Belgisch dagblad

1609 0
20 September 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 20 September. Belgisch dagblad. Seen on 14 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4q7qn6024h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

leste Jaargang MAANDiLG SO SEPTEMBER 1915 3Vo. S ■'■■■ TU .11 ABONNE MENT EN. Per 3 maanden voor Holland l 2.50 franco per post. Loseo juimmers : Voor Holland 5 cent Voor Buitenland Tk cent. Den Haag, Prinsegracht 16-39, lelef. Red. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Retfactie : E. PREUMONT — L. DU CASTfL.LON. AD VERTES TIEN: Van 1—5 regels f 1.50; ellç^1 regel meer f 0.30; Keclamee 1—5 regels f 2.50; elke regeï meer f 0.50. London: 2 White Hall Housa "Whiteliall E.W. De aap komt oit de monw. Vrouwen werken yoor den koning van Pruisen. Wij moeten do apostelen van dea vrede in zicli zelven eerbiedi-gcn. Wie heeft er geen deelge-maakfc van vereenigingen voor dea vrede en lid geweest van vredes-congressen ? In gansch België trol men niemand aan die welkdanige ooriog ook genegen was. België was het paradijs van den vrede. Noclitans moet men een onder-scheid maken tusschen apostels van den vrede. Thans wordt de vrede uitgebuit door lien die den ooriog gewild en voorbereid hebben. Voor oorlogszuchtigen is de vrede nog een oorlogstuig. Zij willen er zich. immers van bedienen om den goeden uitslag van hnnne afsehuwelijke onder-neming te verzekeren. Zoo zijn ze de inblazers van menigen vredesapostel, die het niet schijnt te beseffen. Wat tbans gaande is bewijst dit een s te meer. Het comiteit der Duitsche vrou-wen van liet jongste Congres in Den Haag heeft een manifest laten verschijnon, gericht tôt den rijks-kanselier.i'.n wat dient er meer gezegd ? Het comiteic van bedoeldcongres zelve Hfeeft blauwe schenen ge-loopen ondanks de rondreizen door Europa en zelf tôt Amerika toe. Overal had men door'zien wat Duitscliland in het schild voerde, Thans is de aap uit de mouw gekomen. want nu staan we voor het Duitsche voorbereidende comiteit van het internationaal Congres van vrouwen in 1915. Wat beteekent de nieuwe „posse" ? De Duitsche vrouwen richten thans de dringende bede tôt de Duitsche regeering vredesvoorstelien van welke zijde die ook komen mogen, niet af te wijzen. Meenen die dames ons appelen voor citroenen te kunnen ver-koopen ? Zijn zij misschien zoo naief te veronderstellen dat wij met weten in welk straatje fonder einde hare regeering is geloopen? Die regeering voorziet aanstaande ei zekere nederlagen. Daarom. zoekt zij nu vrede te sluiten. Zoo laat zij hem overal vragen. Zij blijft zelf achter de schermen om gun-stlge voorwaarden te kannen be-komen. De Loreley's van den Rijn zingen in hare meerminnetaal : „Het moet duidelijk uitgespro-„ken worden dat de Duitsche troe-„pen België sleclits zoolang zul-„len bezetten tôt de naties die aan „dezen ooriog deelnemen, de door „hem bezette landen en vooral de „Duitsche Kolonies, weer terugge-„geven hebben." Dit staat zwart op wit. • Is het niet altijd hetzelfde stel-sel ? Eene misdaad wordt bedreven. De dader doet bekentenissen maar hij Avil niettemin er voordeel uit trekken. Zoo ook heeft de Duit-scher de Belgische onzijdigheid geschonden. Het manifest veront-schuldigt die onvergetelijke euvel-daad door de zelfverdediging in te roepen. De vijand heeft het rampzalig land bezet en thans zoekt hij er een koopje uit te slaan. Dit is de moraliteit van den baan-strooper.En zeggen dat welmeenende vrouwen uit neutrale landen daar-aan meedoen. De eer, de goede faam eischt dat zij zich van die verantwoorde-lijkheid en samengaan vrij maken. Of zien zij nog niet in dat de duitsche vrouwen voor den Duit-schen vrede ijveren, een vrede, die wijdt en bevestigt het géweld en den meineed ? Nimmer zullen de eerlijke men-schen die den wereldvrede be-trachten, gesteund en gevestigd op het recht en de eer, op onschend-baarheid der verdragen en devrij-heid der volkeren, die vrouwen volgen. Ons ongelukkig land heeft niets en niets goeds te verwachten van de duitsche schacheraars. België zal ieven,omdat dit land waardig is tebestaan en dit heeft bewezen. Vrij en onafhankelijk zal het op-nieuw worden, dank aan zich zelf en dank aan zijne bondgenooten. Als België verdwijnt. dan ver-dwijnen tevens Frankrijk, Groot Britannië, Rusland en Italië. En dit weet Duitschland maar al te wel, nu vooral wanneer het zijne te loor gegane kolonien wil afkoopen met het bezette België in zijne klauwen. Duitschland weet maar al te goed dat zijne prooi hem ontsnapt. Nimmer zal en kan het België behouden. s. Pe toestand. Het belangrijkste feit van den dag isi wel de val van Wilna. De Ruisbische veste is in h ancien der troëpen van ge-neraal von Eichhora gevallen. De Ru«-sen tijachtten dozen tegenslag d'Oor ean ïoging tôt dioorbraak in de richting van Mïchalis-chki te keeren, om tusschen Riga en Wilna dqn uiterstan linkor-vleugel ïïer Duitschers af te snijdem en ajdus ' Riga lucht te geven. Zij zijn in dezen beweging niet geslaagd. Op liet front ten W. va(n Dwindk toudt het Russisch offensief aan. De Ru&sen brachten de Duitschers zwatro Verliezen toe, al&ook bij het spoorweg -station Jelowka, ten W. van Illoeek. Nabij den vostingsdriehoekLuck—Dub-110—Rowno, belraaldan de Russen een. ^ehitterend succès. Zij veroverden een vaandel en maakten 800 man gevangen. Na het front van den vijand ri'abij De-razno te hebben ingedrukt, volgde een onetuimige aanvaJ, waarbij zij hunnen buit nog met 1800 gevamgemen en talrij-ke nuachinegeweren vexmeerderden. In GaliciS, in de streek grenzendo aan (Je ceireth, hadden hardnekkige onifcmoetin -gen plaats, die tio Duitsch-Oostanjrîjjkera duur to sitaan kwamen, alhoeweâ dieze 12 J-Hiitsche en 30 Oositenrijksche Icorpsetn In t veld1 hebben staan. Over 't algemeen genomen ligt d© be-feekenis der situatie niet in d© Succès -sen der Duitschers in het Noordoni. De vooruitgang der Rufescn in Gadicië moet d)e aaneenschakeling. vormen van. het front der Verbondiemen in Turkije. De spamming in de Balkanstaten beifleikt hajar hoogete stadium en , de voorbereiidenide maatregelen van Roemenië en Bulgarije, gepaard met de nieuwe Servische campagne, zouden weldra tôt de onitknoo-ping kunnen leiden, door de dipîomaten der Verbonidejien betracht. De grootate druk der Verbondene légers op het Oos-telijik front zal d'an g®<an tegen 'OosUjanirijik. t Is dan ook hier, dat in gezagheb-bende kringen, de besliseing van den Europeeschen ooriog wordlt vetrwacht. De vaart op Londen stopgezet. Op lasit v®n de Engelseho A'djiiiraliteit is de va art op de 'ITieems gestaakt voor een of meer d'agen. De mPildtienet met d'e Mij. „Zeeland" is stopgezet. De , ,Mecklenburg' ', die 112 passagiera had ingenioimen, is gistermorgen uit Viissin-gen niet vertrokken. Ook is1 d'e „Pri©ses Juliana", die gis teren te V'iissingen moest komen', niet van Tilbury, Docks vertrokken,. Links en Keciits. Uit dankbaarheid Een advocait te Brussel, Mr. Fxitz NotC-den — kcstelooze reclame lioor!— heeft een boek uitgegeven w.aarin hij België Deschul-digt aan hixe plichlen van neutraliteit te kort gekomen zijn. Bovendien beticht die jonge Fritz de Belgen vei'iadexlijk de Duit-schet rcepen te hebben aangevallen. D13 Duitsche krinten bewieiooken hem. Dj Duitschers en zekere neutralen, die schuim-bekken wanneer zij den titel va,a het boek ik beschuldig, hooren, en wel cmdit de schrijver een Duitscher is, bewondereu den zoogeaegden Belg, die zijn landgenooLen en zijn laud van ailerlei euveldaden beticht Die heeren luopen verkejid. Nor le a (Fritz pour les dames) is een autheatieke mol; moi v.an geboorte, ges.'acht, opleiding en ook mof in handel en wandel. Hij is zelfà geen Duitschar, dien de goedzakkige Belgen, tegen de meening iti v.an Edmond Picard, steeds maar de groote naturalisatie verleenden. De Brusselsche balie had medw cngelijk, dien Diuitschea- in de advocateu-orde te aanvaarden. Thans heeft Nordeu bewezen, wat ziel hij heefi, welke gevoe-lens van dank hij koestert voor een land aan welk hij zijn bestaan is ' verschuldigd. Duitsche roofmethode. Een onzer redacteuren slaagde erin, twee dagen na den val van AntwerpeD, het terrein te bezoeken waar de strijd had gewoed. Te Lierziet hij eea arme vrouw, onder het wel-willend' oog van een Jandsturman, een paar scaoenen van twijfelachtige kwaliteit uit een geplundeide winkei wegnemen. Eenige pas-en verder vraagt een andere soidaat hem bij gebrek aan een paspoort zijn persbewijs, wat hij hem dadelijk toont. Wijzende op de overal overhoop geworpen waren en de halfgeiedigde winkels, zegt onze redacteur veelbeteekenend : » — Men zou zeggen dat ge hier nogal wel-gevaren zijt ? ■— Ge kornt juist op tijd, mijnheer, ant-woordt de soidaat in plat Duitsch. En de arme vrouw aanwijzend, voegf hij «r huiche.l-achtig bij : — Ge kunt nu in uwe „Zeitung" schrijven wie in België de plunderaars zijn. 't Zijn de Belgen zelf. De dagbladschrijver wijst op iets dat tus-. schen de tuniek van den soidaat steekt en naar diens voeten en geeffc den Dnitscher de volgende stoot in voile borst : — Zoudc ge eerst die £esch w\jn en die paar chevreau-bottinen niet terugdragen ? 1 De Belgen franc-tireurs? Men weet dat de Duitschers het vermoorden, folteren en gevangennemen van Belgische bur-gers hebben willen dekken door ze te be-schuldigen een franc-tireurs ooriog gevoerd te hebben. Uit eeD reeks artikelen, gevolgd van een poleraiek van hoor en wedeihoor, ver-schenen in „de Tijd", moest men wel tôt de conclusie komen dat de beschuldiging, zoowel tegen burgers als tegen priesters, niets dan lage lhster is. Tôt opheldering dezer kwestie bracht de correspondent van „de Tijd" een belangrijke bijdrage. Bedoelde correspondent is de heer Mokveld. Nu nog lezen we van hem deze gewicbtige en eerlijke verklaring in het Nederlandsch blad: „-VVanneer en waar ook, altijd en overal zal ik willen getuigen, dat miju persoonlijke meening, gegrond op eigen aanschouwen en meeleven, is, dat in België geen frane-tireurs-krijg heett bestaan". Duitsch geweten. ' Een Beidelbergsch professor, die zijn ieer-lingen wil verklaren wat geweten is. „Zeg eens, Hans, als îemand op 't punt staat iets verkeerds te doen en een inwendige stem zegt hem, dit te laten, — hoe noemt men dat?" Hans: „Buikspreken,_(herr professor." De Kaiser te velde. De „N,ational Zeilung", van Berlijn geeft over het leven van Wilhelm 11 op 't ooriogs-veld deze bijzonderheden : Ter zijner beschikkiug werden twee tegen koude en vochtigheid b.slande paviljoenen gebc^iwd. Zij zun démoulé r ,aar ei u ij!:er en hWt gemaakt, volstrekt ondoordiing-baar. De vloer is in eikenhout, de meube-len zijn in riet. Het geheel is zeer clegant en bieût het karakter van oprechte intimiteit Een der twee verlrekken is ing ri ht ials tent, het andere als slaapkamer. De maaltijden worden geie\erd door een automobiel-keuken, voorzien van fornui; en, koelapparaien en tediening v.or Uv a-f g s-ten. l)e tafel wordt opgediend in een groote tent. De keizer is aldus zeer genoegelijk gelo-geerd, zelfs in voile veld. Ttuenne en Napoléon stelden zich graag tevreden met het .affuit van een kanon als slaapgelegenheid. Poriugeesche otficieren in Frankrijk. De ,,Gaulois" deelt mede, aan djehand) van beirichten in Portugeesche b'adien, d&t liet Portugeesohe \ ministexie eenige officieren naar Frankrijk zou hebben go-, zonden, om d'aar die operaties op het oorlogsterrein te volgen, ton, einde hier-in bij de vorming van de Poxtugeescho, I troepen voordeel te trekken. Yperen met 42-ers beschoten. Een onzer 'Vla&jmsche cprres|pioin!dienitietn! schrijft ons: In de oorlogsberichten dezer laatste dagen kon men lezen dat Yperen beschoten werd met de monsterstukken van 42 c.m. Zekere bla len dachten daarop te mogen bouwen om een groot Duitsch offensief op het Westelijk front aan te kondigen. Wat beteekent feiteiijk het in actie-treden der zware brommers op de in puin liggende stad; terwijl toch die peperdure stukken speciaal gegoten zijn om vestingwerken te vernielen ? Dat verschillige dier stukken voor het bom-bardeeren van forte'n onbruikbaar geworden zijn. Na een honderdtal schoten gelost te hebben is do loop der kanonnen zoodanig uit-gezet door de jacht van het projectiel, dat ze zelfs op kleinen afstand het gemikte doel keer om keer missen. Dan kunnen ze nog alleen dienen voor het beschieten van meer uitgestrekte doelen, als dorpen en steden. Toch wordt er dan nog zuinig medo te werk gegaan, daar ieder schot het bedrag van een biuidschat vertegenwoordigt ; het blijft bij enkele projectielen om den vijand te intimi-deeren.Ook tijdens do laatste Russische campagne gebruikten de Duitschers 42-ers tegen stad-gedeelten en zelfs Russische frontstellingen. Uit beide gevallen blijkt dat van meerdere zeldzame en dure brommers weldra nog slechts oud ijzer zal overblijven. Maar indien bij het vernemen van een 42-er schot al te fantazeerende correspondenten een groot offensief gaan afieiden, voorspiege-lende dat die stukken nu een overwegende rot gaan spelen, begaan ze eene enormiteit. Duitschland heeft menige flater op zijn actief, maar dat men haar toch zoozeer van streek niet achtte om op één dag de derde Duitsche oorlogsleening te vetsehieten 1.... De toren gespaard... Van een onzer rod^cteuren do volgende hexinnexingi, die thans nog hiaa» waar-de heeit : 't Was des morgens, voor de overga-ve van Antwerpcn. Sinds eenigm tijd waren geen, Duitsche granaton opdesittad meer gevallen. Met verbeten woede zie ik eensklaps langs O.-L.-V. kerk een viertal Du'itsche militaixen de Groote Markt indraaien; eeai hunmer djraogt eemi kleine witte vlag: 't zijn de Duitsche parlementiaàrs, waajronder ik in do ga -lonlooze grijzes unil'orinen een booger en een mindeire officier herken. Op de Groote Markt sdechts een der-tigital menschen. Het nieuws gaat van mond tôt mond; teings de belemdende stra-ten naderen uit hunne keldexs gekxopen menschen, maar zorgen dat do Dui tâchera op eerbiedigen afstamd van hen hune weegs gaan. Vijiandeiijke betaolglingen vreozende, openen politie-agientein den weg, terwijl andexen zich na^st de patr-lememtairs plaatfeon om hen diesneodls tel bcisahermen. Do^i'sbenaïuwdl diat er ieta onherroepelijks zal giebeuren, roepen de apenten, de armen als mioletiwieken zwaaien : „Uit don weg ! Niet roe-pea, zulle I" Overbodûge waarsohuwingi, dje schaairsche Antwexpenaren zien de vexlegenwooird'iganj van den vijand ver-wijtend in de oogen, maar houden zich waardig. Geen enkelen kreet, aihoewei in de zakken de vuisten van woed'e ge/ ba,ld zijn. 'De paxlementaixs verdwijnen in het stadhuis. Uit de kelders waatr do fami -lies van sfcadsbedienden en uit do bu -reelen waar gemeenteraïadsleden en consuls der neulrale landen den naaht hebben doo,rgebracht — ook uw dtienaar — omdat zij zich daatr het minst onveilig ia(chittfln tegen het bomibaad'ement, komen verbolgen gezichten kijken. Juist terwijl de parlementaixs ondor-weg waren, om de overgave der vestes te vragen, waren de heeren De Vos, Franck en Rijckmans, vergezeld van don oonsul van Spanje, per aut0 vertrokken om met den opperbevelhebber der Duitsche legers te onderbandelen. In afwe-zzigheid van burgemeester De Vos was het Schepen Strauss* omringd door eenige gemeentexiaadsleden, dis de niriernenîairs omtving. De twee officieren steldem zich zeer arrogant en onwelvoeglijk aan. Zij opr®ken tôt den stedoraad uit d'e hoog-te, hielden de beenen gekruist, rookten siigaretten en verklaarden ten slotte diait ze gekomen waren om met de bevoegido autoriteit — de militaire gouverneur — te ondarhaindelen. Daa,rop had het vertrek plaats. M. Strauss deed de parlammtairs uatgoleido tôt aan de donr der gemeenteraadtelod©n, uitgevend op het bofje. Op den stoep sloeg do Duitsche over-sto de blikken naiar O.-L.-V.-tioren,. Zich met troits tôt M. Strauss richtend, zeâihij: — Wij hebben toch mooi uwen toren gospa^rd, niet ? M. Strauss, 's grijze geestige oogen schitterden. — Ja, maar, zei hij, sarcastislch wij-zend op een groote kuil, pas 's m&rgen, vijf meter van het stadhuis, door een D'uitsche granaat nabij het hoi'jo gesla -gen, gij hebt toch goed op het Stadhuia gemikt!... BELGIË. 0osf^¥laangier>en. Naar Duitschlaud. De landbouwer Alfons Bauwems, uffl) Qalcken, is naar Duitschland ovërge -bracht ^ omdat hij gewedgerd had zijne reisdtuiven op te sluiten en zich &Jsl Befe gisch patriot had aangesteld. Zijn zoom ia Belgisch soidaat. . i Uraisauf» Bankbriefjes. Wij hebben geme,ld dat de NationaIe| Bank aile 'bankbiljetten invraagt diie dlgi beelditenis van Leopold 1 dragon, alspme-de de briefjes van. 1 en 2 fra|nk. Die( maatregel is toepasselijk in het bezette( België. Daaruit volgt dat die briefjes sjteedpj geldig zijn in den vreemde in afw&)ch -tin g dat de Nationale Bank de maatrCfe gels in België aldaar ook toopapso. ■< Antwerpen. Kinderen naar Holland. Opnieuw zrn kinideren; naa'r Hoillah^ uit Antwerpen vertrokken. Reeidis bevindten er zich 700 kinderenl uit de Scheldlestad Het burea'u van hei) comitedt voor het pliaatsen va{n Belgische»' kindereta in Nedterknds beyinjdit zich - te-oj huize van den heer Desmaretz, te Beafi chein. Walenland. De brand van Wouck. De brand, die nabij den tunnel bij Wouclf. de werkhuizen vernielden — lijn Aken-— Tongeren—Brussel — is belangrijker danmea dacht. Eene ontploffiag van benzine veroor1* zaakte den brand. Hefc vuur verslond me(i bliksemsnelheid de loodsen vol ontvlambara stoffen. Er was geen middel om dsn vuurgloed uit te dooven. Aile werktuigen, die zich in dé loodsen bevondôn, alsmede de draaibanke# zijn vernield. Geen enkel slachtoffer is in dea brand omgekomen. 8 De zinken pasmunt. Nauwelijks had de gemeente Seraing zinken pasmunt in omloop gebracht of er werden ook valsche stukken in betaling gegeven. Luxembung, Muilplaag. De muilplaag heerscht in vorscheidene dor« pen, nameclijk te Solwaster. — De boter wordt. verkocht 4.40 de kilo ; het spek 5 fr. ; petrolie 2.50 de liter; zeep 2.10 de kilo en de aardappelen gelden 17.50 de 100 kilo. De appelen en peren zijn goedkoop : 12 en 5 centiemen de kilo. — Het vee is zeer duur. De ossen van 1000 tôt 1100 fr. zijn niet zeldzaam. Een kalf van 6 maanden kost 250 fr., een koe 800 fr. Dô vette kalveren worden van 2 tôt 2.25 fr. per kilo, levend gewicht, verkocht I — Van 29 Augusti tôt 4 September telde men te Antwerpen 64 geboorten, waaronder 5 Duitsche. Er waren 46 sterfgevallen, waaronder 4 Duitsche. Zeventien huwelijken werden gesloten en twee ontbonden. lan de grens* Bergen op, Zoom, 18 September^ Hedennacht is te Wouw overleden de| Heer Van De Put, ba'nlder te Antwer-i pen, hij had den ouderd'oim van 78 jaail bereikt. De uitvaiart zal toek.omonjd'eni MaiatncFg, om 10 uur, plaats grijpeni. Roosend'aol,, 18 September. 'Naar ik uit betrouwibare bron vernieen* zijn d)0 twee Belgische meigjes, die oni langs to Nispen dioor de grenswachtj neergiQschoton werd'en, niet gedood. Eeni dezer werd ^en arrn afgezet en verkeertj nog in ernst^en toestand'; de andere ia aan de betere hand1. M. de Uroquevllle bedankt de autoriteiten te JiâvK. Ter gelegenheid der doodl van1 M. iluya-maiis, Suaatsminister van België, zondeta( de maire van Havre en de genera&l Goï*< pan, bevelhobber der 3e onischrijving, brieven van dieelnoming aoin M. die Bro-queville, Voorzitter van den Minister-raad. Deze heeft hen ^iinken'dj gca'ntw^ordi en schreel d'en Maire nameiijk het voli gende: ,,De Belgische regeering, die in het h&rtelijk onthaa] en de zoo kiesche gasti vrrheid der Frainsche aiut'o.riteiten in holj algemeen, en di° vaiL uw mooie stad ini het bij® onder, een zoo hartsterken'dleM steun vond, is diep bewonen doior hoft deel dat zij; neœaon, zoo.wel in zij|ni snaaiv ten »la ln zijm stonidlam van vreugd'."

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods