Belgisch dagblad

725 0
29 September 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 29 September. Belgisch dagblad. Seen on 21 October 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sn00z7218m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

3 te J aargaiig1 VUXOUAG 29 SEPTEMBER 1916. ——™™——t-irmi-m——'IWIIMI— —tj r^--T .... ■, . ,^T^—- — - Fïo. 13 BELGSCH DAGBLAD ABONNEMJfiHTJflJN. Per 3 maanden voor Nederland I 2.60 franco per posfc. Losse nummers: Yoor Nederland 5 cent voor Buitenland 7V2 cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Eed. en Admin. 7433. Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du CASTILLON. r m AD VERTENTIEN. Van. 1—5 regels f 1.50: elks regel meer f 0.30; Reclameï 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50, London : Dixon House Lloyds Avenue E 0. Parijs : 7 Avenue d'Antin 7. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. DE JUDASSEN. Nu h et de Pruisen op hun „Gk>tt mit uns" krijgen, zingen ze een toon lager en neurien nieuwe wijs-jes, die echter leelijk valsch klinken. Bij gebrek aan groote zegepralen, die de oorlogsleening moeten ten goede komen, kalen zij oude koeien uit de sloot of stellen zich, in stede van hongerige wolven aan als zachte schaapjes. •Yerschillende bladen uit Keulen en Berlijn beklagen het Finsche volk, alsof zij reeds vergeten waren, dat ze gedurende 46 jaren de Denen, de Polen, de Elzassers-Lotkaringers onderdrukt hebben en dezen nog gedurig den Pruisi-schen trapliiel iaten gevoelen. Pruisen, die nu eenmaal gedurende een halve eeuw ingelijfde volken als mindefwaardigen kastijdden en gedurende twee jaar ons Belgisch vaderland op godtergende wijze straffen, moeten zich nu tocli niet inbeelden, dat zij nog geroepen zijn om nog den landen te willen schermen. Hun judasbeklag hou-,uen ze eenvoudig voor hen ! Beter zijn de Pruisen in hun roi als ze de waarheid verdrâaien. i£en gebrilde Professor uit Bonn is na tôt de „kolossale" ontdek-king gekomen, dat voor den oorlog „de Hollandsche neutra-liteit door de Westmachten, Engeiand en Franknjk, bedreigd werd, en dit naar aanleiding van de Viissingen forten. Prof. Vashagen, in de D u s s e 1-do rf er-Q-eneral-Anzeiger van 11. Zondag, komt tôt liet besluit dat met de verdedigingen van Viissingen, Engeiand en Frankrijk steeds beoogden Duitschland van de zee af te sluiten en dit land in zijn uitdeining steeds belemmerden. De geleerde Herr kaii h et tevens niet over zijn hart krijgen dat Président Fallières en Minister Cruppi in 1911 een keizerlyke ontvangst in .Holland genoten, terwijl de poli-tieke liorizont tijdens de Agadir-kwestie met oorlog dreigde. En nog, nog minder kan zyn geleerde knik-ker het verkroppen dat op 1 Juni 1912 H. M. Koningin Wilhelmina te Parijs, en dit , in tegeiiwoordigheid van haar gemaal Prins Hendrik, bij een feesteten zich. beroemde over Fransch bloed, dat door baar aderen stroomde !... Doch iedereen, die niet op zijn kop gevallen is, ziet beter dedingen in en weet dat de Pruisen het zoo-wel op Holland als op België ge-munt hadden. Had hun zegewagen blijven voorthollen, dan had Holland op lieden reeds opgehouden als onafhankelijke natie te bestaan. Militairen en leeken, professoren en handelslui, jonkers en financiers wilden Holland veroveren en van den Rijn een Duitsche monding maken. Honderden Duitschers sebreven dit neer vôôr den oorlog. Slecbts een paar bekende lui laten wij even aan 't woord. „De Nederlanden zijn commer-cieel op Duitschland alleen aan^ gewezen en de zuckt tôt zelfbe-houd zal hen dwingen tôt het Rijk terug te keeren. Voorloopig kunnen zij nog voorwaarden vragen, maar hebben wij eerst de groote afreke ning met Engeiand acbter den rug dan zullen wij eischen stellen". (Uit Grosz Duitschlapd 1911.) En de bekende generaal Bern-hardi sebreef o. m. in 1913 : „Zoolang de Hollanders in voort-durenden strijd met de zee bun kracbten staalden en voor geloofs-vrijheid en zelfstandigbeid vochten, waren zij een beteekenisvolle natie; nu leven zij slechts voor profijt en genot, zonder doel en zonder strijd. Zij zullen eerst weer beteekonis krijgen, als zij partij trekken in den strijd der kultuurnaties. En met dit al is Duitschland van zijn natuurlijkste hulpbronnen, zelfs van den Rijnmond, beroofd. Onze poli-tieke invloed kan slechts toenemen, wanneer wij met openhartigheid onze kleine naburen er op wij zen, dat aansluiting bij Duitschland in bun belang is en bet Drievoudig Yerbond tôt een Middeneuropeesch Verbond wordt uitgebreid." Deze Duitsche vraatzucht is ja overbe-kend. Doch dit belet niet dat de Pruisen na het Hollandsch volk willen wijs maken dat zij zacbte lammeren zijn. Doch omhullen zich wolven ook met een schapenvacht het blijven wolven. En des te gevaarlijker zijn zij wijl zij judassen. D£ TOESTAMÉS Zou het waar zijn dat de Duitschers aan de Somme aclnerhoedegevechten le-veren?Een bericht in de Frankfurter Z e i t u n g Kiat dit vermoeden. Boven-dien is het een feit dat te Combles geen zwaar geschut werd buit gemaakt. Ove-rigens wordt dit vermoeden zeer versterkt door het legerbericht van generaal Haig van 27 September. Van groot belang zijn de laatste woorden:' ,,Wij ruk-_ ken met koele berekening doch onweer-staanbare kracht op. De Duitschers trekken onder achterhoedegevech-ten langzaam terug." Dit beteekent iets anders dan het bericht van de Vo's sise lie Zeitung, die met echte Duitsche schoolvossdgheid op de kaart mat hoe groot het heroverd gebied aan de Somme was. Het Duitsche blad deed zulks om zand in de oogen van zijne lezers te strooien en het ge-schokt vertrouwen te versterken. De ze-deiijke uitwerking van het indeuken van het front tubschen Chaulnes, Péronne en Bapanm^ is onmiskenbaar ook op de niakkt neutralen, die zoo graag het lioedje naar den wind zetten en wier cri-tici hunne bladen zoo ingenomen zijn t et de Duitschers. Zooals we reeds gemeld hebben, wor-den in België allerlei maatregeleii geno-men om een inval der geallieerden te voorkomen. Do Hollandsch-Vlaamsche grens wordt duchtig door de Duitschers versterkt. De dag nadert waarop aan andere punten van het front het offensief in Picardië zal volledigd worden. De ontmoediging der Duitsche troe-pen begint meer en meer aan den dag te komen. Het feit dat de Engelsche rui-terij aan de Somme veclit is eveneens van groote beteekenis. De druk van de Entente op Grieken-land is reeds van zoodanigen aard dat de regeering, in overeenstemming van den koning, in • grondbegin besloten heeft zich bij de Verbondenen aan te sluiten. De uitbredding van den afval van de Grieksche gewesten die zich tegen den koning en de regeering keeren wordt ha-chelijk voor beiden. Laat ons echter op onze hoede wezen want in princiep iets bij-treden beteekent nog niet dat de Grieksche troepen nevens de troepen vaa Sarrail oprukken. De Grieken zijn een onbetrouwbaar volk. Het is niet uitgesloten dat die nieuwe beslissing moet dienen om tijd te winnen. Men is immers in de hof-, leger- en regeeringskringen te Athene overt'uigd dat Roomemë over een maand zal ver-pletterd zijn. In die meening worden de anti-Enten-tisten versterkt door de Duitsche) agenten. Aan de andere fronten geen bijzon-dere gebeurtenisseï). * Het Belgip^he leger. Krachtens de nieuwe jifewet zijn heden 42.000 Belgen van 18—4.:> jaar ingeschrevèn. De metste insohrijlvingieln fcwamen uit de departementen Siein© Inférieure en Pas de Calais. Er zyn ook insohrijlvingejn uit Spanje, Zwitserland, Rusland en Abessinië. N.R.C. De OBrnsl lier Dnitsctors m Boldi De Duitsche 8poorwegbedi|e|nde(n in België hebbt-n bevel ontvangen zich gereed te hou-den om btf het eersbei alarm te vertrekkeli. bezetting van Çharleroi is naar de Somme gezonden. , i De kurassiers, die de noodgtfens bewaak-ten zçn ook vertrokken. Links en Rechts. Geen vrede I Le Temps van 21 September lier-innert nogmaals de valschheid die de Duitsche Sozial Demokratie aan den dag heeft gelegd. „De goedkeuring van den oorlog was éénparig in den Reichstag. ,,De partij zelve.die getrouwheid aan den vrede gezworen en den oorlog aan den oorlog had verklaard, is de vurigste om er zich in te werôen. Den 24 J'uli 1914 verklaarde Haase : ,,Ons verzet tegen den oorlog z,al niet ophouden." Den 1 Augustus kwam Muller te Parijs zeggen: „Wij zullen de kredieten weigeren." ,,Den 4 Augustus werden de kredieten aangenomen. In de volgende weken stel-den Sudekum, Scheidemann, Elbert, Durr, Einniel en zoovele andere min bekenden zich ten dienste van he't rijk om a r -beiders in België aan te wer-v e n en pangermaansche propaganda in het buitenland te maken. Kan men met zulke lui onderhandelen vooraleer men ze verslagen heeft? „Zekeren zeggen: ,,Zij voelen zich verslagen, dus kan men onderhandelen." Waaruit put gij dat? Heeft de regeering zich bekeerd? ,,Hij eisclit aanhechtingen in het oosten en in het westen. ,,Het volk? De pers? De socialistische partij waar Scheidemann enkel voor zijne vrienden de leer van den rijkskanselier kommenteert, en de weinige tegenstre-veis, die in de zaal zijn geikomen. laat aan de deur zetten vooraleer zij gespro-ken hebben en zulks om de eenparigheid te bekomen? Dit (Duitsche) volk heeft den oorlog gewild." En Le Temps besluit: Geen vrede vooraleer Duitschland onbekwaam zij den oorlog voort te zetten; geen vrede, die Duitschland in staat stelt den ooTlog te herbeginnen." De onverschiliigkeid der Duitçchers tegenover de Vlamingen De Rijkskanselier en de Duitsche gouverneur in België hebben verklaard dat de Vlamingen verdrukt werden in België en hebben de wereld kond gedaan dat deze door hen zouden bevrijd worden. Ziehier wat de Keulenaar, Julius Bachem, dienaangaande schrijft in de brochure nr. 7 van het Sekretariaat Sozialer Studenten-arbeit : „Ongelukkig heeft men in Duitschland niet genoeg aandacht gewijd aan de Vlaam-sche beweging, die, ondanks de menigvuldige hinderpalen, zich meer en meer een weg baan-de gedurende de laatste tientallen jaren. (Zie de zakelijke brochure van her eerelid der Koninklijke Vlaamsche Academie, den hoog-leeraar Frans J osten te Munster in Westfalen : „De Vlaamsche taal- en rassenstrijd", Munster i/W. 1915). „Het flamingantisme heeft in zijn strijd voor de rechtsgelijkheid den steun der Germaânsche wereld moeten ontberen. In een hardnekkigen strijd hebben de Vlamingen de gelijkheid voor hun taal bevochten in den Staat en in het parlementaire leven. Op het gebied van het onderwijs werden ge-wichtige verbeteringen verwezenlijkt. De vervlaamsching der Gentsche hoogeschool was men zeer nabij." Andere personen dan de Rijkskanselier en von Bissing deden best deze regels te over-wegen, geschreven door een vijand die ons land, zijn instellingen en zijn staatsmannen kent. Die regels bewijzen eens te meer dat de Vfaamsche beweging altijd nationaal is ge-weest.GEDW0NGEN DIENSTNEMING DER BELGEN IN HET DUITSCHE LEGER. Het Journal des Débats schrijft: Wij hebben aangetoond, dat de bewijzen van de inlijving van Belgische soldaten bij het Duitsche leger, in Holland verzameld zijn. Een particulière brief uit Havre bevestigt dit. Een jonge Belg uit Bleyberg, die voor den oorlog geëmploieerd was te Aken, keerde iederen dag naar zijn huis terug; toen de Duitschers te Bleyberg kwamen, noodzaakten zij hem om dienst te nemen, en zonden hem naar het Russische front in de buurt van Riga, waar hij veel te lijden had van honger en koude. Een dezer dagen, na een verlof van drie weken, ging hij naar zijn huis en van daar naar een zeer Duitschgezinden oom te Aken, bij wien bij den naeht zou doorbrengen, alvorens naar Rusland terug te keeren. Hij profiteerde van de duisternis om burger-kleeren aan te trekken en te ontvluchten. Hij liet zijn oom zijn uniform, waarop hij een papier gehecht had met het woord: .Souvenir." Den zelfden nacht ging hij de Hollandsche grens over bij Herzogenrath. Deze jonge man, zoo zegt de correspondent, was zeer neerslachtig; hij hield ae oogen steeds naar den grond gencht en zijn heele Uchaam doortrilden zenawschokken; zoo nu en don verloor hij zijn geheugen en slechts na véle dagen en lange zorgen. aan hem besteed, is hij hersteld en kan hij zich weer ailes, wat hij geleden heeft, te binnen brenaen. Griekenland in den oorlog. — v Griekenland sluiî zich as&n bij de geallieerden. — Vorde* ringen der» £ngelschen en Franschen aan de Somme. — Ve^nieling van tluitsche luchtschiploodsen in België. Oe Duitschers trekken teruq aan de Somme. OoiDles i GneodecoirL LONDEN, 26 September. Reuter's correspondent in het Engelsche hoofdkwartier meldt van hedenavond: De overwinning van Maandag heeft zich met verrassendè snelheid verder ontwikkelt. De uitkomsten van den tweeden dag zijn op zijn minst even groot als die van den eersten. Combles is, zooals verwacht werd, gevallen. Vele soldaten van het garnizoen, die trachtten te ontkomen, dwaalden af naar onze linies, anderen werden in ons afsluitingsvuur gedood.. In Combles zijn veel oorlogsvoorraden en andere buit gevonden. Overal ziet men duidelijke sporen van de zware verliezen, die de vijand door ons artillerie-vuur geleden heeft. De bezetting van Gueudecourt, waar onza cavalerie-patrouilles al voorbij gereden waren, voltooit de overwinning van den 25sten. Wij bezitten nu den hoopterug, die het dal van Bapaume beheerscht en hebben al voorbij het hoogtepunt van dien rug een strook van ten minste 800 M. diepte gezuiverd. Dit groote succès is voor zeer kleinen prijs behaald. eensdeels dank zij de uitmuntende artillerie, anderdeels dank zij de ineenstorting van de Duitsche verdediging. Tegenaan-aanvallen, die van Le Transloy uit gedaan werden, verschrompelden onder ons artil-terie-vuur en het overschot vluchtte met wegwerping van de geweren. Een breed gedeelte van eeu loopgraaf tusschen Mar-tinpuich en het Hooge Bosch (Bosch van Poureaux) was vrijwillig ontruimd en ver-scheidene belangrijke punten werden bijna zonder tegenstand genomen. Deze ineenzakking van de verdediging | wordt onbewust erkend in het in sterk klagenden toon gestelde verslag van het officieele draalooze Duitsche nieuws van heden. Dit begint met een volmaakt onwaar bericht over de mislukking van onze aàn-vallen op het noordelijke gedeelte van het front, waar wij in werkeijkheid aile loopgra-ven, die wij wenschten, bijna zonder verlies vermeesterden. Nergens mislukte ons iets. Wij leden zelfs geen plaatselijke tegenslag, behalve in de buurt van Guendecourt, dat echter vandaag in zijn geheel genomen is. Langs de geheele linie vocht de Duitsche infanterie slap. Talrijke gevangenen komen nog altijd binnen. Het artillerie-vuur (van de Duitschers?) is krampachtig. LONDEN, 27 September. De Times ver-neemt dd. Maandag uit het Britsche hoofdkwartier in Noord-Frankrijk; Het was half een 'smiddags toen de storm losbrak. Daar-voor hadden aile kannonensamen misschien slechts 20 schoten in de minuut gelost; maar plotseling kwamen in één minuut duizend of meer kanonnen tegelijk aan het woord. aan onze linkerzijde, achter ons en voor ons, zoover men maar zien kon spuw-den ai onze kanonnen vuur en bulderden zij. Rechts van ons flikkerden de vermaarde 7,5 c.M. stukken van de Pranschen langs den geheelen flank van de glooiing, zoodat de lichten één onafgebroken schijnsel vormden, als werd door iemand een reusachtige diamant met duizend facetten in het zonlicht geschud. Overal langs de Duitsche linies van ver naar rechts bij Rancourt en Fregicourt en daar voorbij tôt versten afstand, voorbij Morval en Lesboeufs sprongen degranaten, als ware er plotseling een zond,storm over die plaatsen heengegaan. Gedurende een minuut of tien was het gedaver onbeschrij-felijk. Toen verflauwde het voor ons een korte pauze ; en wij wisten dat een infanterie-aanval werd uitgevoerd. Doch thans waren de Duitsche kannonnen in actie gekornmen en toen het afsperringsvuur«van onze kanonnen iets verder gebracht werd, werd het gedonder heviger dan ooit. De aanval werd uitgevoerd over een breedte van ongeveer 6500 M.; en het schijnt dat wij overal — behalve misschien op den uitersten linker-vleugel, ter hoogte van Gueudecourt waar de uitslag onzeker is — al datgene,_ en nog meer, bereikt is, dat wij hadden wiUen be-reiken. Aan onzen uitersten linkervleugel namen onze mannen, die onmiddellijk na het verbijsterende bombardement, waren komen opzetten, in een prachtige opeenvolging van successen, de beletselen, die zij op hun weg vonden. Eerst de voorste zeer sterke loop-graaflinie, daarna een krachtig versterkten hollen weg; verder andere stellingen voor het dorp Morval. De zuidelijke kant van Morval is blootgesteld aan flankeervuur van het terrein boven en voorbij Combles. Maar onze manschappen drongen het dorp binnen en door het hoogste gedeelte lieen. Bij de laatste berichten hadden zij ailes gezuiverd, behalve een sterke positie in den zuid-oostelijken hoek. Deze actie op den rechter-vleugel, ging gepaard met een zwenk-bewe-ging in wijden cirkel over de geheele linie. De troepen, aan den nabijen linkerlfank gingen met even groote vastberadenheid voor-waarts. Zoodra zij buiten haar loopgra-van kwamen stuitten zij op zeer zwaar machinegeweervuur; maar zij braken door de opvolgende linies van den vijand hecn tôt aan den lagen rand bij Lesboeufs. Toen, na een pauze, terwijl het afsperringsvuur werd gestaakt, drongen zij verder voorwaarts door het zuidelijke gedeelte van het dorp. In eenzelfde gelid met deze troepen, maaf links daarvan, kwamen andere troepen eveâ snel vooruit. Ook zij hadden zçer zwaar machinegeweervuur en Duitsch afsperringsvuur te doorstaan; maar zij namen de eerstè verdedigingslinie van den vijand met zooveeï gemak, dat zij zegevierend doordrongen toi dicht aan de strook, waar onze eigen granateû te land kwamen. Echter was hun vechtnatuur zoo hevig, en daarbij zagen zij de Duitschers vluchten;' dat zij zonder rekening te houden met ona eigen granaatvuur, en het machinegeweer| vuur van den vijand of wat ook,eenvoudig verder storm den, door het noordelijk ge-gedeelte van het dorp heen, en er een goed eind voorbij naar het noorden. Op den linkeï-vleugel hadden enze troepen een heel zwaren strijd. dadelijk bij het begin hadden zij een zwaar vuur te doorstaan; en toen zij ovet de eerste verdedigingslinie heen waren, vonden zij overal machinegeweervuur, langà wegen en op afzonderlijke punten. Aan alla kanten versperde de Duitsche artillerie de» weg. De steun-loopgraven waren zwaar vett dedigd en het dorp Guedecourt was zwaai verdedigd. Het gebrnlk der talen In het liestnnr van Belgie- Op eene andere plaats van het blaà drukken wij naar de Vlaamsch-Duitsch« Gazet van Brussel het jongete besluit van de Zivil Verwaltung in het tezette België nopens het gebruik der talen in het bestuur aldaar. Elke Belg zal snappen dat de Duitsche vijand zich hier evenmin laat lei-den door genegenheid voor de Vlamingen als in zake de hoogeecbool van Gent. Hij, die vooi: geen sikkepit psycho-loog is, meent dat hij door de taalkwes-tie op den voorrang te schuiven, alduS de kiemen van tweedracht, burgeroorlog en verzwakking legt in een België, welk hij overtuigd is niet te kunnen houden, spijts aile militaire plannen van zijn fetisj, Hindenburg. De loyale Vlamingen, die altijd aaq-hangers van de gelijkheid op taalgebied zijn geweest, willen, het is waar, een Vlaamsche staatshoogeschool te Gent —. er zullen dan nog altijd drie Fransch® universiteiten in België zijn —; zij wik len ook de gelijkheid in zake bestuurstaal^ doch zij verschoppen met verontwaardi* ging aile oplossing, die Van ver of van nabij van den vijand huns vaderlanda uitgaat. In een bevrijd 'België zullen zij van meet af inzake hoogeschool, bestuur-taal enz. hun strijd herbeginnen, maar dien strijd zoodanig door zetten dat er gçen spraak kan zijn van een twislap-pel, -omdat elke Belg, die zijne vijf zin-nen in dezen oorlog heeft behouden, zal beseffen dat de taalkwestie in aile rechf-vaardigheid en gelijkheid moet opgelost worden. De* vijand mag nu het gansche Vlaamsche programma verwezenlijken. Wij zullen dit ailes als ongedaan beschouwen. Na de bevrijding des vaderlands zullen wij eischen dat er geen spoor van Duitsch gedoen overblijve. Dan zullen wij op dien door ons gezuiverden grond het Vlaamsch programma opbouwen en zoo stevig dat het van graniet zal w&-zein, waartegen de Duitsche en separati-sclie golven tevergeefs zullen beuken. Belpi iioudt nw mmt Het opbrengen van een paar KedeR landsche schepen naar Zeebrugge is het werk der Duitsche spionnage. Over dat kapen doen in Den Haag zeer vreemde geruchten hunne ronde. Wif verkiezen er geen gewaag van te maken, maar willen onze landgenooten waarschuH wen uiterst voorzichtig te .wezen, wanj neer zij' in zekere hôtels en pensions gaan verblijven. Zij wezen evenzeer uitërst op hunne hoede in hunne betreklcingen met lioteî- en koffiehuisbedienden van beidie; kunne, en een woord met aile personen; die hun verdacht voorkomen. Het îs hun niet onbekend, dat de Duitsche spionnage jn de Residentie, te Rotterdam, te Amsterdam,, te Viissingen, en langs de grens meesterlijk is georganiseerd. Daaiv aîin kunnen de geallieerden een punt zuiJ gen. Dit is eene reden te meer om dubbel op onze hoede te wezen. Als laatste staaltje van 's vijands spir onnage weze bekend gemaakt, dat men spionnecrende meiden in Belgische familiën' plaatst of reeds dienende meiden poogt te overhalen inlichtingen over die gezin-: nen en hunne betrekkingen te vers trekken. Dat onze landgenooten zich ook in acht nemen in zekere koffiehuizen en bar» van den Haag, waar de naburige tafcl» ooren hebben. De vergpieders in Duifci schen dienst zyn ons volkomen bekend, maar zijn het niet door het publiek. Belgen, houdt uw mond!

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods