Belgisch dagblad

472 0
20 September 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 20 September. Belgisch dagblad. Seen on 29 November 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rb6vx0733m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

WAAts Jaargrangr VRIJDA© 30 SEPTEMBER 1918?. rïo. s. i BONNEMENTEN. 3 mmmden voor Nederlaad f franco per post. Losse ers. Voor NederlandB cent. 3uitenland 7'/* cent. Den Haag Prinsegracht 16. m.ipfoon Red. en Admm. 8787. BELGISCH DAGBLAD Verschijnetsd te 's-Grav&&&&$&, eSben werksiag te 12 ure middag. BUREAUX OPEM VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. AD VEMENTIEN. v an 1—5 regels f 1.— ; elka regel meer f 0.1B; Réclamé# 1—6 regels £3.— ; elke regel meer f 0.30. London : Dixon Home Lloy4i Avenue E C. Pariis: 7 ATenue d'Antin 7. Onze koloniale Politiek. Kooit is onze kolonie zoo voorspoedig œeweest als thans, in vollen wereldoorlog-, 'wunneer onze Koning soldaat, een mieuwe Koning van Bourges wordt genoamd. Veinamen wij niet gisteren met voldoe>- ■ rr c]at de meer dan 700 kilometer sipoor-' vn it Elisabethville tôt Bukama wetrd Jflg yau I yoltooid r ' Ridder Ed. Garton de Wiart, dien ik |n den Iîaag' mollit ontmoeten, heelt xnij m ander verteld omtrept de kolossale W)eiliilk'r'eden die anze ingénieurs in Ka-tanga hebben moeten overwinnon om bet graotsche ontwerp lot een goed en s^oe-jjg' einde te brcirgen. Het is fabelachtgj doch moet het on s venronderen ? Omnium Gallorum fortissi-Dii bunt Belgae ! Het spoor dat gansch Zuid-Afrika van »{ Iiaapstad, met onze rijke Afrikaansche ;jnij,ïien£treek -en deze met het reusacn-tig Kopgobekken en verder met het Noor-àen verbindt, is van het grootste belang voor de verdaren uitbreiding Cn ontwikke-Jing van Afritas koloniseerîng. Toèn onze Koning, die van ondervin'îiirgi (nag spreken, den Heer Jadof g©lukw©nsch-)e en de BelgLche Regeering liem en zijne pielewerkers onderscheldde, begr^pen bei-flen de beteskenis, de baîangrijkhedd en de gevoigen van bet verrichte werk. De bloei *'an onze kolonie. blijkt teu an-dere, lût de volgende cijfers "va,n uitvoer : 1914 ' 1915 1916 jjopal 6.993.000 4.266.000 8.677.600 Kubber 2.248.839 2.178.850 3.017.372 feenbeen '215.000 315.462 ïupsr 1 10.343.000 14.274.000 21.882.000 Pa-mpitten 8.032.000 11.025.913 22.390.570 Palmolie 2*498.000 3.403.000 3.852.000 Jli'st 4221.237 1.140.048 901.512 Wij beschikkeiï nog niet over de statisticien voor 1917. Voor 1918, beraamt men, volgens de ,,Indépendance Belge" de opbrengst van, het koper op 40.00U ton. Uit bovsnstaande cijfers blijkt eene ge-iuri^e stijging, die de rijst daargela ten, weke een geringe daling. heeft ondergaan, verbazend is voor kopal, koper en palm-pitien.De niet meer te betwisten nnlwikkclme onze kolonie heelt niet alleen de Beàgen taaar ook de geaasocieierien, de Oentralen, en niet het mi.nst onze vijanden vertoaasd. Ver dus van een last voor België te we-zen is onze Kongo, die in het begin dreig-de eene vei'plettering te wezen voor ons laad, zoo de tegenUrevers van de kolonia îeerdteja mftar zij dooldoir, is onze Airikaan-Echo bezitting eene hulpbron, zoo niet eoAa goudmijin, niet alleen voor het moederland Kaar ook voor de geassocieeiden. Het is te voorzien dat ail© Afrikaansehe bezitti,ngieïi zich buitengewoon zullem ont-.•jviickelen ter oorzaak van de algemeerne ;»cliaajsehte aan grondstoffen, die de nij-; verheid na den oorlog zal behoeveti, Onze kolonie, mer natuurli.ike rijkdonv Cien wij zel£s niet kunnen veranoedeo, zal etellig aan die etxpa,nsie de&lnemea. Het is mot moeilijk te git^sen welke inspainningi do Bel jeu zullen behoevejo te doen om niet achterwege te bl ven. Het verleden is er borg voor, dat zij minsteos gelijken tred zullen houden met hunne burein. Eene regèering mag niet volgen en noig. Blinder den laatsten trem nemen. Zij caoet de uitbre ding, van het land of kolonie lei-Sem en de noolige plannen gereedl malien mot het oog op de toekomst. Gouverner c'est prévoir. Onder die plan-Den komt in eerste plaats het vterkeeo* voor. ïon.jer wijdveriakt en aangepast verkeer «net de noodige gemeenschappswogen. het ZL te vater, het zij "te lande, is eene lcoio-nie als onze Kongo ean kloinp ci'(s waar-tteie niefo aan te vangen ts. De politiek van morgen diept due voor-al geleid te worden door de bezorgdheid onze verkeerswegen in onze kolonie te vermenigvuldigen. Voor den oorlog w&ren grootiscibe plannen opgemaakt waaraan de betreurde F. Goffart had medegewerkt ten ko«te van zijne wankelanïie gezondheid. Ik zelf had mij in veirbinding gestsld met 'wijien Ma-joor Dubreucq (en gieneraal Thya), om een propaganda op groote schaal, vooiral ifi het Viaamsehe land te ondiernemen, ten einde de bevolking die in de ontwetenhiedd verkeerde, en dus wanLrouwig en vijam% tagenover de koloniale politieitc stond, vo-i-doende in te licbten en te overtuigen. De oorlog heeft die propaganda verij-deld. Doch is er overtuigender propaganda geweest dan de huidige bloei van onze ko. lonie ? Zal de Belgische natie na den oorlog, niet zonder morrea de noodige kredietqn gj>âi heeten om de ontworpen spoo'rwegien te laten bouwen ? Ik twijfel er niet aan dat iedereen, die niet bhnd is, en wiena geest niât door vooropgezeiten antikolonialen af. iceer is bejnvloed, zal begirijpen dat het be-staan van het moederland van dia redelijke benuttiging van zij rie kolonie afhangt. Afgezien van produkten ala keeper, olie, rubber en dergelijke, zal Belgiô eveneons katoen, rijst, koffie, cakao en specerijm be-hoeven, die snen in Kongo zeli kan vin -den.Een Nedei'landsch bankier zagde mij half ernstigi, half lachend dat JMgië na .den oorlog van zijne kolonie z>"i afhangien. In dien zet' éteekt waarheid. Geen fel of onze energieke ea vooruitziendie Mi-nister van ko Ionien, die réels tien jaren Kongo bestuui-t, de noodige plannen ge-reed gemaakt heeft om onze kolonie In dien zin uit ts breiden. Zijne redevo©ringen te St. Adresse, Londeo mi Parijs laten dit genoeg gelooven. Indien hij zi^ne politiek zonder wakekm. voortzet, zal hij zich den vasten steun aller Belgen verzekei'en. On.i'er de Belgen in Nediorland heeft die politiek veel sympathie verworven. Zij sal er nog aangroeien. Kapitaialkrachtige laîKL mDnooton zajn gereod om kolomale ouôcr- nÔQliUg^Hl te otouïïor* oÉ tti tein. Onder de officieren an longe soldMon die in Nederland zi.'çn gelntêrneerd, v-etr -langt men vurig het einde der initerraeering om dan krachtig op te treden in de kolonie, hetzij: voor het département van ko-loniiën, hetzij voor bijzondere maat^chap-pijen.Men overwegen aan hooger hand de mo-gelijkheld onze kolonialen beter te beriol-digen. Het voorbêeld van het klclme Nederland met zijne prachtige bez^ttingen en a « navolgmswajardig koloniaal regiem wer.se weldadlg op de verbetering van het lot van ons koloniaal personeel in Afrika, Va(a een omvoldoend betaald bediende kan mtn geen uitmuntend werk vragen, van ean be-ter betaald e wordt ook meer arbeid en toe-wijding vereischt. • Verbetering en uitbraiding op veel giroot-tei-e achaal van de gemeenschapswegen — hier is onder andere wenschelijk dat de spoo-rwegen in Kongio aile de zelfde breed-te hebben — en betere bezoldiging,, met strengere keus van het kobniaal personeel, zijn 2 hervormingen van het eerste kali-ber die ziah opdringen met het nog op den groeienden bloei van Kongo na. den oarlo^ ! en het vertrouwen der natie in de kolonie. Léonce du Càstilion. (Het Belfort, tijdschrift voor de Belgische geïntesi'neerden en Belgen in Zwitsar-land, nr. 15 Sept. 1918. Hst Duitsch» vrede«voorstel aan Bslgië. tiMllE, 19 Septembejr. Ifet miui.jterie Vfii Uiiteinlandsehe zaken deelt mede : de jL'elgische regeering heeft laaigs indirecitlefn ' 2 p*dftdeelingen -ontvaingen, die haar h^b-mùi ingelicht lover de plannen van Diuârtsch-Ifina tem lopziohte van BeJgië. Die mede4eeîttn-goi zijr, van Bem uit aan h^t ministeirie vain «^ikffllamdseiio zaken ter hand geisteld, dat ommiddcllijii keinnis van de r^geiejâng^n r gcalligierdein heeft gehraciht, J)« B^lgisolie regeiei-ing ho^ft gjejaJnl onkel 1 reçihts(B0isltes van de kei- f: nijw ïegeering afkomstig. Uiifc de ontvan-a n'eda®eilûigen blijlkt dait het in het TOOtf-mien vain Duitschland ligifc om van Biejlgië VTneiS<i i ^ verbindt het taJen-! 'agsiuk op te lossien op eien wijzie, dio met ki « n 8 poliiiiek in oveasetenstemming is , ■■, ittus afstawd dopt van redit, dat ten ■'■'lie mjeit haar souverémitedt verban-^ ^ 0,111 v°iigeins de vrMiijk gouite Ivolk ^ela'ngein van het Belgisclhe ■■ Prohlemen van zijn inwendigie Pohtieikte mriohting op te loW' S LXscUaB« 2011 «v-en^ns de amnestio toatom Viar ^ blïger3» diie! schuldig zijln da !< t ™ ^ vijands te hebhetn gediend en ^ ^ BieJgiscihie itegoering eWa | - oindjeiilwjerpin^ optdriingietoi. Sfeta ir^S ^^ingen op de handhaving, nà i«i« iÏÏ2'iVan' Vr0^g«pe handfâlsverdraWi ^ wngteyol® v*: de. vernieliiûg der Bef.' gidcih s industrie door den overweldiger, het zich eoonomisch vastlegggn van Dniisehland in België aoiuden v,e(rzekeren. Anderzijds zou L'uitsobland jdoar de vuisSpandtheorLe^ waar-van mag geen afstand is giedaaiii, eir inder-daad op aandringen het lot van B©lgië té varbinden met de oplossing van koloniaje vraagstukken. Dm slatte is zelfs geen toespeing gemaakt op de vea-plichling, di© op Duitsc'h-lamd yust om de onrecihlvaardig aan zijn slacthboifeff toagobrachtie sdhade voEedig te ht ir s telle".. Duitsohland zqu zicih aldus ver-iijkt huebbien mat het oversohot van België, waarvan die ruïne volkomien zo<u zijn. Er dient /te word^n opgemeirict dat de door die pars openbaar geimaakta beriohlen op twee pttn%n oinnauwtourig zijtn. In teigenstelling met hetgeen is geziegd toaken de mededeoliimgjen, welke de Bel-Igische regeering hiaeft ontvangen, gieen mel-disig nocih van een eventueeil1 stakea der kr^verrichtingen , tusscihen Beigië en Dîiiitsohland, noah van een ontruiming van Bei^isch groodgebied. I>e hierboven uiteen gezette éischen en voorwaardem miaJken aile verkLaringen on-vruohtbaar, daar4 zij de ana£hankelijkhed<î van België schijlnen te miskennon. Zij kun. fo&n met tôt gjrondsîlag dienen voor een emstige bespneking. De Belgische regeermig heoft haar progr«una geformnleard in haar nota aan den Pans van 24 Diecemiber 1917. d&e in Jaimuari 1.1. openbaar is igemlaakt en, zoioafe de regeeiingen der giealHéérdéa ®0ben, handhaiaft zij diit anverbiddellij k. • • LONDEN, 19 Sept. (Keutor.) D« Times eohrijft : Men is zeer vernieuwd naar het Kanaal, waardoor het Duitsche vre -desaanbod aan België is overgehracht. Dit aanbod en de mislukking van het Oosten-rijktch-Hongaarsche vredes-offensief hebben onder <3© plomaten van de geaUieerden weer de vr£fag doen rijzen, of de geallieer-den weer de vraag doen rijzen^ of de ge-allieerde regeeringen niet de ean of andere aenheid van diplomatiel^e contrôle van denzelfden aard als de eenheid, die reeds op militair gebi®d is bereû,ct. Man betoogt dat het jonget® vredesofîensief vermoede-lijk eea voorberaidende manoeuvre was en misschien spoedig gavolgd zal worden door eein nauwkeurig omschreven offensief tvaarop men moeielijker karn antwoorden. Ali de gseallieerden beslissen dat op de Oostanxijkeche nota geen gemeenschappe-lijk antwoord aoodig is, — ofschoon de ffi9eningen op dit stui ver»ohillen — mea-kt men op dat de imstellirrg van een „di-plomatiek Versailles" on ermijdel k kan blyke™, om tegeower toekomsKtg|e gielbenr-1 kneden voL^trekt eensgezind te staan. Aan die instolling zou de afbakening van een bepaalde vradefcpolitiek van de geaUieerden a!s b"sis voor hun diplomaten voor-af moeten gaan en men dringt erop aan dat de g en 1 eerde regeeringfln geen ti.'jd zullen varliezm met aan die zoak ernstige aandacht te sel ten k en. In een hoofdutifceï geiwaagt de Times van de l'agcixsimffing van de Duitsche regee^ rang, vofgans welba zj geen kenrus dr.aagt *'an ©en vi*d««voor9tai! aan Beigië. De T â-mes breit^ in hednnering i;dai te Berlija nierte befce*>d was van iuet Ooskenrijlkschar «ftimfltUHi atai Sorriô van 23 Juli 1914, ■ferwlîl à» d$ létale Duitsehe or- ganeti hebteffl verkiaaxd, dat nie^s ran de •Oofttenrijfcsf^he vred«etfic±i>. "»<*»• Het Badiner Tagebllatt zeigt zelfs, dat h«t Duâtsciie %«acrstei aan Belgje do vol-fconien \«e ra,n twoordel^ke daad is geweiesc van den een oi anderen ongoaooden be. ittiddejaar.'' N« opige«neitt t» hebben dat decw onga ooode ben^dd^îTar de Belgische regeering aanleiding lieeft gegevan hdJ. Etaitsohe voor. stol voistrekt ta rerwerpen, bealuit de T i, mes mât » »ggen dat de wereld gewo» is getwowsant en rijîi koning te be- «ohooATeii aie de iMic&un'in# van de eer =.éfi ni«.f ' * *Pi«n IT«£ ss t --«A» jéM^oa, aia d» gja«iili»er<fc» bas. «aorwttiafden aan eea gcv sïïogsSi rfa-TM TOorschriiven en de voor. mamigte voorwaarde aal! roliedig liera tjed voor Beâîgië z^n. _ : i . ! * In ona iMimmer van gisterenmiddag schrevcn we: ,,Zelfs zou ean bloedvorwant \ran het Beigisch Koninklijk huis de ma-t'.eêasr zijn. Het is noodig dat f«e ô «,.1 g i s c h e regeering voile klaarheid op het geval werpt. Wij' hebben *h et recht towetea, wiedemakelaar isen hoe hij ii«t Belgiseh hof heeft kunnen b e r e i k e n.'' Volgies -s d» Ptw.Vtjsche corrospondentl van , „De Telagrai.i , seuretaris van een onzer ! ministers, zou die persoon de Bedersdhe( graaf IVimah, een zwager van de Ko-ningin der Belgen, wazea. Dezelfde correspondent voôgt er bij dat de Belgische regeepiDg 1> r_, aal hare bondgienooten vam d en stap vesrvi ifcigde, die gedaan werd in Zwitserland, einde Augustus- In vo-iis-omen onafhankelijkheid en autonomie, zonder dat zijn bondgenooten het een gediag«iijn behoefdfin voor te ,schnj^ I ven, varwierp de Belgische regeering het sohandelijk voora d, aldus bedoeid correspondent.Het belang van het hier boven geciteerd artikel van de Times, zal niemand ont-snappen, daar het Citjblad in buiieiiland-sche zai> en geïnspireerd is. Als Bel;;isch orgoan meenen we dat er inderdaad maatrégeien dienen genomen ta worden om vardachto vredesduiven buitan onzen kjjker te houden. Duilschland is arglistig genoeg om door looz,e strelven te probeeren de belgen Van hun3fe soevereinen te vervreemden. Otnze regeering zal ongetwijfeld uit eigen bewegiug waken. Belgiè s eer en aanzien zijn te hoog ver-heven om, zooals de Times schrijft, in verzooking gebracht te worden. Moest België naar die lokstemmen luisteren, ons land zou ailes verliezen en mâér waarop het recht heeft te hopen. Alles staat hier dus op het spel.™ Ons schii.int het, dat dergelijke inclden-teri best zouden vermeden worden door de tofetreding van Beigië tôt de Convenue van, Londen, waardoor de toetredendè mogend-heden zich verbinden geen aizonderlijltea vr©de te sluiten. Kan de Belgische regeering tôt dien, stap niât overgaan en als zoodoende de geailieerdon, die het zullen herstellen, een bewijs van vertrouwen ea solidariteit ge-ven i Legerberichten der Entente i , . Het Bulgaarsche front doorbroken. Het front van den vooruitgang der geallieerden in Macedoniê is reeda 40 Km. diep. — De Serviers bij Prilep. — Het aantal gevangenen door de Britten gemaakt ten N.O. van St. Quentin bedraagt meer dan 10.000 man- 60 kanonnen werden veroverd. — De strijd in de Hindenburglinie. — Aanzieniijke verliezen der Duitscher# bij Trescault. — Ver-geefscne tegenaanvallen der Duitschers. — Vorderingen dfer Franschen bij St. Quentin. — Contescourt en Castres aan de Somme zijn genomen. — Bombardemenlvan Metz, Het antwoord van België op het vred@sg®knoei. — Een Fransche minister voor Elzas-Lotharingen. IIE TOESTHHD " Van Duitsche z^de irueidt het Hb'd., d'at op Ihet giahwexe .Westfront de toéstand boogst gespannen is. Gespaunou voor de Duitschers, die steeds imioiyten w'ijken en de methode van ïrede-rik 11 gebiajten. Mien weet, dat die Koning van Pïûasen, telfceins wanneea: hij in het nau.w was gobraoht, over vrede iiiet onder^ handalen, tyd wion en dan niet zijn intu^. stihen versterfct legex^ den onderhandelenden versiapiten vyjand op het lyf viel. Bio,v©n^ dien offerde hij gaarne zijine bond.ganooteii op «m vrede ce i .innen sl'uàten en mderhand zijne vroageie gaaiiîiieerden den oorlog te verkl'axcn. i'rederiik II was de behehaming van de spnîcilàsalifâ Pruisisohe trouwaioosheid. De mi&JUikte vredosinuigue van Oosteniijlk en het uiiistieikm van voe^horens naar BfeU jgjë maken deel' van het Pruisisoh ma^hia^ velisme. Die BeFgische regeering heeft gaa.ntwoord. De correspondent van de „N. R. Ct." heeft het antwoo-rd geresumieerd. liet vooirslel was nog siechter dan de Britsohe pers er over gesohreven hadden. België zou niet onti'uimldl ge.vveest zijn i Er was ooik gaan sprajk van iïerslal of sohadeiveirigjoioidin-gi. Het is dan ook Do Britten drinigeln in de Siegfried uaar de Ilindenburg..inie, bonoorden st. Quentin. ^jargfeber hebben aij er meer dan 10.000 Igefvangenen gewiiaakt en meer dan 60 kanon, nen geinanien. De Britten zijln thans ook jn vesuiiigwerken genx»teid. De Ausùsdiôrs verbrgieden sUjeds de bt^s in de llinderibuirgLinie tussoiien Pc®, iuet en Beil ongise ten N. van St. Quentin, dat meor en mieer bodreigd is. Het is nu zaak aan het kajnaal dat de Somme met d» Sohelde var-bindi oen bruggeh(X>rd Se vormen om de stad t» omi'Jrakkein, 4i© ook nu uit het Z.Wi. wordt beikleind. De Framsalien namien imi-m'j'3 OonUoscourt en Cas 1res ten Z. van het S'junnifuikanaal. MijLz wurdit gebomhiardeiemd. De DuitsOhors béweren dat zulks niet te wijtcn is aan bci vfitriiefs van St. Miliiiei. Zij willen, oen-vterodig die apgewomideimiieLd van de Elzassear-Lotbarim;' jrsN^almio^'Oiein. . Hfcit îeit d d ju, ©i Cambos ministea' voor Elz^s-LoLliai*iingtsn is banoenid is belangrij!k. Fr,amkr\fk tooiiit daardoar dat de verlouen pio-viuiciie rnoet terugkeeren en gceft voldaeniing aan de Elzas^er-LoLhariingeirs. Het is e©n daad van vocr.refkkende politieke gcnr^lgan. Aain het Maœdonische front gaan .de za-3cei i int"uar wenteh.. B© b nd^e. o èeu zijw reeds lov^a: e©n bietide van een .iron van 40 K.M. mki«t dan 30 K.M. vooruit geawkken in de richling van Pritap. Die Bulgajen en Uuit-scihicrs xyn op den haal. De Lliuitsdhe divi-sieb werd«n vastgehauden en de Bulgaren zijn thans ovcr'juigd, dat zij hen niat kunnen r(iddien. Die vredespartij moet zich tocren «n KiOning Ferdinand zal w^ldra mit hei.igen sciixik vain, zijn leven opnieuw naar Nau-Leii.n vertneScken. Wie weat of het niet sans retuiur zal zyn. i'i^iische bladen w©en te vcirter.ien, dat Italië met Oostemrijik zou otnderhandeien. Laat ons zfcm en afwachjcn. "pytig dait de- Britten Bako®, de petro-k'umstad moe'.en loslaten, Waaram waran zjj niet taJrijker vooraleer zuiUce anderneming te wagenî iGedeeltelijk niet geoomgïerd.) Van de Iôq iot aan den Rijn. D« pro-Duitsche en Duitsche t;i&den zijn niât tevreden over het lied flelgie g r o o t, waarop Etniel Wambach, de wel-bekende Belgische componist ooti muïieii geschi-even heeît. De Toorts vraagt af île U}Um«lsche hnker Kijnoever bij België er zeïer cok bij wordt gevoegd. De redactie heeft den tekst «.l?.'ht gele-zea. Het .al haar ontanapt Zijn dat a.'!een spraak is van Duitsch gebied, dat eens grooDendeela aian de Belgische Nederlanden tœbehoorde. De (.Duitsche) N i e u w e T ij d bestem-pelt den auteur ,,on^en oorlogspatriot" en vraag<t waai'om ndet tôt de Poolsche greos1? Omdat Pruisisch Polen, volgens Witeon, bij het Konânkrlijk Polen inoet gevoegd worden en Duitschland toch moet verbrok-keld worden, wil mm een damocrailschen duurzamen vrede hebben» 1 ïaa het ¥/est elijlc front. —— \ Het Engelschs legerbericht. LONDEN, 19 Sept. (Reuter.) Offici-eel ochtcndbericht. Grièftcrn^ddbg hoeft de vyand uit een groot aa»ntal kanonnen eei^ verwoed bombardement in het noordelijk deel van het gevechtsfront tusschen Gou^ zeauoourt en den w«g Atrecht-Kamerijik geopend. De vinniguieid van het vijandelij. ke vuur stelde aile telefoni^che verbindin-, gain mat de divisies in de liiiie spoedig bui-ten wer.ùng. 'e Middagfe om vijf uur vie! do Duitsche infanterie met sterke krachten ov,er ejn bretd front van de buurt va^ Trescault af noordwaarts aan. Op aile pun-i ten wei'dsn ze mat ernstige verliezen feil, loos teru^geworpen do )r de gardetroapen der derde en der 37ste divitie. Een tweede sterke aan v ai, kart daarna, noordelijk van Moeuvres ontwikkeld, werd eveneons afgeslagen met zware "verliezen voor de Duitschers. Op bepaalde punten wisten vij&ndelijke afdeeliugen onze schan-sen te bei'ei en en binnen te dringen, waar ze door onze tegenaanvallen evenwel over. hoop werden geworpem. Op al die punten . is onz© Unie wear voUom&n her&teld. On» 20 A—1 -ren l7ltni5Clî6îS Vangien gorromen, terwijl een groote menig. te doode jJuitschers voor onze stedlingen ligt langs geheel het front der vijandelij!c« oanvallen. Bezuiden Gouz^aucouit bislden de ver-richtimgen van het derde en het vierde^ rit), sohe loger gisioi-avond en vannacht voor-spoedig aan. ^ De Engelsche troepen vor-derden ten NT van Pontruet, waar bij ze hat tôt de buiieupoststeLiing der Hittdenburg-lirue in dit vak brachten. Links van lien hernieuwde de vierda Australische divisie om elf uur in dea avond den aan val;. Ze bemachtigden n» zwaren strijd de buitan-posistailingen der Hindenburglinie- In deze geslaagde opéra» tie werden vele gevangenen en een aantal machin egeweren vermeettexd. Deze divisie benevanB de eerste Austrta* lische houJen nu de buiten-poststellingen der llindenburg-linie over de volie uitge-straktheid hunner onderschaidene frontea bezet. Verder no-orIwaarfcs is beoosten Ruus-soy en Epehy verbitterd gieâtreden. Onz« troepen kwamen in bezit van Lempire en keerden vastberaden tegenaanvallen d#1 vijanJen. In den sector van Villers Guislain her-overde de 17de divisie, die bij den voor--uitgaiijg van gioteren verscheiden honder-len gevangenen maakte, het Gauche-boacbf dat de- vijand in een tegenaanval had her-nomen en dreel later in den mijdag met verliezen een geduchten tegemaanval te-rug door don vijand van Villers Guislaiai uit ont .'eteiui. Bij het Gauche-bosch wer den herhaald© aanvallen, 's mildaga en" 's avond door de tegenpartij uitgevoerd, tel keins gefnuikt. in een geslaagde piaateelijke opqratie hebben we gisteren onze stellingen ten Z. en ton O. van Ploegwteert verbeterd en v^and en gevangen genomen. i LONDEN, 19 Sept. (R eu ter.), Offici-eel avondbericht. Nadere berichten bevestu gen het ernstige karaktar der tegenaanvallen, welke de vijand giistermiddag benoo-r-deu Trescault gedaan heeft alsmede den gïouten omvang der verliezen, waarop ze. zijn divisies, o.a. de zesde Brandenburg -, sene divisie, kwamen te staan. Vandaag is er in het va.; beoosten Epehy gevochten evenals in de buurt van Gou. zeaucourt, waar we tan W. van het Gau-' cbé-hosch veld wonnea. Voar het overige front op het slagfronib; aileen ' plaatselijike botsingen. Wij maakteajÇ vandaag enkale gevangenen in plaatselij-'. ken «trijd bezuiden Auchy-les-la Bassée enf! hebben onze stellingen beweeten Wijtscha^-i te een beatje verbeterd^. Vijandedijke overJ valsafdaelingien zijn ten O. van NteuwkâJ pelle «n ten N. van het kanaal Yperen—4 Koamen afgeslagen. j Wij hebben in de oporatias gisteren ter»-N.Vk vam St. Quentin begonnen, meea? | dm 10.000 vijand en gevangen genomen en'l 60 kanonnen buit gemaakt. Zie ve^voig Tweede Pagina. \ «I Belgen, steunt het werk Home j voor Oorlogsweezen Oude Weg 78b Den Haag.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods