Belgisch dagblad

361 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 27 May. Belgisch dagblad. Seen on 04 December 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/pz51g0jz2w/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

|jP«lo .Taur^àniî-. * " ^OΫri>Jk.O-s 97, 3 EÀlAJS'l > JL <3 28, nx^ojsrers^ I»mx ir>x^. ABONNEMENT EN. -, jper 3 maanden voor Nedefland f| 2.50 franco per post, Lossa ginnimers. Yoor Nederland 5 cent. FVoor Buitenland V'/î cent. g1 Den Haag, Molenstraat 21c. ÛTelefoon Red. en Admin. 7433. s—L.. —m» i «nui i »ih i in■>wrrvm BELGISCH DAGBLAD 9 -a AD VEEIEKTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elk« ' regel meer f 0.30; Reclame» , 1—5 regels f 2.60: elke regel "> meer f 0.50. London : Dixon House Lloyda Avenue'E 0. Parijs: 7 Avenue d'Antln 7. Wepschijnend te 's-Gravetshage, elken «rerkdag te 82 tare middag. BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN *2 TOT 4 URE. Een ekonomisch programma. Het te Brussel pas gesticht ,,Vlaarasch Inlieht«igsbureau" publiceorde verleden weeU- het yolgende econornisehe programma w-m den Raad van Vlaaudeiren : a. TJitbreiding en verhetering van het onderwijs in 't algemeen. cïocli "tsjzoniler San het vakanderwijS. Onze werktieden zulïen niet rninder arbeid, meer geld ver-cliencn, dânk aan goed, Viaamsch vak-Snderwijs.b. Ecn zoo spoed g mogelijke herin -richting van onze zoo zeer getroîfen nij-Lyerhçid. Het' opzoeken van grondstof en en van afze'gebieden. c. L'ilbreiding en verbeterïng der ver-jzekçring tegén ongevalien, ziekte, \/erfee-ilôo jicid en ouderdom. Varr oorlogsfcosten vond mcn miil'oe-nei), terwijl voor de ouderiingen tlechts 45 frs per jaar te verlcrijgen was. Dat 'zal \ erdrideren. d flervorming van ons bêlas l-ngsteisel, cp t'en grondslag der klimmende be'as -"ting. Uit schrik voor de kicze'rs. durJde mcn dit rechtvaardig steloel vroeger nie' ijn orec. * f o Raad van Vlaanderen zoekt het be-lang des volks, en niet zijn eigen be -iar . <?. Ondorsleuni'ng van onze zeevissehe-rij.' De -Staat moet er voor zorgen, dat 'de Ylâàiiisehe kust een bron van rijkdom 'jrorde, niet alleen voor hotelhouders en jûU Uers van s'randviHa's, maar ook vooi" onze zeevisschars. î Verbeter'.ng en uitbreiding on^er ScMeldehaven en soheepvaart Dat is eeno levcnskwestie voor ons land. Verbeterïng onzer binncnvaarlea en hei/ening der vaartrechten. h. Herz'ening en verhetering van het huur- en pachtstelsol. De-- ontvolking van deu builen en de ovec'oevolking der ste-ûen, een dre-'gend' iiiaatschappelijk gevaàr, 'staat daarmede in verband. Een beet;e leleurgesteid sehrijît D e loekomst: Dit ailes is welîswaar nog zeer o n-d u i d é 1 ij k en het geheel Jijkt nog îueer cp ecn- verkiezingsprogramraa dan op een -werkplati. Voor eénmaal Bioeten vrij toegeven, dat het pang.ermaanseh -weekblad ïn Neder-lauiï vo:komen gel jk heeî1. Xelfs coiiseryatieve parlijen in Delgie hadiien die aeht zeer va a g* en zeer i;ek-baar geîormuleerde punlen in ' hun pro^ gr; nur.a geschréven als ' het verkiezing ;wf a otte niet. hr is dus niets nieuws onder de zon, je, piijn liefste Wa-nnes. Elk positief Vlaming zal gesdhud-deoold en gemompeld hetaben : een nea-ger beest'e. Onwiliekeurig zoemt als een ondeugend bietje aan jnijne oorexi, het aria nit D a IU!e d© Madame Ang.ot; • Ce n'est pas la peine assurément. De changer de gouvernement. * * * Met allen eerbie'd dien we den Raad yan VlaatKiereu verschuidigd zijn—ook al ecn autor^teit, zegt men -— mo© en_wij ;heia tioch de vraag stellen . hoe hi| zoo spoedig mogeiijk onze door ^ijne vrien-ûen, den Duitsehers, g&lroffen Belgische nijverheid op de been za.l hel^-en en waar hij gronds'toffen en afze'gebied zal zoe-ken ©n vinden. We verbee'den ons een brandst'.chter, die, rta gedaan te hebben als de heeren Du'lschers in~België-vin iNoord Frankrijk enz. enz., een huis doet laaiien en wan-neer de vier verkoolde muren zijn bUj-veu recht st'aan, den bedrukten maar sj m- pathieken eigenaar toespreekt en zegt': Het is nlets. Ile zal het huis heropbou-\ven, mooier en ruimer dan het ooit is geweest. Gij zult de ateenen doen komen, de melselaars en de timmeirlieden opzoeken; gij zult het n'en w huis meubelen en bewoonbaar maken. Ailes gesehiedt na-tuurlijk op uwe kosieai. En dan betaalt gij. mij de huishuur. C'p den koop toe moogt gij u gelukkig. aehten dat ik er zelf niet in kom nestelen on u niet VerplLcht onder den blooten hemel tei gaan over-nachten. ICus nu mijne genadige hand, ga en zondig niet ni'eer." lîeoogen de Du itsehe meesters iets an-dera met hun MSttel-Europa en hun uit-gfesproken- plan om de Belgische nijyer-lueid onder voogdij te stellen ? Is dit niet een beetje gewaagd ? Laat ons hun bedeesd en nederîg her-inneren dat. C'ockeàill reeds zijne hooge sehoors'teenen in de lacht opstalc Avan-neer _ Krupp op zijn aanbeeld liamerde in zitoe sàiidse. * * * . Wat liet artikel oorlogskosten betreït, we begriipen dat de Raad van Vlaande-ren, die een mooie colleetie ,,Niemand ge-dwongen soldatis'en" moet bevatten aî keurt dat men cent on uitgegeven h eel't voor het loger — en niet voor den oor-log, als het u beliefi, want Belgio was vreedzaam en neutraal, ongelukkiglijk sla-perig lïeufeaal — maar wij vinden dat men niet genoeg. miLioenen aan 's landsi verdediging heeft besiteed en dat België geen paraat leger van een ha,If millioen mannen had op 1 Augi. 1914, zooals w® in 1912 wenschten in ,,Het Dand in Ge-vaar' . ■■ Het zou aldus geeno mil.Jiarden hebben verloren, en men zou deai andere ar-men- jnan, met een menscheîijk pemsioen kunnen gelukkig maken. De Raad van Vlaamjeren zou zish thans ook de rnoeite niet moeten getroos-ten 1e bestaan en zoeken onze geruaieer-de nijveiihend ., herin le richfen". Dit woord is de Duîtsche ©zelsoore. Het is de vertaling, zoo het sehijnt, van reorga-msatie, wat sterk naar zuurkool met sau- Hoe meer wij dit mager koetie, pat den naam clraagt van economisch programma van den Raad van Vlaanderen oridei'izoeken en betasten, hoe meer ~ we zie>n en vooral voelen dat de ribben als hoepels nitsteken, dat de huid over de l^nokken spaht en dat de uier sJap hangt. Het is inderdaad mager op zijn Duitseh, • wat veel wil beduiden. We begiriipen ook niet waarom geeni negende punt op het bondig. programma staat : namelijk dat de h onder dd uizend Vlamingen, die op bevel van Hindenbui'gi, naar "Oostland zijn gedeporteerd, om er, naar het sehijnt een betere stee te beko-inent, zullen worden teruggezonden. Miss chien antwoordt de wijze Raad van Vlaanderen dat dit militaire zaken zijn en dat burgers niet tell en als een Duitsehi feldgtrau sabelk ] eitterend en - sporenrinko • lend over de keisteenen van de rvtraat in paradepas mareheert. Ha ! zoo. De Vlaamsche i n d usti- i eol en, h a nd cl a a r s, landbouwers en arbeiders weten in aile geval wat het economisch programma van den Raad van Vlaanderen be eekent. Als zij nu niet allen aetivlst wordem dan zijn het geene ,,echte Vlamingen" zooals de heer Cauwelaert schrijft. Willen wij' tôt de dagordo evelrgaan ter wille van cîen Mjd, het papier en den inkt ? Léonce du Castillon. 1*e toekomst der Belgische iiijverheid. Seûcit de ©erste da.gen der bezelting zijn aanzienlijke hoeveelhcjd,en >verktuigen, ver-,^aaidigjd'e produkten en grondstoffen uit Ko j.E'elgische iabrieken weggevoerd. Door een jf''j^enswaaidig gedacht geleid, hebben ic.e .wlglscbe nijverhieidsgroepen den toestand Jiauwkeiurig onderzocht; zij hieb'bien ingèzien, ttat hunne vrijiheid van baadele'n hun te ïerplichting opleg'dc de belangen ïiunn.?r landgenooten, idic zich in Jiet bezette gs-•J-alte bevinden, te verd'e(dîgen. Zij oordee;-,jfou de Belgisoho nijverheid, aan haar ..zelve overgelaen, een zekeren «ndegang te ; g moet ging, en waren overtuigd dat slechts tusschenkomst dçr Regeering haar kon l'taden. Belgische Regeering heeft het dringend A cl'zoek dezer groepen met de grootste be- î ! v'iJligheid ontvangen en het princiep der 'tscltenkomst ^len Staat aangenomieïi. Jndcr beschernihcierschap, der Regeering don stenn harier ni'edewerking, lieeft zioh "a iiitgebreide jnstelling gevormd, die voor oe'l de taak onzer industrieelen te ■ ergemakkelijken pat zich nieuwe werktaî- t<.U ln tYoorraiden voor hunne fabrieken aan eB: deze instelling zal als bemidde- k'î '"t |SC'1,C1} de Rjegeering en de fabri- fleon r 1?ne"' Het organisme, in den vorm ■Xtra.w "''Peratieve Maatschappij ingerioht, sch»? •• naam van: ..Nationale Mâât- ^ i iivri?'^ij^ot ^""stel der economische werk-A»amh€® in België.- Do inrichters doen een oproep tôt aile Bialgisohe iabrikanten en handelaxen, idie in Nederland-verblijven; zij' helbben, allen, rec(h,t-streeks of onrechtstroeks, belang bij Ide her-vatting der inldustrieele 'ftTerkzaamheid van het land; zij hebben voor plicht aan de ver-dediging i(ïer belangen hunner lanid,genooteln, di'3 zich in het beaette gede©lte bevinteii. te id enken ; hunne medewerking zal zeer put-tig zijn. s Teu "(Oinde de Nationale Maatschappij in staat te stellen de'noodige gagevens te ver-zame-len aangaar.cle de hehoeften der Belgische nijvcrheid. worden do iabrikanten en importeurs van gron'dstoffen, die in Neder-land v'ci'blijven, dringend verzocht ihun1 naam, adres en tak van handel of nijver-heid te willen meidie deelen aan het a,dïes ,,Comptoir national pour la. reprise ide l'activité économique en Belgique" (CoOpera-tieve Maatschappij in vorming), Buîtenliof, 30, Den "ilaag. Wolff Io0t uit ..... Een vierhoiidcj-dtal kanonne», "Wierd in korten tijd gewohner,, Vijftigduiaend -mai) gevangen, iWeiTuelden in onze rangen. — Wolîf nije t groofcen woordenpraai, Kondigt aan p,ieai zogepraal. En hij zweiert, bij" hoog en. laag, Op des vijand'a nederlaa^. CH ARLES M F.Z AiT. Links en Rechts. Bij de Vlaamsche Kriji-agevan-gersen in Dui'sschland. „Del Toekocnst" mieldt dat de DiulscIto paiopaganda t^'n gunste van btetuJrlijikte ,sohoi-ding onvdrmceid voiortgaat in île kampen voor fcrijgsge;Va.ng®nen. Het mi^denpunt is Gôttingen, waar ,,'Onze Taal" ye .-sehijnt, uitgegeven dooir een Gentschen fl-imingant G. Room^. Vârder zijn ter aldeelin^en van het Algemeen Nederlandsch Verbond gestioht, fer is eeïic inrichting ter versr'reiding van. djei „g0!ede pters", bibliotheken a leestafcls', Vlaa/nschjet tooineelgezelschappea enz. Vierleden Donderdag zijn Borms, Raf. Ver-hulst eia Ro.usseeuw naar. die . kampen ge-ueâsd om de gevangenen J.egC'1 België op lie, bitsera. Rcusskîe.uw is. aan lièt hoofd .an het wtenk djejr krijgsgevan.gie.nen te Antwerpon. De Raad van Viaanderen. iî<a geheimzinnige raad vaiu1 Vlaandenen, waarvan de' leden zich niet durven. la.ten kjeainen, heelt een Vlaamsch ïnl iohtingsbureol opigericht met een orgaantjei „De Bersbode". Vlerhéies schijlnt de lcidende geest van dien raad eia van het inlicht'ngsbuieau te weaen, tJej looideolfm naar het pconond eli piiogiam-nia, dat litet buretau ïa ..D®. ïoekomst" liet v!erschij,nein. x De „Stem uit België ' activist ? Wij wilîeia onzen Belgischitn ponfrater te Londen v/aarschuwen dat „De T:ciskomst" van haar schrijît dat hij_bijna. ^eelemaal toit het activisme is lO'Vei'gekôimeirv Men weet dat de Slem uit België oipgesteîd wordt door pxieister Prims ea door het K-amarlid voor Antwerpen Dr. Vandeperr» on dat de heer Cauwelaert van ..Vrij1 Be!gië';' în nauwe be-tiekkingen mat dat weekblajl staat. Wiji hoiplein een lO'genstralPng yan het b:e-rie ht te v«rn.emen. De conferentie te Stockholm. „La Gazette de Hollande" schrijlft da,t det kateigO'iieke woerden van Emile Yandervelde oaJe:i" het lot van de oonîercnti© hebfoen be-schikt. B|e Jijn be ehiercâkle i isi oaderneming wainneer zij den Duitschen vradie mjoèt be-guristigten. Berlij:n hiold oip haar met»cen' goed oog te aanzien wannoer men geivaar lie;: to Stockholm ïuitscho woorden wel is \V cV|U.J. I t ' 'U'.fiVxlj 1! <<.!, _ - . ; v J,1^ -J-. » ». .Hov.l.v tan waailijfc internationale woorden. i ■ Eliendelingen. « In „La .BeîgiqUe" ran Brussel, het or-gaan van de gebroeders Iiutt en andere' Duitsehe vogeils, schriji.'t Ray Nyst, ,,1'hommei de® bois" zooals meai hem te Brussel noetm-de. In zijr.e „Chronique Bruxelloise" yan 20 Mea. schriji"t hij tOivier liet pacifisme van den. nieuwen minister van oiorlôg in Rusland, Kerenski, die, zocals hij beweiert, de groote hoiop wettigt van hen die overtuigd zijn dat tegeinover de eigenliefde en de ver-wikkeilde belangen, der lorarlogsvoerende re-geieiing voor hen noch voor hunne volkexén eietn gunstige uitkoimst te yeirwachlen is, van een oplossing die men yan da wapenen vei*wacht. i.io mislukking van de! viiedescampagrie', waarin „La Beilgique" zich yan Edmond Picard «n seaator Van Pebiorgh «lacht te mogon bedienen doior hen te bedriegen, moet haar njoebtans wijîzetf gemaakt heblben? Ziedaar een nieuw staaitjei yan die ellen-dige praktijlkeri oim het lijldend ein onder-drukt Bielgisch volk te ointmcedigsn en t© doiein twijjelen. Zonderling optreden. E'ein Belgisch Groot-Neiderlander, de neer La.uwedjs, professer van deelamatie aan het Coinservatorium te Antwerpen, heeft te Amsterdam afscheid genomen vooraleer eene taurnéei te beginnen in Z.uid-Afrika. 'Op dien. fleiestavoind van 25 Mei heeft hiji zijne Vlaamsche taal „eerie noig mindetr gecultiveerae" geheetien.... Boyendien heeit hij er ©en ge--dicht Yoorgedragen van Geerten Gossaert. Bit is de pseudîoinïèim. yan den beroemden Geirit&oin, den geldschieter * van. wij.en de „Vlaamsche Stem", de -raadsman yan de a-nti-Belgische activisten Be Clercq, Jacob, é|az., lid van eene pan-garaïaansche vereeni-ging te Haniburg. Men verzekert dat het diezelda iis die het „Viciî3ti Van. Cauwe-lalert' 'heelt gesehrsunen, dat ïn flamingan-tischo kringen otphef heeft gemaakt. Als btetkrouûng van den avond dekiamear-dei de heer L'auwerijs eoa stuk uit den Boenenoorloig tegen -d© Engels&hen, onze trouwe bondgenooten. ^ Dje declamator zegde zich gsread t& maken om naar Z.uid-Afrika te, yertriekken oan eir als Groiot-Nelâerlandier propaganda onder de Bio.enen te maken. Velen zullen oordeelen dat het oogenblik slecht gekozen is. In aile ge'val <sndeiwerpien wij het gavai aan d© kritsche regeering. , •■rèr&tS' Be Belgiscbe vrijmeîseiarij. Een vergadering van Belgische yrij -met'selaars heeft aan koning. Albert eien telegram gezonden, waarin zij de hoop uiten dat het vaderland weldra zijn werk-zaam leven zal hervatten en het land in Knederlijke eensgezimdheid zâch aan den vooruitfeang zal wijden. Zij verklaren, dat de Koning de verpersoontïjking ia van de Belgische inste4ling,en De Komng zond eeai telegram van dankbetiligi'ng. N. R. O, " _ I II —"H—[TMlIMMLlJMLLIiM' ! Legerbericbten der Geallieerden. Nieuwe successen der italiaiieii De ItaSianen rhaakten reeds 22.000 gevangenen. — De italianen op weg naar Tries!. -—Gevechien rond Montro-' villiers. — Reusac.htige betooging în Hyde-park te Londen1^ voor de voortzetting van den ooriog. — Het Congres der Russische boeren tegen den afzonderSijken vrede. Koninkrijk België. S3epaa*temei:a4 van €£oi*3og|. WokeiijhGh builetijn van 19 tôt 25 Mei. Bulten mmêgivuldige gevecliton tusschem verkjetnningsaMleeïiingeii, waarbiji enkeltei gevangenen en verscheideno uitrustings-stukken van den vijand in onze handen blovon, vonden er godurciido de aîgeloo-pen wccik op gainsch het Belgische front verscheideno geschutgevechten plaats, o.a. in de omstreken van Ramskapelle, Dix-muide, Noordsohoote en Het Sas. Bom- en granaatgevechten wexden ge-leverd rond Dixmuide!, het Veermanshuisi en Steenstraele. Ons geschut en onze 1 o op graai werlc tut g,on hebbeni vijanjlcliijklo tcliuUplaatsan ten N. van Dixmuide en rond Paesele stukgeschoten. De mist belejnmerde de werkiaig' onzerj vliegtuigen. • DE TOESTAND Onze Itaiiàansche bondgenooten schie-ten flink op in de richting van Triëst, ondanks de versterking: der Oostenrijk -sche strijdkrachten met troepen. en ge -schut, ontleend aan het Russische front De (laippere Italianen zijn namjenlijk aan-inerkelijk vooruîtgekomen op het uiterste Zuideliju'e punt aatn de Golf van Triëst, waar zij den spoorwteg overschredan, loo-pende van. Monfalpone naar Duino. Aldus bed.re.igon zij de zeer «terke Ilerma -on7aU»eoSi ai" la'ngs drie zijden is1 Die stelling i» cou van ae.Jcraentigste versterkingen des vijatnds. Nog wat ge-duld en %ie "vestng, lcomit wel in handen van de Italianen. Kostahjesvica is eien tweede gevaan'ijk punt voor den ,vijand. Het dorp weird reeds veroverd docih moest onttruimd worden. Dit zal echter zoo met' blijven, da.ar de Italiamen den Westelij -ken rand bezet houden. Zij zijn ook meer in ' de richting 6an Breslovica opgescho,-ten, hoewel de tegenstand der Oostenrij -kers geweldig is. Het is éditer vooral een artillerieslag, zjsoals deze ooriog een) artillerieoorlog is. De verliezen der Oostenirijkers zijn ont-zaglijk^In het Wesiten is de toestand ongewij-zigd. Er wordt weer geknabbeld, zoo -aïs Petaân te Verdun heeft gedaian De generalispisnlus réorganiséert 2îjine le -gers. On ze dan zegevietend tegen den vijand aan te voeren. Aan den Galicischen sector van het Russische legier is er roering. Aan een -voorbardgen vrede denken alleen nog de zonderlinigien, die axtikels als De Groote, Zegepraal, schrijven. In Eïi geland en Italie en. in Rusland heeft de stem dos yolks duideilijk genoeg gespro -ken. • i van net Westelijs front. Het Engelsche iegerbericht. IjOONDEN, 27 .Mfâi. (Reuter.) 11 g don is ten Westen en Noordweislen yan Fontaine^ les-Croisilles onze liriie een weLnig vcoru,'t-gebracht. We heibben vele luchtverkenningen en bombardementen yerricjit. Gisteren zijn er tien Duitsehe vliegtuigen geveld. Van api otnze worden er yijf vermist. L'ONDEN, 28 Mjai. (Reut.er.) Vannacht heb-blein wij overrompe!ings-afdee!ingen ten. JÏ.W. van Chérisy teiti ton zuiden van Dens af-geslagen. De vijand leed jzware verliezen en wij namen geyangienen. Tein Noorden van Armteniières en bij Wyt-schafete hebhen wij1 gaslaagde oyervaUen gedaan, waarbij wij die; Duitsehe stèunlinie biereiktein en een iiO gevangenen rnaakte.i. Onze vliegers hebihen gisteren ïj'.-erig hun ■\1erkenningen en bombardemientea voortge-zel. Er zij'n een groiot aantal luchtgevechten gieleverd, waarin 12 Duitsc/.e toiesîe'lea zijn viernietigd en 10 andera stuurloos naerge-jaagd. Een is door ons alweorgeschut geveld. Drije, onzer vliegtuigen zijn zoek. , Het Fransche legerbericht. PARUS, 28 M|ei. (Havas.) JLn Champagne hetbbeoi de Duitsehers bij het vallen van den avtotnd gisteren tweemaal hunne aanvallen hornieuwd op de Casque en den Téton. Zij zijn oVpï'al afgieslagien. Een derde aan-val ,hedenmorgen, is door het Fransche vuur tegengehouden. Ben aan val op den Mont Blond heeft fevtenjnin succès gehad. |0ip de,n linkenoever van da Maas, in de streek van hoogte 304 jen van den Mort-hcmmtei, is de Duitsehe artilleria zear ae- tiof geweest. In de streek van Uffholt^ | (Elzas) is te;an der Frans.che afdeelingettin door'gedrongen tôt in d© 2e Duitsehe liniaf en heeft talrglfce l^ien jn de Duitsehe loop^l grayfem gevondien en getvanganen terugge'-q bracht. Niets te vermeldtan yan de rest vaiï^ h'e't froint. , j Dp vliegers zijn zeei: actief geweest ge^j dure n de den 27sten en in dan nacht van* 1 27. op 28 Mei. D.uitsch© vliegtuigen heibbenis ®anige hlommten geworpen in de streek vaa.'| Baccai'at, Nancy, P,ont St. Vinclemt en heb>1 b'en weinig belangrijlke schad'a yeroorzaakt.'f DM Fransche luchteskadersj zijn dikwijlis uit-1 gerukt, geiure.mie hun toch'ten liebben zifj bijiia 7000 K.G. projejctielen '« de Duit-i,^ sche militaire eta-blissementen geworpen enj, dje( sp'oionvegein .vcoral in Champagne en dej'f sti^eîek van Thionville. Negen Duitsehe vliegr* tuigieln zijn neergeschoten en twoe gedtw'ong'einil tel landen in de Fransche liniets. Vijlf andere^'i sterk beschadigd, zijn gedwongen goweest ijfi dy Duitsehe Unies te landen. PARIJS, 27 Mei. Reuter. Onze lucht-J smaldeelen hebben tal van tochten gé. daan_en ongeveer 7000 K.G. bommen ge-'; worpen op milïtairo innchtingen deirQ Duitsehers en op spoorwegen, vooral iii"'' Ohaimpagne en in de streek van Tbi'on-^ ville. i Negen Duitsehe vliegtuigen zijn ( p -veld, vij£ andere zijn zwaar , beschad'gdi binnen de Duitsehe linies neergejjaagd. '■ Yan M Zuidelîjk front, Het Italiaanstihe legerbericht. MêS- (^tefani.) Officioej : DelJ Karst hebben onze troepen, d,0®1' idejuïl we harânekkige inspanning, do door hien] bezette stellingén op- het zuidelij-kste dee| i v^an dé hoogvlakte ui'tgebreid en in idiàf andere .vakken hun terreinwijist gehanjtff' haafd. j j Van 's ochtends tôt 's avonds is- gis^ ter een hevige gescjhutstrijd op het go* hoele aanvalsfront geleverd. .jj Gistermiddag is onze infanterie, ■Iooi< herhaaldo koene stormloopen tusschen Ida'* Zee en Jamiano, in de streek ten .N.-C^i van San Giovanni over don spoorwejï Monfaloone—Duino gedrongen, en, heeft idii* zeer versterRte ho-ogte 45 ten zuidwesteiÏP van Medeazza vprmeerderd. Enkele al'deelin? gen drongen zoo onstuimig vooruit, dai' zij den vijand op het lijif vielen en felel^ X'ëldbatterij van zes stukken met yeiel5 niunitie vermeesterden, en 812 gevangenen/ o. w. 34 officieren, maakten. Ten noord&n van Jamiano hebbe.n hfeij,. viga aanvallen en tegenaan vallen elkaâr. den gehèelen dag afgewisseld. ï iWij hebben ons op de hoogten toa'i oosten ■ van B;oscomalo (Hudilog; ver -r] schanst. Ook Costanjevica hadden wij bereikt' en waren er zelfs voorbij, maar het gef-; concentreei'd vuur van talrijk© vijanclelijlke! batterijen dwong ons later het dorp^waarsj van wij Sien wôçtelijfcen rand bezet Iiou,-r| den, wéc-r te ontruimien. ; Ten noorden en oosten van Gôrz feHdj vuu'rwisseling. Ons gaschut heeft de beSé! kens van Gargaro en Flava gabomban*1 deerd. ! j Infanterie van de brigade-Udine heieilt. de hoogten die onze linies op de Monta' Cucco met die van hoogte 3G.> verbin¥ de n, storménderhand gen o men, 438 g^? vangenen gemaakt, o. w 19 ollicierenj'"' 1 kanon, twee bomwerpiers en zeven ma-'" ehinegeweren vermeesterd. j! Oi^ze vliegtuigen hebben gisteren hun, geslaagde aanvallen achler de tijdelijkiet j linies herliaald. Het station Santa Lucià de Tolmino is vol getroffen. De vijand heeft twçe vliegtuigen ver-^ loren; het e&ne is door ons afweergepl schut bij Vertojba geveld en brandonidj, geyallen, het andere door luitenant Rufi^ fodi-Calabria in ©en luchlgovofcht in d«J streek van Britovo neergeschoten. Al onzoïj vliegers zijn hehouden ingerukt. ROME1, 27 Med. De Messagero ver'-: neemt dd. gisteren" uit het Italiaansehe . hooSdkwa-rtier : Men s chat dat tusschca j 14 en 25 Mei ruim 60.000 Oostenrij,kerâ, buiten gevecht zijn gesteld De vijand U echt-'r geducht sterk en vervaar'.ijii ten' strijd toegerust. De verdere worsteling zal, dus ontzagliik en zeer warm zijn. Aaa' het Isonzo-frbnt staan tweeduizend vijan-[ delijke lcanonrfen en lot eenige dagen dar gen geleden kwamen daar vers te rkin g ei» aan artillerie en manschappen van he| t Russische front aan. De kanonnen vaa 30.5 en 38 c.M. die op Cervigano heb? ben geschoten, "kwamen van het RussW sche front en te Hermanada zijn vier da| gen geleden twée divisies van ver mi ni derde sterkte, maar met veel kanonnen aangekomen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods