Belgisch dagblad

635 0
29 December 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 29 December. Belgisch dagblad. Seen on 09 February 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/h707w68486/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

l^te Jaargang. WOENSDAG 20 DECEMBER 1915. INTo. @9. ABÛN NE MENTES. Per 8 maanden voor Holland 12.50 franco per post. Lossa nnmmers: Voor Holland 5 cent roor Buitenland 7Vj cent. DenHaag. Prinsegrachfc 89, Telef. Red. Adm. 743S. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWA6NE — CH. HERBiET. Hoofdredacteur : L. DU GASTILLON. ADVEBÏENTIENÎ Van 1—5 regels f 1.50; elkê regeî meer f 0.80; Reclames 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon Ilouse Lîoyds Avenue E. C. VERTROUWEN EN GEDULD. Nie. istaaûde al de misdaden waarvan 1 «ij sait i't bijna anderhalf jaar het slacht-r zijn eu de verkrachting van al de grond- ginselen van liet internationaal recht, iwijfel ib geen oogenblik aan de volledige overwînning van de rechtvaardiglieid en van de eerlijkheid. Het wordt thans meer en meer bewezen en ook in neutrale landen aan-genomen, dat de vreeselijke ramp, die Europa teistert, was voorbereicl door een militaire caste en een xniddeleeuwsche coteriebeide nangevoerd door een JvcI/a:r met A apoleons-droomen. De verblinde grootheidswaanzin van die gevaarlijke inacht deed sedert lange jaren al de kraelitea van het Duitsche volk samenwerken in het voorbereiden van een overwiuningsoorîog. Dat plan, zoo nauw-keurig voorbereid, is verijddd en de inrichters van die vreeselijke ramp, uitgevoerd met een voorbedachte brutaliteit, zullen eens of morgen verantvvoordelijk gesteld worden over htm gruweldaden door het Duitsche volk zelf dat het groot&te slaehtoffervan den oorlog zijn zal. Luik, de Marne en de Yzer hebben de onverwachts aangevallen geallieerdeu toe-gelaten zieh in te richten, de Duitsche colo-nien te bezetten, de zeemeesterschap te bewaren en de volkomen iiederlaag van Duitschland is thans een kwestie van ge-duld en van tijd! België en het noordeii van Frankrijk kunnen voorloopig uitgeput worden, Rusland en Servie kunnen veel te lijden hebben, enkele verre,zeer verre overwinningen van Duitschland kunnen mogelijk zijn; veel bloed zal helaas nog vergoten worden, maar op een algemeene zegepraal kan Duitschland nooit meer rekenen. Dat weet Duitschland en dat bewijst Engeland. De Duitsche vloot blijft geankerd in haar onmacht. Handel en nijverheid zijn stopgezet. Al debronnenvan aanwinst zijn verloren. De economische toestand die slechts behotiden blijft door waarden in papier, wordt elken dag slechter en rampen van allen aard dreigen aile Duitsche familien, Vreeselijke veran^woordelijk-heid die eens of morgen naar volledige, onher-Btelbare uitputting leideu moet! Voor de geallieerden is — buiten het bezette gebied — ailes open; de bronnen van aanwinst stijgeu in kracht, de onderzeeers hebben den in- en uitvoer niet kunnen beletten ; de weerstands-kracht groeit aan en de oorlog mag duren, de oorlog is georganiseerd ! Duitschland wil ■ vrede omdat het bij langer strijden niets te winnen maar ailes te verliezen heeft. De geallieerden willen geen vrede omdat zij bij het voortzetten van oorlog den ondergang van Duitschland verzekeren. # * * Ik ben eenige dagen in Engeland geweest. Het leven is er als vroeger. De hôtels zijn propvol, de theaters spden gelijk vroeger en de soldaten, die te Landen eenige dagen komen uitrusten, vinden er genoegen en familieleven. Ik drukte daarover mijn ver-wondering uit aan een lid van de Engelsche Kamer. — Gij schijnt de zaak niet goed te begrij-pen, zei hij mij. De oorlog is nu eenmaal inge-richt als een zaak, hij kan lang of kort zijn, ailes wordt voorzien. Een deel der bevolking staat te velde, een ander deel werkt in het land. Wij zetten onze zaken voort, wij zijn meester van in- en uitvoer en onze economische krachten zijn niet geschokt. Kan Duitschland dat zeggen? Wij zullen nu of later den vrede dicteexen, zooals wij ze willen. — Goed, viel ik hem in de rede, maar Belgie, ons lijden, ons standpunt, wij die uitgeput worden en die het onrechtvaardige slachtoffer zijn van dien vreeselijken strijd? — Luister wel, sprak hij, en overleg eens goed de zaak; mijn oordeel en dat van veel van i mijn vrienden is het volgende: België is een eerlijke heldhaftige natie en hare bevolking bezit een wonderbare onafhankelijkheid, maar dat is onvoldoende ! België moet een volledige vergoeding krijgen, dat kan niet anders, hoe ook den uitslag wezen mogê, Als iemand, zei de Engelschman grimlachend uw huis in brand steekt, uw handel te niet doet en als gij het ongeluk hebt uw kinderen in de ramp te verliezen, wat is de toestand ? Gij wendt u tôt den rechter en deze bestraft den misdadiger. Maar gij hebt recht aan schade-vergoeding, aan een nieuw huis, aan nieuwe meubelen, aan zedelijke sehadevergoeding voor het sterven van uw kinderen, vooruw lijden, in een woord aan een sehadevergoeding die de mate van het mogelijke in uwen vroegeren toestand terugbrengt. Dat alleen is Recht niet waar? — Ja, dat is Recht, maar is dat op Internationaal gebied ook mogelijk en wie zal die Rechter zijn? — Wij en de geallieerden, zei het Kamerlid, en reken daar vast op? Wij zullen de Rechter zijn vooral voor Belgie die een neutraliteit bezat door ons gewaarborgd en die op heldhaftige wijze die neutraliteit verdedigd heeft. Denkt gij dat ooit de vrede mogelijk is, zelfs indien bij onmogelijkheid Duitschland moest overwinuen zonder dat België voldoening krijgt? Ailes wordt hersteld nu of later, en dat zeggen ook neutrale volkeren, want dat alleen is Recht. Moest ooit de Internationale Rechtbank een ander vonnis uitspreken, al de eerlijke menschen van al de eerlijke volkeren zouden zeggen dat die rechters misdadi-gers zijn! Dat is uw standpunt en in dat standpunt berust uw redding en a 1 uwe kracht! Hoe grooter de ramp, hoe grooter de herstelling en hoe slechter voor Duitschland en zijn verbondenen. Uw kapitaal terug-geven met kroos van kroos erbij, daarvoor zorgen wij en de Duitschers zijn er sol-vabel voor! En mag ik nu nog iets zeggen, zei de vriend? Denkt aan geen annexatie van andere landen dat ware een ramp voor u op aile gebied, dat verzwakt uw standpunt en die riehting zou in de oogen van de volkeren uw heldendaden verminderen. * I Ikverliet het Kamerlid op den hoek van l het Hôtel Cecil en ik slenterde voort langs de duistere straten steeds dat gesprek overwe-gende. Zou de Engelschman mij niet den w'aren toestand geschetst hebben? Moet inderdaad een Internationale Rechtbank niet een vonnis van dien aard uitspreken? Het leed, al het leed een slachtoffer aangedaan dat zich niets te verwijten heeft en dat ailes verloren heeft om zijn eerlijkheid, moet dat niet in de allereerste, plaats hersteld worden door den overwinnaar? Neen! de groote wereldrechtbauk kan voor de Belgische zaak geen ander vonnis uitspreken dan een vonnis van Rechtvaardigheid. Ik wilde hier die denkwijze uitspreken die misschien van aard is moéd te geven aan diegenen die nog zouden twijfelen. Meer dan ooit ben ik overtuigd . dat Duitschland, die om vrede smeekten niet op een overwinning rekenen moet, meer dan ooit ben ik zeker dat de verlossing van Groot België in aantocht is. Landgenooten, laat ons wachten met moed en geduld. Laat ons de aanvaarde plicht vervullen tôt het laatste uur en vertrouwen hebben in de Volkenrechtbank, die weldra zal te oordeelen hebben. Ons standpunt is eerlijk en zuiver en de Rechtbank van de menschheid brengt ons met onzen Koning aan het hoofd in ons dierbaar Vaderland terug! ARTHUR BUYSSE, lid der Belgische Kamer. DE TOESTAND De Kerstdagen waren een kleine rust-poos in dezen oorlog, van meer dan 500 dagen onophoudend vechten. Behalve de gewone beschieting stipt men aan het Westelijk front geene gevechten van be-lang aan. Nog houdt die artillerieactie aan. De bondgenooten zijn in Frankrijk zoo sterk geworden, dat zij een Indisch legerkorps hebben kunnen missen, diat naar Egypte gezonden is. In het Sandjak. Novi Bazar zetten de Montenegrijnen en Italianen hun offen-sic! tegen de Oostenrijkers voort. De P'andoeren lijden groote verliezen, ter-wijl de bondgenooten verscheidene door h>en bezette dorpen innamen. Aan het Italiaansehe front wordt de artillerieactie fel voortgezet. Het heeft den schijn, dat beide tegenstrevers niet kunnen vorderen. lit Rusland is de toestand onverandei'd. De Duitschers zijn tegengehouden door de Duna, den Yzer. van het Noorden, en hebben er met een strengen winter te kampen. Hun lot herinnert dit van Napoléon in 1812. fn Mesopotamië heeft de vijand den 24 en 25 vruchteloos gepoogd het fort ten Noorden van Koet-el-Amara te nemen. Hij verloor 900 diooden en gewon-den. Eene gansche divisie had aan den Q.anval deel genomen. Hoosl in fefâier* en wet in ll&iitseiilaiid. De Vorwarts van ' Berlijn geeft een artike! over de dluitsche economische briefwisseling waatrin o-a. wordt gezegd: ,,Deze laatste dagen is er eene opwel-ling van woedie onder de bevolking van de hwi'dstad ontstaan omdat er nood •was aan vet en aan boter. De verkla -ring van den kanselier die beweerde dat die voorraden voldoende zijn, heeft wat rust bij de ontevredene bevolking ge-bracht, maar wanneer het zoo is zooals de kanselieï- het voorgeeft, waa-rom blijft die nood dan vcortduren? De scliuUl daar van is te zoeken of in het gebrek aian, organisatie bij de regeering of in de handelwijze van do opkoopers." In de Berliner Tageblatt stelt Theodoor Wolff, die de teleurstelling van die bevolking(aangiaiande de bevestiging vani den kanselier niet onder de tafels stopt, onder andere deze_ vraag : ,,Mag men beweren dat het onnoodig is dat 500 vrouwen door twee agenten tegengehouden, voor een magazijn zonder boter blijven staan?1" Eesi wïssel van 850,000 frank voor1 HelgÊë. De Engelsche Staatssecretaris dler Ko-lioniën maakt bekend dat een wissel van vier en dertig duizemd pond'en aam het Relgisch Hulpcomiteit is overhandigd ge-wordien.Deze milde gift is door Nieuw Zuid Wales geschonken. Links en Redits. België heeft nog eens de boter geëten. In de Stemmen desTijds lioudfc meester doctor C. 0. P. baron von Creutz een zonderlinge pleidooi voor een samengaan van de kleine landen — een droom voor den oorlog en een nog giootere droom na den oorlog. Van de gelegenht-id maakt die advo-caat met Duitschen naam gebruik om de kolossale ezelarij uit te kramen,*dat België niet beeft gewild ! ! ! ! „Toen het zieb zvïak voelde tegen een toe-komstigen Duitschen aan'al, heeft het niet naar de Noordelijke Nederlanden gezien, maar met Engeland samensprekingen gehouden, die een plan tôt onderwerp hadden, dat onuit-voerbaar was zonder schending van de Neder-landsche neutraliteit. Zal het nieuwe België wijzer zijn?" Wie heeft het in België geboren ontwerp van NeJerlandsch-Belgiscla verbond doen mis-lukkeo ? België niet, maar de duitsche diplomatie. De Noordelijke Nederlanden, naar welke het stellig heeft gezien, heeft koeltjos België afgewezen. Wat de gesprekken met Engeland betreft, men moet ziende blind en hoorende doof wezen om nog zoo'n enormiteit te durven drukken na het flere antwoord van generaal Jungbluth aan den militairen attaché van Engeland, die van eene eventueele ontscheping op onze kust had gesproken en na de publi-catie van de stukken van Belgische diplomaten. De omstandigheden laten niet toe hierdieper over al die vragen te spreken, maar later zullen wij geen blad voor oazen inond moeten nemen. Bijna normaal. De Duitsche rijkskanselier is wat men in het Vlaamsch zegt, een droogscheerder. Hij schoor den liijksdag zonder zeep toen hij er durfde zeggen dat de toestand van België bijna normaal is. Do haven van Antwerpen is stellig esn critérium. Welnu, volgenshet ingemoffeld blad van doctor August Borms, ridder in de orde van Leopold II, was de havenbeweging aldaar op 20 Deceinber: „Lfepen onze haven binDen 4 (zegge vier) stoooiscbepen, 4 motor-booten éfk 29 iichters; terw jl dien dag 2 stoom-schepen, 2 motorbooten en 29 Iichters onze haven verlieten. De 29. Iichters, die eventjes doorvaarden, waren waarscnijnlijk booten van het Amerikaanseh coiniteit tôt bevoorrading der Belgen . . . Byna normaal, is 't niet ? Nooit te vergeten. ' Aan de overwinnaars werden te Rome zege-bogen opgericht. In aile landen worden de belden geeërd en in brons of steen vereeuwigd Van nn af willen wij op wijzen op de nood-zakelijkheid ook de Belgisctie dapperheid in dezen oorlog op tijd en stond door een pas-^pnd monument t9 herdenken. Indien het Belgische parlement bijeen kon komen zou stellig een ontwerp tôt wet ingediend wezen om den minister van Oorlog machtiging te verleenen het initiatief van dergelijk gedenk-teeken te nemen. Dergelijk monument zal voorzeker de namen bevatten van hen die voor het vaderland sneuvelden, Ook de vroine daden der ievenden dienen vermeld met de namen in een album dat aile gemeenten des rijks zou geschonken worden. En feesten enplech-tigheden zouden naar het voorbeeld onzer Septemberdagen, waar men alleen nog de martelaara des vaderlands herd-enkt, kunnen ingericht woiden opdat het nageslacht wete en zicii herinnere de groote daden der vaderen in dezen wereldkrijg. De iorenbeklimmer. Le Temps vertelt hoe de secretaris van bot nu verwoeste stedeken Nieuwpoort, de haei Dobbelaer, die op voorbeeldige wijze aile oor-konden en papieren, betrekking hebbeude op zijn stad, had geklasseerd, het bezoek ontving van een Duitschen „geleerde". Ja, wie is geen „geleerde" in het land der pedanten ? Het gebrilde heerschap beweerde uitgezonden te zijn om de torens van de Vlaamsche zeestreek te .bestudeeren in zijn hoedanigheid van arebeo-loog. Gedienstig, zooals aile Vlamingen en voorkomend zooals aile Vlaamsche beambten, geleidde de heer Dobbelaer den vreemden vogel naar al de torens van Nieuwpoort Het was enkele maanden voor den oorlog. Den „geleerde" heeft de brave secretaris niet meer teruggezien, doch behalve de Teiupelierstoren zijn aile Nieuwpoortscbe torens door de Duitschers vernield. Het uitverkoren volk. Onder den suggestieven titel : „Een'tweede Jeugd", pubiieeert de alombei'aamde meester doctor J. H. Labbeiton in de ïukomst eenige beschouwingen over De tweede J eugd — de zotte jaren, zegt het volk in Vlaanderen — van zijne vrienden de Germanen. Die zotte jaren zijn, volgens Mr. Dr. Labberton, „een wezenlijke openbaring Gods." Die geest is de geest van de eeuwige zelfvernieuwing. Die geest moet in het eind de overhand behoudeo, wil de beschaafde menschheid als gehçel niet in innerlijk verval geraken. „Das lleich muss uns doch bleiben", als deze wereld werkelijk een wereld Gods en nie't des Duivels is. „De Luthersche dominées van Berlijn, Dresden en elders, wier fanatische taal wij hebben aan-gehaald, zegden dit beter dan Mr. Dr. J. H. Labberton. Allo, Hollanders, wordt allemaal moffen als het alleen zalig wordend volk van over den Rijn. Labberton heeft het geschreven zwart op wit en het papier is zoo verduldig. BELGEN, schrijft en leest ons. I Een Duitsch protest tegen den oorlog*. Men leest in de Times van 2di De-cember:Een aantal buiten Duitschland verblij-vende Duitsche soeialisten hebben onder den naam van Duitsche Humanitcitsbond een Kerstmis-manifest uitgovaordigd waar-in de volgeaide verklaring : ,,Onze moedigo soldaten, storten hun bloed als gijizelaars van een onbarmliar-tige schjajlaniclooze kliek oiimced|Rog€ïid, voor 's lands wecfciwen en wezen. Onze woningen staan verlaten gedu-rende een veldtocht van reeds meer dan vîjl' hondlerd dagen en aangegaan, niet tôt wettige verdedîging van Duitschlands grond, maar ter voldoening vaji bar-ba)ai-sch onverzaaidibare begeerigheid van Pruisische siamenzweerders. . Er wordt verklaard dat dioor vertrouwde bronnen onderzoek werd gedaa'n naar de economische aangelegenheden van elken slaat en elke provincie en dat van allen de kreet uitgaat: ,,Verlost ons uit deze fol-teringshel".Er wordit herinnerd aan den voorspoed van Duitschland en &an haar wereldhan-del in Juli 1914 en het manifest besta-tigt: Wij waren geëerd en geëcrbiedigd in de wereld. Thans is die Duitsche naam tôt schande der beschaving. De Duitsche vlag is een schandmerk gewor-den. Wij, die ons vaderland met liarts-toehtelijke vreemdheid beminnen, wij streven om ons te verheffen tôt de diage-raad zijner hernieuwing waar in 't zijn karakter zal terug krijgen en waar in t voor zijne kinderen de eer zal terugwin-nen, die wij verloren hobben door bar-baarsche wreedaardigheden en onverzaad-bare hebzuclit. Wij hebben het bovenstaande met be-zw&arde harten geschreven. Napoléon heeft gefaald. De Keizer moet falen, en er kan geen vrede zijn vooraleer de Keizer van den troon gezet is dien hij bezoedeld heeft en dat zijn mede-samen-zweerders hun einde zullen gevonden hebben in dcherpreehters handen." Het yerzet fler Bsliiscle sifiorweiHeaiiD. (Van onzen correspondent uit Antwerpen). Hoe hoog de Duitschers het ook opnemen toch hindert het prachtig verzet der Belgische spoorwegbeambten hun ten zeerste en elken dag zijn zij er meer en meer door in moeilijk-heid gebracht. Deze moeilijkheden zijn van zulken aard dat onze moedige , .cheminots" er gerust over tevreden mogen zijn. De zekerheid dat hun verzet den tijdelijken overheerscher van België in het nauw brengt kan onze land-genooten eenige zedelijke verzachting geven in hun harde lot . Wie nu echter de Duitsche stijfhoofdig-heid kent, zal weten dat de moffen de hoop nog niet hebben laten varen de Belgische spoorwegmannen klein te krijgen. En de pogingen in dien zin worden voortgezet. In afwachting heeft het Duitsch Bestuur aan al de Belgische bouwers van spoorweg-materiaal eene uitnoodiging ontvangen het kerstel in banden te nemen van motorwagens en aile andere rollend materiaal van den overweldiger. De uitnoodiging is gedagteekend van 20 December en drukt erop, natuurlijk, dat het werk gevraagd wordt in het belang van de Belgische bevolking en nijverheid. Nu moet men de Belgische spoorweg materiaal bouwers niet kennen om maar een enkel oogenblik te gelooven dat zij aan de vraag der Duitschers zullen toegeven. Z ij zullen weigeren en blijven weigeren, want zij zijn vaderlanders. Bovendien kunnen de leden van de î e-deration d e -S Constructeurs belges nog niet vergeten hebben wat de economische politiek van Duitschland er sedert jaren op aan stuurt onze bouwers van spoorwegmateriaal van aile vreemde markten te verdringen, waar zij diplomatisch sterker stonden dan België — dat is ongeveer overal waar het Belgische initiatief er in gelukt was door te dringen, zooals in de Balkan-staten, in Perzië, in Turkije, in -Siam, China en Marokko. Het is nog maar een viertal jaar geleden dat in eene aanbesteding te Boekarest, eene groep Belgische firmas eene bestellling kreeg van 53 locomotieven te leveren voor rekening van den Roemeenschen staat. De aanbesteding was openbaar geweest en toch wist het duitsch gezantschap zoo-danig indruk te maken op koning Carol dat de aanbesteding vernietigd werd en de Belgen onverrichter zake konden terugkeeren. Dat-zelfde Duitsche sabelgerammel deed zich hooren bij iedere groote aanbesteding te Sofia, Constantinopel en elders. De Duitschers die te Brussel aan aile aanbestedingen voor den Staat deelnamen, lieten sedert: twintig jaar niet meer toe dat er nog een enkele Belgische wagen op hun spoorwegnet rolde. , De Federatie der Belgische Bouwers en de duizenden werklieden in hare werkhuizen gebezigd vôôr den oorlog, hebben dat ailes niet vergeten. Het ontziuveii en iiÈtoieQ der Belgen. Zwijgen of 10.000 mark verliezen. De tegenwoordige en toevallige meesterg van België hebben het middel gevonden om ook buiten de grenzen van België, een slot te zetten op den mond der mtlandigé Belgen. Het was ons opgevallen dat in den laatsteix tijd sommige Belgen, die verlof hadden van het Duitsch bestuur om hun zaken te doen in Holland, zoo stilzwijgend en bescheiden waren. Spreekt men hun over het land dan ant« woorden zij, schuw rondkijkend: — Er.is niets in België! Er gebeurt niet3 te Brussel, niets te Antwerpen.... Stelt men dan andere vragen: — Hoe is de houding der bevolking? — De bevolking is kalm. — Worden er geene aanhoudingen gedaan ? — Ik weet het niet : ! — Hoe is het gesteld met de volksvoedingî Is de armoede groot? — Er wordt veel gegeven.... en nog altijdl maar gedopt. — Is er groote duurte ? — Nog al. — Wordt er handel gedreven en werkt de nijverheid ? — Dat begint stilaan. — Wat vreest en wat lioopt onze bevolking ? — Niets! .... Kort geleden hadden wij aldus een Ant-werpenaar op onzen weg te Rotterdam. De man, die in gewone tijden zeer goed bespraakt is, speelde ook met ons de klucht van stommen ambachten. Op een gegeven oogenblik deden wij hier-over de bemerking en toen kwam het er toch uit. De Sinjoor kon niet meer zwijgen. Na eens goed rondgekeken te hebben, kneep hij ons in den arm en zegde met gesmoOTde stem : — Doe mij niet spreken, beste man, want het zit hier vol bespieders! Ik zou er niet graag inloopen; zooals het met een ander Ant-werpenaar gebeurd is.. De man had 10.000 mark waarborg gestort om een pas te krijgen voor korte dagen verblijf in een paar Hol-landsche steden. Zonder argwaan had hij in den Haag en Amsterdam uitgeweken laudgenooten bezocht, waartusschen er waren die nog een eitje te pellen hadden met de trawanten van von Bissing. Deze staken hunne anti-Duitsche gevoelens onder geen stoelen of banken. Hij ook deed er zijn greintje anti-moffenzout bij.... Nu had hij gerekend zonder de Duitsche bespieders uit den Haag en toen hij terug in België kwam en zijne. 10.000mark meende terug te krijgen werd hem zonder omwegen verklaard, dat zijn waarborg 'was aangeslagen omdat hij in Holland vijandig tegen over het Duitsche rijk was opgetreden. „H et Duitsche bestuur zou h et verder onderzoeken, afwach-ten en dan zien of er ook nog tôt vervolging jegens den heer X zou overgegaan worden! — Begrijpt ge nu waarom ik zwijg? vroeg onze sinjoor. Ik '/zou niet graag mijne 10.000 mark geblazen zien! Wie zou er den man ongelijk geven? DE DUITSCHE PIS IS BELGIË Onze regeering is zeker op de hoogte van de uitspattingen van zekere Duitsche bladen in België. Ik noem maàr Le Bien Public, l'A mi de l'O r* d r e, L'I n formation, lia Bel' gique, Gazet van B russe I, Vlaamsche Post en Vlaamsche Nieuw s. Van die laatstgenoemde kranfc zijn ons eentge nieuwe nummers in handen ge-vallen. Dit blad bepaalt zich niet min of meer met Duitsch sop overgoten nieuwtjes op te disschen. Het blad pubiieeert artikels, die mon eerst in Keulsche kranten "aantreft, of wel venijnige artikels tegén Engeland en Frankrijk. De regeering heeft naar be-hooren twee Belgische staatsbeambten ge-straft omdat zij den Belgischen staat niet meer wilden kennen en hem den oorlog verklaard hadden. De Belgen hebben de krachtdadigheid der regeering eenparig goedgekeurd. Alleen de medeplichtigen en Judasson hebben gehuild. De rédacteur van het Vlaamsche NieuwS is ook een schoolvos, een beambte van den Belgischen staat, dien hij verlooehendi heeft, hoewel hij graag de Belgische. centen opstrijkt. Daarbij is hij nddeï in de orde van Leopold II, een orde, welke men aan onze dappere soldaten,'die» zich voor den vijand onderscheiden hebben, v, rleent. Daarenboven heeft de dra-ger in het openbaar zieh solidair verklaard met ontslagen Anabaptisten van. de stem van Gerretson. Meent de Belgische regeering niet dat zij kan tussehea-komen, om dat nieuw schandaal te doen ophouden en dien valschen ridder te schrappen? Recht itoot de vuietl

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods