Belgisch dagblad

274 0
10 September 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 10 September. Belgisch dagblad. Seen on 06 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/x05x63c71q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

<*«1© *T nargrang 0INSDAG ÎO SEPTEMBEB 1918. f^o: 3Ô3. / iBOBKEMENTEN. ; per g tcainden voor Nederlaad tf 2.50 franco per post. Losse luuinmers. Voor Nederland 5 ceat. *oor Baitenlaud 7'/i cent. Den lïaag, Prinsegracht 1G. X'eieJoon Red. en Aamin. 2787. BELGISCH DAGBLAD iferscfaijne^d te ?s«(ls°a^reBB&ageï ©Usera ®et*kd@gj te Î2 lire midsiag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. adveetbntien. Van 1—B regels f 1.— ; elke regel meer f 0.15; Réclamé» 1—5 regels f 2.— ; elke regel' meer f 0.30. : London : Diion Houee Lloyd» Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. - <■ " icï }^edek.t .i^oti'visioca.o. (1N0RUKKEN VAN EEN NEUTRALE.) LXXXIV. jlsods oon paar rnalen zijn wij ia de gele-'euQe.ii geweest er in deze kolonmen op te wijzen hoe raisplaatst on bovondien hoe dé-loyaal de inruCEging van Nedcrlandcrs jb het aotivistischo vraagstuk is. Verscheiden iftederlanders hebben zich in den loop der la&tato jai'cn hieiatn Lohuldig gemaakt en jaldus de weti.elijke Be!gische regeering te lEavre in liaar arbeid bemoëiiijkt on Bslgië's vijaad, Daitscliland, indiieofc gesteund. Zuiko Nederlanders kunaen dan oolc na België's fherstel niet meer tôt de vrienden der Belgen worden gerekend, ciaar zij or gedurende de oorlogsjaren sieclits toe liebben bij'gedragen om de verdeeldbeii ondcr do Belgen aan te wakkerec. Upmeikel ic is dat de Nederlanders, die Toorstanders van het Vlaamsche activisme sjijn, daar niet altoos recktstreeks voor uit au.ven komen, wel wetend dat zij dan niot Jauger als Be'gio's vriend kunnon gelden en tevens tôt de zoo terecht versmade kliekvan Duitschland'e dieiiaren behoorert gaan. Van-daar dat zij er de voorkeur aaugevèn om in gematigde en vooral bedekto termen uiting Ban hun syrnpat ne voor de activisten te ge-ïen. zonder londweg to crkeunen dat zij Groot-Nedexlanders en aanhangera van het Vliiamacke activisme zijn.. i.en merkwaardig voorbeeld van dezehall-jlachtigheid, deze beduchtheid om kleur te bekennen (de idear is dan ook weinig fraail), gceft de heer Simons in eon artikel, dat ket lioogstaande tijdschrift, de „&ids", dc'ze maand publiceert. Wij bebben er reeds vroeger op gewezen dat de beer Simons onvoorwaardelijk tôt de aanhangers van bet activisme in Ne-derland moet worden gerekend, betgeen uit geschriften en geheele holding (bernoeizucht?) ia den strijd der Vlasaingen daidolijk op te maken is. Het artikel in de „Gids" heoft de preten io een mejr diepgaando beschouwing te wezen, daar ket immers over de „bewust-wording" van VJaanderen gaat. De beer Simons meent dat hij bevoegd is daarover te Bchrijven, omdat hij vôôr den oorlog veel congressen en vergaderingen in Vlaanderôn heoft meegemaakt van letterkundigen enkun-etenaars, die ecbter, zooals hij zelf erkont, de VloomcnV>r. »• 1 .«rn f £1 r-'f lui r» r» <* ffOftr<Cf7i»y3 tôt een sociale beweging tiaddeu gomaakt. De schrijver meent, dat wie bet activisme kent uit de Belgische vlucbtelingen pers of uit de Nederlandscbe groote bladen, welke de zaak niet minder bevooroordeeld zijn, of liet beoordeelt naar do „minder gelukkige" (sic) proolamaties vau den Raad van \ laan-deren, geenszins goed orvan op de hoogte kan zijn. Djarvoor moet men zeker het artikel van den beer Simon3 hebben gel sen. Schr. zegt in den aanvang van zijn studie: rVoor on s Nederlandors blijft de keuze tusschen sympathie voor activisme of passi-visme in de Vlaamscne beweging beter Rchterwege Zeer terecht, doch de heer Simons houdt zich daaraan in het geheel niet en trekt voortdurend langs vele om-wegen partij voor het activisme en spreekt van het Vlaamsche volk, dat „doelbewust" (een fraaie vertaling van Zielbewust I) zijn doel nastreeît. Hy opent zijn studie immers met een citaat van Jules Charpentier (1). „Je suis d'-abord flamand, avant d'être Belga", niet begrijpend dat deze woorden elken rechtgeaarden Belg, zelf s al is hij Vlaming, op het huidige oogenblik, nu meer-dan ooit de e en h e i d België tôt het her-stel moet leiden, pijn moet doen. la het voorts onwetendheid van den heer Simons wanneer hij schrijft dat de omwenté-ling~ (in het Vlaamsche leven) zich' in werkelijkheid richt tegen de eigen ver-franschte bourgeois e, tegen net JTranskiljo-nisme als maatschappelyke en politieke overmacht en niée tegen het andere volks deel : de Walen. Immers iets verder citeert hij Karel .van den Oever, die in zijn acti-vistische brochure betoogt dat „heel de Vlaamsche beweging in haar strekking steeds gericht was tegen de Belgische regeering". Wanneer de heer Simons* zich dus een aanhanger van de Vlaamsche beweging, in haar tegenwoordig stadium, toont, keert hij zich dan niet ôôk tegen de Belgische regeering en is ait geoorloofd aan een zoo neutralen Nederlander als de heer Simons voorgeeft te zijn? Waarom dan niet liever openlyk parti)- voor de activisten ge-trokken en ruiterlijk erkend dat men steun aan het kamp der anti-Belgen vêrleent. Thans weet toch eenieder, die belang stelt m het Vlaamsche leven, dat de schrijver van het Gids-artikel de Ned8rlandsche ver-tegenwoordiger van het Vlaamsche activisme is, ook al meent de heer Simons te ontko-men aan deze beschuldiging. Trouwens, de heer bimons, die zijn studie 'in Juli heeft geschreven, dus toen de Duit-sche nederlaag nog niet in zicht was en de Duitsche regeering dan activisten nog niet den rug had toegekeerd, is niettemin reeds beduebt voor de toekomst, want hij werkt bescheidenlijk op : „of het den activisten niet als verraad zal worden aangerekçnd de hu.p van den vijand te hebben gebruikt, is een vraag, die niet beantwoord zal worden door on s Nederlanders, noch door de vluchte-lingen, maar door de in Vlaanderen gebleven bevolking." Indi rdaad ! En dezo bevolking heeft fieMV1 ii]%' activisme niets wil weten, dat zij de Duit-acbers als haar vijanden beschouwt en haar Koning trouw is gebleven. Dit is zeer onlangs gesebied, toen de Duitsche bezettingsautori-teiten, met bebulp der activisten, de rech-terlijke maoht in België hebben geschonden en de vertegenwoordigera der rechtsweten-schap als gevangenen naar Duitschland neb-ben gedeporteerd. Toen heeft heel Vlaando-ren zich tegen deze schending krachtig uitgesproken en zich dus een vijaod van de Duitaoh-Vlaamsohe politiek getoond. Nederlanders als de heer Simons bebben op hun geweten. er toe te hebbea bygedra-gen wanneer later bepaalde Flaminganten in het herstelde België voor „boche" mochten worden gehoond. LEORINO. (1) .Een deserteur van den Yser I Red.) i ÛE TOESTUiD Do val van La Fôre is waarschjijnlijk en) St. Quentin ligit binnen schootsa.îstan.d van eon Lebelge(weer. De BnttQn boheerschen hunne oude finies als zij er reed<s niot in zittein, zooals te Gouzoaucourt en Havrincouxt, waar het beroteimd bosejh door licm oxnsingold is. Heaidicourt is verinoesterd, evonals Saul-fûurtj GuycnooiU't, Viilers-l'^Mon met! Roisel en den spoorwegt. Men mag zeggen dat het eerste gedeelte .van Foch'8 werkzaapnhed&n afgeloopen den vijand terug drijven tôt de Hindto-burglinie.Meer dan vijft g dag©n heeft Foch niet jopgehouden te hamoren, zonder den vijand een minuutje rust te gunnen. Steeds lieeît île gi'oole maarschalk de bovenhand ge-Itad. De Duitschm-s hebben geen enkei fucces aan te etippen, G een veldheer heeft ooit dergelijke on-;&fgebrokea aehtervolging in grooten stijl en niet onafgebrokeia aucoes gedurend© vijï-tig dagen kunnen leiden. De Frankfurter is vol verbazingi voor die daad van Foeh. Ilet îiiyintiersiblad jamkt wer de daling van Ixet moreel in 'Duitsch-land en mieent dat daar het grootsite ge-tVaar ligt voor het Duitsche rijk dat, nu, taeent het, een vcrdodigingeoorlog voert. De Duitschers voorzien zelf een verder ^'ijken lot waar Foch hait zal maken. De Eerliner Mopgenpost schrijft: ;,Ook (Wanneer de terugtocht nog verdeir gaat tôt de SôiegtrijedsIiéHingi i—iwaafcrin L&<n|gS|n reftds liuishoudt en van >vaar hij Laoai en, fLa F&'e bedmgt Red. — on zelfs daar ft0® v o o r b ij, behoeft ons dat niet t© iVeronlruslen. Bedoeld is hier de [wijkstel-Wg aan de Sensée tusschen Laon en vuis«. Aan die stelling zullen de Dttitstebers 't evonmin uithiouden als aan de Handenburg-î,101®- JJan volgt dé opbraak naar d© Msaa, G Moezel en laa4 ons hopen den Rija. Een inval in Duitschland wordt reeds r "«rlijn gevreesd, aangiezien jnen wil niierhandele^x wer de terugg&ye van, Bel gië, Noord-Frankrijk m miseohien wel El-zas-Lotharingen.Daarom moet de man van het B'elgiach. onderpand, Hertling, de plaat p,oetsein voor Soif en moeten andere ministeirs de plaats verlaton voor Scheidamann en Erzberger, de twee beruchte makelaars van een loen-ochcn vrede. Deizen zijn er op uit onder d© arbeiders van de g.eallieerde landon verz©t te sioken tegen een inval in Duitschland. Wij zullen ons ook niet laten foppen. (Gedeeltelijk niet geoomgserd.) H©t Vlaamsch Belgisch Verbond diont&ls masksrvoor h©t activisme. Uit Amsterdam wordt aan ..De Gazet vani Bn-.sseli" geschreven: „Te Harderwijk en te Zeist groeien mon, nen taïet kïoppend gevoelen voor Vlaanderètufa Z«ll&tandigheid, die klaar staan, om. imet da imiannen d©r Erontpartij en de Vl'a-amschge^ zindte krîjigsgeivangen jn DuitsohJand, Via-aton aerein's ievensrecht op te eiaclien met hum eigein leven. '(?111) Toen ik onlangs ee|ni bezoek braoht aajn een dieir kampen, vex-t zekôrde ïme een beaadigd kalma geïntei, neerde, dat van de kampbewoiiers in zgn lO-nU middellijke oingeving vijftien bonderd aotivist w&rem. V©lien zijn Jid van het VSaalmisOhjRel'gliscih, verbomd isott d©r isi h©t 'xniinlst© passief t© zi|n. Pas geledem sprak ik versciheidene geïnter^ uje^rde feden van dat verbond die me ion* ortfwiondien verkliaarden ^kjtivist te zijn, imiaar die ge>mis aan een akûvistisch verj bond, waarvan 2© vrBeliijk lid konden 2%, het Vil Belgisch Verbond gebrtnik^ tec coimi t©n minât© een llutteld witing van Viaamsohgezindheid t© kjj(saii:«n ;gev©m. Daarnaa&t ziglnj er oia, telbaren, di© wegens hun aktivistische gen zindbeid. h^eieaniaal geen lèd willen worderu." ïegenwer die Jiaindverraders staan de dud. aenfdeia en duitaend© itnoedfige ©n trouwe Belli ^soh© gestoterneemdiein, di© nâet zoiuden aarz»* len de yerradeis van Ijapdi eH Koning toon maar wiedoein te fleveto. De straf. ATaar ^anfeiding e» tôt vollediging van ons artiikel1 van Zaterdag, vinden wiji iri de jongste Franiche Jj'laden het volgende: De ^Philadelphia Ledger" is het eerste bJad der Ver. Staten gewpest om ie vr,agen| dat de leiders van Diuitschland verantwoiordie-lijk voor den Wiexeldoiorlog, PERSOONLIJK zouden gestra;ft worden. Ih'ans zijln 'de Vereenigde Staten het eens rniet dien eisoh. Softator Lioûge en vef© andere piscsouaJÎM teiten meenen da,t de Keiaer op een pn'g^.' zornd eilland moet gedelineerd woi'deln. iien verkfaart tic!iat de beschaafde w^r-eld eonj internationale reehtb,ank miœt oprichten met •a© zendiiig de porzaken vim. den aoriog vast te stedlen, aile samenzweringen di© in DuilsChliuid vverden gesmeed, te ondersicheiM den en een verdiende straf tee te passiez </p den Keizer. gijlne genoralien en oorlogJ ziichtige slaatsieiders.- Deze meening wordt door vele pablicistan nitgoai'ulct, die erkemièn da,t dit programiinia ongchooiKl, maar gerectutvaardigd is door de bnitengewone omstandighieden van het oonliiict. Zij voegje-n er b'j, dat men niet. inoei achteruitgaan voor 'de D-OODSTRAF. In La Liberté van Paxijs eischt Ber-thouiat strenge sancties tegen de Hunnef^, wier vermei'ding oniriddellijûi; en luid genoeg moe t wezen, om nieuiwie verw-oestingen door tte affrekliende moffen te vooiikomon. Joseph Reirtadr heeft reeds lang gevraagd id,at op den dag der vergeiding deze ci geirw Duitsche stad als gijizelaar of schalpliclilig© voor deze of garne Franscii© stad zon dieneu, zonder to spreken van de algemeene sclw/la. vcrgoeiûùngen van den Doitschen staat. De fabriekon en mfîjnen. zouden oiok voor p^ize fabriekun en mijnen insta^ia- Oostenrijk-Hon-garije zai' ook voor h,are slaclitoffers boeten., _,,L'Bcho de Paris" sc,hrij,ft: Het ds noet aan te neimen, dat de Frainscii© arbeiders zioh ■gedurende lange jaren uitputten om met Lunne eigen midde^en en armeu' de vea, niieidngen der Duitschers te iierslellen. i'ot brei_ , pjtje b^tia , z' ggen t e Be'gen. De Paiùjische correspondent van d© ,Mor. nin,g Poat" zegt dat er in vele ]iring©n t© Parijs de nueening heerscht dat de tijd ge, koanen is om zich uit te spreken ovér dent aard van de „bestraffing" die Duitschland zai1 moeten ondeflgjaan. Vooral heeft op do Transche m,eeninig invloed geoefiend d& vex-kiarimig van de 600.000 Britsche zeelieden worden naar gediang van den tijd, dat Duitscn-lajid volhardt in den hopelopzen strijd tegem do rest van de wereld. En men yraagt nu, waiarom de goallieerden niet openiijk zegn ££n welke straf ze Duitschland wil [en opiegM igen zoodat de vùorstellen openiijk kunnojtv1 worden besprc»!;en en d© opanbsr© ïiaeeniu^ji vo-orboreid as tegen dat Duxlschland besduji om zich g&wonnen t© geven. Kontrastan. De kath'olieke Duitsoli-Vlaamiscihie , E'ko-draeht" v,an Antwea-pein. (7 Seplembar) iiuemt onzien hoofd-redacteur, de v uilmeid van het Office Terwagne. Net als y,Vrij België ' citeert het Ditdt-scliie blaadje een verdaohtkrantj©, „Die Vlaamscine heeuw", van 'Brussel dat denz^f-d; xi besbrijder van het aa'ivism© „œin waar-dige sleepdrager van het franskil jouis me" n< lunule. Is dit geen nieuw bewijs dat „Vrij België" en de activistisoh© Duilscbe blaadjes ssmenspannen en zicih aan dezelid© bron van beieediging gaan lavenî Dsarentegen begrcet 3,Die E ndraobt" in hetzelfd© nommer het" AnLnvieu-pscili Kaniieirlid V^in Gauwedaert, hoofdredaoteuir van ,,Vrij België" met een „onzen vriieind Frans." ZiCinden comiantaria. Die ,Rendraoht" wordt steeds wekieiHjfcs met Duitsohe K. uind K. auito van Antwer-pen naar het Duitsch© gezan'jsdhap in Den Haag vierzonden. Wat dient er meer-gezeid? Dat we zeer vireerd zijb door de Dnitsch© pg.'S van het bezette land uilgesoholdein te woxdein, de-zieiid© pers die zoo lieftalliig is t©n aani-zien van ;,Vrij België" in diens direeteuren. Wie is die professor? Te Harderwijk hebben Duitsche tienstui^ versgastcn Vlaanderen's Weezang aan deinj Yzer ond©r de Belgische geïnterneerden veir-spr&id.De „Gazet van Brussel"', die men thans onder ' de Beigische soldaten rondstrooit, schrijft : Een uitgeweken professor der Leuvensche Uniiversiteit schreef m© enkel© dagon ge» leden: „Je wordt kond bij 'tlezen van zoo, veel onrecht. Je voelt lust om iets van tafei ite neimen en stuk te smdjten. Wat ©en bende ploerten en schurken heeft het lot van onze IJz<irjO'Agens jn handeril 'tla God ge-klaagd."Is dit waar? 1 i De Duitsch® moraal. Ziehier in welke termie)n ©en Hotlandscih adviûcaat «en Duitschen déserteur Vefçdedigde oie een mensch had geslacjht oon diens vjiciuw nxeester te maken. „Attingetr is bet slaohtoiffer vian de nationale moraal vtan zijh land; hijl is opge-w .ed in de Duitsohe leer, dat maciht bov^n recht gaat. lai zulk een militiaristiscthen staâi wioiden de menschen - onmenschen. ZeJfseen m,ain aïs Hegel, di© ©en bultuinetejte zending had- to .vtexvulleni, beschouwt etép. moord slechts als een iabxedk op (te "gerrteeinschap en met als een m-oond. Deze psyché van het Duitsche vpïk moet men bij de bleocirdeeling ' -van dozen main in aciht nemen." Legerberichten der Entente. i • 0 " De verdere terugtocht der Duitschers. Na het Crozatkanaal overschredeff en een aantai dorp®n te hebben genomen staan de Franschen voor La Fère, wiemsj val varwacht wordt. — Vorderingen der Franschen tusschen Oise, Aisne en Vesl®. — De Britten veroverden hun cude loopgraven bij Gouzeaucourt en omaingelea het bosch v.an! Havincourt. — De Franschen op 6 Km van St. Quentin. —\ Dowaai in brand. — Gevechten bij WuUergem en La, Baisée. — Voordeelige opmarsch der geassociserden in Oost-Siberië. — Ministeriaeî© crisis in Duitschland- Soif, Scheidemann en Erzberger zouden aan h©t bswind komen» Tan het Westeitjk front. Het Amerikaansche legerbericht. PAPJJS, 9 Sept. Officieel. In Wo©vre is een vij&ndelijke patroelje, die een onzer, voorposten aanviel, teruggeslagen. Eldera bleef >het kalm. Het Fran&ehe legerberieht. PARIJS, 8 Sept. (lia va s). Officie^ avondberieht: In den loop van den dag hebben wij opnieuw vorderingen gemaakt. ïen noordon van de Somme vermees-teiden wij Vaux, Flnquière^ en Happen-court. Ook naimen wiji La Haimeid. ïen zniden van de S aminé was de te genj stanid buitengeiwoon hardnekkig en heviig. Saint Timon en Avesnes wertde'n door de Duitschers teruggenomen en toen nog-maals door ans veroverd n,a verwoedetal strîjid. Artemps, ton nooxden vain Saint Simon, is in handen der Fransche^. Ten oostén van Fargnier en ten wesitenl vlan Servais wonnen wij terrein. PARIJS, 9 September. (H. N. DxaadlOos). Ten N. van de Sounirn© hebben de Fram schen hnn vooruiltgang vergroot ten O. van Avesnes in de richtinjg Clasdres en de la Mottehoev© bezet. Fransche troepen zîjln het CroM.tkanaia'11 tareanAveir Î,TA7. orftrc«\<+.nîçeJQL îiaenï gekonmerkt 'ctoor een hevitge acke vlan bit vijandelijke gesetot en voetvolk. Twee) kraehtige Duitsche tegenaanvallen in het g©. bied van Laffanx werden iafges!lagen, wtaarj bij 80 gevangenen, behoorendTe tôt vijf ver^ athiillenflo regimenten ïn handeto der Fran. g#-lien , bïfeven. In Champagne hebben de Franschen een overval gedaan in het ga. bied van den Mont Sans Nom en geviata|œu nen gemaakt. Een Duitsche overval ten Wj. van Anbérive is misl'ukt. PARIJS, 9 Sept. Gficieel avondberieht: De Fransch© troepen bebben vandaa-ç op vei'schillende punten van bet slagfront opnieuw vooruiigang ge'maakt. Ten N. van de Somme namen d© I ian-schen de aorpen Etreillers en Roupy. Aa;n den overkant van het Grozatuanaal vermeesterden de Franschen Grand-S&rau-court, Clastreen Montesapurt-LiaîroUes en RJmigny. i ransche voorboede-afdeelingen bezettén hoogte 103, bezuiden Contescourt, het station van Essigny-le-Grand en hoogte lf7. Ten N. van ae Oise na.ir.en de Franschen het fort van Oiez, de bosseben t n N.W. daarvan, de Cariera- en de Rood© hoeve. Bezuiden de Oise bemachtigden de Franschen de steenbakkerij en bet station van Servais. Verder breidâen de Franschen hun stel-lingen in de streek ten N. van Laffaux, zi <miede tusschen Aisne an Vesle bij Glen-nes uit. hçt Engelsche legerbericht. ^ LONDEN, 8 Sept. (R eu ter). Officieel avondbericht : Op het zuidelijk gedeelte van het aPagfront zijn onze troepen tha^>^i tiooxgedronigen in het gebied der verdedL gingbsteisels, door ons aangelegd vôôr het Duitsche Maart-offensiet De tegenstand des v.ijaaidis neemt toe te midden van deze voiorbereide verdedigingsstedingen en van. •oaag is op tai' van punten scherp ge, vochten. Onze oprukkemae tr'Jtepen ziju voioxuitgekomen in de richting van Ver-mans, Herfeescourt en Epéhy. PiaatseUjke aanvailen des vijaxids zijn op 8 dezer afgeslagen ten zuidwesten van Ploegsteert en t©n oosten van YVulTverghem. Op het overige Britsoh© front mets van speciaal1 beiang te melden. Het aantai' gevangenen, door de Britten gjcimaakt in de ©erste week van Sep<tem« bei, overtreft de negentienduizend. LO'NDEN, 9 Sept. Ifieuter.) Officieel och1iendbei|.-ht. In den afgeloopen nacht zijn vijjandelijke overrompeingen benoor-aen Arleux-en-Gohelle oiet succès afgesla-gen. Met uitzondering van wederzijdscbe g©scbutbed(rijvigheid in verschillende plaat-sen, in het bizonder in de nabijheid van den weg Atrectut-Kamerijk en in de vak-keoa van bet La Bassée-kanaal en van Yperen, valt er verder niets te meld©n. LON'DEN, 9 Sept. (Router.) Officieel avondbericàt. -Hedenoehilend hebben voor -uitgeschoven Eicgelsche en Nieuw-Zeeland-sche afdeclingen de Duitsche steliingexi op het hooggelegen terrein tusschen Peizii-"•es en het h:«eh van ilavrincoart vermoes- terd. Na een verbitterden strijd, geilurea» de welke een vijandelijke tegenaanyal met ver liez en werd afgeslagen, hebben onze)' troepen opnieuw de oude Britsche loop-,] graaiflinies bereikt op den. bergrug, dkj Gouzeaucourt beheerscht en het bi>3clx vaa Gouzeaucourt bezet. Ter linkeirzijde van het aanvalsfront bebben de Britsche troepen met succès hun/ iinie vooruitgeschoven m de oostelijke stcl-j lingen van bet bosch van Havxincouxt. Wij xaiakfcen bij deze krijgBverrichtingfcn een aantîl gevangenen. Op de re«t van het Britsche front wori in verschillende vakken gevochten. VijanV de'ijke aanvailen op onlangs door ons go; vestigde posten bewesten La Bassje wer-' den- afgeslagen. Gisternacht en.heden opnieuw heeft bei zwaar geregend. Het weer blijft stormachi-1 tig. PARIJS', 9 Sept. De "oorresponctent vani Ha.vaa aan het Britsche front seint: 'déni Ssten September, «en maand nadat de le.' %en:s van Rawlinson en Debeney ten i a nival gingen, heeft de Britsche slaglinie weinig na de stellingen bereikt, die vôôi! den stormdwaing der Duitschers van dort 21sten Maart 1918 werd bezet gehouden. Dp bepaalde punten gelijk vôôr Kamerijfe, znrt de Biitten dien stellingen voorbijlgie'i'ukt. Jnî e?n maand vain omverpoosd slagen hefebert de Britf'ein weerwx'aak geee'ieind voor de vief, A 1 - I TV -l * hg zich niett meer opstijven kan tôt etePJj tegenaanval, waar ook; versoheiden honder» dicltx derpen herovenl; "groote s'teden bevrijul of uil de benanwing verlost; onigeva^ 7.7000 gevangenen, o.w. 19.000 sinds deàr eersten Septenibgir; aànizieiniijlk© huit — ziep. daar de balans van een maand strijldenay En het is nog niet uii. , LONDEN', 9 Sept. (Reuter.) Reuter vieaS' meemt dat de Britten tussolien Scarpe e)ai Oise ©en aanval op Gouzeauoorart hebliiefflr ingieaett. j De Franschen staan thans op vier tnijSj van St. Quentin. Fransche rui;ergl-patroeljeg( tovinden zich in de nalbijlheid van La Fèxej: ïan ket Zuidelljk front Het ItaliaftHâche legerbericht. ROME, 9 Sept. (Draadloos via Coltatiio.J/ Officieel': Gisteren is id© gevecbtswerkzaam^ hejd op bet heel© front binnen de pen^ kon geibl^ven. Ten N. van de Cbtes©! h.eeft ©en Italiaansche patroelje, na d)a( mannen van e©n kleirjen post des vifandal te hebben verjaagd hun w,apens ingopikfv Tusschen bet Garda-meer en het Lagjan rina^dal heeft het gesohut over en weei) bcniaaldelijk verw^oed roffelvuur laten loe« barsten. Aan den Monte Corno in/ he# Vailarsa verijttelden onze artillerie en b©< stonning^detachementen, die den vijand r,Ja. zetten en verliezen berokkenden, po^ ging van de tegenstanders, ons te oVer^ rompelen. In de streek ten N. W. vainj dm Grappa w©rd©n tal1 van vjjandelij'kcl vx rkonnin gs groepen door ons gewoervuuf teruggeslagen. ïan het Maeedonisehe front' Het Engelsche legerbericht. LONDEN, 9 Sept. (Reuter.) Engelsohl. stafbericht. In het Stroema'-dai is g'is6er-| naoht de voorpoetinie zonder vijandelijkenl; tegenstand vooruitgebracht tôt de algemee-j ne liuie Kakazala ^a-ixalendra-Hazoatar. Op 3 aezer hebben zes onzer vliegtui-g©n, in gevecht met een gelijk aantai vij« andelijke toestellen nabij bet Doiranmeer, er vier verpletterd. Een ander vijandelijJS vliegtuig is op 4 dezer nabij Rupel ver-nield. Een vijandelijke waarnemxng6ballon( ia den 3en achtar onze linie neergescho-t©n.In Oost-Afrika. Het Efi§siêehe legsrbsrisfet. LONDEN. 8 SepL (Reuter). Onze co. fennes zetten de ovei'blijfseien van dal vx,andelijke strijdkrachten verder na over rte Loerio.rivier. 250 xnijil beweslen .vijsaanj biaue en dreven hem verder westwaarta iniet zw.are verfiezçn aan dooden en gl^ van ge rien. Zie ver vole, Tweede Pagina,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods