Belgisch dagblad

557682 0
01 November 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 01 November. Belgisch dagblad. Seen on 18 January 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3r0pr7nj7s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Se Jisargang' WOENSD10 1ISOVEMBËR 19ÏSI ABONNEMBNTBN. per 8 maanden voor Nederlanc | 2.60 franco per posfc. Losst nummers: Yoor Nederland 5 cent Voor Buitenland 7Vt cent. Den Haag, Prlnsegracht 39 Telefoon Ped. en. Admin. 7488, BELGISCH DAGBLAD Sestuurders: Dr. TERWA6NE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L du CAST1LL0N. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. "" ADVIUBTENTIB», Van 1—5 regels f 1,601 élltè regel meer f 0.80 j Réclamé *—5 regels i 8.60; eute rege* meer 1 0.60. Londoa : Pixon Honse Llayds Avenue E C. Parjjs ! 7 Avenue d'Antln 7, DE HELDEN VAN VERDUN. Aile Belgen apprecieeren ten hoogste de hulde van Frankrijk aan het Bel-gisch léger van den Yser. De Fransche regeering heeft er bij monde van den minister van oorlog, admiraal Lacaze, olficieel geroemd en geprezen de heldhaftigheid van- onze uit-geputte, verhakkelde en geelonken troe-pen van October 1Ô14. De président der Belgische Kamer heeft terecht gezegd, dat de roem der Francche mariniers van admiraal Bo-narcli onverbreekbaar is van dien der Belgische soldaten. De Parijsch© pers heeft zich bij- die offic-ieele hulde van harte aangesloten. De gansche Fransche natie is het dus eens geweest om de koene strijders van den Yser op eeu voetstuk van erkentel'ijkbeidl te verheffen. . De wapenbroederschap tussclien Belgen en Franschen werd gesloten in de nabijheid van Bulskamp, Groeninghe, Cassel en Roosebeke. Zooals de Engelschen van Poitiers, Azincourt, Orléans, Fontenoy, Hondschoo-te en Waterloo, thans schouder aan schouder nevens de Franschen strijden, zoo vochten de onzen, de Vlamingen vooraan, zij aan zij met de bloem van het Fransch leger te Dixmuiden en ook te Eamskapelle. Die verzoening, die broederschap, op leven en op dood, heeft de Duitscher uitgelokt tôt aijne schade en. zijne echande, De natiën, die den veelvraat beoor-logen, hebben aile vroegere eeuwenlange veten, tôt zelfs de meest ingeworteïde vergecen. De Duitsche professoren kunnen nu onderzoeken hoe het mogelijk is geweest, dat de Fransche Bretanjers, die in den Engelschman den erfvijand zagen en de Belgische Ylamingen die de Franschen wantrouwden, samen te Diksmuiden de Duit'schers zoo duchtig op den kop hebben geslagen, dat zij er al de sterren van het firmament hebben g©zipn. Wij zouden in gebroke van vriond-schap en kameraadschap blijven, moes-ten wij van de gel egenheid geen gebruik maken om hier eens te meer onze be-wondering uit te drukken >v^or het Fransch léger, naar aanleiding van de schitterende victorie rond Verdun. De Duitschers hebben het best gevoeld dat de Franschen aan de Maas met wa-> ren doodgebloed. Na de vreeselijkste der aanvallen té hebben doorstaan, maanden, maanden en maanden, hebben de Franschen in zich de noodige krachten gevonden, om den vijand na vijf uren brokken Fransche grond te ontnemen, wier verovering de vijand maanden en maanden had besteed. Douaumont, Vaux, 'Damloup, Thiau-mont, zijn namen1 dubbel zwaar van glo-rie door dé verdediging en den zege die de bewondering van de wereld hebben afgedwongen. De herovermg van den lioeksteen der vesting van Wrdun, heeft ons aller ver-trouwen gestaald in den eindzegepraal. Duitschland me©nd© reeds Roemenië, het België van het Oosten, te verpletteren. Onverwachts heeft het gevoeld, dat zijn harnas niet zoo .sterk is of men kan het aan stuk slaan. De tijd, de voorbereiding bij dag en bij nacht, het fabriceeren van overvloe-dig oorlogstuig van allen aard, maar bovenal de zedelijke sterkte der gealli-eerden, die, kost wat kost, het monster willen ve41en opdat het de wereld niet meer zou bedrelgen, zullen aile hfeder-nissen te boven komen. Duitschland blijft de bittere doodsvij-and van allen vrede, aile vrijheid en aile geluk op aarde. Delenda Carthago ! Wij beschikken hier ook over onzen Fabius Cunctator, doch Duitschland omt-beert een Hannibal, want Hindenburg is het niet en ware hij het nog, hij zalver-slagen worden als de Karthageensehe kapitein en gebroken door het eigen volk. Fransche soldaten van Verdun en van de Somme, gij zijt de mariniers en ko-Jonialen waard, die streden aan den Ytee Aan U onzen eerbiedigsten groet 1 DE YÛESTHiiD i Aan de Somme hebben de Duitschers de door hen verloren hoeve van Maisonnette en een deel van de stellingen bij Biaches, OEfler Péronne teruggfeinomein. Dit echèc der Franschen zal maar van voorbijgaanden aard zijn, des te meer daar hef. objectieî der Duitschers, na -menlijik de herovering van heuvel 97 die Peronne hestrijkt, niet beretikt is. De Franschen hebben daarentegen flinkevor-deringèn gemaakt te Sailly-Saillisel. De Duitschers hebben uit weerwraak Reimsl opnieuw gebombardeeïd. De Engelschen hadden succès bij Wytschaete en Boe -singlie.Roemenië staat steeds voor een zware taak. Een Zwitsersch blad meMt dat aile beschikoare inannen uit Zuid-D(uitsch-land en den Elzas zijn opgeroepen om de leger a van Falkenhayn, en Mackensen te verstei'lcen ten einde Roemenië te kunnen verpletteren. Het Roemeensch leger laat zâch niet verslagen, dôch vecht met heldenmoed en taajheid. BIJ VJb3RÎ>TJ]X. I>e Parijsclio correepondiTit van de „T i -fil e s" geeft die, volgende bijzonderheden omirent de Fransche overwiïming bij Vei'dnn. „Ecn zware wolkbank trok vcorbij en de ^vorwJzonneschijn dwd den lieavelrug van Douaumont, die zoovele litteekens draagt van projeetielen, mijneit en loôpgraven, en ■waa<r-ooven de ruines van het beroemde fort gele-geji zijn, scherp uitkometn. Langs den horizon, niet verlicht door den zonne&traal, la-gfân de andere plaatsen die Verdun's roem yeistigden, in de dieper M'ord- ndo schemering. Naarmate het- licht op den heuvelrug tegen-çver ons sterker werd, kondexu -wij het fort feeter ond'arscbeiden en juisj; even vôôr op-jieuw cen- wolk ailes weer onduidelijk maak-te, zag ik «de poort van den eitadel duidelijk ^fstoken van de puinlioopen van iiet /oit. Bovén die poort, zooals trouvons boven de poert van ieder fort in Frankrijk, ata.at het pevei aan de bemanning. geschrwen. : ,,Be-graaît U liever onder de puinihoopen. van dit fort, dan u oyer te geven". De verdedigers hebbeai dit bevel tôt het laatste opgevolgd en ljet is juist de gehoorzaamheid van het ge-|eelo Fransche leger aan dit bevel, die de légers van Verdun in triomf over den hjeu-yèlrug van -Douaumont voerde. Op weg naar V^un eu de posities in de ^mgeving, bezooht fk eenige minuten het floofdkwartier van generaal Nivelle, die het bevel over Verdun op zich nain toen ,,on-fe.s-aura"-Pétain tôt kommandant der centra-Ifl groep van de Fransche logera inhetWes-wérd benoemd1. Generaal Nivelle, de over-i^innaar vftn den dag, is het type van den Franschen burgei-man -van tusschem 60 en 70 port, Btevig1 van bouw, met vritodielijke, ftn-oog<en ond'er zwarè grtjae weuikbrau- t •oldsM bij Verdun heeft <îe beteeke-Ç^bis van |iet $onmie-oKensief begrepe®. Vroê- ger kreeg Verdun de beste Brandenburgers, de Garde en andlire lievelituggregimenten van den Keizer tegenover zich. De Somme braoht hiear vexaudering in, zooals duidelijk bleek uit de -wekelijksche toeaame van het aantal ge-vangenen. De Franschefa • zonden eveneens veel van hunmo beste troeptn en van hun Vei-diun-materiaal naar de Somme over, maar Nivelle behieid! dlasondlanks eene meerderhei^, groot genoeg om de dreigende wig die de Duitschers dioor Flcuxy heen naar den bin-nensten foi-tengerdlel van Verdun hadden ge-drag©n, voortdtarend los te werken. Te Verdun heeft men, '«venais langs de geheele. rest van het front, allea gedaan om zooveel mogelijk te profiteeren van het Somme-offen-sief, in. Champagne, in de Argonne en langs de Maas. Generaal Nivello en * zijn helper, generaal Mangdn, die een der heftigste aanvocTders bij het Fransche léger is, hebben de gelegen -heidi die hun gieboden werd, go«d gebruikt. Het feit, dat het „uitgeputte" Fransche leger den Duitschers zulk een slag heeft kunnen toebr-engen, terwijl het Sommefront zoo-veel kanx>nnen ep, munitie noodig heeft, levert eene goede belofte yoor het voorjaar, wan-neer de enorrne produotie van de ai-tillerie-nijverheid d§r geallieerdcn, de generaals op het westelijk front al de zware kaaionnen zal leyeren, waaxnaar zij hunkeren." De Regeering en de Ylaamsche Hoogeschool. .Wiy lezen m XX-e Siècle : Een wefcelijksch Vlaarqsch orgaan, dat le Londen verschijnf, puhliceert in zi|n num-rmer van 20 October naar aanleiding van do mededeeling aan die pi^rs vjerstrekt doo^ het département van Kunsten eu W'etea-schappeîi : le. dat de regeering de oiplossing van p^n Vlaamsche Hoogeschool zal zoefcelx te Gçnt; 2e dat de regeering na bbpaalde toelich-tingen en ibesliste getuigenis van Dr. Frans "Van Cauwelaert, overtuigd is, dat alleen de verylaamsching ^âeir Gentscha Hoogeschool en niet de verdubbeling der letergangjen kan vol-dotning schejnken aan de Vlamingen." Het is moedlijb ons uit te) spreken over het overtuigingejnd ikarakter der toelichtin-geh, nOch over 't indrukverwekkend karakter de-r getuigenissen van het Antwerpsch ka-merlid. Maar wijl zijln'tdoor heit officielel rapport aan den Koning ovet de) inzichten der regeering. , , In' dit document staat niets vermeld, dat toelaat te vejrkîareln1, dat* de r^guering ivan plan is de Hoogeschool van Geint te ver-vlaamscheki1. Vobr hei t oogen'blik oordee.-kn wij het nuttaloos er ©en woord aan toie te voegetn. . Dit [bericht js dus in tegenspraak jnet he^ bericht uit Loiïden, dat Zatordagavond fa Bd Tyd lis vejrsdhencn. . i •Wij wachtefn do tegrugkomst van den heer Va» Cauwietlaeirt af, die: ©r fw'aarsohijlnlijk zal aan houden, uitteggingen m zijlit wee-^blad to geven1. , , Links en Rechts. Jhr. d© Ranlfz. Jhr. de Ranitz, grootmeester van hei TOn de Koningin-moeder van Nederland ia overleden. Die beanânnelijke m an wa-s een 'vriend van België. Eerbiedig begroe-ten wij zijn heengaan en bieden Mevrouw de douairière-weduwe do Ranitz ons reoht-ziniiigate rouwbeklag. Verdiende decoralie. Generaal 'Bertrand, die met zij!ne brigade zoo dapper te Luik vocht en naderhand zich oiiderscheidde bij Antwerpen ©n aan den .Yser, is met het Eerelegioen vereerd. Generaal Rucquoy. Luitenant-geineraal Rucqoay, die d© di- visie aanvoert, hœft Havre hezocht. Gei-neiaal Wielemans heeft ©vieneens eèn hèzoek gebracht aan do muniiiei-fabiioken rond di© stad. Genergal Tombeur. De onderscheiding van Knight Commander of th© Order of Sanct Michaeil and Sanct Georges verleent aan don drager der Engelschen adel. D© Engelschen schrijwen voor-taan Sir Tombeur. Sommerfeld. De Frank f. Zeitung meldt dat de brigadegeneraal Sommerfeld, die d© 229e brigade aanvoerde, met nog eeu paar brigadiers ln beechikbaarheid is gesteld. Is het dezelfd© Sommerfeld niet die Dendermonde in asch~ heeft gelegd ? De Duitsche generaals, die België ver-woestten, hebben in aile geval niet veel geluk. De wespen. De wespen van deNieuwe Courant, De Toorts en de Toe-k o m s t steken met hun giftigste angels naar professor Van Puyvelde, omda| hij den moed gehad heeft in De Gide luidop tè zeggen wat de meeaten denken over de noodzakelijke kentea'ing in de Vlaamsche beweging. Een rondlenrder^ in sokken en zeeverlapkens verwijt den auteur van Albrecht Rodenbachi een professor in... eohoonheidsleer te wezen. Komend van zulk gezagvol ven- tj© zul de Gentsiho fi '.odirriuii Iiarte-X13K geiacnen neooen. xlad proi. van Puyvelde g©daan als zijne collegas Obrie, Lahousse, Haerens, Hoffmann of zelfs nog maar als Persyn, en geluisterd naar de Duitsche Toekomstmannen, 0 wat zou hij in dezer oogen een grooitman g©weest zijn. Aan de beste vruchten knagen de wespen. Doet uw plicht en ziet niet om ! Energische politiek. Do Belgische regeering legt ielnergio aan d«M dag. Di© houding wordt -door ail® pa-triotten go,edgekeurd. Zwakheid zou ontbin-ding beteokenen. Zij heeft bteslotçn de d.ood!-straf terug ia t©, vooren voor d© v©rfad©rs des vaderlands, 'zoowei militairen als bur-gers, die tegen Bel^.ë hejbbfen gfekomploteeïd. Thans is ziji bozig wettelijk© maatregefen to ontwerpein tegen viyemdelingen, in België genaturaliseord, die de wapomen tegen dat land hebben opgenomen of e^n vijon-delijkft daad jegons h©t land h!e|bibtejn bfegaan. Beter laat dan nooit. De deugd wordt beloond. Onder d© jongst benoemde prof,essors te Geint, komt ook voor als figurant Antoon Jacob, gezegd Dioctor Jacob, oud-onderwij!-zer aan d© middelbare schopl t© Pâturage s, di© in Rolland met René Declercq d© Vlaamsche Stem opsteld© in' vereletnvoudigde spel-ling. Te, Borgejrhout vervulde Antoon Jacob d© roi van profetssor van mooie uitspraak. Do jongon heeft zooveel yoor de Duitsche universiteit geronseld ,dat Von Bissing hem als eie'n stoppertj© heteit gebruikt. Nou, hij is dei waardigei-leerling van De Vreieze. Bijha aile ondofteekenaars van ae lijst der 100 veeartsen1, zijh beloond geworden jntet eien plaatseken aan de universiteit. Onder de! jongst© professors treft m©n ook aan do stagiairs advocaten Claeys en Jpnckx. Het is leien universiteit, waar dg lejeraars ©erder studenten zijn1. ôngetwijfejd motet d© wetenschappelijke gehalt^e van dijet lui, dez© van d© vroeger© oucteiOn in het studeé-ren en dooeeren vergrauwde profeissors aïs Pirenne en Fredericq overtreffen. En de Academieleden ? In het rapport aan der. Koning is spraak van ontnomen decoratiën en plaatsen. Heeft de achtbare minister van Kunsten en Wetenschappen niet verge-ten de plichtigen vervallen te doen ver-klaren van hunne lidmaatschap van Ko--ninklijke Academiën ? •Obrie en De Vrees© zijn lid der SIonink-1 Iijke Vlaamsche Acadfemie. Dr. Lahousse en Dr. Olausl maken deel van da Academie royale de médecine de Belgique. Mis-achien zijn er nog andere, zooals .prof. De C'ock,« lid der Vlaamsche Academie, die de verduitsching der Gentsche hoogeschool gôedkeur. Ipso facto zouden al die yerraciers , 0.1 hunne Belgische wâardigheden en Belgiseh burgerschap moeten verliezen. Dit is de wensch van aile ware Belgen.. Eg.rn-TriiiJ. 1 iflU'l I l'ill'l I H ■■ I ■ I il II Belgen brengt een bezoek aan Hé bestendige tentoonstelling der Society of Friends, Pletterijkade 12 (bij het Hofiandsche spaor), Den Haag. Gevechten aan de Somme. De Franschen vorderen te Sailly-Saillisel. — De Duifsohei»* heroveren La Maisonnette. — De Roemenieps houdeii stand en volledigen hun succès in het Jiudal. — Vor>de# s*ingen den Servions. — Verdeningen den Italianen en den Russen. Discrete bijzonderheden omtrent de ,,tanks" De ,,T i m e ^'-correspondent bij hetEngel sche hoofdkwartier schrijft : „De Duit&ctiers hebben nu getegenhekl gô noeg' geliafl1 om ten minete met het uiterlijl en de g&vecktsyraarde van onze vtanks" b& kend te raken, zoodiat er nu wel op diecre te wijze iets omtxent gezegd ma® worden Nienwegierigen vragen in dm regel s „Oj; welk dier gelijken zij eigenlijk ?" Het mooi eohter gezegd worden, dat zij op geenenke] dier, noch op iete anders ter wereld gelljkeii, Als men ze toeh met eenig dier wil verge lijken, dian komt hiunne uitwendige gedaant« wel wat overeen met een padi met een v«r-lengd achterliehaam, Hoe groot ze zijn ? "Wel,..,,. groot ! Oie niet te n&uwkeurig te zijn j zij Zijn grootej dan een auto en kledner dan een arbeider^ huisje. Zij kunnen dlan ook niet vlugi bewe-gen en die yafitberaden wijze waarop zij zîch voorwaarts bewegen, gevoagd bij het Mt da' er geen wielen of pooten zichtbaar zijn, maakt dat zij iets belaohelijk pleclutigo hebben. De „tamk8" worden met wat d© naturalis-ten' ,,beschermende kleuren" noemen, geaohil-d«o4, de kleuren van alangen, en hageidaeeen. dus bmin, girœn en geei, die volkomen over-eeaBtemmen met de omgeving waarin zij ziel bewegen. Die kleur draegt «T ook wel wal bij om de geUjkenis met een pad groo ter te maken. Die oribeschrijilijko dingen, du zonder wielen of voeten met de Btompe neus in de lueht voorinitgiijden, ' zoo glad aie eer &lan^, maar majestueus als een reuBenecbiid guur ®n iets atgrijaelijke, zooals men ze zelfe in een nachtmerrie niet ziet. Zij zijn giepaniserd en met xaaebinegeweren, die naar aile zijden kunnen vuren, bewapenid In ieder o „tank" bevindt zich een officier, de machiniet en de kanonniere. Het moe( oèn buit©ng©wcion onaangenaam werk zijn, on zich, ingealofcen in het staleni binnenste vai het dier, op het net van loopgraven en d« versteikingen van dien vijand te werpen. Officieol lieeten de tanks Z.M. laoadscbepei en zij hebben elk een naam j Delphine, Dap hne, ' Delaie, Cordon ronge, Crème de>Menth< — zoo geed aïs ieder zeesebip. In hetlegei noemt echter niemand ze' anders dan „tanks": „Rhini6", „Willie", „Krokodil", ,,HnshrHush' en nog eenige* andere namen, die hier niei gedrnkt kuiuien worden. Zelfs bij den langzamen gang, hebbejj d« „tank6•, een geweldige levende kraclit, zoo' dat een muur van een gewoon hnis of eer niet te dikke*boom voor hen geen emstige hinderpaal vormen. Kleiniere dingen gever sleclits een aangename afwisseiing opdereds; zij gHjâen er over heen of dmiliken het plal en gaan verdier. • De Duitschers hebben, zooals wij reeds zei-den, genoeg gezi&n. van d© Tanks. Eenigen zijn tusschen de linies onigevallen, zoodat zi; er dichtbij konden komen, zij het ook op ge-vaar af va» doodgeschoten te worden, en ei een en ander van gezien hebben. Vele duizenden Duitschers hebbft. ze aan den strijd zien dieelnemen en^ dat mœt een verschrikkelijk gezâcht zijn geweeet voor de-genen, die zo yoor het eerst op zich al zagen komen in de grijze schemering, steeds vuur en dood spuwend. De tijd zal komen waarop wij de tanks op prentbriefkaarten en photo's afgebeeldi zul-lén zien. Kindieren zullen met miniatuur-tanks spelen en straatventèrs zullen ze over het asphalt laten hobbelen. Maar nu zijn zenog geheimzinnigheden. Aan de beteekenis van d'e dienatén, die zij beweze-n hebben en nog bc-wijzôn, vait ecliter niet te twijfêlen." Tegen het ^a^vereeBiigÏBigscsBigres t" ■ ■■' A1. Gaspard, secretaris van den Belgi schen Metaalbewerkersbond, schrijft in d< Humanité over het bêiiend© plan var het lioofdbeatuur der Duitsche Vakver-eenigingscentrale-tôt .belegging van eei international© conferenti©, o.a. het vol-gend© : Legien, Rijkadaghd en algemeen se ©retaris van het Duitsche Vakyerbond, tre©dt thans op als ©en van de ijverigr ste zaakwaarnemers van- den Duitschen keizer. De zedelijke bevoegdheid tôt bij-eenroeping van e©n internationale bijeen-komst moet hém worden ontzegid om d© ze redonen : ^ Meer dan twe© ,'aar lang reeds wordt d© bevolking van België en van ©en deel van Frankrijk door d© Duitsche soldaten mishandeld, zonder dat men één woord van protest van het Duitsche ar-beiderssecretaa-iaat gehoord heeft. Volkahuizen zijn in brand gestoken, kassen van cooperaties en van vakver-««nliïinKen geplunderd — en in plaats van openlijk die mlsdrijven ai te keû^ ren, fîobben vertegeftwoordigers. vais Duitsche "bonden de onbeschaamdheid g<3 had van naar België te komen ©n aatjj de elachtoffei'S gela te bieden, dat zij , natuurlijk veronîwaardigd hebben afgen wezen. Maar nog ©rger is dit : De Duitscho - vakvereenigingsmannedj hebben steeds met trots gesproken over! ■ de macht van, hun beweging. Toch heb-: ben zij niets gedaan toen de troepeiû van hun keizer d© Belgische arbeidergj martelden, die weigerdOn de hand telee^ nen aan werken welke moesten dienenj om de heerschappij van de overweldi*; gers te versterken. Zonder een woord te zeggen hebben zij toegezien bij do schandelijke pogiiik gen van hun soldaten om in België ee^ etel&el van dwangarbeid in te voeren terwijl in de schrîkkelijke Duitsche tuché^j huizen Belgische werklieden werden g^ worpen di© niet voor de elavendrijverai wilden ' bukken. De Duitsche leiders kennen al deze fei-en daarom etellen wij hun de vraag ij moet hun zwijgen worden uitgelegd al^ ; een bewijs van goedkeuring, ol wel aléj het teeken van lafheid, van vreee, mi^h schien, voor d© wraak van een regeéh ringsstelsel dat hen drukt ? De schrijver eindigt met de hoop ul 1 te spreken dat ook in andere landen nie mand zich bereid zal toonen om de h an te reiken aan de vertegénwoordigers dlé . Duitsche organisatiee, die den moed mis &en om te breken met de dwalingen va| | hun verleden. , ' Belangrijk bericht. rWijj manen al onze medeburgers op hu» hoOd© te zfn tegenovier piarticlulî|e(tteihj ip| 1 ogentiee, dae zich zouden aanhiedon ori geld te laten geworden, 't z'ijl naar Belgiej ; 't zil naai' het front. Wij radeni hen aan', in dit geival gejbruj| ' te maken, van wel gekend© hanken, of off». ; cieele komiteiten. . } Willem Paeiels te irnsMam. Men schrijft ons uit Amsterdam: _ , In Eisenloeffel's kunsthandel, 56. Rokin» te Amsterdam, heeft een onzer bestei, jonger© schilderg, [Willem Paerelg, uit Brus* sel. ©en tentoonstelling geopen<I (18. !0ct<p ber—10 November). _ _ j Paerels is een personaliteit, die uitmun| onder de Belgische schilaers_, want dien geboren Hollander rekenen wJj( £^ls S a nder Struys of Jacob Smits, • ond©r de Belgefll HiV is een schilder vaa het licht een,1 schilder van atmosfeer eri hij; heeft uit Holland, naar België overgehracht, de fijne grijz© tonen, di© ©igen zijn aan do Hol? landsche schild©rs, tiouwe vertolkers vanl hun wazig land. Paerels is ôok een kolorist niet eenl tintelcnd palet, een frissche en spontané) werker, die uit emoti© arbeidt en ook emotie verwekt. Wij kenden vooral déni Paerels van de havengezichten, de brug-gen, -d© dokken, de stroomen en do schc-pen, zooals hij er zoo mooie voortbracht t© Brussel. Nu treft hijf ons door prachtige naakten, fenn en forschj vleeztg en mollig, dat men er in wil knijpen. Zijne sanguines zijn meesterstukjes, wat bewijst dat dé artist ook op dat terrein een schilder van licht en nuanceering blijft. Zijno gezicihten uit Deventer, waaronderi de fijne, niet doodsch©, maar levendfei sproeieade régenlucht, zijii uiterst mooi-, Zijne landschappen zijn weeldig als zijne warme intérieurs, met mooie en mal sche vrouwen. Want die Hollander heeft de zinnelijkheid van kleur en kijken van den Vlaming overgenomen. Een overheerîijko tentoonstelling. Uit grooten honger- l D© arbeiders, matrozen en marinier» van d© stheepswerven te Wilhelmsh'aven, hebben onlanga afdrukken van een boek • van een Amerikaan, Morac© Fletchea-, ontvangen. Het wèrk heet ,,How to Li-ve on a minimum quantity of Food bij , Thorough Mastication? volledigd door een brochuurtje gesch'reven door een krijgsdokter, Kersting gehe©t©n, allemaiii aanzettend Fletchers in a. w. zich ta onthouden van hei &nel inzwelgen vani voedsel. Alduà kunnen dagelijks' enormo hoeveelheden spijzen gespaard blijiven. Officieele demonstrators wijzen aan do mannen, bij elken maaltijd, hoe een wçv nig aldua gemastikeord eten voldoendte ia om het lang uit te houden. Men weet dat do Duitscher $ e|en aie varkena en % geluid' maken ftlsof zij hun snuit in" tftft bras eteken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods