Belgisch dagblad

1278 0
22 October 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 22 October. Belgisch dagblad. Seen on 25 January 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4q7qn6027f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Se Jfaargang1 qp»uy- c ZONDAG 22 MA/'.NDAG- 23 ÔCTOBER 1916. IVo. 33 ~ ^ ABONHEMEKTBN. Per 3 maanden voor Nederland f 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Nederland 6 cent voor Bniteniand 7Vs cent. Den ïïaag, Priosegracht 39 Telefoon Red, en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD r " > f ADVEETENTIEN. Van 1—5 regels f 1.60: elkfl regel meer f 0.30; Reclamea 1—6 regels f 2.50; elke regeï meer f 0.50. «; London : Dixon House Lloyds Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdr - teuri L. du CASTILLON. BUREAUX 9PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4URE. NOOIT VERGETEN. yy Een onzer landgenooten vestigf ' onze aandacht op het valsch en rot geknoei van Duitsche agenten onder de Belgen van -het buitenland. Met een schijnheilige tronio en mel een pappige stem vragen zij hun : ,,Waa.roDî zi,,t gij boos op de Duitschers? Wist gij boe zij spijt gevoelen, omdal zij u jtwaad hebben gedaan, gi, zo«dt nict wachten hun de hand te druk-keci. De wocstelingen, die in Belgie ge mo« rd, goplunderd 'en gebrand hebben waren het u tveegsel der Duitsche natie Al die booswichten zijn gedood. Hel Duitsch leger van heden bestaat uit deltigt lui, i.ie gcen vlieg, nom een vogel eou den kwaad doen. Maakt: lie ver vrede me den Duitscher. Na den oorlog zult gi li«<.: noodig hebben De mensch|;moet kun lieu vergeven en vergeten. Het lèven iî zoo kort !" Yegenover die indiingelijke taal stel len wij de woorden van een vrouw ui den omtrek van Leuven, die haren niai veimobriièn en ha c do'ehter verkrachtei zag ■ ,.Uod geye dat l>elgié wete en onthou de -\t at die beesten hebben gedaan ! ' ' j ie vrouw heeft gvlyk. Wij ook vreeizen dat men ta snel zal ver ge en, zoo nie; vergeven, want ons Belgiscl voiK is niet haaldragend. ergeten V Nooit Duitsche beesten hebben ons valsa overvallen. Zij hebben gestolen en gt roofd, brand gestieht en gemoord. Vrou wen en kinderen hebben zij schandelijil nishandeld." Zij hebben onz,e gewonde soldaten afgemaakfc, a. gebeuld en ver minkt met de wreedheid van Hunnen. e- laffe beulen hebben zich achtei de rokken der Belgische vrouwen vei echolen, cfwel achter de burgers, zooal te Lebbeke en te Roeselare. Zij hebbe de burgerlijke gevangenen geslagen ej gestompt als vee dat naar het slachthui wo'ri.t gedreven. . il de deft'ge lui van heden zijn than be,, g onze mosdige werklieden, die weei barsiig i elg bLjven en vobr den vijan niet wiilen arbeiden, uit te hongeren o naar de loopgraiven te drijven om di tegen hunne broeilers te versterken; naa de munitiefabiicken om er granaten ' vervaardigen. Als grauwo sprinkhane verslinden de overrompelaars daarenbc ven al.es wat in België nog groeit e bloeii iiunhe slachtofiers hebben die onvei latcn gelastecd, belogen en bespogen o den koop toe. Wanneer zij morgen het bevel zulle ontvangen Brugge te verw oesten al Leuven, Brussel als Dendermonde, Gen als Dinant, die ,,deftige lui ' zullen zoc blind die orders uitvoeren als hunn< i voorgangers van 1914. Aile helsche middelem gebruilcen z,ij thans om ons Belgisch vaderland te verzwak ken, te verdeelen, te bemodderçn met d< ■ gêkoclite en betaalde medeplich'tigheid vai t tommigii neutralen, die we kennen en di< na den oorlog den prijs van liunrw snoodheid of geldzucht tegenover het ver trapte België duur zullen betalen. | Terwijl wij met het diepste grouwei ; aan die onnoemelijke eindelooze euvel i daden denken, ontmoeteq wij Belgen, di' ■ durven zeggen: ,,Boche of niet, ik kei ; maar zijn geld. Hebben ' is hebben ei j krijgen is de kunst. lk moet niet meei Belg zijn dan mijn meester, die zoowe > aan den Du'tscher en aau den Engclsch man levert en zijn handel met den Duit • scher goedmaakt door aaltnoezen uit t fc deelen. i Zulke taal is deze van een misdadiger i De tijd zal komen dat de knechteri, di ; haar napraten, naar den mond van liui - meester, zullen ' ontmaskerd worden ei I boeten ol anders zal het bloed vari onz j militaire en civiele martelaars voor dei * Koning van Pruisen hebben g-evloeid. i! ! Wij _prediken geen haat. Wij wille: I alleen gerechtigheid en vergelding. voo j het bitter lijden van ons volk. i i Wij mogen daarom niet dulden de - | de spons het verleden uitwissche. - j Wij zijn te veel p'eteit en erkentelijk î ' heid verschuldigd aan de dooden, g< J wonden en gevangenen van ons land. - | Moesten wij den beul vergeven of zi i no misdaden vergeten, onze martelaars | zouden ons te recht mogen toeroepen - i ,,Gij - zijt zijne medèplichtigen ! Gij zi, s lafaards !"' i Aile Belgen moeten eerst weten wé i het broodbeestig Duitsche dier in Belgi 3 heeft gedaan. In België en buiten Be j gië weet het publielr dit! nog niet of ni< 3 genoeg. In Sainte-Adresse bestaat een comité: I i van propagande, samerigesteld uit! terschei £ den Belgische n inisters met een ondei e comiieit, dat afhangt van het ministeri r van Buitenlandsche ZaJcen. e i Waarom zouden die heeren geen bre a I churen uitgeven, met uittreksels van onz i- li.jvige Witte boeken, verslagen van oi a d#rzookscommissiën, om die te verspre den naar het voorbeeld van eenFransc •- Comitett, onder voorzi.terschap van de p heer Mirman ? Aile Belgen, ook de m derigsten, moeten de waarheid kennei n en dan zullen -zij nimmer vergeten, noc s vergeven. DE TOESTAliD : Dti aankomst van Russische troep'enmas-sa'fs om de oviorrompeling van Roeiïïenië docr de Gentralon te verhinderen, is ceci ■A'crlîlijdende gebeurtenis. F.cem^nië zal, het is nu zeker, het M van Beigië '«.n van Servië-^Iontenegro niet ond-c.rgaan Do Ro.emeniërs hebben reeds ©en nieuw succès :tie boeken in het Ojtos-dal, waar zij: den vijand over do gi'ens hebben terugge-' werren. In de Dobraedzja is een groote slag aan den gang. De verbondcn Roemeniërs bieden c.ji hardnekkigen tegenstand aan de Cen-tralên, die met hun lcop te pletter loopen tegen de Vcreunigde macht. De Servië^i's hebben hunno overwinning bij Brôd nog uiigebreid. Tè Velyesolo op den weg naar Mo-nastir hebben de "Bulgaren een nicuwe nederlaag geleden. Zij verloren kanonnen en mitrailleurs, benevens een honderdtal gevangenen. Bij den Pasubio, in den omtrek van Roverelo, wordt het gevecbt voortgezet. De ltalianen bekomen er de bovenhand. Het leger van Broesilof' vccht Sag en nacht tegen de Centralen. Aan de Somme heeft het ongunsttg weder het ofîensief vei'traagd. Niettemin behaal^n de bondgenoo~Efen winsten. «■■FB-VÎr ■ ^-i inrnrarmi. ji wwr rJzrzxasncaKa de osaelbciis pis ofsrlestassteiij. De Times schrijft in een hcofuartikel : Om redenen, die nog niet duidelijk zijn, gaan de Duitschers voort met het verspreiden > van berichten over denkbeeldige slagen aan de iiomme. Deie leugeaachtige .verhalen zij i/ er alleen op berekend, invloed teoefenen op de opènbare meening in Duitschland, daar zijjîe onzijdigen natruurlijk niet kunnen misleiden.- Het ongunstige weer schijnt tijde-lijk verdere oper?ti(?s ten N. van de Somme te belemmeren. ïien werkelijk belangrijk be-rxcht uit de twee laatste dagen is, dat de l'ransche troepen,onmiddellijk op onzenrech-tdr vleugel, xle verovering van Sailly-Sailïisel voltooid en de Duitschers van de lioogten voorbij die plaats verdreven hebben. De vermeestering-^an die plaats bedreigt de Duitsche steiingen te Transloy, welke de Engelschen thans langzaam, maar zeker tiaderen. De bedreiging van Bapaume wordt grooter. Ojis opper bevel moet alleen bidden om een terugkeer van het mooie weer. Aan ongeduldige'toeschouwers moet men raden zich te herinneren, dat, naarmate het seizoe vordert, het weer een ernstigen invloed op oi offensief kan hebben. Zij moeten achte waarts zien en overwegen wat er al zoo ve: richt is. Toen Hàig in Juli zijn eersten sla toebracht, leek de toestand voor" de geall eerden in het Westen niet bemoedigend. Me geloofde, dat Verdun in doodsgevaar wa jJie opva'ting was geen zinsbegoochelinj want de vijand naderde zeer dic-ht de laatsl verdedigingswerken. Niemand is nu voc Verdun meer bezorgd. Het groote oîfensi' heeft den Duitschers een langs reeks va vergletterende slagen toegebraeht, vele va hun beste divisies verstrooid, afgerekec met de aanspraak der Pruisen op hun mil taire rneerderfieid en het moreele overwicl van de geallieerden pver de troepen van de vijand gevestigd. Het offensief heeft lie: vele stellingen ontrukt, die hij twee jaar lar àu gereedheid had gebracht en geen Duitscl veldversterkingen kunnen nu op den dui de troepen van de geallieerden en hun gi concentreerde artillerie sluiten. De Dailey Chroniele zegt in een hoofda tikel: De tegenwoordige hevige gevechte hebben ten deele het karakter van een ,,spur die iedereen maakt in de enkele weken, vo< het invallen van den winter. De vijand hee: maar een terrein voor een opmarsch -Roemenië, en als onze bondgenooten da; het huithouden tôt de sneeuw valt, zulle zk vrijwel veilig zijn. De overige geallieerde kunnen vporamelijk oprukken op hun hoof< fronten in Picardie en Galicië, maar hun tij is ook kot, voor het slechte weerwaarschiji lijk chronisch wordt. Dan is hetnatuurlij mogelijk, dat de ltalianen op de Karst ne verder oprukken. Voor heï overige schiji de oorlogskaart voor 1916 nu vrijwel vo tooid te zijn. duitsche lasterpraatje' PARIJS, 19 Oct. De ,,Kreuz/ ™itung van 11 Qctober geeft een verhaal ove een heftige disoussie die in het geboir van de i ransche legatie te 's Giravenhe go zou hebben pîaats gehad tusschen de Roemeensclien gezant en den Russische ambassadeur ovér het z end en van Ruf sisclie versterkingen naar Roemenië. Iî formates uit de best ingelichte kringe hebben vastgesteld, dat er van dit b< lachelijke verhaal geen woord waar if De betrekkingen tusschen den Roejneei schen gezant en de andere diplomatiek vertegenwoordigers van de geallieerd< mogendhedon te 's Gravenhage k-enmerke zich door de meest volinaakte harmonie ^Tel.) Links en Redits. Generaa! Torrtbeur. i Gencraal Tioiiubeur, de bovelvoerder over ' de Belgischè troepen in Afr.ka, is benoemd >- tôt commandeur der Britsche ordc van St. Miehael en St. Joris. . S Dit. is een© zoo hooge als zeldzame onder-• scheiding voor vreemde officierem., een be-» wïjis, h^e ho.og do Britscha regecring het l dap'per «,n schrander b^leid van onzen vecht-) gen<-raal op prijis stelt.^-î Onze bieste gelukwcnschen ! Zimmerwalder en Kienthaler. t Italiaanscho socialisten liieiden, naar, de K o, 1 n. Z f g, verne.emt, te Zurich j een conferentie, waarin werd besloten tôt j onvoorwaardelijke inetomming met do Zim-j merwalder en - Kienthaler conferentie. De , oorlogsgezindèh zullen, volgens dit be-i richt, ut de'par tij worden gesloten. Aan . Liebknecht 1 werd een telegram van sympathie gezonden. Op -de conferentie wa-3 ren ook Rusais'1 ."'oemeenscho en Zwit-sersche socialiste vèrtegenwoordigd. Ds Duitscaers door Franklin a becordeeld. i1 Uittreksel uit eeia brief van 9 Mei _1753, 1 door Franklin geficht aan Pierre Collinson, 3 een van zijn Londensche correspondenten : 1 , ,1k deel uwe méening geheel : uiterste voor-zichtigheids maatregelen zijn noodig bij de 1 Duitschers. Ik vrees, dat, 't zij door hun of onze r schuld, er op een goeden dag groote oneenig-heid tusschen ons zal ontstaan. De geestelijk-heid heeft weinig invloed op een volk dat er plezier in schijnt te scheppen om zijn ziele-^ herders bij de geringste aanleiding te belee-digen en te uiishandeleu ; daar zij de vrijheid niet gewend zijn, weten de Duitschers nitt, t" er een gematigd gebraik van te maken. Kolben deelt ons mee, dat de jeugdige Hot-tentotten niet als manneu worden beschouwd, ' totdat ze van hun maanelijkheid het bewijs hebben gegeven door hun moeder te slaan; ^ het is hetzelfde met de-Duitschers; het lijkt P of ze zich niet vrij gelooven, wanneer zij hun I vrijheid niet gebruiken om onrecht te^ doen eii om hun meerderen te beleedigen." Sedert dit verslag zijn ze een weinig ver-anderd. Zij mishandel -i hun meerderen niet meer; het bevalt hun nog beter om omgesla-^ gen te worden...." De Vlaamsche Post en onze i_ krijgsgevaftgenen Weet men hoe de ,,Vlaamsche Post ' f" destijds de Vlamingen inlichtte omirent ! 't lot van h'unne zonen die in Duitsch-h ; land krijgsgevangen zijn ? II | Zij drukte doodgewoon uit het ,,Ber-! liner Tagêblatt" een verslag over van '> ' een majoor, een Moffen-majoor îiatuur-l1 lijk, die er niets beters op gevonden had dan de k r i j gsg.e v a ng en en te... doen we-» Sen- ,Wogen ze niet veel lichter da<n toen n ze in het kamp toekwaimen, dan was de ls zaak in orde en werd aan de Duitsche krijgsoverheid een brevet van menscli -r- lievendbje d afgeleverd. g Een van onze Vlaamsche vrieinden, die i- in Duitschland gevangen zat, en thans n in Zwitserland herstelt, zeniit ons een 3. van de nummers van de ,.Vlaamsche y, Post", waarin bedoeld artikel verscheen. ;e De reusachtige vraagiteekens, die hij naast >r het artikel neerteekende schijmen ons een ;f welsprekend antwoord genoeg op de n vraag, boven aan het artikel : ,,Hoema-n ken het de k r ijgsg ev angenen ?" d Wel, de halve Duitschers van de 1- „Vlaamsche Post" kunnen er al vastop ît aan dat de krijgsgevangenen het, na den u oorlog toch zoowel kunnen maken dat n ze degenen, die ze achterlieten, zullen ig kunnen wegen. ie En dan zal het geen beste dag zijn ir voor dezen die te licht zullesi worden 2- bevonden. (Vad. Parijs). De verduitschlng der Gentsche n, Hoogeschool. De Groene Amsterdammer van heden be vat een isterk sprekende plaat van den be _ faamden teekenaar Joh. Brakensiek, voor ir stellende e®n eik, België, met twee hoo'fd-ln takken Vlaandçren en Walenland. Een Duit-sche pinhelm is bezig op wig (de Duit-^ sc-ha universiteit van Gent) te hameren om den Belgischen stam te splijten. î- k Kollandscts LatïdSscfcap. l1' De hemel, blind van 't stralen -boven de slanke paden, ademt zijn geur'gen adern van kruizemunt en klaver S Zoo louter blauw is 't water als op een plaat uit Napels. " Veel blonde zeilen schuiven r als bloemen uit het Zuiden ; v j dan volgen golfjes, sehuimend, i- k aïs slepen achter bruiden. n SÉet riet. suist, onder 't buigen a ' als kwam er zand door stuiven. Over den weg een zwaluw, a zwairtschichtig als een schaduw. De wereld leaît zijn zomer, '• de boomen leven vogels, L- ^ e met een naïef gekweel, als i een speeldoos in den schemer... 1 (Uit de N.- Amste/dainmer). MARTIN PERMYS. ïïevip piÉtsii ai é froÈD. Overwinning der Serviers benoorden Brod. — De opmarsch der ltalianen in Albanîë. — Beiangrijke Russische ver* @ïas»king îïe aan de Boemeensche ^loordgrens, — Offensief der Cem^aiess in de Oehroedsja. — fôaevneensch succès in ue »£-^ai§ei. .— Sàevechten bij den Pasubio. — Ver-bâtterde "jevecïsten aan het Oostelsjk front. — Artillerie* sirëjrï aas^i het Westelîjk tront. bebsliscirrieempailemsel hnesclifll in gi. De heeren ministers Poullet en Beyem hebben het volgende verslag aan den Ko ning gestuurd. Sire, De generaal-gouverneur van het over weldigde België heeft te Gent een nieuw hooger onderwijsgesticht opgericht, in et op de plaats der huidige miiveisiteit. On het daarvoor noodige leeraarscorps te vor men, heeft hij zich gericht, zoowel to vreemdelingen, die in Duitschland doceerei als tôt Belgen. Zijn oproep ging vergezelc door aanbiedingeir en verzekeringen, ge sehikt om hen te verleiden. Tevergeefs heeft de Duitsche overhek getracht, dit machtsmisbruik te verschoo nen door zich te verschuilen achter d< bepalingen der algemeene acte van d< Haagsche conferentie.- Deze international» vergadering heeft, met het dœl oui zoc veel mogelijk de verwarring te verminde ren, door den oorlog gestieht in het be heer van een bezet land, dea bezette de verplichting opgelegd, de bestaande wei ten en reglemenften te eerbiedigen, uitgc zonderd in gevallen van absolute nood zakelijkheid. Nu, deze noodzakelijkheid b< staat niet in Belgie, want de bèzorgdheii voor de herstelling van het hooger or dorwijs, dat de oorlog noodzakelijk ond"' broken heeft, heeft den bezettec niet .aai gespoord tôt de heropening van de hoog< sebool te Luik. De Duitsche overheid heeft aan de VI; mingen de oprichting van een Vlaamsch hoogeschool te Gent voorgesteld als ee schitterend "bewijs der erkenning van hu taalrechten, en als een gift, door d< welwillendheid der Duitschers, aan h< Vlaamsche ras gedaan. In werkelijkhei streeft de vijand geen ander doel n: dan, onder het masker van een schiji heilige bezorgdheid, 3en beweging uit t lokken, die de nationale eenheid verni< tigt, dan onder het Belgische volk d " kiemen te zaaien van1 tweedracht en oi terzelfdertijd, nog tijdens de bezetting, ee centrum van Duitsch ^ invloed te sehe] pen. Is het trouwens we noodig, dezekwaa* aardige manoeuvre aan te klagen va een regeering, die zoo dikwijls zondt schaamte de taalrechten geschonden liee van de volken, die zij onderworpen heef zooals zij de internationale overeenkomste onder de voeten heeft vertrappeld? Het vraagstuk der vervlaamsoking va do Gentsche hoogeschool was het pa lement voorgelegd, vôôr den oorlog. N den oViiog zal de wetgevende macht i België geroepen zijn, er een oplossin aan te geven. Het is een nationale. Jcwe: tie, die slechts kan worden opgelost doc de nationale souvereiniteit, zich ùitoefi nend in voile onafhankelijkheid- in ee vrij België aan zichzelve feru'ggegeven De regeering is ervan overtuigd, dat, zoi dra de oorlog ^eëindigd is, de samei werking van allen, die van goeden wi zijn, samenwerkihg, die zij vergemakkeli ken zal, zooveel als zij vermag, aa de Vlamingen, zoowel in het hooger oi dervvijs als in ar het andere, de voliedig gelijkheid van recht en daad zal ve zekeren, die bestaan moet naar den w van onze Grondwet zelvë. Intusfechen moet de regeering, vertroi wend op de vaderlandsliefde van ali Belgen, die hun de oplossing van ail vraagstukken van binnenlandsche poliiic moet doen uitiftellen tôt na haar terugkee al haar aandacht en al haar krachlen wj den aan de éénige zaak, die verdient ; onze gemeenschappelijke energie te vereen gen, de legevierende voortzetting van de • oorlog en de bèvrijding van het- gron< gobied. Geleerdén en letterkundigen, die b hooren tôt de meest gezaghebbenden vc de hoofden en leiders der Vlaamsche b wegiing, hebben met ver-ontwaardi - in g g weigerd, te onderwijzen in een ticb dat de Duitsohe vlag beschermt; twi beroemde misters der geschiedkunde : België zijn naar Duitschland gedepor teerd gcworden. Nochtans hebben enk len onzer landgenooten, ambtenaren ( particulieren, liun plichten vergetend ( als verraders van het vaderland, d< oproep van den vijand beantwoord < er in toegestemd< om lessen te geve onder toezicht van de bezettende macb Deze droevige zwakheid steekt af bij bewonerenswaardige en onbuigKame g drag der geheele bevolking. Het spreekt vanzelf, dat al de onwaa dige ambtenaren, die op deze wijze m den vijand geheuld hebben, voor alti "v hebben opgehouden, deel uit te maken ' van den Belgischen staatsdienst, en dat de diploma's door de nieuwe universiteit af te leveren, in België volstrekt geen waarde zullen hebben. Doch onmiddellijke straffen zijn nooi dig. Reods heeft het beeluit van den 1 20en Augustus 1.1., aan drie professoren door de Duitsche overheid aangeworven, wegftis onwaardig gedrag, de rangea ontnomen, die zij in de Leopoldsordë be-kleedden.Heden stellen wij Uwe Majesteit voor, ■ eenzelfden maatregel toe te passen op t al de Belgen, ambtenaren of particulie-l ren, die er voor te vinden geweest zijn, • om een daadwerkelijke hulp te bieden bij -; het onderwije in de nieuwe hoogeschool, i en hen in onze nationale orden te schrap-t pen, onaangezien de latere straffen, dia - toegepa&t zouden kunnen worden op allen, wie ze ook mogen zijn, die het va- L derlandsch belang verraden- hebben. Indien Uwe Majesteit zich verwaar -5 digt, ons voorstel goed te keuren, dan î zal Zij wel met Haar haiîdteekening het s hierbijgevoegd besluit in ontwerp wllleia -, bekleeden. Wij hebben de eer te zijn, met den - dieipsten eerbied, Sire, van Uwe Majesteit r de zeer nederige, zeer getrouwe en zeer ^ gehoorzame dienaren. De Minister van ^etenschap en Kunst l P. POULET. i De Minister van Buitenl. Zakea • , Baron BEYEÎNS. Sainte Adresse, den 8en Oct. 1916. 3 Geen Amsîerdamsche afgevaardigden a naar Gent. n t Op de Donderdag gehouden alge -i meeiie vergadering van de Amsterdam-, sche studenten-afdeeling van het Alg, t! Ned. Verbond is met 27- tegen 21 stemi-e mien de volgenle motie aangenomon : ,,De algemeene ledenvergadering van e de. Amsterdamsche studenten-afdeeling van n het Alg. Ned. Verbond? vernomen heb -n bende, dat de gecombineerde bestuurs ). vergadering der studentenaideelingen van het A. N. V. te Rotterdam een besluit 1- genonien heeft, dat ook de Amsterdam^ n sche studenten-afdeeling betreît, verklaart r zich niet gebondsn. te achten door dit be-[t sluit." —- t, (Zooals men weet, werd in deze -ge-n combineerde bestuursvergadering besloten, de heeren Van Vessem en S. H. E. Dot-n mêla Nieuwenhuis Nijegaard als afge-r- vaardigden van de studenten-âfdealingemj a v|an het Alg. Ned. Verbond, naar Gent n to zenden). g Met een gelijk aantal stemmen werd 3- vervolgons besloten, geen afgevaard g -ir den te zenden naar de opening der Vlaamsche hoogeschool te Gent. n Beginnen de oogen open te gaan? Zien de llollandsche studenten eindelijk in wel )-( ken slechtcn dienst zij aan de Vlaamsche i- beweging bewijzen door de Duitschers in 1- de hand te werken ? ' è siriji la imûwm. De Times vemeemt uit Boekarest:' Do i- vindingrijkheid van de Roemeensche troek e pen heeft een nieuw strijdmiddel opgeleri e verd. De Roëmeensciie soldaten laten bracu k dendo vaten van de berghoogten rollen, r, hotgeen een paniek onder de vijandeni j- tewOegbrengt. il De vijand heeft van zijn twee voor-i i- naamste fronten aile beschikbare troepen, n de 12 en 14 divisies, weggehaald en 1- tegen Roemenië samengetrokken. lOfschoonJ het meer dan veertien dagen geleden is, sedert de Roemêniërs terug moesten trek- .n ken, heeft de vijand zijn doel niet bel. e- reikt. Op de punten waar de vijand door- &- gedrongen is, kan hij zijn-succès niet ont- t, wikkelen. De Roemeniërs houden de pas- Je sen sterk bezet. Men kan nog niet aan- n nemen, dat de crisis voorgoed voorbij'. is, daar de lessen 'van dezen oorlog iee- e- ren, dat de Duitschers vermoedelijk zullen ;n voortgaan met het zenden van versterkin- ;n gen, zoolang het goede weer operaties zal in mogelijk maken. sn De Daily Chroniele merkt op, dat de a slag om de Roemeensche passen aanboudt t. en dat het feit, dat de' vijand in het t begin van de week al voorbij Rucar e- stond en in die sti-eek maar ongeveer 3200 M. van Kimpolung, het belangrijke r- eindpunt van den spoorweg, af is, toont et aan, dat de toestand. tooc RoeaiSftltt nog jd altijd gevaarlijk is,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods