Belgisch dagblad

909 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 16 March. Belgisch dagblad. Seen on 31 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2j6833nq7k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

le Jf^aixang. DONDERCAO 16 MAART 1916. No. là;es. ABONNEMENTEN. Per 8 mannàea voor Holland 12.50 franco per post. Losse nummers: Voor Holland 6 cent Voor Buitenland 71/» cent. Den Haag. Prinsegracht 69, Telef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE —• CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CA8TILL0N. ADVEETENTIEN? Yan 1—5 regels f 1.60: élis regel meer f 0.30; Reclames 1—6 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyds Avenue E. O. DE DU1TSÙHE S0CIAL1STISCHE MINDERHEID. Van Belgische socialistische zijde : Het schijnt dat de Duitsche socialisti-eche minderheid hoopt wcldra meerderheid te worden. Indien z/ilk ieit zich zou ver-wezenlijken, zou dit zonder twijfel van ■geen al te groot belang zijn in Duitsch-land, waar de Sociaal-democratische par-tij niet den minsten invloed zou kunoen uitcefenen op de regeerende par-tijen. Maar het zou er kunnen toeleiden, dat de sociaal-demokraten _ der Entente inogendheden hunne houding juis-ter ornsehrijven tegenover de Duitsche socialisten. Ik gelcof, dat het bestendig gebruik der termen „meerderheid" en ,,minderheid", welke door aanhoudende herha-ling het idée doen ontstaan van eene welafgeteekende oppositie tusschen twee bepaaldo groepen, er toegekomen is bij een zeker getal Fransehe soeialislen de gewoonte te doen intreden de meerder-heia te aanschcuwen als de ,,minder-waardigen" en diengenen der minderheid als de ,,fine-fleur". Dit zijn voorwaar bedenkingen, waar niet al te veel vertrouwen mag aan g"e-hecht w or den. Ten andere is hetvoldoen-de een oogenblik na te denken om zich rekenschap te geven cat het meenings-VTSchil tusschen meerderheid en minderheid, zoo heftig dat het zich dan ook op zeker e oogenblikken uit, niet gesteund is op een essentieel Ieit. Hoe anders verklaren, dat de minderheid, die bij den aanvang van den oorlog slechts 14 leden telde, 't zij ongeveer het achtste van de socialistische Kamerfractie, de meerderheid zou kunnen worden door den progressieven overgang van rechts naar links van ongeveer de helft der leden. Eene verandering van richtsnoer kan_ zich op deze manier slechts voordoen bij eene kwestie van talctiek en opportuni-teit.'tls wel wat door oen aigevaardigde in den Rîjksdag, J. Simons, vertegen-woordiger van de internationale vereeni-ging van schoenmakers, in een interview aan de Social-Demokraten van Kris-- tiania verklaard wordt. Hij bepaalt zeer juist het verschilspunt tusschen do twee groepen der partij : ,, Wanneer de oorlogi uitbralc, beschouw-de de socialistische groep van den Rijlts-dag, mits enkele uitzonderjngen dat de oorlio gskr edi et en moesfcen goedjgekeurd worden, daar een Russische in val het Duitsche Keizerrijk bedreigde. Maar wij hebben eeuparig gevraagd, in onze wel-gekende verklaring van 4 Augustus 1914, dat de vrede moet gesloten worden zoo-dia onze grenzen veilig waren en d'en vijand geste!d was op vrecje. Het verschil tusschen de meerderheid en de minderheid bestaat voornamelijk hierin dat, volgens inzien van de minderheid, de voorwaarden on der dewelke wij de kr«lieten gesteund hebben, vervuld zijn. Want de grenzen zijn verzekerd. Maar tôt nu toe is de vijànd nog niet geneigd om vrede te sluiten. En juist daarom denkt de meerderheid dat- zij hare goed-keuring aan de kredieten 'moet blijven ver]een en. De minderheid integendeel, denkt dat de Duitsche regeering in ce tcgenwoor-digo militaire positie vredesvo orstellen lcan doen, zonder afstand te doen van iets, hetgeen aan zwakheid zou kunnen gelijken." Ik houd niet langer stil bij aen Rus-sischen inval, die het Duitsche Keizerrijk bedreig*de, juist cmdat Duitschland den oorlog verklaard had aan Rusland. Hetgeen me uiterst belangrijlc toeschijnt, is de eensgez'indheid bij meerderheid en minderheid cm de politiak_yan 4 Augustus als basis te nemen, bijgevclg de goed-keuring der oorlogskredieten blijft vast-houden.Het meening"sverschil berust enkel op do toepassing der gestelde principen van 4 Augustus cp den tegenwoordigen toe-stana. Is het oogenblik, voorzien in de verklaring, gekomen, ja of neen? 't Is klaar dat als het verschil der gedachten loopt over zco weinig — 't is waar-achtig maar miezerig — dat de minderheid beslist zekeren dag de meerderheid moet worden. Indien er niets meer was dan dat, zou het feit, dat de minderheid de meerderheid wordt, niets belangrijks om zich besluiten. Nochtans, dat er geen belang bij is, zou ook eene overdrijving zijn tn tegen-cvergestelden zin van wat ik daar zoo-even aantoonde. Want de' afgeva-ardigde Simon vereenvoudigt de vraag te zeer. Maar ik heb de aahdacht willen trekken op eene valsche voorstelling, die, me en ik, nog al algemeen heerscht, aangaan-s de de ware beteekenis van de oppositie • tusschen Duitsche socialistische meerderheid en minderheid. i In werkelijkheid kan de wezenlijke i maatetaf om de ,,goede" tusschen de I „slechte" te onderscheiden, slechts ge-vonden worden in het oordeel der eene en der andere bij de politiek van 4 Augustus. En ten andere zijn" het geeno woor-| den die kracht hebben, nôch stemmingen j wanneer men weet dat ze niet beslissend' I zijn. Daarom juist heeft het Congjres' | van December gelijk gehad, waar men | verklaarde: ,,'t Is 'slechts wanneer be-j paalde daden zullen gesteld worden door ! de sociaal-demokratie of coor de min-! derheid, dat de herneming der betrek-1 kingen kan in aanmerking genomen ! worden." ruBMiwiiu «mil Mn«»ei« —sa—a—— n" ■— m—^w— OE THESTAND Het is boti'eKKenjK rustig rond Ver dun, doch hoe lang zal het -duren? Wi gelooven dat de Duitschers voor de vier dis maal zullen pogen do°r te breken, want berichten u/t Duitschland melden ons dat men 1 and s t o r mman ri an, -i(i o slechti enkele maanden militaire opleiding ge nieten, oproept en naar Verdun stuurt. Overigens is de artillerie langs beidle zij den zeer bedrijvig, wat gewocnlijk aan vallen voorspelt. Om hunne mannen een riem onder het h art te steken heeft de waarhe'dtelic len.de (!) groote staf gemeld dtat de ver -liezen der Franschen schromelijk groo waren. Dit is een leugen te meer op zijn kerf etok. Rondi Yperen is er wat meer roerinj De Engelschen beschieten er die Duitsch schansen ten Noorden van de stadl en he AVesten van Lciib. rn Rusland schermutselingen. Aan het Oostenrijksch-Italiaanseh fron gevechten ten gevolge v«n het smelten <|er sneeuw in het gebergte. De Italianen vielen met goed gevolg met de bajonet aan. Zij vermeesterden bij San Martino eene groote schans ei ©en belangrijlc verdedigingswerk. 250 Oostenrijkers werden gevangen gienomen Bij San Martino deden de Italianen, vol gens het Oostenrijksch beriîht, 7 storw loopen. De Russen blijven de Turken yervo1 gcn en naderen Trebizondè. , ^ Reeds worderT Servische troepen u'i Korfoe naar Saloniki overgebracht. In Egijpte worden de Senoessis ver si âge n en verdtreven. «!■■■■ ■■ Il r» ■FMIHIM—, Belgisch legeriierichl. A'an het lielgisch front wordt gemeld, dat het er betrekkelijk rus tig (oegaat. Nu en . dian worden de ver schillende sektors beschoten. De Belgei antwflorden. Rond S* een strate wo^Vlt ""et bommen cetrooid- Ons SsSacl haif-jssB'ig. Zes maanden gekden verscheen in de ' lieve residentie van dit vrij l§md ons 3 nummer 1. In do eerste plaats zijn wij het verdraagzaam en vrijheidslievend Holland uiterst dankbaar. Ons nederig klein dagblad heeft steeds 3 vrank en- vrij kunnen zeggen wat het eeilijk meende en het als eersten plicht gerekend den vijand en overweldiger van " ons beminde België dagelijks geen rust te laten., E de tweede plaats danken wij onze le-zers ons dien vaderlandschen plicht mo-I gelijk te hebben gemaakt. Wij voeren - strijd niet als orakels en pedauten, maar als t ronde jongens, à la bonne franquette, zoo men in België zegt, zoo- - als we het gewend zijn, maar q u, i s'y frotte s'y pique, als aan een haag; ; van huis t. We blijven ons z,elf en Belg 3 tôt in de. diepste roerselen van ons we-t zen, Belg in handel en wandel, met ons „ velo gebreken en onze weinige hoedanig-heden.t Hoe zoaden wij norsch, grimmig ein nijdig kunnen wezen, wij die dagelijks worken in het oud atelier van Jan van Goyen '? W5s het hier niet dat Jan Steen, de x blijmoedge, leerde' schilderen en te vrijen kwam om later de dochter van . zijn meester te huwen ? De herinnering alleen van den groo- - ten schilder der echt NederlansLsche op-geruimdheid en levensvreugde zou ons . verhinderen zwartgallig te wezen, zelfs in do tragische stonden van ons zijn of 1 niet zijn — ik bedoel ons vaderland. Zijn onze dappere kerels in de loopgra-ven van den Yzer neerslachtig en wan-hoiig ? Hun geweten is gorust; zij hebben ailes veil voor de heilige zaak van i België en. zij lachen liever dan' ze schreien. Geen smetje twijfel kleeft aan hun ge-zond en onwankelbaar optimisme. Wij, pekins, ' we hebben veel van hen te lee-ren. Met even blij vertrouwen sbijden ■ wij dan voort tôt het vaderland op- ■ nieuw vrij en vergroot en gelouterd uit t de smeltkroes der beproevingen fonkele in het reine Iicht van een yernieuwd Europa ! Links en Rechts. Gelukwenschen. Ter gelegenheid van ons halfjarig bestaan cntvingen wij een zoo vleiend als hartelijJk woord van heil en aan-moediging van een hoogg:plaatsten Belg. In zijn schrijven drukt hij de hoop en het vertrouwen uit, dat het Belgischi Dagblad nade aegepraal van onze Belgische zaak in Brussel zal verschijnen, waar het de g'ezonde politiek der een-dracht en verdra igzaamheid onder Bel-gen zal kunnen blijven voortzetten. We zijn den eminenten Staatsm'an zeer dankbaar voor zijne belangstelling. Zijn wensch wordt zeer ernstig in overweging genomen en w|j hopen hem te zullen ver-wezenlijken. Het zou ons blad niet aan kapitaal ontbreken. Zooals onze hooggeachte correspondent schrijft past het niet nieuwe wijn in oude vaten to gieten. Een vaisch nieuws. Aan onzen correspondent in Antwerpen hadden wij bevestiging gevraagd van het nieuws aïs zou volksvertegenwoordiger De Scbutter met zijno socialistische vrienden Spillemacker en Gooroman, van Boom, door I de Duitschers in liechUyiis genomen zijn. Onze correspondent zendt ons een schrijven waarin bjj zijne verwondering uitdrukt over die tijding die hij een vroegtijdigen April-visch heet. De drie gewaande gevangenen genieten steeds van hun vrijneid en ,ver-heugen zich over ocn blakende gezondheid. Wij zijn gelukkig dit goede nieuws ean hunae vrienden ïn het buitenland te kunnen me-dedeeleen.Het Volk, van Amsterdam, het eerst had dit nieuws kenbaar gemaakt en uit dit blad hadden wij het met andere confraters geput. Van deze gelegenheid maken wij gebruik om onze landgenooten te waarscliuwen voor-zichtig en sceptisch te zijn over zekere tij-dingen uit België, die uit Duitschen bron voortkomen. De Duitschers henben er hun belang bij dat sommigc kwakkels opvliegen en gevangen worden om dan op een gegeven oogenblik te wijzen op de onhetrouwbaarheid van de Belgische pcrs in den vreemde. Bel-gen, die zich tôt het verspreiden van valsche geruchten lee îea, begaan dus een si édite daad. Dat men zich door hen niet late beetnemen. Onze Kamerleden in België. Gisteren hebben wij gemeld, dat het Kamerlid Pépin, van Pâturages, wiens zpon tôt 10 jaar dwangarbeid is verwe-zen, werd vrijgesproken. Daarentegen wei'd het Kamerlid Jan Lampens, sche-pene van Gent, tôt 4 maanden verwezen omdat hij geweigerd had ala verklikker cp te treden. Ee XXe Siècle meldt, dat graaf Pieter van Liedekerke, Kamerlid van Hoei-Borchworm, te Luik is veroordeeld. Het loi van onze voormannen op aile gebied is niet b en i jdens w a a r d i g in België.Reeds maanden geleden schreven wij dat aile notabele Belgen verdaeht zijn in ae oogen van de Duitschers, die er op uit zijn om het volk van zijne lei-ders af te scheiden, ho pend vat te krij-gen op den volksklassen. Dit is eene vergeefsche berekening, want de gansche arbeîdende klas, de middelstand en ook de boeren en ds ver-mogende burgers — eenige handelaars en fabrikanten (.î.itgezonderd — staan pal tegenover den overweldiger en bloedzui-ger van België. Minister Van de Vyvere bij den Koning De minister van Finantiën, wiens te-rugkeer wij uit do Vereenigde Staten hebben gemeld, heeft zich bij den Koning begeven, om verslag te maken over zijne reis. Van het hoofdkwartier is hij naar Folkestone gereisd om er mevr. Van de Vyvere en zijn nog niet gansch herstelden zoon te bezoelcen. Minister Segers te Lyon. De minister van Spoorwegen, Poste-rijen enz., heeft de groote jaarmarkt van Lyon bezocht. Markgraaf Viilalobar. Ter eere van markgraaf Viilalobar, gezant van Spanje, te Brussel, heeft minister Brianci een ontbijt gegeven. Aan de tafel zaten aan Baron Beyens, onze minister van 'Buitenlandsche Zaken, de heer Klobukcwski, Fransehe gezant te Brussel enz Onze spoorwegarbeiders. Het beheer van spoorwegen heeft een beroep gedaan op de diensten van 150 baanwerkers, diie in Oedcrland verblij-ven.Deze 150 arbeiders zullen het perso-neel der sectiën versterken, ingericht in Franlcrijk door de directio der Belgische spoorwegen te velde. m 11 hat gssc^ossess". — ■ rUtjj— .Geficiter Schmidt en leutnant JCohn, Gehuisvest in een rijke woon, Belastén meubels, zilverwerk. Opladen en te Keulen iossen, . Gelijkt hen Patriottisch werk, Men schreeuwde luid: „Man hat geschossen l" Jules ilestB'é© en de 8nfev*nafiona!e» Hier voîgt eén^,brf|f| V'^â J- DeBtr'e, Socia-listisch kamerlid^ van Clïarleroi, nopens den ;oestand der Internationale. „De Belgisohô • beroid \<ît verzoening", echri|^^t)^î._ir*T^iiokrateR van Kopenhagen, nienwsaat door de ,,Vorwarts" van Berlijn in datum van 18 Februari 1916 met belangstelling is overgenomen gewoxden. ,,Wij hadden geschreven, zegt dit blad, dat ie Fransehe en Belgische socialisten geene Jamenkomst met humio Duitsche kameraden inwilligden, zoolang de Duitschers het Fransehe grondgebied zouden bezetten. Huysmans leelt ons mede, dat zulks onnauwkeurig is wat betreft de Belgen. Zulks verheugt ons aprecht en wij drukken nogmaals de hoop uit, dat de Fransehe socialisten ook weldra zullen toestemmen de tand te drukken, dio hen word' . toegestoken door hunne Duitsche broe-derpartij."Wat beteekent dit ailes ? Wat mij betreft, ik ken geene Duitsche" kameraden ; noeili broe-dOj.-s incor. Ik weiger beslist hunne liand, daar kleeft te veel bloed aan van mijne wezenlijke broeders en kameraden, van al deze werklieden uit onze nijverheidsbekken, wolke te goedertrouw geloof hechten aan de inacht en de oprechtheid der Sociaal-Deniûcvatio. Ik zal met hen geen verbond meer sluiten, wanl zij hebben laten zeggen, dat in ©en traktaat slechts scheurpapier is, hetgeen men mag 3chenden, wanneer het belang zulks vergt. Aan zulks heeht ik noch nu, noch later mijne goedkeuring. Maar nu t.i.z., terwijl de Belgische arbeiders gedwongen zijn, door eene verdrukking zonder voorgaande, den wil dei Duitscho heerschers te ondergaan en zoolang ons grondgebied zal bezet zijn, schijnt het mij en zal me voornamelijk onaanneembaar sehijnen onderhandelingen aan te knoopen mel den indringer, zelfs niet onder het socialis-tisch masker.. Ten andere wat zou men bespreken ? Eene verzoening ? Hebben wij vôôr den oorlog iets aan Duitschland gevraagd? Heb ben wij sedert den oorlog iets anders te vra-gen, dan onze onafhankelijkheid en onze vrij heid On do herstelling van het onrecht, het ■ welk mçn ons heeft aangedaan ? Welko verzoening kan men zich inbeelden nopens deze vragen ? ( En wanneer er sprake zou zijiTva» ruimai onderWe^pen, indien men hoopt zich van België te bedienen om onderhands den Duitscher vrede te bowerken, dan kunnen wij even de ze ongeluksapostels, dat antwoorden hetgeen wij aan do soldaten hebben toegeroepén : Ver-,o, ;en doorgang ! Huysmans denkt er. anders over. Om '1 even ! Dit is zijne zaak. Hij heeft waarachtig bel/ reclit er een ander gedacht op na te hou-den. Maar voorzeker niet meer dan ik heefl bij het reclit te spreken in naam <fcr Belgische socialisten. Hij is zooals ile een Belgische socialist, zonder meer. Wanneer onz( ongelukkigo partij, heden platgedrukt en uit eengeslagen, hare regelmatige werk^aamhederi zal kunnen hernemen, zal men diegenen kun nen tellen, die met de Duitschers nog willen onderhandelen. In afwachting heb ik noodig geoordeeld de ze enkele woorden te moeten publiceeren ou aile misverstand te vooikomen. JULES DESTE E. KASBINAAL MERCIER. In de omgeving van Kardinaal Mercier die in Mechelen terug is gekeerd, geef men te kennen, dat de Duitsche overheic aanvankelijk den terugkeer van den Kerlc vorst wilde vertragen, doch ter elfder ur< van dit voornemen afzag. De kardinaa wenscht niemand buiten zijn ambt t< woord te staan. Te Mechelen is mei zeer verheugd den prelaat weer tliuis ti weten. Do toestanden zijn er overigem zeer weinig gunstig. Meer dan 1/3 de inwoners wordt ondersteund. iMet aile middelen wordt gepoogd de meubelin dustrie in gang te liouden. Zelfs vind er uitvoer van eenige beteekenis naa. Nederland plaats. Verklaring van den heer Cyriel Buysse. Den Haag, 15 Maart, 191G. Geachte Heer Hooidredacteur, Beleefd wensch ik u te verzoeken, d volgendee regelen in (uw kolonmen te willei overnemen. Sinds eenigen tijd worden, in verschillend Duitsche dagbladen en periodiekeu, geautc riseerde vertalingen van mijn wéiken oj: genomen. jk verlang vast t.e stellen, dat bedoeld autorisaties, die werlcelijk bestaan, aile va: vôôr den oorlog dagteekenen en dat ik nie in staat ben deze publicaties te beletler Sinds Augustus 1914 heb ik aan jiieman meer de toestemming gegeven om het eve welke van mijn werken te vertaleu. U bij voorbaat dankend, met de meest hoogachting. Uw dn. CYRIEL BJIYSSE, Door een vaderlandscheu en loyalen Yiaamschen schrijver als Cyriel Buyase o dcnzelfden rang te :stellen als een S trouve! of een Declercq begaan de Duitschers pen schoeliestreek. KROKODILLENTRANEN. Naar aanleiding van de pognigen, die da Duitschers aanwenden, om ,vrede te slUiten, heéit Prol: Jasjtjenko omier boa venstaanden tuei een artikel ge-, sclireven in de ,,B ir z j e w y a Wjedomosti," waaruit wij het voigende vertalen? Dit moment hatU den wij verwacht, het moment, dat do Du t, schlrs tranen (ivrokodiUentranen nataunyk) stortten over de yermeUging yan de IvO-, jauge „traditioneete" Rossisch-Duitscn® vriendschap. „Ich liebe sie", zingt het officieuse oft gaan van den Kanzelier in zijii lang ar^ nkel over de Russisch-Duitsclie yeriiouuinr gen. Ze glimlachen tegen ons en ze fimsie» ren duicteiijko toespeimgen op de teere ge-i gevoelens jegens ons. — Maav dit ,wordt dan weer op echt-Duitsciie manier gedaan, d. i. plomp, zonder takt en smakeloos. jNiet vvetende tôt welk deel der Russischo maaU schappij zich te moeten wenden — daar zq bij aile Russen gehaat zijn, bij,de linksciie partijen, zoowel als bij de rechtscbe, pro< beeren ze het met allenei. Tegenover de rechtsclien hebben ze het over dé ,;tiaditioneele vriendschap" voor lUis-t land, over de diensten tijdens den Japan-schen oorlog aan Rusland bevvezen. Wij weten zeer wel, waartoe dozo Duitsche vriendschap geieid heeft; wij hebben gezien, hoe toen de Duitschers onder de mom van, vriendschap ons geheele economische leven hebben geëxploiteerd en hoe verdeifelijk hun geestelijken invloed is geweest. Ondée „diensten" tijdens den oorlog verstaan de Duitschers biijkbaar dit, dat ze ons niet den voet op den rug hebben gezet. Men moet wel over veel cynisme beschikken, om dat nu een „dienst" te noemen. Om bij de voooruitstrevenden in het ge-. vrij te komen, schildert het offecieuze or, gaan Wilhehn voor als dengene, die :n Hus-land het parlementarisme heeft ingevoerd. Dit Duitschland, een bevrijder, da drager- van vrijheid en démocratie? Neen; alleen door een nauw verbond en een nauwe vriendschap met vrije en domo* cratische landen, in het bijzonder met E n g e* land, kunnen wij friseche lucht inadonion. Wij voelên reeds, hoe langzaam aan de acti-ting der wereld .voor ons groeit en net ne-ter begrijpen van de goede zijden van ons karakter. In deze vriendschap met vrije landen ziem wy den grondslag van onze beste verwacht tingen van toekoinstige politieke gelijkheid, burgerlijko vrijheid en van algemeene natios nale gelijkheid. Niets is zoo stuitend, niet is aoo vefe achtelijk in de geheele wereld dan Duitsche land met zijn Jonkerdom, zijn lakeien-dienst, zijn onbeschaamdheid en stompe smakelooa^ heid om ons te .verleiden tôt het sluiten van vriendschap. Dank God, dat onze wegen eindelijk go, scheiden zijn, en geve God, dat '.e nooit weer samenkomen. Het moet hun wel slecht gaan, dat ze zoo te rechter tijd krokodillen tranen lateni ' ■ vloeien 1 Ze hebben vrede noodig, op welke manier dan ook, maar zij zullen hem niet ■ krijgen. Ze moeten nog tôt den bodern toe le* digen de voile bittere kelk der historischq vergelding.' * I De anarchiste!! tegen des ; Euitsehen vrede. { Verscheidene leidende persoonlijkhcden van de internationale anarchistische be-3 weging, onder wie ook Peter Kropoticme,' r Jean Grave, Charles Malato en Paul Reclus hebben een verklaring bekend gemaakt, gericht tôt hun makkers in al-t le landen, ook in Duitschland, waarin zij protesteeren tegen aile gedachto aan een vroegtijaige vrede en waarin zij het . voigende zeggen: De wereld welke lijdt onder een Duitschen oorlog, zpu in het minst niet gebaat zijn bij een Duitschen vrede, wij moeten gezamenlijk dieu gee-sel bestrijden en bezweren. ,,De Duitscho keizer, wetende dat zijn legers 18 maanden binnen 60' mijl van Parijs zijn geweest, gelooft dat hij sterk genoeg is om de vreàesvoorwaarden voor 3 te schrijven. Dit zou hem in staat etel-i len. Frankrijk's milliarden aan te wenden tôt versterking van zijn legers, s waardoor hij in staat zou zijn Frankrijk l. weer aan te vallen zdodra hij gereed wras. Nu van vrede spreken beteekent da Duitscho ministerieele partij van voor a Biilow en zijn a gen ten in de kaart spe>-! len Wij weigeren beslist de illusle va» t onze kameraden te deelen of te ^ geloe» ven in de vredelievende gezindheid van [ hen Qie het lot van Duitschland bestu-u ren Daarom hebben wij, anarchisteai eo anti-militaristen, hoe hartstochtelijlce voor-^ standers van den vrede en van broedier-schap tusschen aile volken wij cok zijn, onze stem uitgesproken ten gunste van doorgevoerd verzet. . BELGEN, » f schrglt en leest ona,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods