Belgisch dagblad

1363 0
20 February 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 20 February. Belgisch dagblad. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/h707w68500/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

2de »Tsi?ftrs>-?î8s«-. »:■ " PINSDAa 8Q FBBRUARI 1917. No. 134. àBONNEMENTEN. Per 8 maanden voor Nederland jj 8.50 franco per post. Losae * taïamers. Voor Nederland 5 cent. ?oof Buitenland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegracht 39 BELGISCH DAGBLAD Werschijtiend te 's-Gravenhage, eifcen werkdag te 12 ure mïddag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. AD VE ET EN TIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elk* rogel meer f 0.80; Reclames 1 5 regels f 2.50 ; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyd» Avenue E C. Par^js : 7 Avenue d'An tin 7. Met toekomstig België. SSe Belgische Middenstand. Voor den Belgischen middenstand is d< ftorlog. de inval, en; do bezetting van Selctië wn bloedig© kruisweg van #ed© îpie fol te ring©», en- stoffelijke scliade. In het begin hoeft do kleinhandel zijn (M- gehud van do plunderingen, brandon, jttoordcft en andere misdaden. Sedert meer dan anderhalf jaar ziel (oogt hi: onder do requi.sities on reglo ; gluten van don bezetter. rt Zal de middenstand nog genozon? Zal hi;< nog gezond Avorden? Een Belgisch politicus, dio auderhali ja&r geleden nit het etappengebied naar hier ovcrkwam, Avas ' pessimist. Ili' yoorspelde den dood van den kloin. handel en zijno Arervanging of opslorping. , Zijn ooi'dcel was niissohion, ingegevon floor voor inpea& menheid. Hoc dikwijfls werd hot olndo .vajjj don kleinhandel nict voorspold in tijd van .yrede, ik bedoel vooral de tien iaien dio âçzc oeuw voorafgingon. . Jïo'chfans zi\n de vooruitzichten gansch Çeivi|zigd gc'worden. In do laatstc tien Laren spjeiddon do kleinhandelaars ©an krachtdadigheid ton toon, dio beduidde den vasten wil zich zelf te redden. dank aan de veroeniging en aan eigon cnergie ien striidlust voor de bcto broods. ï'eldo hét rerbond der vereènigingen .van kleinhandelaars van België nict meer da n 5 6 .000- 1 e de n ? Dedei die diuzenden niet hun invloed in onze politieko partijon voelen? Was niet. eorc hoogst belang^pç congres van al die voreenigiiigen bij'eengecoe-!>W, loen "de Duitscher zijn woord schond fen dood cri voiderf <6 ons vreedzaam la ad fcwam brengen? ,Wii zelf wareu uitgcnoodigd op. dit congre-, waar -wjj met ©©m vriend eeno ©conomische vraag in1 verband mot de be-langen van den middelstand zonJeti be-bandelcn.Eilaas ! het was een bru ta al gestoorde oroom. Lu omiat do bélangen \an don "kieip. Hf'UUt'i ici. Vr'.u nw Ken; oindat avj'j wisten vyolko onergi.' in oiizen middenstand loeft, konden w$ het Ressimismc van hooger bedoeldéjï i>oli-licus niet uoelen. ïhans. jia anderhalf iaar, is. ons ver-trouAven in do klein-burgori.'f en onzo oaor-tuiging dat zijl zal opstaan on gonezon on kracbtiger dam ooit leAren, nog vcr-sieikt > Dit geloof ia lrnar is nog vastfir go-. worden, omdat de kleinhandel en dus do rniddonstand .van België, van i|zer en st-aal is goblekon tegienoA'"er don vijand en door on floor nationaal is. Mon Avoet raissohieaï niet genoog wat de» vijand met don Bslgiselien kleinbaadel liooft Avillea doen, Na boni to bebben ton omdergebracht kwam de Teutoon mot zrfn onbeschaamd en valsch gozicht tôt onze ongeiukkige -winkeliers, -zijne slacht-o££er9.Mot do zeomzoete stem van on do zalvende gobaren van Tartuffe, dio nit wraak omdat hii Elmire aan Orgon niet had kunnen ontneomon, zi.ih verblinden vriend Avildo î-uïmeeren, steldo do brand-stichter van Lenven en Aarschoot zij'ne slaohtoffors voor hunne linizen to her-bouAvon.Bovondien zou hij hun opniouw. van koopwaàr voorzien. iWelke gi'ootnioodiglroid ! G rootrnoedigheid ? Juist niot, Avant de oeno of andeno Ziontrale voor kleinhandel 0Ï voor bouw-ondornemingon, zou het zoo lekker aan 1 boord' hobben g«le«d, dat de Belgischo ' middensta-nd schatplicliU^ zou ^owordon^ zi.in van Duitschland, Duitschland zou inderdaad aJsdan door ! zijno hYpotheekloeningon en zijno llveiua-lies do Avet iian onze kleinhandel voor-gesehreven hebben, , ! Het kostto jjoenè piooitie om don oArcr-rijnschon liuichelaar te ontmaskeron. f l De Belgischo kleinhandelaars Arerkoron ' oan _ ook to lijden, en ailes te verdu- ( ion in ahvachting van bofcero tijdetn. ( Uit het bozette. vaderland " hobb«ti Avii \ A'ornomen dat do Arei-ecnigingen van klein. kleinhandelaars zijn blijven bestaan. Do lodon stennen elkander. Zi.r zien reeds T naar middelen uit onx den middenstand horop te îieui-en. Zi| Avoton; dat liunno f medeloden on A'riendon in bot buitenland ook niet stii zitten, inaax zinnen en oyerwegon _om don kleinhandel fna u ci.o' zon to bernomen. Mot wrlrouwen £ Avoicit dan ook hiet iiur der verlossing Arerbeid, Op Avolke Avi.tze zal mon dit doel kunneri bei-eiken? Die vràag zullen Avii .in C&n volgend f artikél pogon te beantwoordert. Leonce du Castillon. ] %IETOESTAaiD ; J ) > sc'aernuitsolingen on verkonningon aan het Westelijk front zijn yan dien aard dat. mon or oern dezer dia-gon eon al-gomeen offensicj mag. verw'achten. En zoo die lobbraa'.v in het Wosten gebeurt, dan is het zeker dat allo andoro fronton in bOAveging zullen komen. De geallioerden nemon dan ook do laatstc inaatregelen. Dat Itatianen in Fra.nkrijk zijn afinge-komeu ojn het nieuwo leger van gone-raal Foeli lo Besançon ta versierken, is van groot liolang. Reeds eon jq.a.r lang apreokt inen van 200.000 Italianen naar Fiankrijk of naar Salotiiki te stureu, doch dit vlotie niet. Frankrijk en Enge-land zijn or ton slotto in ge.\laagd do 'Consulta te overtuigen. Daaf do door-slag in het Westen zal gebenrai heeît Italie zirli iaten overtuigen do besohik haro Jroepen naar Frankrijk to sturen. Die hulp bewijst bovendien hoo stovig do Enlente is en hoe zij aan stovighoid toeneemt. __ Naarmato de winter verloopt, AVordt de spanning grooter. Het voorspel tôt don grootsien slag dio de Avereld! ooil) zal hobben gezien, noemt in intensiteit toc. Het Arak aan da Somnno verdientme&r en meer onze belangstelling. De Engel-seben dringon meer on ineer door aan fieide oeArers van de Ancre. Zij staan op i korton afstand van hot dorp Miraumont, wiens nakonde verovering wij voor on-kele dagen voorspelden. Ook (en Noo,rden van Bailloseourt lieb-bon de taaie en dapporo Britten een ilin-ke steliing genoinen, zoodait de E<uit-schers meer en meer naar het iioorden Avorden ternggedrongen. Het is niet mogelijk to voorspellen l^aar de grooto strjijd zal beginnon. Het is zeer vvel mogelijk dat de Duitschers "Bolfort aanvallen, zooals vofleden iaar }'erdun, docli de toestand is sedort een iaar geAvijzigd. Ond&nks hun wonderbaar-hjke snello verplaatsing, dank aan hunne spoonvegen. zullen de uit Roeoneniô naar JMza-, gezonden Duitscho divisies het of-de,r b^ndgenooten niet aneer kun-I)en in de Avar sturen zooals dit verlo-'|f'n jaar het goval is geiweest. De "con-erentio der geallieerden te Rome, de ver-gadoring te Londen, de vorlamming van ' iek'enland, de crisis met .AJinerilca, zijn Araji aar(i oin ,j9 geallioerden Avorkoli.jlc to verstorken. De \ ereenigdo Staten aoeken tijd le naon om toebereidsolen te troffon jntot l bel oog op een dreigraiden oorlog < mot a Duitschland. Wilson die eon cunotator is t als Joîfre, gant daarom goleidolijk te 1 Averk. Zonder gerudht worden de nood- ) zakolijke militaire maatregolen gonomon. Do Amerikaanscho koopvaardijjschepen t Avorden bewapend. I^ater zullen zij door Amerikaanscho oorlogschiepon Avorden go- i convoyeerd. Wanneer oen Duitscho duik- 1 boot A'ermetel gonoog zou zijn een Ame- i rikaansch vaartuig aan te valleo, dan zou het de oorlog- wezen. i Intusscbon zorgt de Amerikaanscho regoo- i ring Avirselijk <jr voor do iir de Vereenigde > Staton vortoeve.n'die Duitscho ondordanen voor de kous te stellen Duitscher to blij-Aren of Am'erikaansch burgor te worden. Dit is om le verhinderen in don rug te Avorden aangetast. Roosevelt, do oud-presi-dont, zit- ook jiiet stil. Do «ewezon kolonol dor roughiders op Cuba wil oen oxpeditio-korps Aran 200.000 man A'Oor Europa Aror-men.VVii kuDjien slechts do speodigo-verwezen-liyking van dit voornomeu ■ wonschen. In Eixgoland hoeft de oorlogslesning reeds de 700 millioeii p. s. bereikt .Oit is oe,n référendum, dat Aieelzeggeind is. Do format:© van oon itglionaal kab:net in Àustra.lië drukt hetzelfdo voornemon- uit. Van do fronten Aveinig belanurijic nicuAvs. Een Openbare Fransche Leeszeal îq 'sGravenhage Het ,,Office Français des Pays-Bas , waarvan eenigen tijd geloden de oprich-ting is verrneli en dat zich voorstoit oen nuttig on practisch midlel le zijn ter vergeraaklcelijking en bevordering der in-tellectueele, artistiolie en economische be-trekkingen tusschen Holland en Frankrijk, beeft op Koningirmogracht 17, te 's Gravenhago, eén openbare leeszaal ge-opend, die voor belangslellenden toegan-kolijk is van 10 uur 's morgens tpt 6 uur 's aA-onds, behalvo 's Zondags. Vriendên van boakon, zoo talrijk in ons land, en allen, dio belangstellen in Fransche boeken, weteoschappelijke zoo-wel als letterkundige werken, vinden daar vereenigd, en kosleloos te liunner beachikking—gesteld om or kennis anee to maken o£ om ze ter plaatse te lez.en, boeken van allerlei aard, die onlangs en vôôr den oorlog verschonen zijn. Catalogi van groote, Fransche uitge-vershuizen worden aangeboden- aan de-genen, dio daar in bel an g stelfen. / De bezoekers kunnen ook keruiis ftia-ken met dagbladen, tijdschrii'ton. zocrwel letterkundige als artistieke «n economische en met geïllustreerde bladen. Links en Rechts. Belgische vluchtelingen-déserteurs.Aan de N, U, S wordt uit Havre geseind, dat de Moniteur, krachtens de Avet van 20 Moi 1916, de «anien ver-meldt van de Belg&n, in Nederland po-vlucht, die voortaan beschouAvd zulloai wordon als OnAvillig om aan hun militaire verplichtingea te voldoen, niettage-n-staande ze persoonUik zijn geivaarschuAvd. Dit is^oen ti.?dixig, elfe aile ochte Bïl-gen zal A-erblifdèa, D© p.ublicatie van die schandelifst Averd verhaast tengevolge van de klachton dor uit België oArergekoru©n vrij'willigers en dienstplichtigen,, dio in Holland ©n Amoral in Den Haag, zieggen zij. weerspan-nelitige'n ontmoetten die hun afraadden h©t B©lgisch leger te vervoegen. Het. Bel g i s c h D a g b 1 a d heeft in-dertiid aangodrongen op maatregolen te-gen de déserteurs en r&fractairen en zelf ©enige namen van die heldon kenbaar gemaakt. Thans gaat het ijxitiatief uit van onze natioinalo regeering, dio daarom aller go-rukwenschen verdient. Duitsche droomen. Waarom willen de Vlaamsche «ktivisten in Duitsche dienst (Vlaamsche Gedaoaten, Diet-sche btemmen, Tooatson etc.) BeLischen Dongo verkocht zien aaa of geannexeerd door Duitschland ? Omdat zoo iets liât plan d«r aoogtnogende heeren Duitschers dient, Luistert naar : de Eôlnische Volk'szeitung-jeelt een week geloden geschreven dat de Duitsche emigratio na den oorlog onmogelijk sal wezen. De albreuk met de Vereenigde Staten heeft tan het Germanendom in den vreemde den waarsten slag toegeuracbt. In Amerika zijn ia L>u tsehe vol spiantini;en net talrijkst, doch lit is geene waarborg voor Duitsctiland. In ;eval \'an oorlog zullen de Duitschers van Lmeiika zich beslist aan de zijde van de Lmerikanen scharen. De conclusie van het Keulsche blad is dat )ui schland een reuzen ijk in Afrika moet tich.ea waarheen men honderdduizenden )uitscliers zou zenden^ Men moet geen Pic de la Mirandoile zijn 'xuisen. Ot wist men-het nog met? De kaihoiieke Germaansche inter« nationale te Zurich. Do ,.Koln. Yûlkszeilung" veriiecmt uit 'iirich naar aanleiding Van de conforen-ic van katholieko parlementariérs on po-itici; dat hot doel der conferpntie is aaatregelei* te neinon voor het opnieuw i.a.nknoopen van jjctreklcingcn tusschen de lolitiéke. culturoele ©n sociale katholieko eidingen, ©îi tusschen do A-erschillend© 'cilkoren na den oorlog. Besluilen ton lien aanzien Avorden g.enomon en voor-icréidendo organisaties tôt stand go-)racht.Eon bii'zondorc bespreking werd gehou-len oArcr de maatregelen ter verhetering •an don toestand der knfësgevangenen ©n ot vrijlating van de burgerlijke bevolking. >ok beoogt men uitwisseling door inter-lationalo overoenkomsten vast. te stellen. * In het bijzonder Avord ook gosproken not betrekkiug tôt Avottelpe arbeiders-îescherming. Aan den Paus is ©en ma, aifest gezondon dat binnonkort zal wor-len gepublicoerd. Do conferentie lieert besloten ook de leiders van de nog niet vertegenwoordigde katholiekon uit te noodigen tôt do internationale Unie too t® tredon. Hot' ' initiatief tôt het hou don der conferentie is van neutralo zijde uitgegaan. Voertig leden w a r c n t e g© n av q o r-d ift. Met dit ailes A'Orzwijgt het blad Aan Bac hem welk onder da Duitscho hello-îtondon, bot luidst tegen kardinaal Mcrcior lioeft geblaft. de namon dor Bclaen dio dcaen caucus zouden hebben bijgewooîid. De ..Germania" sc.hrij'H: Wij Avillon do betfokenis van do con-ferentio to Zurich jiiet ovcrschattan en er oen spo©tii|jeii vi©de Aran verwachtGii, Overigens was van te vor?n besloten dat de vrodcsvoorwaardon niet tor sprako zouden komen. Van do grootste beteékenis zij'n oc hier de besluiton over de verbotering van het 'lot dor lcrijgsgovangonen ©n do vrijlating der geïntorneerdc burgers. Resultaton kunnen o.i. slechts op deze wijze verkwgen Avorden. . Uit' die regelen blijkt, dat de conferontio to Zurich zich achtor philantropische. maatregelen moet verbergenj om katholioke Bel-g# en neulralen in het net te doen loopen. Het mamneuvre is niet geslaagd. Dit zogt de „G.ermania" dmdeliik ge-noeg.Duiisch biijft Duiisch. Do Roemeensche generaal Socecu is tôt vijf jaren dwangarboid en tôt .de militaire dègradatie verAvezen omdat hij verraad had gepleegd voor rekening der Centralen. Nu verneemt men dat zijn vader zich in 1870 metterwoon in Roemenië vestigde. Hij was van Duitschen oorsprong. O I dan weet mêla waarom de zoon Roemenië heeft verraden. De deserteur Malinckrodt. De Hollandsche do^ertouï Mallinckrod^ d© rnoordenaar van joenige ongewapendo Belgische goldalou in het kamp van ZoLst, is door Oostonrijlk ^ot kapilein Ijevorderd oit met hel ij'zei'on kruis ïip'giftigd. BIJZONDERE DRAADLOOZE INLICHTINGENDIENST. . PRESIDENT POINCARé AAN HET FRONT. PARUS. 20 Febr. De président Aan de Republiek, verg&zeld van generaftl Lvautev minister van oorlog, Albert Thomas, minister A'iui bewaponing, generaal Nivelle ©n van Bissolativ Italiaansch minister van staat, lioeft Z&ndag e©n dag aan het front doorgebracht. In don loop van deze reis heeft hij decoraties uitgoreikt aan oen zekor aantal officieren. Ilii heefjt in hot bijzonder in den naam van den Tsaar van Borland. het kruis vajx St. Goorg© uijgereikt aan den A-lieger Guynemor, die zijn ,'}! e Adiegtuig heeft neergeschoten. Onder de nieuw gedecoreerden bevond zich de minister Bissolati, die het uni forai van sorgeant der Alpenjagors droeg. Hij ontving uit ^anden van don presi-^aent het Fransche oorlogskruis. De président zeide hem : Ile bon ge lukk'g met het kruis der Fransche »ol-daten" een heldhaftig Italiaansch soldaat te kunnen decoreeren. Bissolati antwoordd© dat hij noch Fransch, irjch Italiaansch aolduat was, maar soldaat der Entente. - MIEITAIRE VOORZORGSMAATREGELEN. PARUS, 20 Febr. Sien meldt nit New-York, dat cen net van staaldraad, béstemd om de liavea Ein New-York loge n ' vij a n de 1 ijike duiic-booten in geval sran oorlog te beveiligen, ' is geplaalst aan den ingang van do baven. Dergelijko voorzorgsmaatrogelen zijn geno-mfrn voor de reode sran Hampton en andere belangrijke baArens ,ran den Atlanlischen Oceaan. De Senaat hoeft een wet3ontwerp goeu-.gekeurd, waarin' aan den président rnaohti-ging verlûend wordt do opperste leiding te norhen van de spoorwegen in het gessal dat oen ernstig voowal te New-York zou plaatg grijpon. Oedui"endo eenigo dagon zijh inschrij-vingsbureaux geopend îvoior de bemanningen, van do oorlogs-yloot. Het enthousiasme \-an het publiek is zeer levendig ©n het aantal dienstnemingen Avordt vcortdurend talrijker. ALBANEESCH MANIFEST. SA [jONIKI. 20 Fobr. Een zeker aantal Albaneescho notabelen, dio thans al-hier verblijf -houden, hebben de volgen-dej vcrklaring afgelegd: de regeering ta W eenen heeft kort geleden een proclama-iie lot de Albaneezen gericht, vvaarin zij aan Albanie zelfregeering beloofde onder protectoraat van Oostenrijk-Hongarije. De| ondergeteekenden zijn verrast door boven-staande beloflen, waarvoor zij niet de minste noodzakelijkheid zien, daar op do confereiilie te Londen reeds de onafhan-kelijkheid der Albaneezen geproclameerd is. Zolfe zonder dat zou geen enkele Al-banees vertrouwen kunnen hebben in de Oostenrijksehe beloften, Avaarvan de ge« looiwaardighoid op zijn juiste waairde wordt geschat door, de nationaleteiten dia zich reeds onder de overheersching van de regeering der Habsburgers bevinden. Wij, zon en van het onafhankelijk Al bandië, wetendo dat alleon de goallieonden' de overoenkomst kunnen bekrachtigen van do conferentie to Londen, en verîrou-wende op den moreelen en militaireu' sieun aan on zen chef Essad Pacha ver» leend. avîj verwerpon krachtig aile belof." ten door do centrale mogendheden ge« daan. Deze proclamatie is geteekend door verscheidone notabelen \ran Skoelari, Du. razzo etc. Legerberichten der Geallieerden. Van Sieî Westeiyk froaî. PARUS. 19 Febr. Oîficieel ar.'>Mberidil Levendig geschutvuur in d© vikken var Avocourt, de Côte de Roivr© en Bezonvaux; Wij hebben vijandelijko schansiwerken bo noorden Damloup A'çrnielend giebombardeard * PARUS, 19 Febr. ïn do atrcok var Biïrnhaupt-Ie Haut patrouillebeirijvighoid. 0[> het oTCiige front Kerliep do nacli kalm. , In don nacht van 17 op 18. dezer heefi een Zeppelin over d© Fransche kust gevlo-gen van Pas de Calais tôt ia de buurl van Boulogne on hoeft verscheidone bom men geAvorpen,' ©chter zonder resultaat. Het Enyelsche Segerberichi. LONUEN, 1,9 Febr. Olficiool: Ten >fuide! van Souciiez hebben wij ©en geslaagdten ovei val -edaan. Wij bemachtigdcn ©en 6r,ijandel'ijk mijiigaierij en vernielden tversobeidea schui] holcii, Yad'het ijosîêlyK front. Het Russische Leyerbericlit. Pl TROuRAD, 19 Febr. Olficieel : In de r.acht van 17/18 dezer hoeft de p/ijand he vak onzer stelling tusschen de dorpen Se ruenka en Woebatolka, ten zuiden van lie .Wisnief-meer, met 4 gaswolk -n bestookt. Vais liet ZoMeiljk front. Het !ta!iaanso< e Segerbericht. ROME, 19 Febr. Offiticel: Op h< geheelo front de gebruikelijke vuurwi&s< ling en schermutselingen tusschen verkei ners. Wij hebben onkelo gevangonen gi maakt. Nieuw-Auslraiisch kabinet. D© Auslralisclie regeering i^ aîgotr^ den. Hughes vormdo oen cb-alitiokabin. onder den naam van ,,Commonwealil War Government \ Hughes verklaart, dat d© niouwe r geering zal govoîg geve-u aan. don weaise A'a.n het volk, om den oorlog met d-uitorste vasitberadenheid tôt cen oinde brengien. fie Kassische koopvaarâijvlool PETROGRAD, 18 Februari. De n nister van handel en nijverheid heeît i Rijiksdoema en Rijksraad een wetsor werp ingediend voor den bouw van © Russische lcoopvaardijvbot. Ter aanmo diging zullen voorschotten worden ve leend voor den aanleg van Averven, do kea enz., alsook voor den bouw v< schepen. Voorts wordt het ambachtso derwija zoo gewijzigd, dat het d© noo;. ge arbeidskrachten zal leveren. Voor voorschotten zal de regeering ruim 1 millioen roebel bescbikbAar stellen. Hei Bel^isch leaer. ,,H&adel3blad:' seiut aan zij u blad: Ik had gelegenheid het Belgische fiont te bezoeken en wat ik daar zag en hoorde gaf . raij den indruk, dat het Belgische leger vol-- komen gereed is, om zijn deel te vervullen bjj . den komenden stnjd en dat ieder onderdeel in prachtigen toestand Arerkeert. De man-sehappen zagen er goed uit en sehenen gereed [ voor hun taak. Het geheele gebied, onder sneeuw en ijs, bijna gebeel onbewoond, gaf een droevigett indruk, en het vernielde Nieuwpoort, dat ik vrij dicht kon naderen, gaf ons een iiieuW bevvijs hoe verschi'ikkelijk deze oorlog is. In het hospitaal te La Panne had ik bet voorrecht te Avorden AToorgesteld aan H, M. de Belgische lconingin ; zij was gekleed in bet witte gewaad cer Boode Kruis-verpleeg» H sters, zij draagt ook de wittekap. Byna iederen dag bezoekt zij bet hospitaal en staat 3 zij de geneesheoren bij, die de gewonden . verbinden. _ De koningin, die er goed uitzag, sprak eenige oogenblikken zeer welwillend met myi en een Amerikaansche collega ; doch toen \vy vroegen of wij den koning niot zouden kunnen spreken, antwoordde zij glimlaehend: „dat dit onmogelijk was, daar de koning meer dan eena elk interview had geweigerd en A'oor'ons geen x uitzondering kon maken." ^ j, t Ver. Staten en BuitscMani PARUS. 18 Februari. (Havas). Aan da! „Pelit Parisien" Avordt uit Washington ge-seind. dat ten spi.i't van de schijnbare eon-cessie, door do Duitschers gedaan inzake d© Amerikaansche oPArarcnden van de .,Yarrow-dale", olk uur dat A'erloopt en elk aieuAVÎ bericht, dat de regeering ojitvan^t, de span-;t t 'ng doen toen©mcft, >. Het stilleggên van de Amerikaansche scli©-i- peu in de Amerikaansche hav^ens en d© in->- vloed van de blokka.de beginnen zich ernstig te doen gevoelen, niet ©nkel overal À^an de Oostkust van de Unie, maar misschieW nog meer in bet MiddeT-Westen. Aile groote stations van de Mississippi-vallei zijn op het j- oogeublik oA-erstept met goederen, die niet jti Arerder kunnen Avorden Ar©rvoerd. ^ De gpoorv ! wegmaatschappi.icu Aveigeren goederen yooP transport aan t.© nemen, indien de ver-y, scheping per schip 'niet veraekerd is. , > n TezelEdertijd beseîfen de Amerikanen + 3 dat het verriederend voor het land is, dat > het zijn scheepvaart stop zet als gevolg van bel' dreigement van Duitschland. De qnaestie der bewapening van Amo» rikaanslhe koopvaardi^schepen zou op-nieuw Avord en- overAVOgen in een kabi« '* netsraad, die holen Avordt gehouden. Dit ii doet vorwachten, dat waarschijnlijk spo©< ,ji dig beslissonde beslaiten door de Amer.' . Lt regeering zullen Avorden genomen. m r- Sslijen brengt een bezoek aan d# bestendige tentoonstelling der Society à® of Friends, Pletterijkade 12 (bij he» ^ Hollandsche spoor), Den Haag.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods