Belgisch dagblad

2376 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 09 May. Belgisch dagblad. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/fj29883k0f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

le Jaargang. DÏNSDAG 9 MEI 1916. IVo. 200. ABONNEMENTS! N. Fer 8 maaadea voor Holland S 12.50 franco per post. Losée |nmmftra! VûOr Holland 5 ceûfe ♦oor Buitenland 7Vî cent. Den Haag. Prinsegracht _ 69, telef. Red. ' Adm. 7483. BELHSCH DAGBLAD ADVERTENTIENr Van 1—5 regels f 1.50; élka regel taeçr f 0.80; Réclamas 1—5 régels f 2.50: elke regel tiieer f 0.50. London : Dixon House Lloyds Avenue E C. Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Koofdredacîeur : L. DU GASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ~ . — / / 2 ï --fc. . - "1 . . — . S ■ a « ~K—S ' \ i *-K»-S /"i ONTSLUIERD. Professor Mr. J. A. van ïïamel heeft in de Amsterdammcr van. 6 Mei 1916 een deel van het Duitsch geknoei in Nederland en in België ontsluierd — want hij bezit nog an-dcre belangrijker documenten. Men zal zien en bcseilen welke de roi is y an den -Delftschen professor Sleeswijk die de berucbte Tockomst schijnt te leiden — onder de voogdij van Reichmann —, van den Gentscben predikant Domela Nieuwen -hnis Nyegaard, medestichter van de V laani-eehe Post, waaraan de thans in Holland ver-toëvende (Is hunne plaats niet in het le -ger "') jongielingen Léo Picard en Marcel Minnaert, waren verbonden, en last not least van baron van Ziegesar. Bedoeld is hier Haller — een Duitsche geslachtsnaam ! — zoon van een protestantschen koster te Gent, laat ons zeggen aangenoruen zoon van baron von Ziegesar, boofdagent der Panger-maansche beweging in België (1900), betrok-ken in de finantieele schandalen der gebroe-ders Hutt. Die compliciteit heeft hem het le-ven gekost. Zijne weduwe liuwde zijn aan-gonomen... zoon. Zij zelf was een poolsche blonde, oud-rijderes in een circus, douairière van over de halvo deur van een Duitsch durlauchtje. Haller, die zooveei baron , is als Jan Salie, m-aar die zioh door zijne leerlingen baron doet noernen, is thans professor aan het Koninklijk Atheneum te Brussel. Die bevor-dering dankte hij aan den Belgischen minis-ter De Trooz als belooning omdat hij den bekenden volksverteçjenwoordiger priestex-Daens, den leader der Vlaamsehgezinde Chris-ten-democraten, als Kamerlid te Brussel had doen mis'ukken. Zeggen dat die Haller het vertrouwen van de eerlijkste Vlamingen van de Vlaamsche volkspartij te Brussel kon winnen en baar candidaat is geweest 1 De naieveteit van soin-mige flaminganten grenst aan het ongeloof-lijke.Na do, bezetting van Brussel heeft Haller het masker afgeworpen. Hij is het die den Alhambraschouii'burg - ter besehikking van een tooneeispeler van het 36e knoopsgat deod stel-len om er een brandpunt van Duitsche pro-paganda onder onnoozele Vlamingen te doen ontstaan. De Toekomst van 6 Mei bevat nog een feuilleton geteekend B. v. Ziegesar. Dat hij eene liand lieeft in het pro-duitsche avontuur do aangekondigde vervlaamsching van de Gent-eche hoogeschool is zeker. Hij zal stellig geen voorspreker ' van Paul Fredericq zijn geweest, die vroeger von Ziegesar met zijn aangenomen... zoon heeft uitgekleed. Haller, die zeer hoogmoedig en eerzuchtig is, legde sedert zeer lang zijne boontjes te week om hoogleeraar te worden. Yergeten wij niet dat die man in België do weerlopsheid (!) van Tolstoj aanprees, in Ger mNa nia en dat die v a 1 s c h e baron Belgisch Staatsambtenaar is als Borms en als nog andere landverraders, wat de Belgische regeering zal aanzettcn hier het laat-sto woord te zoggen. Onze leaers zullen door de publicatie der yertaalde brieven van prof. Sleeswijk aan Gerstenhauer, het verband snappen tusschen de Toekoms t, Reichmann, von Ziegesar, Domela Nieuwenhuis Nyegaard en Gerstenhauer.Gerstenhauer is dezelfde beul die de dood-vonnissen en de zware veroordeelingen tegen de Belgische patriotten helpt bekrachtigen ! * * * Hier volgen de berucbte documenten: ver-taald uit het Duitsche. De cursiveeringen zijn van ons. Den heer regeeringsman Gerstenhauer af-deoling politiek van het generaal-gouverne -mont, Hertogstraat 3, Brussel. Den Haag 2 September. Hooggeaehte Heer Regeeringsraad, Zooals u uit vroegere correspondent en ook uit mondelinge bespreking bekend is, hebben wij het plan oggevat, een brochure uit te geven, welke de Duitsche vertaling zal zijn van het Oorlogsdagboek van den Hol-landschen dominee Domela Nieuwenhuis te Gent. Het is in de eerste helft van dit jaar voor het grootste gedeelte in den vorm van korte opstellen in de „Toekom&t" en ook gedeeltelijk in het Hollandsche maand-blad ,,de Tijdspiegel" verschenen. De voorbereidingen voor de uitgave zijn nu bijna gereed. Hiernevens stuur ik u een proefafdruk. Wij hadden ons een oplaag van 5000 etsein-plaren voorgesteld. Het zou ons dus bijzonder aangenaam zijn, als de Duitsche overheid ons bij de uitgave togemoet zou willen komen. Wij zouden u daarom het voorstel willen- doen dat men zeker van ons afneemt : 3000 exemplaren à 35 cent (Hollandsche waarde), dus in totaal 1050.— • guidon (dui-zendvijftig) franco Den Haag. Uo verkoopprijs voor het publiek zou het bcbt op M. 1.— bepaald kunnen worden. Wij zouden ons dan het recht willen voor-b'-iiouden, de overige 2000 exemplaren zelf aaa don boekhandel te geven. Zooals u bekend is, heeft men zich bij ons voor dit Dagbçek bijzonder geïntererseerd. . Het is zeer boeiend geschreven,- terwijl de schrijver den Duitschen soldaat bijzonder prijst en hem zelfs welkom h cet als de bevrijder van Vlaandëren. Naar ilc hoop zal ik jzoodra mogelijk door uw vriendelijke tusschenkomst het antwoord op ons voorstel ontvangen, want wij wach-ten erop met afdrukken. Ook met het oog op de actualiteit ir natuurlijk een spoedige af-wikkeling van deze zaak gewenscht. Weldra zal ik nader berichten omtrent de andere brochure ,,Neder-Duitschers in Frank-rijk", van de hand van kapitein dr. Witte (Ant-werpen), die de. volgende week als artikei in de ,,Toekomst" zal verschijnen. "Wij hadden het plan, de uitgave daarvan zoowel in het Duitsch als in het Hollandsch (voor Vlaanderen !) te doen verschijnen. Daarbij behoort een kaart in kleuren van het taalge-bied, waarover ik reeds met u gesproken heb. De laatstbedoelde brochure moet evenwel goedkooper zijn. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw antwoord, met vriendelijke groeten en de rnees-te hoogacbting uw dienstvaardige (w. g. J. G. Sleeswijk) Ik zend u hierbij de afdrukken van de clichés van twee teekeningen voor den oui-slag, waaruit kan worden gekozen. Die met paûrd en lceuw is voor het Oçrlogs-dagboek geschikter, maar ir als teekening minder ge-slaagd, speciaal de glimlachende leeuw ! II. Den Heer Regeeringoraad, Gerstenhauer, Afdeeling Politiek bij den Gouverneur-Gene-raal in België, Lambermontstr., Brussel. Hooggeaehte Heer Regeeringsraad, Eindelijk vind ik tijd, u te antwoqrden op uw beide brieven! Heeil veel werk voor de ,/Toekomst" was de reden, dat het gereed iraken van do brochuroK is opgehoudeiK De zaalc zit als volgt : Het Duitsche oorlogsdagboek van Domeia Nieuwenhuis is gereed en zal binnenkort in Duitscbland ver-spreid worden (5000 exempl.). Het Hollandsche oorlogsdagboek is nu onder handen: bin-nen 10—14 dagen worden u 3000 exemplaren toegestuurd, terwijl 2000 in ,HoIlànd verspreid worden. Van de brochure van Witte (in het Duitsch) zullen spoedig 3000 exemplaren naar Duitscbland gestuurd worden. Het cliché van de kaart zult u nu wel ontvangen hebben, zoodat il deze brochure in Brussel lcunt la-ten drukken. Ilet cliché van do kaart is vroeger reeds door ons betaald (170 francs). Zoodra gij de 30000 Hollandsche Dagboeken hebt gekregen, ontvangen wij : 1050 gulden (Holl. waarde) pl.m. 175 francs. Gaat ge daarmede accoord? De aanvraag voor toelating van de Toekomst in België is godaan. Naar wij hopen zullen wij spoedig antwoord krijgen. Hoogachtend, uw dienstvaardige (w. g. J. G, Sleeswijk). III. Hooggeaehte Heer Regeeringsraad. Zou het u niet mogelijk zijn, ons i-emand aan te bevelen, dan bereid zou zijn, de ,,Toe-komst" in Brussel te verspreiden, b.v. on -der do Duitsche officieren of de Duitsoh gezinde Vlaamsche en Hollandsche kringen. Het aangenaamst zou het ons natuurlijk zijn, als vaste abonnementen genomen wer-den, zou tnisschien ook de verkoop van de se nummers mogelijk zijn? - Gij kunt do mogelijkheid daarvan beter in-zien dan ik. Ilet liefst natuurlijk zonder veel onkosten voot tusschenpersoneiu Maar geen officieele, openlijke aanbevelingen ! Wij zouden geiiegen zijn, b.v. gedurende drie weken 100 proefnummers door een koe-rter aan een bepaald adres te sturen. Misscliien zou ook baron' "Von Ziegesar in deze zaalc van raad kunnen dienen. Met verontschuldiging 'dat ik zoozeer beslag op il leg. Hoogachtend Uwe Zeer dienstvaardige, (w.g. J. G. Sleeswijk) * * * De Toekomst wordt nu in Brussel ver-koeht en de correspondent kan niemand an-ders zijn dan de valsche baron von Ziegesar. - Het boekje van Domela Nieuwenhuis Nyegaard is een schotschrift op België en op zijn heldhaftigen Koning. Men weet dat die Hollandsche dominee met het koninkrijk Vlaanderen voor den dag ie gelcomen en in Holland met René Declereq, Jacob en het gan-sohe zoodje verbroederde. Wacht maar. We zullen wel eens het fij-no weten van de Vlaamsche Stem, de Duitsche stemmen, het Vlaamsche Nieuws, de Gazet van Brussel, het Groot Nederlandsch pers-bureau en hun verband met do Duitschers al moesten de kraaien het uitbrengen. En dan zullen vele vlaamsche Seinn Fei-ners, die nu nog ziende blind en hoorende doof zijn, van spljt, schaamte en schande en misschien van berouw weenen. Links en Redits. Vreeseiijke toesianden. Een ambteaaar van do Belgische spoor-wegen in. België heeft ons een lang ver-toog Iaten toekomen over den toestand der beambten en ambtenaren van den Staatsspoorweg in het bezette land; De ongelukkigen t^kken slechts 37..,0 pet. van hun traitement. Als men-weet hoe peperduur aile eetwaren, kieederen, hratid-stoffen in België zijn, dan kan mea zich gemakkelijk inbeelden hoe vreeselijk het lijden van de Staatsbeambten is, die voor den vijland niet mogen arbeiden. Vleesch is voor hen eene weelde. die zij zich niet meer mogen veroorloven. Het volgende gevaJ, zegt meer dan lange vei'toogeii: „De zoon van een voorna-men stationschef. die zelf een kleine plaatis van boekhouder bij een onlangs opgerichte bijzon.dere maatschappij heeft gevonden, werd door een der commissarissen aan tafel genoodigd. De jongeling vertoonde een buitengewonen eeûust, bij het eerste vleeschgerecht. Toen het tweede verscheen aarzelde h if een oogenblik. Toen legde hij twee sneden vleeseh op het bord en vroeg dan met een vuurrood gezicht aan zijn gastheer. of hij dat vleesch niet | mocht meedragen voor zijn vader en zijne moeder. Te huis was men getienen eh hij wist niet meer wanneer men er vieesch had gegeten. Onifoodig te zeggen. dat de toelating werd toegestaan en dat mon de portie volledigde. Wanneer in den handel of op een bijzonder kantoor ééne plaats te begeven is. bieden er zich honderd staatsbeambten — de beste — aan. Is het niet droevig te hooren en te lezen, dat- zij voor een. loon van een of twee frank een canschon dag willen arbeiden en voor nog minder als zij den kost hebben. 'Onze spoonvegarbeiders verkeeren ook in zwai'te ellende — vooral dezen in de groote steden, daar de mannen van den buiten nog een tuintje of een brokje land hebbefi om het een of ander te Avinnen. Ons Belgisch staatsspoorwegperso-neel is heldhaftig. Mi ni s ter Segers zal het weten te beloonen, omdat het bouger lijdt voor het vaderland. Vlaamsche veriaiers in dienst van de Duitschers. Uit dezelfde brori vernemen wij. dat drie Vlaamsche vertalers van Kamer en Senaat aan de besehikking zijn van de Duitschers en gansche jaarweddc trekk&n. Het zijn de heeren Leopold Beun, V'ros-per Van Langendonck en Edward Core-nians directeur aan het ministerie van Kunsten en Wetenschappen. Die heeren beweren dat zij voor de Duitschers mogen arbeiden met de toestemming van hunne oversten van Kamer en Senaat. Nederiandsche vrienden van België In korten tijd heeft België drie ver-kleefde vrienden in Nederland verloren : Jhr. Victor de Stuers, Kamerlid voor Weert en thans Dr. Bos. Kamerlid en Hder der vrif/.innige democraten, alsmede W. Pas-stoors, oud-Kamerlid voor Bevervvijk, bdr-gemeester van Ginneken bij1 Breda. De heer Passtoors, was een discipel van Dr. Schaepman en lcwain dikwijls deelne-men aan de Congressen van den Belgische "Volkabond. Dr. Bos was een staats-man van den eersten rang, die ovej'tuigd was. dat Holland staat of valt met België. Do V r ij'z i n n i g e Demokraat heeft nog onlangs gewezen op de gevaien van sommige al te driftige en moeialzuchtige Groot-Nederlanders in de Delgische zakeuv wat niets anders dan ontstemmjng onder de Belgen en in de eerste plaats orider de loyale Vlamingen kan verwekken. Met den diepsten eerbied begroet het Belgisch D agblad het aandenKéii van België's heengegane vrienden: jhr. De Stuers. Dr. Bos en Passtoors. Het geval der Toekomst. De Nederiandsche bladen bespreken het publiceeren der brieven van prof. Slees-wijik.De Telegraaf schrijft : Wij hebben eenige hoop, al is het niet veel. dat deze professor Sleeswijk nog genoeg schaamtegevoel bezit, om zich thans. nu hij als landverrader ontmaskerd is, haastiglijk uit het/openbare leven terug te trekken en het ambt van hoogleeraar neer te leggen. Mocht hij met een Duitsche Unverfroren-heit op den ingeslagen weg willen door-gaan dan zal er, naar wij vërtrouwen, nog genoeg fut zijn in het Nederiandsche volk, waaronder oôk do Delftsche studen-ten zijn te rekenen, om ,.den clandes-tienen Duitschen agent" tôt het nemen van een dergelijk besluit te dwingen. Wij zullen daar naar vermogen toe medevver. ken. De Nieuvve Courant is van mee-ning dat prof. Sleeswijk opgehouden heeft Nederlander te zijn. De heer H. Wiessing, hoofdredactcur van de Nieuwe Groene Amsterdam m e r doet een beroep op de pu-blieke. opinie van Nederland. Om van prof. Van Hamel te eiscfien. in- 's lands belang, 6ôk aile andere Toe-komst-documenten le publiceeren? Naarver-luidt zou daaronder b.v. behooren cen eerste bladzijde van „De Toekomst". met correcties van de hand van den Duitschen gezant in Nederland. Het moet toch niet mogen gebeuren, dat uit overwegingen van secundairen aard, juist do voor onze natie belangnpiste documenten worden ach-tergehouden. Ben Frasscl slaf-offlcier over de Sussenjn Frairl. (Van on zen bijzonderen correspondent.) Noord-Frankrijk, 2 Mei 1916, Nog steeds verdiepfc men zich in gissingen omtrent de herkomst der te Marseille gelandde contingenten. Wat de Fransche enEngelsche pers daaromtrent wist mede deelen was niet van aard om meer licht in de zaak te brengen. Wèl integendeel. In den loop van een mijner bezoeken aan Fransche legerautoriteiten, voor doel hebben meer faciliteiten te bekomen in de zône der Fransche îegers, viel ,mij rbL buitenkansje te beurfc een kolonel te spreker van den staf der „Armées de l'Est". Ik greep die gelegenheid by de haren : — Weet u, kolonel, dat de Duitsche pers in twijfel trekt of de te Marseille gelandde manschappen wel Russen zijn ? Er wordt zelfs beweerd dat het Serviérs zijn die te Korfoe geequipeerd en ingesebeept werden. Mijn zegsman noemde dit een belachelijk fabel. Hij verklaarde mij : — De soldaten die we te Marseille hebben gezien, degenen die nu oefenen in de kaaapen van Mailly en Mirabeau, alvorens deel te nemen aan den strijd, zijn volbloed Russen en wel van de besten. Zij hebben den vuur-proef doorstaan in menigen verwoeden strijd op het Russische front. Vragend of de medewerking der Russen op het Fransche front dan wel noodig was kreeg ik met een zekerheid omtrent dit punt. De kolonel gaf me ten antwoord: —■ Niemand verbeeldt zich dat het in het strijdperk treden der Riissen op het Fransche front eene militaire noodzakelijkheid ia: de Franschen hebben te veel zelfvertrouwen om een stond te denken dat ze hulp bunner bondgenooten op het front behoeven om den oorlog tôt volledige zege voort te zetten. Dit vertrouwen is eens te meer bewaarheid door de belegering van Verdun. Voor de hevig omstreden versterkte plaats hebben we de geweldigste poging tôt doorbraak der Duitschers. afgeslagen. — Maar, ia het landen der Russen dan wel licht eene klinkklare logenstraffing aan de Duitschers waar ze insinueerden dat er on-eenigheid is ontstaan tusschen de Russen en do Fianschen; dit naar aanleidiflg dei'niet deelname van Iwolsky en gedelegeerden van het Russische leger aan de Conferentie van Parijs? — Ja, de Duitsche pers heeft de kwakkel opgeîaten als zouden we met de Russen in on min geraakt zijn. Het heette dat we on-weikdadig bleven toen de Russen in het najaar vah 1914 offensief optraden, in plaats door een ott'ensief op het Westelijk front de taak onzer bondgenooten te verlichten. De „beau geste" onzer bondgenooten zal ook wel dien „canard" den kop indrukken. De Tzaar geeft ons door het zenden van contingenten een ocomstuitkaar bewijs van sympathie en iedereen in ons land zal dit tastbaar bewijs der echtheid van het Fransch-Russich verbond naar waarde sebatten. — Een theatrale manifestatie om het moieel der Fransche bevolking op Je beuren, noemen het zekere bladen van over den Rhijn. — Ba ! antwoordt de kolonel minachtend. wat is die voorstelling na de ineenstorting der eerste nog waard ! Ik ben overtuigd dat men zich na deze twintig maanden oorlog de Franschen beel anders voorstelt als een „soupe au lait", een volk zonder. uithoudingsver-mogen. En die deugd is niet de eenige be-wonderenswaardige revelatie van dezen oorlog. Al dien tijd gaven ons leger en ons volk een prachtig voorbeeld van kracht en vol-harding. Iedere dag komt ons vertrouwen steiken. En nooit was ons volk meer zekei van de overwinning dan sedert den strijd om Verdun is ontketend en waar het Fransche leger gansch alleen tegen den storm ingaat met heldenmoed en gewettigde fierheid. De kolonel bezit een volstrekt vertrouwen te hebben in den zege der alliés. Maar dit vertrouwen tylijkt ook op vaste gronden te berusten. „Wij bezitten nu ook de mathema-tische zekerheid", zei hij uitdrukkelijk. Ik begreep dat die zekerheid alleen op grootscho plannen kon gesteund zijn, niet alleen van militairen maar ook vac geldelijkec economischen aard. Op gevaar af een ontwij-kend antwoord te ontvangen waagde ik tccb de vraag of het de confeientie van Parijs was die de elementsn daartoehad samengébracht en vastgelegd . . . De kolonel bekeek den ondeugender journalist berispend, dach glimlachend — Ah, mijnheeï de journalist, opgepast Wij hebben niet alleen stoffelijke elementen maar ook geestelijke elementen voor ons. Maar ik hoefde op geen positief-antwoord meer aan te dringen . . . Sla doocl uit Lietde ! Vlo.kenden strijdl In haatl In nijdj Verdierlijkte harten Verbetene smarten, Tegen den vijand van 't recht. Zweert bij den Heiland en knecht. Sla dood uit LiefdeJ Vloekenden strijd! In haatl In nijdj Marcel Lentemaànd, 1^16. ! Koninkrijk België. Wekelijksch Bulletijn van 1 i;ot 7 Mei. De verledene week werd gekenmerkt door eene grootere bedrijvigheid vanwege de Duitschers tegenover het Belgisch front. In den nacht van 29 op 30 April werd afj op de loopgraven van de IJzer ten Westen van Oude-Kapelle een aanslag beproefd dïô met geweervuur werd afgeslagen ; er werden1 door de Belgen eenige krijgsgevangen gemaakt. Vanaf den 30n April heeft do artillerie zich heel bedrijvig getoond tôt den 6n Mei. Ni een uiterst hevig bombardement was het deii duitschers gelukt voet te zetten in onze steî-" igen ten Noorden van Diksmuiden op den * .chteroever van den IJzer ; zij werden e». venwel onmiddellijk weer uitgedreven, vef-scheidene gewonden, waaronder één officier, in handen der Belgen achterlatende. Gedurende deze dagén heeft onze artillerie van aile kaliber de verdedigingswerken van den vijand rond Diksmuiden heelemaal om-woeld. Eendracht der Belgen tegen den gemeenschapnelijken vijand. Gedurende de plechtigheid der begrafenla van minister Davignon te Londen, heeft dew E, P. Rutten eene toespraak gehoudett waarvan wij een zeer belangrijk uittreksel geven: „De heer Davignon, zegde de welsprekendg dominicaan, is de tweede onzer ministers dià in 't ballingschap sterft. Die voor hem ia 't graf daalde had dezelfde politieke ziens-wijzen niet maar beiden hadden, in gelijkô mate, het gevoel van eer, de eerbied vooï de plicht en de liefde voor 't vaderland. Beiden spreken tôt ons en wij moeten orij hunne gezegende nagedachtenis, naar hunne stemmen luisteren. Zij vragen niemand dat hij afstand doet van zijn verleden en van zijne ovettuigingen maar zij verzoeken ons al het wantrouwen op zijde te stellen en te gelooven aan de op« rechtheid dçr voorstellen uit ganscher harta toegestaan en aan de diensten mildadig aan-geboden.De zedelijke zegepraal van België is, zonder twijfel, een voltrokken feit voor de ge-schiedenis en voor de beschaving. Dit heeffi overigens nog onlangs kardinaal Mercier in het gezicht van den aanvaller geslingerd. Naar die eerste zegepraal, al is zij dan nog de voornaamste, moet voltrokken worden door die andere die wij uit geheel onze ziel moetefl beoogen : de bevrijding en het herstel van België dat geschonden en besmét maar niet overwonnen en niet te temmen is. Onze dooden — en hierdoor beduiden wij zoowel onze soldaten die op 't slagveld van eer zijn gesneuveld, als de groote vaderlanderà die hun leven verkort hebben in dienst va» dezelfde zaak — onze dooden hebben zich zonder berekening opgeofferd. Wij hebben dus het recht te zeggen: „Gij ook, offert Û op; offert U heel en gansch; dat de ieiligè zucht U beheersche om het erfdeel door Uwa opofferitag te vergrooten dat bestaat in da eer en in de welvaart van België. Het bloedig werelddrama, waarvan wij allen de daders of de slachtoffers zijn, zal ons ten minste het voordeel geschonken hebben een klaar overzicht te hebben van den echten zin der vergelijkingën en der waarden. Bruggen zijn over diepten geworpen die niet te overschrijden schenen ; polemieken diô onzen tijd innamen, schijnen ons nu bijna kleingeestig, en onbaatzuchtige en vriendelijke medewerkingen, hebben vriendschap en waardeering gezaaid daar waar waar stijva en koude geweenschap was. Wij beroemen er ons op het te mogen bestatigen : aile pogin-gen tôt tweedrachtstichten vanwaar zij ook komen, verbrijzelen zich tegen ons onwankel-baar besluit eendrachtig te handelen tegen onzen aanvaller en alzoo altijd onze dooden waardig te zijn. Dit zijn de gevoelens die de in^Londen verblijvende Belgen bezielen op het oogenblik dat zij in hunne kerk vergaderd zijn, in 't bijzijn van den Bisschop die hun steeds goed deed. Zij buigen eerbiediglijk voor het te vroeg geopend graf van eenen uitverkoren burger en eenen vurigen Kristen, die in zijn familie- en in zijn publiek leven steeds eea man vol verstand, vol gevoelen en vol plicht-besef was." ONGEREGELDHEDEM in DUIT8CHLRND De Fransche bladen maken in den, laatsten tijd meer dan eens gewag van onlusten in Duitschland; dat deze berichten werkelijk op waarheid berusten, blijkt uit, wat de „Lokal Anzeiger" thans mededeelt: Voor slagerswinkels in de, Westolijke voorsteden van Berfijn, waren in de laat-ste dagen dikwijls groote volksmassa a verzameld en kwam het tôt ongeregeld-heden. Door de politie werden meer dan eens hoeveelhedeiï vleesch in beslag genomen, die nog niet verkocht mochlea worden. Te Charlottenburg waren Don.lerda.g-/ avond voor een*, aantal boter- en slagerswinkels groote volksmenigten opge-t hoopt, die optreden van de pohtie nood-zakelijk maakten. Vooral in de Schluter-, Pestalozzi- eni Grolmanstraat ging het, volgens do me-dedeeling van de Duitsche bladen zelf, nog al rumoerig toe, zoodat Dsii wel ' | kunnen vermoeden, dat het meer dan rm moerig toegegaan is.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods