Belgisch dagblad

570 0
01 November 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 November. Belgisch dagblad. Seen on 19 January 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/m901z42w10/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

rjâio"J aargang vrijdIg i novembëR Hier rs o. 41. ^ B OUllEliENTEN. , per 3 maanden voor Nederland {250 franco per posfc. Losse ■ummers. Voor Nederland 5 cent, toor Baiteuland "('h cent. 1 Peu Haag, Prinsegracht l(i. Teleiooa Led. en Admin. 2787. BELGISCH DAGBLAD IfersciaijBieEltsi te 's-Grawenhage; eiken «erkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ÀDYKETENTIBN. Van 1—5 regels t 1.— ; elka regel m'eer f 0.15; Bedaine* 1—6 regela f 2.— ; elke regel meer f 0.30. London: Dixon Eonie Lloydi Avenue E C. Pariis: 7 Arenue d'Antin 7. mbbo——a—p—■mm i>©ja.stilstci.ri.ci. met TPia.x'lsJj &. Revolutie ' in iKSoaa.gra/rij &. Waarborgen. ■ i Loontje komt eindelijk.om zijn boontje. Buîgarije is ontwapend. Turkije ligt lam geslagën. Oostenrijk-Hongarijë stort in duigen als een versleten spoelingvat waarvan de verrotting de ijzeren banden heeft doorgeroest. Op u\v beurt, Moffrika! • Morgen zal de beiaard spelen... ten-jninste op die onzer torens welke de jMof nog o\'ereind heeft gelaten en waar-uit hij de klokken niet heeft weggestolen. 0 laat ons in de uitbarsting ionzer vreug-' de niet vergeten wat nog gedaan hoeft te worden, Deze oorlog moet de laatste zijn. Der-geiijke gruwel mag niet herbeginnen. De etterbuil van het Pruis isch militairisme, die 't menschdom zoo lang als een gif-tige, afzichtëlijkê wonde aan zijn zijde heeft gedràgen, moet worden uitgesne-den en uitgeiprand, yiet ten halve, niet ten drieviei'ueii, maar totaal, tôt in den mortel. Zoo niet, is er niets gedaan. Zoo niet, werd vérgeet's de bloem onzer jeugû weggemaaid. Zoo niet, verzwolg de afgrond, vruch-teloos de miljarden rijkdom, die 't mensclidom heeft ten otfer gebrach.t in zweet van water en bloed. Zoo met, eer nog het lidteeken de kankenvonde heeft toegehaald, herbë-. gint het afschuwelijk gezwel. Waarborgen vraagt Wilson. Waarbor-gen de uitgebloede beschaving. \\v,&'borgen e scht net Recht. L.aaf er me hier eene aanduiden, waar ïn.-schiei; met voldoende- aan gedacht zou worden- de fabneken Krupp, moe-ten vorden leeggehaald, afgebroken, wt&oasgd. ' Vuor drie redenen: lo, Knipp 15 Htl ctcinbccM wciaivp ae booze geest van Duitschland zijn hel- | scne wapenen smeedt. Van bij Krupp kwamen deduizenden vuurmonden waar-mee de Mof zich onoverwinnelijk achtte; van daar kwamen de monsterkanons die tôt op honderd kilometer afstand schie-ten; dââr vinden een leger ingénieurs de laboratoria waarin ze rusteloos zwoe-gen, zoekende naar staal om beter te moorden. Krupp is een der hoofdwortels van den etterbuil. Dien uitrukken is het hervatten van den gruwel stoffelijk be-letten.2g. Krupp is uitgestrekt als een stad. Duizenden machienen drijven er tien-duizendtallen van raderwerken en draài-banken van allerlei aard. Hoogovensen staaloveno en pletmolens en al wat de metallurgie in den breedsten zin ook maar aanbelangt is er in overvloed aan-wezig. Krupp leeghalen is aldus de gealiieerden in staat stellen de geplun-derde werkhuizen in België en i\oora-Frankfijk terug gedeeltelijk te voorzien vaiv de gereedschappen zonder tal die bij ons werden geroofd. 3o. Krupp afbreken is de ruime be-werkstelligen van dit afsehuwelijk ven-nootschap met 250 miljcen mark' kapitaal, dat in 1917 alléén over de 124 miljoen mark oorlogswinst afwierp. Krupp vernietigen is tôt den stoffelijken ondergang, misschien tôt den verdien-den bedelstaf doemen, de bende aan-deelhouders waaronder de Keizer zelf en zijn aanhang de voornaamste zijn, de bende bloedzuigers, die gedurende meer dan een halve eeuw niet hfebben a£ge-laten * tôt oorlog op te hitsen, omdat oorlog voor hen gelijk stond aan geld, geld en nog meer geld. Krupp wég *— drie monstervliegen in ééne klap! T. C. HE TOESTJàlÉil De gebeurtemissen volgen elkaar zoo 6nel op dat men. zich af vraagt o£ ai on in gt-n droomland leeft. la het begin van deze week deeide mon aau de zijde der Entente uiede dat men Eich deze week aan gewichâgie militaire en politieke gebeurtcniseon mocht verwach-ten. J5«loeli werd de owrgavo van Turkije eu Oostenrij k-Iionganje, de ineenstor-ting van de dubbele monarchie en het o£-iensiel aan de i'iavo. Â1 die ondarneming zijn ghd van stapel g sloop en. In Honganje en ia 1joùemen is de re-p'ibliek uitgeroepen net als in Kroatë. Te Weanen is een socialistisch ministcr van buicei'aianflsche zaken, Dr. V. Aciler, voor de.Ùuitsehe Oostenrijkers. Er zijn dus twee kabinetten : een opstandjg en eon keizetrlijik kabinet, dit van La.muaaa-sch dat verwdijint als het miaistarschap van An-drassy ia Hongarije. L< iame heeft zich bij Italie aangeiloten. Triest verw^cht de vloot der gealiieerden. Zuid-Duitschland en Sak-scu iiggiûa open voor een in val van de légers van Franehct d'Esperey. Polen ver-jaagt e\eneens de Duitscliere. Maa mag de hoop k ces ter en dat het Duit-scao. rijk. ook uileen zal vailen. Bij den koizer wordea stappen gedaan om hem tôt aî'tnid te bewegen. ilij blijlt eehter tegenstand biet.on. In-tu.'S.'hcu ncemt het bolsiejwikism© te Ber-lijn toe. 0\er de militaire inacht van Duiitsch-laud verneeint lieuier, c.at de ernstige toe-BUtnd van net Buitsche léger kan worden beooi'deek uit liet feit, dat, terwijl het in iviairt van dit jaar een reserve van 80 ^i'sthe divisiee bezat, dit aantal ~ thans tôt ls gcslon.ven, waarvan er sl'echts zeven . T11 vnn 14 dagen hebben genoten. iJuitschers hebben geen enkele divisie 1 r0Sûrv£!, die frisch kaa worden genoeftid. ftf worlt geschat dat do vijandielijke Sec'ci^ ^6n len J auuari 1918, ma,n bedragen, "\vaa)rvan een tij, définitieve verliez&n (doo- .'ut vonriinkten) behooren. B© reserves m'r.. i ^u'tsc'-he dépôts worden op niet -1 (]nn 340.OQU man geschat, waaronder g'oot deel van de lichting 1920. ft, ^n!el^1^ vecht de viîand op ver-]•). u i61ï ■ 661611 van he't front met vastbe-wmenl on er is niets van een alge-ie dômoralisatie te bespeuren. Be vii-Zl'ln terugtoeht te' vertragen, ten ■ ' zip gi'oote lioeveelheden materiaal Lt \ervoeren. îaL'il' fv°Uïw^ia ^ Tarkijii. zijn iO>p,gie(-'huJ. 'f1 86®atigd : noeo-liaggen van de war beaettimg v,ain Konstantinop;! door ^<.'Uein£(l?Sn'° slo'°ï"iln6 vv-an de Dardat-L. ?', vliJle door dw engta; ^loe en pVergaaf wl kT®ai. ^ BrjtsQhlet legeca in K-rken t, n 1^° ?më vriJi ^ imiae*- dtsn jnval m Buitsciilaad. , Dniischlaind. dat de oorlog gewild hieieft, is doOT al zijnje boindgeraoïcubm verlatem. Het staat alleen. ïh,a<ns slaat hiet uur dat de g-e-alliieietrdtm naar Bierlij'n oprakkeo, om liuîtschlaind te doon gevoelein de omven-biddelijlkie wet: oog om ooig, taimd om tand. H©t is te liopeui dat onze diplomatie er in zal slagein ZuidrDuitsohland vain Pxuisem ,af te scheiorem. lin Vlaandeiiein zijjn do krijgsbïïdrijv«n her-va,t. Ondenaardie eia Deinae zijia sterk bet-droiigd. » (Ongecorrigeerd ). Rond de ontruiming van België. EEN VERRADER. De corr van de Msb. bij het Bel-giscti legei- te velde schrijft den 24 Oct. j.l.: De divisie vocht dien avond en dien nacht in de diepte, zooals bij den stel-ling-oorlog één regiment in de voorste linie, één regiment in reserve, één regiment uitrustend in oord-bivakken. 'Bij de volvoering van den opzet om den uitersten Duitschen rechter-vleugel (even benoorden JEecloo) te omvatten, speelden zich dien avond hevige scher-mutselingen en partouille-acties af. Bezui^: : ' Maldeghem (circa 9 K.M bezuiden den Aardenburg) hadden Bel-gische patrouilles gemerkt, dat een klein kasteel, gelegen in de Duitsche kanaalstelling JEecloo Deynze onbe-woond en onverdedigd scheen. ,Een bur-ger, die een patrouille in de nabijheid van dit terreinpunt gevangen narrç, ver-zekerde den kapitein-compagnies-com-mandant, dat hij in 't kasteel vôôr den oorlog Bjis stalknecht en er thans als concierge woonde, en er geen enkele Duitscher meer aanwezig was. Toen commandeerde de kapitein een luitenant-peletons-commandant en 4C man om dit kasteel als vooruitgeschoven post te bezetten. jEen kwartier later Moni een helsch mitrailleur-vuur. en de 5 manschap^^n, die van dit peleton te-rugkeerden, rapporteerden hun chef, dai de overige door mitrailleur-vuur in de terrassen van het park gedood werden toen zij den laatsten sprong wilden ma-ken om de soûsterrains binnen te drin-gen. De burger (ex-stalknecht en concierge) werd gedirigeerd op de D. I. en zou vermoedelijk gefusileerd worden. DE T©ESTAND Tp ANTWERPEN. Nog altijd komen Fransche vluchte-Iingen in massa's te Antwerpen aan en worden ingekwartierd in al wat bescb ilo-baar, blijkt « m De Duitsche Koloniën. Nu er geen spraak meer kan zijn van ruiling van de Duitsche Koloniën tegen Bélgië en Elzas-Lotharingen, is het hoogst noodzakelijk dat de Belgen over-wegen of zij het veroverd gebied van Duitsch Oost-Afrika willen behouden. Deutsch Ostafrika bazit een groote waar de. 'Prof. Cari. Mirbt van de universiteit te Gottingen, schreef in 1914 in Der Kampf um unsre Koloniën: Duitsch Oost-Afrika bezit in verge-lijking met Duitsch Zuid-West-Afrika, nog grootere en tah'ijker economische vooruitzichten. Ailes wat de troppen-wereld aan schatten kan bieden, spreidt zich open over de lachënde velden van Usambara en aan de glooiingen van Ki-limandsjaro; die door hunne vrucht-baarheid zoo waardevol zijn dat de eene plantage nevens de .a'ndere ligt. Wat brengt de bodem er al niet op aan rub-ber, olievruchten, (kokospalmen en aard-noten), katoen, koffie, Sisal, suikerriet, bana'nen. De zelfstandige kulturen der inboor-lingen liggen hier nevens deze van de Europeërs. En hoe zou de veefokkerij zich ontwikkelen als eerst den tsé tsé vlieg werkzaam zou bekampt worden". Ook voor de landverhuizing bieden eenige deelen van Duitsch Oost-Afrika gelegenheid. Het klimaat is dragelijk voor de Duitsche- dus ook Belgische vrouw. De kinderen gedeien -en het leven heeft er een groote bekoorlijkheid." \Ve zouden dwaas handelen moesten we Ruanda en Usambaru, waarvan Mirbt, in die gestdriftige termen spreekt. niet voor ons bewaren. Aan Duitschland kunnen wij deze vruchtbare gewesten, die met onzen Ki- vriiP kf»rr? vnr» latprf Klanlcrt kolonisatie moet worden, niet afstaan, I evenmin als Engeland, dat: ons Tabora, heeft afgenomen, hoewel de Belgen er • hunne vlag het eerst hebben geplant. « België voelt zich niet alleen forschig genoeg om zeif te koloniseeren, maar het heeft het voile recht op ihet bezit van die veroverde gewesten, die tôt deit grootsten bloei zijn voorbestemd. In Europa maakt men den Belgen moeilijkheden om hun land, dat ge-bleken is een bolwerk van Frankrijk en Engeland, te vergrooten en te verster-ken. Hetzelfde mag niet in Afrika ge-bèuren, waar de Engelschen de Belgische troepen noodig hadden om Ma-henge te vermeesteren. Van Cauwelaert en de Belgen. Men schrijft ons : Op de algiemeene ver-gadwing van 24 October had het Belgisch Oomiteit van Scheveningen besloten den 8 Noveimbeir een refej-endum te openan no-pens het behoud of de uitsluiting von den heer Van Qauwelaert als eeirevoorzrtter van dit Comiteit. Be voorzitter van het Vl. B. Verbond heeft de eventueele uitsluiting niet af^e -wacht doch. ontslag genomen. Het référendum heeft dus geen reden me&r van be -staan. . * i J I 1 i 'I I . . ■ - — Sinds eenigen tijd dalen- de prijzen van aile artikelen; bijzonder de eetwa-! re i worden veel goedkooper en door de c mit eue n werden grootere rantsoe-ncri dan vroeger uitgedeeld. Oisteren verschener. vijl geallieerde vliegers bo-ver. es i-tad. Ze werden heftig beschoten doch bommen werden er niet geworpen. Do en morgen vertelde men te Antwer-dat Cent gevallen was. Drie Qentsche 1 adivisten, dr. van Roy, Van de Putte en Frrnçois Primo, kwamen in veiligl Nederland en reisden naar Den Haag. 1 Primo eeî Belgisch ambtenaar der poi-terijen was hoofdredacteur van de Duitsch N. Gentsche Courant Dit bîaadje ontvangen we niet meer. 5000 VLUCHTELINGEN VERWACHT. "Volgens mededeeliag van het ijuitsche commando te Selzaete zullen vandaag, morgen en overmorgen aldaar 5000 vluGh.-tc-lingen over die grens worden gelaten^ OOSTENRÎJKSCHE EN DUITSCHE DESERTÊURS. De stroom Oostenrijkers en Duitschers, die gepakt en gezakit te Roosendaal aan-komen, blijft aanhouden. Sommigen on-der-hen hebben enorme waarden aan1 diamant bij zich. « Legerberichten der Entente. Overgave van het leger en de vloot y an Oostenrij k-Hongarije. Republiek van Hongarije. Graaf Tisza vermoord. Namr de republiek in Oostenrijk. Fjume siuit zich bij Italie aan. 50 000 Oostenrijkers gevangen en 300 kanonnen buit gemaakt in Italie- De republiek van Bohemen- Nederlaag der Turken aan den Tigris. Overgave van de legerkrachten- Vooruitgang der gealiieerden en Belgen in Vlaanderen. 1000 Duitschers bij Oudenaarae gevangen. Turkije sluit een wapen-stilstand.LONBEN» B1 Oct. (Beater.) Bouter verneemt, dat de wapemsiilsiand met Turkije hedenmidiag te uur is gietee lcend. PARUS, 31 Oct. (H a v a s.) In de Ka-mer heeft minister Beygues aangoltoMaigd, dat, tengevolgie van de onderaandedingnai tusacheia Fransche en gealieerde gevol m/aehtigden, hedenmiddag om V2> uur de wa,-penstiistand is geteekend. LONDEN, 31 Oct. U^euter.) In het Lagierhuis heeft Cave bij aiwezigheid van Bonar Law, die zich te iJarijs bevmdt, den wapens cils tand met Turkije aangiekondègd On' gezegd : eenigia dagien geledea werd go- II ^1 '-'i 'i'u w noKoioa bûvi-ijtd ton ci II cl o tor kennis van den Britsohen admiraal van die vloot in de Aegeïsche zee te brengen, dat d« Turkschie regeering verzocht 9m cnmid-dellijk • oûderhandeliugen te opeaen voor een wapenstilstand tusschen Turkije on de gealiieerden. Het 'antwoord werd gezonden dat indien de Turksche regeering vol.co -mon geaccrediteerde gev 0 lmaioh t igd'en naar vice-admiraal Caltherpe zou z^nden, deize giemachtlgd was hun van de voorwaardem ■ in kennis te stdien, waarop de gealiieerden in het staKen der Vijiandelijkheden en het ondterteekenen van een wap&nsths<iand zouden toestemmea. Do Turksche gevwlmachtiêden kwamen in het begin dez>er week \e Moedros, op het eiland Lemnos, aan en de wapenstilstana werd hedennachfc door vice-admiraal Caltherpe uit naam der geallieerderegeeringen geteekend &a is hedenmiddag om 12 uur in warkmg getreden. Het is niet mo^elijk thans aile voorwaai den van den wapenstilstand bekend te ma ken, doch zij bevatten den v r ij e n d 0 or-tooht voor de vloot der gealiieerden door de Bo-sporus naar de Zwarte Zee, het bezetten van defortei aan de Dardanellen en de Bosporus, tqr e-nde den doortoeht te verzekeren, alsmediç den onmdddeiHjken terugkeer van de gai-lieerdie gevangenan. LONDEN, 31 0ct.CR e u t e r.) De Eve ning Standard vernoomt dat zieth in Meso potamie bij de Tuxrsche legiergiroep aai den TigrLj ooder bevel van lsmail ïïaitki een heale divisie en het be&te gedeelte vai twee andere divisies zich hebben overge-geven.Oostenrijk-Hongarije vraagt een wapenstilstand aan Italie WEEiNEN, 31 Oct. Olficieel. De oppar 6ta legeraanvoering heeit reeds in den ochtend van den 29en October door eea paxleanentair de verbinding met de ltaii aansche legeraanvoering tôt stand ge bracht. Er dienden geen middelen - onbe proefd te wordea gelaten ter vermijding, van verdere noodelooze ofiers tôt het s.a k£n der vijandelijkheden en het sluiten van een wapenstilstand- De Italiaansche legeraanvoiering heef tegeoiover dezen door de béate bedoelingei geleiden stap aanvankelijk een onmisken baar afwijizende hiouding aangenomen. Pai in den avond van den 3ben October koi generaal von Weber met een afvaardigin; jn-et .instemming der Italiaansche léger aan voering de gevechtslinie overschrijden, tej einde onderhand eli ngen. in te leiden, « Hongarije e*n republiek. [FRANKFORT 31 Oofcober. (N. R. Ct.) iViolgema bericM uit lJaedapest Ixeieft de raiimsteJWad de Depiubliefc Hongarije uitge EOiep-ein. Soldaljen en ofiicieïem tieikke(Q dooa de slratein. onder gejuich voor die republidc Die revolutionairein hebbein ziâh bij! hen aaT> geslotem. Da bni"geirb|enrol'king vaorziet zich van vrape'ns. Het offenssef aan het Wesieîsjk front. Het Beigische iegerbericftt. LONDEN, 31 October. (ReuterJ. 0% clle'el. Tan gevolge v,a,n pilaataelijke krij-gsi-V^rrichUagen h©bi>cn wij .uns vrijiwiel- overal op dein AYestefi^iiam oever v.ain net afwa.«e riinigsikainaal van de Lys gemesteld. Het gjf j huciht D,aalman we«l bezet. | < tjet Lngelseiie ieyerbericht L0NDE2], 31 Oct. Generaal Haig^soint: \'annacht deden wij met succès verras- ■ singsaanvallen bij Le Quesnoy, maaktea 1 daarbi: eenige gevangen en en oraenten j ten vjjaûd verlitaen toe. Onze jiatroeljes habbfn vorderingen gemaakt îangs net ] ïScboidekanaal ten N, van het Raismas-!>oseiiLONDEN 31 October. (Router;. Off|. CiLeiel avomdbericht. Het 2 dp Britsche legs® heeft bedeinochteind eaa aanval ZuidhWieiibet-, Efc v,am Oudenaardieai ingezet tin ai zijiaj do©lpunt«ft veriiKeet-'ri. Het itaakie duizendl] g ev angen en. ■Onze vliegers bebbetx gigterem 67 Duitsche! vljieigtuigien ne.rgj^oiiO'ten, t-n 15 stuurlûioa(j tôt dalen geb-raciit. \ Het Fransche ia-jerberichî. PARUS, 31 Oct. (H. N.) Draadloos. Het' gesehut was vrij beMjvig op het Oise» front. G'steren heext de vijand tegen het einde van dén dag een havigen tegenaan» vai ondeinon.èn len O. van St. Pergeuxv D® Franischen neo^cn hi.n sits-llingen behouden. Het aantal door hen bianen twee dagen gemaakie gevangenen bedmagt 1453, o.w. een garde rui-ei\vOlonel en dria ba talj oinsco minan dan ien. PARUS. 31 Uct'Jb^r. Of-icieel avj<ndbef rioht. In dein loop van den tia,g zijn die zeieul 1 hevdige gevechtein op de oteiijî.te hcllingeni^ t vain de hoiogviakfce van Sajut-i'ergeux vioortrj 1 geaet. Zij zijin in het vo-ordeel ,der Frira- / sohen geéindigd en hcbbeia hun in staat geisteld opniiieuvv 120 gjvaing^nen te maKeinM ; îaa iiéî frets 1 Heî E.îgaisc.ie ieyjrfeericht- LONDEN', 31 Oct. R eu ter. Officieel: De opmarscn van het lOde iegea: is h eu en, • zonder oponthoud vojitatzet. l)e Bii^sca^ •"ruLerij heeft in naui-ve aansluitng met c-e Itaiiaanscine cavalerie de westehjke buiten- ■ wijken van baciie beiei^t. De troepen van het 14de Britscae iegercorps bereikten de L Livenza bij l'ratneigno. \ trder zuiu© Lk - heeft het lldie loali aansche legeroorps - Uderzo 'bezet. De wilskracht en vastberadenheid der infanterie zyn bo\en allen lof veriieven. ■ De moeilijkheden bij het overschrijden hebben aanvankelijk tôt een onvermijdelijk te-kort aan vooi'raden geleid- UnoanivS oe t schaarsehte aan voe sel zijn de 37e lia- ^ liEdn&che Gn d0 iiritscb© divisies - zonder te worden afgelost, naar haar e&id-3 doeien opgeruùt- . 1 De vliegetrs hebbon gisteren schitterend r werk verncht. Meer 4ap twe ton bommea - zijn neeigieiworpen"2J.OOO patronen . 1 werden met goeu© resultaten afgeschoten. De weg van Sacile naar Pordenone ia bezaaid met adooden en gewonden en pu m, ' tengevolge hunner aanvatlen. Acht vi^an-delij.ke vliegtuigien, die gisteren werdeiyie schoteû, zijin heden vernield op het vixeg-I veld van Godega aangeïroffen ■ Twee vaa onze vliogituig^n worden vermist. , I De Britsche troepen, die op de hoog-j vlakte van Asiago warkzaam zijn, tro ^ . 'Campoirovere binnen. ïtft afrJtal • | nen van het lOde leger is tôt 12.000 ma^ geetegen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods