Belgisch dagblad

917 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 05 April. Belgisch dagblad. Seen on 14 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/qj77s7jw18/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

sa--» - tnîtg. 1 >À^i S" i^RIL I918n T^'o. 170. iBONNEïENTEN. 'vç per 3 maanden voor Nederland I 2.50 franco per post. Losse jiamniers. Voor Nederland 5 cent. - *TOor Buitenland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD » Verschijitend ie 's-ûravesîliage, *eike«a raerkdag te 12 ure mssidag. BUREAUX OPEîi VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. • ADVEETENTIEN, j Van 1—5 regels f 1.50; ©Ike 1 regel meer f 0.30; Keclamoe | 1 — 5 regels f 2.50; elke regel 1 meer f Ô.50! London: Diron Honse Lloyd* t Avenue E C. A Pariis: 7 Avenue d'Antin 7. 5 j pe Meer heeff ©sis heerlijk gehoSpen, Çî . f Wilhelm, zijn volk, en zijn z.g. neutrale fereerders hier in Holland kunnen tevreden zijn „de Heer heeft hen heariijk geholpen" èn ,',zal ook verder helpen" om het arme be-dreîgde Duitsehe volk, dat zijn grenzen ver-àedigt, tegen ,,'n goddelooze bent" te doei sjegevieien. Zelfs de vreesachtige kleinen, met hun „'b geloof tocii dat de Duitschers het nog win Hen", schijnen reden te hebben om zich te verheugen want tôt nog toe worden hun ge-'voelens niet gelogenstraft. En wij, de wreede verdrukkers en bedrei-■gers van het uitverkoren volk, wij, de vecht lustigen, die geen vrede-als-Slavernij verkie 'zen, wij, die geen berouwvolle kniebuiginj; willen doen voor den verheven Imporator Eex, nioeten wij nu niet van schaamte ei fepijt in onze schulp terug kruipen omda de Heer ods heeft verlaten? ' Want de Heer kan toch geen twee par-, tyen te gelijk helpen, en zoo Hij de een< bijstaat ru o e t Hij de andere wel verlatei [hebben. Daarvan moeten de vrome Parijze f'naars, die op Goeden Vrijdag van dit jaa pin een kerk vergaderd waren om hulp e! Hbijstand van den Hemel af te smeeken, w€ froidoende overtuigd zijn geworden. Wan [ waarom anders zou een Duitsehe granaat hu: [ vrome overpeinzingen hebben onderbroke: 1 om 75 van he'n te dooden en 90 zwaar t Verwonden ? { Wat zal er gejubeld zijn in geheel Duitsch land om deze schitterende gebeurtenis, di( fcewijst dat de Heer inderdaad is met he 'puitsche volk. De Heer heeft geholpen on àien onheilbrengenden granaat den weg t< •wijzen ; wij hebben dus niet het recht vai een barbarendaad te spreken. i. Wij, zondige Belgen en Franschen, wij, ver-ivloekte Engelschen en Entente-vrienden, heb ben nu eens kunnen zien welke straf on wacht voor de vermetelheid om ons te durve: verzetten tegen de gepantserde vuist, midde in de hand van een wrekenden God. Waarom willen wij ook niet genieten va de zegeningen der Kultur, die- ona op wi voeren tôt de hoog3te hoogten en die zooge prezen wordt door vele, ook geloovige Ho" landers, o.a. door Dr. Kuyper en zijn „Stan3 1 aard", het blad dat nu huist in een ver duitsc gebouw, voorhçen handelshuis. Een pracht va een gebouw bekroond met spiercaakte figure waaraan Dr. Kuyper zich vroeger zou dood geërgerd hebben, want naaktheid komt nie • erg beat overeen met Christelijke begrippe ; van zedelijkheid. Maar Duitsehe naaktheid is héél wat andei i en véél onsehuldiger dan de oud-Griekschi ï Wâârom zou ze anders ook passen aan ee gebouw van een Chris teiijk dagblad? Enzc . is Duitsehe eedbreuk en reehtsschennis oo 3 heel wat anders dan Belgische trouw aanhi i woord, enz. En zoo denk ik, dat de Duitsehe god oc r héél wat anders is dan God, de Albestuurde i en geloof ik hem niet almaehtig, al vernie 1 hij ook nog zooveel kerken en al doodt 1 t ook nog zooveel vrouwen en kinderen, tîjdei a het gebed of in hun slaap. i Mij dunkt, het spel ia nog niet gespeel 3 en voor het geloof in den eenig waren Go voor het geloof ook in Recht en Waarheid, het te wenschen, dat de Duitsehe god spo , dig wat van zijn pluimen gaat verliezen. ' Want dat rekenen door Wilhelm op c hulp van zijn Heer is niet alleen bespottelij j en heiligschennend maai, al is het missehie ( zoo niet bedoeld, het beste middel om al geloof in een Goeden, Waren God uit 1 roeien. Van der Wey. V DETOESTAND ' Het Duitsch oflensieî is weer ogelaaid. f-Zulks moet ons niet verwonderen. na d© ilessen der e-rvaring bij Gorlice esiaandiei CTagfiajïierfto. De Duitsehe stratégie die gin-tflër een doorbraak in twee bedrijveâ var-lyro&i» poogt timTis fretzeifde te doea aan *de Somme. Na de vreeselijke gapingen in jzija leger te hebben. aajigevuld, heeft Hin-denburg opnieuw de kans gewaagd, do oh liogmaals heeft hij zijp doql niet bereikt: na-éielijk de Britsche en Fransche légers te ifieheiden. Benoorden "de Somme isdejtoe-ètaiid niet gewijzigd. j* In het zuidôn van de rivier werden de Engelschen wat tea-uggedrongen in de richtingi van Hamel. Overal elders mis-[lukten de aanvallen volkomen, maar de strid duurt voort. te 0p_ het Fraii'sche front won de vijand tgr^in. tussehen de Luce en de Avre waar fiij d-e do-rpen Morinesal «a Mailly-Raival yero\>eirde. If De Franschen houdeu echter de aan,-grekizemda hoogten bezet. Grivesmes Js, .'ond&nka tien aanvallen in de handen de® ; Franschea gebleven. Zelfs deden zij op dat pvmt vooruitgang. Ee verliezen der Dui,techers zijn ver-schrikkelijk. Meer dan elf Dui'siche divi-lieà werden in de hel van, Grivesnes ge-worpen. De Fransche 75 maakte er een i:reu.sachtig bloedbad ondsa- de aa,nstor -Jnende b end en. De "winet van- eenige .honderden met ers veld, zijn uiterst d<uur gtekocht door de Duitsohers, die poopten Unies te forceeren en Amiens te be-feiken.Later wordt geseind dat de naclxt rus-Jig is geweest. De regen verandlert den kle| en kri^tgrond in een ïnoeras, waar-Jn de Duitschers blijven stekeu. Hun alte G ot', Thor de brommer, is vermoaii. paarejntegen laat Sânt Medardus, die bm- i,ûhop van Noyon is geweest, de sluizen les hemels open, om de Duitsohers eens [Oied 4e begdeten en hun strijdlust te koe-«o.| 75 nog niet te Amiens. Tîi Frankrijk is het vertrouwen des volts jaU'het Jeger ©n in deizes aanvoerders îio oit gPOOt geweest aïs b©den. Duitschland, ^Lgespeculeerd had op een oîfensiei achter ft/ront en daarc«n zijn poîitiek fcanon op jiohtte, fe er neveias gevallen. > ^ - leugenaohtigei verklariaig van den ^ l3§n Sire Czexnin, heeft Gie-menoeau's. " iteit nog doen stijgen. Frank rijfc staat nu aohfcer dien ^ A'^^nan. lR|; fajid fxikfcen de Duitsahera- voor-.r'' ' M 'de licbting van Charkow en tri»' -àR'W-, om die steden te brasefcfcen. Uonnaâfre datacbenieiifen wij-keai .a'ifitejhocdejgevechten. fi -fen, y^or^iet, dat de vijandjeiijkhecten i'ii ^ »iilen gfejstaakt wordeu. Stogt «nen ei in efea niieuw Jeger in Ruisland v°™en, dan zou de Duitsc-he1 idylle wel ifrT1 ^r®SKa ^uûnen vtefranderein. r? f:a8 in Fraaki-gfc heeft nog voor g|e(volg jac net pacifisme zoowel in' Frankrijk al s. in r uiteï^t impopiulair is. De socia- T ,;n i députe Cachin veiklaarda liever j ;aar cle Ver. Stateii niet t'a Igaan om als iisohman den Frangchen badsm [«gea de ilen weet riit Le 'faifn , ^fliedgai het trio Huysmans niet roJ,Ver H'6n^ Zii 3t!e^nen, dat oir tieeld# J g gewerkt is pour le roi d» P.ru~ssa. (Gedeéîlejij;; ,.i t veosm^rd.)" Werkstaking in den Borinagc - Teaigevolge van de vermindorir van het breodrantsoen hebben 8 tôt ] duiziend mijnwerkeirs het werk meergelegi De Duitsehe overbeid inziende dat, aaing zien de mijnen voor hun rekening we ken, deze staking nadeeiling is voor hu: ne belangen, heeft onmididiellijk ingegire peu. In aile gemeentan is het ope(nba* veïke.etr na 3 uur namiddag verboden. I voedingskaarten word-en den s talc ers oc nomen. Te meer is bekend gemaakt d 150 gijzelaars naar het front zullan wo den gestuurd ingeval .het werk niet he vat wordt. Belgische saamhoorigheid. Baron de Broqueville heeft in teleg-ar meirï aan Clemenceau en Lloyd George, d« Franschen en Britschen troepen naar aa leiding van den laatsten strijd op het we telijk front, geestdriftig© hulda gGbi:aclit. De vlieger Thieffry. I)ta vlieger-luitenamt Thieffry is d.^n le Maart binnen de Duitsehe linies gevalle Hij werd licht gewor.ldl en krijgsgevangen g ma ait. Uit Duitschland ontvlucht. "V ijf Belgische krijlgsgovarigenen, die i Eniden werktein wisten Paaschzondag ec boot te bemaohtigen en voerden er m< over de Dollard, waar ze op de aanwasse der gemeente Beerta dan Rederlandsche bodern bereikten. Dinsdag zijn ze naar het kamp overg. bracht. 'sKonings geboortedag te 's*Gravenhage. Ter gelegenheid van 's Konings geboort ctag zal een Te Deum gezongen worden i de Belgische kerk, Loo3duinscheweg 529, 0 Maandag 8 April, te elf ure. De plechtigheid zal opgeluisterd worde door de kerkelijke, burgeilijke en militaii overheid. G'een Belg mag er ontbreken. * * * Het feest in denDiefentuin. De uitgenoodigde personen worden dringen verzocht de aanwijzingen te volgen, welke 0 de toegangskaarten voorkomen. Men verget niet dat het feest ten 7 uur kloksla zal beginnen en dat de deuren gedurend de uitvoering van ieder programma-numme gealoten blijven. Ten 7'/j uur zal er gebrui gemaajtt worden van de openstaande plaatser Het zal dus goed wezen op tijd te komei met het 00g op de eventueele drukte in d vestiairen. Bijzondere trams der lijnen A en 9 zulle aan den uitgang, Benoordenhoutschewej; wachten. > 1 ! ^^ Belgen brengt een bszoek aan di bestendige tentoonsteiling derSociet; of Friends, Pletterijkade 12 (bij he Holiandsche spoor), Den Haag. Een oproep tôt muiterij en revoîutie. 3 Het Vlaamsche Nieuws van R. a Verhulst en A. Borms, bevatte 2 April een j hoofdanikel waarin de Belgische soldaten werden aangezet zich van de Entente af te a scheuren. De militaire censuur aan het Bel-1 gische front zou ons blad terecht verbiedeft indien wij zelfs maar uitîreksels van dit vervadersproza overdrakten om te betoogen hoe laag de aktivisten gevallen zijn. h Het volstaat te zeggen dat het V1. n Nieuws onze Vlaamsche jorigens aanzet Q om niet meer te vechten. Die artikel eindigt met een dommen uitval t tegen Engeland en hier steekt de Duitsehe Q ezelsoore uit. - is het dan te verwonderea dat aile Bel-,s gische patrioten waakzaatn zijn om het 3 Duitsch delaitisme onder onze soldaten te ^ keer te gaan ? 0 Is het te verwonder n «at wij niet^ullen ophouden het aktivistisch werk van Vlaam- jj. selie oorlogsmeters te bestrijden toc de militaire overheid die verdachte correspondentie k ! tussehen aktivisten en neutralen eenerzijds r | en Vlaamsche soldaten van het Belgisch 14 j leger anderzijds zal hebben stopgezet? tj- In hetzelfae nr. van dezeltde krant, juist jg onder bovensiaande ophitsingen tôt muiterij en reyolutie tegen de belgische regeering en j de Entente lezen wij een stuk (73 regels) van j' hetOentraal Vlaarnsch korrespondentiebureau jg (het bureau van den Kaad van Vlaanderen^ 3_ uit Brussel waarin het door ons bestreden werk der V laamsehe oorlogsmeters hefiig e wordt verdedigd en in besclierming genomen tegenover het Belgisch Dagblad alsof de n Baad van Viaanderen daar oneindig veel belang instelde. Dit moet ons niet verwon-;e deren gezien qe mislukte pogingen om propaganda te n.aken onder de Vlaamsche geintemeerden in Nederland. Dit Duitsch oureau beweert dat ons blad te Amster lam verscbijnt. Wij worden oj dezelfde lijn als L'E c h o belge geplaatst. '• wat voor ona -geen aebande is, niet waar? Hier volgt het besluit van het persbureac g van den Ilaad van V iaaflderen : .0 nArtikelen a's die tan het Belgisch Dagblac 1. kunnen de oprechte (1 ea aktivi .tischej Via e- miegen elechts aanzetten om voort te gaai r- op den ingeslagen weg." i- De belangstelling, de goedkeuring en d< , . aan.uoediging van den kaad van Vlaanderei tr is de doûrlstrjit' voor F it aktivistiecl: weri )6 der oorlogsmeters. t. en weet dat men in het Vlaamsol: at aan de Vlaamsche soldaten in het Bel-r_ gisch le„er kan schrijven door tusschenkomsi r. van het werk der Belgische oorlo smeters Lange Voorhout i7, Pen Haag, waar geer _ onderscheid gemaakt wordt tussehen Waler ~ en Vlamingen. Ons leger is Belgisch en hel blijft Belgisch. « . - ,î Fieter Daens. f v Uit Aalst wordt bericht, dat het Eamerlic P.eier Daecs, broeder van wyien hei. Kamer - lid-| riester i;aens, aldaar overleden is na eer langdurige slepende ziekte. Hij was in l84i te Aalst geboren en gaf De Workmar en Het Land van Aelst uit. n In lb04 trad bij in de iiamer, in vervan ging van w.j.en mr. A. De Backer, en werd i- telkens herkozen. Zijn eenige zoon is in den slag aan dei - Yser gebieven. Zware verliezen der Duitschers ^ LONDEJSf, 4 A.ri] ^icouterj. lieu ter s eur-refcpond©nt by het i'rainsL'ne leger in ± raj;lk-^ f*ju meldt d-d. uezer: Aa.igezien de vij- 1 amdi in zijn txM'iciikeii-diiiifit voor ee.traaj verbruik uen spot drijft met de mede^tv-licgtia van Eaigèkcne en Frameoiie ow respondienten aa<gaaiuie een grooien om- - vang' van d© i^'tiiticiie vecde^eu m dw slag, mogen de* volgexidie gataiien bekenil gemaakt worden, die afkomBiig zijn vaa ge\ongeneai en die tlk afzoLd.rlijk nauw-£©urigi getoetst ^îjn. Sommlje r-egimen ,ea 3. van de 2diite en. 12de di\isits, de aan-n vulIingBjgard- tlxvisie en de 16ue Lever ohfc _ diivisde liebben verliezen geleden, gelijk staende met 25 pot. van iiun sterkte. De n verliezen van de 3de garde-divisie en de ,e 45ste rese/vediviaiie zijn nog zwaarder. En-kei'i van hun b^fciJjons ve^ioren tôt 40 pOt. van hun effectief. Voor de 2dj reserva-divisie van de gerdo tu de 5dt infanÉerie^tlivisie waren die verliezen 110 , giooter. Voor sommige eenheden bidifLie-gen zij wel 50 pOt. De diviàies d'.e he P awaars't gieteisbead zijiu, zijn eehter de ôde 4de en I95ste. De lste Beiersche dividi | lied in deaeJfde mate. Van veiejegimen-r fceu van die divisie werd de st ri s.e der , compagnieën verminderd tôt nog g©en veer-tig man. .Reutar's correspoademt bij het Engelsche ^ let'ci sein!) d.d. 3 deaer : Dit ee: doku-ment, gevonden bif epn officier van het lstv baudjon van net l'ÎCste régiment . infanterie blijkt, ,iat verscJiiillende eenihediem " op den tweeïlen dagi van den slag als voilgt gesloiiken waren : de lste compagnie be- - stond toéni uit 2 officierez, 4 oaideroffi -ci iAn en 35 man, die 2dle compagnie î had geen oliicttereir) meer, nog maar een owk roff'ieow- on lti main, de cumpag- f nio 1 offieiar, S ouderofficieren en 26 man, t de 4de eompagiaio geen offieieren meer, 4 oaderoffieieron en 17 man; a.lles te zameti •• offit-b rra, 15 onderoiffid ren on 84 man. '.vai'rvm: 'nr <ou Ifrri^'rs .r Was. J . . . J Leqerberichten der Entente. De slag in Frankrijk. 4 Elf Duitsehe divisies vielen bij Grivesnes aan in de richting van Amiens. — Onversaagde tegenstand der Franschen-Verschrikfeelijke verliezen der Duitschers. — Na tien aan* vallen namen de Duitschers twee dorpen, doch Grivesnes bleef in Fransche handen. — De Franschen deden er een; krachtigen tegenaanval en gingen vooruit. — De aanvallert, op de Engelsche Unie zijn ook mislukt, doch de vijandj vorderde iets bij Hamel. — Ten W. van Albert werden de Duitschers teruggeworpen. — De verliezen der Duitschers zijn buitengewoon groot. Heî offensief aan het Westelijk front. Het Engelsche legerbericht. LONDEN, 4 April. IReuter.) Gedu-rende den naieht namen wij een Duitsch maehinegeweer op een tocht bij Hebuter-ne. .Op' andere deelein van het front anaak-ten wij eenige gevangënen. Behalve eenige artillerieacties ook in de buurt van den weg van Meenen en Paaehendiaele valt niete nieuws te vermelden. ! X LONDEN, 4 April. (B eu ter). O fficietel avondbericiht : Na een heivige geschuLvoO'r-bereidiing heeit de vijand hedenochimd op het geheele Iront tussehen de Somme en de Avre een kraehtigen aanval Êrgezet. Op den reohtervlieiugel en in het centruim dier 1 Britscbe linie werd dia Duitsehe infanterie teruggeworpen, doeh op den linkervlougel werden onze troepen onder het gewicht van den stormloop in de nabijihedd van het dorpi Hamel, op den zuidelijken oever va n de Sam me, over Jcerten afsiand teruggeworpen. De strijd duurt jn deze streek voort. 1 Hedenmiddag vroeg deied de vijand ewen-eens eein aanval op onze linie bewesten 1 Albert en werd volkonuen teruggeworpein. 1 Gedurende d© laatste dagen heèft de Cana-defssçhft cavaterie-briigade zich iin deai zwa-ren strijd bezuiden die Duce bizondê'r onder-1 seheiden in versebe-iden geslaagde onderne-mingen te paard zoowel als te voet. , LONDEN, 4 April. (Beuterj, Het département van oorlog de©lt mede: betiooixien de Somme is de toe-stand ongewijzigd. Be-i zuiden de Somme heeft de vijand hedem-oehtend vroeg hevig© aanvallen op de Britsche en Fransche strijdkraehten dngezeit en op het Britsche front vorderingen gei-maakt in de riehting van 'Hamel. Op het overige Briitsche tront werden al zijn aanvallen met aanzienlijke verliezen atgeu slagen. De strijd duurt nog voort. Op het Fransche front, onmiddellijk aan | onze reehterzijdi©, heeft de vijand terrein 1 gewonnen in de bocht tussehen de Luce 1 en de Avre. Van Engelsche zi,de. ' De kracbtsinispanning der Duit-« schersj. LONDEN, 3 April. (Heuter.) lleuter's correspondent aan het Bïîtsc e fi-.ant meldt:: Aile gepraat in dezen zin, dat datgea© wat totdusver gebeurd is, niet bedchouwd kan worden als de uiterste inspanning^ van<J«n vijand kan terzijidj g seli v\o en. Ut^ vijand hweft zijii uiters.e po^mîg geaaan on of-schoon hij telkens opnieuw zal kunnen beu-ken, zal elke voigende slag telkens zvvak-ker zijn dan de vorfge. Z.ijn gro'j.e troepen zijn in den str.jd ge.voi'pan. Het regiiU'>nt van de gaida-grena e j, dat in «len B«r-lijnschen volksmond be. , d staat als de Meikevers, dat in Juni 1.1. îeed.i zoo vr©e-selijk te M e ,sen geteis-ierd was, is opnieuw zoo deerlijk gehavjnd, dat h-t ww-schijiilijk weer geruinien t'jld ;>o;n dianst zal kunnen doen. De Diitse e garde-divi-sies zijn tôt pure geraain e 1 van nun vroe-gere ^eveehtssterk;© geslonken. Nu de vijand zijn beste troepen aangespiroken heelt,, zal hij waarschijnlijk de reseFvea van het Russische front gaan gebruiken en men mag aannemen, dat de overgang van het passi^we oostelijk fr^nt tut het westelijlk met zijn vin-nigien strijd niet di msitig zal zijn, oin de geestdrift van die troepen aan te wakkeren. LONDEN, 4 April. (Reuter). Reuter's correspondent bij het Britsche léger seàrat d.d. ^ 4 April : de aaeht is op het gehietelei siagtront rustig geweest on de toesiand dfi ieiteiijk ongewijzigd. InLusscheiU diaiurt de regen gostadig voort em de noaeiai wordit steeds drassiger 011 moeiiijker b^gaanb^aar. Dit hiiindert de Duitschers veiel meer dan de geallie,eirden, daar de Duitschers zich op een slagveld bewegen, dat van kraters is doortrokkken, we.te thans vol waî©r staan, terwijl onze verbindingsw«;gon leîteiijk on-aangetast zijn. Het Duitsehe offficieeiîe stafbericht verklaart da.t onze aanval op Ayette is atge,slagen. Dwt is zôô bezijqen de waarhieiid dat ons succès zelfs grooter is ^ geweest dan aauvankelijSc wer-d gemeid. Niât alleen hebben wij onze stellingen op de bizondar gewichtige taktische punten heroield, doeh d® laatste teliing tot>nt <aan dat wij 6 offieieren en 186 mann^n van andere ^ rangen gei.vangen hebben genomen en t! maehincgieiwerem hebben Iruit-gemaakt. Koning Victor Emanuel aan Koning » George. \ Do lconing van Italie heeît koiung Gau\ 'â'ge een telegram gezonden, waarin hij 1 aulde brengt aan heit dappere Emgelscbfli ' '*ger en zijn yertrouwen uitspreekt, dafc ie vrijheid en de rechtvaa'rdigheid zullen zegevieren. Het Fransche legerbericht. PARIJS» 4 April. (H. N. draadloos.J De artilleriestrijd heeft gedurende don 1 nacht in de etreek ten N. van MontdidierJ een karakter van groote hevigheid aan»'* genomen. Ten N.W. vaa Reims, in Chaînai pagne en den linker Maasoevesr zijn d<j"' Fransche''troepen op versehillende puntea| der vijandelijke loopgraven binncngedfron-'' gen. Bij dez,e in vallen hebben wij 30 ge-' vangenen en 2 machinegeweren binnenge-bracht. Vijandelijke aanvallen ten O. Vaa' Reims, in bet bosch van Avocourt en ten' N. vaa St. Die zijn zonder succès gebleven. Niets te melden van het oveiigo ga. deelte van het front. ii PARIJS, 4 April. Officieel avondbe-richt. In de streek benoordein Montdidier, t> de slag vanoehtend mét de. uitorste fieîiiglieid hervat. Op het oogem.lik is hi| aog aan den gang. Je s.ag woedt over een uifeptiektbei(J r&n ongevter 15 K.M. van (ài'jvt'.vnes «4 '.st benoorden den weg van Amiens naaa Roye. De Dui aehei-s hebben ontzagJijke strijcU krach ton ingezet en aldus den vas ten wil Maotgo.egd om het Fransehe front, hei koste wat ùet wil, te doorbrekon. Tôt dus ver heelt men door g' vange. nen de aanweziglieid yan elf Duitsehe 'ivisite vaslgesteld. De Fransche troepen weer s Sou den on- -•7eraaagd den stoot der aanvalsdrijmmien, lie door het geschutvuur werden wogget-, maaid. 5ndanks de tienmaal berhaalie inspaiw t *ig konden de Duitschers sleoht-s ten ioste van bloedige ofiOrs over eenige lûîiderden meiers veld win nen en de doj> pen Mailly-Raineval en Moriael nemen, sraarvan de Franschen de aancirenzende icogten houden. «rivesnes, biiizonder heftig aangeval-.en, is in handen der Fransch© troepea je jeyen, die na aile aanvallen te heb* j «n gefnuikt, een krachtigen tegenaanval, teden en op dat punt vooruitgang maak-i ten. Tussehen Montdidier en Lassign 'ride-' ie wisseling van geschutvuur. Van liet Zuidelijk fri> Het Italiaansche iegerfaenci. ROME, 4 April. (Stefanij. Officieel: Latiga heel het front ge-midd Je bedrijvighoid vain; Italiaansche patxoeljes ©n liior en d.xai vuuav wisseling van net geschut. Bij de Giumell# (lonalej en den Monte Spinuecia werden vijandelijke detaehomenten op de vlueht gai< jaagd. Bezuiden San Dana kwarnen h©rkaii< delijke boinibardemie-nten voor en over det| Piave Vecchia wisselden voorposten Iwen* dig geweervuur. Italiaansoho vliegers braeht©n bij Val DoiAj biadene e&n kabeiballon van den vijandj} naar beneden, on bombardeerdon 's naohy» spoarweginriohtùigen in het Lagarinadal.- j Be strijd in de McM Bedrijvigheid van Engelsche vliegers. bUi\i.Ld, 4 April. (jùieuter). O f f. Deia en April was het weer wederom onguns stig voor vlieg^.verkzaamlieid^ dock dit vrai een beletsel voor onze vliegtuigen oait verscheidein verlc e iiningsvi ueJiten boven het ■;lagfl'ont te doen en schuilplaaitsen me| emmen en maohinegeweesrvuur te beeto-ton. Tijdeing cein tus^elienpoios, waarin da lucnt was ojijeklaard^ had er- één. veelit jileats tuBselien twee zeer kraoluti»/ ge formatiee ouz'rzijjs en vijandelijke vliegituigeii. OVfirigana waren do vijandj lij'ke viiegtrs liiet zeer" bcdrijvig. Îîcgeo Dujteeho vliegtui; en zjjn neergesehote-i ; (Irio atideron stuui'loos: tôt da'en © Ira bfc. Bventen» werd oc-n -fijandel/jke bal loi vert ielii. Vijf o."zer vlieg'tiiigen worden vei«

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods