Belgisch dagblad

747 0
26 November 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 26 November. Belgisch dagblad. Seen on 25 January 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/599z02zz98/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

< fff l'ganj* m 111 n—— TRIJliAO S(ï NOVEMBER 1915 IVo. «33 r v 'ÀBONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Losee nttminers: Voor Holland 5 cent ▼oor Buitenland Tk cent. Den Haag, Prinsegracht 39, Telef. Red. A&rn. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HE-RBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. » ADVERTENTIEH: Van 1—5 regels f 1.60: elka iagel meer î 0.30; Réclames 1—5 regels £ 2.50; elke regel Bieer f 0.50. London : Dixon House Lloyds Avenue E. 0. WWBBW—B—B—B—[ MOED HEBBEN. Het is een schande geen moed te liebben. Geen bericlitje komt er over stilstand aan het front, geen tijdingske hier of daar opgediept over den mogelijk langen duur van den oorlog, geen waarschuwing over de nood-zakelijkheid dringende maatregelen te treffen wegens deze of geene critische toestand — of zoo gauw laten zekere Belgen het hoofd hangen, en staan er wateroogend, pessi-- -îistisch-roekeloos het allerergste te voor-spellen.Men vergeve hun het kwaad dat zij on-willens stichten. Want zij stichten kwaad : ze zijn verbreiders van onheilsmaren die enkel in httnoorlcjs-beneveld brein ophevelen ; ze ontzenuwen huu omgeving ; ze ontmoedigen.... Neen, ze ontmoedigen niet, maar ze zijn een zoo ontstichtend voorbeeld ! Men vergeve het hun: ze weten eigenlijk niet wat ze doen. Laat ons even redeneeren. Welke zijn de voordeelen die Duitschland tôt heden toe behaalde ? Heeft het België verslagen? Neen! Ons leger staat even frisch, even moedig, even kalm en zeker van de overwinning, staat even ,,blij" aan de oevers van den Yzer als vôôr een jaar. Heeft Duitschland Frankrijk verslagen? En Engeland? En Rusland? Wint Oostenrijk 1 jet op Italie? Overal staan de dijken der geallieerden pal: de hevigste kulturstormen laten ze ongedeerd. — Al goed en wel, maar geografisch en strategisch gesproken staan ze in Frankrijk, in Rusland.... — Ze staan er, ja, op een been, onzeker en onveilig als een vogel op een tak. Geen dier grondgebieden is veroverd,is Duitsche eigen-dom geworden. België, hoe de schaanitelooze woordverbreker het ook steeds meer en meer uitzuigt, en in zijn zakken tast, als een dief die op't slagveld weerlooze gewonden en Hjken bestelen gpat, België's haat en onwil laaien met den dag sterker op. InNoord-Frankrijk, in West-Rusland gaat het voor den Duitscher niet beter. Overal bevindt liij zich in door-vijandelijke streken — waar hij zich doodbloedt, waaruit hij toch — die dag komt — wijken moet, waaruit hij welhcht binnen kort vluchten moet, met schade en schande." Voor dien dag houd ik een ijzeren stok gereed, zegt mijn buurvrouwe, om te ranselen op den rug van de moffen die dan hun trein man-keerenNeen, Waarlijk, de Duitsche veroveringen ( ?) lijken mij tôt op dit oogen-blik geen „herliches Geschaft." Schrale winst zijn ze, bijzonder met het oog op wat Duitschland verloren heeft 1 « Wordt zijn handel, ja of neen, stopgezet, heelemaal, doodelijk stopgezet sedert meer dan één jaar door de Engelsche oorlogsma-rine? Is zijn inwendig sociaal leven niet heelemaal ontredderd? Het Duitsche Rijk was eenmaal zoo bloeiend, zijn expansie-drang was kolossaal : is dat niet gefnuikt, verminkt, ontzield ? Teert het thans niet op zijn kapitaal dat metterure deerlijk slinkt? Phi zijn millioenen dooden! Zijn millioenen gekwetsten! Zijn duizenden stervenden! Zijn duizenden verminkten! Zoo dat het verplicht is steeds nieuwe lichtingen te doen! Een paar huizen van mijn huis woont een Duitscher: sedert meer dan 30 jaar woont hij hier. Hij is een vijftiger. En hij moet opgaan! En bij al dat gruwelijk verlies, het verlies zijner koloniën! En 't verlies van zijn eer! Het héeft de achting verbeurd der wereld.. Er kleven op de handen van den Duitscher niet éèn, maar honderd onuitwischbare wroeging- en schande bloedvlekken ! Welk water zal uit-wisschen: België, Leuven, Reims, Lusitania, Miss Cavell, Yperen, en honderd andere rechtsverkrachtingen ? Zeg, na dergelijk gruwel-bilan, waar is de winst? Wie heeft er gelijk: de Fransche schrijver die zegt dat Duitschland voor het oog van 't liehaam wel de moment-over-winnaar schijnt te zijn, maar voor het oog der ziel de werkelijk overwonnene is — ofwel gij, die zeurt en kniest zonder even de moeite te nemen eens ernstig na te denken! — Maar de Balkan Servie! '— Nu ja! Servië! 't arme martelaar-Servië ! De toestand is er hachelijk. Was hij niet hachelijk in October '14. Niet hachelijk in Rusland vçor één maand? Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Er zijn fouten begaan in Engeland: Engeland bekent het, en dan is er herstel mogelijk. Zouden er soms geen fouten begaan worden door de Entente ? Laat ons wachten met onwrikbaar vertrou-wen!Met vertrouwen! 't Is al wat men van ons vraagt. Wekelijks ontvang ik brieven van het front: heb moed! zeggen die brieven. En deze klagen nooit, nooit! Daar kunnen ze geen lioofdbreken, geen treurnisse. Zij ginder, onze stoere flinke jongèns, die 't harde bloed-werk verrichten moeten, en telken dag weer herbeginnen moeten dezelfde gevaarlijke taak : zij klagen niet! Zij beuren het hoofd met een aandoenlijk vertrouwen! En wij, wij zouden het durven laten zakken?JOH. DE MAEGHT. S® toestand. Ooggeluigcn dio van het Serviseh front teruggekomen zijn, vea-klaren dat de te/ rugtocht der Serviërs in goéde ord'e ge-schiedt. De Bulgaren rnaken geen enke-len krijgsgevamgene. Do Serviërs be-schikken steeds over talrijke kanonnen. Hadden zij de beloofde hulp in Macedo-nië gekregen, zij zouden nog stand ge-hoaden hebben op de fronten van de Donau en van de Timok. De geestestoestand van het Serviseh leger blijft goed. De einduitslag van den strijd hangt heelemaal af van het tijdig aankomen der geallieerde hulptroepen. Dat Mitrowitza en Prisjtina door de Keizcrlijken zijn genomen, moet ons niet verwonderen, daar het Serviseh leger voeling moet zoeken met do uit het Zui-den oprukkende bondgenooten. In de vlakte van Kosso/o duren de geveehten steeds voort. Bij Kriwolats hebben de Bulgaren ver-scheidene stellingen der Fransehen be-stormd.Alet Griekenland duren de onderhande-lingen voort. Het schijnt dat men tôt eene bevredigende oplossing zou komen. Jammer dat van Italiaansche zijde stok-ken tusschen de spaken worden gestoken. Ziehier de eischen der entente : le. de-mobilisatie; 2e. terugtrekking van de Grieksehe troepen van do grens; 3e. Vôlkomen vrijheid van handelen van het leger der geallieerden; 4e. de verplich-ting om de Servisehe troepen, als die over de Grieksehe grens terugtrekken, niet te ontwapenen; 4e. verplichting om het leger van de geallieerden niet aan te vallen. De vloot der entente verlaat Salonild niet. In Bessarabie worden de laatste toe-bereidgelen gemaakt om een talrijk leger bijeen te brengen, dat o rider généra al Koeropatkin tegen de Bulgaren zou op-rukken.In Rusland, bij Riga, ten westen van liet Kargermeer hebben de Duitschers hier en daar zich op verseheidene pun-ten moeten terugtrekken. In het Zuiden bij het dorp Kozlinitsj worden de geveehten voortgezet. In Mesopotannië hebben de Britten Ktesiphon op slechts 18 mijlen van Bagdad veroverd en de Turlten verslagen. 800 gevangenen werden hun ontnomen. De Engelsche verliezen beliepen 2000 dooden en gewonden. Da Engelschen ttoesten 3 of 4 mijlen van de genomen stellmg albîijven, t-en gevolge van ge-brek aan water. —1 ' ■ ' In Kaukasus gèene verandering. Ook in het Westen is, er weinig nièuws. Langs de Isonzo en in Tirol slaan do Italianen er goed voor. Zij houden niet stil om door te breken. Aan het Oostelijk front onfstrekt Duitschland zooveel volk mogelijk, om het naar het Westen te sturen. De Duitsche vijand heeft in het bin-nenland niet meer de beschikking over groote reserves en is dientengevolge ge-noodzaakt het oorlogsterrem, waar de toestand het neteligst schijnt, op een ge-geven oogenblik te verstferken ten koste van andere oorlogsterreinen. Volgens geloohvaardige berichten wordt do toestand in Duitschland steeds ern-stiger; de ontevredenheid van het volk neemt, wegens het gebrek aan voedings-middelen, toe. Daardoor wordt do Duitsche regeering er toe geleid, de moge-lijkheid van een vrede te overwegen. Militaire kringen zeggen dat Duitschlands weerstand'svermogen afneëmt. Men is dus van oordeel, dat een gunstige wei^ding op til is. Kerstgesehenken voor tlo soldaten aan Met front. Do Belgen in Nederland begrijpen, dat1 zij een zware schuld ten aanzien van ons leger hebben aangegaan. Aile gif-ten, zelfs de geringste, bew.ijzen hoe het leger bemind wordt. Obk in Engeland wordt sterk geijverd, onder de bescher-ming van Prinses Clementina^ van België, voor Kerstmisgeschenken aan de Belgische soldaten en die giften brengen veel op. Zullen de Belgen in Nederland ten achter ' wiilen blijven in edelmoedighcid ? 3 e 1 ij s t. Bedrag der vorige lijsten fr. 356.45 g. 25 Baron Fallon, gezant van België g. 20 Graaf d'Otillremont, secretaris van het ge- zantschap van Belgio en grav'n d'Oultrc- mont g. 10 Jean Kreutz fr. 100 F. Witlemans, advo-caat g. 2.50 De lijsten verschijnen tegclijk in L a Belgique, onzen veelgelezen confrère van Rotterdam, en in het „Belgiscti Dagbla a————— Links eu Redits. De Belgen in den kerker. De Duitsche bladen zelven beginuen in te zien hoe schandelijk de Belgen, die opgesloten zijn als niisdadigers, door de Prui?ische militai isten worden beba»de!d. „Vorwarfcs" schrijft: Ettelijke duizeoden vierkante kiloraeters ziju op het oogenblik door onze troenen bezet en onder Duitsch heheer gep'aatst. Millioenen Belgen, Fransehen en Russen worden van hun volken afgesebeiden door de bewegelijke grpn-zen, welke onze troe> en vormen Deze gewa-pende grenzen verbreken de banden van tal-looze gezînnen, scheiden zonpn van hun ouders, mannen van hun viouwen, vaders van hun kinderen. Onder de wa >enen geroepen. nioesten zij hun woonplaatsen verla^en en sindsd en belette de prikkeldraa Iversperring elke ge-liieenschap met de acbtergeblev n gezinnen. Een vreeselijk, onbeschri flijk lijden is daardoor ontstaan en hoofdzak°lijk treft dit on«chuldigen Voi wârts meent een uitweg te kunnen aan-wijzen. Men zou, îvèënt hij, in een neutraal land, bij voorkeur Zwitserland, 'n transmissie-bureau kunnen opriehten dat 2 of 3 maal per maand tijding moet ontvangen van den toestand der strijders, wier familie in de bezette streken woont. Het bureau zou dan die berichten over kunnen brengen na ze eerst. vertaald en in een bepaalden vorm gegoten te Tiebben. Hetzelfde zou men kunnen doen met de gezinsberichten uit de bezette streken ontvangen. Het blad meent, dat bet ook voor Duitschland goed zou zijn, daar ''e stomme woede tegen zyn beheer zou verrainderen " Duizend frank voor een kus Aan boord van de Fransche f aketboot Ro ebarabeau, die in brand is geschoten. zooals men weet, bevond zich de lieve ai tisteiLiban Greuze, die a!a nurse eener ambulance was ■ gekleed. Zij deed een omhaling onder de pas-sagieis Een heer zegde eensblaps: ^Duizend frank voor een kus 1" En de tooneelspeelster stemde toe, zeggend : „Ik omhels u . ..voor Frankrijk". Geen neutraliteit meer, De beroemde Noorsty-" jurist Mikael H. Lie beeft in zijn jongste boek Luxemburg eller Belgiën zich uitgesproken teg<"n de neutraliteit van België en van Luxemburg. Duitschland heeft het gansch içternationaal rectit achteruitgedrongen naar de barbaarsche tijden Indien België toege'aten had dat de Duitsche y'oepen dooimaicbeerden, dan zouden zij meester zijn van de Manche tôt Le Havre. Zelfs indien België onafhankelijk in naam ware gebleven zou zij economisch onderge-sebikt zijn en van haren machtigen nabuur in het Oosten afhangen. Het gansche land zou door de Duitsche ondernemingen en be-langen doordrongen geweêst zijn. De Belgen zouden niet hebben kunnen weerstaan aan den drang uit het Oosten, die de hinderpalen van taal en van ras dra uit den weg zou hebben geruimd. Een volk leeft niet alleen van brood. Indien België niet eene eerlijke inspanning had ge-daan om zich te verzetten, de zelstandigheid des lands zou opgeofferd geweest zijn. Bekende namen. De Fransche bladen melden dat de kiein-zoon van den Franscben staatsman Clemenceau zieb onderscheiden heeft en het oorlogs-kruis verwierf. Dit is ook het geval voor den kleinzoon van den grooten dichter Victor Hugo, de heer (-xeorges Hugo, luitenant in het Fransche leger, die het eerelegioen verwierf.„Bon sang ne peut mei tir". Onze mîn.sters. De heer Paul Segers, minister van Spoor-wegen, bevindt zich in Engeland, waar hij zich voorat bezig houdt met onze handelsmarine. De minister. zal er voordrachten houden Zater-dag 27 November te Oxford en Zondag 28 dezer te Folkestone. , e Benarde toesîand. Do grootliertogin van Luxemburg-heeft een kleinen staatsaanslag gepleegd, die haar zou kunneu beiouwen. Na het overlijden van staats-minister Eyschen en den président der Kamer, den heer Laval, had zij vier nieuwe ininisters benoemd en de anderen ontslagen. De nieuwe ministers zijn bepaald Duitsch-gezind, Tengevolge van een vechtpartij in de Kamer, waar een der nieuwe excellentes klap-pen aan zijn ooren kreeg, ontbond de vorstin de Kamer. Dit is de staatsaanslag gepleegd op aan-raden van de Luxemburgsche Katholieken, vrienden van den iasteraar der Belgen, Ers-berger.De groothertogin speelt met vuur. Hare bekende Duitschgezindheid heeft groot mis-noegen in Luxemburg verwekt. VVaarscbijnlijk zal men haar na den oorlog verzoeken, naar Duitschland of naar... Portugal terug te keeren. Hoop en vertrouwen. Kitcbener heeft het volgende te Athene gezegd : Wij hebben in den afgeloopen tijd onze militaire voorbereiding voltooid. Engeland, zei lord Kitchener, zal in Maart a.s. 4 millioen man onder de wapenen hebben en in staat zyn 6 millioen Russen te bewapenen en van het noodige te voorzien. Men moet dus zijn naief zijn om te gelooven, dat de oorlog anders dan met een nederlaag voor Duitschland zou hebben. De Belgen aan den Yzer. De slag in Vlaanderen werd in twee achtereenvolgende bedrijven uitgevoehten. Het eerste, dat van den Yzer en Diks-nmiden, werd door het Belgische leger en do Fransche marinefusiliers afge-speeld. Het begon op 16 October en iuag den 30 dier maand als geëindigd besohouwd worden, want de iniiame der puinen van Diksmuiden op 10 November was nadien maar een episode, dio geen invloed had op den reeds verkre-gen einduitslag. Het tweede bedrijf dat van het ^zerkanaal en Yperen, begint eerst op liet eind van October om 15 November te eindigen. Hier werden Fransche en Britsche troepen in 't gevecht gebracht, die voor het eerst in het mid-den van October verschenen. Maarschalk French heeft er in zij ne rapporten de dramatische tooneelen van besclireven. Na den aftocht uit Antwerpen was het Belgische leger op 13 October geheel afgemat aan den Yzer verschenen, op 8(J.000 man telde het maar 48.000 ge-weren. De kleederen waren verscheurd, de soldaten waren haveloos en uitge-put.Bij een oproep van haar Koning springt het recht. Het Avas/ alleen om aan 140 Duitsche bataljons, d. w. z. 110.000 man, door 500 vuurmonden bij-gestaan, weerstand te bieden. Het ge-vecht begon 16 October. Men had bevo-len twoe dagen stand te houden : het vocht vijftien dagen. De onversaagde di-visio Grossetti, de eerst Fransche hulp die opdaagde, .verscheen eerst 23 October op het slagveld. Het drama dat zich van 16 tôt 23 October op deze met water en mist bedekte vlakte afspeelde, op de oevers van dit slijkerige kanaal en de spoorwegophooging, waarvan de roode asch brandend lava scheen, tusschen die eenige in lompen gehulde Belgische soldaten, die zich aan den laat-sten brok van hun vaderland vastklamp-ten, en die diehte Duitsche bataljons die siorm liepen bij het zingen hunner mys-tieke en wilde zangen, — dit drama id een heldenzang van uitnioording en roem. Toen do Fransche hulptroepen aankwa-men en het gevecht l^prstelden door den vijand te dwingen opnieuw deai Ykci-over te trekken, die hij to Tervaete overschreden had, ging het Belgische leger voort met vechten tôt het water den vijand dwong zijn- heil in do vlucht te zoeken. Er werd eene telling gehouden: 11.000 Belgen waren op het eoreveld gevallen en 200 kanonnen onbruikbaar geworden door het aanhoudende schieten. Terzelfdertijd, toonden te Diksmuiden de Belgen van de heldhaflige brigade van generaal Meiser — het lie en 12e linio — aan de zijde van 6000 Fransche mariniers en met dezen een geheel vormend, hunne schoonsto militaire deug-deri. Zij verloren er het vierde gedeelte van hun manschappen en 36 officieren op 85. Men huivert bij de gedachte dat, indien het Belgische leger van 16 tôt 23 October zich tegen de vijandelijke over-macht niet verzet had, ze3 Duitscho lcorpsen den Yzer zouden overschreden hebben, den linkervleugel der Verbonde-nen indrukken of omvatten en waar-schijnlijk Kales zouden bereikt hebben. Ziedaar wat diende herinnerd te worden, na de artikels in do Fransche pers, waaruit men mocht besluiten dat de Fransehen de eerste viool aan den Yzer zouden hebben bespeeld. B E R I C H T. Sedert 15 November ondergaat het Bel-gisch Dapblad verbeteringen, die niet aan onze lezers zijn ontsnapt- Ons blad gaat thans regelmatig te1'/2 lire middag onder pers. De abonnenten van Den Haag en Scheveningen ontvangen dus het blad merkelijk viueger met de eerstvolgende uit-deeling.Reeds voor 2!/2 Lire 'snamiddags is bet nummer verkrijgbaar in de kiosken of op straat De bestellingen in het binnenland 'zijn ook vervroegd, zoodat aile onregelmatigheid is uitgesloten. ^ Om 3'/î ure is het blad reeds te koop te Rotterdam. Nog denzelfden avond wordt bet in de kampen- van geÏQterneerden verkocht Ons blad is het eenig Belgisch orgaan dat met eigen telegrammen uit Londen van denzeifden morgen verschijnt. Maatregelen zijn genomen om dien Londenschen dienst nog uit te breiaen en te volledigen. Dit is van het hoogste belang, daar Londen het best ingelicht centrum over de wereld-gebeurtecissen is. (ieen blad in Nederland hevat meer nieuws uit het bezette België dan het „Belgisch Dagblad". Ook die dienst wordt volledigd. De medewerking van gezaghebben'de Belgen in Nederland, Engeland eu Frankrijk is ons verzekerd, zoodat het Beigisch Dagblad, welk enkel en alleen eene nationale politsek van Eendracht volgt, waardoor de bevrijding van het vaderland zal worden verzekerd, het getiefkoosd blad van aile Belgen in den vreemde wordt. Rotterdam sche Brieven. (Van onze ijijzonder« correspondent). Het begint er te spannen in Duitschland. Schippers die uit Mannheiui terugkeerea hangen zeer zwarte tafereelen op van den aldaar en in de omstreken heersebenden nood. Voor het meest onontbeerlijke, zoowel als voor hetgeen men in Duitschland als weelde-artikels beschouwt, is men op rantsoen ge* steld en de personen van de lagere klassen vooral begimien het zeer hard te verantwoordea te krijgen. Ondanks de strenge csnsuur die het spreken belet aan de diukpers en ondanks de ijzeren tucht, door de overheid ingesteld, begint het moeilijk te worden de klachten van het publiek geheel en al te versmachten. Te Mannheim kost de boter 8 mark den kilo ! . In usschen woidt de jacht op hetgoudmefc de grootste scherpte doorgezet. Als er maar ergens verondersteld wordt goud te zijD, gaan de olficieele zendelingen er dadelijk op uit. Hetzelfde voor al wat raetaal is, of er op lijkt. De seboone gestes van scholieran die goud on metaal opzochten, zijn voorbij; de over-winnings[?jroes gaat stiiaan over en meer en meer begint men zich achter de ooren te krab-ben. Er heerscht dan ook onder de bevolking, langsheen den R' ijn, eene zeer gedruktô otemming. Deze geeft zich lucht in deze klacht die alom weerklinkt : iietduurttelangl Onze verlie» zen zijn te zwaar! Twaalf Duitsche soldaten om oen goudstuk te vinden. . Hetgeen hierboven gezegd wordt over d® schaarschheid van het goud in Duitschland wordt bevestigd door een ander bericht komende van een schipper uit de omstreken van Mannheim, zoo pas te Rotterdam toege-komen.Toen deze man met zijn schip nabij de Duitsche watei grens gekomen was, werd hij op eens aangeroepen door een militaire be-waker bij te draaien aan wal. De boot w»s niet zoodra aan wal gemeerd of een patrouille van J 2 soldaten sprong aan boord. Do bevelvoérenûe feldwebei rnaakte den verbaasden schipper diets dat er goud verborgen was aan boord en bij iast had dit te vinden. Meteen werden den schipper, zijne vrouw en doebter op het dek geplatvtst, onder goeda bewaking. Daa» begonnen de soldaten nauw» keurig de kajuit af te zoeken. Na een kwartieruurs aldus jacht gemaakt te hebben, kwamen de Feldgrauen triomfan-telijk naar bov n ; de Feldwebei hieid een Duitsch goudstuk in de hand, ve.rwerkt in eene broche. Dit kleinood, eigendom van de schij» persdochter, was betgeen men zocht. Het be-staan ervan was door ieinand bekend gemaakt. En dit" ééue goudstuk mocht met buiten bet machtige Duitsche Rijk 1 De schipper, «viens goede trouw niet kon verdacht worden, kreeg biljetten van één mark in de plaats van de borstspeld zijLer doebter 1 De Vliegkunst. De heer Lucien Marchis, leera^tr .in da vliegkunst aan de Wetenschappelijke facul-teit te Parijs, herbegon zijne cursussen in de thesiszaal der Sorbonne. Gedurende een onderhoud gaf de professor zijn indrukkeu weder: „De vooruitgang in de vliegkunst? zeide hij. Deze is nooit zoo goed gevorderd als de laatste 15 maanden. Dank zij de verbeterde toestellen, waarover zij thans bescliikken, verrichten onze vliegeniers dingen, die men bij het begin van dezen verschrikkelijkeu oorlog niet zou gedacht hebben. JJeze vorde-ringen is men vooral aan de, ,aerodyn„-iUsche' ' wetenschap verschuldigd, die door het publiek weinig gekend is. Zij heeft den heer EiiïeLtot de ontdekking geleid, dat de zuiging der lucht boven de vleugels sterker is dan de stuwkracht er onder. Deze belangrijke ontdekking heeft ernstige gevolgen doen ver-mijden, want men kan zich gemakkelijk voorstellen, wat er van een toestel, waaivan het bovenste vleugeldoek niet genoegzaam vastgemaakt is, zoû worden. „De aerodyuamiek behoort ons, zij is ons werk. De eerste systematische proefnemingen werden voor 5 of 7 jaar gedaan door den heer Eiffel, die achtereenvolgens de vlakken en dan de gebogen oppervlakten afzonderlijk onderzocht heeft. „Deze proefnemingen werden gevolgd door de werken van deu heer Rateau, van het Institut de Saint-Cyr; van den hertog van Guiche en van majoor Dorant te Cnalais-Meudon. Deze laatste heeft het vraagstuk der luchtschroeven opgelost. Al deze werken zijn tegenwoordig van zeer groot belang. Zijn de grootste diensten dan niet bewezen door de voor aerodynamische proefnemingen ingerichte laboratoria ? De groote inspanning, die op dit gedeelte der vliegkunst gedaan werd, is niet tevergeefs geweest, want, men heeft overgroote resultaten bereikt. „Bij het begin van den oorlog schenen de Duitschers in de vliegkunst een zeker over-wicht op ons te hebben. Maar dit overwicht — dat wij mitsdien heroverd hebben — be-stond niet dan in het aantal toestellen en luchtloodsen, die heimelijk tôt den oorlog voorbercid werden. In den grond der zaak hadden zij niets anders gedaan dan onze vliegtuigen nagemaakt. In aerodynamiek hebben zij niets meldenswaardiss »»rricht.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods