Belgisch dagblad

333 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 12 April. Belgisch dagblad. Seen on 13 August 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/js9h41kk89/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Se ' Jl-J*' — ■Msa* ~£rJS^~. ox. JiiLw -i4--L -*a — - -, -JU* /'% o. BELGISCH DAGBLAD abosmbmïkten, per 3 maanden voor Nederlaad i { 2.50 franco per post. Losse pmmers. Voor Nederlaad 5' cent, voor Buitenland 7'/2 cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Telefoon Red. en Admin. 7133. tferschijneitd te .?s-Gra.venfoage, eSken «earkdag te 12 ure mâddag. BUREAUX CPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. AD V'ERTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elka regel meer f 0.30; Réclamés 1 — 5 regels f 2.50; elke regel meer l 0.50. -London : Dixon House Llovdt Avenue E C. > Het protest der Vlamingen van het bezette gebied. Eerst heden hebbea wij dea officieelen tskst van het protest der Vlaamsche vereeni-igingen uit bezet België ontvangen. Wij idtukken het stukin extenso. • Antwerpen, den 30n Januari 1918. .Excellente, Bg dèn inval der Duitschers in België be-sloten onze staatapartijen aile geschillen te laten rnsten om, integëndeel, aile krachten1 aan te v/enden tôt stean van ons geteisterd volk. Vlamingen en Viaamschgezinden sloten zich van ganseher liarte bij dien wijzen ge-dragsregel aan en, ofschoon aanvallen en laster aan de Vlaamsche beweging doorsom-migen karer tegenstrevers, desondanks, niet gespaard werden, is ket Vlaamsche volk in zijne overweldigende meerderheid onverdroten trouw gebleven aan ket gegeven wooref". Eene kleine groep ijveraars'is vandierich-ting afgeweken en heeft getrackt sieun te vinden blj dé bezettende macht eerst in zake de Hoogeschaol van Uent, later voor ket in-voeren der bèstuurlijke scheiding, nu voor de politieke zelfscandigheid van de Vlaamsche gevvesten. Elk optreden tegen dit drijven wordt door ôvermachfc belet door de censuur op de pars, door de ohtbioding van aile politieke genoot-echappen, door de belemmering der vrijheid van vereeniging hebben de zoogenaamde activisten in de praktijk alleen ket woord. Niettemin en trots de moeilijkheden eraan ver'oonden keeft ket Vlaamsche volk, door. elle wettelijke, nog beschikbare middelen zijne meening doen kennen, en dit streven in geenen vorm goedgekeurd of aanvaard. Toén de mare rondging dat de Vlaamsche burgerlijke kr j'gsgevangenen bij roorkeur uit Duitschland werden teraggebrackt, werd cr van Vlaamsche zijde dadelijk verklaard, da elk ttreven om Vlamingen en Walen te ver-deelen en verschiliend te behandelen, in het Vlaamsche land niets dan afkeurlng zou vinden. Toen het plan werd ontworpen van de vervlaamsching der Hoogesehool van Gcût, werd, boezeer die hsrvorming ook "aan bet hart aller Vlamingen ligt, tegen de inmenging der bezettende maekt door een vertoog van ; 8 Januari 1916, krachtdadig geprotes-t^erd: de o lerteekenaais, overtuigde voorstanders der vervlaamsching der Hoogesehool van Gent, verklaarden dat zij die tusschenkomst noch wenschten-nocb aan-camen ; dat de Duitschers zich niet in te laten hadden met vragea Van binnenlandsche çolitiek. „Eer en waardigheid, zegde het vertoog, zijn ook het bezette volk, onschatbare goederen. Hoe zou de geschiedenis ons, Vlamingen en Vlaamschgezinden, beoofdeelen, indien in eenen ,tijd waar- onze jongens nog strijden in de loopgraven, wij uit de handen van den veroveraar voordeelen, zelts onder den vorm van rechtsherscel moesten aanvaarden ? Door gansch ons verleden heeft ons volk er steeds op gestaan zijn eigen zaken in eigen land zelf te regelen." Het protest sloot met de duidelijke leus : «Wij, Vlamingen en Vlaamschgezinde, staan zuiver op het terrain der Belgische nationa-\iteit."Toen in Maart 1917 te Berlijii afgevaar-digdén van een zoogenaamden Raad van Vlaanderen door uwen vooroanger werden ontvangen, werd hem onverwijkl een protest toegezonden waarbij er onder meer werd op gevrezen dat de bestnurlijke scb.eiding niet [behoorde tôt ket programma der Vlaamsche 'Beweging, dat de zoogenaamde Raad van Viaanderen niet ket minste- recht bezat narnens het Vlaamsche volk op te traders, dat zjne daden en woorden onvoorwaardelijk werden gelaakt en diep afgekeurd: „Wii allen, getuigde het pi-otôst, Vlamingen en Walen, wij liebben in deze tijden slechtseen wensch, een wil, eene gedashte: „Hei vrije en onverdeelbare Belgische Vaderland." Buiten deze dokumenten, zouden wij nog op talrijke uitingen kunnen wijzen waarbij hier en in het buitenland,'de door de zoogenaamde activisten aaagenoaaen v houding jwerd veroordeeld, trots al de belemmeringen door den oorlog aan de vrije uiting der ge-jdachten in den weg gelegd. (Vertoogen en (eû protesten vao de gemeenteraden van Ant--werpen, Mechelen, Turnhout, St.-Xiklaas, enz. .van de Bestendige Deputatie van Antwerpen, ,Tan de Vlaamsche Volksvejrtegenwoordigers an Cauwelaert, Cam. Huysmans, Arthur IBuysse, Persoons, de Bunne, enz.) ! Deze herkaalde en uitdrukkelijke protesten jWaren geen individueele daden, maar gingen iUit van de erkende leiders der Vlaamsche Bewegmg en der Vlaamschgezinde organisais, alsmede van de openbare mandatarissen jVan het Vlaamsche land en van zijne meesfc r ^aamschgezinde besturen. Zij geven onbe-twistbaar de meenîng van ons volk weer. ^ j-iet ontslag der beambten, zoo Vlamingen a s ^ âlen, van de ministerieele middenbej Buuren en hunne weigering tôt de bestuur-llke scheiding mede te werken, be'oben bewezèo boa algeme3n deze gevoelens wor-ûen gedeeld. I Daar trota deze feiten en vertoogen het groepje activisten zich onrechtmatig blijft faascellen als tolk van de Vlaamsche Beweging ieu van de Vlaamsche bevolking, houden wij |°orzitters, bestuurleden, lei->ers en vertegenwoordigers van L'aamsohe geaootsohappen, groe-£ a 'n instellingen, eraan onze on-ili n^,rJVaar .e^'J en besdiste nfkeuring *aa 1 e actie te herhalea. De scheiding van het land in tweo regee-ringen, met twee hoofdsteden, twee reeksen van ministeries enjnorgen wellicht twee par-lementen is er op bèrekend ons duurbaar Belgisch Vaderland naar buiten en naar binnen te verzwakken, tôt nadeel en ramp van Vlamingen en Walen zonder onderscheid, Om -de Vlamingen op taalgebied recht te laten wedervaren zijn er middelen genoeg die niet, zooals deze, noodiakelijk tôt scheuring en tweedracht moeten leiden. Zulke plannen zijn in tegenstrijd met geheel ons gesekied-kundig verleden ; door wel en wee, door dik en dun hebben sedert aeuwen de Vlamingen ea Walen staatkundig het zelfde lot gedeeld; door dezen oorlog zijn de banden tusschen hea nog dichter aaneengesnoerd en nu zou het bloed, zoo keldbaftig door onze soldaten ver-goten, hebben gediend om het Belgisch Vaderland te doen verdwijnen! Onze h'oogste staatkundige en economische bslangen worden door die onzinnige plannen beireigd en geschaad. Het organisch geheel dat België door zijn handel en zijne nijverheid, zijn stroomen, zijne kavens en zijne ijzerenwegen, zijnen landbouw en zijn prachtige arbeidskrachten, aile te zamen werkend onder een bestuur, in eenige iientalien jaren tôt eene vredesmacht van eersten rang had gevormd zou kunstma-rig v/orden uiteengedTeven, door tegenstrijdi-ge invloeden verzwakt en door tweedrachtige le:ding ontzenuwd worden. Het enge en be-krompen particularisme, dat in heden en verleden zooveel kwaads stichtte, zou hoogtij vieren ! Het evenwicht en de verhoudisg tusschen de verschillende strekkiagen op politiek, godsdienstig en sociaal gebie.i in den lande zouden uit hun verband worden gerukt en om te beginnen in een orisistoestand gedi even die het herstel der rampen van den oorlog voor lange jaren zoo goel alsonmogelijk zou maken. Dieper dan ooit hebben wij, geduren 3e deze s::hrikkelijke tijden, gevoeld wat nadeelen er aan verbonden zijn in deze wereld van geweld en onrecht slechts een kleine natie te zijn. Wij willen niet nog kleiner worden. Wat ons gered keeft is de onwrikbare wil van ons volk eensgezind, zonder onderscheid van taal of stam zijn eer en zijn recht hooger te stellen dan goed en bloed. In die richting zijn wij werkelijk trouw gebleven aan de beste voor-beeiden van het voorgeslacht en aan zijne erfenis van mannelijkheid en roem, en hebben wij over de heele wereld eene faam en eena sympathie .verworven die voor de toekomst een kechte waarborg zullea bkjken. Dit is gemeengoed van aile Belgen, en niets zal diegenen scheiden die te zamen deze daden hebben gedaan en deze ellende gedragen. Excellente, De Vlamingen zijn geen verdrukte natie; zij. bezitten gelijk stemrecht met de Walen en aile middelen om hun gewettigde eischen te doen gelden. Ook is de Vlaamsche Beweg ng niet gericht tegen onze Waalsche iandgenooten aan wie wij onder geen vorm onze spraak willen opleggen. Zij is ook niet gericht tegen de Fransche taal, die wij eerbiedigen als de tolk en het zinnebeeld van een der ede'ste en grootste naties ter wereld. De Vlaamsche Beweging is de uiting van bet grondprinciep dat elk volk een onver-vreemdbaar recht bezit om vrij naar eigen karakter . en in eigen taal zijn leven en zijne geschiedknndige persoonlijkheid te ontwik-kelen.De opvatting dat eene kunstmatig opge-drongen eenheid der taal verkregen door ver-ongelijking en miskenning van het Vlaamsch bevorderlijk zou zijn voor de Belgische politieke ocaheid, is eene verderfelijfce dwaling waarover het verleden onherroepelijk recht heeft ge-sprokea, die officieel door onze wetgeving werd verlooehecd en waarvan de oplëving na dezen oorlog een bespottelijk anachronisme zou zijn. Vlaamsch bestuur, Vlaamsche ondérwijs van laag tôt hoog, Vlaamsch gerecht, deont-wikkejing van heel het Vlaamsche volksleven in eigen taal zijn-integèndeel, een der zekerste waarborgen ôm door de Vlaamsche gewesten de hoo^ste som van volkskracht voor het Belgische Vaderland te doen opbrengen en om het onpartijdig en eigenaardig karakter onzer natie, in broederlijke samenwerking met de Walen hoog te houden te midden van de volkeren die ons omringen. Onder den versterlcenden indruk van de te zamen door3tane smsgrten en de te zamen herwonnen vrijheid, zunen Vlamingen en Walen zich met verkoogde ziel bij dit werk ver-eenigen onder de leus van rechtvaardigheid : Aan elk zijn taal, aan elk zijn recht. Maar wij willen onze eigen zaken zelf regelen naar eigen grondwet, met eigen middelen in eigea land, zoiider vreemde hulp oi ia-menging, en met den gepasten eerbied voor onze nationale instellingen. Wij zijn diep over-tuigd dat elke andere oplossing en vooral eene inwerlting van buiten uit, niets dan hopelooze zwakheid beteekent. En wat de leer betreft, dat aile middelen goed zijn omreohts-herstel te bereikea, die verwerpen wij als onzedelijk en onwaardig van ons volk, Wij protesteeren derhalve uitdrukkelijk en krachtdadig tegen de proclamatie vaa dea zoogenaamden Raad van Viaaaderea van 19 Januari 1918. Wij verwerpen ze onvoorwaardelijk en ontkennen aan die Maatschappij elk recht om namens ons land of onze Vlaamsche bevolking te spreken «a op te treden. Wy zullea morgen de namen der Wrijka onderteekeaaars bekend maken. Geen internationalisatie. Wilrnotie, profess-or aan de hoogesehool van Luik, schrijft in de Revue des Nations Latines, dat het Vlaam. sche vraagetu'k tôt ejep< internationajle kwes-tie moet wordten gemaakt en dat o.a. ÏYajikrijik bij de oplossing er van tus -schenbeicle moet komen. De 'Nation Belge, die de XX e Siècle veïvangt, zegt' naar aanleiding daarvan : de Vlamlagçiï en Walen zijn het er over eens, dat de zuiver Belgische talenkwesl'ie onderling moet woi'den opge-lost. Zij zxillen in dit opzjcht geearenkele vreeindte inmcjnging duidsn. Het is te be>-treuren dat een Belg als Wilinolte zich moeite geci't om de fouten yan andere ex-treanisten te. reolitvaia^i'gpn. ïlen iut, dat •Wiltoottte zich naar Xtalië zal begeven om er over he£ talmyraagsiuk in België te spreken. Wiji nem,eii'aan, dat de Belgische regeeriog niet ofeerschillig' zal s^aan tegopo.ver een eaimpagne, die het voor het naiioriaal belang gevàai'lijîc is." Wij zijn het gansch e_.ns m,et onzen con-frâjter, ]>e hee-r Wiliftotte heeft aan de Ëelg.'ée'oe eendrac-ht te veel geschaad om niet in «le kaart van Duitschland te spelen. Oprcep van ûiensipiichtige éelgen. Dondordag ib er onder voorzitlersc' ap van die Bro-iu^vills éen Sfitinisterraad ge-houden. Na ccn ba^preiingi van den poii-tie'ien en raiiii'airen toestand van de 1; westie nopens. de beatrijuing van net al-e^hjlisme, Weit de raad z':ch met de op-roeying der nieuwe iicliting-bezig g "ou-' den' en besloten om binnen.vort ue vijfde groep op te roepen, welke de ongeihuivdte. mannon van 35 tôt 40 jaar omvat. In fce^'enstellmg, met de tendentieuse be-richten, w'elke door hepaalde personen zijn veirtpreid, is»" er geev.'-zins sprake van om Nie- zesfte grôep van gehuwdie mannen vaSi 35 tjt -10 .par op te roepen. Er dient hierhij te worden opgemetrkt, dat, krach tons beàehiriking van het wôls-beslui,t van 21 -Juli .1916, de B'elgm^die in N e d e r 1 a n d 'verioa'. en. deze groep vallen, niettogien^ia^Iè^ ve-gens hun leeii. jd tôt de vijfde "groep zouden beAoaren. Heî Âciivisme te Uden. In Vrij België van 5 April las ik, dat Dr. Lambreehts op een voordracht, gegeven door aen heer Mactou, voorafgaandelijk mijne gezegdens welke in het Belgisch Dag-blad verschenen zijn, heeft weerlegd (?) Dr. Lambreehts heeft ofhad niets te weerleggen, doch wel te bekennen. Hij trachtte dan ook dit knoeiwerk van aanwerven van leden, waaio ver ik geschreven had, zooveel mogelijk te verschoonen. ik ben zoo vrij te verklaren dat Dr. Lambreehts niet het recht heeft, die menschen, welke op de lijsten geteekend hebben, te beschouwen als deelmakende van het Vlaamsch-Belgisch verbond. iMen weet dat het hier een smeekschrift gold, maar, in werkelijkheid, niets anders was dan een list om leden aan te werven. Die heeren zijn zelfs niet beschaam^ om ten nadeele (want meii kan het niet noemen ten voordeele) van eenig goed werk, hunne activistische propaganda in pra»tijk te stelien, zooals het onlangs nog is geschied op een feest waar als zanger optrad. sieur Hulle-broeck, lid van het V. B. V. Leden van het V. B. V. hadden vrijen toegang, terwijl niet leden moesten betalen. En zeggen dat dit feest gegeven werd ten voordeele van het Roode Kruis. Zaterdag 6 April werd er een voordracht gegeven -door den heer Hans, lid van het V. B. V. natuurlijk. M.enheer Haus had het over onze geïnterneerden die toch zooveel te. lijden hadden aisof wij viuchteiingen, die nog twee eetinalen per dag hebben, welke bestaan uit twee ons brood' en voor de iest water met wat witte kool, het beter hebben. Verder had spreker het op het Belgisch Dagblad gemunt. Als schrijver kon men-heer Hans geen woorden vinden, die laag genoeg schenen om er het Belgisch Dagblad mede te besminken. Nu wat de voordracht zelf betreft, dit was niets anders dan DEFAITISME. Maar nu komt de Duitsohe aap uit de mouw ; menheer Hans vergeleek Vlaanderen met Polen, Litauen en Finland. Hij heeft zich althans zoo uitgedrukk. Als slot kan ik er^nog bijvoegen, dat, op den avond der voordracht, Dr. L a m b recht s'en menheer Hans (Abraham) te sameL in gezelschap van een Duitscher in druk ge-aprek waren en wandelend door het v 1 u c h t o o r d k w a m e n. (1) Dit kunnen ze ook nog weerleggen als ze willen. RIGOLO. (1) Welke zaken had Abraham Hans met dien Duitscher te verrichten? Liep het ge-sprek missekien over spionnage ? Zegt men niet te Vlissingen dat Abraham in dienst is van zeker Agentuur en daarom langa de Belgische grens fietst, zoogezegd als journalist, want Abraham Hans is onderwijzer in vredes< t\)d. Red.) Leugenaar. Ja Firankrijik: heeft don vrelâ gevraagd, Met onze ,,Heldtejnkrieger", Zidjfcs heieft fel onziein moed geschra%g)d, ..Gij liegt". aintwoordtt die tâegler. MIZAN. Legerlserichfesa isr Entente. * De slag rond Armentiers. De Engelschen hebben de stad Armentiers ontruimd- — De Duitschers over de Lawe. — Oekraine tegen Roemenië. —; Gevechien in Klein-Azië en in Oost-Afrika. — Keizer Karel in de klauwen van den tijger. P£JCESTH^O Aan de Frans -he lijn tusschen de Oise en ten N. van Montd'idier heerscht betrek-kelijke rust. Generaal Fayolles, die uit Italie was teruggferoepen en Parijs heeft gered, houdt de Duitschers in bedwaïig en goed in bedwang. De poging om de En-gelsche en d© -Fransche leg^s van elkan-d©r te scheidien is inislukt, al schieel ie-mand in de Fr.ankiurter Z e i t u ng dat Foch, Felain en Haing nog' kleiner zijn dan Dudesndorf's pinken. Generaal Fayolles was indPriaad de be-velheibber, die den 22 Maart het hulpge-roepi der Engelschen beantwo'ordde ou z,oo-wel aan de Oise als bij Montdidiier de bree-gien stopte. De overwinnaar van Carency en St. Ablain^-Saint-Nazaire, die het be Franscl e legier aanvoert en pas uit Italie was terugge:veerJ, waax hij bevel voerde over aile Italiaànsche troepen, is een groot soldaat, die een reusachlige energie aan den dag hseit gelegd. ïegon zoo n veld-l?e®r zijn de Duianchers n.et opgow^assen,. Amiens en Parijs zijn d'as beveiligd. Zooals we gisfceren melddten, poogt generaal Von Quast., bevelhebber van het 6e Duitsche leger in verband met, generaal von Arrnin langfc Armentiers (Ar-anentièree) door te breken. We hoeven ons ni£t ongierust te maken als die stad -in Duitsehe handen is en zij zelî bij Mer villes en Estaires aan» de Leye staani. Hun doel is tle Engelschen in de flatnk en in de rug te om-vatteii, doen mafitilegsilen zijn genomen om die poging te doen mislukken. Laa.t ons vertrouwen hebben in Foch. Hij kent dat gedeelte van Vlaanderen alsi Zit,n Vaderons. Tijdens den Yzer- en Yperleeslag was hij" 1© 'OaSs®l. Van tiaar deed hij1 l'ràn-schenj, Engelschen en Belgian samenwer-ken Toen sneld© Gerniania naar Kales. Wanneer ni eh hem ondervro,eg, zegde Foch een beetie rtiw: „Het gaat goed... het gaat zcer goed." Eenig© wekein na-dien was de slag gewonnen en het was uit met het lied ,,Naeh Calais!'' Generaal Foch is onidiça* een gslufckiiig gesteriife gehoren. Lia.at oas verti'ouwein hiebhen. Die,n 5 ApriJ 1918 zeg,de hij tôt ide journalisten cfe hem in zijn hoofdkwar-ticr bezochLen : /Die vloedgolf eiindigt op het stxand. Hij hc&ît oagetujjfeld ©en hin. derpaal ontmoet. Thans gaa.n wij; tracbten beter t0 doen." . Ilindenburg en Lad^ndoi-ff hebben hunne plannen niet kun»|ein vervvezenlijkeii,. Indien het \vaar is wat zij zond,«a gezegd hebben, dat dei slag 4Q0.U00 dooden mag kosten iom den viiede in Augustus te bereilcein, geloott dût niemand in de meu-trale en geallieerd© landen. De 400.000 Duitsehe dood©n znllen cr zijin, doch de vredtei niet, lenziji een viécte: dien de ge^alLieerden zullea voDrschrijfven. Na de Marne konden de geallieerden hunne ovei'wintung niet volicdjgeB, omida,t zij gphrek haddien aan munitie, doch nu zijn de caissons vol, zoo vol dat, waaneer* Foçn een . ©en tegjnoîfenisief zal iateia lossiaan, er kogels gei ioeig zullen zijn tôt in D'uitschiand zelf. Het Fransch reserveieger blijft de onbe-kende X. in de gissin ^in en suh.it ingen der Duitschers. Zoo draaien zij zich zedf «en rad voor de oiogeai als zij meemen, dat de Fraaschen meer en meieir ©en deel van de Engélsche lijn moeten overnemen. le ontruiming van Armentières i^ in volmaa.kte' ortie gebeuildi. In de buurt v-iii •îToegstèertbogeh, M © ©a ©n W^ischaete, wordt fal gevochbeia. G.neraal Plummer, de overwinnaar van iWiijtseha i© die als< Fayolles naar Italië wag gezonden, is t©ruggek©3ri. om h©t Engelsche leger in het vak tusschén de Leye m Yper opnieraw aan te voeren Bij Estaires ©n Sl©jnwerck beaoorden de Leye wordt "ook idriftig gesti© !ea. Le strijd duurt voort. Die Eingedschen hie-den grimmiggn 'tegeinstaïild1. Zij ook vech ©m in de minidierheid, doch zij hoeven niet te vexsagen. Foch spaart zooroel mogeiijic zijne mainmen om dan op een b. p-sâMea dag ze'f los te dftnldieien. Men dénie aan Verdun.. Het tweegevecht tusschen den tij'ger en din armèm Keizer Karel van Oostenrijk, doet 'nog veel inikt verigieiten. Da 5°ngste na.ieve Keizer, die meendia den Franschen gtaa.ts-man' in d© ûoieken ta winiden, heeft amende honorable te Bi&rlijn moeten. ttaan. Meer ©n meer is Habsburg de vaZal van. Iden Hohenzollern. De îranscihe Vlieigpr Naiinim^ die het record hield van het grootste; aantal Dniiit-soh© vliegeirs te hebben overwonnen, is in dit opzioht '.achtenhaald door den twie©-iden luitenant Fonck, di© volgens officieel© op'gave 32 vijandelijke vliegers heeft ge-veld hinnen di'ei Fransche lii'nies ©n doar luitenant Nuagesser, dp Guyniemier opvotg. die en wiens aantal overwiïiining&a '31 be-d ra.a/gt. iGedeeltelijk niet gecomgeerd.j Het offensief aan het Westelijk front Het Engelsche tegerberiohU LONDEN, 11 April. (Router.) Officie:! odifendbericht. De slag houldt op, geheel he$ front van het kanaal van, la Bas soi tôt ditf van Yperen naar Koomen aan. In de buurt van de Lawe en het kanaal van de D©iid' ongeveer van Lestrem tôt Armentières1 ii woed gevochten. Onze troepen zijn van Armentières <^rug-genomen, weilc© stad vol gas staat. Ten N.! van Armenticres is de toestand ©enigszinsfi gewijzigd. lot in het holst van den nacht werd irt de buurt van Ploegste^rt M'eesen en 'WUjt-1.1. sch.'iete zwaar gevochten. Yan het overige Britsch© front niets ta mejr'dn. LOA'DEN, 11 April. (Router.) Offkicie| avondbericht. Die vijand heeft den gehieelen dag door kracliug© aanvaliin op het gaïK sche uoordelijîfo glagiront. giddaau. Y&csdaé Duilscho divisies h&bban herhaald© zwanaf siormaan'vallen ondemomen in Ide gtreieik der Lawe, tusschen Locon on Lestrem. In daj? zen slr.ijd heeft die 51© divisje pnophoudetf lijk aanvallen met groote verliezen v icrfj den vijajid afgeslagen en door kraçhtige eal gcfiaagde tegenaanvallan de gtellingen iior^ overd waarin de vijaïwl zich een.weg hai; f gebnand. 1)4 Estaires en tusschen deze plaafc» entj &'teeiiwer'ck werd zwaar gevochten. Ook iq'j dit vaîf lieeft de vijand met kracht oang€W vallen en is ©r in geslàagd om onze liniâ} lot juist benoorden dfeze plaatsen terug ^ duiigco. Noo:id lijk van Ax'm entières ontwik< kelde zich bekfenochtenid ©en vaiiberadeiji iianvid tegen ohzo stellingen in de nabij-i' beid van net Ploog;, lïortbos.-h, waarbij gjjg vijand' ceaiigszins vooruit lewam. Meer neow ddijk Hieed de vijand vaaiochtend ,e©n vew wocdc.n( aanval op onze linies in de pa* bijheid van iWytschavte en Hollebe™;»,' ffia door onze 9e dîvisie met zware verliezerç voor den vijand w^rd afgedag n. Ilie strijd duurt op het geheel© front VDort tus.rhen§ het La Biasséesan£Cal cin het ,ïp®k ren-Koomen-kanaal. v Op de rest van het front gin'g de Jag -betrckkkelijk kalm voorbij. Het Fransche îegerbersclif. PALUS, 11 April. H, N. draadloos. De Fransche artillerie heeft zich in de» loop van den dag bedrijvig getoond tusschea Montdidier en Noyon. Een Duitsehe afdeeling is onder het Fransche vuur verstrooid in da streek van Orvillers—Sorel zoo ver er Fransoha linies te kunnen bereiken. Ten N.W. en ten O. van Reims hebben da Franschen welgeslaagde aanvallen gedaan en1 12 gevangenen 'en een machinegeweer binnenj gebracht. In Champagne heeft de vijanci vooruitgeschoven Fransche posten aangevalle» ten O. van Souain. Hij is in levendige gevechten terugge^ slagen. Een andere vijandelijke aanval in het bosch van Apremont is mislukt door' het Fransche vuur. PARUS, 11 April. Oificieel avondbericht. | V<-rwoede geschuts'trijd op bcipaald© punten' van het front benoorden Mon.didier en in1 streek van Lassig.ny. V annaeht en vanoehtend sloegen d • Franschen twee nogal levandiig© aanvallen de? Euitschers; in den sector van Noyon ,af. 'lusschenpooaend kanonniiur op !de beide oeyers yan de Maasj en in het PiieverboschJ Vaa liet Zuidelijk front. Het Itaiiaansche iegerbericht. ROME, 11 April. (Stefanij, Ofiieieel. Langg| heel het front matige bedrijvigheid ivian ge-' sefiut on ' pa.troe]josi Onze batterijen besitrei ken vijandelijikie troepen aan het einde vanf het Lorenzo-dal en bij Falgareda alsi medo wagens, die ten N.O. van Cava Zuoi ciherine op w&g waren. in het .bekken vajnj Asiago maakten wij eeaiige gevangenen. Tan de Turksehe fronten. Het Engelsche iegerbericht LONDEN, 11 April. (Rcuter). OfEiiciael. Irif den vrrfegeai ochtend ,v,an 9 April hebbteaj onze troepen beivesten de spioorlijh Tulkei ram—Ramleh hun Jini© ovjar een diepte varf 1 tôt l1/2 mijl en een Jireedte van 5 mfl Mftar voren gebracht' ©n do dorpea ElsefiJ en Rabat vei'ovigrd, ondanks d'en hardniekfciî gen tegenstand van den vijiatid,( wiens teigeni; aanvallen door ons geschu't- ©n machi'nfegei weer vuur werden gofnuikt. Er werden goi vangenen gomiaakt» waa ronder eenige Duit^ ^phers.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods