Belgisch dagblad

1641 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 15 March. Belgisch dagblad. Seen on 15 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/bc3st7fq4b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

1 2de Jaargang1, PONDERPAa ig MAART iOlT. TVo. 154/ abonnementen. fer 8 maaadea voor Nederland | 3.50 franco per poet. Losse ânmmers. Yoor Nederland 5 cent, tûor Buitcnland 7*/î csnt. Den Haas, Prinsegraclit 39 . Telefoon Rèd. en Admin. 7133. BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's-Graveiahage, efiken awerkdag te 12 ure naiddag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVERTENTIËN. Van 1—5 regels f 1.50: elk» regel meer f 0.80; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloydj Avenue E C. Pariis : 7 Avenue d'Anfcin 7. Het toekomstig Belgie. De braakliggjende en verlaten gronden. IV'. Zuu mcn gelooveu dat Frankrijk i zeli voortbreogt, deze zal die vfweernillioen hectarenonbebouwden onderaeming aan syndikaten kun- grond teltj -twee millioen hectarcn nen overlaten. Niettemiu. kan de fmtinuutenden vruclitbaron grond, Staat altijd de grondoigenaren ver- Pdio, moest hij bewerkt worden, reeds plichten vlug te handelen om hunne jaar graan en raoesfcruiden fcou îandouwen opnieuw te laten be- fkunnen opbrengen. werken. | „Le Journal d'Agriculture pra- De Staat zou aldus een reus- tique' ' van 25 Januari meldde dat acbtigen dienst aan de bevolking de heer Clêraentel, Franscli minis- kunnen bewijzen en tevens zou hij fier van handel en landbduw, voor- gedeeltelijk vergoed worden door fgesteld liad 398 motormachienen zelf landbouwer te worden als dit .voor den landbouw te koopen. 108 mogelijk is ofwel door de huur te zijn reeds in Frankrijk en 290 ontvangen voor de machienen die [Wachten in het buitenland hun de syndikaten of maatschappijen Jyertrek af. Zij moestcn oindc Fe- zouden gebruiken. bruari geleverd zijn. • De gemeenteoverheden, détendis Du minister zegde : „Wij zullen bouwcommissiôn en de syndikaten f die motors gebruiken om de ver- zouden, met behulp vandeStaats-! laten grondcn te bewerken. Ver- landbouwkundigen, die hunne mee-jVolgens zullen wij ze in bruikleen ning omtrent de soorten van gron-fjsifstaan aan de syndikaten naarmate den en hunne waarde zouden ijsij tôt stand komen. Reeds is een zeggen, dezereeksgewijzeaanwijzen fbestuurseomité benoemd." als zijnde de best geschikte. > Ziedaar in breede trekken een Bedoelde besturen en vereeni-vf orbeeld van hetgeen wij den gingen zouden ookmedewerken om S lao zouden kunnen vragen als exploitatie-maatschappijen te vor-l> ■ sis vaii arbeid. . men ten ware de eigenaar er in Daar echter aile redeneeringenen toestemde de lasten ervan te aan- i citleggingen tijd zouden doen ver- vaarden. fliezen zou de regeering de verlaten De roi van den Staat zou dus jjronden moeten opeisclien. Alsdan voor allés zijn de braakliggende en Zou de staat onder eenen oi anderen verlaten gronden snel te doen Voi m vau landbouvvrelicf die gron- voorthrengen. içlen kunnen uitbaten of laten uit- Hij zou mede zijne krachten ! bat en voor het welzijn van het kunnen benuttigen om zekerelande- gemeonebest, dat zooveel hulp en rijen, die slecht beboerd worden, een ,'bijstand zal behoeven. rijkeren oogst te doen geven. Drie jarcn goed begrepcn be- Men zou zich moeten inspannen /v\erking zouden voldoende wezen om de grootste hoeveel-om die gronden opnieuw volmaakt heid voedsel voor den "te laten opbrengen. mensch vooraf en dan I Ik heb den vorm vanrekwisitie voor het dier. te belcomen. door den Staat voorgeataan om tijd Elk hoekje gronds moet kunnen |voor de «voortbrengst te wianen. voortbrengen. |Mocht zij echter in tegenstelJing ^wezen aan den regel dat de Staat oude Belgische landbotiwer. DE TOESTAND Wacliter was is er van don aaclit ? Voor den vijand gant het slecht. I-Ioe zoo V ■ ~ « h;na heeft de diplomatieke bèa'skkiii-. met Duitschland afgebrolcen en zijne Koopvaarders in de Ohincesehe havens in besfag genomen. Bapaunws stiat op '«et puait te vallen-, \te Duitsche bocht van. Saint Mililel is jfoor de Franschen deer'lijk gehavend en fbedveigd I>e Engelschen zitten de vluch-tovle Tuvken op de hielen benoorden l'Bagdad ; de Riissen uaderem meer en jncer Mesop Zij namen reeds Iver- »!;mscha'I ni waarschijnlijk zullen zij naar Mossoet oprukken. i; Voorfs lieeft een D'uitsch© duikboot ëen -Atnorikaansch schip in den grond ge-boord, zoodat de gewapende tusschen -komst van Amerika meer en meer waar-jcliijiilijlc wordt. Eindelijk zal de paus m he1, openbaar de deportetiea in Bel-gi'i hken en den Duitschen lceizer nood-e.-.ken de origelukkigen los te laten. i Van de Ancre duurt de gedwongen af-tocht der Duitscliers voort. De val van >Ba>p s aino is nog sleehts eene kwestievan nren. Ileft brait. van de heuvelrug Ba-paunie—Iïanescamps dat \g,ansch nakend is/ zal onze bondgenooten in staat stel-ïen de vlaktei naar het Noorden te be-heerschen. » r De aîtorht der Duitschers houdt niet «itil onder den ateAcn druk van de En- tclsche artillerie, die gevolgd wordt door e infanterie. Dit oîfensief is maar een begin van het grool oEfonsief der bondgenooten in het Wesien, dat wordt geschetst aan de Somme, in Champagne, aan de Maas en ia Elzas. In Delgië schat mon het aantal troepen die u"' Roemenië zijn aangc<comen op 100.000. " De solda I on verkaeren in cen erbarme-lijken staal. De vraag is: Komen zijer zich uitrusten om dan in nieuwe forma-tiQî naar Frankrijk o£ naar IJzer ge-s uurd te worden? De lust ontbrceki stèl-hg niet bij den vijand eon diversie te inaken in de richting van D'uinlcerken, tei'mjL Engelschen ert Franschen aan het p,11^011 zouden zijn teg,en de nieuwe ver-•Kortc lijn ergens aan do Fransche g.rens «y ? ei V al ? • ; ^ î ennes -Maube uge on de Maas. De Vlaainscho kust zullen de Duit -schers hoogstwaarschijnlijk tôt het uiter-ste verdedigen. Oostende, Zeebrugge en Vlissingen zijn te kostbare bases tegen Engeland. Niet uitgesloten is een verras-sing in S t a ats - V1 aa n d or en. Duitschers en Vlamingen. Wij: vernamm zooven uit Dendermonde, dat de deportatien in het land van Waas, het land van Aalst en het land van Btendermonde voortduron. Uit aile dorpenj verneemt men overlijjdens onder de gedo-porteerden naar Duitschland, Zoo is dit het geval te Calciken, waar reeds diie van die ongelukkigen aan uitputting zijin ov-erleden. D© namen zijn ons nog niet helcenJ, Een inwoner van Calcken, Jan Fiers, wiaver en herbergier, een hejaard man, is o. m. met zijn zoon naar Duitschland gestuurd, zoogezogd voor 6 maan-den.Een ander inwoner, de heer l'heofiel Vferstraeten,, een bloedverwant van prof, dr. Verstraefcen van Gent, heeft een© boe-te van 10.0CK) mark- moeten betalen. Sien zegt, dat hij Duitsche soldaten, die eene huiszoeking bijl hem deden, eene ranime-ling had toegediend. Het leven langs Scheldo. en Dender is onuitstaanbaar door do plagerjjfcn, roo-verijon en déportatios. Men nerno In adit, dat die Sueek door en door Vlaamsch is. Zij is de streek van D-osiel, Ant. Picard, broeder van Léo Picard van die Vlaatnsclie Go-dachten, professors — mada in Germa-ny — aan de hoogeschool te Gent. le Calcken zelf had een activistisch dokter, lijisten in omloop gebraclit om de dorpelingen aan te zetten, die hoogeschool aan te vragen. A'olcn waren er in geloopen, misse bien wel in do hoop, dat zij niet zouden gedeporteerd worden. De vijand heelt die zwakkelingen naar waarde geschat en1 ze met do sterken, de patrioten, naar Duitschland gevoerd. In théorie willen de Duitschers met hunne handlangers Vlaandoren zelfctandigj maken en in do praktijk wordonj de Vlamingen naar Duitschland gestuurd. Dit ia andore peper dan de raad van Vlaanderen en de zevoni Judassen die naar den Berl^ascheiui bieravond zgn g&-gaatL Links en Rechts. Staatsminister Cooraman gewond. Naar onze correspondent te Havr< meldt, zijin de Belgische minister vai »taat Cooreman en zijn echtgenoote bi een auto-ongeval in do uabijjieid vti Rouaan gewond. Cooreman is aan he hoofd gekwetst, zijn vrouw hosft lcneu zingen aan een been., Zij worden te Rou aan verpleegd ; hun wonden zijn nie levenôge vaar li jk. Wij wenscheu den J^ipathreken St-aats minister en âx. mevrouw Cooreman eei spoed'g herstei. De pijp van generaal Ruquoy. Van het bezoek van minister Bissolati aai geueraal Ruquoy, verhaalt da „Belgisch< Legerbode" volgend schoon voorval : Bij het einde van het ontbijt, dat to diei gelegenheid opgediend werd, bood generaa Ruquoy sigaren aan. — ik aanvaard, zegde de minister Bissolati want ik ben liefbebber van tabak ; en mijni voorliefde is de pijp. Ongelukkiglijk, heb il de mijne niet mede gebracht. , Men verliet do tafei. Generaal Ruquoy haaldt uit een koker, die bij op zak had, eene sebooni PUP. — Sta mij toe, zegde hij aan ministe: Bissolati, u deze pijp aan te bieden ; het za een aandenken van uw verblijf onder ons zyn Âanvaaid deze pijp: ik bied ze uaanzoowe als aandenken van iemand die mijv lief was als van my zelven ; ik had ze gekocht voo: mijn zoon, maar deze komt Voor den vijanc te sneuvelen Gansch ontroerd kon minister Bissolati slechti ndank" murmelen en hij aanvaardde de pijp De internationale Katholieke conferentie te Zurich. Prelaat A. Gieszwein publiceert in di „Erzhazi KOzlOny" een artikel, waarin hi uitvoerig de voorgeschiedenia van de inter nationale conferent e van Katholieke parle meutariëra te Ztlrich uiteeDzefc. De schryver deelfc mede, dat hij reeds ii 1915 onderhandelingen met vooraanstaaodi Kataolieke mannen van Zwitserland gevoerc had om de Katholieken van de neutrale ei ooriogvoerende i an den op den neutralen ei inteinatiorialea butiei£< ran Zwicsariand doo hun vertegenwoordigers tôt een conieientii samen te roepen ten einde overeensteminin^ voor den komende vredesarbeid te bereikee De Katholieken van Italie gaven den stoot terwijl die van Nederland en Spanje hui inedewerkiDg toezegden. De conferentie kwam tôt stand. Om alli wiijviug te voorkomen werden daar slecht; sociale en Katholieke kwesties besproken teiwijl men de politiek bijna onaangeroerd (! liet ; zoo-»as de conferentie Kaiholiek, neutraa en internationaal. De Bongaarsche prelaat, dien men in 191( op do interparlementaire v*edesconferentie ti Brussel outmoette waar ce latex e staats minister De fciadeleer als président fungeerdi en Léo Auausteyns aanwezig was — bj he buflet — zegt niet dat er Belgische katho iieken aanwezig waren. Zij waren er niet. De heeren Verhaegen en De Lalieux, dii in Zwitseriand verblijven, na hunne ver,ossin| uit de Duitsche. hel, zouden er zich teger veizet hebben dat hunne partij deelnam aai die comedie. Den moed in de schoenen. Met genoegen zullen onze soldaten aan dei Yser het volgende vernemen, dat bewijst hoi ver Let gekoinen is met den moed onuer d< vijandeli.ke troepen in Belgie. Uio Ma,astricht meldt men aan „DeTel.'f: Aan de Belgi che grens hebbeh de Duit schers een nieuwe mettiode ingevoerd om he veelvuldig deserteeien van eigen troepen t< beletten. Aile posten zijn telefonisch met d< bepaalde wachfen verbonden. Elke 5 minuten nadat het aautal voorgeschieven |.assen reeht: en links van het schilderhuis zijn aige.egd moeten zij een bepaal 1 sein geven naar d< wactit, die hen uitzond. Ook hebben zij he consigne, op elkaar te schieten, als de eei van den ander soms desertieplannen moch bemerken, terwijl dan direct het afgesprokei alarmsein aan de wacht moet worden gegeven Met is ver gekomen I De wegvoering van Belgen geschorst, BFRLIJN, 14 Maart. fWolffb.). Beicendo Belgen van verschillende partijrichtingen wendden zich onlangs tôt den Kcizor met het verzoek de overbrenging in massa van Bielgisclie arbeiders naar Duitschland te doen ophouden en de woggevoerde Belgen naar hun land terug te bi'engen, Den on-derteekenaai's van het verzoekschrift werd thans modegedeeldw dat de Keizer de uitge-sproken wenschen door den gouvemeur-generaal en veider te bevoegder plaatse aan een grondig enderzoek liet onderwer-pen en zijn definitieve beslissing voorbe-hield tôt na het einde van dit onderzoek, Inmiddels echter heeft de Keizer bepaald, dat de, ten onrechte als werkeloozen naar Duitschland overgebrachte personen, voor zoover zulks nog niet is goschied, onver-wjjld. naar lîelgië kunneni terugkeeren en dat de godwongon wegvoeringenl van werkelooze Belgen naar Duitsch-i land tôt nader order worden gestaafct. BIJZONDERE DRAADLOOZE INLICHTINGENDIENST. » , EEN INTERVIEW Ml?!' VENIZEL»OS. gedaald om eenvoudig partijleider te wor- t don, do gevolgen moet ondervinden van j PARUS, 15 Maart. In een lang inter-, zijn mislukte politiek, zooals ieder ovor- t view, dat hij heeft toegestaan aan den bij- wonneu partijleider die ondervindt. t zonderen correspondent van H a vas, heoft . . ,T_„TT nr . „ Venezilos bijlzonder belangrijke verklaringenj EEN -ZOOC'.fciNAAMD 1 RANSCII BLAD, gedaan, waarvan het volgende uittreksel ge- GENTE\ E. 15 Maart. Men meldt uit f geven wordt over de militaire o*ganisatie Bern aan het R-adio Agenisehap. Neatra- van de voorloopige regeering en de ge- l0 reizigers die uit Duitschland terugko- volgen van dé overwinning der geallieerden men hebben exemplaren meegebracht van voor Griekenland. een weekblad dat in het Franseh te Ber- Onze militaire organlsatie heeit op dit lijn wordt uitgegeven onder den veelzeg- oogenblik zulk een voortgang gemaakt, dat gealen titel van La Paix. Het n arrimer men de hulp tôt onze besebikking ^al s tel- dat den eersten Februari is uitgekomen, len, waartoe op de conferentie van Boulogne geeft door do wijzo van opmaken in de » besloten is. keuze der rubrioken vrij nauwkeurig den » Wii kunnen 60,000 man onder de >vape- indruk van een Franseh blad. La Paix nen brengen, die ons niet alleen in staat bevat een Berlijnsche kroniek een brie' ■ zullen stellen te voldcen aan aile behoeftan uit Parijs, politieke en mondaine berich- i van de openbare orde, maar ook om drie ton uit Frankrijk, geredigeerd dioor ie- divisies naar het front te zendeny terwijl wij mand die voldoend zuiver schrijft en dift i nog meer dan 13.000 man im de dépôts zelt's probeert geestig te zjjn. Toch wij- s' kunnen heuden, om deze divisie-s geâurende zen zekere uitdrukkingen op de afkomst, - geruimen tijd te kunnen aanvul.'en en hun die ni et Franseh is. . 1» 7irt«1™Se"'og m geheel «a INTSSnm GKAAF s al onze militaire macht. Wij kunnen bintien f t ^ J J- ■ diio maanden bovendien overgaaii tôt de _ GENEVE, 15 Maart. Graaf Bernstorîl : mobilisati'o van de divisies der cycloden die heeît ' aan den hoofdredacteur van het l wij op het oogenhlik organis.eeren. Bovcrv Hamburger Fremdembiatt een interview; . oien ig het omnogelijk dat er gedacht zal toegestaan, in den loop waarvan hij 1 worden aan het in het leven roepen van een verklaarde dat hij de formesle verzekot , 5do divisie wannoer het terrorisme in het ring kon geven dat Duitschland zich nooit : cudo Griekenland epgehouden zal hebben. gomengd had in de buUonlandsche poli-»; 1 Een groot aantal ofïïcieren en onderofiieieren tiek van de Ver. Staten, dat Duitsch- beginnen ,ons toe te stroomen, zoodat er laind nooit getraçht had een ongunstigea ) aile reden bestaat er ernstig over invloed uit te oeîenen op de Ver. Sta- . te denken. En dan tel ik niet de ten of op de politiek van de Staten va» Gtieksche werklieden die bij duizenden Midàen- en Zuid-Amerika. uii de geallieerde landen gekomen zijn Graat Bernstorff verklaarde nogmaaU voor de loopgraaîworken en ander werk. dat hij eerst te Christiania gehoord liad Wanneer het onmogelijke gebeurde en dat hel voorstel van een v or bond aa» ? Duitschland do overwinning behaalde zou Mexico gedaan/ ter kenniâ van de Ver. ' do autocratie van lconing Constantijn in Staten was gekomen. Ons optreden, zei- Griekenland zonder grens zijn en wij de de gezant, i3 volkomen correct ge- zouden ons moeten verbergen, maar wan- weest. Do instructie die ik ontvangiear neer Duitschland, waarvan ik zeker ben, heb wees er duidelijk op dat de Dnit-1 tensiotte overwonnen wordt, zal do ge- • a che gezant in Mexico goen enkelen stap; I heele wereld begrijpen, dat koning Con- I moest doen voordat de Ver. Staten de* stantijn, die van zijn koningstroon is af- | ooirlog verklaard hadden. 1 '■ Lenerberiobten der Geallieerden. > Cligna heeft de dipSomaiielee iietrekkingen met QuiischEastd afgebreken. — iSe EngeSsclien op I5SO ! aneiers van Japaumei — Fransche suscessen ie faisan > de tShaaragsagjBïe est isij Sainî Hihiel» — ie Engeischeet [ 30 msjleëi te sa Si. vasa Bagdado — Ile ^sissesa vea*ov.eresi SC^BafiaanshadB — Ts^pedeering van eeaa ^eaaea*ikaanscSa > eaa kecies*iasaeisch sciasp. — Oe Eiefiâefiaaadlsche ga*aasa« schepesa vareaa eaiet uàt. — Revoïutie te Pefrograd. Van het Westilijk front. o Het Fransche legerbericht. g — n PARUS, 14 Maart. In de streek va n Lass'gny voerden de Franschen v'erschi lende aanvallcn op de Duitsche loop graven uit en sloegen de Duitsche vei kenningspatrouilles op de vlucht. Ten > n O. van Soissons werd een Duiîsche aai ,e vakpogihg, ger/cht tegen do Franseh e posten bij Soupir gemakkelijk verijdeld In de streek Butte du Mesnil Maison d Champagne deden de Dui schers gistere t- tegen (3 uur twee hevigo tegenaanvallei jt op de door de Fransche veroverde ve; e dedigings werken links in den s?ctor ; d .0 Dui.Schers konden op geen enkel pui i, in de Fransohe stoll .ngon doordringen e ;s leden zware verliezen. De granaatge -i, vechten werden den geheclen nacht mi e haïdnekkigheid voortgezet tusschen hooj; ;t te 185 eu maison de Champagne, waa n de Franschen opnieuw gedee ton van looj: it graren veroverden. n In de streek ten Zuiden van St. M: i. hicl hebben de Franschen gisteren in de loop van den dag een levendigen aanvt gedaan, waarhij zij de boerderij van R< = mainville bezetten en 30 gevangenen ma al ten. Bovendien zijn de Franschen op vis veischillende plaatsen in de Duitsche loopgraven doorgedrongen tusschen ch . Maas en het boseh van Apremont, waai bij tôt de tvveede Duitsche loopgravenl nie werd opgerukt en waarbij zij opnieui 5 gevangenen maakten. In dezen sector was de artilleriestrij gedurendo den nacht vrij levendig. Ove] 1 al elders verliep do nacht kalm. i PARUS, 14 Maart. (Renier).' Off. D Franschen zetten hun vorderingen bi, i Maison de Champagne, door middel va: handgranaten voort, in weerwil van ee woodend bombardement door de Duil 3 schers, die traan-verwekkende bonmtei gebruikten. Het Engeische legerbericht. ' Succesvolie aanvallen der Engelschsn r LONDEN, 14 Maart. (Reut&r.) OH. Te - N. van het Ancre-dal is de Engelsch l Unie vooruiigebracht over een front vai il mijn (2.4 K.M.) tea Z.W. en toi - W: van Bapaume. De Engelschen rnaak ten ook nieuwe vorderinaon nn frnn van meer dan "2000 yards (1829 M.) tea Z. van A'chiet le Petit en bezetten over 1000 yards (914.5 M.) de Duitache loopgraven ten Z.W. van Les Esaart. Gelurenile den dag slaagde een Duit-i sche invalsafdeeling er ten N.O. van - j Atrecht niet in o.m de Engeische linieal - te bereiken. Van het ZuMeiijk front. Het italiaansche legerbericht. L Geringe gevecKtsactie. ROME, 14 Maart. (Ag. Stef.). Off. Op > 13 Maart de gewone artillerie-werkzaam-t heid en kleine geveehten van troepenaî-! deel'.ngen in het dîd van de Brenta en de Frigido. De Itafia.nen namen een'ge [. gevangenen. Op den Karst deed een der Italiaan-. sche patrouilles een dépôt met ontplofba-re stof'en m de lucht vliegen, binnen da Oostenrijksche limes bij Spacapani, ter-. wijl de Italiaansche artillerie een waar-L nemingspost vernielde in de zone van [1 Boscomalo. Oostenrijksche vliegers wier-. pen bommen op Gorizia en maakten eeni-. ge slachtolfers onder de bevolking. Van île Tnrksehe fronten. Kermans>h door de Russen bezef LONDEN, 14 Maart. Reuter vernceml dat de Russen Kermansjah verJvorlen. 1 Hei Engeische legerbericht. Engeische versierkingen om Bagdad^ LONDEN, 14 Maart. (Reuter.) Off. In Mésopotamie: Oo voorste Engeische ùroe-penafdeelingen bereiuten een punt, 30 mij-len (43 K.M.7 stroon.opwaarts van Bagdad. Maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat de stal w jrdti overstroouid gedurendo de aanstaande was» van de ri- Amerikaansch schip getor-pedeerd-LONDEN, 14 i»Iaart (V.DJ Central New9 verneemt. dat het Amerikaansche stoom. echip ,;Alconquin" door een duikboot ia tôt zinken gebracht. De bemanning is ge- rfirL

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods