Belgisch dagblad

523 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 03 March. Belgisch dagblad. Seen on 22 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/gt5fb4xj3v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

1» .faarsranir. VRIJDAG 3 MAART 1010. S Wo. 14.4 . f' ABOHNBIEKTEN, Per 3 maanden voor Holland 12.50 franco per post. Losse Anmmere: Voor Holland 5 cent »oor Buibenland 7'/s cent. Den Haaff. Prinsegracht 89, ta î . f T*-a A HACIQ BEIGISCH DAGBLBD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L DU CASTILLON. ADYERTENTIENf Van 1—5 regels f 1.50; élit regel meer f 0.30; Reclamef 1—6 regels f 2.60; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Llovda HANDELSOORLOG. Ailes komt op zijn tijd wanneer mei gcculd heeft en kan wachten. Duitschland afzonderen en onschadelijl maken, zoo wel op militair als op econo misch gebied is stellig çene taak waarbi de worken van Hercules in den nie vcrzjwin-den. Elk mensch met gezond verstand wee immers dat een rijk van 70.000.000 in woners, welk tôt nu toe het Europeescl vasteland overheerschte en wiens uitzet-tingsvermogen verblufte, sterk moet hunne!! reageeren. Dit wil echter niet zeggen, dat het niet kan ten onder gaan. Wie het an ders zou beweren, zou geene rekening houaen met de lessen der geschiedenif en de wetteii der économie. De burgers laten het aan de militai-ren over het Duitsch militarisme te be-dwingen en onschadelijk te maken. A chacun son métier et les vaches seront bien gardées, zegt een Fransch spreekwoord. Niettemin kunnen „pekins" en militairen malkander volledigen om het alduitsch impérialisme te bestrijden en dit euvel uit de wereld te doen ver-dwijnen. Hier kan het burgerlijk element misschien wel de eerste roi vervullen, want zonder uitbreiding van nijver-heid en handel, naar wijd en zijd, zou het impérialisme een hoiklinkend woord zijn. Daaruit vloeit voort dat de oorlog met het zwaard moet volledigd worden door den handelsoorlog. Aile goede bur-gers hebben tôt plicht ook, oorlog te voe-ren tegen den vredesversloorder der wereld, maar oorlog om zijn handel zoo-veel mogelijk te verzwakken en vooral zijn hancel met het buitenland te fnui-kenDit heèft men ingezien in Engeland, Fiankrijk en ook in België. De vaderlandsche pers, die voor dit idee was gewounen, heeft bijgedragen om de gemoederen wakker te schudden en den handelsoorlog tegen Duitschland te pre-dikeri.Zoover is het reeds nu gekomen, dat te Londen eene conferentie der Kamers van Koophandel werd gebouden met Jiiet doel een handelsoorlog tegen Duitschland voor te bereiden. Die conferentie beduidt eene kentering voor Engeland, dat wij tôt hier toe hebben gekend. Heeft men anderhalf jaar gewacht vooraleer den Duitschen jakhals uit te hongeren en later zijne bewegin-gen te belemmeren, dit is omdat het hier geldt een grondige en ingewikkelde studio. De Engelsche Kamers van Koophandel vragen reeds dat de Britsche regeering toebereidselen maken voor we-derzijdsche handelsvoordeelen tusschen de vei ^ehiRende deelen van het rijk en tus-ochen het rijk en de geallieerden ; een goede behandeling der onzijdigen en een beperking door tarieven van den handel X met do vijandige landen, nà den oorlog, om te voorkomen dat deze hun waren in groote hoeveelheden op de markten werpen en ten slotte om de eigen nationale nijverheden op te wekken. Dat Duitschland vooral van nu af maatreerelen heeft aenomeii om. na den i oorlog, de wereldmarkt met eigen fabi kaat te overstr.oomen, hoeit geen beloo i zelfs al geraken de grondstofxen aileng - kens op. Daar Engeland de zee b j heerscht en de uiiwegen beperkt zijn t t de kleine neutrale landen in de buui liggen de Duitsche magazijnen vol m t verwerkte goedereu. Deze moeten diene - om later het geschokt krediet te he i stellen en Duitschland toe te laten o; • normale wijze zijn econoniisch leven hernemen. Wie een van die naburige landjes b woont, weet genoeg dat daar vele berj plaatsen volsteken met Duitsch fabrikaà vooral met het doel beter onder een neulra vlag, de markten der vijf wereld deelen overstroomen. Wanneer de Britsche r geering aanzocht wordt de neulralei goed te behandelen, is het stellig de b doeling der Engelsche handelskamers ni* goedheid met goedzakkigheid te verwa: ren, noch het spreekwoord te vergeter ,,Het hemdje gaat nader dan het rokje' Duitschland heeft ons door zijme opeen ve: slavingsoorlog aansturende militaire orgi nisatie geciupeerd. Wij zou den verdiene distels te eten als de ezel van den prof© Balaam, ind en wij de mazen van- h net zoo groot maakten, dat Du'tschlan geene moeite heeft om er zijne produl ten te laten doorglibbereu. Wanneer c geschiedenis der smokkelarij ten gunsi van Duitschland zal geschreven wordei zal het blijken hoe de Duitschers eer superioriteit ook op dat gebied genietei die we hun voorzeker niet benijcien, maa die ons moet waarsehuwen welke vos senknepen een econoniisch geïsoleere Duitschland zal gebruiken. Wanneer de economische oorlog tege Duitschland niet zou worden doorge ■ voerd met eene krachtige en onverzoei lijko beslistheid, dan zou het best weze de zaak maar blauw blauw te laten. Eilaas ! de huidige krijg heeft ons t veel ten onzen koste geleerd, wat imprc visatie soms is tegenover organisatie. In Duitschland volgt men met be ■ zorgdheid de voorbereidselen tôt de handelsoorlog. Zelfs moet Vorwâft een artikel opnemen, dnderteekend doo de beruchte (Z.), die eng verwant schijr met het pressbureau, waarin eene on eenigheid onder' Eussen, (en aanzien va1 zekere economische vragen wordt aai gestipt. Of (Z.) likkebaart hoeît ni( gezegd, hoewol het maar een détail b< treft. Eenheid en ene'rgie worden gewenschi Zij alleen imponeeren aan kulturbarbs ren Met groote belangstelling zien we d 6—9 Maart naderen. Op die dagen ze de interparlementaire conferentie der ge allieerden te Parijs bijeeukomen, om ove noodzakelijke maatregelen te beraadsia gen, met het oog op den handelsoorlo met do Centralen. Wij wenschen haar van harte goec heil ! Aan ons Belgen, de plicht ons lan *nlet economisch door Duitschland le la ten plunderen en ruïneeren, 6ok na de oorloer. DE TOESTAND Wahreit und Diehtung mogen do Du ochers Zeggen na hunne derde nederla; voor Verdun en daarover mogen zij 1 vige boekdeelen schrijven als het papi hun niet ontbreekt. De jonge kroonprii vari Pruisen, die door een Pruisischi hoveling geprezen werd als de beste Tt terijkolonel van het Duitsche leger, daarom nog geen Mollke — de Moltl van 1870, wel te verstaan. Dé kroonpru had gcmeend langs Verdun te kunh( doorbreken, als Mackensen in Galicië : Mei—Juni van verleden jaar. Terecht i ten onrecht was de junior overluiga, 'd; hij Verdun zou hebben kunnen nemei De uitkomst van , den slag Leell c venvaclilingen van den keizer en de kroonprins niet beantwoord. !n Galicië werden de Russen verras Zij hadden immers hunuo liniën aan t riviei Doenajec tôt de Karpathen ve zwakt. Zij bezaten niet veel gtoole kano: nen, noch munitie. Hunne veldkanonne hadden veel geleden en hun voetvo had geene patronen genoeg. Te Verdun was de toestand ganse anders. De Franschen werden er allee Verrast door de buitengewone en h ru si snelheid, het geweld en de onverdrote aanvalien des vijands. De verdedigers de lCS,i?l ^addcn zich best voorbereid. Z esçhikten over ontelbare kanonnen e OD'iitputbare munitie. Waarschijnlijk bac <n zij hij de hand meer infanterie da JJ londen ontplooien. Er werd niet nu ^tiKgassen gewerkt., Norgens konden d Ukf|cners de Franschen overvieugelcn. LrJJ,e slfg is geslagen en de Duitscher »ijen hem verloren omdat zij hun doe Het htbben bereikt. . i Jlet blijkt dat het Fransche front d « s,^ rs niet moet duchten. De bergei «er ogeezen zijn de beste citadellen vai ri-unkrgk. De versterkte liju van Epinal «elfort en Verdun is een taai hapje voo ■ en vjjand. Champagne lokt hen ook nie De streek rond Compiègne evenmii I IHet Britsche front en de Yzerlinie ziji zeer sterke hinderpalen! Ontegensprekelijk zal dit voorjaar kri it_ zijn voor het westen. Beide partijer l<r zullen eene beslissing aldaar trachten l< i? bekomen. er Voorals nu is het bijna rustig gewor 13 den om Verdun en de Duitschers trek ,n ken thans troepen samen in Vlaanderen j. W ij mogen er ons ook aati verwach js ten, dal. de Russen onder Roesski. die ;(J hersteld is, ook wel iets gebrouwd heb 1S ben in den grooten krijgsraad onder voor n zitterschap van den keizer, ten einde der n druk op Frankrijk le verlichten. jf Waarschijnlijk wenschen de Franschen ook dat de Britten van zich zullen doen 1 spreken, wanneer zij eindelijk over *dc noodige machienengeweren zullen beschik. e ken, Men weet dat de Duitschers ei n overvloedig mede bewapend zijn. Wij zullen nu àfwachten indien Er. '• zeroem en Verdun invloed zullen uitoefe. Le nen op Roemenië en Griekenland. r" _ Wij kunnen alleen betrouren dat Frank. 1- rijk en Engeland vroeger diplomatieke en " strategische misslagen op den Balkan heb-!i ben begaan, en Ve~izelos niet genoeg hebben gesteund, tevens voorkomend dal h Bulgarije zich bij de Centralen zou heb-n ben aangesloten. Gedane zaken hebben :e geen keer. n Italie moet ook boeten omdat het Ser :r vie en Alontenegro in den steek liet, ij Thans is Albanië in handen van zijn n bloeavijand 'Oostenrijk. Men ziet dat hel 1- zelfstandig oorlogvoeren niet aan te be-n velen is. Italië doet er thans de bittere :t ervaring van op. Het is te hopen dat e het eindigen zal Duitschland den oorlog te verklaren en de ikzuchtige opvatting 3 „guerra nostra" zal laten varen, ont mede 1 te werken aan de verplettering van de Duitsche barbaarschheid. 3 Men mag zich verwachten aan eene î oorJogsverklaring van Duitschland aan Por. i tugal wegens dezes in beslag neinen van , do Duitsche Bchepen. Men weet dat de r Portugeesche arsenalen reeds lang oorlogs-t munitie voor Engeland en België vervactr-i. digen* Links en Redits. Heî Phalanstère van Katwijk. Dinsdagmiddag heeft de gezantvan Belgii baron Fallon, vergezeld van den gezan B schapsraad prins Albert de Ligne, geueras e" Dessin, een bezoek geOiacht aan het z.j ° Piialans ère in bet (iroot Badhotel te Katwy ' a/Zee, waar een ,80 veriuinkte Belgische so 1 _daten zyn gebuisvest Het bezoek duurde va :n 2 tôt 4 uur en bij zijn vertrek betuigde d l*~ gezant voile tevredenhcid over de wijze, waaro daar, vooral op bec gebied van onderwiji voor de suidaten woidt gezorgU. Zulke bezoeken oeuren onze jougens op e koinen het vaderland ten goede. Baion Fanon maakt zica zeer verdienstelij in, het gezautscbap in Deu Haag, die een po; vau eerste klas^e is geivoiueu en dus ee ervaren en tijnen diplomaat, ais bij, behoef' > De pieegk nderen der naïie. De Fransche Sejaaat b'esprak verlede ^ week de wet betrekkelijk de kind* ren van de si'aofttoLers des ooriogs. Di kifideren wfltden geheeten ,,i-.es pupille • de la Nation. ' Zullen génie ten van d l'~ voordeeieni van de wet: De kinderen 1 l" van de militairen en bui'gers che eoo rJ den vijiaud zijiu gedood; 2. van de nui: ta-ren en burgers die ten gevoige va ^ z.eklen èn wonden verwekt ot verorger d . door ooriegsjiaden, eene totale ol gedee; telijke /vermindering van hunne wert e kracht hebben geleden. ,e JJe Staat zal die kinderen hunne jeug l> dige en volwass&n iaren verzeiveren U e gen ^orgen en outberingen en hun toc '> laten zich zedelijic en versbanéelijiii te on r wikkelen aisook hun een eerlijk beroe te laten kiezen. De Siaat zal tevens d ^ voogdij der weezen inrichlen, <lie voo^ d-ij bewaken, de kinderen in famil ën n plaaisen, oi hen in openbare of bijzond ' re gest.chten besteden. In hun onderhou L" zal worden voorzien zo'uais zij ook o n hem zullen kunnen steunen. Een zoogenaamd Oftice National zal e worden opgericht, verbonden aan het mi nisterie van onderwijs, onder directi van een hoogeren raad en een beste® dige Commisse. Er zuhen départements Q en kantonsoiâcies ingericht worden. 1: 8 elke gemeenle zullen gedeiegeeiidien vaj De regeering, die reeds beroepsschc ' verkozen. Ziedaar eene inrichting die ook wen a schelijk zou wezen voor België. J" De regeering die reeds beroepsscho'ea ^ voor onze verminl.te soidaten heeft op gericht, zal ongetwijleld Beigi's pllchl voor de weezen van de dioor de Duit • schers gedoode militairen en burgers-wil " len kwijten en tevens de kinderen niet vergeten van de soidaten en burgers di ® l'ehamelijk door den vijand hebben gek ' den. ^ Het postwezen in België. De Lokal Anzeiger moet erken r nen, dat het herstel (?) van het post wezen in België vele bezwaren heeft ont moet. De verwachting, dat Belgische post ambtenaren in voldoende hoeveelheid vooi j den Duitschen dienst zouden worden ge _ vonden, kwam niet uit door het verboc a van den Relgischen minister van het Postwezen. Er werden daarop SOJ Duit sche postambtenaren uit Duitschland geroe ■ pen. Strekt dit niet tôt eere van onze Bel gische postambtenaren? Zonder den dru! van sommige hooggeplaatsle ambtenarer te Brussel, die chantage lielen gobeuren ten opzichte van onze dappere brievenbe stellers, zou men niet 60 J maar 500C Duitsche postambtenaren uit Duitschlanc hebben moeten doen komen. Dit wii n andere woorden zeggen, dat men daardooi voorzeker een regiment aan het Duitsche leger had kunnen onttrekken en bewijzen dat de hooggeraemde Duitsche organisatie een groote lantaarn met een klein lichtje is. De Nederlanders die zaken doen mei België en er mede corresponrleeren, zuller voorzeker niet hoog loopen met het her steld (1) postwezen in . België. De briever die men uit het bezette ?ebicd ontvangl zijn zeldzaam als gouden 20 marks lukken En in België moet men ook van corres pondenlie uit .Nederland gespeend blijven Het herstel van bet postverkeer in Bel gië is eene kolossale en grossarlige op snijderij. De lafaards. Vlaamsche studenten in de provineie A ni werpen die, instemrhen mot de Rtervlaaœ sching der hoogeschool te Gent door de Duit schers, en >voornetnens zijn daar te gaan gtu deeren, hebben zich wereenigd tôt een Falio naal Vlaamsch Studentenverbond. De namei der toetredende worden niet gepuDliceerd. Als die heertjes hunne broek op do bankei der Gentsche hoogeschool zullen moeten ,v ei slijten, zullen zij toch hun masker moetei afieggen. Bewijst hunne laffe docn.vijze nie dat de Vlaamsche bevolking zoo loyaal j dat de Kruipers, die Koor den vijand m he stof liggen, weezen door haar gegeeseld t worden ? Wie het recht, de .vrijheid, de waai heid, do taal en het Kolk verdedigt moe het licht niet Kreezen. Bsricist aan m Ve^oopers. Onze verkoopers worden vriendelijk ver' zocht de onverkochte nummers in hun gebee terug te sturen, dus niet meer de koppei alleen. De slag bij Verdun 750.000 Duitschers voor het ve t- schanst kamp van Verdun. ^ ' De Daily Mail van 29 Februa '• brengt ons bijzonderheden over den sli "bij Verdun, het grootste gevecht van di grootsten der oorlogen. u ,,De wind is gekeerd, meldde nx e Zondag uit Parijs aan het Engelsch bla P De Duitsche aanval, die Maandag in h '> noorden van Verdun voor goed bego bereikte Vrijdag en Zaterdag zijn hoo D tepunf.' Dit waren bange dagen voor P rijfa, (d )eh de_ officieele legerberichten d Zaterdag en Zondag versehenen, bew zen dat, spijts een tôt nu toe o n g u kend geweld van 's vijands i: inspanning, N de Duitschers over de ga: che l'nie warm teruggedreven. Hedei n Zondag, bleek het dat de Franschen al , positiën van Vrijdag bezet hielden. De Duitsche legermacht, die in het b gin van den strijd op 500.000 man w-Q ren geschat, overtreffen thans de 750.00 De grootste gedeelte is gemasseerd c de hoogten der Maas, op 5 Kilomete; r af stand. Op dieii^ smallen kam is he 1 vuur van 1100 Duitsche kanonnen g ^ concentreerd. Vrijdag en Zaterdag zijn z het tooneel geweest van het bloedigste gèvecht van dezen oorlog. Zooals Napoléon te Waterloo het vu\ zijner balterijen en de stormloopen va '' zijne jonge en oude wacht leidde naax é sloulelpositiën van de velden van Si] Jan en poogde aan de Britten te on P rukken de hoeven van La Haye Sain 6 en Hougomont, zoo heeft e " kroonprins Vrijdag en Zaterda met zijne 200 batterijen zwaa: (: geschut don Peperberg en het fort Douai , mont laten beschieten.- De bezetting va ? beide stellingen zou heni de meesterseha over de groote wegen uit Sedan en u Ornes naar Verdun in handen hebbe gospeeld. 3 Zonder ophouden vielen de lceurreg monten van het keizerlijk leger Douai mont aan. Vrijdag namen zij Bezouvau n en denzelfden avond waren zij op de 1 kam van La Vanche 'geraakt, op eenig honderden meters van de voornaamsti stelling van Douaumont. Het keurkorps van Brandenburg. 1 Zaterdag in den vroegen morgen vie " de vijand opnieuw aan. Zijne aanvalle ; weiden telkenmaal teruggesiagen. Rond den middag werden zijne pc " gingen met bijval bekroond. Het beroemd legerkorps van Brandei 3 burg bestormde dan de stelling en nai " haar in bezit. Toen werd- hem bevole Douaumont en, kost wat kost, het fo: in te nemen. Het veroverden het fort, doc . met verliezen die grooter waren dan c . Duitschers voor Luik onderg'ngen. De Franschen charyeeren met de bajonet. Beseffende dat de kritische momen [ was aangebrôken, zond de Duitscl: I 1 onprins versche divisiën naar berj - i i, bekroond door de puinen der forte in Douaumont, met opdracht zoo sn mogelijk Vaux en Froideterre te bere ken. Dit oogenblik kozen de Fransche ; o,m een tegenaanval te wagen. Voor c i eerste maal sedèrt de strijd tobde, kwf ; men hunne reserves in actie. 18 ure lang hadden zij ongèduldig in de sneeu1 l gestaan, terwijl een hagel granaten e l shrapnells rond hen neervielen. De ii fanterie en do Zouaven vlogen dan vooi ' uit van het fort Thiau.mont en Vau i los naar de hoogvlakte, waar de Dui , schers stonden. ! De klaroenen schalden en brigade ach 1 ter brigade bestormde den berg en vei • dween over den kam. In plaats rech naar het in puin geschoten fort te sne len, verdeeldden zij zich in twee ke lonnen en omsingelden de stelling. Zoo sneden zij den vijand van d hoo'dmacht af. Niefs kon do onstuimit heiet der Franschen tegenhouden. Na ee uur vechten en na de Brandenburgei over den kling te hebben gejaagd, wa de Fransche linie hersteld over het pk terni van La Vauche en de we'inig< ovei-levenden der Braudenburgexs, elie i het fort van Douaumont gevlucht- warer . wercen gevangen genomen. De Keizer was ooggetuige. , Ondanks die slaehting, waren de Dui j schers nog niet tôt het invicht gekome Douaumont aan zijn "lot over te latei ! Opnieuw werd de berg 388 door hum . zware kanonnen beschoten. x Do keizer zelf bevond zich op eei t verhevenheid aan de overzijde van O: 3 nés, Op 12 Kilometers van het gevech t In een ravijn bevonden zich de grauw 3 bataillons gereed om op huq§e beur . storm le loopeu. Het geschut zweeg, e t de Duitsche infanterie trok in diclii massa's vooruit om Douaumont te he_ • nemen. Indien het Du:tsche voetvolk zoo goe ware geweest als . het Duitsch gesenu stellig zou het zijiu doel heboen bereik Do Fransche infanterie is echter de besi ■ der wereld. Met een vurigheid en de taa l heid dio nooit werden overtroîfen, wie i pen do Fransche infanteristen de aai vallen hais over kop achteruit. De va Avenue E. C. un—M. l.. i VKÂSËN en ANTWOORBEN. M V r a a g aan den Heex- Minister van Bul« tenlandsehe zaken. i*" Wij willen de aandacht vestigen van den Hear Voorzitter der Kamer op do moeilijkhe-rj den die de Belgische Senators en Volksverte-genwoordigers ontmoeden wanneer ze naar La Havre willen reizen om met de Regeering in beraad te treden. Om hunne paspoorten voor Engeland .te vi-'-j seeren willen de Engelsche en Hollandseba Consuls eene verklaring doen teekenen waar-a bij zij zich verbinden niet naar Holland terug ,r' te keeren voor ' het einde van den Oorlog, en r1 geene stappen aan te wenden bij de ,,Permit ië 0ffice"- ' -e Hunne aanw'eziglieid in Holland is echter e_ voor 't oogenblik zeer nuttig. Verscheidene on- der hen zijn leden van het ,,Belgisch Offici- v eel Comiteit". j Wij vragen den Heer Voorzitter van d< [g Kamer zijn invloed te willen gebruiken om de overkomst naar den zetel der Belgisch# 3_ Regeering mogelijk te maken. A n t w o o r d. j Onze Minister in Londen heeit overeeli» komstig uaijn verzoek, aan de betrokken En-.g gelsche ovsrheidspersonen medegedeeld, dat da j- Regeering van den Koning er belang aan [j. heeht dat, voor _,dQ vertegenwoordigers deï H Natie, het reizen vergismakkelijkt worde bij hun vertrek uit Holland, door hen te ontslaan van de gebruikelijke verbintenis niet naar Holland terug te keeren. ir Sir Edward Grey heeft den Heer Hijmans n verzekerd, dat, indien wij eene lijst kunnen [e verschatten van de leden van Senaat en Ka-mer die er belang bij hebben dit voorrecht ta (_ genieten, hij gelukkig zal zijn de noodige in-te structies te geven aan den Consul Generaal [e van Engeland in Rotterdam om deze heeren g van de gebruikelijke verbintenis te ontslaan, [• op voorwaarde dat de aanvragers niet korte-j. lings uit het door den vijand bezette gebied jj zijn gekomen. p V r a a g aan den Heer Minister van Oor* it loS- Q De militaire Commissie die thans in Engeland zetelt en die handelt in uitvoering van ministérielle besluiten, herneemt voor den l- dienst te velae o£ voor de diensten achter d« x slaglinio een zeker aantal mannen die na on-jj derzocht te zijn geworden op 't einde van 1911 e en in 1915 door Dokter Goda ol door andera 5 geneesheeren bijzonder daartoe aangeduid, on* geschikt voor den duur van den oorlog, werden verklaard, Hoe is dit overeen te brengen met artikel ;1 2d paragraaf 3 van het besluit-wet van 1 n Maart 1915, bepalende dat : „zullen van den dienst vrjjgesteld worden... zij "Hic, sedert »- het begin van denN oorlog ongeschikt voor den dienst werden verklaard Of bepaald afge-L- keurd." n Antwoord. n De verklaringen van dienstongeschlktlieifl •t uitgesproken door do geneesheeren hebben nooit b het karakter van definitieve afkeuring enkon-e den dus geen invloed hebben op de door de legeroverheid te nemen beslissing, die met voile kennis van zaken handelde. t schillende Duitsche golven werden dool e den Franschen blok gebroken. ' Ontzaggelijke veriiezen der Duitschers. »! De titanische strijd duurde den gan- j. schen dag en werd tôt in den Bacht u voortgezet. e Vreeselijk waren de Duitsche verlie - L. zen, doch nararmate er Duitschers v-'ie- n len,- werden zij door versche troepen v vervangen. n De laatste aanval gebeurde tegen den t. uiterste punt der Fransche posilie te ._ Haudrumont; toch na een ontzettend bloed' s werden de Duitschers teruggeworpen. Zij lieten duizenden opeengehoopte Hj ken langs de helling achter. i- 0e Peperberg. Tevens gebeurde een evenwijdige aaiv : val tegen den Peperberg, in de rieh* ting van de hoeve van Ilaudromont. Die! aanval mislukte eveaieens. Toen zag de. keizer door zijne kijlt-0 glazen dat zijne bataillons niet zegevio-rend naar Verdun oprukten, maar ge> " broken en vreeselijk gedund door de Fiansehe artillerie m o es ten deinzen. i- Bedrogen verwachtingen. ' Zoo zeker waren de Duitschers van n de overwinning, dat het hoofdkwaxtier l> een bulletijn uitgaf, waar bij gemeld werd dat het fort van Douaumont was geno* men en vast door de Brandenburgers was bezet. Hij meldde ook een Fran-schen aftoeht van Champneuville op e-en 11 uitersten rechtervleugel. Te zes rire ues '■ avonds waren de Duitschers verplieht ta e erkennen, dat Douaumont niet langer in hunne handen was en dat zij nooif, ^ Champneuville hadden 4)ezeten ! j; De Duitsche verliezen. ê De Fransche schattingen der Duitsche t verliezen worden uit Z-witsersche bron u bevestigd. e De Duitschers kunnen nu Verdun be- > sehieten. Do stad heeft veel geleden. Gansch Parijs wachtte met' gespannen d aandacht nieuws uit Verdun. Iedereen t, wist er dat de Duitschers bovenmensche- t. lijke pogingen inspanden om Verdun in ;e te nemen, doch de bevolking wist ook i- dat Joffre en Castelnau niets hadden r- verzuimd om dien aanval te verijdelen. i- Do beste generaals en soidaten van > Frankrijk waren immers ter plaats. y

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods