Belgisch dagblad

922 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 16 June. Belgisch dagblad. Seen on 24 November 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sn00z72179/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

1© jaargang vHIJDAa 16 JXJTSÏ 1910, No. 331; «r w aboi/nementbjt. É8 maandea voor Holiand franco per post. Losse btbs Voor Holiand 5 cent iuitenland 7V» cent. Den Eaag. Erinsegracht 8®. ïolcf. Red. ' Adm. 7485. BELGISCH DAGBLAD Ba.tm.rriorc . IV TFRWAGNF P.H. HËRRIET. Hoofdredacteûr : L. DU CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. v JïjttX JErJr'A'Xiajwî an 1—6 regels i 1.60; él£« regel meer f 0.80 j Reclamea ^-*-5 regels f 2.60} elie regel taeer i 0.60. / London : Dixon House Lloyda Avenue E C. EENE DUITSGHE OVERWINNING TER ZEE? (Eenige cijfers.) Het zeegevecht in het Skagerak ligt reeds eenige dagen achter den rug. Sindsdieu hebben opvolgenlijke inlichtingen, verschenen in de dagbladen, van verscheidene patroons yan visschersloepen, onvrijwillige toeschou-wers ons de toedracht der actie beter laten kennen. Indien wij deze uiteenzettingen van neu-trale getuigen, welke zich op verschillende punten van het strijdveld bevonden, verge-lijken en indien wij naderhand het resultaat onzer opzoekingen met de tegenstrijdige verklaringen der officieele Dûitsche en En-gelsche mededeelingen vergelijken, komt het klaar aan het licht, dat de voo'rkeur moet gegeven worden aan deze laatste. Het eigenlijk gevecht schijnt drie voor-name phasen te hebben doorloopen: 1. het gevecht der voorhoede gevolgd van dat der kruisers-dreadnought's (evenwichtperiode) ; 2. Aankomst op het slagveld van de ge-pantserde Dûitsche vlôot (periode . van ondergeschiktheid en groote verliezen voor het Engelsch eskader). 3. Het in actie treden der Engelsche super-drcadnoughts (groote verliezen en terug-tpcht der Dûitsche vloot, latende deEngel-schen meester van Jiet slagveld). Wij gaan niet onderzoeken wie der par-tijen als overwinnaar uit dezen reuzenkamp is te voorschijn gekonien; het schijnt ons van veel grooter belang de wederzijdsche situatie van dezen historischen dajj, vast te leggen en te bepalen langs welke zijde de veordeelçn zijn. Dat is het doel, dat wij ons voorstejlen te benaderen. Om de verliezen te bepalen; hebben wij voornamelijk gebruik gemaakt van Engel-sche gegevens, naderhand bevestigd door laattijdige bekentenissen van de Dûitsche admiraliteit. ^ngelsche verliezen. Kruisers- I Queen Mary 28-000 T" Kruisers J Indefatigable 18.700 f. dreûdnoughts]Iûvincibfe V2QQ^ n , T I Defence 14.600 T. — Gepantserde I Warrior '13,500 T. Kruisers ] Black-Prince 13.S00T. 'Tipperary 1400 T. Turbulent „ Nomad „ Torpédo- Nestor „ jagers Ardent 950 T. Fortune „ Shark „ Sparrowhawk 950 T. Dûitsche verliezen. ' 1 Kaizer klasse 24.700 T. v . 1 Thuringen klasse 22.800 T. Kiuisers- l Westfalen 18.900 T. Pomiiiern 13.200 (?) Kruisers fDerflinger 28.000 T. dreadnought's UÀitzow 28.000 T. [Wiesbaden 4.900 T. Beschermde J Rostock 4.900 T. Kruisers 1 Elbing 4.500 ¥. [Frauenlob 2.700T. (?) Torpédo- /12 tôt 15 van een tonnen-jagers ( 1 ) \maat van 6 tôt 900 T. I11 tonnenmaat, alhoewel onder technisch opzicht van bijkomend belang, verliest de Engelsche vloot ongeveer 115.000 T. tegeno-ver 160.000 T. voor de Dûitsche vlpot. Door al de geleverde gevechten tôt nu toe is klaar aangetoond geworden, dat de zware artillerie toonaangevend is. Zij besljst over het lesultaat. Diensvolgens zijn al de oor-logschepen, gebouwd voor 1906, op den aclitergrond gedrongen om plaats te maken voor kruisers-dreadnought, dreadnought's en super-dreadnought's. (2) In het begin van den oorlog beschikte Engeland over 31 moderne oorlogschepen, terwijl Duitschland er 20 bezat ;'t zij dus in de verhouding .van 3 tôt 2. Zoodra de vijandelijkheden aan den gang waren, rekwireerde de Engelsche Admiraliteit de verschillende schepen die in opbouw waren voor andere natiën: twee dreadnought's bestenjd voor Turkije, welke den naam kregun van „Erin" en „Argincourt" ; twee andere schepen van dezelfde klasse bestemd voor Chili.' Intusschen tijd liepen de schepen van de klasse „Queefi Elisabeth" en ,,Royal Sovereign" van stapel, waarbij nog kan gevoegd worden éen super-dreaclnought, die bestemd was voor de Braziliaansche vloot. Op 30 Mei 1916 beschikte Engeland over 46 eenheden van eerste klasse; Duitschland bezat er 25, inbegrepen de kruiser, welke in opbouw was voor Griekenland. Sedert den 1 Juni komt men wederzijds tôt de cijfers 43 en 20, t. i, z. de verhouding van 2 tôt 1. (3) Deze verhouding wordt behou-den wat betreft de tonnenmaat. In ronde cijfers komt Engeland tôt 978.000 T. en Duitschland tôt 474.000 T. (4) 1 eze verhouding of liever dit reeds ge-voelig verschil èn in aantal eenheden èn in tonnemftaat, krijgt nog meer belang, wanneer men de zware artillerie van beide partijen onderzoekt. Engeland 98 kanonnen van 38 cm. 20 „ „ 35i „ 144 „ „ 34 „ 146^ „ „ 30% „ 408 zware kanonnen. Duitschland. 16 „ „ 38 cm. 8 j» » 35^ ,, 118 „ „ 30J „ 54 „ „ 28 „ 198 zware kartonnen. Uit deze gegevens blijkt klaar, dat Engeland beschikt over 98 kanonnen van 38 cm. terwijl Duitschland er daar sléchts 16 -kan tegenover stellen, het welk een buitengewoon voordeel daarstelt voor Engeland. Beeld u in, dat een oorlogschip zooals de „Warspïte" door een enkel salvo zijner kanonnen van 38 cm. ongeveer 7000 Kg. staal en ontploffingstoffen naar zijn tegen-stander kan zenden en dan zal men best be-grijpen dat het sterkste schip niet bestand is^ tegen zulken zondvloed. Tôt nu toe hebben wij verondersteld dat in-het tegenwoordige conflict Duitschland zon-der gevaar kon beschikken over al zij ne moderne oorlog schepen tegen zijn mach-tigsten vijand. In werkelijkheid is dit niet. Onze bond-genoot, Rusland, beschikt nu in de Oostzee over een eskader van .eerste-klasse oorlogschepen, bestaande uit 4 dreadnought's type ..Gangoot" en .4 kruisers-dreadnought's type „Navarin"; 't zij 8 moderne oorlogschepen, met eene globale tonnemaat van . 205.000 T., en voorzien van 48 kanonnen van 35£ 'cm., en 48 kanonnen van 30J- cm. Uit wat vooraf gaat mag men nochtans niet besluiten dat de „Duitsche vloot zoo een soort van „quantité négligeable" zou zijn. Integendeel zij vormt een bewonderens-waardig geheel zoo wat betreft hare eenheid als hare prachtige discipline en de technische en beroepswaarde der be-manning, Zij is een machtig en niet te onder-schatten wapen in»de handen onzer vijanden. De blokkade op verren afstand heeft de plaats ingenomen van de blokkade van voor-heen tengevolge het gebruik en de ontwik-keling der duikbooten. Zij schept een nieu-wen toestand, die aan de Duitschers de hoop overlaat van verrassingen en gedeeltelijke overwinningen, zonder meer, Wat betreft het meesterschap over de zee, daar hoeft men zich niet over te bekommeren ; het is en blijft in handen van Engeland. Koesteren wij dus voile vertrouwen in de oppermacht ter zee van onzen bondgenoot en bejegenen wij deze bewonderenswaardige zeelieden van de oorlogs- en handelsvloot meL-dankbaar-heid en erkentelijkheid. Sedert bijna twee jaar waken zij over onze veiligheid en ver-zekeren de gemeenschapswegen tusschen de Entente-mogendheden. . N P. * * * ( 1 ) Bij het vaststellen der verliezen hebben wij geen gebruik willèn maken van Dûitsche officieele mededeelingen daar zij ons ongeloofwaardig toeschijnen. Ten ande-ren willen wij even aanstippen, dat de kruiser ,,Pommera" tôt zinken gebracht werd den 1 Augustus 1915 iu de Oostzee door een Engelsche duikboot (Ct. Horton). De Frauenlob werd in den loop van verleden jaar 00k erg beschadigd en het schijnt ons 011-waarschijnlijk, dat ee^-reeds'oud oorlogschip, met een maximuin-snelheid van 21 knoopen den kop moet nemen (Duit^çhe communiqué) van een eskader van torpédo jagers loc-pende gemiddeld 30 knoopen. Wij denken dat het hier loopt-over een nieuw schip, her-doopt met den naam „Franenlob," waar-schijnlijk een kruiser van de tj'pe „Elbing." (2) „Dreadnought" is de naam van het eerste Engelsch schip eener nieuwe klasse, uit-sluitend gewapend met een enkele t^fe van zware kanonnen. Naderhand is deze naam gegeven geworden aan al de eenheden dezer klasse. De „Dreadnought" was vroeger gewapend met kanonnen van 30| cm. Sedert dien heeft men oorlogs-schepen gebouwd, gewapend met kanonnen van grooter kaliber; zij dragen den naam van super-dreadnought's. ' (3). Wij hebben geene rekening gehôuden van de ernslig besehadigde schepen die maanden tijd zullen behoeven om hunne plaats in te nemen onder de eenheiden die gevechtswaar-dig lcnnnen zijn. (4) Onze cijfers houden geene rekening van het verlies van den kruiser-dreadnought „Moltke," getorpedeerd in de Oostzee. op 24 Augustus 1915 en waarvan naderhand géen spraak meer geweest is : — noch van het oorlogschip van dezelfde klasse „Goe-ben," verkocht aan Turkije en erg beschadigd in de Zwarte Zee. Wteigsaa— — |||||n Se mig gaàn. Sedert Zaterdag weley. de Duitschers dat Tirpilz, de harbaar van de duikboo-tenoorlog in ongenade is. Hij heeft voor goed het nùnisterie van Marine verlaten; om zich te vestigen op zyn landgoed te ■ t- Blasien, in liet Zwarte ^Voud, De OostesBrâjS&soËïe gesasit uit ioekarest ves*tr@klse)l. Graa! Czernin, gezant van Oostenrijk-Hongarije t« Boekarest is, naar Eeuter meldt, plotsoling inet verlof vertrokken. Links en Redits. Minisier Vandervelde bij den Koning. Do Koning der Belgen heeft minister Vandervelde in langdurig gehoor ontvan-gen.De vreemde militaire attachés te Havre. De militaire attaché's van de geallieer-den zijn na een verblijf aan het Belgische front te H a vit; aangekomen, om de Belgische militaire inrichtingen te bezichtigea. La Société bibliographique van Parijs. Deze maatschap'pij heeft hare jaarlijk-sche vergadering gehouden onder voor-zittersehap van den lïeer Carton de Wiart, minister van justitie van Belgic. Die maatschappij heeft tôt nu toe 150.000 boeken naar de loopgraven ge-zo,nden.Yan deze gelegenheid maken wij gebruik om te herinneren dat het Belgisch Dagblad zïtsh met de verzending van aile boek -werken — vooral Nederlandsche lec-taur — naar het front wil gelasten. Onze Vlaamsche soldaten vragen ons ge-durig om Vlaamsche of Nederlandsche boeken. Zij klagen dat zij er te weinig ontvangen. Men gelieve aile giften te sturen aan het Comiteit voor boeken aan het Belgische front, adres den heer Cy-riel Buysse, letterkundîge, 11 Laan van Meerdervoort, Den Haag. Goederen voor Belgische gemeenten. Naar de N'ederl .G"rrespoaddntiebu-reau in Den Haag ineldt, heeit de Dûitsche regeering het besluit genomen, dat de Beigische gemeenten geen goederen meer mogen koopen in Nederland. De - gemeentebesturen moeten zich ki het vervolg met de aan vragen tôt aan-koop wenden tôt den verplegings-officier (4de Armee) voor de biifgerlijke bevol-king, welke deze aanvragen doorzendt naar Beriijn, waar een bèsl'issing wordt genomen. De commissie-Fleskens, die de aan-koopen in Nederland voor de Belgische gemeenten regelt, ^ou naar aanleiding van deze be?lissing vo-^àdèren. De Belgische bevolking wâs nog niet genoeg uitgehongerd en geplunderd. Thans zal de Dûitsche import- en export van de Korte Vijverberg of Prin-cessegracht, de voor België bestemde goederen koopen en die aan penning 16 aan do Belgische gemeentebesturen ver-koopejx door toedoen van de Dûitsche intendance, die mede een zoet winstje zal opslrijken. Daardoor zullen de burgemeesters, schepenen en andere gemeentelijke gede-legeerden naar Holiand niet meer ko-men, waar zij misschien in aanraking k^amen met gevaarlijke(î) vluchtelingen en zoo slaat men twee vliegen met een klap. Aile zotten zijn niet te Ronse. Dit. Vlaamsch spreekwoord is het ant-woord dat een doIIe__ gek verdient, die ergens buiten schot "en gevaar iu het verrre Zwitserland zijne gai uitspuwt tegen alwie hijl persoonlijk haat of benijdt. Dit is cen pathologisch geval. We begrijL pen niet waarom confraters ooit geant-woord hebben op de ^kletspraaljes en den onzin van dien ongelukkige. En nochtans.... hoe meer men or aan roert, hoe meer hij stinkk De Viasmschhater Wiîmotte. Het doet ons, loyale Vlamingen, ge-noegen dat Le XXe Siècle den Vlaamschhater Wilmotte eens ter dege schudt a's een boom die -meikeverâ bergt. Wij aanzien Wilmotte als een misdadiger op nationaal gebied. Die man heeft door zijne domheden en zijn haat voor ailes wat Vlaamsch is in België, den Duitschers wapehen gegeven om sommige kortzichtige Vlamingen tegen den Belgischen Staat en de Belgische regeering in het harnas te jagen. Terwijl. 4 millioen Vlamingen trouw tôt den bedelzak hun Koning en hun Va-derland verdedigden, hongerden en hunne ihooie steden in laaie vlammen zagen opgaan, had Wilmotte te Bordeaux een winstgevend baantje gezocht. Bovendien ga£ hij bestbetaalde confe-rentiën.Een beetje schaanitegevoel zou dien twiststoker te pas komen. « Proî. Van Hamel en „De Toekomst". De directie der Uitgeversmaaischappijf al-hier, bijl welke „De ïoekomst" het licht ziet, heeft gelijk men zidi zal herinneren, bij de Jusïitio een klacht ingediend wegens de verdwijning der stukkeiï, w.aar-van afschriften aan prof. mr. J. A. van Hamel zi|n ter hand' gesteld. De justitie is, naar wij vernemen, op die klacht ingegaan en heeft een onderzoek geopend, tegfen een lid van het administratief personeel, dat zij1 verdenkt de stukken te hebben weggenomen en overgeleverd aan den par-ticulieren detectieve F. er van aan prof. 'Van Hamel heeft doen toekomen. De heer Wirtz weigert echter elke mededeeling om- j trent de wijze, waarop hi| de stukken in zijn macht heeft gekregen. Naar wij < verder yernemen, zal binnen eftkele dagen een in, het Fransch* gestelde brochure met onthullingen omirent „De Toekomst" \ het licht zien. (Vad.) i la de onîmiming m liet fortjam \'an onzen bijzonderen correspondent. SIVRY, 10 Juni 1916. Het nieuws zal u reeds bekend zijn lat de puinen van wat eens het :ort van Vaux was„ thans in Duitsch bezit zijn. Ik aclit het te laaf u breedvoerig in te lichten over le phasen van den verwoeden strijd die he^ bezit van dien roemrijken steen-lioop geleverd werd. Thans eischt beant-woording de yraag welken invloed dit wapenfeit zal hebben op de verdere ont-wikkeling der geSéurtenissen om Verdun. Zooâls ik u in mijn vorigen brief over ,,De strijd bij Dôuaumont" uit de ver-klaring van een Fransch artillerie-officier, die ik op het strijdtooneel kon spre-ken, te kennen gaf, was de bedoeliiîg der Duitschers: door een flankaanval langs Douaumont-Vaux-Damloup op Verdun door te dringen. * Na de herovering van Dôuaumont kon er niet meer aan getwij-feld worden of de Vijand zou zijn uiter-ste krachten inspannen om het bekomen succès langs Vaux door te zetten. Dit is nu in zooverre bereikt dat het fort Van Vaux in handen van den yijand is ge-vallen. Ik meldde u reeds dat de nieuwe Dûitsche versterkingen aan deze zijde op een verwoed handgemeen wezen. De ont-zaglijke offers welke de vijand er heeft gelaten zijn het beste bewijs hoezeer hij zijne verwachtingen op dezen zet heeft geplaatst. De werken van bewapening ten gerieve van het zwaar geschut op het fort Douajijmont (vernietigd door de Fransch en bij de verovering yan het fort) hadden — indien ze onbeschadigd waren gebleven — het den Duitschers mogelijk gemaakt met weinige verliezen voor. hun zelf en groote verliezen voor de Franschen het fort yan Vaux in te nemen." Thans zijn ze er slechts in gelukt door zes dagen en zes nachten lang storm-colonnes in een verslindenden y.uurgloed te jagen. Een ander vooruitzicht bleef hun niet, maar ,,de visch werd duur be-taald." Een staf-officier zei me gisteren dat op een front Van tien kilometers en eene diopte van 1 kdoineter yoor de Fransche loopgraven, naar schatting 80.000 man buiten gevecht zijn gesteld. Voor de intervallen van het fort en v»or c^o schansen die de toegangswegen tôt het fort versperren, lagen de lijken op sommige plaatsen als yleeschklompen op elkaar. In den iprikkeldraad hîngen an-deren als waschg/oed te droogen, zei hij ironisch. De twee laatste dagen waren de kanon-niers van het fort als yan den buiten-werel afgesloten. In den loop yan Dins-dag gaf de commandant der yestings-in-fanterie zijne mannen bevel hunne' lijn voor het front te ontruimen en ze te verschuiven links en rechts van het fort. De dapperen vochten vijf dagen en yijf nachten onder een regen yan granaten en ehrapnells terwijl de zware projec-tielen onophoudend over hun hoofd' op het fort aanbonkten. Vijf dagen en vijf nachlen zonder afgelost te worden en fonder dat er mogelijkheid was hen te ra-ritailleeren. Ze verdedigden zich als leeu-wen alhoewel met ledigen buik, er tegen opziend het gloeiend geweer te lossen om in een zeebeschuit te bijten! 't Is slechts toen de commandant van het fort, de heldhaftige major Iîaynald er lien op at-tent maakte dat de toestand op het fort van dien aard was dat een verdere verdere verdediging in de grachten slechts nutteioos bloedverlies kon ten gevolge hebben, daar het fort weldra zou «nt -ruimd worden, dat ze zich achteruit trolv-ken. « De bezetting verliet het vernielde fort slechtç na de kamers en de poedermaga-zijnen in de lucht te hebben laten vliegen en al de munitie die niet kon yer-voerd worden onbruikbaar gemaakt te hebben. Van de kleine heldenschaar was een derde dood gebleven onder de ver-nielende slagen van den vijand. De andere twee derden, ondanks zes dagen en zes nachten geweldige inspanning in een bel van .vuur, Verliet en het fort in colonne met militairen tred, zonder zich te stooren om de vijandelijke granaten, die aloin insloegen. Te X... ontvingen ze de eerste zorgen en werden dan onder de dekens gestopt. Ik ontving de toelating om een der slaapzalen te bezoeken. Vol-laan over den volbrachten plicht sliepen 3e helden van Vaux thans heel hunnen roes uit, loodzaar als marmotten. En in serbiedige stilte, als Vreesden ze de go-ien te wekken, zweefden de witte ver-pleegsters over de gangen. Terwi+t de dapperen slapen, zorgen de iuizenden kameraden in de loophraven 3rvoor dat de yijand hunne rust niet ko-tne stooren. Want verder dan het fort is le ôverrompelaar op de Fransche loop-3-ravenlinies bloedig afgestuit. Zoo blijkt lier weer hoe weinig beteekenis de yer-jvering van een vaste yesting heeft ten lanzien van het einddoel yan den oor-.og. Van een doorbraak op Verdun is jeen sprake. Geen Fransche regimenten ^aan tôt een ordeloozen aftocht over zoo-ils dit in 't' begin yan den oorlog bij OE TOESTAND Het totaal van krijgsgevangenen ea buit der Bussen bedraagt thana 17^6 officieren, 120.000 man,. 180 kanoûnenv 260 machinegeweren, zonder te sprekeiil van al het andere dat in de- handei^ der Eussen is gevallen. Die harde klam pen pogen de Centralen in stre&lingen ta veranderen. Volgens hunne pers betee-' kent de Russische overwinning niemehr dalle. Als dit niemendalle beteekenç, waarom dan worden divisies aan het Italiaansche front weggenomen en naa^ Rusland gestuurd ? Waarom verslappen, de aanvallen op Verdun ? Waarom ka^ Hindenburg geen ernstig • ofrensief tegen' Riga ondernemen ? Waarom beweren dé Oostenrijkers niet, dat de Russen zel£ eene nederlaag ondergaan hebben als d^ Engelscben bij Jutland. Zalige nederl# gen voor de verbondenen, dié nog door vele anderén zouden mogen gevolgd wof-den.Wij stellen vast dat de Oostenrijkers: blijven wijken ten westen en ten Zuid? Westen van Doebno; dat de Russen deù westelijken oever der Strypa bezetten en ten Z. van de Dniester Sniatyn bezoî hebbéu, Waardoor de spoorweg* vori Tsjernovisj naar Kolomea en de Iiar-pathen weldra in handen van de Ru^' sen zal wezen. De hoofdstad van Bo^t kovina zelf wordt meer en meer omsiii* geld, zoodat de zich aldaar bevindend^ troepen zich zullen moeten overgeven of zich een weg banen naar Roemenië^j waar het internement hen wacht. In Wolhynië rukken de Russen gelei-; delijk voort naar Wladimir Wolinski, terminus van den spoorweg naar K<j« wel en do Oostenrijksche grens, terwijlj zij bij Kolki de --versterkingen der Ke^ zerlijken zegevierend tegen houden. Bff-vendien is het aantal gevangenen nog met 6000 vermeerderd, een bewijs dat de orde niet in de vijandelijke Tangeii is hersteld. Het lijkt eene Russische la-wina. Nochtans gaan de Russen methg« disch en voorzichtig te werk. Men ver-wachte zich niet aan mirakels, die dé( Belgische vluchtelingen zouden toelateQ) v6Ar * n herfst den sneltrein naar hupi land te nemen. Het is echter niet uitgesloten, dat,; met het 00g op het Russisch offensief, aan het westelijk front ,,garaus" met de Duitschers wordt gemaakt, wel tç verstaan als Broesilof ver genoeg dq Centralen zal achteruit gedrongen hebben.Te Zillebeke hebben de Engelschen det verloren loopgraven hernomen en gevangenen gemaakt. Verder is er geene( verandering aan het weefceiijk en aan het Italiaansche front. In Armenië kufl,-nen de veel sterkere Turken de Russen niet uit den zadel lichten. In Mesopota-, mië beweren de halve manen 24 ezels en kernels genomen te hebben. Wij misgun-nen hun dien buit niet. In Itali ë wordt aangestuurd op een oorlogzuclitiger kabinet. den val eener veste geschiedde. Geene wagens brengen de vcHorraden naar achter. Geene treinen voeren de vluchtelingen naar Veiliger oorden. Neen, de Franschen hebben hoogstens wat de bakena verzet. De mannen, de paarden, do loco-motieven staan zooals daags te yoren on-gestoord met het hoofd naar den vijand gericht. Ziedaar den toestand. Goed ingezien wordt het succès der Duitschers tôt het volgende lierleid: Zij hebben stelling genomen op. eene hoogte die niet te ontkennen voordeelen biedt voor het zwaar geschut. De hoogte beschermde vroeger de Maasvallei en Verdun. De vraag is nu of de Franschen den vijand tijd zullen laten er yoordeel uit te wekken. Het dapper verweer onzer bondgenooten laat ons toe het in twij-fel te trekken: Thans vervullen fort van Tavannes en de forten Van tweoïbn ring: . Belleville en St. -Michel hunnen roi.- Zij beletten de Duitschers de. puinen van het fort Vaux in te ricliten Voor de opstel-ling van hjun yerdragend geschut. Toch mag men zich dezer dagen aan een ver-dubbelde activiteit rechts Verdun yer-wachten: Op hun meest vooruitgescho-Ven punt, St. Michel, toonen de Duitschers zich reeds roerig. Bewaren wc nochtans goede hoop. Onze dappere bondgenooteil houden den vijand reeds meer dan 10Ô dagen in bedwang en hebben hem terug-gedrongen in moeilijker omstandigheden dan nu. Achter ailes af zou wel kunnen blij-ken, zooals men hier zegt, dat de verovering van het fort Vaux voor de Duitschers niets anders is geweest dan een kneep om de voor de represaille-maatre-gelen der Verbondenen yreezende Grie-ken te beïnvloeden en tôt medewerking met de Centralen aan te zetten. Spijtigi yoor hen dat ze weer komen a'andraven gelijk de caribiniers yan Offenbach: dé Grieken hebben gedemobiliseerd. *) Onze" lezers zullen zich herinneren; dat onze correspondent dien flank-aanvai der Duitschers inderdaad heeft aangekon-digd. (Nota der Redactie.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods