Belgisch dagblad

824 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 07 July. Belgisch dagblad. Seen on 24 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sb3ws8jk9b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Sde Jaargangr. ZATERPÂqy otJLïfôir, r*To. 249. BEIGISCH DAGBLAD abonnementen. per 3 maanden voor Nederland ' |2.50 franco per post. Losse muamers. Voor Nederland 5 cent, roor Buitenland 7Vi cent. Dea Haag, Prinsegracht 126, Telefoon Red. en Admin. 743$. m Werschîjnend te 's-Gravenhage, elken werkdag te 12 ure middag, BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVERTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elk« regel meer f 0.30; Eeclamei 1 5 regels f 2.50; elke reaml meer f 0.50. London: Dixon House Lloydi Avenue E 0. Parijs: 7 Avenue d'Anfcin 7. Licht in de duisternis. Allb Belgeii keuren die algemaeae s^eUc-king van het antwoord der heeren, dje ftrouckere en Vanderveldiei aan den raad iran Russische arbeidens en soldaten gœd. Onze pen loopt des te lichter oveï tot papier om1 beide ©anige mandatarissen van io Belgische socialisten in het buiteiM land te felieiteeren, daaiiî het £©1 gijsjcb }) a g b 1 a d nooit opghoudlan heeft derga ijke g onde politiek te volgjen. Mot voldoening lezen wij in dta nota, Hat de Belgische socialisten ©an wrjfei^ gin g van het status quo ante bellui^ voor Balgië verlangen. Zij kanten zich wel is waar, tegen fclkc annexatie, doch zijj nemœn tflpei wijjf. ziging van grenzen aan, m,its goedkeuiriing van de betrokken inwonens. Dit geldt voor de W,aalsche dorpan in Pruisen en voor het groot-hertogdounl Luxemiburg. Het is een pasgond antwoord: aan z&-kere beschroomde Belgen, onboatvaardige! pacifisten en ideologen. Het princiep dat de Belgisohe social listen huldigen, is gewichtig, ook in de toepassing en de gevolgen. Zij verwerpen de annexatie van <.«p. deel van het Rij'nland met Aken en zelfs Koulen. Goed, maar daarover is het voorbarig zich uit Le spreken. Ailes hangt imH mers af van de uitgebreidihaid dter na-derl.aag van Dnitschland en van de sdha-devergoeding aan L'algie. De algeheole scliadeloosstelling ?i©udt ben innig .verband met die vraag: Zal een verslagen en uitgeput Daitschland ons gansch kunnen vergoadan? That is the question. In geval van neen, zal Duitsehland waarborgen en pan-den moeten leveren, waaïondiar voonef er koloniën of een stuk van het aangre:» zend Rijnlamd, waar vele gebieden ce|is Belgisch waren. Zal de toekomendia vree« in Europa niet gebasasrd moeten we*em op cen sterker België, ©en bol\\« k tegen het onverzadelijk pangermanisme ? Dit zîfn vragen die men nuGhter en realistiscih tooet overwegen, zich plaatsend op het uitsluitend standpunt van vaderlandslieMe ;en nationale veiligheid. iWanneer Engeland, F rankrijk, die Veir-©p-tiigde Staten. It.alië. nusianM, het nijmana tusseinen moezei en lujn, , dringend zouden aanbieèen, zouden wij niet dwaas zijn dit land, vol delf-stolfen, van de hand te wijzen, vooral als wij voor de keus zouden gesteld wor-den, dat het anders aan Frankrijk zou algostaan worden? Dit vraagstuk veirgt overweging en stu-die en kan in aile geval niet door sentiment worden opgelost. Ongetwijfeld zullen onze goede Ne<€«(> landsche buren en vrienden mefy voldotei-ning kennis nemen van de verklariag, dat aile Belgisohe ministers zich asm pari g verzetten tegen de annexât # van Zeeuwseh-Vlaandererf en een .t'^el van jLisni-burg.• * • Wat nu de vergoedingeit^ betite-ft, te-rodH zegt de nota dat zij' voor België een zaak van leven of doodl zijn. Biiji gebrek aan vergoeding zou het grootstë deel van de arbeidende klasse lang« ja-ren vverkeloos en ellendig zij'n, g;d ejnd oni te emigreeren. Dit hehben wij altijd gesdhreven toea we ons verzetten tegen <© i vrede à l'instar de Scheidemann. ÎEIerecht ri&hten de Iheenen dei Brouckore1 ân Vaadervelde een aangnj'pend iS'cwisw torium; tegen de pluudecaars van ons land. Dej Belgiache natie zal det slachtoff&rs van da gewelddaden moeten vergc^-len. De dadër van die aanslagen m!oet de acfhade herstellen in Ida maat dat zij ♦© hersteUen zal zijn. De '-geallieerde r,eg< e ingen hebben noo'it anders gespitoken. De Belgische socialisten beam^en ©vaa-eens als dezen het reoht vooil de voIj fceren ovoï zich zelf beschikfcen. Dit recht werd nog onlangs in Oosh tenrifk en in Hongatiije ontkcnd. Ook Duitsehland verweept dit recht, want anders zou het de Elzassiars-Lotharingersi, vrij bjj Frankxijk laten gaan. Hehben wij ooit iets anders gezegd? De Belgische socialisten willen nogmaals hevestigen dat zij geen enke'eu dag hebben laten voorhijigaan zonder. de politiek van vijandschap en .verovering dep Dnit-( sethers te bevechten. iWâj ook. Zij Magen dat men hen beadhuldigd heeft het impeialisimie te hebbea gediend dm reden zij den onafhankelijkheid des lands en de nationale vrijheden hadlden verdedigd, samen met alla klassen dteor, natie en zulks omdat de heer Vandierr velde een plaats aangenomen h ad in «dit Comiteit van openbaar heil, dat de regeering van Haver is". Wij kunnen alleen die woorden ondar-schrijven'. Heeft men ons ook detrgelijdœ domheden niet naar het hoofd geslin^ gerd, zelfs van zekexe socialistische zijde? Wilde men ons niet blam&eien als re-geeringsagent, rege&ringsbiad en wat we-ten we nog? En waarom? Omdat wij steeds, spijts aile moeilijk-heden, met overfuiging . en plichtsbesaf, al was het soms ten koste van onze ga-zondheid, het Belgiscih „€omité da salut public" verdadigen, - waarvan de eiminenie soeialist Vandervelde deel maakt, d. i. zonder ons te bekonumeren om vrienden, noch om vroeger© feganstrevers. Heeft dit blad aan de stichtiug van JlP-f n a f i r»n nil -• -A- "—• —- -»« ■» • • - w Wat de Belgische socialisten zeggein over het herstel van de Internationalei, kunnen de nationaal-gezinda Belgen niet af-keuren.Hoe luidt het in de nota? „Eene algemoen© vergafei ing waar zouden toegelaten worden tuegci e », die de huidige politiek der socialistische maeo> derheid in de Centrale rijfcen steurel l, schijnt nutteloos en gevaarlijk. Dit is de frappante afkeoring van de door Huysmans op tou.w gezette cionfen rentie te Stockholm en van dozes politiek in Holland en in Zweden, dia we niet ophouden te bestrijden miat aille 1 e ^en, howust van hare mittelooshedd en haie ge-varen.Het valt niet te ontkennan dat de 1 e en Die Brouckere * en Vandeirvelda san e met hunne socialistische vrienden, e©ns t. i. eer hun land, de democ-ratie, de vrijfheid, de beechaving en de toekconst van Europa hebben gediend. Zy hebben lidht in de duisternis doen schijncn. Léonce du Castiilon. DET9ESTAMD Dq onta'uiming van de Vlaamsche kust en het Leyeland wordt voortgezet. Er is ois verzekerd dat de gansiche stad Meenen ontru'umd is. Honderdeai burgers zl.ja haa^tig onder dak giebradat te Meche-le,n en omstreken. De voornaamste hui-zofi Kortrijk z.ljn door de bewonesrs ontruimd.Dit is het geval van ons be-kende huizoa van de Zuidlaan aldaar. Duitsche militairen betrekkem thans die woningen. De Duitschers leggen overal in de Leyestresk loopgraven en veraterkingen aan. Zij ziullen desnoods dit bloeiend gewest, een der bloeiendste vaû België verwoesten en, ruineeren. De Duitschers hebben het imoeteii op-geven den Chemin des Dames te herne-men.De wekenlange» aanvallen hebben bun verschrikkelijke verliazen geko^t. De ge-zochte overwinning, die indruk ' it mai-1 "a op da Duitsche bevolking ten einde haav aan te zatten voor de aanstaande •eeniiig in te teekeruen, is dus mislukt. De Engelschen kunnen 6lders niet al-leeii het hoofd bieJea aan de aanvallen-w Duitschers, maar zij zitteix hen s'teefis (le hielen: De gebaurtenissien aan het rOostelijk front zijn van dien aard omi den toestand aan het Westelijk front merke-hjK te %erbeteren. Do hoedanigheid der nieuwe Britscho l^ers overtreft deze van de oucîe. 0 italianen laten de Q'OStenrijkers Pj. niet met rûst. Zij bebben enkele 61110 successea op den Karst aan te 8«ppen. i rint'1 ^acec^nië koant er eindelijk roe- •nrn^ f!1 ^ ®08^®lijk front meldt mie(n nieu- 1 U38ische aanvallen tusschen Zborof » en Konioechy en ook bij Brziatsaaiy. Wolff, die zulks meldt, verzekert, dat de Kussen mislukten. Spreekt "VVolf wel de waarheid? Het Oostenrijksch bericht van denzelf-den datum meldt alleen dat het Russiseh artillerie den 5 en dan 6 Juli 's mid-diags toenamen. Eén enkele Russische aan-val wesrd afgeslagen. De Russen melden bij Zlotâ]of cen hevige werkzaamheid der wederzijidsche artillerie. In China gebeuren gevaarlijke Chinee-zerijen, die in ean burgeroorlog ontaar-den tussehen de Manlsjoes en de Repu-blikeinen.Houdt die binnenlandsche kwestie ver--band met de buitenlandsche ? Niemand weet het. La Chine est. un pays charmant , In aile geval besbaat er gevaar voor de uitlander&. De Duitsche agemien, die eena gecommandeerd werden door den beruchten Von Hintze, waarvan men een gezant te Kristiania heeft gemaakt, sto-ken ten gunsto van de keizerlijken. Hei geid der Ver. Siaten. WASHINGTON, 6 Juli .(H. N.) Dei Ver. iQenigde Slai.cn hebben nog 100 millxoen dollar aan Eingjejland vers trekt en 60 millioen aala Iialië. Dej dienstplicht in Canada. OTTAWA, 6 Juli. (Retutar.) Het Lagar-l'uis Dam in tweede lezing de wet op den verplichten krijgsdienst aan met 118 tegen 55 stemmen. Yon Falkeohausen ziek. Er wordt uit België gemeld dat Von FaJkenbauseo, de nieuwe gouverneur-g©-neraal van België, d'oodelnlic ziek is. BERICHT. Aile correspondentie enallemede-deelingen voor het Belgisch Dag-blad worden ingewacht 126 Prinsegracht, Den Haag. Links en Eechts. De Katholieke Belgische vakbewe-ging in Nederland. Eiqn Belgische katholiek schrijft ons: Gansoh pngietmiotiveerd heeft de hoar Cam. Huysmans dieu Godsvrede veirbraken om- Op eigen hand politiek te maken en dan inog !e|an politiek, die de Duitsche beûangen be-vpiordtlaligt. Vandervelde maakt steelds deel van- hielt nationaal kabinet, bewijs dat hij ^n sijne partij! den Godsvrede blijlven eer-biedigen. Het is ons bekend, dat het optre-diein vna Huysmans Be'gische katluolieken in Kiederland heeft aangezet, zijn© paiiiiek te-bevechten. Er waes zelfs spraak een ka-tholick bîad uit te geven. Tôt' nu toe is dit verhindeuid, dank aan de tusschenkomst van de leiders dar katho.lieken, die geen olie cp het vuur willen zien gielen. D'aar Vrij Biefigië van den hear Van Cau-wieûaert, denzelfden weg van dezes vriend Huvsma.ns heeft iagaslagen en openlijK te-'gein de Belgische regeering optre:dt, wcpdt, zoio veïzekert men ons de neiging onder de kathiOlieiken sterker en sber-er, om niet lan-g|er het zwijgon te bawaran. Wij hopfân echter, dat men dit niet var-der zal drijven. De Christel ijke Belgische vakbawieging oait-vangt thans steun in H illahd van wege de R. K. Vakorganisatiie. Op eane vergadering te Tilburg, heeft de anti-socialistisohe pyn-dilkalist, de heer E„ van Quaquebeke, een luiueinant van pater Rutten, op de vergadering van het bureau van gezegde R. K. Vafcorganisatie, gesprokea om hulp en bij-/ stand t© mogen vragen voor de secretaria ten der vakbeweging te Parijs, Londen, Havre en in Nederland. Die steun is hem toe--geizegd.Onze grooîe vriend Brand Whitlock. Elçan x±vaui<LL-V yi: Cen V1 OCTn.il\:il tïtBl mag aanneimen- Daarvoor is een wet noodig. Président Wilson heeft het Congrès ver-zocht een bijzondere wet ■ te stemmen tan lejinde hem taa te la'en het groot nt van de Lecpoldsorde te mogen dragen, hem ver-leend door Koning Albert, jvegens de on-scha^aie dienslen die de baroiamlde diplo-maat aan België heeft bewezen. Verklaringen van Branting. Aan den verlegeinwoordiger van Le Journal heeft Branting, voerzitter van het^ II j1-landsch-Soandinavisoh oomi e:it te "Stockholm, be'angrijke verklaringen afgeegd. 1. Hij weaschte niet een kreu, elen viede, maar een duurzamen, rech'jma igen vrede, gesteund iap het recht der volkerien zeli ove r hun jeigan lot te baschikken, ean vrede die aan aile bevolking het recht erkent, zelf tel verklaren aan welke nalie zij wil taa-behoorren.2. De Centralen moeten België, Siarvië en aile ander© landen die zij be :eiten of hebben bezet, in den toies land berslellein, waarin die landen zich Maiden. boviaden, indien zij niet slelselmatig vervvœst waren geweest. .3 De Duitsche reg er'ng hee.t e ti groot ongelijk niât te wi'teri erken-en, dat er ten Eizas-Lo.haringsclfâ k\ o.3ti3 bas aa_. Welnû, het verdrag van Frank or i -, alleen op de brutale macht gevesligd. Het kan niet als delinitief worden beschouwd. Het moethei-ziiein worden geiijkvormig çict de rechtvaar-digheid zonder da mceilijkhei .en om eea re,erendum groot zijn. Het Duitsche volk m"ieit ingelicht worden over Elzas Lothar.n-gie;n.4. Het Pruisischa mi.i ar'.sme is de hoo'd-pjichûgê van den oorlog. Zijine vfiTvanging dcor een warcrlik ea diep democratisch régime is de noodzakelijke vooiTvvaanle van een duurzamen vrede. In eers.e p^aals zijn de Oentra.e rljken verantwoordelijk voor d'an oorlog. 5. Niais zou verontschuldigen de weige-ring der centrale rijtan oim het Ocs'enrijlksch-Stsrvisch geschil aan ean arbi rage te oader-wiexpen ; niels kan de scheadi'ng van België verontschuldigen evanmin als de kwa'ijk ver-borgen 'anne-atie-plamnen van de Duitsche regeering; niets kan verontschuldigen het absoluut gémis van scrapuias waarmede Duifschland deki oorlog voert, niet aïïeen tegen de oorlogvoerenden, maar ook oip zea te0en de neutraien. De Duitschers keeren de rol]en om. De Belgische regeering spreekt offi -cieel een telegram tegen van de ,,Schwa-bische Merkur" van S0 Juni, waarin ean bericht van het ,-Berliner Tageblatt" wordt weergegeven, volgens hetwelk de Belgische vluchtelingen in Frankrijk go-dwongen worden aan de militaire wer-kein achter het Britsche front te arbei -den. IOaarblrkelijk heeft deze inanoeiu -vre ten doel de openbare aandacht af te îeiden van het dwangsysteem, waaraan de Vlaamsche bevolking achtot het Duitsche front, onderworpen is. Leflerberichten der Geaiiiserdeii. r De strijd aan het Oostelijk front- 1A I A _ I ; ! I _ / a R-vv n — Artilleriestrijd aan het Wêstehjk frenit — De Amerikaansche hulp. — Gevechten in Macedonië. — Burgeroorlog in China. — Algemeene dienstplicht in Canada. Yau het Westelijk front. Het Engelsche legerbericht. LONDEN, 6 Juli. Oîficieel. Een Duitsche overvalling bij Bullecourt werd afgeslagen. c Officicel. De artillerie was werkzaam c aan weerszijden van de Scarpe, en in v de vakken van Meessen en Nieuwpoort. 2 Verder niets te melden. j LONDEN, 6 Juli (H. N.) Greneraal-majoor r Maurice heeft in een interview giezegd, dat, E hoewel de moreele betedesnis van het Rus- s sische offiensief mqeilijk over.;cliat kaa wor- 2 den, het einde n'og niet daar is. Het is 1 nog niet geblaken, dat de Duitschers troa- ^ pein naar het Oosten verplaatsen. Geduiende den oorlog hebben de Engelschen 117.776 s gevangenen gemaakt en er zelf 51.088 ver- f lote,n. Zij veroverden 739 l;anonneii en ver- h Ici'ien er 133, waarvan etr 37 weer herovord v zijn D'aarbij1 is ge.an rekeaing gehouden met v Afrika. Het Fransche legerbericht. PARIJS, 6 Juii. Offideel. Tussdhen de Maas en de Aisne is de artilleriestrijd op sommige oogenblikken vrij hevig ge- v weest. Drie pogingèn om kleine Iran- ^ sche posten in die streek te overronipe- /; len mislukten in het Fransch vuur. „ In Champagne wederzijdsche artillerie- ^ g en ten W. van den Cornillat en ten v Z.O. van Tahure af. v Op den linker Maasoever hebben de g, Fransche kanonnen verwoestingsvuur ge- ^ richt op Duitsche versiterkingen ten N. ^ en ten W. van heuvel 304. „ Bij Louvemont, op den rechter-Maas-oever, hadden ontmoetingen tussehen patrouilles plaats, waarbij1 de Franschen gevangenen maakten. Van het overige front niets te melden. C Ciiic.eel. In Champagne voerden de e Franschen détail-operat.ies uit, welke hen s in staat stelden twe© kleine saillants te I heroveren en gevangenen. te nemen. De j Duitschers trachtten vier maal het ver- 0 loren terrein te hernemen, maar leden ernatige verliezen, zonder eenig resnltaat te bereiken. Tegenspraak. Men meldt uit Frankrijk: De Duitschers hebben in hun communiqué van 4 Juli ge-tracht, het bloedig edhec j te verbloenien van de geweldice aanvgllen, j die zij in den nacht van 3 op 4 Juni j geleid hebben tegen onze i e ingen ten Noor- ^ den van Jony tôt aan de streek van Craonne. j Van deze aanvallen, die over een front £ van 17 K. M. hebben plaats gehad, vindt men niet het geringste spoor in het offici e e Duitsche communiqué. Ailes bepaalt zich tôt expedities van spaciale: dietachen e î.en ten Westen van Cerny ein bij Ciaonn©, waar ( de tagenstanders baweren skc e; hehaald I te hebban. Als mien ben gelooit, zouden de g dappere bataillons van Lippe en iWiestfalen c hun stellingen naar voien bebben getbracht i on een groot aantal gevanganen ht h e i ge- tt*1 r *{j Al deze beweringen zijn leugenaolitig, 1 e , is niet waar, dat de bataillons van Lippe j en Westfalen ook maar ©en duim grands genomen hebben, het is ook onwaar dat zij gevangenen gemaakt hebben. Op dit punt, zooals overal elders waar de Duitschers aangavallen zijn, is het ©enige resultaat dat zij verkregen hebben, dat zij het ter. e a niet lijken bedekt heb'ben. Van het oostelijk front. I Het Russische Legerbericht. PETROGRAD, 6 Juli. (Pet. Tel. Ag.) Off. In de richting van Zlotsjof cen hevige werkzaamheid der wederzijdsche artillerie. Ten N. van Ribnik, bij Dxi-lcelany, had een reeks van korte, hevige gevechten plaats van Russische troepen- , afdeettingen met den tegenstanier. De | Centrale artillerie bombardeorda de Russi- 1 sche stellingen ten O. van de Lipnitsa Dolna hevig. Aan het overige front ge-w eer vuur. De Russen vellen een Duitsch vlieg -tuig dat verpletterde. De vliegers werden gedood. In de Karpalhen velde de Duitsche artillerie een Russiseh vlieg tuig, dal, bran-denïl bij de Centrale linies viel. Verno-rnen wc'rdt dat de bestuurder en de waar-i nr.TTïer zij'-i ^070 ::gCn gGîioiïîCîî. ïan het Zuidelijk front. Het italiaansche legerberiGlit. R01\IE, 6 Juli. (Ag. S tel.) Off. In den iacht van 4 ojpi 5 Juli veroverden sloutmoe-îgiei troepena'dee]ing©n door ©en verrassea-e actie eenige Oestenrijksche voorposten, .'aarbij gevangenen werden geaomen. Do fc©. ©tiing werd gehandhaald in weer wil van e hevige tegenaanvailen der Oostanrljkers, n den volgenden nacht trachtten de Ooslen-ijkers lopnieuw het verloren terrein ta l:er^ iem©n, maar weggeinaaid door het Italiaan-che sper- en machinegeweervuur .rotkan; ij in wanorde terug, geveelige verliez'en; jdende en de ar.dîran als gevanganea ach-jrlatende.De Italianen beschoten met zichtbaar re-altaat opgemorkle bewegingen van troepen a wagens der 0ostenrijkers in het Adigeda!, i het Travenanges-dai, aan den bovenloopi an de Seebach, op den weg naar Chiapx ano en bij Aisovizza ten O. van Gorizia. Het Baikaîi'sîï'ijdtooaes]. Het Engaische legerbericht. SALONIKI, 6 Juli. (Reuter.) Een aan al, welke volgde op een hevig bombar-jment, stelde den tegenstander in staat jdelijk vasten voet te krijgen in loop-t'aven ten W. van Do'ldzeli, door da ngelschen in April ver o ver d. Een on» ùgen ' strobixlèii bommen ôp~de-staîïon^ an Drama, Porka en Orgista, op hei liegkamp te Draina en op andare plaat-m; totaal 10 ton ontploîbare stoffen. anzienlijke scliade werd toegebrac'at, en vliegtuig der Bulgaren werd neei^ eschoten. Het Russische legerbericht. PETROGRAD, 6 Juli. (Pet. Tel. Ag.) >ff. Bij Biliesti ontploajiden de Duitschers en witte vlag ea noodigden de Russi • che soldaten tôt een verbroedering uit. )eze invitatie werd door het vuur der tu.s3ische artillerie ontvangen. Aan hei verige front ge weer vuur. Tas Se XurksctiG fronton. i Het Engelsche iegerberichf. LONDEN, 6 Juli (Reater). O.f. Egyptei. )e algemeene toiestand is niet ver an der J. n d© maand Juni stelde de Britsche artil-a:ie Turkscho kanoinn©n buitea werklng en ©rnielde verscheid©n© ar. i 1 le t is ^otp stel 1 im gau )e- gezondheidstoestand der trc©1 ©a is uit. tekand. Hat Russische legerbericht. PETROGRAD, 6 Juli. (Pet. Tel. Ag.) )ff. In de richting van Sakkits, bij Bis< 3n en de Abitsjirvan streden de Russi-ehe tro&pen met versterkte Turksche af-eelingen. Aan het verdere front geweer-ruur.De slag bij leessen en de meHewerKing van het Belgische Leger Een viiemd daelt ons een uUtreksel ean een brief mede, dlen Hij uit Yper îeeft ontvangen : Je hebt zeker het nieuws van het Engelsch offensief bij Y per en gelezen, loch je kunt u het grootseh schouwspel niet inbeelden, dat w© nog voortdurend jijwonen. Vooral des nachls is het vreo selijk gegrol der kanonnen opgeluisterd door een aanhoudend vuurwerk, hon -derdmaal schooner dan lionderd onwe -lers. * Eet is niet om te besclirijven en nog. minder om 1a vergelij'ken- Heden nacht konden wij geen oôg toeluiken. Mijn ka-p er, in n betJ. de (leur, ailes was g-edu-rig geschud. Son's, wanneer hefiige ontploflïngen gebeurden, dreigden de deup ea ue veiVi%i •< uit te vliegen. Mijï» kap-stok werd aldus van den niuur gevukt. En het trommelf^ux gaat maar & ti,id vooi't. De nio'fen inoe1 n dit aLes in lion ranscl steken. Ongelukkiglijk mag ik a niet ailes -eegw gen. C moogt alieen vvaien dat c <■ «i deel van het Belgisch 1 e K c r a a n dit succès lieeft m é d c £ e-xf c r k t.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods