUS, 7 Aug. (.H a vas.) Gisteren H s cr gggjj verandering in den toeetmd '— gekomen. De Duitschers hebben bezuiden In alvvacbting dat die Framschiejn hun zwaar Aisne, crop uit, hiun stellingen zoo gesciiiut door diei verwoaste slreak en den lang mogelijk te bouden, nieuwe aîdeelin- dfroawieieikten groind vain Chaiinfpa.gpi-i ter geri in dea'slag geworpen, uit de beste bPipaalde plaats kunnen birengen, hebben de korpsen genomen en die door een talrijko Fransche jagers met Amarikaanscbe troepiUT veld-artillerie en een overvloed van ma- de \iesje ovcirsahredien en zioh ten 0. «mi chinegeweren worden gestftund. Ze kregen Braisme geae^teild. De Duitsohers kioplden hen m lagtj het koste wat het wil, stand te niet vei'drijven. houden en de lichte Fransche afdeelingen, ïen N. van Reims, in de riebting van cje ({e Vesle waren overgestoken, naar Betheny, verpliehtten die Frarusoben dan dm anderen oever terug te werpen. D9 vija,nd teirrein prij's te gevetn. vastberaden imanier, waarop von Bohn's Aan het friont deir Somme habbiein de En- tr0epen zich te weer stelden, belette zoo- gflsçhen hun verlor^n tarrein heroverd en min als hun hardnetokige aanvallen de huimle linies over de Clarenoe gebracbt, Franscben om atevig genesfceld te blijven Hiat lieiger van den kroonprins van Beiveren op d0 punten, waar ze zich liadden ge- is stellig verzwakt door lie, afs'taan van vestiêd. Anaere troepen bleven zelfs de ri-' eiein twintigial divisie3 ,ûimi den krooinjprins vjer 0verschrijden. Tusscben het geschut va,i. i'ruisen uit diyn zak van de Marne 1e der Franscben en dat der Duitschers ont- neddiejn. .... . spon zich een ernetige strijd. Het eersté In Rusland en Sibefrië is e» begm ge- giechtte met groote kraeht de sdtellingen der maal;t van de intejfvem'ie van de geallieer- Duitschers, die zich vastklampten aan liet den. 'ie Wladiwostok zijn nu 00k Engelsclueln torre,in. Allerwegen woeluen de projectie- g^laud- len der zware stukken de w6rken oui. in Puitsehlatid neieimt de oinj-'usi. loa. Naar de meening van den beoordeelaar , _,r 7 jT7. g 7 van de Matin hebben de Duitschers aile | UH [10{ WBStBiijK irOM. aanvalsplannen laten varen. Hij maakt dit uit voor de hand liggend© verschijnselen Hftt FranQrhP Ipnprhpricht °P als de ontruin,ing| van de oevers vaa net l-ranscne leyeroencni. Ancre an Avre, alsmede het opgeven van PlARIJS, 7 ugustus. (H. N. 'draadl'oos). an6 bruggehoofden onontbeerlijk voor c.q. In hiet gebied van Montdidier bebbea de ondernemen voorwaartsohe bewegingen, Iranschen eenage plaatselijke vorderingen ]jg logica varoorlooft z.i. daaruit tôt d» geniaakt ten Z. van Frémicourt en ten ^aarschijïrlijikbeid te besluiten, dat vo xr. Z.W. van Mesnil St. Greorges. Aan de de Duitsehers nu een nieuw en strikt de- Vesle hebben de Franscben gjstea'aivond {gaslaf stadium aangiebroken is. ean Duitscbe aanvalspoging tegen de boe- De blad6ll zaen in de hulde, door de re- via Les Granges afgesllagen. Zij hebbcln geering aan de ovarwinnaars van dan zich geinesteld in bet station Cery >-also- tweeden slag aan de Marne gebracbt, een gore. Zijj hebben een 100 tal1 gerajigen&n van (]e heele natie, dia thans vol gemaakt ten 0. van Braxsne. dankbaarheid de gegronde hoop op een, In Cbamipagime is vanmorgan een piaa - besbs&ende overwinning aïs de kroon op awal F^nscbo stelbn»- deze Si(!deelteli_jke overwinning koestert- AW g|an ten Z. van Aubénv.. afgesltagen. ]e bladeil geiûigcn vaû hun innige voldce- PARIJS, 7 Augustus. Officieell avernd- ning; over de verdiende eer, den bevolho':» bîdicht : Xussohiein Oise en Ai^ne hebben bers bewezien, die de Duits'chers hebben te. dia Duitschers na een verwœd bomlbar- ruggeslagen. dieiHiiaçt twea ov^rrompelingen, bij Bailly pershjn ont¥an§t h9l Qrootkruis van en .raey-leYal beproefd. - hei Legfoen van Eer Zie weirdan terug,gewiorpen. ! B>3ioosten Brais^ne hebbiein, eenige F ran- PARIJS, 7 \ug. De président van de sebe aideeitingien tezamen met de Ame- republfek is Dinsdag in bet groote Ahicri- rikaansebe troapen da Vesle oversohraden kaanscsbe haofd-kwartiier geweest, w,aar hijj en zieb lop dan noarde ijiken oever ge- uit naam dar regeering van de republieSi niôfiteld. geinieraal" Persihdng de versierselen van hieit Eaar luSbben ze stamd geboudein ondainks grooitkruis van liet legiœn van cer liaeft tweie, onstuimige itagenaainivailen der Dui't- varlieend. De staf van generaal Pèrshing, scbiers. 'der Amierikaansche en ean der Franachel Tien N. van Reims hebben de Fran- mdssies der bondganiooten, ean dietacbement scitieu hun lini© îw 4000 M. tusscben troepen woanden de plecbtigbeid bij1. Da de spoorlijne'.i naar Réthel en Laon vooir- président vvenscbte generaal1 Persbing en l^t uit^eseboven. Amieirikaainscbe léger lavendig geluic met d» D® positie der Duitschers groote sueoessan, di,e ze zoo even hebben be- t t\tt-"at f* a /n , haaild alsmede wegans de kostbare diensten, LONDEN, 6 Aug (Reuter. Reuters ze ^ do zm£ vaa ^ ^ ^ ^ ^ eornespondent H het Iranselie leger gmtt ^ bowij,zeiL tien overziebt van da opeenvolgenue stadia J vain dan slag, di© zioh ten slotbe ontwikkeild -« hieiett toit den toestand, waairbij de Duitschers in den val liiejpen,, die de gealioarden voor Qe toestand in Rlisland. hen g©zet hadden. Hij: zegi, dat hei- succès van het Duitsebe of^nsiei na 25 Mei on- . .. . j. . , gftwij'feld alleen daairaan te wijten is, dat Engelsche îanding te WladswostoK. dicn g,eallieeirden de sliag werd toege^racht, WLADIWOSTOK, 3 Aug- (Reuter.) tren zij het zwaikst waren en de Duitsehe j-jiar zij;n Britsche troepan geland, die door ovenmiaoht het grootet was. îoen de'Duit- ^ bevolking vriendelijk zifn ontvangen. scheirs de groote zakstelling, in de riebting van Parijs wijzend, be et hadden, oordeelde Semenofs opmarsch. Ludendoirff, dat het oogeablik gekomLn was CHARBIN 3 Aug. (R e u t e r.), Seme- , am den genadesiag toe ta brangen. Den V)en nof.rukt in de richting, van Wladiwostok Jura begonron de Duitscbeis ean aanval, ter- z st^n, naar gameld wordt, wijl zij hun bedoielmgen ni.t e-'ns .erborgen t^,^n Hailar ^ hlSt stxbr0Ii Mantsjpe- hielœin, tusscl.m Montdidner en de Oise; waaj, d Tsjech-0.Si0wakeM af^vach. • maar Mangins tagieinaanval vain 11 Jum dejd Zo,Wel aan het front in Manlsjoeri^ het gebeeJe a^nva^pJan, dat tegen Pa.njs ^ ^ ^ komm Uûitsch. gericnt was, mislakk^. Oostenrijksche Wrsterkingen aan. De oo!rresi)ont.e.it gaeft vervolgens -^en be^ J 0 1 scibrijving van de hevi'ye gevco t n, die ge- Chineesche troepen naar Wladiwostok. l'evwrd werden, en zegt, dat in Juli de Duit- . „ , „ schfe kroonprins^geiwaarsehuwwa ,erd voor uVolS°f b?nf T r.-,3 F ^ ; de steeds duidel^er zioh alteekeine.de m,a- sche bladen .hee£ de Ohineesche regeering, tbode in generaal Mangm's bswegingen. Blijk- de rsccho-Slowakxscbe stnjdkracbtm m baar • ton eehter niai het ver.rouwen v,n Oost-Siberie gemacbtigd voor den gebeelen liet Duitsch,a o««do schokkeu, dat Man- d™r der vijandehjkhedm van den Chi- gin's opérâtes als van atrikt plaalsetijken neeschon Oosteispporwog, van Iikoetsk aa.rd besehouwde en de Franscben nume- ^aar Wladawostok gebruik te maken. riek ta zwak aeht:e om krachtig en op ! ooris necft zy besloten een afdeeling groote sehaal aan ta val tan. Dan l8en Juli Chineesche troepen naar Wladiwostok te kwam daarop de aanval, die onmiddelliijk zemclen. succès had; de Duitschers bracbtein 21 Juli De«„ealiieerden te Achangel. vensteirkingen in het geveebt, due van aile• ® (Reuter^ niiopieliîkie piLaatsen, ooà vain be<t fromt bij AKCHAJNbrl^i^, 4 Au0. vxv •; c% Atecbt, Noyon en in Champagne, waren V&nnacbt hadden de bokiewi.^iJfeakonago- ( weggehaald. Ten slotte braoht Mangin den ra, bet diehtst by Archarigel gelegen &ta- i vijiand dien bieslissendien slag toe en veroverde tion met versterlangen be^d, jn ar 5j dien le|n Augustus in een stoirmaanval bauvel werden er, voor den middag door s ite i 3009 *bij Ouleby,. waarbij etefn Pruisische gardes uit verdreven. ' gairde-dMsie werd teuggeslagen. De Duit- Speurafdeelmgen boeren uit de naburige ■ schietrs brak,e|n liet geveoht toen af en de dorpen leveren een zeer groot aantal roode I algietmeenei t9rugfcoabt begon, Het slinken der gardes in, die zich in de nabnbeid had-: Fuitscbe troiejpieinimiassa's is da voornaamsfié' den verstoken- _ ■ iedie|n voor 's vijainds pogen oimi tl© beslissing Telegrammen uit Mezm en I inega zeg- ■ éà Tijand J9itëijk de gebeele lichting 1919 gen dat tal van cdstricten, als bsenkursK, ■ te viei'haastein, heilgeen hem van het eene middelpunten van verzet tegen a^Doisje-gislukta offieinsicif dadelijfc weer to. ean ttieu- wikache overheden zijn. ;, l en w-en aanval v^eidde. i inds 21 Maart heéft Naar verlmd zijn V^bruikt el> de laatsîe^ V^terkingen g^frand en bcman j lUislâihd »mg«n langs de kUst ont^omen. V ~ v " - ) . '

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods