Belgisch dagblad

2943 0
15 October 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 15 October. Belgisch dagblad. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/f47gq6rz64/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Se Jaargaiig1 ^TsojqyyiS té" pgTore»» mg, JVo. a» ABONNEMENTEN. Per 8 maanden voor Nederland | 2.50 franco per post. Losse Àummers: Yoor Nederland 5 cent voor Buitenland 7Vs cent. Den Haag, Prinsegracht 39 ïelefoon Red. en Admin. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. » Hoofdredacteur : L. du CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. .. , — AD YERTENTIEN. Yan 1—5 regels f 1,601 elke regel meer f 0.80 j Beclameè 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London ! Dixon House LloycLl Avenue E C. Parjjs: 7 Avenue d'Antin 7. EENDRACHT MAAKT MACHT De foestand van het Roemeensche léger bewijst* eens te meer hoe onontbeer-lijk de eenheid van optredan onder aile-bondgenooten is. Het is nu de tijd niet den aftocht van het Roemeensch leger uit Zevenburgien, naar Roemenië zelî te bespreken en dé yerantwoordelijkheid van de Roemeensche legerhoofden vast te stellen. Gedane zaken hebben immers geen keer. De Fransche en Engelsch© militaire critici hebben reeds van den aanvang^ van het offensief der Roemeniërs tegen Hongarïje gewaa,rschuwd tegen allen over-Eaasten £tap. De waarschuwingen zijn toen in den jrind geslagen. Men kan alleen zeggen dat, wanneer Boemeriië, vrij in het* strijdperk is ge-treden, liet eerst geluisterd heeft naar de stem des bloeds, de stem der Roe-ineniëry van Zevenburgen. Zij hebben er het verwaehte volk in opstand niet aangetrofîen. De Magyaren hadden immers de Roe-meensche ingezetenen gedwongen steden én dorpen te verlaten en, zoo men zegt, de leegte te maken voor de bevrijdonde bro-eders.- Dit is geene nieuwiglieid. In het begin van den oorlog, in den herfst van 1914, hebben de Franschen zich ook laten be-koren door de stem des bloeds. Toen zijn zij den Elzâs binnengedron-gen en hebben er zelfs Mulhausen be-zet. M'en weet echter, dat zij eenige da-gen later die stad hebben moeten _ ont-rnimen en dat de Elzassers evenmin in fctaat waren te handelen als de Roeme-ûiërs van Zevenburgen. Beiden hebben dien edelmoedigen mis-slag duur bekocht. Voor wat Zevenburgen betrof, stellig Ls het dat de verkeerde taktiek onzer ciapperë bondgenooten dubbele g«volgen had. Eerstens kon Mackensen zijn ver-rassing in de Dobroedsja uitvoeren. Yer-volgens lieeft zij de wankelende Honga-ren opgezweept. Zoowel in Zevenburgen als in de Dobroedsja lieeft dea vijand de Roemepiërs doen deinzen. Bulgarije, het verraderlijk land, is aan Je verdiende bestraffing ontsnapt en Roemenië is thans varplicht de bergpas-3en van zijn eigen gron'dgebied tegen de overmacht' van maarschallc Falkenâiayn ;e verdedigen. Misschien zijn thajis Mol-lausciie steden en dorpen bezet. Dit is echtesr geen ramp. Roemenië be-vindt zich niet in een zelîden toeetand ils België, Servie en Monténégro. Zijne Ogers vechten in kontakt met de Russi-sche geallieerden,. terwijl het leger va.n rSarrail be^ig is met beuken in Macedonië sn go ltalianen op hun weg aaar Triëst de zusternatie aan den Do- nau ontlasten, zonder, fe spreken van het vasthouden der Centrale® in Rus-land, Oost-Galicië en het westelijk front. Het jaar '16 heeft bewezen, dat de s ter der Centralen- aan het tanen is. Er-ger, zou het geweest zijn, indien Roemenië in 1915 onder den druk van de nijptang deir Centralen had moeten lijden.* Indien de eenheid in de actie ook "aan het Roemeenscl.o front had bestaan, on-getwijfeld zou die tegenslag niet gebeurd zijn. Roemenië zou dan alleen zijne noor-dergirenzen in staat gesteld' hebben aan het leger van Falkenhayn te wederstaan en het gros zijiier strijdkrachten naar Sofia hebben gestuurd, om er den spoor,-weg di9 Berlijn met Konstantinopel ver-bindt, te bezetten en er de troepen van Saxrail te ontmoeten. Bulgarije zou dan getemd geweest zijn. 1 De schakel tussehén Oostenrijjc en Tur-kije zou verbroken zijn. Turkije zou af-gezondord geweest zijn, de verbinding tusscheC Rusland en de Egeescha Zee ware tôt stand gekomen, het vervoer der, granen naar West Europa en de munitie van Frankrijk en Engeland naar Roemenië en Rusland zouden den oorlog eene snelle wending vooir de geallieerden hebben gegeven. Alsdan zou het mqgoiijk geweest zijn over Belgrado en Boeda Pest naar Weenen op te rukken, dat beter kan bereikt w or den dan Berlijn.De Roemeensche generale staf heeft op eigen houtje willen arbeâden. Het is on-gelukkiglijk niet medegevallen, Daarover geen spijt, geene tranen en geene zuchten. EerSt mopt Roemenië geholpen worden en dlan zal men wel door de verkregen eenheid verder de hiarboven geschetste plannen kunnen uitvoeren. Roenienië dient eerst -gered Ook ontbreekt de gezamenlijke actie in nog altijd Griekenland, waar men een Koning zonder gezag. laat begaan. Door de ontwapening der Grieksche vloot is een begin aan die actie gekomen. Laat ons hopen, dat geene hofintrigues de ge-Joidelrjke ontwikkelinçr vaq. die actie niet! i meer zal verhinderen, maar dat men Kon-1 stantijn eenvoudig zal afzetten. Het is dan ook met vôldoening, dat "wij vernemen, dat de Entente dezer, dagen een nieuwe militaire conferentie te Pa-rijs bijeenroept. Zooals Lloyd George het heeft ver* klaard zal men Roemenië niet laten be-zwijken.Wij zijn verzekerd, dat de militaire conferentie een nauwere aansluiting zal bewerken. Eens die eenheid en die een-dracht bereikt, zullen geene misslagen meer mogelijk wezen. De zegepraal zal er door worden ver-zekerd en vervroegd. DE TOESTAND .Aan de Somme wordt op verschillende punten van het front gevochten. Behal-re een stuk heroverde loopgraaf vanheti josch van Saint Yaast, hebben de Fran-johen al ~ b.unne posities beliouden on-ïanks de geweldige tegenaanvallen dea y-ijands. peze moet nu huichelend toege-^én dat hij reen deel van Ablain,court t'en Noorden van Cbaulnes heeft yerlo- Wn. . De Italiainen blijven opschiefcen ^ op den Oarso, waar de moeilijbheden bijna bo-irenmenschelijk zijn. Aan het Russische front niets van be-iang.In Macedonië wordt naar MonasW op-jerukt.Van de bezetting van een paar Roe-neensche steden door Falhenhayn geene^ jevestiging. J | Grootvorst Nikolaas iar naar men be~ yeert, aangewezen om de Russisch-Roe-jûeensche-légers in de Dobroedzja aan te foeren. In dit geval zal Mackensen een niet makkelijken tegenstrever ontmoeten. In Griekenland kan de warboel m&ar andigen door de afzetting van den k<3-jiDg, die zich valscher heeft gedragen tan zijn buurman van Bulgarije. OM BAPAUME. „Scidert dep. grooteji, vooruitgaag tuss&hen 25 ieii 27, September", zegt dei „Daily T,ele-;raph", „h©bben de geallieerden niet zop' ^roete vorderingen gemaakt als j!. Zater-iAgmiddag. Op !do genoemdei da,tujns lie|bbe(a le Fransch-Engelsche troeipein, zooals mein :ifch herinneren zal, tweie belangrijfca sucj-sessen behaald, n.l. da verovering vanThi,ejpt-ral, aan het linkerainda van het front door jnà ên. die van Combles, door da gtec&m-lineerde troapenmachte^i>, dio gelijktijdig van; itet noorden en het zuidan o;pereerdeA- !Op het.einde der voriga wiae^, toien, het reder i.ets gunstànger. was gew-orden, begom;-fejn dç geallieerden eene niieuwe opératié, fe belajigrjijke resnltaten bfelooft op te kve(-èp. Ter^vïjl da Franschen' van het front ïon-al—Bouçhavesncs uit aanyieJein', (lron,-îtt de Engalschen in noord-oostelij!!^ ri,oh- ting langs da weg van Albert naar Bapaume voort. Beide ondernemingen w©rden metsue-cies bekroond. Onze bondgenoot bracht zqnie limûa ten noordoostein van Morval tôt aan de'n zoom van Sailly-Saiillisel en van het bosch, dat als St.- Pierre-Vaast bekend staat. Onze eigen mannan deden eteû schitte^en-deiu aanval op le Sars-ian bevinden zich thans, pteeds le Transloy badreigend, op slechts iets maer dani dria Eng. mijlen van i3apauixne. Er werdein in bat geheel pan dui-zendtal gevadgenen, gemaakt en ondanks osn hardneildsigen tegenaanval zijn alla genomen stellingen in staat vjan verdediging ge!bracht. Hé,! belang dazer opsraties ligt in de resultaten, die zij1 helpen v^rwezenlijken. Als men de kaart bekijkt, ziet men, dat het dorp le Sars gelegew is op egn. punt, waar de hoofdweg een- dwarswieg kruist; d'aar tegenover is de Butte de Warlencourt ge-legen, dat d© Duitsohers met bîjzondere zorg vetsterkt hebben. Lie Sars werd" ook zaer krachtig door dett vijand verdedigd, zooals trouwens bijlna aile dorpen in het dal van da Ancre, ©n de Somme, maar het bezit van dit punt maakt, dat de Butte da -.Waleincourt ve®! gemak- ■ keler aan t a vallen zal zijn. Bapaumio j,s natuurlijk ons 'onmiddellijk doei en zal waarschijhlijik op 'dezelfde wijz© gemonien wprden als Combles, n.l. door \iauwe innsluiting en afzondering. Maar wij' ) mogem het wagen, nog verdpr fe zien pn , grootere sudoesseSa te verwachten. Als wij b'ijV. depî weg van Atrecht iiaar Bapaume vast»in bezit mochtein krij'gen, dan < zal het den Duitscher zaer moigilijfc valleii, ; i hunne posities van Gommecourt af naar het ] noorden toe vast ta houden, dia ieea goed 3 eind_westelijk van da linie1, .wielke wij in, dat s gevaî zouden bezetten zijki gelegep* t Bove^idiep zou dan het geheele saillant, J dat in wegteîijk© riohting uitstaekt, _in .gevaar komen en dan zou de vijfend zeker gedwon- 1 gein wordein, -zijna linie ta >wujzigën en ver- é kortep1. "^oorbij B.apauma ligt Cambrai ep, i tçn zuidoosten van Péronne ligt St. Quea- 1 tin, plaatse|n, die zoowel voor de aanv allers 1 als voor de .verdedigers yaW gropta b©teter klelnis z|n, zoodat er ziieh eeA groot v.oor- I uitzicht Op leteEiiei mogelijke overwmning.voor- f doot voor da pogejnj van hen, die Onze 0'pe- 1 raties met Mangsteliing m sympathig, voj- \ ËAls het weder slechts go^l blijjEt, 1 spoedig gej^nrtejnifes^ ppi- hgt . Links en Rechts. De Belgen toi 40 Jaar. Het aantal ingesohreven Belgen van 18 tôt 40 jaar, bedraagi 63.000. -Onbezat België 7.000; Frankrijk 39.000 en En-geland 17,000. De cijfera voor Nederland ontbreken. Pensioensn aan Belgen. De Belgische minister van financiën is ge-maohtigd over het vierde kwartaal van dit jaar de pensioenen, waarop zij aanspraak kunnen maken, onverkort uit te betalen aan de Belgen in het niet bezette gedeelte van België en aan de Belgen, die uitgeweken zijn naar Nederland, EDgeland, Frankrijk en Zwit-serland.Prof. A. J. Waufers. Een onzer Bélgische confraters bevat het volgende bericlit: M J. I. Wouters, professeur à l'académie de royale des Beaux-Arts de Bruxelles, est prié de faire connaître i'an-gence son a dresse à M. Buy se, 132 Utrechtscheweg, Amersfoort on d'aller le voir tout de suite." Dit zal, meen ik, moeilijk, ja onmo-srelijk zijn daar de bekende professor A. J, Wauters en niet Wouters, tevens directeur van De Mouvement Géographique; lid der Koninkliike Aca-ïemie van België, reeds lange maanden te Bïussel, spijtig genoeg, is overleden Aile Belgische en Nederlaifdsche bladen hebben artikels over den uitstekenden ktenstcïriticus en geograaî gesehreven. Nv>u, er zijn nog menschen die geene couranten lezen. -• Eene bevestiging van onze vermoedens-, iWij hebben in ons no. van 10 Oc-tob©r een zoogezegden oproep tôt de Wa-len besproken en het v'ermoeden uitge-drukt, dat wij voor ;en nieuwe Duitsche manoeuvre staan. jL'a Libre Bietl ique bevestigt in zijn jongste nummei, dat onze vermoedens . gegrond waren. Wjj vertalen: Men vestigt onze aandaclit op een nieuwe Germaanschi-Elamâsgantische manoeuvre. In een omzendbrief die door den v ij-md is toegelaten en dien men mag verspreiden, zonder boete of gevaugenis-op te loopen, noodigt een Flaminganti-sche groep — hier de pro-Duitsche Vlaa.msche Landsbond, Red. —-, de Belgen uit, om het gedrag der Vlamingeu, ge-iurende den oorlog met dit van - de Wa-len te vergelijken. Deze laatsten worden bescliuldigd de Waaléohe provinciën bij Frankrijk te willen annexee.en, terWijl de Vlamingen tnkel, zoo zeggen zij:, de bestuurlijke scheiding onder koning Albert verlangen. De Duit-scbers, men vermoedt het, zien hier alleen eene zaak, de tweédracht in het land te verwekken en de oude twisten wakker te sohudden. Wij1 zullen hun spel niet spelen. Wij vwillen niet discussieeren met Vlamingen noch-, met Walen. Er is voor elken waren Bel g heden maar een keus: allen twist te vergeten, de rangen te sluiten om den gemeenzamen vijand te bevechten. De kosten der Duitsche pïopaganda. De socialistische groep van Duitsche! îissidenten is van plan den kanse,ier te interpelleeren over .d'e verkwisting van jomnien, die door de Duitsche regeering voor de perspropaganda in vreemde lan-îen zijn uitgegeven. Deze sommen ba-oopën in totaal 350 millioen, 'rançs, vai'bruikt van Aug.. 1914 tôt 3inde Juli 1916. Oncîervoede kinderen. Een Duitseh sooiaal-democratisch blad meldt, dat eenige wijsneuzen van doktoren aeweien, da,t daar nog niets te merken is j van ondervoede kinderen. Integendeel, de verminderd© voading zal ham ve©l goed { lo,en, bewieran dia wijsneuzen. Ja, ja, wijl, ' Duitschers, zijn toch een bijzonder ras 1 roapt aet blad spottend uit. ' l i Hoe de tijden veranderen. ( V orwârts verteltj van den eige- ? îaar van het hCtel Monopole te Halbar-,tadt bij Berlijn, waar vroeger het bord- e te zien was : ,,Hier kunnen de fami- 1 iên soupeeren." Thans is dit opschrift 1 loor een -ander vervangen: ,,Ten gevol- ( >e van ' het invoeren van de vleesch- taart is. het bijna niet mogelijk in de 1 •estauratio eten op te dienen. Ik ver"- 1 ioek dus mijne gasten het souper mede ( e brengen, zooals dit gebruik is in Zuid- - Juitschland en het hier in het lokaal fe l rerorberen. Ik stel hier graag kostelooa ellooren, couvert en ménage ter vervoe- 1 ;ing. Mijne geëerde gasten zullen dan in ' staat zijp, bij dit souper hun bier frisch t 'an het vat te verkrijgen, daar geen : lier meer buiten huize galeverd wordt.4' * froeger, was het in de ratsoenlijke Bier- i jarten verboden med'egobrachto spijizen e eten. In een geeloten restauratie at 1 liemand aita eigen medegebracht souper, a rhans zijn de bazen dikwijla blijde, wanH 1 i€©r de gasten soma eten medebrengen. i 7M vergaQoegen zich bij het uitschenken i rftn arank. Zôo veranaerên de tjjden. f / De strijd aan de Somme. Griekenland moet toegeven. taing SConstantijn's tr>008| loopf gevaan*. — ¥oespdeelen der Italâanen. — Ûe Engelschen vorderen aan de Somme. I ■■■■ Il «II—■<H ■ III. I I..I I I ingaal!IXuairHi^.-,.r'ri.i.r.irw« Dnltsebe propaganda en de Vlaamsciie beweging. Fernand Passelecg, directeur van hat Bureau Documentaire Belge, wijdt in „The Ni-neteenth Ctentury and aftei^' ©en btelangrijJc opstel aan deze kwestia, waarvan .vooral de volgende bladzijde onze aandacht trok: „Het staat als een1 paal [boven water, dat de Vlaamsche feest en b©t militante D^utsch-tum door een onoverbrugbaro 'klove zij'n ge-scheiden.Volken worden jn geestelijk op'zicht tôt ej'kaar aangetrokken pf stoo'ten elkaar af door aangejboren nedgingan en in û&n loop der tîj'den verkregen hoedan^ghedieîn, dia bij slot van reksning de kiemen zijki, waaruit hun eigendommelijk voelen en hun sociaal ideaal ontspruiten, met^andera woordon de bronnen van al wat essentieel hun b©scha-vingsniveau daarstelt. Van dit standpunt, geizien, is taal-verwant-schap, waar deze zicth heperkt tôt het w^der-z'ijdsch gelbruik van talen, die veal met elkaar overeenstemman, van weinig gewicht. D© nauwe famiMebetrekking waar in de talen tôt elkander staan, brengt niât p©r se mee, dat ook de zielen sympathis©erten. Het is zeer goed mogelijk, dat volken, die zicih van dazelfde taal bedianen, op 't stuk van gevoelens en opvattingen radicaal verschil-lcn. Hiertagenover staat, dat het geienszins is uitgesloteoa dat volken, in taal verschil-len, tôt nauwer aanraking worden gevOerd door den aard hunner eigenschappien, idea-leia en belangen, zoo iecom>miscli als politiék. Om natiën naar een geestelijk^n êtandaard ta rangschikken, moeten Wijl er vôôr ailes op bedaclit zijih, door te dringen in d© fon-damenteele beginstelen» waarop bij elk in het bijzonder het nationaal en internationaal bestaan rust en ons afvragen, welke d° moreel© principes zijtn, die elk tôt de haro heeft gemaakt, wat haar oordoel leidt en hara daden verklaart. Zoodra wij er toe pvergaan, daaiiiaar den morealen afstand tusseben de Verschillende Europosscbe be.schavingen tla bepalein, valt het ofts.^ op', welk een onpeâlbar© af-grond er gaapt tusschen da Teutonische Knltuur eenerzijds ©n alla andoren, d© Vlaamsche niet uitgesloten, anderzijlds. Inderdaad hebben wijl hier sinds het begin van dezen oorlog, twe© werelden vôôr ons, die elkaar in moreelen zin lij!nr©cht tegenover staan; do eerste is de^ zich afzonderende wereld van he^ Pruisendom, dat een afge-roud en afgesloten stelsel tôt het uiterst^ doorvoert, dat menschen gebruikt als machines en gedreven wordt door ©e11- natio-aalistischa trots, zôô eng, dat zij in een chronisch lijden ontaardt; de andere is de wereld der Westersche veriichting, klaar om te verstaan en te verwelkomen, afw'ijkingen toelatend en baron zonen en dochtoren vôôr houdend, zich steeds edalmo&diger, -steieds tegemoetkoinender te betoonien; er steieds op uit, ter wille van het 'welzijn van het' va-derland zelf, om zooveel mogelijk humaan pn zoo min mogelijk enghartig te zijh. D© Vlaamsche beschaving behoort tôt de laatst© groep. Zij1 is gegrond op de huldiging van een breed, opgezet, menschlievend idla-aal en op individueel© vrijheid. Niets is vreemder aan het Vlaamsch karakter dan Btaatsvergoding en het ideaal van den Prui-sischen dril-majoor. El raifl m 600 II in fle nmm înusii. Ee>n fàntastisohe raid, van. ongehoorde yer-aetelheid, heeit zich op het Zuid-Oosfcslijk ront der légers van generaal TBroussiloff a£-;fespeeld doer een groep gepahtsei^de automo-lielenIn het begin yan dit jaar waren een zeker santal Belgische automobielen. ter beschikking jev9-teld van het Kussisch leger. Het meeren-leel van het personeel bestond uit vrijwilii -jers van de Rijkste Belgische familiën. De eerste proef had niet te veel bijval. Een onwed'er brak los en de machinen ■aakten vast in den slijkerigen grond. De Ga-ioisehe banon zijn onbruikbaar bij sleeht we-ter.Eenige dagen later — het was in de maand fuli — ond'QrscheiiMen zich de Belg.ischo auto-nobielen onder bevel van de>n overste Semet, >p sohitterendle wijze en het was girootendeels uan hun actie te danken d'at het faont door-çeibrokein wOrd. De roi van deze automobielen, gewapend net maohinegeweren en lcanonnen, hestaat 'ooral in het verniotigen der mitrailleurspos-en en het demoraliseeren dor infanterie, die ;ich tijdens het bombardement in de onder-lardlsche schuiipkiateen verbergt en bij dien oanval te voorschijn komf De taktiek dezer auto's ligt in het plotse-in$ optredten, Zij moeten onvierwaohta te '■oorechijn lcomeji, vuur br&kea, een sterm-'loed van koeelé en obuseen rondstrooien, rlug van poeitie veranderen en zonder ver-vijl nodj fuet mitraille en no® mitraille ver-preiàéo. x y De auto mag nooit op dezelfde plaats blij-ven onder gevaar ontdekt en vernietigd tè worden door het vuur d«r artillerie. Bij bjët naderen der vijandelijke poailio, doet hij hal-ve diraai rechte-oin-kcer en valt aan langa achter. Sedert de mdand. Juli hebben de Belgische auto's op het Russisch front prachtige dien-éten bewezen. Noehtana de schittcrendete % meest buitengewone aoiie heeà aich onlangâ op Galicisch grondgebiefl afgespeeld. Het plan werd opgesteld en werd totaal geheim gehouden. Het hooger legorbevel, if| eenige oogenblikken. van aarzoling en naetèjl groad'ig onderzeak, stemde eindelijk toe, Op gestelden dag «n uur vertrokken verschillende gepantserde auto's ; zij braken dlo<jff de vijainldelijke lijnen en verdwenen, Zij droit-gen in Galicië tôt op een diepte van 150% M; en log-de ruim 600 K.M. weg af. De rond-reis duur<îo meer dan twee weken. Zij kee'iV (îQn terug naar hfet vortrekpunt na het Oo^« tenjrijk-Duitsche front weer naar het noorde^ negmaala te hebben doorgebroken. Geen eû-kel vetrlies had men te betr&uren. Deza verscihrikkeilijke moiordtuigen hadxtea dA ^treken achter het front doorkruist, zaaiendw verschTikking, paniek en diood ten allen kani. In elke sector werden do diemsten ontredder® al wat zij ontmoetten werd neergebliksemd en verbrijselt. De ruiterij bij het naderen auto's vloog uit-een in aile rlchtingen ; die infanterie, door paniek aangetast, ging op <|& vlucht of liep te hoop en liet zich weérloOô uitinoordlan. De artillerie zelfs stond piachti-loos tegenover deze fantastieke monst©rs, djà zich verplaatsen met duizelingwekkendé 6hk4-heid.Men was van voorraad voorzien yoor e^j vijftienlal dagen. Maar d«z6 yoorzorg bleek nutteloos, In de verlaten diep,ôts langs de bamen trot fen onze moedige kjerels al aan wat noods-zakelijk was om hun onderneming met su4-ces te voleindien. Tal van bijzonderheden zijn nog niet be-kend.Niettemin kan men nu reeids vaststellen, da| deze raid een dubbel succès heeft nagelatenjj d)e ontredderiiig van de d'iensten aelhïer hej iront en de demoralisalie van de bevolkâng, die tut angst en schrik op die vlucht is g<£ [ gaan. 05 il weg iiaar Triest In den ontzaglijken vuurcirkel, die zic^ uitstrekt van de Baltische Zee tôt aan àa Noordzee ontdeIi:t men. een centraal gedeelte, "dat zich afteekent door den sector van meef dan 700 K.M., verdcdiigd door het Italiaansçhi|i legér. 't Is net een reusachtige sleutel tuô'r schen de bogen, gevormd in het Westen dloçjf de Fransch-Engelsoh-Belgdsche légers en in het Oosten d'oor de Russisch-Roemeensche lë1-gers en het léger van Sarrail. ; De roi van het "Italioanscho léger ia -wajj kapitaal belang, in zoover dat zijne ned^r# laag de boog, die de offensieye acUedea' tente-mogendheden grondvest, in gevaar zo^i brengen. Niet alleenlijk wordt doer dezen It^c liaansche sleutel een sterk Oostenrijksoh le. ger vastgehouden, waarvan de verliezen dia-gelijks moeten aangevuld worden, niaar dioof dit feit zeker zij een maohtigen steun bij £ta® onze legermachfcen in het Oosten en het Wetf-ten.De roi der Bondgenooten in het Zuiden ia nog van liooger belang. Iniderdaad, indien zit in zekere seetoren vasthouden, zooals op den uitersten linkervleugel, tegen aïie yijandelijkfr aanyallen, in de andere gaat zij bestendig vooruit volgens het plan van den Algemeemen Italiaanschen staE De inetorting van het front zal plaats grij-pen, niet in het Oosten, maar in het Westen, en in het Zuiden langs Italiaansche zijde. Van nu ^at kan men met zekerhéid vaststel- -, len, dat de veldelag van Gorizia, begonnen in de eerste daigen yan de maand Augustus pog niet uitgevochten is. Deze veldslag heeft aan de Oostenrijkers 150.000 soldaten- aan dooden, gekwetsten en krijgsigevangenèn ge-kost, en heeft een gansche serie van sohro-melijke versterkingen doen instorten ; ,maar hij wordt njet hardnekkigheid yoortgeetreclen en dé ltalianen hebben onlangs nog een sterke sprong voorwaarts gedaan in de richting vaa Triest. De weg naar Triest ! Ziedaar de Calvarie-berg, dien het moedige léger van generaal Cadorna met onvermoeibaren drang beklimj; tegen de hardnekkige, woede, doch inzakken-de verdediging der beste troepen der HabÉ-burg's.Deze bloedige, breede baan is verspexd! door tal van liindernisseu. Wanneer de drle Oostenrijksche verd©digingshjnen, van af het bosch van Zernova, -rechtover Gorizia, toi aan het kasteel van Duino, rechtover van Mon» falceone, zullen veroverd zàjn, zullen de infanterie, do artillerie en zelfs de ruiterij, alleu reeds kant en klaar, voorwaarts kunnen rukken op de baan naar Triest, de prachtige perel van de Adriatiscbe Zee, hoofcbtad va® het lrredentieohe Italie. Triest ia giologen dien aohtergrond van de golf, die denzelfchjft naaia diraagt en wacht met spanning de (&asà-vorloesing at DIA ItETO.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods