Belgisch dagblad

1033 0
22 September 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 22 September. Belgisch dagblad. Seen on 22 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/gb1xd0rs3n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

VRIJDAa as SEPTËMBËl09i6. ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Nederland f 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor .Nederland 5 cent voor Buitenland 7'/s cent. Den Haag, Prineegracht 39 rn^l «-r» À rl m in 74RR. BELGISCH DAGBLAD —«-M-* —«- — M -«M»»- Km* «*» «**« W œ Mistsa»-" E'aftvW SS» IBaBB Bestuurders: Dr. TERWA6NE — CH. HERBiET. Hoofdredacteur : L. du CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. v. m ADVEBT EN TIEN. Yan 1—5 regels f 1.50: elkfl regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.50 ; elke rege? meer f 0.50. London : Dixon Hoise Lloyda Avenue E C. DRANG NACH OSTEN y 7 Laten wij ons niet te veel in beslag nemen door den nieuwen reuzenslag in Picardie? Schenken wij genoeg aandacht aan den stiijd in het naaste Oosten? Vergeten wij niet te veel het hoofd-doel van Duitschland in dezen oorlog? De officieuse Kôilnische Zei-t tung schreef verleden week: ,,Duitsch-lands objectief in liet Oosten en in het Westen is bereikt. Op den Balkan en in het Noorden is Ruslands panslavische heersehzucht gansch tegengcwerkt. Wij hoeven haar nog enkel zijne laatste hoop nopens Konstantinopel te ontnemen. ,.In het Westen zal Engeland ©envoudigi ©en grootc mogondheid onder de velen blijven. Zijne overheerschiug der zee en zijne plaats als meester van de wereld zijn vernield. Dit waren alleen Duitsch-land's doelwit. Door het te bereiken zal Duitschland niet kleinzielig wezen een sluk Belgisch grondgebied of een Rus-sische provincie te betwisten, die Duitsch-land's doel niet zijn, noch geweest zijn." - 1s bluf zijn. de woorden van het Kc ische blad niet banaal. Wat Belgiô betreft weten wij genoeg dat de druiven nog te groen zijn. Dit is zeker oolc het geval voor Polen. • Wij geven toe dat Duitschland vooral het zwaard uit do schede trok voor de meesterschap over de landen die ziïch uitstrekken van den Rijn tôt de Perzi-sche golf. Daarom moesten Frankrijk en Rusland in een handomdraaien weerloos gemaakt werden. Met Engeland jou Duitschland zich maar dater meten. Het zou tôt zijn laatste kanon vechten voor den spoorweg Berlijn—Bagdad, die thans werkelijk onder Duitsch toezicht staat. Cm dien weg veilig te behouden moet de gansche Donau in Duitsche macht wezen. Begrijpt men nu waarom Roemenië een hinderpaal is en de Centralen met hunno Turksbhe-.en Bulgaarscho vazedea van onzen bondgeiiotft een tweede Servie! w'ilen maken? __ Men mag geitfst'"fentAmen dai de jong-ste krijgsraad onder voorzitterschap dea keizers dit besloten heeft. Is Roemenië geen land dat vol steekt van graan, vleesch en petroleum, die de Duitschers behoVven? Is het onmogelijk Roemenië le ver-slaan?In Thracio staat een aanzienlijk Turksch leger, dat uit Klein-Azië kan versterkt worden zonder gevaar voor die Aziatische gewesten. De Bul'garen beschikken reeds langs den Donau over geduehte troepenmassas, en bovendien kunnen Oostenrijk en Duitschland met een aanz,ienlijk leger ter hulp komen, dank aan hunne reser/es. Do mogelijkheid is niet uitgesloten dat Mackensen over den Donau trekt, zelfsi over de delta om Bessarabie binnen te dringeo. Moest dit gebeuren, dan is Rusland alleen in staat Roemenië een directe hijjp to verschaffen. De geallieerden kunnen,. het is waar, door hun offensief meehel-pen het onweder af te wenden, terwijl de slag aan de Somme Hindenburgt's plannen in de war brengt. De mogelijkheden, die we hier onder de oogen zien, sluiten niet uit, dat Duitschland geene builen loopt tegen Roemenië. Nochtans moeten wij ernstig de Duitsche plannen overwegen. Wordt in Picardie op den kop van den Duitschen draak duchtig gehamerd, haar staart kan in het Oos/ten groote seliade veroorza-ken.Men vergete immers niet, dat behalve in den Elzas, geen voet Duitsche grond in Europa is genomen; Dat, terwijl velen hier droomen en do huid van den beer reeds verdeeleo, de Duitschers nog te Noyon, te Brussel, te Warschau en Belgrado, alsook in Cet-tinjo .zijn; Dat bovendien Duitschland meester isi van den weg van Berlijn—Bagdad. Laat ons weinig luisteren naar hen die spreken van verlegging der Duitsche Hnie naar Antwerpen, Namen—Verdun. Wie 't beleeft, zal 't zien. Laat' ons liever waken en handelen, en zien wat er 00k aan den Donau ge-. ben%. \ . Meer dan ooit is eentféfd" van optreden onder de geallieerden gebodsn of anders kan de eindzegepraal, dien we hopen, [ ons ontsnappen. | DE TOESTAND Wonderbaar schijnt het nieuws van de aan een ultimatum gelijkende nota van Griekenland aan Duitschland nopens de interneering van het vierfle Grieksche legerkorps in- Duitschland,1 en dt bezetting van Kavalla door de Bulga-ren. Die stap bevreemdt omdat hij ge -daan is door een ministerie dat het wan-•trouwen der Entente liad gewekt. We zallen zien en wachten want in Griekenland moet men zich aan ailes ver-wachten.Het Grieksch imbroglio is ver van geèindigd. We nemen meer en meer aar dat Venezelos en de koning het in der grond eens zijn, on het altijd zijn ge weest, maar comedie spelen om de Wes-tor&ohe en Centralo mogendheden te ver schalken. De koning is ee»- Grielc maai Venizelos is een Kretenzer. ■Je Pruisischë en Beiersehe troepen zijn in hunne tegenaanvallen op het be noorden de Somme verloren terrein mis lukt. Dit fiasco versterkt onze overtui-ging dat de Duitschers in het Westen onmaehtig geworden zijn de verloren stelling terug te winnen en meer en meer verdèdigend optreden, want hunne tegenaanvallen gelijken al te veel op uit-vallen van tene bezett'ng eener forteres Thans is het ons gegeven op dekaar to zien dat de derde lime der DuitscherÉ aan de Somme op verschillende punter is ingedeukt. Die lijn loopt van Mirau-mont tôt l'iers en van Fiers over Mor val tôt Rancourt. Welnu de kapel (in het Noorden van Courcelette) die deel maakt van de 3e linie is in Britsche haurien, die 00k Fiers tôt bij Grande-court bezitten. Zij zijn op 800 meters van Morva] terwijl de Franscben voor het kerkhof van Rancourt staan en aar het Oosten van Bouchavesnes, van waai zij Aîïaines en Mont Saint Quentin in het Zuiden bestrijkem. Combles vormt reeds een uitsprong naar het Zuiden ir vorm van eene V. Die stelling mag reeds als reddeloos verloren beschouwd worden. In geval Combles valt, komt de gansche 3e linie in handen der Engel-schen en Fransehen. Combles is een bol-werk in het Oosten en Thiepval is hei ani.ero bastion in het Westen. Thiepval is msgelijks veroordeeld. De Yerbonde-nen staan geene 200' meters van Combles.In Macedonië zijn de Serviërs op hun grondgebied geraakt, dat zij zullen vrij-maken. Florina werd met de bajonet ge-nomen. Monast'r moet ontruimd zijn. De archievert zijn naur Uskub gebracht. Generaal Cordonnier zit de verslage-»en op do hielen. Hij wil hun den tijd niet laten zich onderweg in te graven. aar voor gebruikt hij honderden motor-ogens die de troeuen vlus op de ge- ) schikte plaats voeren. Ondanks de uitge-breide spionage des vijands kon hij de Bulgaren verrassen. Hun tijdelijke tegen-stand te Baintsa en bezuiden Florina wa3 niet steekhoudend. De gansche pro-Bulgaarsclic en Turksche bevolking vluchtte met de Bulgaarsche troepen en 1 vergrootte aldus de paniek. Generaal Bo-jadjeff schoot met het kanon in de Vluch-telingen, maar 't hielp niet. De Duitsche officieren waren de eersten om Florina te verlaten, waar de Russen bin-| nentrokken. j In de Dobroedsja schijnt de opmarsch ! der Bulgaren, Turken en Centralen tôt stand gekomen, spijts de ,,beslissende" ■everwinning. Een Russisch regiment . maakte een tegenaanval en joeg do Bulgaren verscheidene mijlen naar het Zui- A™ De Kerstdag van den Beîg schen soldaat. Yoor het kerstfeest onzer soldaten, die een derden winter gaan doorbrengen ver van al diegenen die zij liefhebben, zal de Britsche edelmoedigheid zich eens te meer openbaren. Men heeft kunnen lezen in al de groote dagbladen de roerende groep, welke voor dit ' doel door vrouwen aan het publiek gericht is geworden ; de hertogin de Rutland, de hertogin de Norfolk, de gravin de Plyrnouth, - de gravin de Sandwich, Coostancs, Lady 1 Wenlock en Mrs. Anquith, gemalin van den eersten Engelschen minister. De verkleefd-heid dezer dames aan aile oorlogsinstellingea ' is spreekwoordelijk. Wij willen dit feit bekend maken, in de eerste plaats om hen uit ganscher harte te bedanken ; anderzijds, omdat wij weten, dat de Belgische vluchtelingen in Engeland niet zullen ten achterblijven bij het verleenen vag hunuên penning voor het kerstfeest onzer sqldaten. Reeds in 1914 en 1915 hebben de „Britisch Ofifts ior Belgian Soldiers" den kerstdag voor den Beigischen soldaat ingerieht en wel met ,een succès, dat eere aandoet aan de solidari-teitsgeest ODzer medeburgers. Ditmaal nog, wij zijn er van overtuigd, zullen het niet alleen de Engelschen, maar 00k de Belgen zijn, dio den 'oproep der Engelsche Dames zullen beantwoorden en hunne inschrijving zullen sturen aan den schatbewaarder van de British Gifts, Hôtel Ceeil. Strand, Londres W. C. EMïT/TC V A Nr>"R R\7 17. r ,T~lTïl BelgiSGà|8tf8i1iericliî. Vernieling van een Duitsche observaiiepost. 17 September. Onze artillerie heeft heden een vijandelijken observatiepost bij Diimude vernietigd. Bezuiden het Sas voerdeu wij met succès vernielingsvuur uit tegen 's vijands loopgraven. Links en Redits. Goed ingelicht ! Afgaande op een schrijven van zijn correspondent uit Antwerpen, meent Het V aderland yan Den Haag dat de Belgische regeering* do landverraders Ha-e-rens en Lahousse als mede den Luxem-barger Hoffmann niet uit de orde van Leopold heeft kunnen schr-appen. Het Vaderland m>a-g zijne iezers in België — waar wij niet komen — verzëkeren dat het Belgisch Staateblad, — Moniteur Belge — einde van de maandi Augustus het besluit van schrappen van' genoemde dienaars der Duitschers, heeft afgekondigd. Wanneer de redactie het" verlangt, ho;u-den wij- bedoeld nummer ter beschikking. De kunsischilder Emiel Claus bij den Koning en de Koningin crer Belgen Wij vernemen dat meester Emiel Claus, de Vlaamsche zonneschilder, naar De Panne werd ontboden op uitnoiodiging van den koning en de koningin der Belgen. Die onderschei'ding, die een eminenten Vlaming te beurt valt, zal een goe»len weerklank hebben onder de Viamiiigen, des te meer daar het niet van heden is dat Claus in betrekking is met onze vorsten. Een tiental jaren geledon liad hij in den Kunstkriig te Brussel een tentoonstedling van zijne jongslo werken ingerieht. Die tentoonstelling werd t»eu door den kroonprins en de kroonp- inses bezocht. Daar wij ons in de .aal bevonden Hinnen wij verzekeren dat de geestige en jollige Vlaming de vorstelijke bezoetkers veel ,pret bezorg.de, wat niemand zal verwonderen die den altijd jeiugdigen schilder kent. Men weet misschien niet dat de barba- ren, die de boekerij van I^euven, de halle van IJper en do ka- thedraal van Reims vernielden of ver - woestten, door tusschenvoersonen bij Clau- hebben aangedrongen om naar Vlaande- ren terug, te keeren. ma«r dat rie. 1er uie DUiuscno agonten naar de m aan zond. Barthou over de vredesvocrwaarden. Ter gelegenheid van de inhuldigingsver-gadering van de Italiaansche liga „ Dante Alighieri" hield de Fransche staatsman Barthou eene redevoering, Hij zegde: „Zoolang Duitschland niet de duurbare geroofde door hem ver-drukte piovinciën hersteld, niet naar moge-lijkbeid de door zijne barbaarsche wildheid aangerichte schade weder goed maakt en niet finantieele en militaire waarborgen wil praesteeren waarop de wereldvrede een recht heeft, zoolang moeten de geallieerden afzien over den vrede te onderhandelen." R. de Clercq en de vijand. "Wij lezen in het Vlaamsche Nieuws „Ein-delijkl en i>|eter laat flan nooitl Die boeken van dichteir René Dfe Clercq zijta. toegekomen en onmiddellijk zijln wa mlet de bestelling be-v-gonne-n."Zoo, zoo? Men weiet hoe moeihjk het is, boeken uit Nederland naar België to sturen. Do opsteilier van wijlen Do Vlaamscho Stem, van do Toorts en van de Duitsche Stemmen kent dio mcieilijkheden niet. Wat kan do vijand hem weigeren. De rat en de leeuw. Ivolonel Feylor schrijft in het ,Journal do Genève" : De veldslag aan die Somme ziet zij:n tweedo maand eindigen. Maar gedurendc die twee maanden hfirft het offensief nergens senLeus pi'ij'sg'egeven en zijln vorderingon, al zijln ze plaatselijk, zij'n constant geweest. Dat is iets nieuws; overal tot'heiden too, op het Weste-lijk front, hobben de vorderingen na oeno betrekkelijk kortc periodo opgehoud.en. De slag bij Verdun is bijteondcr leerzaam in dat opzicht, omdat hij op zijln minst vijlf maanden ofîensief vertegenwoordigt, in den loop waar-van iedere vooruitgang gevolgd is door een lango phase van afwachting. Iltet offensief aan do Somme heeft een heel andere allure. De Duitschers in Verdun, dat is de leeuw, die met hevige en brullende schok-ken opspringt om het net te vorscheuren. De geallieerden aan do Somme, dat is de rat die de icnoopen doorvreet." Een schoone daad. Do scholieren van Nieuw-Zeeland hebben aan den lord mayor van Londen eene som van 135.000 frank doen geworden, zijnde het bedrag van eene om-haling in de scholen ten voordeele vain de kla'ne Belgische kinderen, ajachtof-fers van den oorlog. Olnze vurigsTo dank! Onze geieerden in den vreemde. De Belgische historicus Cumont heeft in do Académie des incriptions te Parijs een mededeeling gedaan aangaande twee mijlpalen ten oosten van Aleppo ontdekt. Zij worden beschouwd als een bewijls dat de Romeinsche keizer Septimus Severus in 197 ten tijde" van zijn tocht tegen de Parthen, een grooten heerweg heeft doen aanleggen van den Euphraat af 'naar, Hieropolis en Aleppo om verbinding te hebben met Antiochie en de zee. Deze weg in Noord-Syrië is blijven bestaan tôt in den tijd" der kaliefen van Bagdad; op een der gevonden steenen staat een Arabische inscripte. Ultimatum van Griekenland. ûe ûasiisciie SKnï?aiSeïs aan de Somstae afgesSageta. ^ Ps suecesseia dsr» seal8seap"deîi SsiJ FSopiKa an in Zald-Serwie.— Terugiocht dei* ÊfQessîssîies's in 2evenSîaas»gen —^ Be tegenstand der> ^eenaenie^s en Slussen in de Uobroedsia VAN HEM NAAR CLERY. (Van onzen bijzonderen correspondent) Hem, 8 September 1916. Over geheel den Somme-sector woedt d< artillerie onverzwakt en onverpoosd. Kilo meters ver weergalmt het kanongebulde: als een rollende donder. Van Hem uit hoorl men de duels links tôt aan de Ancre, recht; tôt ver over Soyécourt, maar op deDuitschx stellingen bij Comble en Barleux dorschet deEransche en Engelsche kanonnen met uitersl geweld; de aarde siddert onder de' krachl der mokerslagen. Gisteren hebben de Duitschers op die twee punten tegenaanvaller ondernomen, op het eerste punt om Combles te ontzetten op het tweede om den vooruitgang der Franschen te stuiten en zoodoende te beletten dat de troepen van generaa' Micheler lang» het zuiden er in slaan d« nijptang om Peronne toe te halen. Vergeefschc moeite: Ze werden teruggeworpen. Toen de Franschen onstuimig storm liepen tegen Clery en de puinen van het dorp zege-vierend betraden, nam het verdragend gè-schut der Duitschers nog de verkeersweger bij Hem en Curlu onder vuur om het aan-brengen van nieuwe Fransche troepen te verhinderen; thans heeft de vijand de handen vol bij Clery en slechts bij zeldzame tusschen-poozen komen de projectielen van een- en altijd dezelfde batterij op de dorpen aan-gegierd. Zonder meer hinder dan eenige ontploffingen van verdwaalde granaten heb ik tôt mijn groot genoegen een bezoek aan het terrein kunnen wagen alwaar de ov.erwin-naars oprukten om Clery te veroveren. Voor mij ligt het bosch van Hem een j 1 1 4. -1 ^ Langs de diepe wegen die vroeger een lomme-rijke wandeling boden oinzoomd door weel-derig groen, heerscht niet de minste beweging. De golvende aardkorst ziet er reeds van van verre uit als had een boschbrand al het groen vexteerd. Wanneer ik dit oord van verwoesting betreed is het een afzichtelijk visioen: Onder den smoor der springstofeti komt het terrein voor als een chaotische woestenij. Als wilden ze hunne doorkerfde wortels uit de omgewoelde witte aarde rukker strekken de boomen hunne verminkte armer uît in een roep om erbarmen. Hier en daai ontwaart men nog in der haast gedolver elementen van loopgraaf, overblijfselen var een redoute waar vroeger Duitsche batterijer in stelling stonden, en in de steengroever der ravijnen blikjes van opgelegd vleesch Onmeedoogend werden de Duitschers hier be schoten ; de kruitreuk is wel weg maar de luchl blijft bevangen door een benauwenden stanli van lijken.... 't Is van Hem uit dat de legermachter die thans Clery hebben veroverd opdrongen In dezen opmarsch wist zich vooral eei regiment voetvolk te onderscheiden dai waarin de soldaten der klas van 1916 hunn< ouderen niet hebben beschaamd. Het hac reeds eene week gevochten ten noorden de: Somme en trok er met frisschen moed op los Den 9den Augustus begon het opnieuw aai den slag deel te nemen door een zijne bataillons te velde te brengen in de streel van het bosch van Hem. Ten Noorden van het bosch van Hen ligt een ravijn doorsneden door een hollei weg waarvan de diepte op de meeste puntei 20 tôt 29 meters bereikt. Den Westerzoon van het bosch daalt bijna loodrecht. Heel d streek is natuurlijk voordeelig voor de ver dediging. De vijand werd aangevallen maa was vast besloten deze gunstige dekkin; niet te geven.Bijna heel het bosch vfras u Duitsch bezit en beduclit tôt den weerstani georganiseerd. Tegen den rug van klein boschjes waren talrijke mitrailleurs op vin kenslag. Aan den Noorderrand van het bosd verborgen de steengroeven andere snelvuui wapens. Het linieregement viel den 12de: den sector van het bosch aan tegelijkertiji dat de Alpenjagers meer ten Noorden door drongen. Als een wervelstroom stormdei de Franschen vooruit. Hier namen ze di steunpunten bestaande uit de Noorder I boschjes en de steengroef. Vervolgens holdei ze den diepen weg af. Al wat tegenstand booi viel onder hunne slagen. Als om prijs wer> het bosch gezuiverd en voorts ging het to over de spoorbaan Clery-Combles. Het eerste deel van het plan is bereikt. Nu gaat het voorwaarts om daarna door ee: gecombineerde actie van al de Somme-troe pen Clery te veroveren. De Duitschers had den zich ingegraven op eene lijn die door he bosch van Riez loopt en beschermden aldu de baan die van Clery naar Maurepas loopl Van het bosch van Hem kan meuhetbosc van Riez goed onderscheiden. Mijn geleide leidde mij langs den wegwijzer door d stormende troepen gevolgd. Halverwege beid bosschen hielden we stand. Hierjoopt ee: onregelmatige loopgraaf, ze volgt het laagst helling van het terrein en dekte een tweed loopgraaf die de vallei der Riez doorsnijd en langs de andere zij de opwaarts loopt. Den 12 Augustus dringen de aanvallei op deze Duitsche werken door. Het was ee eevaarvolle onderneming. Eerst verdedigde A twee vooruitspringende fortjes van uit cte laagten van het Ravijn-woud en het boscS ' van Riez den toegang bij middel hunner mitrailleurs. Dan waren de loopgraven gun-stig gelegen en voorzien van diepe schuif-plaatsen die den verdediger toelieten sterkê reserves in gereedheid te houden. Trots deze moeilijkheden gaan de troeperj op liuri doel af. De Duitsche mitrailleurs nemen den rechtervleugel onder vuur. Maâr de beweging wordt zoo snel uitgevoerd daj: de aauvallers er in lukken zich neer te werpea op voldoeude afstand om een laatsten storm-loop te wagen. De linkervleugel meer bë-proefd, drong niettcgiin door tôt op 150 meters afstand van het doel. Vlak voor het fortuin doorgedrongen was den uitersteo linker-vleugel gevorderd tôt 30 meters van de in actie zijnde mitrailleurs. Een gedeeltè der loopgraaf was reeds genomen. Handgra-naten gevechten doen na twee dagen strijd de rest in handen der Franschen vallen. In den loopgraven van 13 Oogst wil de vijand een tegen-aanval wagen: Hij trekt zijne strijdkrachten sameh bij Clery, maar ■ de Fransche mitrailleurs vagën de boyaux langswaar ze aanvallen, schoon. Men ziet de Duitschers vallen als vliegeu: een goi^lijn van spsrvuur voltooid het bloedbad. In de veroverde loopgraven, bij het bosch van Hem, in de holle wegen, in heel den omtrek vormen de lijken der gesneuvelden Duitschers afzich-telijke hoopen. Den Hen Oogst verschijnt liet 3e regiment der keizerlijke wacht op het strijdtooneel. Ook dit keurkorps vermocht niet het on-weerstaanbaar élan der Fransche troepen te stuiten. Een laatste stoot werd den 3en September gegeven om Clery. Clery is thans Fratx&ijk teruggegeven. De verovering van Deniécourt. De „Times" meldt: De verovering door. do Franschen van het kasteel en het park van graaf Kergolay twas een sohittOj rende verrichting. De Duitschers kondciï . huitengewoon krachtigen tegenstand nie-den, daar zij het park gedurende twee jaren versterkt hadden en de ruine van het kasteel in een ware vesting hadden; herschapen. De laatste twee weken sloten de Fra® schen het dorp steeds nauwer in1. Do val van Bemy en Vermand-Ovilleres ver-gemakkelijkte de zware taak. Gistermorgenj vereenigden de Fransche afdeelingen vam het Noorden en het Zuiden zich op een; derde mijl ten Oosten van het dorp. On-middellijk bestormden zij de dichtstbijgoleti gen huizen en braken geleidelijk den krachtigen tegenstand. Zij trokken door. het dorp in de richting van het kasteel, waar het gevecht tôt het vallen van den avond voortduurde. Loopgraaf na loopgraaf werd genomen en ten slotte gaf de i*est ; van de bezetting, 400 m an, zich over. Onmiddellijk werd de linie een halve mijl naar liet 'Zuidoosten vooruitgeschoveni, vo#fbij' de Bovfent-hoeve en het Tremhle-bosch, tôt de kruiswegen van F'resnos, Mazancourt en Oblaineourt bereikt werden. Het geheele terrein tussc-hen B-erny en - Deniécourt is een plateau, dat^ een lager plateau beheerscht, waarop de dorpeni Ablaincourt en Pressoir gelegen zijn. Nergens waren de Duitschers in1 staat iets 2 van het verloren terrein te herwitinen ol den systematischen opmarsch v^ïj,. de geat r lieerden te stuiten. Briand's laatsle rede. In antwoord op de klachten van social 1 listen over de verlenging van den oorlog en de opoffering van Fransche levens braclit Briand hulde aan de andere geal-i 1 lieerden voor hun actie. Ilij was in het " bijzonder welsjprekend over de roemrijko 1 roi, door Engeland in Frankrijk gespeeld, : waarbij nog de beheergehing der zee door " Engeland kwam. Toen de soc-ialist Brizen ^ hem in do rede • vie-1, vloog Briand op1,. 1 bracht het aanvallend opti'eden van Duitsch-1 land in herinnering en de inspanning van' t Frankrijk om den invaller te verjagen'. Hij zeide: ,,Gij kiest dit oogenblik om van vrede te spreken. Wat een beleediging 1 van onze dooden." Zijn rede voortzet.ende. zeide Briard, dat Frankrijk cr niet aan kon denken geld t of zelfs bloed te sparen, in ruil voor s een •onmiddellijken vrede, want op hef oogenblik zou dat een oneervolle vredei 1 zijn. Een vrede, die het recht in1 do r wereld herstelt, is enkel mogelijk na eea e volkomen overwinning. e De rede van Briand maakte diepen iri- I druk en werd door de Kamor begroet met e langdurige toejuithingen. e De pers geeft den gunstigen indrukweer,; t dien Briand's improvisatio ira do Kamer, waarmee deze geestdriftig instemde, gef-s maakt heeft. Zij wijs^ erop, dat zelfs dai a meerderheid van de geunifieerdo gocialistefll II hem biivielen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods