Belgisch dagblad

373 0
12 November 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 12 November. Belgisch dagblad. Seen on 19 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/pk06w97b51/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Se «T anrg- an g* ZQNDAG 13 en MAÀNdXG7 ïSnN O VEMBER tOlê? No. SI AJ30NNEMENTEN. Per 3 maanden voor Nederland f 2.B0 franco per post. Losse nummers: Voor Nederland 5 cent voor Buitenland 7Vî cént. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon lied, en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du CASTiLLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 USE. AD VERTENTIEN. Van 1—5 regels f 3.50 ; elka regel ineer f 0.3Ô; Reclames 1—5 regels f . 2.50 ; elie regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyds .Avenue E C. Parijs : 7 Avenue d An tin 7. KERKHOFSTILTE.... Wij spitsen _ de ooren en we luisterera. Uit het Zuiden komen op de vleugels a-an den wind gedragen geruchten van stemnien, geruchten van geiammer, ge-schrei, verwenschingen en het zingeii yan den Vlaamschen JLeeuw. Nu en dan galmt een vuurschot. Sa-belgeramanel, sporengerinkel en Duitsche vloe^en vermengen zioh met menschenge-huil.Wft vernemen dat (ienduizenden Bel-gen uit hunne huizen worden gerukt, in veowagens gestopt om als slaven naar het vijindelijk land vervoerd te werden en dat de rais dagen en nachten duurt. Men zegt dat dit "ailes nog maar een îiegin is. Toebereiiiselen worden gemaakt om er lionderdduizenden weg te brengen tôt dat do laatste Belgen, die arbeiden kan, uit zijn land zal worden verwijderd. En de vrouwen ? En de kinderen ? En do grijsaards en de onbekwamen tôt den arbeid ? Zal de Relief ze niet voeden ? En wat de scheiding-betreft, bah ! leven do kriegers ook van liunne familien niet geschcidcn ? Wordt er in Duitschland ook geon h-onger geleden ? Wàamru voor -rechien van de Belgen, do vijanden van Duitschli.nd, die Schweineliunde van francs-tireurs ? ' Wij spitsen de ooren en we luisteren. Er zijn nog lan^en die het geiuk heb-ben in vrede te leven. Do gruwelen van den oorlog moeten hnnne ziel vervullejn. Het bloed, dît siroomt aan de Somme, de Maas,- de Izonaj, de Stocbod en den Donau, moet hnn herinneren a-an gevoe-lens van mensclielijkheid, als hunne ge-dachten 1e veel vervuld zijn do or do jacht naar geld en winsten. Die stateiv zijn pas zeven jareai in Den liaag bijeengekomen om er de internationale Convention plechtig te ondertee-kenen. Thans worden die C'otnvenitiën over-tredeh. Het is immers niet toegelaten dat christelijko en ook niet-christeiijbe men-schen, aïs vee in slavernij, naar een.vij-andia: land worden «medêges'eurd, om er Wn diéns van den vijand te staan. Ungehvi.; eld is de président der Ver-eenigdo St&ten thans te veel bekomanerd om zijn cigen verkiézing. De Zuid-Amerikaansehe retpubliekeii liggen zoo ver van Eûropa. In ons werelddeel zelï zal misschiea wei iemand opsiaan om den Duitschen keizer te herinneren aan de fatsoenlijjk-5eid da,t iemand zijn ' harulteekening moet eerbiedigen. Zal het een der Skandinaaf-sche koningen doen, b.v. de ouing, van Denemarken, dien koning Albert eeniga weken vôôr den oorlog luisterlîjk ont -haalde.?Of de lconingin van Nederland, die cens hare stem voor Kruger liet hooren? Oî de président der Zwitsersche rep.ubliek, dio den koning der Belgen eens verwel-komeie Y Maar zou de Duitsche pers, die het eens Nederland euvel duidde, dat het in zake de Tubantia durfde protesteeren als klein land tegen het groote Duitschland, de tusschenkomst van die Meine stateji niet als een casus belli bescho.uwen ? En de koning van Spanje? Gaan vorst onder do neutralen schijnfc ons, geallieer--dpn zoo ridderlijk, zoo goed en zoo edel-moedig als Alfonso XIII. Wat hij gedaan heeft voor België en ook voor Frankrijk bewijst dat hij een verl'even "rncnsch is, een njodern koning.Ongelukkiglijk heeft hij al te rekenen met Duifsc^e knoeierijen in zijn eigen land om doortastend op te trèden. En de Paus ? Heeft de Pans reeds ge-wezen op de ontvoering van de Belgen? België is een katholieke natie. Benedic-tus XV heelt herhaalde maal verklaard do Belgen te beminnen en te zullen ver-dedigen.Hij heeft invloed op den Duitschen '-ei-zer. Dit bewees de Paus wanneer hij verkreeg, dat duizenden u-it Rij^el c<n Roe-baais ontvoorde vrouwen naar' hunne va-derstail werden ternggebraeht. Zal de Paus dus niet protesteêren tegen de scîiennis der geddelijke en me-n-schelijko wetten, waarvan katholieke Belgen het slachtoîfer zijn ? Ofwsl zal men moeten zeggen dat de geschiedenis zich herhaalt y 4 Augustus 1914 hebben de neutralen verzuimi'te prptesteeren tegen do schen-nis^ van Belgieë's neutraliteit door dt DuUSchery. Zullen dlezelfdo ..-n/vuiraio.n sttë zij ook zijn, opiueuw zwi^gen, wan-neer een volk naar barbaarsche zeden wordt weggevoerd in slavernij ? ...Wij spitsen de ooren en weluisteren en langs die zijde vernemen wij geen geluid. Iverkhofstilte ! BE T0ESTHMD De crisis verniindërt voor onze Roe-meensche bondgenooten. Do Russische en Roemeensehe troepen, die in de Dobroedzja opereeren, zijn de laatste dagen over een aanzienlijken af-stand naar het zuiden opgerukt. De ontruiming door den vijand van het doijp Ghirsowo en belangrijke stra-tegiseho punten, bewijst, dat de gealli-eerden belangrijke suceessen hebben be-haald en een positio innemen, waardoor | zij den rechtervlcugel van het Oosten -rijkoch-Duitsch-Buïgaaracho leger bedrei-gen.Do vcr'oonden Ro'emeniërs en Russen staan ôp cnkele Idlometers van Tsjerna-vowri, waar de in de' lucht gevlogen brug over den Donau ligt en de ver-binding tusschcn Bqekarest en Kon-st-antza verzekerde. Men mag van nu af zeggen dat de ov-orrompelingstaktiek van Mackensen, die haar in 1915 met goed gevolg had aarfgevoerd iegen do Russen en de Ser-viërs, in de Dobroedzja is mislukt. Reeds in Hirsova bezet. De Daitschers pogen Mackensen te ont-lasten door de Russen aan het oostelijk front aan te vallen. Àan het westelijk front worden de toebe-reidselen voerteeret om ieen nieuvven slag te l.cginnen. Do Franschen zijn re^ds begonnen met de verevering van versiQheidene gedeeltén dér Buitsehe loopgraven ten N.O. van lys Boetufs. Bij Saillisel sloegen zij ^en Duitschen aanval af Rond Verdun is de artâlleriiô'strijd -verschrik-kelijlc, zoodat men zieh aan belangrijke» ge-beiirtenissen aan d& Maas mag veivvachten. K A M : A R A OI Den 24 'Oetober, toen de Franschen het fort yan Douaumont heroverdea, nam cen enkel regiment 45 officieren en 1545 fflan gevangen. Zoo talrijk waren. de ge-yangenen, dat de luitenant-koloncl van een naburig régiment schersend zégdo tôt cen koloncl der Zouaven. „Zeg eens, Richard, kunt -gij1 er niet wat voor de anderen laten?" - - «Help me liever de mijrïe tel le n, ant-v.'oordde de kolonel. Pas.. waren de Boches gevangen of zîj boden hunne helmen, sigaretten en hunne freurs aan. De Zouaven noodigden hunne officieren uit een sigaar te rooken. „Un cigare Boche, mon capitaine! Denzelfden nacht had âergeant Julien, VïLn dd 3e compagnie, een huitengewoon avontuur H» was in (to dnisternis VArlnvon ov- ! loopen en botste op een patroelje, die hij voor koloniale troepen nam, doch het waren moffen. ^ Die ke^ls waren ook misgeloopen en kropen achter de Fransche loopgraven. Door hen werd op den sergeant gescho-ten, doch zonder hem te raken. Zij namen hem gevangen en stieteu hem iii een schuilplaats, waar Duitsche officieren aanzaten om te dineeren. De onderofficier weid ondervraagd. Ilem werd gezegd ,;lat zoo hij niet antwoordde, hij gewoonwog zou afgeranseld worden, als de andere Fransche krij'gsgevangencn, die niet wilden spreken. — Ik krijgsgevangen? vroeg de sergeant. Wat megnt gij? Weet gij niet, dat wij hedennamiddag Thiaumont en Douaumont hebben genomen?_ Gij' zijt de eenigen die het niet weet. Gij zelf zijt gevangenen. Do Duitschers konden hunne ooren niet gelooven doch zij moesten toch de waar-heid erkennen. De oudste officier beval dan dè wa-penen neer te leggen. Ongeveer 200 Coches waren in de sluipholen vergeten geweest. Wanneer 'sergeant Julien naar zijn regiment terugkwam was hij ge-volgd door eene gansche kompagaie en 6 mitrailleusen. In helzelfde ravijn had de vijand een onderaardsch verblijf gemaakt, weeldig ingericht met electrisch licht. Daar waren twee Duitsche bataillons verscholen gedurende de Fransche beschieting, wanneer de Zoezoes met geveld -bajoaet bin-nenstonnden. AVie zich niet overgaf, werd met handgranaten -gedood. In een anderen schuilhoek verraste ser-geant-majoor Cuillard een militair% brie-venbesteller met de mail voor het Va-. terland. De brieven werden in beslag ge-nomen en naar het Fransch hoofdkwar-tier gebracht. Een goede geschiedenis is nog deze van oen Fransche patroelje van het 93e infanterieregiment, die, vooraleer Damloup werd genorhen, een verkenning maiikte~-en eene Duitsche patroelje van 9 man verraste. De Boches gaven zich over, maar do poilus vernamen, dat de patroelje zou afgelost worden. De Franschen hesloten te wachten. Wanneer de tweede patroelje aankwam, werd zij ook gevangen genomen, zoodat het Fransch troepje niet 9, maar 18 Boches hinnenbrachten. , Beiglseli legerbarScht. Bommengevech*. 8 November. Behoudens leen tamelijk le-VeBtJig bommengevecht in den omtrek van Boesinghe, is niets bijzonders van het Bel- oicr>ÏA frnrtf Jsx vttrmplfl.-.ll. Links en Redits. Geene correspondentie meer uit België. De Duitsche overlieden melden, seint de W i r e 1 e s s Press, dat. zij niet meer do verzending uit België van tele-grammen en postkaarten aan do Belgi-sche uitwijkelingen in Nederland kan toe-laten.Aldus is eezi feitelijke bestaande toe-stand officieel. Wat on» ' petrsoonlijk be-treft sedert Februari 1916, hebben wij geen woord meeir uit Brussel ontvangen. Alwie overigens op het Zwart boek stond, genoot lietzelfde voorrecht. De Duitschers en de econoipische oorlog. De slaal- en ijzerbarons van Duitschland schijnen weinig vrees te koesteren voor de maafy-egels, die de bondgenooten nà den oorlog zouden aanwenden. Zij voelen zich aangemoeiiïgd daor de aar-zelingen die men inderdaad aanstipt om de besluiten der economische conferentie van Parijs uit ta voeren. De voorzitter van de Vereenigto Konigs und Laura-luittOj heeft o.m. verklaard: „De herle-ving van oxizen vreemden handel, zal waarschijnlijk vlugger gebeyren dan men denkt. De ontwikkeling van de zaken na den oorlog, zal vooral oen vraag zijn van ruAV mateflaal te verkrijgen. Daaromtrent zijn rêeds belangrijke be-slissingen genomen. \Een groot belang vrordt gehecht aan aan de te sluiten nieuwe liandelsverdra-gen. Hoe de vragen van ruw materiaal en van liandelsverdragen zal apgelost worden, zal afhangen van^de vredester-men. Niemand twijfelt in Duitschland over den eindzegepraal. maar hoe do vrede zal komen, blijft een open vraag en vooral wanneer het geldt onze vijandon zulke handelsverdiwgen op t? leggen dio we verlangen. Onze regeering is verwittigd. Minister .Van de Vyvere, die sedert het. overlijden van Waxweiler, zijne zeer zwai'e taak heeft overganomen,. rust niet. T Lit. QsxAkiAsi p-A-il t*nçidjçk- a. 41 ^ men, aat deze beEwame en wierkzame raadsheer der kroon druk bezig is en ook op do samenwerking van de be -voegde Belgen, economisten, handelaare en nijvcraars rekefat. De Duitsche opmarsch. De Fransche voormalige minister M'1-Ierand moet op 22 Octobef te Ver1 vailles een rede hebben gehouden, waarin hij o.a. zeide : Frankrijk heeft geweten, dat Duitschland zjjn opmarsch zou doen door België en Luxem'ourg. De Fransche maatregelen waren hiervoor reeds genomen. Iladden wij s ledits vier dagen meer tijd gehad, dan zouden de Duitschers noch België, noch Frankrijk hebben belreden. Kapitein d'Annuazio. Italië's grootsto dichter is thans ver-bindingsofficier op den Carso, waar hij sedert 1 Oetober aanwezig is. Wegens zijne verdiensten in ,den oorlog, is hij tôt kapitein bevorderd. Generaal Cador-na stuurde hem oen telegram, opgesteld als Volgt: Ik ben gelukkig u te melden dat ik pister een dekreet heb ondertee-kend, u benoemend tôt kapitein voor verdiensten tijdens den oorlog, ^een graad dien gij veroverd hobt in de gevechtcn van den 10 en 12 Oetober. Door het woord en het voorboeld hebt gij een zeer doelmatigcn en medeslependen invloed gehad op do soldatem der eersto divisie, die Veliki Hrib aanvielen. Mijno hartelijke felicitat'es." Gabriel d'Annunzio bevindt zich nog in eersto linio en komt voor de tweede maal voor do zilveren medalie te worden voorgestekl." Dit is het besfe antwoord op den Ias-ter der Oostenrijkers, Duitschers en pro-Duitscho centralen, die d'Annunzio als een tooneelheld hadden afgeschilderd. De Keizer en deKroonpriîis te Brusseï. Verleden maand bevond zich do Duitsche Keizer te Brassel, waar hij1 meer en meer verblijft. Einde Oetober is de Keizerin ook naar Brussel gékomen. Zij was af geste--gen «in het hôtel van baron von Bissing. Toen keizer Willem te Brussel ver-toefde, zou hij er het bezoek van den Koning van Beieren hebben ontvangen. Deze zou • hem opgezocht hebhen om te klagen over de vreeselijke verliezen, die de Éeiersche troepen in de gevaar-lijkste sector ondergaan. Brussel is het bijna "bestendig yerblijf van den kroonprins geworden. Het geracht loopt er, dat hem het werkelijk hevel over zijne legers is ont-trokken, op' het verzoek van Hindcnburg. Men zoekt den kroonprins als troonop-volger te redden. Verdun zou wel zijïi einde als kroonprins kunnen wezen. Ër zou ook een komplot ontdekt zijn on der zijne soldaten om hem van kant te maken, Hij werd: dan. ook van zeer >ht. hii bp.waakL Zegevierend offensief in de Dobroedsia. Be HQeme6ïïe5*s ees de Raassen bedreigen Tsjepnawada. Sesatpr Eagees m de Walle t Vrijdag werd to Haarlem he,t stoffelijik overschot van den Belgischen senator Eugecn van do Walle begraven. De heer Van do Kampe, de eigenaar van het ,;ïïotel St. Jan", waar de over-ledene twee jaar lang gewoond heeft, had er aan gehouden dat ook het lijk een thuis zou hebben in 't gastvrije Neder -land.Wij troffen er aan : de heeren dr. Mo-dest Terwagne en Camille Huysmans, le-deîi • der Belgische Kamer, Laurent Fier eus, advecaat te Antwei-pen, Jules Hekkers, secretaris van het Koninkrijk Vlaamsch Cbnservatorium te Antwerpen, en Van den Abeçle, o.jmmandant der rui-terij van do burgerwacht in de Schelde-stad Verder ufgevaardigden van al de Belgische vereenigingen in Nederland. Aanwezig waren ook onze confraters, do heeren Jaspaers, hoofdredacteur van L'E c h o Belge en voorzitter van het Belgisch comiteit van Amsterdam en Augusl; M'-met, van de Telegraaf. Verre bloedverwanten, de heeren Van den Ëyiido, bui'gemeester der gemeonte Ranst, bij Antwerpen, en de kunstschil-der Henrjr Timmermans, fungeerden als naastbestaanden. Uit verschillende steden waren kransen gekomen, zooveel, dat de lijkwagen er totaal onder verdween. ||ond het middaguur bereikte de lijk-stoet de begraafplaats, waar op het niera-we gedeelte eon graf voor den balling gwlolven was. Daar spraV, uit naam van al de Belgen in Nederland, in het bijzonder en van de in Nederland verblijvende Belgi-fccho parîementairen in het algemeen, dr. Terwage een dieproerende lijkrede uit. De brave, eerlijke rcchtsc <hapen,man te dragen, naam voortaan onsterfelijk voor de Geschiedenis. Eugeen Van de Walle was een diergenen, die zich gedurende gansch zijn leven be-kommerde met het geluk der anderen en den goedengang der publieke zaken. Op dit plechtig oogenblilc houd ik er a£yi zulks te i bevestigen en ik denk niet mij te laten be-invloèden door onze oude vriendschapsbe-trekkingèn met te verklaren dat hij gansch zijn leven ten beste heeft gegeven voor de belangen van het Belgische volk. Van af zijn intrede in de politiek nam Eug. Van de Walle plaats il} de rangen van het vooruitstrevend, democratisch libéralisme, dat een eereplaats inneemt in den vooruit-gang der ideëen in België en dat ons land deze schaar van prachtige geesten en bc-wonderenswaardige talenten voorbehield, zooals Victor Arnould, Eugeen Robert, Emiel Pérou en den uitstekenden en beroemden meester, de groote redenaar Paul Janson. Van de Walle was in dien tijd een der vu-rigste leden van den geuzenbond, onder voor-zitterschap van Ferdinand Van der Taelen. Gestadig was hij op de bres voor de samenwerking der linksche partijen en hnmer was hij welwillend tegenover de vertegen-woo.rdigers der socialistische v/erkliedenpartij. Van de Walle, vrijdenker en demok'raat, koesterde den hoogsten eerbied voor de over-tuiging van anderen. In den gemeenteraad van Antwerpen, waar hij onzei* ouderdomsdeken was, zooals in den Senaat, waar hij later zijn intrede deed, genoot hij de achting en de waardeering van al zijne collega's. Al de groote problemen der Belgische politiek werden door hem behandeld: het verplichtend onderwijs, het algemeen stem-recht, de nationale verdediging en vcor-namelijk in den Senaat was hij zoeveel als. de apostel der pacifistische ideeën. Voor hem, die innig bezield was met schoone en edelmoedige gedachten, was deze ver-schrikkelijke oorlog een harde schok. Al diegehen, die vertrouwen gekoesterd hebben in de goedheid en den geest van recht-vaardigheid der menschheid zijn allen door dezelfde pijnlijke folteringen getroffen geworden. De onmenschelijke rnisdaad der Duitschers, de verkrachting van het redit, de systemetische slachting der burgerbe-volkiug, het martelaarschap van gansch een volk.... en dat ailes in onze eenzamedorpen, onze werkzame steden! Is zulks dan niet vanraard het geweten van al diegeneu, die een heilige eerbied gevoeîden voor de menschheid en die droomden van universeele broe-derlijklieid., te verontusten? Diegenen, die in België puinen, hongersnood eu dood gezaaid hebben, zullen gekastijd worden. Het Reeht eischt zulks. Ook hebben wij de fierheid van onzen betreurden vriend gevoeld, wanneer zijn zooir, nog bitter jong, vrijwillig vertrok voor de verdediging _ van ons land, en de kastijding van de plichtigén. Groote en edele plicht en dikwijls opperste opoffering. Eugeen Van de Walle heeft deze hooge gevoelens geleefd. Iets van zijn eigen „ik" geven aan het vaderland, op het oogenblik, dat het oVerstelpt is door ëllende en teiste-riugen, is voor hen, die liun vaderland lief hebben, de schoonste zelfvoldoening ! De moed van aile Belgen, die lijden in het bezette België en in ballincschap, en y-nhen, die strijaen als soldaat voor een edele zaak in het geheiligd hoekje van het vrij België., zal nooit tegengesproken worden. _Tot den laatsteu adem; zooals de vriend, die wij heden betreuren, zullen de ware Belgen noch terughoudend, noch deemoedig zijn; zij zullen strijden met de zekerheid een _dag hun land vrij en onafhankelijk terug te zien. Dit geloof in de toekomst, van België in de politieke en economische herwording was bij Van de Walle in merg en been vast-gegroeid.,Wanneer wij zullen terugkeeren.... herhaalde hij dikwijls en alsdan ontvouwde zich voor zijn geest ontwerpen, die allen den stempel droegen van zijn' edelmoedig karak-ter en zijne democratische verzuchtingen. De ontwortelde boom voelde reeds stilaan het levende sap. stijgen en de naar leven zuchtéude bloesems streden zegevierend tegen de overweldigende doode natuur. „Wanneex wij zullen terugkeeren waar- aan men op dit oogenblik slechts kan den-ken met een toegenepen hartr... zal onze vriend niet meer der onzen zijn. Maar zijne nagedachtenis en zijn levens-regel zullen wij immer indachtig zijn en met hem dè edele figuren van een Bouis Huysmans, Ferdinand Fléchet, Emile Royer, César Van Damme en de kloeke en prachtiga trekken van al de brave Belgische zonen, die gestorven zijn voor het Vaderland. De herinnering aan diegenen, die niet meer zijn zal ons sterken bij de inspamrng, die door al de Belgen vereenigd zal volbracht worden om de afschuwelijke misdaad der | Duitschers . te herstellen en aan ons land toe te latén de glorierijke baan naar hoogere bestemming te bewandelen. Dat de diepbedroefde familie van onzen vriend haar troost vindt in den plicht van zijn ondernomen maar niet volvoerde taak te voleinden met denzelfden moed, die door den jongen, braven soldaat, die zijn vades«a.œ. --Kesgvtiî," . 'vfc: legd wordt, De moeûer van een iieigisbitfen soldaat heeft haar groôtste schat aan het vaderland, aan de beschaving, aan de menschheid gegeven. De opoffering weegt gewis zwaarder, wanneer men alleen is om ze te dragen.... maar de zending komt in een des te edeler licht te staan. Eugeen Van de Walle, mijn oude vriend, gij hebt uw plicht, gansch uw plicht volbracht. Sedert langejarenben ik er ooggetuige van geweest. In naam van aile Belgen be-, vestig ik het aan de boorden van uw graj en ik groet U in dit opperste oogenblik in naam van ons afwezige. Vaderland! Een bewijs van de groote verdraag, -zaamheid van den betreurden overledene is hét volg&mie : Den avond voor zijn dood had sena-tor van de Walle in een gesprek met den heer Van de Kampen, die het bij zijn graf herinnerde, met den grootsten eerbied en den grootsten lof gesproken over den jongsten lierderlijken brief yan kardinaal Mercier ,,Do Stem Gods.' De lijkrede van den heer Van de Kampen heeft de - Boigon in liet bijzonder ge-trolïen. Zij zijn er hem daakbaar voor. OIT MET LAND BER ELLEHDE. Van onzen bijzonderen coritespondent aan: de Oostgrens. De toestand in het land van |ellendo wordt hier aan de oostgrens met den dag duidelij-ker. Niet alkièn dat de nog in dat land ver-foevende Hollandcrs naar ons land terug keeren, maa,r pok Duitsch,a burgers verla-ten hun Ileimatt en gaan zich hier in de huurt van Enschede vestigen om aan de hongerkurar te ontsnappen. Verder gaat eï geen dag voorbij of er kom^n Duitsche do serteurs de grelis over. Gisteravond leeg ik wee'r, dat er 2 aanzienlijke jonga menschen, die bij de Keiziethjko Garde gediend hadden bij Winterswijk over de grens zijn gevlucht. Beiden hadden genoeg van den oorlog, vol-ge>n hnnne v-erklaringen. Deze feiten ge-voegd bij barhaarsefie verdrijving van de( Belgen uit België naar Duitschland, verja-den een^.wanhopige;n toestand in dat land. Bit het land zelven, 'kan jugn absolunt niets to weten komen. Do grens oversteken gaat, al heeft men ook leen pas, zeer moeilijk, tenzij1 men smokkelwàar gaat aandragen dan sind das gute frc.mde. Daar komt bij, dat het niet gemakkelijCc gGwaasgd wordt, do grens oveT te steken, daar de hongerua.angrijnstenir;cnallicht als spjon gegrepen kan wordon. IIHier langs diûi grens keert mien dan ook behalv© eene uit het laagste ailooi bestaande bendo smokke-laars, de Duitschers den ru g toe, ta veel hebben zij op liun geweten, dan dat het me-delijden met het volk ook weg valt. 't la zelfs zoo sterk, dat als er feiSn oorlogsbulle-tin uât Berlijn wordt a^ngeplakt, zondér nit-zondering den rug wordt toegekeerd, men! gelôoft het zelfs niet, mapr men wil het niet eens zien. Dezen toestand is zeer goéd to verklaren, niet allceai is men zoo anti-Duitseh geworden uit courrantenberichten', maar hoofdzakelijk naar aa'nleiding van de mededeelingen gedaan en door Duitschers zelven en door de uit dat land gevluchtar Hollanders. Daarbij komt de haat aan! dat vervloektal 1 Duitsche militairisme.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods